dasara padagalu · DEVOTIONAL · MADHWA · sundara kandam · Vadirajaru

Sundara Kandam by vadirajaru

ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ನೀನೇ ಬಲವಂತ | ಇಷ್ಟದಾಯಕ ಭಳಿ ಭಳಿರೇ ಹನುಮಂತ ||
ಅಟ್ಟುತ ಖಳರನು ಮೆಟ್ಟಿ ಸೀಳುತಲಿ | ಕುಟ್ಟಿ ಚಂಡಾಡಿದ ಧಿಟ್ಟ ನೀನಹುದೋ ||ಪ||

ರಾಮರಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಶರಧಿಯ ದಾಟಿ | ಆ ಮಹಾ ಅಸುರೆಯ ಸೀಳಿ ಬಿಸಾಟಿ |
ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯವನುಕೋಲದಿ ಯೋಚಿಸಿ | ಪ್ರೇಮದಿ ನಡೆದನು ಅರೆಲೆ ಸಾಟಿ || ೧ ||

ದೂರದಿಂದಸುರನ ಪುರವನ್ನೆ ನೋಡಿ | ಮನದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮರ ಸ್ಮರಣೆಯಾ ಮಾಡಿ |
ಹಾರುತ ಹರುಷದಿ ವರಸಿಲಂಕಿಣಿಯನು | ವಾರಿಜ ಮುಖಿಯಳ ಕಂಡು ಮಾತಾಡಿ || ೨ ||

ರಾಮರ ಕ್ಷೇಮವ ರಮಣಿಗೆ ಪೇಳಿ | ತಾಮಸ ಮಾಡದೆ ಮುದ್ರಿಕೆಯ ನೀಡಿ |
ಭೂಮಿಜೆ ಜಾನಕಿ ಕುರುಡು ನೀಡಲಾಗ | ಆ ಮಹಾವನದೊಳು ಫಲಗಳ ಬೇಡಿ|| ೩ ||

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ್ಣು ಸವಿದು | ಹಣ್ಣಿನ ನೆವದಲಿ ಅಸುರರ ಬಡಿದು |
ಟಣ್ಣನೆ ಟಣ್ಣನೆ ಹಾರಿ ನೆಗೆದಾಡುತ | ಬಣ್ಣಿಸಿ ಅಸುರರ ಬಲವನ್ನು ಮುರಿದು || ೪ ||

ಶ್ರುಂಗಾರ ವನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರ | ಅಂಗವನಳಿಸಿದ್ಯೋ ಅತಿಶಯ ಶೂರಾ |
ನುಂಗಿ ಅಸ್ತ್ರವನು ಅಕ್ಷಯ ಕುವರನ | ಭಂಗಿಸಿ ಬಿಸುಟಿದ್ಯೋ ಬಂದ ರಕ್ಕಸರಾ|| ೫ ||

ದೂರ ಪೆಳುವರೆಲ್ಲ ರಾವಣನೊಡನೆ | ಚೀರುತ ಕರೆಸಿದ ಇನ್ದ್ರಜಿತುವನ್ನೆ |
ಚೋರ ಕಪಿಯನು ಹಿಡಿದುತಾ ಎನ್ನುತ | ಶೂರರ ಕಳಿಸಿದ ನಿಜಸುತರೊಡನೆ || ೬ ||

ಪಿಡಿದನು ಇಂದ್ರಜಿತು ಕಡುಕೊಪದಿಂದ | ಹೆಡೆಮುರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ |
ಗುಡುಗುಡು ಗುಟ್ಟುತ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗುತ | ನಡೆದನು ಲಂಕೆಯ ಒಡೆಯನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ || ೭ ||

ಕಂಡ ರಾವಣನು ಉದ್ದಂಡ ಕಪಿಯನ್ನೆ | ಮಂಡೆಯ ತೂಗುತ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ |
ಭಂಡು ಮಾಡದೆ ಬಿಡೆ ನೋಡು ಕಪಿಯನೆ | ಕಂಡು ದುರದುರನೆ ನಡೆದನಾಗ || ೮ ||

ಛಲವ್ಯಾಕೋ ನಿನಗಿಷ್ಟು ಎಲವೋಕೊಡಗನೆ | ನೆಲೆಯಾವದ್ಹೇಳೋ ನಿನ್ನೂಡೆಯನ ಹೆಸರನ್ನೆ |
ಬಲವಂತ ರಾಮರ ಬಂಟ ಬಂದಿಹೆನೋ | ಹಲವು ಮಾತ್ಯಾಕೋ ಹನುಮನೆ ನಾನು || ೯ ||

