bhagavatham · dasara padagalu · MADHWA

Sri Bhagavatha

ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಮಹಿಮೆ ಬಣ್ಣಿಸಲಳವೇ ||pa||

ಈ ಭವಶರಧಿಗೆ ಸುನಾವೆಯಂತಿಹುದಯ್ಯ||a.pa||

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ದೇಹ ಸಾಧನವಾದ ಸದ್ಧರ್ಮಗಳು
ಆ ಪರಾಶರ ಸೂನು ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣ
ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಲ್ಲದಿನ್ನಿಲ್ಲವೆಂಬುವಾ||1||

ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸುಜ್ಞಾನಕೆ
ಪಥವೆ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ವಿವರಣೆಯು
ಮತ್ತೆ ಶಾಪದಲಿ ನಾರದನ ವಿಷಯವ ಪೇಳ್ವ ||2||

ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದÀದಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಶುಕ ಸಂವಾದ
ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆಗಳು
ಮತ್ತೆ ಮಹದಾದಿ ತತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ
ಇತ್ಯಾದಿ ಪುಣ್ಯಚರಿತಗಳನು ಪೇಳ್ವ ||3||

ಆ ಬೊಮ್ಮಂಡದಿಂದೆ ಚತುರ್ಮುಖನ ಸೃಷ್ಟಿಯು
ವಿಭಾಗವ ಪೇಳ್ವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಮಾಣು
ಅಬ್ದಾದಿ ಕಾಲಗಳು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಭೂತೋತ್ಪತ್ತಿ
ಶ್ರೀ ವರಹ ರೂಪದಿ ತೋರಿದ ಮಹಿಮೆಯಾ ||4||

ವರಹಾವತಾರದೀ ಧರಣೀಯ ತಂದಂಥ
ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಯು ಮತ್ತೆ
ಸ್ವಾಯಂಭುಮನು ಶತರೂಪೆಯರ ಚರಿತೆ
ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ ದೇವಹೂತಿಯ ಸಂವಾದವ ಪೇಳ್ವ ||5||

ಚತುರ ಸ್ಕಂದದಿ ನವಬ್ರಹ್ಮರ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ದಕ್ಷಾಧ್ವರಭಂಗ ಭಕ್ತಧ್ರುವಚರಿತೆ
ಉಚಿತವಾದ ಪೃಥು ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಂದ
ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿಷರ ವೃತ್ತಾಂತವನು ಪೇಳ್ವ ||6||

ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ನಾಭಿ ನೃಪರ
ಋಷಭ ಚರಿತೆಗಳು ಪುತ್ರ ಭರತನ ಕಥೆಯು
ಅಚಲಲೋಕ ದ್ವೀಪಾದ್ರಿ ನದ ನದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರ ನರಕ ಪಾತಾಳಗಳ ಪೇಳ್ವ ||7||

ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂದದೊಳು ದಕ್ಷ ಜನ್ಮವು
ಅವರ ಕನ್ಯೆಯರಿಂದ ದೇವ ಮಾನವ ದಾನವ
ದುಷ್ಟಮೃಗ ಪಕ್ಷೀ ಪನ್ನಗಾದಿ ಜನನವು
ವೃತ್ರನ ಜನನ ಮರಣಗಳೆಲ್ಲ ಪೇಳ್ವ ||8||

ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದಿ ದಿತಿಪುತ್ರರ ಜನನ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ದುರುಳತನವು
ಮತ್ತೆ ಧೀವರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯನಿಂ ವ-
ರ್ಣಿತಮಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳ್ವ ||9||

ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದದಿ ಮನ್ವಂತರ ವಿವರವು
ಗಜರಾಜನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ
ದಿಟ್ಟ ಕಮಠ ಮತ್ಸ್ಯನರಹರಿ ವಾಮನ
ಹಯವದನನವತಾರ ಸುಧೆಯಿತ್ತ ಮಹಿಮೆಯ||10||

ನವಮ ಸ್ಕಂದದಿ ನೃಪವಂಶಾನು ಚರಿತವು
ಇಕ್ಷಾ ್ವಕುಸುತ ಸುದ್ಯುಮ್ನರಾಜನ
ಜನನ ದಿವಾಕರ ವಂಶಾನು ಕಥನಗಳು
ಇಳೋಪಾಖ್ಯಾನವ ತಾರೋಪಾಖ್ಯಾನವ ಪೇಳ್ವ ||11||

ಸೂರ್ಯವಂಶ ಶಶಾದರಾಜನ ವೃತ್ತ ಸುಕನ್ಯ
ಶರ್ಯಾತಿ ಕಾಕುಸ್ಥ ಖಟ್ವಾಂಗ ಧೀರ ಮಾಂ-
ಧಾತೃ ಸೌಭರಿ ಸಗರರ ಚರಿತೆ ಪರಮಾತ್ಮ
ರಘುರಾಮನ ಚರಿತೆಗಳನು ಪೇಳ್ವ||12||

