kalyani devi · MADHWA · Mukhya praana

Anu Vayusthuthi

ಚಂದ್ರವಿಭೂಷಣಚಂದ್ರಪುರೋಗೈರ್ವಂದ್ಯಪದಾಂಬುರುಹಂ ಪವಮಾನಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೧||

ಪ್ರಾಣಗಣಾಧಿಪತಿಂ ಭುವಿ ವಾಣೀಪ್ರಾಣಸಮಂ ದಯಯಾ ಹ್ಯವತೀರ್ಣಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೨||

ಶ್ರೀ ಹನೂಮಂತಮನಂತಭುಜಿಷ್ಯಂ ಲಂಘಿತಸಿಂಧುಮುದಸ್ತಮಹೀಧ್ರಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೩||

ಭೀಷಣದುಷ್ಟಕುಲಾಂತಕಭೀಮಂ ಭೀಮಮಭೀತಿದಮಿಷ್ಟಜನಾನಾಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೪||

ಶಾಂತಮನಂತನಿಶಾಂತಸಮಾಹ್ವೇ ಶಾಂತಕುಲೇ ಕಿಲ ಜಾತಮ್|
ಆನಂದತೀರ್ಥಮಹಾಮುನಿರಾಜಂ ಗೋವಿಂದಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಮೀಡೇ||೫||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣೀದೇವಿ ವಿರಚಿತಾ ಅಣುವಾಯುಸ್ತುತಿಃ||

chandraviBUShaNacaMdrapurOgairvandyapadAMburuhaM pavamAnam|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||1||

prANagaNAdhipatiM Buvi vANIprANasamaM dayayA hyavatIrNam|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvndaBaktaSiKAmaNimIDE||2||

SrI hanUmanMtamanaMtaBujiShyaM lanGitasindhumudastamahIdhram|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||3||

BIShaNaduShTakulAntakaBImaM BImamaBItidamiShTajanAnAm|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||4||

SAntamanananiSAntasamAhvE SAntakulE kila jAtam|
AnandatIrthamahAmunirAjaM gOvindaBaktaSiKAmaNimIDE||5||

iti SrI kalyANIdEvi viracitA aNuvAyustutiH||

kalyani devi · MADHWA · taratamya

Laghu Taratamya

ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಯಮಥ ಚ ಭುವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯೂಚ ವಂದೇ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಭಾರತೀಂ ತಾಮಪಿ ಗರುಡಮನಂತಂ ಭಜೇ ರುದ್ರದೇವಮ್
ದೇವಿರ್ವಂದೇ ಸುಪರ್ಣೀಮಹಿಪತಿದಯಿತಾಂ ವಾರುಣೀಮಪ್ಯುಮಾಂ ತಾ-
ಮಿಂದ್ರಾದೀನ್ ಕಾಮಮುಖ್ಯಾನಪಿ ಸಕಲ ಸುರಾಂಸ್ತದ್ಗುರೂನ್ಮದ್ಗುರೂಂಶ್ಚ ||

vandE viShNuM namAmi SrIyamatha ca BuvaM brahmavAyUca vandE
gAyatrIM BAratIM tAmapi garuDamanantaM BajE rudradEvam
dEvirvandE suparNImahipatidayitAM vAruNImapyumAM tA-
mindrAdIn kAmamuKyAnapi sakala surAMstadgurUnmadgurUMSca ||

kalyani devi · MADHWA · sthothra · taratamya

Taratamya sthothra (Kalyani devi)

ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವೋತ್ತಮೋಽಥ ಪ್ರಕೃತಿರಥ ವಿಧಿಪ್ರಾಣನಾಥಾವಥೋಕ್ತೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಭಾರತೀ ಚ ದ್ವಿಜಫಣಿಮೃಢಾಶ್ಚ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಷಟ್ ಚ ವಿಷ್ಣೋಃ |
ಸೌಪರ್ಣೀ ವಾರುಣೀ ಪರ್ವತಪತಿತನಯಾ ಚೇಂದ್ರಕಾಮಾವಥಾಸ್ಮಾನ್
ಪ್ರಾಣೋಽಥೋ ಯೋಽನಿರುದ್ಧೋ ರತಿಮನುಗುರವೋ ದಕ್ಷಶಚ್ಯೌ ಚ ಪಾಂತು || ೧ ||

