bhagavatham · dasara padagalu · MADHWA

Sri Bhagavatha

ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಮಹಿಮೆ ಬಣ್ಣಿಸಲಳವೇ ||pa||

ಈ ಭವಶರಧಿಗೆ ಸುನಾವೆಯಂತಿಹುದಯ್ಯ||a.pa||

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ದೇಹ ಸಾಧನವಾದ ಸದ್ಧರ್ಮಗಳು
ಆ ಪರಾಶರ ಸೂನು ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣ
ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಲ್ಲದಿನ್ನಿಲ್ಲವೆಂಬುವಾ||1||

ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸುಜ್ಞಾನಕೆ
ಪಥವೆ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ವಿವರಣೆಯು
ಮತ್ತೆ ಶಾಪದಲಿ ನಾರದನ ವಿಷಯವ ಪೇಳ್ವ ||2||

ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದÀದಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಶುಕ ಸಂವಾದ
ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆಗಳು
ಮತ್ತೆ ಮಹದಾದಿ ತತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ
ಇತ್ಯಾದಿ ಪುಣ್ಯಚರಿತಗಳನು ಪೇಳ್ವ ||3||

ಆ ಬೊಮ್ಮಂಡದಿಂದೆ ಚತುರ್ಮುಖನ ಸೃಷ್ಟಿಯು
ವಿಭಾಗವ ಪೇಳ್ವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಮಾಣು
ಅಬ್ದಾದಿ ಕಾಲಗಳು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಭೂತೋತ್ಪತ್ತಿ
ಶ್ರೀ ವರಹ ರೂಪದಿ ತೋರಿದ ಮಹಿಮೆಯಾ ||4||

ವರಹಾವತಾರದೀ ಧರಣೀಯ ತಂದಂಥ
ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಯು ಮತ್ತೆ
ಸ್ವಾಯಂಭುಮನು ಶತರೂಪೆಯರ ಚರಿತೆ
ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ ದೇವಹೂತಿಯ ಸಂವಾದವ ಪೇಳ್ವ ||5||

ಚತುರ ಸ್ಕಂದದಿ ನವಬ್ರಹ್ಮರ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ದಕ್ಷಾಧ್ವರಭಂಗ ಭಕ್ತಧ್ರುವಚರಿತೆ
ಉಚಿತವಾದ ಪೃಥು ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಂದ
ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿಷರ ವೃತ್ತಾಂತವನು ಪೇಳ್ವ ||6||

ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ನಾಭಿ ನೃಪರ
ಋಷಭ ಚರಿತೆಗಳು ಪುತ್ರ ಭರತನ ಕಥೆಯು
ಅಚಲಲೋಕ ದ್ವೀಪಾದ್ರಿ ನದ ನದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರ ನರಕ ಪಾತಾಳಗಳ ಪೇಳ್ವ ||7||

ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂದದೊಳು ದಕ್ಷ ಜನ್ಮವು
ಅವರ ಕನ್ಯೆಯರಿಂದ ದೇವ ಮಾನವ ದಾನವ
ದುಷ್ಟಮೃಗ ಪಕ್ಷೀ ಪನ್ನಗಾದಿ ಜನನವು
ವೃತ್ರನ ಜನನ ಮರಣಗಳೆಲ್ಲ ಪೇಳ್ವ ||8||

ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದಿ ದಿತಿಪುತ್ರರ ಜನನ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ದುರುಳತನವು
ಮತ್ತೆ ಧೀವರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯನಿಂ ವ-
ರ್ಣಿತಮಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳ್ವ ||9||

ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದದಿ ಮನ್ವಂತರ ವಿವರವು
ಗಜರಾಜನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ
ದಿಟ್ಟ ಕಮಠ ಮತ್ಸ್ಯನರಹರಿ ವಾಮನ
ಹಯವದನನವತಾರ ಸುಧೆಯಿತ್ತ ಮಹಿಮೆಯ||10||

ನವಮ ಸ್ಕಂದದಿ ನೃಪವಂಶಾನು ಚರಿತವು
ಇಕ್ಷಾ ್ವಕುಸುತ ಸುದ್ಯುಮ್ನರಾಜನ
ಜನನ ದಿವಾಕರ ವಂಶಾನು ಕಥನಗಳು
ಇಳೋಪಾಖ್ಯಾನವ ತಾರೋಪಾಖ್ಯಾನವ ಪೇಳ್ವ ||11||

ಸೂರ್ಯವಂಶ ಶಶಾದರಾಜನ ವೃತ್ತ ಸುಕನ್ಯ
ಶರ್ಯಾತಿ ಕಾಕುಸ್ಥ ಖಟ್ವಾಂಗ ಧೀರ ಮಾಂ-
ಧಾತೃ ಸೌಭರಿ ಸಗರರ ಚರಿತೆ ಪರಮಾತ್ಮ
ರಘುರಾಮನ ಚರಿತೆಗಳನು ಪೇಳ್ವ||12||