ಮತ್ತೆ ನಿಮಿಯ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ವಿಷಯವು
ಜನಕನೃಪ ಭೃಗುರಾಮನ ಚರಿತವು
ಉತ್ತಮ ಚಂದ್ರವಂಶದ ನಹುಷಾಸುತ ಯ-
ಯಾತಿ ಶಂತನುಯದು ಚರಿತೆಗಳುಳ್ಳ ||13||

ದಶಮ ಸ್ಕಂದದಿ ಹರಿ ಯದುವಂಶದಿ ಜನಿಸಿ
ಶಿಶುಲೀಲೆಗಳ ತೋರಿ ಅಸುರಿ ಪೂತನಿ ಕೊಂದು
ಅಸುರ ಶಕಟ ತೃಣ ಬಕ ವತ್ಸ ಮೊದಲಾದ
ಅಸುರಭಂಜಕ ಹರಿಯು ಮೆರೆದ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳ್ವ ||14||

ಮಾಯಾ ಮಹಿಮಧೇನು ಪ್ರಲಂಬಕರಾ ಕೊಂದು
ಕಾಡುಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಗೋಪಾಲರ ಕಾಯ್ದ
ನೋಯಿಸಿ ಕಾಳಿಯ ಬಾಯ ಬಿಡಿಸಿ
ಕಾಳಿಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಡಿದ||15||

ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರ ಚರಿತ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣ
ಶಂಖಚೂಡವಧೆ ಅರಿಷ್ಟಕೇಶಿಯ ನಿಧನ
ಭೂಪನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿಮುಷ್ಟಿಕರ ಕೊಂದು
ಕಂಸವಧೆಯ ಮಾಡಿ ಗುರುಸುತನನು ತೋರ್ದ ||16||

ಜರೆಯ ಸೇನೆಯ ಜಯಿಸಿ ಕಾಲಯವನರ ಕೊಂದು
ಪಾರಿಜಾತವ ತಂದು ಸಿರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಪಡೆದು
ಹರಿಸಿ ಬಾಣನ ತೋಳ ನರಕಾಸುರನ ಗೆದ್ದು
ಸೆರೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ರಾಜಕನ್ಯೆಯರನು ಕಾಯ್ದ ||17||

ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ತ್ರ ಪೌಂಡ್ರಕ ಸಾಲ್ವ ಶಂಬರ
ದ್ವಿವಿಧ ಮುರಾಸುರರೆಲ್ಲರ ನಾಶಪಡಿಸಿ
ಕಾಶೀಪುರವ ದಹನ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಾಯ್ದ
ಪರಮ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳ್ವ ||18||

ಭೂಭಾರನಿಳುಹಲು ಕುರು ಪಾಂಡವರೊಳು
ಕ್ರೂರಯುದ್ಧವ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಮಾಡಿಸಿ
ಅಭಯದಾಯಕ ಪಾಂಡುನಂದನರಿಂದ
ಸದ್ಧವರ್i ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚರಿತೆಯ ಪೇಳ್ವ ||19||

ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದÀದಿ ಯಾದವರೆಲ್ಲರು
ಭೂಸುರ ಶಾಪದಿ ಯುದ್ಧವನೆ ಮಾಡಿ
ಏಕನಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ
ಲೋಕಾವನೈದು ನಿಜಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ||20||

ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂದದೊಳು ಯುಗಭೇದ ಪ್ರಳಯಗಳು
ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
ವೇದ ವಿಭಾಗವು ಹರಿರಾತನ ಅಂತ್ಯ
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಚರಿತ ಸೂರ್ಯಗಣಗಳ ಪೇಳ್ವ ||21||

ಹರಿಲೀಲೆ ಅವತಾರಚರಿತೆಯ ಕೇಳುತ
ಮರೆ ವೆಯಿಂದಾಗಲಿ ರುಜೆಯಿಂದಾಗಲಿ
ಹರಿಯೇನಮಃ ಎಂದುಚ್ಚರಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿ
ದುರಿತಪಾಪವು ನಾಶವಾಗಿ ಪೋಗುವುದಯ್ಯ ||22||

ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡಿದರು ಕೇಳಿದರು
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಮೋಡ ಓಡುವಂತೆ
ದುರಿತವ್ಯಾಧಿಗಳು ತ್ವರಿತದಿ ಓಡುವುವು
ಹರಿಸಂಬಂಧವಲ್ಲದ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವೋ ||23||

ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ಈ ಭಾಗವತವ ಪಠಿಸೆ
ಭಾಗವತದ ಸಪ್ತಾಹದ ಪುಣ್ಯಫಲವು
ಭಾವ ಭಕುತಿಯು ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶನ
ಪಾವನವಾದ ಶ್ರೀಪಾದವ ಸೇರುವ||24||

Sri bhagavata mahime bannisalalave ||pa||

I bavasaradhige sunaveyantihudayya||a.pa||

Veda sastradi aneka dharmagalalli
I deha sadhanavada saddharmagalu
A parasara sunu sri mannarayana
Apadbandhavanalladinnilla vembuva||1||

Prathama skamdadali sri paramatmana suj~janake
Pathave Bakti vairagyada vivaraneyu
Matte sapadali naradana vishayava pelva ||2||

Dvitiya skandaàdi parikshita Suka samvada
Srihariya avataragala varnanegalu
Matte mahadadi tatva srushtikrama
Ityadi punyacaritagalanu pelva ||3||

A bommamdadinde caturmukana srushtiyu
Vibagava pelva sukshma paramanu
Abdadi kalagalu vyashti butotpatti
Sri varaha rupadi torida mahimeya ||4||

Varahavataradi dharaniya tandantha
Purusha striyara srushti sarvasrushtiyu matte
Svayambumanu satarupeyara carite
Sri kapila devahutiya samvadava pelva ||5||

Catura skandadi navabrahmara utpatti
Dakshadhvarabanga Baktadhruvacarite
Ucitavada pruthu sarvabaumarinda
Pracina barhishara vruttantavanu pelva ||6||

Pamcama skandadi priyavrata nabi nrupara
Rushaba caritegalu putra Baratana katheyu
Acalaloka dvipadri nada nadigala srushti
Jyotiscakra naraka patalagala pelva ||7||

Shashtha skandadolu daksha janmavu
Avara kanyeyarinda deva manava danava
Dushtamruga pakshi pannagadi jananavu
Vrutrana janana maranagalella pelva ||8||

Saptama skandadi ditiputrara janana
Hiranyakasipuvina durulatanavu
Matte dhivaranada prahladarayanim va-
Rnitamada srihariya mahimeya pelva ||9||

Ashtama skandadi manvantara vivaravu
Gajarajanige moksha manvantara avatara
Ditta kamatha matsyanarahari vamana
Hayavadananavatara sudheyitta mahimeya||10||

Navama skandadi nrupavamsanu caritavu
Iksha vakusuta sudyumnarajana
Janana divakara vamsanu kathanagalu
Ilopakyanava taropakyanava pelva ||11||

Suryavamsa sasadarajana vrutta sukanya
Saryati kakustha katvanga dhira man-
Dhatru saubari sagarara carite paramatma
Raguramana caritegalanu pelva||12||

Matte nimiya dehatyagada vishayavu
Janakanrupa bruguramana caritavu
Uttama chandravamsada nahushasuta ya-
Yati Santanuyadu caritegalulla ||13||

Dasama skandadi hari yaduvamsadi janisi
Sisulilegala tori asuri putani kondu
Asura sakata truna baka vatsa modalada
Asurabanjaka hariyu mereda mahimeya pelva ||14||

Maya mahimadhenu pralambakara kondu
Kadukiccininda gopalara kayda
Noyisi kaliya baya bidisi
Kalimardana krushna nadida||15||

Gopastriyara carita govardhanoddharana
Sankacudavadhe arishtakesiya nidhana
Bupanedurinalli jattimushtikara kondu
Kamsavadheya madi gurusutananu torda ||16||

Jareya seneya jayisi kalayavanara kondu
Parijatava tandu siri rukminiya padedu
Harisi banana tola narakasurana geddu
Sereya bidisi rajakanyeyaranu kayda ||17||

Sisupala dantavaktra paumdraka salva sambara
Dvividha murasurarellara nasapadisi
Kasipurava dahana madi pandavarannu kayda
Parama mahimeya pelva ||18||

Bubaraniluhalu kuru pamdavarolu
Krurayuddhava kurukshetradi madisi
Abayadayaka pamdunamdanarimda
Saddhavari sthapisida srikrushnacariteya pelva ||19||

Ekadasa skandaàdi yadavarellaru
Busura sapadi yuddhavane madi
Ekanagidda uddhavanige bodhisi
Lokavanaidu nijadhamakke teralida ||20||

Dvadasaskandadolu yugabeda pralayagalu
Nityanaimittika prakrutagala srushti
Veda vibagavu hariratana antya
Markandeya carita suryaganagala pelva ||21||

Harilile avataracariteya keluta
Mare veyindagali rujeyindagali
Hariyenamah enduccarisida matradi
Duritapapavu nasavagi poguvudayya ||22||

