bhagavatham · dasara padagalu · MADHWA

Sri Bhagavatha

ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಮಹಿಮೆ ಬಣ್ಣಿಸಲಳವೇ ||pa||

ಈ ಭವಶರಧಿಗೆ ಸುನಾವೆಯಂತಿಹುದಯ್ಯ||a.pa||

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ದೇಹ ಸಾಧನವಾದ ಸದ್ಧರ್ಮಗಳು
ಆ ಪರಾಶರ ಸೂನು ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣ
ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಲ್ಲದಿನ್ನಿಲ್ಲವೆಂಬುವಾ||1||

ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸುಜ್ಞಾನಕೆ
ಪಥವೆ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ವಿವರಣೆಯು
ಮತ್ತೆ ಶಾಪದಲಿ ನಾರದನ ವಿಷಯವ ಪೇಳ್ವ ||2||

ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದÀದಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಶುಕ ಸಂವಾದ
ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆಗಳು
ಮತ್ತೆ ಮಹದಾದಿ ತತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮ
ಇತ್ಯಾದಿ ಪುಣ್ಯಚರಿತಗಳನು ಪೇಳ್ವ ||3||

ಆ ಬೊಮ್ಮಂಡದಿಂದೆ ಚತುರ್ಮುಖನ ಸೃಷ್ಟಿಯು
ವಿಭಾಗವ ಪೇಳ್ವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಮಾಣು
ಅಬ್ದಾದಿ ಕಾಲಗಳು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಭೂತೋತ್ಪತ್ತಿ
ಶ್ರೀ ವರಹ ರೂಪದಿ ತೋರಿದ ಮಹಿಮೆಯಾ ||4||

ವರಹಾವತಾರದೀ ಧರಣೀಯ ತಂದಂಥ
ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಯು ಮತ್ತೆ
ಸ್ವಾಯಂಭುಮನು ಶತರೂಪೆಯರ ಚರಿತೆ
ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ ದೇವಹೂತಿಯ ಸಂವಾದವ ಪೇಳ್ವ ||5||

ಚತುರ ಸ್ಕಂದದಿ ನವಬ್ರಹ್ಮರ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ದಕ್ಷಾಧ್ವರಭಂಗ ಭಕ್ತಧ್ರುವಚರಿತೆ
ಉಚಿತವಾದ ಪೃಥು ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಂದ
ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿಷರ ವೃತ್ತಾಂತವನು ಪೇಳ್ವ ||6||

ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ನಾಭಿ ನೃಪರ
ಋಷಭ ಚರಿತೆಗಳು ಪುತ್ರ ಭರತನ ಕಥೆಯು
ಅಚಲಲೋಕ ದ್ವೀಪಾದ್ರಿ ನದ ನದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರ ನರಕ ಪಾತಾಳಗಳ ಪೇಳ್ವ ||7||

ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂದದೊಳು ದಕ್ಷ ಜನ್ಮವು
ಅವರ ಕನ್ಯೆಯರಿಂದ ದೇವ ಮಾನವ ದಾನವ
ದುಷ್ಟಮೃಗ ಪಕ್ಷೀ ಪನ್ನಗಾದಿ ಜನನವು
ವೃತ್ರನ ಜನನ ಮರಣಗಳೆಲ್ಲ ಪೇಳ್ವ ||8||

ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದಿ ದಿತಿಪುತ್ರರ ಜನನ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ದುರುಳತನವು
ಮತ್ತೆ ಧೀವರನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯನಿಂ ವ-
ರ್ಣಿತಮಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳ್ವ ||9||

ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದದಿ ಮನ್ವಂತರ ವಿವರವು
ಗಜರಾಜನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ
ದಿಟ್ಟ ಕಮಠ ಮತ್ಸ್ಯನರಹರಿ ವಾಮನ
ಹಯವದನನವತಾರ ಸುಧೆಯಿತ್ತ ಮಹಿಮೆಯ||10||