ಮತ್ತೆ ನಿಮಿಯ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ವಿಷಯವು
ಜನಕನೃಪ ಭೃಗುರಾಮನ ಚರಿತವು
ಉತ್ತಮ ಚಂದ್ರವಂಶದ ನಹುಷಾಸುತ ಯ-
ಯಾತಿ ಶಂತನುಯದು ಚರಿತೆಗಳುಳ್ಳ ||13||

ದಶಮ ಸ್ಕಂದದಿ ಹರಿ ಯದುವಂಶದಿ ಜನಿಸಿ
ಶಿಶುಲೀಲೆಗಳ ತೋರಿ ಅಸುರಿ ಪೂತನಿ ಕೊಂದು
ಅಸುರ ಶಕಟ ತೃಣ ಬಕ ವತ್ಸ ಮೊದಲಾದ
ಅಸುರಭಂಜಕ ಹರಿಯು ಮೆರೆದ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳ್ವ ||14||

ಮಾಯಾ ಮಹಿಮಧೇನು ಪ್ರಲಂಬಕರಾ ಕೊಂದು
ಕಾಡುಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಗೋಪಾಲರ ಕಾಯ್ದ
ನೋಯಿಸಿ ಕಾಳಿಯ ಬಾಯ ಬಿಡಿಸಿ
ಕಾಳಿಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಡಿದ||15||

ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರ ಚರಿತ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣ
ಶಂಖಚೂಡವಧೆ ಅರಿಷ್ಟಕೇಶಿಯ ನಿಧನ
ಭೂಪನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿಮುಷ್ಟಿಕರ ಕೊಂದು
ಕಂಸವಧೆಯ ಮಾಡಿ ಗುರುಸುತನನು ತೋರ್ದ ||16||

ಜರೆಯ ಸೇನೆಯ ಜಯಿಸಿ ಕಾಲಯವನರ ಕೊಂದು
ಪಾರಿಜಾತವ ತಂದು ಸಿರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಪಡೆದು
ಹರಿಸಿ ಬಾಣನ ತೋಳ ನರಕಾಸುರನ ಗೆದ್ದು
ಸೆರೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ರಾಜಕನ್ಯೆಯರನು ಕಾಯ್ದ ||17||

ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ತ್ರ ಪೌಂಡ್ರಕ ಸಾಲ್ವ ಶಂಬರ
ದ್ವಿವಿಧ ಮುರಾಸುರರೆಲ್ಲರ ನಾಶಪಡಿಸಿ
ಕಾಶೀಪುರವ ದಹನ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಾಯ್ದ
ಪರಮ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳ್ವ ||18||

ಭೂಭಾರನಿಳುಹಲು ಕುರು ಪಾಂಡವರೊಳು
ಕ್ರೂರಯುದ್ಧವ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಮಾಡಿಸಿ
ಅಭಯದಾಯಕ ಪಾಂಡುನಂದನರಿಂದ
ಸದ್ಧವರ್i ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚರಿತೆಯ ಪೇಳ್ವ ||19||

ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದÀದಿ ಯಾದವರೆಲ್ಲರು
ಭೂಸುರ ಶಾಪದಿ ಯುದ್ಧವನೆ ಮಾಡಿ
ಏಕನಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ
ಲೋಕಾವನೈದು ನಿಜಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ||20||

ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂದದೊಳು ಯುಗಭೇದ ಪ್ರಳಯಗಳು
ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
ವೇದ ವಿಭಾಗವು ಹರಿರಾತನ ಅಂತ್ಯ
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಚರಿತ ಸೂರ್ಯಗಣಗಳ ಪೇಳ್ವ ||21||

ಹರಿಲೀಲೆ ಅವತಾರಚರಿತೆಯ ಕೇಳುತ
ಮರೆ ವೆಯಿಂದಾಗಲಿ ರುಜೆಯಿಂದಾಗಲಿ
ಹರಿಯೇನಮಃ ಎಂದುಚ್ಚರಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿ
ದುರಿತಪಾಪವು ನಾಶವಾಗಿ ಪೋಗುವುದಯ್ಯ ||22||

ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡಿದರು ಕೇಳಿದರು
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಮೋಡ ಓಡುವಂತೆ
ದುರಿತವ್ಯಾಧಿಗಳು ತ್ವರಿತದಿ ಓಡುವುವು
ಹರಿಸಂಬಂಧವಲ್ಲದ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವೋ ||23||

ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ಈ ಭಾಗವತವ ಪಠಿಸೆ
ಭಾಗವತದ ಸಪ್ತಾಹದ ಪುಣ್ಯಫಲವು
ಭಾವ ಭಕುತಿಯು ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶನ
ಪಾವನವಾದ ಶ್ರೀಪಾದವ ಸೇರುವ||24||