Hariya smaraneya madidaru kelidaru
Birugalige sikku moda oduvante
Duritavyadhigalu tvaritadi oduvuvu
Harisambandhavallada matellavu vyarthavo ||23||

Yama yamake I bagavatava pathise
Bagavatada saptahada punyapalavu
Bava Bakutiyu hutti sri venkatesana
Pavanavada sripadava seruva||24||

bhagavatham · dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · Vadirajaru

Dasamas skandam Bagavatha(Neneve anu dhina) by Vadirajaru

ನೆನೆವೆನನುದಿನ ನೀಲನೀರದ
ವರ್ಣನ ಗುಣ ರನ್ನನ ||pa||

ಮುನಿಜನಪ್ರಿಯ ಮುದ್ದು ಉಡುಪಿನ
ರಂಗನ ದಯಾಭರಿತನ ||a.pa||

ದೇವಕೀಜಠರೋದಯಾಂಬುಧಿ
ಚಂದ್ರನ – ಗುಣ ಸಾಂದ್ರನ
ಗೋವಜ್ರಕೆ ಘನ ಯಮುನೆ ದಾಟಿ
ಬಂದನ – ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದನ
ಮಾವ ಕಳುಹಿದ ಮಾಯಾ ಶಟವಿಯ
ಕೊಂದನ – ಚಿದಾನಂದನ
ದೇವರಿಪು ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ ಶಕಟನ
ಒದ್ದನ – ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧನ||1||

ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿಯರ ವಂಚಕ
ಚೋರನ – ಬಹು ಧೀರನ
ಅನೇಕ ನಾರಿಯರ್ವಸನವನು ಕ
ದ್ದೊಯ್ದನ – ತುರುಗಾಯ್ದನ
ನಾಕಿಯರಿಗರಿ ಧೇನುಕ ವತ್ಸವಿ
ಘಾತನ – ವಿಖ್ಯಾತನ
ಕಾಕುಮತಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಫಣ
ತುಳಿದನ – ಅವಗೊಲಿದನ||2||

ಶೈಲವನು ಅಹಿಶಯನ ಬೆರಳಲಿ
ಆಂತನ – ಬಲವಂತನ
ಸೋಳಸಾಸಿರ ಬಾಲೆಯರ ಕರ
ಪಿಡಿದನ – ಸುಧೆಗುಡಿದನ
ಬಾಲೆ ಭಾಮೆಯರೊಡನೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆ
ಗಿಳಿದನ – ಅಲ್ಲಿ ನಲಿದನ
ಲೀಲೆಯಲಿ ಲಲನೆಯರಿಗಿಷ್ಟವ
ಕೊಟ್ಟನ – ಸಂತುಷ್ಟನ||3||

ಕ್ರೂರ ಬಕ ಕೇಶಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ಸೀಳ್ದನ – ಸುರರಾಳ್ವನ
ಅಕ್ರೂರ ಕರೆಯಲು ಹರುಷದಿಂದಲಿ
ಬಂದನ – ಸುರವಂದ್ಯನ
ನಾರಿ ಕಬುಜೆಗೆ ಭೂರಿ ಸಂತಸ
ವಿತ್ತನ – ಅತಿಶಕ್ತನ
ವಾರಣವನು ಕೆಡಹಿದ ಪ್ರತಿ
ಮಲ್ಲನ – ಅತಿ ಚೆಲ್ವನ||4||

ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಶಿವನ ಧನುವನು
ಮುರಿದನ – ನೆರೆ ಮೆರೆದನ
ಮಲೆತ ಮಲ್ಲರ ಕೆಡಹಿ ರಂಗದಿ
ನಿಂತನ – ಜಯವಂತನ
ಖಳ ಕುಲಾಗ್ರಣಿ ಕಂಸನೆಂಬನ
ಹೊಡೆದನ – ಹುಡಿಗೆಡೆದನ
ಬಲದಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಂಧನ
ಕಡಿದನ – ಯಶ ಪಡೆದನ||5||

ಭುವನ ಪಟ್ಟವನುಗ್ರಸೇನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನ – ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನ
ಯುವತಿಯರಿಗುದ್ಧವನ ಕಳುಹಿದ
ಜಾಣನ – ಸುಪ್ರವೀಣನ
ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾಕಲೆಗಳೆಲ್ಲವ
ನರಿತನ – ಶುಭ ಚರಿತನ
ಜನವ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ದ್ವಿಜನ ಕಂದನ
ತಂದನ – ಆನಂದನ||6||