ಬಡ ರಾವಣನೆ ನಿನ್ನ ಬಡಿದು ಹಾಕುವೆನು | ಎನ್ನೋಡೆಯನಪ್ಪನಣೆಯಿಲ್ಲೆಂದು ತಾಳಿದೆನು |
ಪುಡಿಮಾಡುವೆ ಫುಲ್ಲ ರಕ್ಕಸನೆ | ತೊಡೆವೆನು ನಿನ್ನಪಣೆಯ ಅಕ್ಷರವ || ೧೦ ||

ನಿನ್ನಂತ ದೂತರು ರಾಮರ ಬಳಿಗೆ | ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮುಂದಿಗಳುಂಟು ಹೇಳೋ ನೀತ್ವರಿಯಾ |
ನನ್ನಂತ ದೂತರು ನಿನ್ನಂತ ಪ್ರೇತರು | ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೇಳರಿಯಾ || ೧೧ ||

ಕಡುಕೋಪದಿಂದಲಿ ಖೂಳ ರಾವಣನು | ಸುಡಿಸುಡಿ ಬಾಲವ ಸುತ್ತಿವಸನವನು |
ಒಡೆಯನ ಮಾತಿಗೆ ತಡೆಬಡೆಯಿಲ್ಲದೆ | ಒಡನೆ ಮುತ್ತಿದ್ದರು ಗಡಿಮನೆಯವರು || ೧೨ ||

ತಂದಿರುವಸನವ ತoಡ ತಂಡದಲಿ | ಒಂದೊಂದು ಮೂಟೆ ಎಂಭತ್ತು ಕೋಟಿಯಲಿ |
ಛಂದದಿ ಹರಳಿನ ತೈಲದೊಳದ್ದಿಸಿ | ನಿಂದ ಹನುಮನು ಬಾಲವ ಬೆಳೆಸುತ || ೧೩ ||

ಶಾಲುಶಕಲಾತಿಯು ಸಾಲದೆಯಿರಲು | ಬಾಲೆರ ವಸ್ತ್ರವ ಸೆಳೆದು ತಾರೆನಲು |
ಬಾಲವ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಂಕೆಯನಿಡುತಲಿ | ಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವ ಕಿಣಕಿದರಲ್ಲಿ || ೧೪ ||

ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡುತ ಕೂಗಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತ | ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ ಅಸುರರನಣಕಿಸುತ |
ಝಣಝಣ ಝಣರೆನೆ ಬಾಲ ಗಂಟೆಯು | ಮನದಿ ಶ್ರೀರಾಮರ ಪಾದವ ನೆನೆಯುತ || ೧೫ ||

ಮಂಗಳ ಶ್ರೀರಮಚಂದ್ರ ಮೂರುತಿಗೆ | ಮಂಗಳಂ ಸೀತಾದೇವಿ ಚರಣoಗಳಿಗೆ |
ಮಂಗಳವೆನುತ ಲಂಕೆಯ ಸುಟ್ಟು | ಲಂಘಿಸಿ ಅಸುರನ ಗಡ್ದಕೆ ಹಿಡಿದ || ೧೬ ||

ಹತ್ತಿತು ಅಸುರನ ಗಡ್ಡಮೀಸೆಗಳು | ಸುತ್ತಿತು ಹೊಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೊಟಿಯೋಳು |
ಚಿತ್ತದಿರಾಮರು ಕೋಪಿಸುವರು | ಎಂದು ಚಿತ್ತದಿ ನಡೆದನು ಅಸುರನಿದ್ದೆಡೆಗೆ|| ೧೭ ||

ಸೀತೆಯ ಕ್ಷೇಮವ ಶ್ರೀರಾಮರಿಗೆ ಹೇಳಿ | ಪ್ರೀತಿಯಿಂಕೊಟ್ಟ ಕುರುಹ ಕರದಲ್ಲಿ |
ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ ಚದುರಂಗ ಬಲಸಹ | ಮುತ್ತಿತು ಲಂಕೆಯ ಕೋಟೆಯ ಕಂಡು || ೧೮ ||

ವೆಗ್ಗಳವಾಯಿತು ರಾಮರ ದಂಡು | ಮುತ್ತಿತು ಲಂಕೆಯ ಕೋಟೆಯ ಕಂಡು |
ಹೆಗ್ಗದ ಕಾಯ್ವರ ನುಗ್ಗು ಮಾಡುತಿರೆ | ಝಗ್ಗನೆ ಪೇಳ್ವರು ರಾವಣಗಂದು || ೧೯ ||

ರಾವಣ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಕೊಂದು | ಭಾವಶುದ್ಧದಲಿ ವಿಭೀಷಣಬಾಳೆಂದು |
ದೇವಿ ಸೀತೆಯ ನೋದಗೊಂಡಯೋಧ್ಯದಿ | ದೇವ ಶ್ರೀರಾಮರು ರಾಜ್ಯವಾಳಿದರು || ೨೦ ||