Sri bhagavata mahime bannisalalave ||pa||

I bavasaradhige sunaveyantihudayya||a.pa||

Veda sastradi aneka dharmagalalli
I deha sadhanavada saddharmagalu
A parasara sunu sri mannarayana
Apadbandhavanalladinnilla vembuva||1||

Prathama skamdadali sri paramatmana suj~janake
Pathave Bakti vairagyada vivaraneyu
Matte sapadali naradana vishayava pelva ||2||

Dvitiya skandaàdi parikshita Suka samvada
Srihariya avataragala varnanegalu
Matte mahadadi tatva srushtikrama
Ityadi punyacaritagalanu pelva ||3||

A bommamdadinde caturmukana srushtiyu
Vibagava pelva sukshma paramanu
Abdadi kalagalu vyashti butotpatti
Sri varaha rupadi torida mahimeya ||4||

Varahavataradi dharaniya tandantha
Purusha striyara srushti sarvasrushtiyu matte
Svayambumanu satarupeyara carite
Sri kapila devahutiya samvadava pelva ||5||

Catura skandadi navabrahmara utpatti
Dakshadhvarabanga Baktadhruvacarite
Ucitavada pruthu sarvabaumarinda
Pracina barhishara vruttantavanu pelva ||6||

Pamcama skandadi priyavrata nabi nrupara
Rushaba caritegalu putra Baratana katheyu
Acalaloka dvipadri nada nadigala srushti
Jyotiscakra naraka patalagala pelva ||7||

Shashtha skandadolu daksha janmavu
Avara kanyeyarinda deva manava danava
Dushtamruga pakshi pannagadi jananavu
Vrutrana janana maranagalella pelva ||8||

Saptama skandadi ditiputrara janana
Hiranyakasipuvina durulatanavu
Matte dhivaranada prahladarayanim va-
Rnitamada srihariya mahimeya pelva ||9||

Ashtama skandadi manvantara vivaravu
Gajarajanige moksha manvantara avatara
Ditta kamatha matsyanarahari vamana
Hayavadananavatara sudheyitta mahimeya||10||

Navama skandadi nrupavamsanu caritavu
Iksha vakusuta sudyumnarajana
Janana divakara vamsanu kathanagalu
Ilopakyanava taropakyanava pelva ||11||

Suryavamsa sasadarajana vrutta sukanya
Saryati kakustha katvanga dhira man-
Dhatru saubari sagarara carite paramatma
Raguramana caritegalanu pelva||12||

Matte nimiya dehatyagada vishayavu
Janakanrupa bruguramana caritavu
Uttama chandravamsada nahushasuta ya-
Yati Santanuyadu caritegalulla ||13||

Dasama skandadi hari yaduvamsadi janisi
Sisulilegala tori asuri putani kondu
Asura sakata truna baka vatsa modalada
Asurabanjaka hariyu mereda mahimeya pelva ||14||

Maya mahimadhenu pralambakara kondu
Kadukiccininda gopalara kayda
Noyisi kaliya baya bidisi
Kalimardana krushna nadida||15||

Gopastriyara carita govardhanoddharana
Sankacudavadhe arishtakesiya nidhana
Bupanedurinalli jattimushtikara kondu
Kamsavadheya madi gurusutananu torda ||16||

Jareya seneya jayisi kalayavanara kondu
Parijatava tandu siri rukminiya padedu
Harisi banana tola narakasurana geddu
Sereya bidisi rajakanyeyaranu kayda ||17||

Sisupala dantavaktra paumdraka salva sambara
Dvividha murasurarellara nasapadisi
Kasipurava dahana madi pandavarannu kayda
Parama mahimeya pelva ||18||

Bubaraniluhalu kuru pamdavarolu
Krurayuddhava kurukshetradi madisi
Abayadayaka pamdunamdanarimda
Saddhavari sthapisida srikrushnacariteya pelva ||19||

Ekadasa skandaàdi yadavarellaru
Busura sapadi yuddhavane madi
Ekanagidda uddhavanige bodhisi
Lokavanaidu nijadhamakke teralida ||20||

Dvadasaskandadolu yugabeda pralayagalu
Nityanaimittika prakrutagala srushti
Veda vibagavu hariratana antya
Markandeya carita suryaganagala pelva ||21||

Harilile avataracariteya keluta
Mare veyindagali rujeyindagali
Hariyenamah enduccarisida matradi
Duritapapavu nasavagi poguvudayya ||22||

Hariya smaraneya madidaru kelidaru
Birugalige sikku moda oduvante
Duritavyadhigalu tvaritadi oduvuvu
Harisambandhavallada matellavu vyarthavo ||23||

Yama yamake I bagavatava pathise
Bagavatada saptahada punyapalavu
Bava Bakutiyu hutti sri venkatesana
Pavanavada sripadava seruva||24||

2 thoughts on “Sri Bhagavatha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s