ಸುಮತಿ ಖಳಮಾಗಧನ ಯುದ್ಧದಿ
ಗೆದ್ದನ – ಅನವದ್ಯನ
ದುಮಣಿ ಸಮ ದ್ವಾರಕಿಯ ರಚಿಸಿದು
ದಾರನ – ಗಂಭೀರನ
ಸುಮತಿ ಮುಚುಕುಂದನೊದ್ದ ಯವನನ
ಸುಟ್ಟನ – ಅತಿ ದಿಟ್ಟನ
ವಿಮಲ ಸುಚರಿತ್ರಾಷ್ಟ ಮಹಿಷಿಯ
ರಾಳ್ದನ – ನೆರೆ ಬಾಳ್ದನ||7||

ಮುರನರಕ ಮುಖ್ಯರನು ಚಕ್ರದಿ
ತಂದನ – ಕರಿವರದನ
ಸುರತರುವ ಸತಿಗಾಗಿ ತಂದ ಸ-
ಮರ್ಥನ – ಜಗತ್ಕರ್ತನ
ದುರುಳ ಶಿಶುಪಾಲಾದಿ ದೈತ್ಯ ಸಂ-
ಹಾರನ – ಬಹುಶೂರನ
ಕುರುಕುಲಕೆ ಲಯವಿತ್ತ ಪಾಂಡವ
ಪ್ರೀಯನ – ಕವಿಗೇಯನ||8||

ಇಂತು ಇಳೆಯ ಸುಜನರ ಸಲಹುವ
ಕಾಂತನ – ಸಿರಿವಂತನ
ಪಂಥವುಳ್ಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವ-
ದನನ – ಮುನಿಮಾನ್ಯನ
ಸಂತತವೀ ಸಾರಕಥೆಯನು
ಕೇಳ್ವರ – ನೆರೆಬಾಳ್ವರ
ಕಂತುಷಿತ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಲಿ
ಪೊರೆವನು – ಸುಖಗರೆವನು||9||

Neneve anu dhina neela neeradha varnana guna rananna|

Muni jana priya muddhu udupiya rangana daya paangana||

Devaki jadarodayambudhi chandrana guna Chaandrana
Govrajakesana yamune dhatti bandhana allli nindhana
maavagaluhitha maaya sedavida kondhana chidanandana
devaripu dhaithendriya sakadana otthana sruthi sitthana||1||

gokuladha gopiyara vanchaka chorana bahu dheerana
anega naariyaravasanavanu katthoidhana dhoorathmana
nagiyagari thenuka vathsavi kaathana vigyaathana
kaagumathi kaalingana bana dhulithana ava kolidhana||2||

sailavanu ahisayana beralina andhana balavanthana
chola sasira balayara kara pididhana suthe kudidhana
bale baameya rodane jala kreete kilidhana alli nalidhana
leeleya lala neyari  kishtava kottana santhustana||3||

krura baga kesigalanella seelthana sura raalthana
akrura kareyalu harushadhindhali bandhana sura vandhyana
naari kupjage boori santhasa vitthana adhi sakthana
vaaranavanu kedahidha prathi mallana aadhi selvanaa||4||

sulabha dhindhalisivana thanuvanu muridhana nere meradhana
maledha mallara gedahi rangadhi ninthana jayavanthana
kalakulaagrani kamsa nembana hode dhana hudigedadhana
baladhi thaai thandeyara bandhana kadidhana yase padedhana||5||

buvana pattavanu ukrasenage kottana adhi sreshtana
yuvathi yarigutthavana galuhidha jaanana supravenana
vivitha vidhyaa kalegalellava narithana subha sarithana
javana sikshisi dhvijana kandhana thandhana aanandhana||6||

kumathigala maaga thala yuddhadhi getthana anavathyana
dhyumani samathvaaraagiya rachisithu dhaarana kambeerana
sumathi musukundha nottha yavanana suttana adhi dhittana
vimala sucharithraashta mahishiya raalthana nere paalthana||7||

muranara mukyaranu sakradhi dharitha karivaradhana
sooratharuva sathikaagi thandha samarthana jagath karthana
dhurula sisubaalaadhi dhaithya samhaarana bahu soorana
guru kulage layavittha pandava priyana kavikeyana||8||

indhu salahuva ile sujanarana kaanthana siri vanthana
bandha vulla prasanna hayavadhannana muni maanyana
santhatha vicharaa katheyanu kelvara nere baalvara
kandha pitha kaarunyadhindhali porevanu sukha karevanu||9||

bhadrapada maasa · bhagavatham · MADHWA

prostapadi bhagavata

Starting  from Bhadrapada Shukla Pratima to Pournima called as Proshtapadi, It is said in our madhwa philosophy to recite or listen to Bhagavata Purana.

