krishna · krishnaashtakam · MADHWA · vishnu theertharu

Sri krishn ashtaka (Antya kaala smarane)

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಮಧುಸೂದನ ಕೈಟಭಾರೇ
ಲಕ್ಷೀಶ ಪಕ್ಷಿವರ ವಾಹನ ವಾಮನೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೧ ।।

ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲಪತೇ ನವನೀತ ಚೋರ
ಶ್ರೀ ನಂದನಂದನ ಮುಕುಂದ ದಯಾಪರೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೨ ।।

ನಾರಾಣಾಖಿಲ ಗುಣಾರ್ಣವ ವೇದ
ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ಗಜಾಧಿಪ ಮೋಚಕೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೩ ।।

ಆನಂದ ಸಚ್ಚಿದಾಖಿಲಾತ್ಮಕ ಭಕ್ತ ವರ್ಗ
ಸ್ವಾನನ್ದ ದಾನ ಚತುರಾಗಮ ಸನ್ನುತೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೪ ।।

ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣತೋsಧಿಕ ಸುಖ್ಯಾತಕ ರೂಪ ದೇವ
ಪ್ರೋದ್ಯದ್ದಿವಾಕರ ನಿಭಾಚ್ಯುತ ಸದ್ಗುಣೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೫ ।।

ವಿಶ್ವಾಂಧಕಾರಿ ಮುಖ ದೈವತ ವಂದ್ಯ ಶಾಶ್ವತ್
ವಿಶ್ವೋದ್ಭವಸ್ಥಿತಿಮೃತಿ ಪ್ರಭೃತಿ ಪ್ರದೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೬ ।।

ನಿತ್ತೈಕ ರೂಪ ದಶ ರೂಪ ಸಹಸ್ರ ಲಕ್ಷಾ
ನಂತ ರೂಪ ಶತ ರೂಪ ವಿರೂಪಕೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೭ ।।

ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಗತ ಸರ್ವ ಶುಭಾನುರೂಪ
ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಕ ಸದೋದಿತ ಸತ್ಪ್ರಿಯೇತಿ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಮರಣ ಉಪಾಗತೇ ತು
ತ್ವನ್ನಾಮ ಮದ್ವಚನ ಗೋಚರತಾಮುಪೈತು ।। ೮ ।।

SrI vAsudEva madhusUdana kaiTaBArE
lakShISa pakShivara vAhana vAmanEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 1 ||

gOvinda gOkulapatE navanIta cOra
SrI nandanandana mukunda dayAparEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 2 ||

nArANAKila guNArNava vEda
pArAyaNa priya gajAdhipa mOcakEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 3 ||

Ananda saccidAKilAtmaka Bakta varga
svAnanda dAna caturAgama sannutEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 4 ||

SrI prANatOsdhika suKyAtaka rUpa dEva
prOdyaddivAkara niBAcyuta sadguNEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 5 ||

viSvAndhakAri muKa daivata vandya SASvat
viSvOdBavasthitimRuti praBRuti pradEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 6 ||

nittaika rUpa daSa rUpa sahasra lakShA
nanta rUpa Sata rUpa virUpakEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 7 ||

sarvESa sarvagata sarva SuBAnurUpa
sarvAntarAtmaka sadOdita satpriyEti |
SrIkRuShNa manmaraNa upAgatE tu
tvannAma madvacana gOcaratAmupaitu || 8 ||

bhagavatham · krishna · krishna jayanthi · krishnaashtakam · krishnajanmashtami · MADHWA

Chathu sloki bagavatha

Just before creation, Narayana gives upadEsha to chaturmukha brahma. This is in 4 shlokas and is called chatusshloki bhAgavatam. (These 4 verses appear in the 2nd skaMda and 9th chapter of the bhagavatam.)