ಶಂಖದೈತ್ಯನ ಕೊಂದೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ | ಶಂಖಾಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂದ ಹನುಮಂತರಾಯ |
ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನ ಕಟಾಕ್ಷದಿ | ಬಿಂಕದಿ ಪಡೆದೆಯೋ ಅಜಪದವಿಯನು || ೨೧ ||


Eshtu saahasavanta neene balavanta | dhitta
Mooruti bhali bhalire hanumanta ||pa||

Attuva khalarede metti tulidu | tale kutti
Chendaadida dhitta neenahudo ||a.pa||

Raamarappaneyinda sharadhiya daati |
Aa mahaa lankeya kande kireeti |
Swaamiya kaaryava premadi nadesi |
Ee mahiyolu ninagaarai saati ||1||

Dooradindasurana puravane nodi |
Bharadi shree raamara smaraneya maadi |
Haaride harushadi orisi lankiniyanu |
Vaarijamukhiyanu kandu maataadi ||2||

Raamara kshemava ramanige peli |
Taamasa maadade mudrike needi |
Premadi jaanaki kuruhanu kodalaaga |
Aa mahaa vanadolu phalavanu bedi ||3||

Kannige priyavaada hannanu koydu |
Hannina nevadali asurara baydu |
Tanna tannane haari nege negedaaduta |
Bannisi asurara balavanu muridu ||4||

Shrungaara vanadolage idda rakkasara |
Angavanaliside atirana shoora |
Nungi astragala akshaya kuvarana |
Bhangisi bisuteyo banda raakshasara ||5||

Dooru pelidarella raavananodane |
Ceerutta karesida indrajituvane |
Kora kapiya nee hiditahudennuta |
Shoorara kaluhida nija sutanodane ||6||

Hididanu indrajitu kadu kopadinda |
Hedemuri kattida brahmaastradinda |
Gudu gudu guttuta kidi kidi aaguta |
Nadedanu lankeya odeyaniddedege ||7||

Kandanu raavananu uddanda kapiyanu |
Mandeya tooguta maataadisidanu |
Bhandu maadade bide nodu kapiyane |
Gandugaliyu durudurisi nodidaru ||8||

Chalavyaako ninagishtu elavo kodagane |
Neleyaavud~helo ninnodeyan~hesaranna |
Balavanta raamara banta bandiheno |
Halavu maatyaako hanumanu naane ||9||

Bada raavanane ninna badidu haakuveno |
Odeyanappane illa endu taalideno |
Pudi elisuvenu pulla rakkasara |
Todevenu ninnappaneya aksharava ||10||

Ninnantha dootaru raamana baliyolu |
Inneshtu mandiyuntu helo nee twariya |
Nannantha dootaru ninnantha pretaru
Innooru munnooru koti kelariyaa ||11||

Kadu kopadindali khoola raavananu |
Sudirenda baalava sutti vasanava |
Odeyana maatige tade badeyillade |
Odane muttidaru gadimaneyavaru ||12||

Tandaru vasanava tanda tandadali |
Ondondu moote embhattu kotiyali |
Chandadi haralina tailadoladdisi |
Ninda hanumanu baalava belesuta ||13||

Shaalu sakalaatiyu saalade iralu |
Baalera vastrava seledu taarenalu |
Baalava nillisi benkiya nidutali |
Kaala mrutyuva kenakidanalli ||14||

Kuni kunidaaduta koogi bobbiduta |
Iniki noduta asurarananakisuta |
Jana jana janarene baalada ganteyu |
Manadi shreeraamara paadava neneyuta ||15||

Mangalam shreeraamacandra moorutige |
Mangalam seetaadevi charanangalige |
Mangalavenuta lankeya suttu |
Langisi asurana gaddake hididaa ||16||

Hottitu asurana gadda meesegalu |
Suttitu hoge brahmaanda kotiyolu |
Chittadi raamaru kopisuvaru endu
Chittadi nadedanu arasaniddedege ||17||

Seeteya kshemava shreeraamarig~heli |
Preetiyim kotta kuruha karadalli |
Setuve katti chaduranga bala sakha |
Muttitu lankeya sooregaiyutali ||18||

Veggalavaayitu raamara dandu |
Muttitu lankeya koteya kandu |
Heggada kaayvara nuggu maadutire |
Jhaggane peldaru raavanagandu ||19||

Raavana modalaada raakshasara kondu |
Bhava shuddhadadali vibheeshana baarendu |
Devi seeteyanodagondu ayodhyadi |
Deva shreeraama raajyavaalidaru ||20||