  • Eka Sloki Bhagavatha:

Adau Devaki Deva Garbhajananam Gopigrihe
Vardhanam Mayaputhana Jeevithapaharanam Govardhanodaranam
Kamsachedana Kauravadihananam Kunthi Sutha Palanam
Ethadbhagavatham Puranakaditham Srikrishna Leelamritham

Discourses/Lectures:

Check the pravachana link in Mp3 format of Sri Vyasanakare Prabhanjanacharyaru:

Check the youtube link of Bhagavatha pravachana by Kallapura Pavamanachar:

 

 

bhadrapada maasa · bhagavatham · dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA

hanneradu skanda bhagavatha saaram

vadada eleya myale malagiralu sri hariyu markandeyagae magaa pralayavu thorisidhanu, laya chinthane galella arithu para thathvavu thilidhu namaskara maadidhanu raaya, sukachaaryaranna karisith dhyanakke kulithanu raaya, sukha parikshitthige eragidhaaraga

prathama skandadalli naradhara agyaanavana kundi devi stotra ,parikshith rajana uthpatthi saapa, sukacharyara sandharshanavannu helidharu

Dvithiya skandadalli virat murthy dhyana, narayanana avatharadha maalige, gatvanga raajana charithre helidharu

thriuthiya skandadalli brahmana srusti vistaara, svayambu manu charithre varahaavathara katha, deva huthi devi svayamvara vithura maithreya samvadha vannu helidharu

chathurtha skandadalli dakshana yagna helidharu, druva raajana charithre, yathu rajana vamsa,  puranjana upaakyaana helidharu

panchama skandadalli priya varada rajana charithre, rishabhaavadharadha magime, jadabarathana kathe, boogola gagoladha vishtharavannu helidharu

shashta skandadalli ajaamilana charithre helidaru, vruttasurana vatha, yekona panchasath maruthugala uthparrhi helidharu

Saptama skandadalli prahaladha rayana charithre, narasimha avathara, hiranyakasipu vadha, avana karala bagadhu koralolu vanamale haakidharu endhu helidharu

ashtama skandadalli gajendra moksh helidharu, kshiraapdhi marthisidha srungaaravannu helidharu, dhaithyarige kannu mucha heli devathegalige amrutha itthu daithyaranna samhaara maadida kathe macchavathara, koormaavathara, vaamanaavathara magaa mahimeyannu helidharu

navama skandadalli raajavamsa helidharu, ambarisha rajana charithre, parasu ramana charithre, sri ramaavathara mahaa mahime helidharu

dasama skandadalli sri krishnana charithre,raasa krite jala krite boothana kamsa jarachanda vadha vistharavannu helidharu

ekadasa skandadalli sri krishna uddavara samvaadha yaadhavara saapa, paandavaru parikshith raajage hasthinaavathi pura bittu parandhamakke theralidharu yandhu helidharu.

dvadasa skandadalli vedha vibhaagavu maadi  sarpa yaagatha mahime markandeyara charithra poorana helidharu

hanneradu skanda bagavatha vedavyasa devaru madiddhu  heli kelidhantha sajjanage sri mad ananda theertha munigala swami rakshisuva

bakthi · bhagavatham · MADHWA

Nava vidha bhakthi

Srimad Bhagavatham elaborates nine forms of bhakti which, if cultivated and practiced regularly will no doubt lead us closer to the lord. One can choose any of these nine methods to obtain salvation(moksha).

Sravanam Keerthanam Vishnoo:

Smaranam Pada Sevanam

Archanam Vandhanam Dhasyam

Sakyam Athma Nivedhanam

(Srimad Bhagavatham 7.5.23)

Meaning:
1.Sravanam – Listen
2.Keerthanam – Sing
3.Smaranam – Think over / Always Remember
4.Pada Sevanam – Surrender the Lotus Feet
5.Archanam – Worship
6.Vandhanam – Pray
7.Dhasyam – Execute Orders / Dutiful
8.Sakyam – Friendly
9. Athma Nivedhanam – Completely Surrender

bhagavatham · everyday · Gajendra moksha · MADHWA · Morning · slokas

Sankshipta gajendra moksha(bhagavatham)

It is said in the Bhagavatha that a person who remembers the story of gajEndra mOksha as soon as one wakes up in the morning, is blessed with hari smaraNe during maraNa kAla.
There is a sankshipta gajEndra mOksha which is very easy for parayane.

