dasara padagalu · krishna · MADHWA · Vadirajaru

14 pooja to Lord Udupi Krishna everyday

I am happy to share a rare devaranama composed by Sri Vadirajaru, explaining 14 different poojas performed at Shri krishna matha Udupi

The fourteen poojas per day in Krishna matha, Udupi is as follows:

 1. Nirmalya visarjana pooja

  2. Ushah kala pooja

  3. Akshaya patra-gopooja

  4. Panchamruta abhisheka pooja

  5. Udvartana pooja

  6. Kalasha pooja

  7. Teertha pooja

  8. Alankara pooja

  9. Avasara sanakadi pooja

  10. Maha pooja

  11. Chamara seva pooja

  12. Ratri pooja

  13. Mantapa pooja /Ranga pooja

  14. Shayanotsava/Ekanta seva pooja

udupi krishna pooja haadu ENGLISH

udupi krishna pooja haadu(Kannada)

dasara padagalu · krishna · MADHWA · Vadirajaru

Gopi Geetham (Vadirajaru)

ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿ ಕಂದನೆಂದು ಮೋಹಿಸಲು
ಮುಕುಂದನ ಪಾಡಿದಳು ಹರುಷದಿಂದಲಿ
ವೃಂದಾವನವ ಸಾರಿಸಿ ಗೋವಿಂದನ್ನ ತೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡಿಲೆ ತಂದಳು ಗಂಗಿ ಉದಕವ
ಪೀತಾಂಬರ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ
ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದಳು
ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ತೀವ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ
ಬಂದು ಕುಳಿತರು ಭ್ರಾಂಬರು ನಂದನ ಮನೆಯಲಿ
ದಶಮಸ್ಕಂಧ ಭಾಗವತ ಪರೀಕ್ಷೀತರಾಯ ಕೇಳು
ಶಂಖೋತ್ಸದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನು
ಮೌನದಾಪಾತ್ರಿವಳಗ ನಾನಾ ಪದಾರ್ಥ ಬಡಿಸಿ
ಭ್ರಾಂಬರಾ ಎಡಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಳೆ ಯಶೋದಾ
ಇಟ್ಟಂತ ಪಾತ್ರಿಯೊಳು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗೋಪಿನಾಥ
ಸಿಟ್ಟಿಲಿಂದ ನೋಡಿದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯಲಿ
ಕೋಲುಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಬಾಲಕನ ಬಡಿಯ ಬರಲು
ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿದ ಕೃಷ್ಣನು
ಅಡಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಗೋಪಿದೇವಿ
ಒಳಗ ಕಟ್ಟಿದಳು ಮಗನ ವಜ್ರಕಂಬಕ
ಒಳಗ ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡು
ಮಾಧವಾ ದುರುಳ ನೀವು ಸ್ನಾನಕೆ ಹೋಗಿರಿ
ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ತೀವ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ
ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತರಾಗಲೆ
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆನ್ನಲು ಕಟ್ಟಿದ ಕಂಬದಿಂದ ಬಂದ
ವಿಪ್ರರಾ ಎಡಿಗೆ ನಿಂತಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ
ಹಿಂದಕ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಗೋವಿಂದ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ
ಗೊಲ್ಲರ ಮಗ ಮುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಚಿಂತೆಬಟ್ಟರು
ಫುಲ್ಲವದನಿ ಗೋಪಿದೇವಿ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಎದಿವಳಗ
ಎತ್ತಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರಲೆ ಕೃಷ್ಣನೆಂದಳು
ನಂದಗೋಪ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗಲೊಳಾಗ ಎತ್ತುಕೊಂಡು
ಯಾರು ಬೈದರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು
ಅನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಡೆದಳು
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬಣ್ಣಿಸಿ ರಮಾಪತಿ ಅಳುತ ನಿಂತಾನು|
ಭೂಮಿಯ ಬೆಳಗುವಾ ದಾವಕಡೆ ಇದ್ದರೇನು
ಕೃಷ್ಣನೆಂದವರ ಮನಕೆ ಥಟ್ಟನೇ ಬರುವನು
ವಾದಿರಾಜರು ಮಾಡಿದಂಥ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು
ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನು||