ತ್ರಾಯಂತಾಂ ನಃ ಸದೈತೇ ಪ್ರವಹ ಉತ ಯಮೋ ಮಾನವೀ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ
ಚಾಪ್ಪೋಽಥೋ ನಾರದೋಽಥೋ ಭೃಗುರನಲಕುಲೇಂದ್ರಃ ಪ್ರಸೂತಿಶ್ಚ ನಿತ್ಯಮ್ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮರೀಚಿಪ್ರಮುಖವಿಧಿಸುತಾಃ ಸಪ್ತ ವೈವಸ್ವತಾಖ್ಯ-
ಶ್ಚೈವಂ ವೈ ಮಿತ್ರತಾರೇ ವರನಿಋತಿನಾಮಾ ಪ್ರಾವಹೀ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ || ೨ ||

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋಽಶ್ವಿನೌ ತೌ ಗಣಪತಿಧನಪಾವುಕ್ತಶೇಷಾಃ ಶತಸ್ಥಾ
ದೇವಾಶ್ಚೋಕ್ತೇತರೇ ಯೇ ತದವರಮನವಶ್ಚ್ಯಾವನೋಚಥ್ಯಸಂಜ್ಞೌ |
ವೈನ್ಯೋ ಯಃ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಃ ಕ್ಷಿತಿಪತಿಶಶಬಿಂದುಃ ಪ್ರಿಯಾದಿವ್ರತೋಽಥೋ
ಗಂಗಾಪರ್ಜನ್ಯಸಂಜ್ಞೇ ಶಶಿಯಮದಯಿತೇ ಮಾ ವಿರಾಟ್ ಚಾಽಶು ಪಾಂತು || ೩ ||

ಏಭ್ಯೋಽನ್ಯೇ ಚಾಗ್ನಿಜಾಯಾ ಚ ಜಲಮಯಬುಧಶ್ಚಾಪಿ ನಾಮಾತ್ಮಿಕೋಷಾ-
ಶ್ಚೈವಂ ಭೂಮೌ ತತಾತ್ಮಾ ಶನಿರಪಿ ತಥಿತಃ ಪುಷ್ಕರಃ ಕರ್ಮಪೋಽಪಿ |
ಯೇಽಥಾಽಥೋಚಾಪ್ಯುತಾನಾಮಿಹ ಕಥಿಸಸುರಾ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ಸಮಾಸ್ತೇ
ವಿಷ್ಣ್ವಾದ್ಯಾ ನಃ ಪುನಾಂತು ಕ್ರಮಗದಿತಮಹಾತಾರತಮ್ಯೇನ ಯುಕ್ತಾಃ || ೪ ||

ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರಿಯಮಥ ಚ ಭುವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯೂ ಚ ವಂದೇ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಭಾರತೀಂ ತಾಮಪಿ ಗರುಡಮನಂತಂ ಭಜೇ ರುದ್ರದೇವಮ್ |
ದೇವೀಂ ವಂದೇ ಸುಪರ್ಣೀಮಹಿಪತಿದಯಿತಾಂ ವಾರುಣೀಮಪ್ಯುಮಾಂ ತಾ-
ಮಿಂದ್ರಾದೀನ್ ಕಾಮಮುಖ್ಯಾನಪಿ ಸಕಲಸುರಾಂಸ್ತದ್ಗುರೂನ್ ಮದ್ಗುರೂಂಶ್ಚ || ೫ ||

ಸರ್ವೋತ್ತಮೋ ವಿಷ್ಣುರಥೋ ರಮಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ವಾಯುಶ್ಚ ತದೀಯಪತ್ನ್ಯೌ |
ಅನ್ಯೇ ಚ ದೇವಾಃ ಸತತಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಹರೌ ಸುಭಕ್ತಿಂ ಮಮ ಸಂದಿಶಂತು || ೬ ||

viShNuH sarvOttamO&tha prakRutiratha vidhiprANanAthAvathOktE
brahmANI BAratI ca dvijaPaNimRuDhASca striyaH ShaT ca viShNOH |
sauparNI vAruNI parvatapatitanayA cEndrakAmAvathAsmAn
prANO&thO yO&niruddhO ratimanuguravO dakShaSacyau ca pAntu || 1 ||

trAyantAM naH sadaitE pravaha uta yamO mAnavI candrasUryau
cAppO&thO nAradO&thO BRuguranalakulEndraH prasUtiSca nityam |
viSvAmitrO marIcipramuKavidhisutAH sapta vaivasvatAKya-
ScaivaM vai mitratArE varani^^RutinAmA prAvahI ca prasannAH || 2 ||

viShvaksEnO&Svinau tau gaNapatidhanapAvuktaSEShAH SatasthA
dEvAScOktEtarE yE tadavaramanavaScyAvanOcathyasanj~jau |
vainyO yaH kArtavIryaH kShitipatiSaSabiMduH priyAdivratO&thO
gaMgAparjanyasaMj~jE SaSiyamadayitE mA virAT cA&Su pAntu || 3 ||