ನವಮ ಸ್ಕಂದದಿ ನೃಪವಂಶಾನು ಚರಿತವು
ಇಕ್ಷಾ ್ವಕುಸುತ ಸುದ್ಯುಮ್ನರಾಜನ
ಜನನ ದಿವಾಕರ ವಂಶಾನು ಕಥನಗಳು
ಇಳೋಪಾಖ್ಯಾನವ ತಾರೋಪಾಖ್ಯಾನವ ಪೇಳ್ವ ||11||

ಸೂರ್ಯವಂಶ ಶಶಾದರಾಜನ ವೃತ್ತ ಸುಕನ್ಯ
ಶರ್ಯಾತಿ ಕಾಕುಸ್ಥ ಖಟ್ವಾಂಗ ಧೀರ ಮಾಂ-
ಧಾತೃ ಸೌಭರಿ ಸಗರರ ಚರಿತೆ ಪರಮಾತ್ಮ
ರಘುರಾಮನ ಚರಿತೆಗಳನು ಪೇಳ್ವ||12||

ಮತ್ತೆ ನಿಮಿಯ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ವಿಷಯವು
ಜನಕನೃಪ ಭೃಗುರಾಮನ ಚರಿತವು
ಉತ್ತಮ ಚಂದ್ರವಂಶದ ನಹುಷಾಸುತ ಯ-
ಯಾತಿ ಶಂತನುಯದು ಚರಿತೆಗಳುಳ್ಳ ||13||

ದಶಮ ಸ್ಕಂದದಿ ಹರಿ ಯದುವಂಶದಿ ಜನಿಸಿ
ಶಿಶುಲೀಲೆಗಳ ತೋರಿ ಅಸುರಿ ಪೂತನಿ ಕೊಂದು
ಅಸುರ ಶಕಟ ತೃಣ ಬಕ ವತ್ಸ ಮೊದಲಾದ
ಅಸುರಭಂಜಕ ಹರಿಯು ಮೆರೆದ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳ್ವ ||14||

ಮಾಯಾ ಮಹಿಮಧೇನು ಪ್ರಲಂಬಕರಾ ಕೊಂದು
ಕಾಡುಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಗೋಪಾಲರ ಕಾಯ್ದ
ನೋಯಿಸಿ ಕಾಳಿಯ ಬಾಯ ಬಿಡಿಸಿ
ಕಾಳಿಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಡಿದ||15||

ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರ ಚರಿತ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣ
ಶಂಖಚೂಡವಧೆ ಅರಿಷ್ಟಕೇಶಿಯ ನಿಧನ
ಭೂಪನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿಮುಷ್ಟಿಕರ ಕೊಂದು
ಕಂಸವಧೆಯ ಮಾಡಿ ಗುರುಸುತನನು ತೋರ್ದ ||16||

ಜರೆಯ ಸೇನೆಯ ಜಯಿಸಿ ಕಾಲಯವನರ ಕೊಂದು
ಪಾರಿಜಾತವ ತಂದು ಸಿರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಪಡೆದು
ಹರಿಸಿ ಬಾಣನ ತೋಳ ನರಕಾಸುರನ ಗೆದ್ದು
ಸೆರೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ರಾಜಕನ್ಯೆಯರನು ಕಾಯ್ದ ||17||

ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ತ್ರ ಪೌಂಡ್ರಕ ಸಾಲ್ವ ಶಂಬರ
ದ್ವಿವಿಧ ಮುರಾಸುರರೆಲ್ಲರ ನಾಶಪಡಿಸಿ
ಕಾಶೀಪುರವ ದಹನ ಮಾಡಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಾಯ್ದ
ಪರಮ ಮಹಿಮೆಯ ಪೇಳ್ವ ||18||

ಭೂಭಾರನಿಳುಹಲು ಕುರು ಪಾಂಡವರೊಳು
ಕ್ರೂರಯುದ್ಧವ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಮಾಡಿಸಿ
ಅಭಯದಾಯಕ ಪಾಂಡುನಂದನರಿಂದ
ಸದ್ಧವರ್i ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚರಿತೆಯ ಪೇಳ್ವ ||19||

ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದÀದಿ ಯಾದವರೆಲ್ಲರು
ಭೂಸುರ ಶಾಪದಿ ಯುದ್ಧವನೆ ಮಾಡಿ
ಏಕನಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ
ಲೋಕಾವನೈದು ನಿಜಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ||20||

ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂದದೊಳು ಯುಗಭೇದ ಪ್ರಳಯಗಳು
ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
ವೇದ ವಿಭಾಗವು ಹರಿರಾತನ ಅಂತ್ಯ
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಚರಿತ ಸೂರ್ಯಗಣಗಳ ಪೇಳ್ವ ||21||

ಹರಿಲೀಲೆ ಅವತಾರಚರಿತೆಯ ಕೇಳುತ
ಮರೆ ವೆಯಿಂದಾಗಲಿ ರುಜೆಯಿಂದಾಗಲಿ
ಹರಿಯೇನಮಃ ಎಂದುಚ್ಚರಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿ
ದುರಿತಪಾಪವು ನಾಶವಾಗಿ ಪೋಗುವುದಯ್ಯ ||22||

ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡಿದರು ಕೇಳಿದರು
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಮೋಡ ಓಡುವಂತೆ
ದುರಿತವ್ಯಾಧಿಗಳು ತ್ವರಿತದಿ ಓಡುವುವು
ಹರಿಸಂಬಂಧವಲ್ಲದ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವೋ ||23||

ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ಈ ಭಾಗವತವ ಪಠಿಸೆ
ಭಾಗವತದ ಸಪ್ತಾಹದ ಪುಣ್ಯಫಲವು
ಭಾವ ಭಕುತಿಯು ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶನ
ಪಾವನವಾದ ಶ್ರೀಪಾದವ ಸೇರುವ||24||

Sri bhagavata mahime bannisalalave ||pa||

I bavasaradhige sunaveyantihudayya||a.pa||

Veda sastradi aneka dharmagalalli
I deha sadhanavada saddharmagalu
A parasara sunu sri mannarayana
Apadbandhavanalladinnilla vembuva||1||

Prathama skamdadali sri paramatmana suj~janake
Pathave Bakti vairagyada vivaraneyu
Matte sapadali naradana vishayava pelva ||2||

Dvitiya skandaàdi parikshita Suka samvada
Srihariya avataragala varnanegalu
Matte mahadadi tatva srushtikrama
Ityadi punyacaritagalanu pelva ||3||

A bommamdadinde caturmukana srushtiyu
Vibagava pelva sukshma paramanu
Abdadi kalagalu vyashti butotpatti
Sri varaha rupadi torida mahimeya ||4||

Varahavataradi dharaniya tandantha
Purusha striyara srushti sarvasrushtiyu matte
Svayambumanu satarupeyara carite
Sri kapila devahutiya samvadava pelva ||5||

Catura skandadi navabrahmara utpatti
Dakshadhvarabanga Baktadhruvacarite
Ucitavada pruthu sarvabaumarinda
Pracina barhishara vruttantavanu pelva ||6||

Pamcama skandadi priyavrata nabi nrupara
Rushaba caritegalu putra Baratana katheyu
Acalaloka dvipadri nada nadigala srushti
Jyotiscakra naraka patalagala pelva ||7||

Shashtha skandadolu daksha janmavu
Avara kanyeyarinda deva manava danava
Dushtamruga pakshi pannagadi jananavu
Vrutrana janana maranagalella pelva ||8||

Saptama skandadi ditiputrara janana
Hiranyakasipuvina durulatanavu
Matte dhivaranada prahladarayanim va-
Rnitamada srihariya mahimeya pelva ||9||

Ashtama skandadi manvantara vivaravu
Gajarajanige moksha manvantara avatara
Ditta kamatha matsyanarahari vamana
Hayavadananavatara sudheyitta mahimeya||10||

Navama skandadi nrupavamsanu caritavu
Iksha vakusuta sudyumnarajana
Janana divakara vamsanu kathanagalu
Ilopakyanava taropakyanava pelva ||11||