nanda gOkulada gOpi kandanendu mOhisalu
mukundana pADidaLu haruShadindali
vRundAvanava sArisi gOvindanna teLagiLisi
bangArada ginDile tandaLu gangi udakava
pItAMbara seragu hiDididda lakShmIpati
gangA yamunA snAnamADi banniri endaLu
anda mAtanu kELi tIvradinda snAnamADi
bandu kuLitaru BrAMbaru naMdana maneyali
daSamaskandha BAgavata parIkShItarAya kELu
SanKOtsadinda nAnu hELuttiddenu
maunadApAtrivaLaga nAnA padArtha baDisi
BrAMbarA eDige tandiTTaLe yaSOdA
iTTanta pAtriyoLu muTTikonDu gOpinAtha
siTTilinda nODidaru brAhmaNaru kRuShNana kaDeyali
kOlukoMDu kOpadiMda bAlakana baDiya baralu
bAgila hinde hOgi aDagida kRuShNanu
aDagidda kRuShNanna eLedukonDu gOpidEvi
oLaga kaTTidaLu magana vajrakaMbaka
oLaga kaTTi tanna magana brAhmaNarannE bEDikonDu
mAdhavA duruLa nIvu snAnake hOgiri
aMda mAtanu kELi tIvradinda snAnamADi
dEvara naivEdya mADi kuLitarAgale
kRuShNArpaNennalu kaTTida kaMbadinda banda
viprarA eDige nintA BaktavatsalA
hiMdaka tirugi nODalu gOvinda bennu hiDididda
gollara maga muTTidanendu ciMtebaTTaru
Pullavadani gOpidEvi tallaNisi edivaLaga
ettakaDe iTTu barale kRuShNanendaLu
nandagOpa tanna magana bagaloLAga ettukonDu
yAru baidaru eMdu kELuttiddanu
anyAyavillade amma nanna baDedaLu
baNNisi baNNisi ramApati aLuta nintAnu|
BUmiya beLaguvA dAvakaDe iddarEnu
kRuShNanendavara manake thaTTanE baruvanu
vAdirAjaru mADidantha bAlalIleyannu
hELi kELidavarige sAyujya padavi koDuva SrI hayavadananu||

 

 

 

 

dasara padagalu · krishna · MADHWA · Vidhyaprasanna thirtharu

Muraliya naadhava keli

ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿರಿ ||ಪ||

ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ||ಅ.ಪ||

ಮದುರಾನಾಥನು ಮುರಳಿಯನೂದಲು
ಸುರಿವುದಾನಂದಜಲ ನಯನದಲಿ ||1||

ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸೊಬಗಿನಲಿ
ತಂಗಾಳಿಯ ಸುಖದಿ ಶ್ರೀರಂಗನ|| 2||

ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗನು ತನ್ನ ಕೋಮಲ ಕರದಲಿ
ಆ ಮುರಳಿಯ ಪಿಡಿಯೆ ಹೃದಯದಲಿ
ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬುವುದು ||3||

ಪಂಚಬಾಣನ ಪಿತ ಮುರಳಿಯ ಮಧುರಸ
ಹಂಚಲೆಮಗೆ ರೋಮಾಂಚವಾಗುವುದು ||4||

ರಜನೀಕಾಂತನ ಕುಲದಲಿ ಜನಿಸಿ
ವ್ರಜಜನಗಳಿಗಧಿಕ ಪ್ರಸನ್ನನ ||5||

muraLiya nAdava kELi banniri ||pa||

muraLiya nAdava kELi ||a.pa||

madurAnAthanu muraLiyanUdalu
surivudAnandajala nayanadali ||1||

kangoLisuva beLadingaLa sobaginali
tangALiya suKadi SrIrangana|| 2||

SyAmalAnganu tanna kOmala karadali
A muraLiya piDiye hRudayadali
prEmavu tuMbuvudu ||3||