This was then passed on to nArada from brahma , who then told it to vedavyAsa dEvaru. vEdavyASa then elaborated the bhAgvata mahApurANa. vEdavyAsa passed on the purANa to His son shukAchArya. When shukAchArya recited the bhAgavatam on the banks of the Ganga to parIkshit rAja, sUta purANika was also present there. sUta then narrated the entire purANa to shounaka and other sages in naimiShAraNya. It contains 18000 verses

FOUR PRIME SLOKAS FROM SRIMAD BHAGAVATAM

reading or chanting of the four stanzas tantamounts to reading all the 18,000 stanzas in Srimad Bhagavatam.

CºÀªÉÄêÁ¸ÀªÀÄUÉæà ZÀ £Á£ÀåzÀåvÀìzÀ¸ÀvÀàgÀA
¥À±ÁÑzÀºÀA vÀéªÉÄÃvÀZÀÑ AiÉÆĪÀ²µÉÃvÀ ¸ÉÆĸÀä÷åºÀA||1||

IÄvÉÄxÀðA AiÀÄvÀàçwÃAiÉÄÃvÀ £À ¥ÀæwÃAiÉÄÃvÀ ZÁvÀä¤
vÀ¢ézÁåzÁvÀä£ÉÆà ªÀiÁAiÀiÁA AiÀÄxÁ¨sÁ¸ÉÆà AiÀÄxÁ vÀªÀÄB||2||

AiÀÄxÁ ªÀĺÁAw ¨sÀÆvÁ¤ ¨sÀÆvÉõÀÆZÁÒªÀZÉõÀÄ ZÀ
¥À櫵ÁÖ£Àå¥À櫵ÁÖ¤ vÀxÁ vÉõÀÄ £À vÉõÀéºÀA||3||

KvÁªÀzÉêÀ feÁиÀåA vÀvÀéfeÁиÀÄ£Á„„vÀä£ÀB
C£ÀéAiÀÄ ªÀåwgÉÃPÁ¨sÁåA AiÀÄvÁì÷åªÀðvÀæ ¸ÀªÀðzÁ||4||

Sri Bhagavanuvacha

aham evasam evagre nanyad yat sad-asat param
pascad aham yad etac ca yo ‘vasisyeta so ‘smy aham

rte ‘rtham yat pratiyeta na pratiyeta catmani
tad vidyad atmano mayam yathabhaso yatha tamah

yatha mahanti bhutani bhutesuccavacesv anu
pravistany apravistani tatha tesu na tesv aham

etavad eva jijnasyam tattva jijnasunatmanah
anvaya-vyatirekabhyam yat syat sarvatra sarvada

everyday · gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · krishnaashtakam · krishnajanmashtami · MADHWA

Krishnaastakam

1. Vasudeva Sutham Devam Kamsa Chaanoora Mardhanam |
Devaki Paramaanandham Krishnam Vande’ Jagathgurum ||

2. Adhasee Pushpa Sankaasam Haara Noopura Sobhitham |
Rathna Kangana keyooram Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

3. Kutilaalaka Samyuktham Poorna Chandra Nibhaananam |
Vilasath Kundala tharam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

4. Mandhara Gandha Samyuktham Chaaru-haasam Chathur-bhujam; |
Parhipinjaa Vasoodaangam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

5. Uthpulla Padma Patraksham Nilajimutha Sannibham. |
Yaadhavaanaam Sirorathnam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

6. Rukmini Ke’li Samyuktham, Peethambara Su Sobitham; |
Avaaptha Thulasi Gaandharam, Krishnam Vande Jagathgurum. ||

7. Gopikaanaam Kusathvanthva Kunkumaangitha Vakshasam |
Srinike’tham Maheshvaasam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

8. Srivatsaankam, Mahoraskam, Vana Maala Virayitham; |
Sanka Chakra Dharam, Devam, Krishnam Vande Jagathgurum. ||

9. Krishnaashtakam itham Punyam Praatha Ruththaaya Ya:pade’th|
Ko’ti Janma Krutham Papam Smaranaath Thasya Nachyathi. ||