Suryavamsa sasadarajana vrutta sukanya
Saryati kakustha katvanga dhira man-
Dhatru saubari sagarara carite paramatma
Raguramana caritegalanu pelva||12||

Matte nimiya dehatyagada vishayavu
Janakanrupa bruguramana caritavu
Uttama chandravamsada nahushasuta ya-
Yati Santanuyadu caritegalulla ||13||

Dasama skandadi hari yaduvamsadi janisi
Sisulilegala tori asuri putani kondu
Asura sakata truna baka vatsa modalada
Asurabanjaka hariyu mereda mahimeya pelva ||14||

Maya mahimadhenu pralambakara kondu
Kadukiccininda gopalara kayda
Noyisi kaliya baya bidisi
Kalimardana krushna nadida||15||

Gopastriyara carita govardhanoddharana
Sankacudavadhe arishtakesiya nidhana
Bupanedurinalli jattimushtikara kondu
Kamsavadheya madi gurusutananu torda ||16||

Jareya seneya jayisi kalayavanara kondu
Parijatava tandu siri rukminiya padedu
Harisi banana tola narakasurana geddu
Sereya bidisi rajakanyeyaranu kayda ||17||

Sisupala dantavaktra paumdraka salva sambara
Dvividha murasurarellara nasapadisi
Kasipurava dahana madi pandavarannu kayda
Parama mahimeya pelva ||18||

Bubaraniluhalu kuru pamdavarolu
Krurayuddhava kurukshetradi madisi
Abayadayaka pamdunamdanarimda
Saddhavari sthapisida srikrushnacariteya pelva ||19||

Ekadasa skandaàdi yadavarellaru
Busura sapadi yuddhavane madi
Ekanagidda uddhavanige bodhisi
Lokavanaidu nijadhamakke teralida ||20||

Dvadasaskandadolu yugabeda pralayagalu
Nityanaimittika prakrutagala srushti
Veda vibagavu hariratana antya
Markandeya carita suryaganagala pelva ||21||

Harilile avataracariteya keluta
Mare veyindagali rujeyindagali
Hariyenamah enduccarisida matradi
Duritapapavu nasavagi poguvudayya ||22||

Hariya smaraneya madidaru kelidaru
Birugalige sikku moda oduvante
Duritavyadhigalu tvaritadi oduvuvu
Harisambandhavallada matellavu vyarthavo ||23||

Yama yamake I bagavatava pathise
Bagavatada saptahada punyapalavu
Bava Bakutiyu hutti sri venkatesana
Pavanavada sripadava seruva||24||

bhagavatham · dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · Vadirajaru

Dasamas skandam Bagavatha(Neneve anu dhina) by Vadirajaru

ನೆನೆವೆನನುದಿನ ನೀಲನೀರದ
ವರ್ಣನ ಗುಣ ರನ್ನನ ||pa||

ಮುನಿಜನಪ್ರಿಯ ಮುದ್ದು ಉಡುಪಿನ
ರಂಗನ ದಯಾಭರಿತನ ||a.pa||

ದೇವಕೀಜಠರೋದಯಾಂಬುಧಿ
ಚಂದ್ರನ – ಗುಣ ಸಾಂದ್ರನ
ಗೋವಜ್ರಕೆ ಘನ ಯಮುನೆ ದಾಟಿ
ಬಂದನ – ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದನ
ಮಾವ ಕಳುಹಿದ ಮಾಯಾ ಶಟವಿಯ
ಕೊಂದನ – ಚಿದಾನಂದನ
ದೇವರಿಪು ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ ಶಕಟನ
ಒದ್ದನ – ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧನ||1||

ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿಯರ ವಂಚಕ
ಚೋರನ – ಬಹು ಧೀರನ
ಅನೇಕ ನಾರಿಯರ್ವಸನವನು ಕ
ದ್ದೊಯ್ದನ – ತುರುಗಾಯ್ದನ
ನಾಕಿಯರಿಗರಿ ಧೇನುಕ ವತ್ಸವಿ
ಘಾತನ – ವಿಖ್ಯಾತನ
ಕಾಕುಮತಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಫಣ
ತುಳಿದನ – ಅವಗೊಲಿದನ||2||