pancabANana pita muraLiya madhurasa
hancalemage rOmAncavAguvudu ||4||

rajanIkAntana kuladali janisi
vrajajanagaLigadhika prasannana ||5||

dasara padagalu · krishna · MADHWA · Vidhyaprasanna thirtharu

Entha punya Entha bhagya

ಎಂಥಾ ಪುಣ್ಯ ಎಂಥಾ ಭಾಗ್ಯ ||ಪ||

ಕಂತು ಜನಕ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ದರುಶನ ||ಅ.ಪ||

ಜಗಜಗಿಸುವ ದಿವ್ಯಾಭರಣಂಗಳ
ಸೊಗಸಿಲಿ ಧರಿಸುತ ನಗುವನ ದರುಶನ ||1||

ಹೇರು ಫಲಗಳನು ಸೂರೆಯ ಮಾಡುವ
ಚಾರುವದನ ನಮ್ಮ ಶೌರಿಯ ದರುಶನ|| 2||

ದೇಶ ತಿರುಗಿ ಆಯಾಸವೇತಕೆ
ಶ್ರೀಶ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದರುಶನ ||3||

enthA puNya enthA BAgya ||pa||

kantu janaka SrIkAntana daruSana ||a.pa||

jagajagisuva divyABaraNangaLa
sogasili dharisuta naguvana daruSana ||1||

hEru PalagaLanu sUreya mADuva
cAruvadana namma Sauriya daruSana|| 2||

dESa tirugi AyAsavEtake
SrISa prasanna SrI kRuShNana daruSana ||3||

krishna · krishna jayanthi · krishnajanmashtami · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Krishna avatara katha suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಕೃಷ್ಣಾ ಕಮಲನಾಭಾ ಕ್ರೀಡಾವಿನೋದ ಸರ್ವೋ
ತ್ಕøಷ್ಟ ಉದಾರ ಮನುಜವಿಗ್ರಹ ಲೀಲಾ
ಕೃಷ್ಣ ಬಾಂಧವ ಗೋಪಾ ಖಗವಾಗನ ದೇವಾ
ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷಿ ರಮಣಾ ಶಾಮವರ್ನಾ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಕರ್ತಾ ನಿರ್ದೋಷ ಗುಣವಾರಿಧಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠಜನಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪುರುಷಾ
ದುಷ್ಟದಾನವ ಹರಣಾ ದುಃಖನಿವಾರಣಾ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪಾಲಿಸುವ ವಿಶ್ವಾ ಮನೋ
ಭೀಷ್ಟವೇ ಭುಜಗಶಯ್ಯ ಸಕಲರಿಗೆ ಬ
ಲಿಷ್ಟನೇ ಭವದೂರ ಅನಂತ ಕಾಲ ಧ
ರ್ಮಿಷ್ಟನೇ ವೈಕುಂಠರಮಣ ಗೋಪಾಲನಾಥ
ನಿಷ್ಠಜನರ ಪಾತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕೋಟಿ ತೇಜ
ತೃಷ್ಟನಾಗಿ ನಾನಾ ಚರಿತೆ ನಡಿಸುವ ಮಾಯಾ
ಕಷ್ಟ ದಾರಿದ್ರರಹಿತಾ ಕರುಣಿ ದಾನಿಗಳರಸ
ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವರೂಪ ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣ
ವೃಷ್ಣಿಕುಲೋದ್ಭವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಎನ್ನಾ
ರಿಷ್ಟ ಪೋಗಾಡು ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ನೋಡು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಮಹಾದುರುಳರು ಉದುಭವಿಸಿ
ನಿರುತ ಧರ್ಮಕೆ ಕೇಡು ತರುತಿರಲಾಗಿ ನಿ
ರ್ಜರ ಸಮುದಾಯವು ನೆರೆದು ಯೋಚಿಸಿ ತಾ
ಮರಸ ಸುತನ ಬಳಿಗೆ ಹರಿದು ಪೋಗಲು ನಿನಗೆ
ಅರುಹಲು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಆದರಿಸಿ
ಸುರರಿಗೆಲ್ಲಾ ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಅವತರಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿ ಸಂ
ಚರಿಸುತ್ತಲಿರು ಎಂದು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ
ಪೊರೆದಾ ಪ್ರೀತಿ ದೈವಾ ನರಲೀಲೆ ತೋರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ನರಹರಿ ರೂಪಧರಿಸಿದ ಪರಮ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ||2||