 Here are the 2 verses:

ಅಂತಃಸರಸ್ಯುರುಬಲೇನ ಪದೇ ಗೃಹಿತೋ
ಗ್ರಾಹೇಣ ಯಾಥಪತಿರಂಬುಜಹಸ್ತ ಆರ್ತಃ |
ಅಹೇದಮಾದಿಪುರುಷಾಖಿಲಲೋಕನಾಥ
ತೀರ್ಥಶ್ರವಃ ಶ್ರವಣಮಂಗಲನಾಮಧೇಯ ||

ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಹರಿಸ್ತಮರಣಾರ್ಥಿನಮಪ್ರಮೇಯಃ
ಚಕ್ರಾಯುಧಃ ಪತಗರಾಜಭುಜಾಧಿರೂಢಃ
ಚಕ್ರೇಣ ನಕ್ರವದನಂ ವಿನಿಪಾಟ್ಯ ತಸ್ಮಾ
ದ್ಧಸ್ತೇ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕೃಪಯೋಜ್ಜಹಾರ ||

antaH sarasyurubalEna padE gRuhIto
grAhENa yUthapatiraMbuja hasta ArtaH|
AhEdamAdi puruShAkhila lOka nAtha
tIrthashravaH shravaNa maMgala nAmadhEya||

smRutvA haristamaraNArthinaM apramEyash-
-chakrAyudhaH patagarAja bhujAdhirUDhaH|
chakrENa nakravadanaM vinipAtya tasmAd
hastE pragRuhya bhagavAn kRupayOjjahAra||

 The king of elephants was held at his feet by a crocodile which was of superior strength in the lake. Taking a lotus, the elephant called out to the Lord as Adi puruSha, lOka nAtha, tIrthashravaH and shravaNa maMgala nAmadhEya.

Having heard his plea, the Lord who is apramEya, with the chakra came on the shoulders of garuDa and killed the crocodile with His chakra and freed the elephant by His hands.

bhagavatham · krishna · krishna jayanthi · krishnaashtakam · krishnajanmashtami · MADHWA

Chathu sloki bagavatha

Just before creation, Narayana gives upadEsha to chaturmukha brahma. This is in 4 shlokas and is called chatusshloki bhAgavatam. (These 4 verses appear in the 2nd skaMda and 9th chapter of the bhagavatam.)

This was then passed on to nArada from brahma , who then told it to vedavyAsa dEvaru. vEdavyASa then elaborated the bhAgvata mahApurANa. vEdavyAsa passed on the purANa to His son shukAchArya. When shukAchArya recited the bhAgavatam on the banks of the Ganga to parIkshit rAja, sUta purANika was also present there. sUta then narrated the entire purANa to shounaka and other sages in naimiShAraNya. It contains 18000 verses

FOUR PRIME SLOKAS FROM SRIMAD BHAGAVATAM

reading or chanting of the four stanzas tantamounts to reading all the 18,000 stanzas in Srimad Bhagavatam.

CºÀªÉÄêÁ¸ÀªÀÄUÉæà ZÀ £Á£ÀåzÀåvÀìzÀ¸ÀvÀàgÀA
¥À±ÁÑzÀºÀA vÀéªÉÄÃvÀZÀÑ AiÉÆĪÀ²µÉÃvÀ ¸ÉÆĸÀä÷åºÀA||1||

IÄvÉÄxÀðA AiÀÄvÀàçwÃAiÉÄÃvÀ £À ¥ÀæwÃAiÉÄÃvÀ ZÁvÀä¤
vÀ¢ézÁåzÁvÀä£ÉÆà ªÀiÁAiÀiÁA AiÀÄxÁ¨sÁ¸ÉÆà AiÀÄxÁ vÀªÀÄB||2||

AiÀÄxÁ ªÀĺÁAw ¨sÀÆvÁ¤ ¨sÀÆvÉõÀÆZÁÒªÀZÉõÀÄ ZÀ
¥À櫵ÁÖ£Àå¥À櫵ÁÖ¤ vÀxÁ vÉõÀÄ £À vÉõÀéºÀA||3||

KvÁªÀzÉêÀ feÁиÀåA vÀvÀéfeÁиÀÄ£Á„„vÀä£ÀB
C£ÀéAiÀÄ ªÀåwgÉÃPÁ¨sÁåA AiÀÄvÁì÷åªÀðvÀæ ¸ÀªÀðzÁ||4||

Sri Bhagavanuvacha

aham evasam evagre nanyad yat sad-asat param
pascad aham yad etac ca yo ‘vasisyeta so ‘smy aham

rte ‘rtham yat pratiyeta na pratiyeta catmani
tad vidyad atmano mayam yathabhaso yatha tamah

yatha mahanti bhutani bhutesuccavacesv anu
pravistany apravistani tatha tesu na tesv aham

etavad eva jijnasyam tattva jijnasunatmanah
anvaya-vyatirekabhyam yat syat sarvatra sarvada

bhagavatham · MADHWA · mahabharatham · ramayanam · slokas · sundara kandam

Eka sloki Ramayanam, Mahabharatam, bagavatham and sundara kaandam

Eka sloki ramayanam

Aadho Rama thapo vananu gamanam, Hathwa mrugam kanchanam,
Vaidehi haranam, jatayu maranam, Sugreeva sambhashanam,
vaali nigrahanam, samudhra tharanam, Lanka pureem dahanam,
Paschad Ravana Kumbha karna madanam, Ethat ithi Ramayanam