EByO&nyE cAgnijAyA ca jalamayabudhaScApi nAmAtmikOShA-
ScaivaM BUmau tatAtmA Sanirapi tathitaH puShkaraH karmapO&pi |
yE&thA&thOcApyutAnAmiha kathisasurA madhyaBAgE samAstE
viShNvAdyA naH punAMtu kramagaditamahAtAratamyEna yuktAH || 4 ||

vandE viShNuM namAmi Sriyamatha ca BuvaM brahmavAyU ca vandE
gAyatrIM BAratIM tAmapi garuDamanaMtaM BajE rudradEvam |
dEvIM vaMdE suparNImahipatidayitAM vAruNImapyumAM tA-
mindrAdIn kAmamuKyAnapi sakalasurAMstadgurUn madgurUMSca || 5 ||

sarvOttamO viShNurathO ramA ca brahmA ca vAyuSca tadIyapatnyau |
anyE ca dEvAH satataM prasannA harau suBaktiM mama sandiSantu || 6 ||

 

kalyani devi · laghu vayu sthuthi · MADHWA

Laghu vayu sthuthi

ವಾಸುದೇವಂ ಸದಾನಂದತೀರ್ಥಂ ನಂದ-ಸಂದೋಹ-ಸಂದಾನಶೀಲಮ್ |
ಸ್ವಾಮಿನಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದಸೂನುಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಹನೂಮಂತ-ಮೇಕಾಂತ-ಭಾಜಂ ರಾಘವ-ಶ್ರೀಪದಾಂಭೋಜಭೃಂಗಮ್ |
ಮಾರುತಿಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರಾಣಭೂತಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದತೀರ್ಥಮ್ || ೨ ||

ಭೀಮರೂಪಂ ಪರಂ ಪೀವರಾಂಸಂ ಭಾರತಂ ಭಾರತಶ್ರೀಲಲಾಮಮ್ |
ಭೂಭರಧ್ವಂಸನಂ ಭಾರತೀಶಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದತೀರ್ಥಮ್ || ೩ ||

ದೇವಚೂಡಾಮಣಿಂ ಪೂರ್ಣಬೋಧಂ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾರವಿಂದೈಕದಾಸಮ್ |
ತತ್ತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿಂ ಪೂರ್ಣರೂಪಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದಿತೀರ್ಥಮ್ || ೪ ||

ಮಾಯಿಗೋಮಾಯು-ಮಾಯಾಂಧಕಾರ-ಧ್ವಂಸ-ಮಾರ್ತಾಂಡ-ಮೂರ್ತೀಯಮಾನಮ್ |
ಸಜ್ಜನಾನಂದ-ಸಂದೋಹಧೇನುಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದಿತೀರ್ಥಮ್ || ೫ ||

ಇಂದಿರಾನಂದ-ಮಾನಂದ-ಮೂರ್ತಿಂ ಸುಂದರೀ-ಮಿಂದಿರಾ-ಮಿಂದುಕಾಂತಿಮ್ |
ನಂದಿತೀರ್ಥಂ ಚ ವಂದೇ ತದಿಷ್ಟಂ ದಾಸಮೇಕಂ ತಥಾ ತತ್ತ್ವದೀಪಮ್ || ೬ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣೀದೇವಿವಿರಚಿತಾ ಲಘುವಾಯುಸ್ತುತಿಃ ||

vAsudEvaM sadAnandatIrthaM nanda-sandOha-sandAnaSIlam |
svAminaM saccidAnandarUpaM nandayAmO vayaM nandasUnum || 1 ||

SrIhanUmanta-mEkAnta-BAjaM rAGava-SrIpadAMBOjaBRuMgam |
mArutiM prANinAM prANaBUtaM nandayAmO vayaM nandatIrtham || 2 ||

BImarUpaM paraM pIvarAMsaM BArataM BArataSrIlalAmam |
BUBaradhvaMsanaM BAratISaM nandayAmO vayaM nandatIrtham || 3 ||

dEvacUDAmaNiM pUrNabOdhaM kRuShNapAdAraviMdaikadAsam |
tattvacintAmaNiM pUrNarUpaM nandayAmO vayaM nanditIrtham || 4 ||

mAyigOmAyu-mAyAndhakAra-dhvaMsa-mArtAnDa-mUrtIyamAnam |
sajjanAnanda-sandOhadhEnuM nandayAmO vayaM nanditIrtham || 5 ||

indirAnanda-mAnanda-mUrtiM sundarI-mindirA-mndukAntim |
nanditIrthaM ca vandE tadiShTaM dAsamEkaM tathA tattvadIpam || 6 ||

|| iti SrIkalyANIdEviviracitA laGuvAyustutiH ||