ರೂಪಕ ತಾಳ
ಅಸುರ ಕಂಸನು ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯ
ಖ್ಖಸನಾಗಿ ರೋಷದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯ
ಮಸದು ಮತ್ಸರಿಸಿ ಇಡಿಸಿದೆ ನಿಗಳವ ಬಂ
ಧಿಸಿ ಶೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸೂಯವ ಬಡುತಲೆ
ಕುಸುಮನಾಭನೇ ಜನಿಸುವೆನೆಂದು ಮಾ
ನಿಸ ವೇಷವನು ತಾಳಿ ಕುಶಲದಿಂದಲಿ ಆ
ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಬಸುರಿಲಿ ಉದುಭವಿಸಿ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಗದಾ
ಬಿಸಿಜ ಚನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ಚತುರಹಸ್ತಾ
ದಿಶೆಗೆ ರವಿಯಂತೆ ರಂಜಿಸುವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ
ಹಸುಳೆಯಾಗಿ ತೋರಿದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ
ವಸುಧಿ ಭಾರಹರಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನೀನೆ
ಶಿಶುವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡೆ ಈರ್ವರಿಗೆ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಮಧುರಾ ಪುರದಲಿ ಜನಿಸಿ ವೇಗದಿ ಯಮುನಾ
ನದಿದಾಟುವಾಗ ಉರಗನು ಸೇವೆಯನು ಮಾಡೆ
ಒದಗಿ ತಂದು ನಿನ್ನ ಯಶೋದಾದೇವಿಯ
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಒಯ್ಯೇ
ಅದರಿಂದ ಕಂಸಗೆ ಖೇದ ವೆಗ್ಗಳಿಸೆ ಕ
ರೆದು ಪೂತನಿಯನಟ್ಟೀ ಅವಳ ಅಸು ಹೀರಿದೆ
ಒದೆದೆ ಶಕಟನ ವನಕ್ಕೆ ಪೋದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಲೀ
ಮುದದಿಂದಲಿ ಬಲು ಜಾರ ಚೋರನೆನಿಸಿದೆ
ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದೇ
ಗದೆ ಬಲ್ಲು ಗಜುಗು ಚಂಡಾಟದಲಿ ಮೆರೆದೇ
ಎದುರಾದ ಹಯ ವೃಷಭ ಬಕ ಧೇನುಕ ವತ್ಸ
ಮೊದಲಾದ ಖಳರಮರ್ದಿಸಿ ಯಮುಳಾರ್ಜುನರ
ಪದದಲ್ಲಿ ಶಾಪವನು ಕಳೆದು ಕಿಚ್ಚನೇ ನುಂಗಿ
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಕಾಳಿಂಗನ ತುಳಿದು ಕಾಯ್ದು
ಸದರವಿಲ್ಲದೆ ಗಿರಿಗೆ ಹಾಕಿದನ್ನವನ್ನುಂಡು
ತುದಿಬೆರಳಲಿಂದೇಳು ದಿವಸ ಗಿರಿಯಧರಿಸಿ
ತ್ರಿದಶನಾಯಕನ ಭಂಗಿಸಿದೆ ಅಕ್ಷಣದಲೀ
ಕ್ಷುಧಿಗೆ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿದು ಗೋವಳರನಟ್ಟಿ ಯಾ
ಗದ ಅನ್ನಸತಿಯರಿಂದಲಿ ತರಿಸಿ ಭುಂಜಿಸಿದೇ
ಪದುಮಗರ್ಭಗೆ ಬೆಡಗು ತೋರಿದ ಮಹದೈವ
ಪದುಮಲೋಚನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಮದನಾಟದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರ ಕೂಡ ನಲಿದಾ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಕರೆಯ ಬಂದಕ್ರೂರ ಭಕುತನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ
ಮರಳೆ ನಾರಿಯರ ಒಡಂಬಡಿಸಿ
ಬರುತ ಉದರದೊಳು ರೂಪವ ತೋರಿ
ಕರಿಯ ಸೀಳಿದೆ ರಜಕನಸಹಿತ
ಶರಾಸನ ಮುರಿದು ಗೋಮಕ್ಕಳೊಡನುಂಡೆ
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಮಾಲೆ ಕೊಡಲು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ
ಕುರೂಪಿಯ ತಿದ್ದಿ ದಿವ್ಯಾಂಗನಿಯ ಮಾಡಿ
ತರಳನಾಗಿ ಪೋಗಿ ಸೊಕ್ಕಿದಾನಿಯ ಕೊಂಡೆ
ವರಿಸಿದೆ ಮಲ್ಲರ ಕಾಳಗದೊಳಗೆ ನಿಂದು
ಹರಿದು ಕಂಸನ ಪಿಡಿದು ಅವನ ಈಡಾಡಿ
ಉದರ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದು ಅವನ ಮರ್ದಿಸಿದೆ ಮುಂದೆ
ಸೆರೆಬಿದ್ದ ಜನನಿ ಜನಕರ ಬಿಡಿಸಿದೆ
ಮೆರೆದೆ ಬಾಲನಾಗಿ ಸೋಜಿಗವತೋರಿ
ಪರಮe್ಞÁನಿ ನೀನೆ ಸಾಂದೀಪನಲಿ ಓದೀ
ಗುರುಪುತ್ರ ಮೃತವಾಗಿರಲು ತಂದಿತ್ತೆ
ಸಿರಿರುಗ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ ಮಿಕ್ಕಾದಷ್ಟ
ತರುಣಿಯರ ಮದುವ್ಯಾದಿ ಚರಿತೆ ತೋರಿ
ಭರದಿಂದ ಜರಾಸಂಧ ಕಾಲಯಮ ಶಿಶುಪಾಲ
ನರಕಹಂಸಡಿಬಿಕ ಸಾಲ್ವ ಪೌಂಡ್ರಿಕ
ದುರುಳಾದಿಗಳ ದಂತವಕ್ತ್ರ ಬಲುದೈತ್ಯರ
ಒರಿಸಿದ ಅವರವರ ದರುಳತೆಯನು ನೋಡಿ
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಮುಚುಕುಂದನ್ನ ಪಾಲಿಸೀ
ಪರಿಪರಿ ಬಗೆಯಿಂದ ಶರಧಿಯೊಳಗೆ ನಲಿದೆ
ಹರನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಬೇಡಿ ತಪವ ಮಾಡಿದೆ
ಹಿರಿದೋ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳಾಲಳವೇ
ಅರಸು ಉಗ್ರಸೇನಗೆ ಒಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಸರಿಸರಿ ಬಂದಂತೆ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ ದೇವ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ದ್ವಾರಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರ ಕೂಡ
ವಾರವಾರಕೆ ವಿಹಾರಮಾಡಿದ ದೈವಾ
ನಾರದನು ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತವ ತರೇ
ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಪೋಗಿ ನಾರಿಯ ಸಂಗಡ
ಪಾರಿಜಾತವೃಕ್ಷ ಬೇರರಸಿ ತಂದೆ
ದಾರಿದ್ರತನದಲ್ಲಿ ಧಾರುಣಿಸುರ ನಿನ್ನ
ಸಾರಲು ಭಾಗ್ಯ ಅಪಾರವಾಗಿಯಿತ್ತೆ
ಆರು ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಸತಿಯರಲ್ಲಿ
ಈರೈದುಸುತರು ಕುಮಾರಿ ಒಬ್ಬಳ ವಿ
ಸ್ತಾರದಿಂದಲಿ ಪೆತ್ತ ಮೀರಿದಾ ದೈವವೇ
ವಾರಿಧಿಯೊಳು ಪೋಗಿ ಕಿರೀಟಿಗೋಸುಗ
ಧಾರುಣಿಸುರನ ಕುಮಾರನ ಕರೆದಿತ್ತೇ
ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದಾಧ್ವರವ ಮಾಡಿದ
ಕೋರಿದವರ ಮನಸಾರ ವರವನೀವಾ
ವಾರಿಜಧರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ತೋರಿದೆ ಸುರಮತಿ ನಾರದನ ಬೆಡಗು|| 6||