Shankha daityana konde sharanu sharanayya |
Shankha giriyali ninda hanumantaraaya|
Pankajaaksha hayavadanana kataakshadi |
Binkadi padedeyo ajana padaviyaa ||21||

bhagavatham · MADHWA · mahabharatham · ramayanam · slokas · sundara kandam

Eka sloki Ramayanam, Mahabharatam, bagavatham and sundara kaandam

Eka sloki ramayanam

Aadho Rama thapo vananu gamanam, Hathwa mrugam kanchanam,
Vaidehi haranam, jatayu maranam, Sugreeva sambhashanam,
vaali nigrahanam, samudhra tharanam, Lanka pureem dahanam,
Paschad Ravana Kumbha karna madanam, Ethat ithi Ramayanam

ಅದೌ ರಾಮತಪೋವನಾದಿಗಮನಂ ಹತ್ವಾ ಮೃಗ-ಕಾಂಚನಮ್
ವೈದೇಹೀಹರಣಂ ಜಟಾಯುಮರಣಂ ಸುಗ್ರೀವ-ಸಂಭಾಶಣಮ್ |
ವಾಲಿ-ದುಶ್ಟ-ನಿಗ್ರಹಣಮ್ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಲಂಕಾಪುರೀದಾಹನಮ್
ಪಶ್ಚಾತ್ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣ-ಹನನಂ ಏತದ್ಧಿರಾಮಾಯಣಮ್ ||

Meaning

Once Rama went to forest.  He chased the deer. Seetha was kidnapped, Jatayu was killed. There were discussions with Sugreeva. Bali was killed. The sea was crossed. Lanka was burnt And later Ravana and Kumbha karna Were also killed. This is the story of Ramayanam

Eka sloki Mahabharatam

Adhau Pandava-Dhartarashtra-jananam Laakshaa-grihe Daahanam
Dyootam Sreeharanam Vané Viharanam Matsyaalayé Vartanam
Leelagograhanam Rane Viharanam Sandhi-kriya-jrumphanam
Paschat Bheeshma-drona, duryodhanaadi Nidhanam Etat Mahabharatam

ಅದೌ ಪಾಂಡವಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಜನನಂ ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹೇ ದಾಹನಂ
ದ್ಯೂತೇ ಶ್ರೀಹರಣಂ ವನೇ ವಿಹರಣಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಲಯೇ ವರ್ಧನಮ್ |
ಲೀಲಾಗೋಗ್ರಹಣಂ ರಣೇ ವಿತರಣಂ ಸಂಧಿಕ್ರಿಯಾಯಾ ಜೃಂಭಣಂ
ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಸುಯೋಧಾನಾದಿಮಥನಂ ಏತನ್ಮಹಾಭಾರತಮ್ ||

Meaning

(With) the birth of sons of Pandu and Drthrashtra and (failed attempt) of burning alive Pandavas) in a wax house, Wealth grabbed illegally, exile in forests (of Pandavas), retreat in the house of Matsya (Kingdom) cows stolen and rescued, in battle, Attempts for compromise (between the Pandavas and Karavas by Lord Krishna) failed, Bhishma, Drona Duryodhana and others killed, is MAHABHARATA .

Eka sloki Bhagavatham

Adau Devaki Deva Garbhajananam Gopigrihe
Vardhanam Mayaputhana Jeevithapaharanam Govardhanodaranam
Kamsachedana Kauravadihananam Kunthi Sutha Palanam
Ethadbhagavatham Puranakaditham Srikrishna Leelamritham

ಅದೌ ದೇವಕಿದೇವಿಗರ್ಭಜನನಂ ಗೋಪೀಗೃಹೇ ವರ್ಧನಂ
ಮಾಯಾ ಪೂತನಿಜೀವಿತಾಪಹರಣಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಮ್ |
ಕಂಸಚ್ಛೇದನಕೌರವಾದಿಹನನಂ ಕುಂತೀಸುತಾಃ ಪಾಲನಂ
ಏತದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಕಥಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಮೃತಮ್ ||

Meaning

Born to queen Devaki, Brought up by Gopis, Took out the life of Ogress Poothana, Lifted the Govardhana mountain, Beheaded his uncle Kamsa, Helped in killing the Kouravas, And looked after the children of Kunthi. This is in short the ancient story of Bhagawatha,Which describes the nectar like play of Lord Krishna

Eka sloki Sundara Kaandam

yasya sree hanuman anugraha bhalaath teernaambudhir leelayaa
lankaam praapya nisaamya raamadayitaam bangtwa vanam raakshasaan
akshaadeen vinihatya dasakam dagdwaa pureem taam punaha
teernaabdhihi kapibhiryutaha yam anamaththam raamachandram bhaje

Meaning

By the strength of Sri Hari, Sri Hanuman easily crossed the sea, Reached Lanka, met Sita Devi, Destroyed the ashoka vana(garden), Killed Akshakumar and other rakshasas,
Met Ravana, burnt down the city of lanka, Crossed the sea again, returned with the
Group of monkeys which had stayed behind at the Mountain  and paid his namskarams unto the lotus-like feet. I worship Glory of Sri Ramachandra