ಅದೌ ರಾಮತಪೋವನಾದಿಗಮನಂ ಹತ್ವಾ ಮೃಗ-ಕಾಂಚನಮ್
ವೈದೇಹೀಹರಣಂ ಜಟಾಯುಮರಣಂ ಸುಗ್ರೀವ-ಸಂಭಾಶಣಮ್ |
ವಾಲಿ-ದುಶ್ಟ-ನಿಗ್ರಹಣಮ್ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಲಂಕಾಪುರೀದಾಹನಮ್
ಪಶ್ಚಾತ್ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣ-ಹನನಂ ಏತದ್ಧಿರಾಮಾಯಣಮ್ ||

Meaning

Once Rama went to forest.  He chased the deer. Seetha was kidnapped, Jatayu was killed. There were discussions with Sugreeva. Bali was killed. The sea was crossed. Lanka was burnt And later Ravana and Kumbha karna Were also killed. This is the story of Ramayanam

Eka sloki Mahabharatam

Adhau Pandava-Dhartarashtra-jananam Laakshaa-grihe Daahanam
Dyootam Sreeharanam Vané Viharanam Matsyaalayé Vartanam
Leelagograhanam Rane Viharanam Sandhi-kriya-jrumphanam
Paschat Bheeshma-drona, duryodhanaadi Nidhanam Etat Mahabharatam

ಅದೌ ಪಾಂಡವಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಜನನಂ ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹೇ ದಾಹನಂ
ದ್ಯೂತೇ ಶ್ರೀಹರಣಂ ವನೇ ವಿಹರಣಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಲಯೇ ವರ್ಧನಮ್ |
ಲೀಲಾಗೋಗ್ರಹಣಂ ರಣೇ ವಿತರಣಂ ಸಂಧಿಕ್ರಿಯಾಯಾ ಜೃಂಭಣಂ
ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಸುಯೋಧಾನಾದಿಮಥನಂ ಏತನ್ಮಹಾಭಾರತಮ್ ||

Meaning

(With) the birth of sons of Pandu and Drthrashtra and (failed attempt) of burning alive Pandavas) in a wax house, Wealth grabbed illegally, exile in forests (of Pandavas), retreat in the house of Matsya (Kingdom) cows stolen and rescued, in battle, Attempts for compromise (between the Pandavas and Karavas by Lord Krishna) failed, Bhishma, Drona Duryodhana and others killed, is MAHABHARATA .

Eka sloki Bhagavatham

Adau Devaki Deva Garbhajananam Gopigrihe
Vardhanam Mayaputhana Jeevithapaharanam Govardhanodaranam
Kamsachedana Kauravadihananam Kunthi Sutha Palanam
Ethadbhagavatham Puranakaditham Srikrishna Leelamritham

ಅದೌ ದೇವಕಿದೇವಿಗರ್ಭಜನನಂ ಗೋಪೀಗೃಹೇ ವರ್ಧನಂ
ಮಾಯಾ ಪೂತನಿಜೀವಿತಾಪಹರಣಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಮ್ |
ಕಂಸಚ್ಛೇದನಕೌರವಾದಿಹನನಂ ಕುಂತೀಸುತಾಃ ಪಾಲನಂ
ಏತದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಕಥಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಮೃತಮ್ ||

Meaning

Born to queen Devaki, Brought up by Gopis, Took out the life of Ogress Poothana, Lifted the Govardhana mountain, Beheaded his uncle Kamsa, Helped in killing the Kouravas, And looked after the children of Kunthi. This is in short the ancient story of Bhagawatha,Which describes the nectar like play of Lord Krishna

Eka sloki Sundara Kaandam

yasya sree hanuman anugraha bhalaath teernaambudhir leelayaa
lankaam praapya nisaamya raamadayitaam bangtwa vanam raakshasaan
akshaadeen vinihatya dasakam dagdwaa pureem taam punaha
teernaabdhihi kapibhiryutaha yam anamaththam raamachandram bhaje

Meaning

By the strength of Sri Hari, Sri Hanuman easily crossed the sea, Reached Lanka, met Sita Devi, Destroyed the ashoka vana(garden), Killed Akshakumar and other rakshasas,
Met Ravana, burnt down the city of lanka, Crossed the sea again, returned with the
Group of monkeys which had stayed behind at the Mountain  and paid his namskarams unto the lotus-like feet. I worship Glory of Sri Ramachandra