ಆದಿತಾಳ
ಏಕಮೇವ ನೀನು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಲು
ಪ್ರಾಕೃತ ಚರಿತೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲಿ ತೋರಿ
ಆಕರಿದರ್ಪಜ ಪಿನಾಕಿಯ ಭಕುತನ್ನ
ಸೂಕುಮಾರಿಗೆ ಸೋತು ತಾಕಿ ಸೆರೆ ಬಿದ್ದಿರಲು
ಪಾಕಶಾಸನ ಸುಧಾಕಲಶ ತಂದವನ್ನ
ನೀ ಕರುಣದಿಂದಲೇರಿ ರಾಕಾಬ್ಜನಂತೆ ಪೊಳೆವ
ನಾಕ ಜನರ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಹಿಂದು ಮಾಡಿ
ಭೂಕಂಪಿಸುವ ಬಲೀಕುಮಾರನ ಕರಗ
ಳಾ ಕಡಿದು ಮೊಮ್ಮಗನ ಜೋಕೆಯಿಂದಲಿ ಬಿಡಿಸಿ
ಲೋಕ ಮೂರರೊಳಗೆ ಸಾಕಾರನೆನಿಸಿದೆ
ಸಾಕುಮಾಡಿದೆ ಯದುಕುಲವನ್ನು ಒ
ನಕೆ ನೆವದಿಂದ ಲೋಕೇಶ ತಲೆದೂಗೆ
ಸಾಕಿದೆ ಭೂಮಿಯ ತೂಕಾ ಇಳುಹಿ ವೇಗ
ವಾಕು ಉದ್ಧವಗೆ ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗವ ಪೇಳಿ
ಈ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಸಾಕುಮಾಡಿ ಒಂ
ದು ಕಳೇವರ ಇಟ್ಟು ಈ ಕುಂಭಿಣಿಗೆ ತೋರಿ
ದಾ ಕಪಟನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಕಾಂತ ತಾ
ಳಂಕ ತಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಾ
ಸೋಂಕಿದಾಕ್ಷಣ ತೊಂಡೆ ಭೂಕಾಂತವಾಗಿದೆ||7||