ಶೈಲವನು ಅಹಿಶಯನ ಬೆರಳಲಿ
ಆಂತನ – ಬಲವಂತನ
ಸೋಳಸಾಸಿರ ಬಾಲೆಯರ ಕರ
ಪಿಡಿದನ – ಸುಧೆಗುಡಿದನ
ಬಾಲೆ ಭಾಮೆಯರೊಡನೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆ
ಗಿಳಿದನ – ಅಲ್ಲಿ ನಲಿದನ
ಲೀಲೆಯಲಿ ಲಲನೆಯರಿಗಿಷ್ಟವ
ಕೊಟ್ಟನ – ಸಂತುಷ್ಟನ||3||

ಕ್ರೂರ ಬಕ ಕೇಶಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ಸೀಳ್ದನ – ಸುರರಾಳ್ವನ
ಅಕ್ರೂರ ಕರೆಯಲು ಹರುಷದಿಂದಲಿ
ಬಂದನ – ಸುರವಂದ್ಯನ
ನಾರಿ ಕಬುಜೆಗೆ ಭೂರಿ ಸಂತಸ
ವಿತ್ತನ – ಅತಿಶಕ್ತನ
ವಾರಣವನು ಕೆಡಹಿದ ಪ್ರತಿ
ಮಲ್ಲನ – ಅತಿ ಚೆಲ್ವನ||4||

ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಶಿವನ ಧನುವನು
ಮುರಿದನ – ನೆರೆ ಮೆರೆದನ
ಮಲೆತ ಮಲ್ಲರ ಕೆಡಹಿ ರಂಗದಿ
ನಿಂತನ – ಜಯವಂತನ
ಖಳ ಕುಲಾಗ್ರಣಿ ಕಂಸನೆಂಬನ
ಹೊಡೆದನ – ಹುಡಿಗೆಡೆದನ
ಬಲದಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಬಂಧನ
ಕಡಿದನ – ಯಶ ಪಡೆದನ||5||

ಭುವನ ಪಟ್ಟವನುಗ್ರಸೇನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನ – ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನ
ಯುವತಿಯರಿಗುದ್ಧವನ ಕಳುಹಿದ
ಜಾಣನ – ಸುಪ್ರವೀಣನ
ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾಕಲೆಗಳೆಲ್ಲವ
ನರಿತನ – ಶುಭ ಚರಿತನ
ಜನವ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ದ್ವಿಜನ ಕಂದನ
ತಂದನ – ಆನಂದನ||6||

ಸುಮತಿ ಖಳಮಾಗಧನ ಯುದ್ಧದಿ
ಗೆದ್ದನ – ಅನವದ್ಯನ
ದುಮಣಿ ಸಮ ದ್ವಾರಕಿಯ ರಚಿಸಿದು
ದಾರನ – ಗಂಭೀರನ
ಸುಮತಿ ಮುಚುಕುಂದನೊದ್ದ ಯವನನ
ಸುಟ್ಟನ – ಅತಿ ದಿಟ್ಟನ
ವಿಮಲ ಸುಚರಿತ್ರಾಷ್ಟ ಮಹಿಷಿಯ
ರಾಳ್ದನ – ನೆರೆ ಬಾಳ್ದನ||7||

ಮುರನರಕ ಮುಖ್ಯರನು ಚಕ್ರದಿ
ತಂದನ – ಕರಿವರದನ
ಸುರತರುವ ಸತಿಗಾಗಿ ತಂದ ಸ-
ಮರ್ಥನ – ಜಗತ್ಕರ್ತನ
ದುರುಳ ಶಿಶುಪಾಲಾದಿ ದೈತ್ಯ ಸಂ-
ಹಾರನ – ಬಹುಶೂರನ
ಕುರುಕುಲಕೆ ಲಯವಿತ್ತ ಪಾಂಡವ
ಪ್ರೀಯನ – ಕವಿಗೇಯನ||8||

ಇಂತು ಇಳೆಯ ಸುಜನರ ಸಲಹುವ
ಕಾಂತನ – ಸಿರಿವಂತನ
ಪಂಥವುಳ್ಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವ-
ದನನ – ಮುನಿಮಾನ್ಯನ
ಸಂತತವೀ ಸಾರಕಥೆಯನು
ಕೇಳ್ವರ – ನೆರೆಬಾಳ್ವರ
ಕಂತುಷಿತ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಲಿ
ಪೊರೆವನು – ಸುಖಗರೆವನು||9||

Neneve anu dhina neela neeradha varnana guna rananna|

Muni jana priya muddhu udupiya rangana daya paangana||

Devaki jadarodayambudhi chandrana guna Chaandrana
Govrajakesana yamune dhatti bandhana allli nindhana
maavagaluhitha maaya sedavida kondhana chidanandana
devaripu dhaithendriya sakadana otthana sruthi sitthana||1||

gokuladha gopiyara vanchaka chorana bahu dheerana
anega naariyaravasanavanu katthoidhana dhoorathmana
nagiyagari thenuka vathsavi kaathana vigyaathana
kaagumathi kaalingana bana dhulithana ava kolidhana||2||

sailavanu ahisayana beralina andhana balavanthana
chola sasira balayara kara pididhana suthe kudidhana
bale baameya rodane jala kreete kilidhana alli nalidhana
leeleya lala neyari  kishtava kottana santhustana||3||

krura baga kesigalanella seelthana sura raalthana
akrura kareyalu harushadhindhali bandhana sura vandhyana
naari kupjage boori santhasa vitthana adhi sakthana
vaaranavanu kedahidha prathi mallana aadhi selvanaa||4||

sulabha dhindhalisivana thanuvanu muridhana nere meradhana
maledha mallara gedahi rangadhi ninthana jayavanthana
kalakulaagrani kamsa nembana hode dhana hudigedadhana
baladhi thaai thandeyara bandhana kadidhana yase padedhana||5||

buvana pattavanu ukrasenage kottana adhi sreshtana
yuvathi yarigutthavana galuhidha jaanana supravenana
vivitha vidhyaa kalegalellava narithana subha sarithana
javana sikshisi dhvijana kandhana thandhana aanandhana||6||

kumathigala maaga thala yuddhadhi getthana anavathyana
dhyumani samathvaaraagiya rachisithu dhaarana kambeerana
sumathi musukundha nottha yavanana suttana adhi dhittana
vimala sucharithraashta mahishiya raalthana nere paalthana||7||

muranara mukyaranu sakradhi dharitha karivaradhana
sooratharuva sathikaagi thandha samarthana jagath karthana
dhurula sisubaalaadhi dhaithya samhaarana bahu soorana
guru kulage layavittha pandava priyana kavikeyana||8||

indhu salahuva ile sujanarana kaanthana siri vanthana
bandha vulla prasanna hayavadhannana muni maanyana
santhatha vicharaa katheyanu kelvara nere baalvara
kandha pitha kaarunyadhindhali porevanu sukha karevanu||9||

bakthi · bhagavatham · MADHWA

Nava vidha bhakthi

Srimad Bhagavatham elaborates nine forms of bhakti which, if cultivated and practiced regularly will no doubt lead us closer to the lord. One can choose any of these nine methods to obtain salvation(moksha).

Sravanam Keerthanam Vishnoo:

Smaranam Pada Sevanam

Archanam Vandhanam Dhasyam

Sakyam Athma Nivedhanam

(Srimad Bhagavatham 7.5.23)

Meaning:
1.Sravanam – Listen
2.Keerthanam – Sing
3.Smaranam – Think over / Always Remember
4.Pada Sevanam – Surrender the Lotus Feet
5.Archanam – Worship
6.Vandhanam – Pray
7.Dhasyam – Execute Orders / Dutiful
8.Sakyam – Friendly
9. Athma Nivedhanam – Completely Surrender