ಜತೆ
ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕುರುವಂಶ ಘಾತಕನೆ ಮು
ಕ್ತಾರ್ಥ ಎನ್ನ ದೊರೆ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ|| 8||

dhruvatALa
kRuShNA kamalanABA krIDAvinOda sarvO
tkaøShTa udAra manujavigraha lIlA
kRuShNa bAMdhava gOpA KagavAgana dEvA
aShTa mahiShi ramaNA SAmavarnA
sRuShTi saMhAra kartA nirdOSha guNavAridhi
SrEShThajanaka svAtaMtra puruShA
duShTadAnava haraNA duHKanivAraNA
iShTArtha pAlisuva viSvA manO
BIShTavE BujagaSayya sakalarige ba
liShTanE BavadUra anaMta kAla dha
rmiShTanE vaikuMTharamaNa gOpAlanAtha
niShThajanara pAtra mitra kOTi tEja
tRuShTanAgi nAnA carite naDisuva mAyA
kaShTa dAridrarahitA karuNi dAnigaLarasa
viShNu viSvarUpa lOkavilakShaNa
vRuShNikulOdBava vijaya viThThala ennA
riShTa pOgADu divyadRuShTiyiMdali nODu ||1||

maTTatALa
dharaNiyoLage mahAduruLaru uduBavisi
niruta dharmake kEDu tarutiralAgi ni
rjara samudAyavu neredu yOcisi tA
marasa sutana baLige haridu pOgalu ninage
aruhalu kELuttalE karuNadiMdali Adarisi
surarigellA dharaNiyoLage avatarisi mundAgi saM
carisuttaliru eMdu paramAnugraha mADi
poredA prIti daivA naralIle tOri vijaya viThThala
narahari rUpadharisida parama maMgaLa mUrti ||2||

rUpaka tALa
asura kaMsanu tAmasa buddhiyalli vya
KKasanAgi rOShadalli vasudEva dEvakiya
masadu matsarisi iDiside nigaLava ban
dhisi Seremaneyalli asUyava baDutale
kusumanABanE janisuvenendu mA
nisa vEShavanu tALi kuSaladindali A
vasudEva dEvaki basurili uduBavisi cakrAbjagadA
bisija cannAgi dharisida caturahastA
diSege raviyante ranjisuva svaprakASa
hasuLeyAgi tOrida paranjyOti
vasudhi BAraharaNa vijaya viThThala nIne
SiSuvAgi kaNNige kANisi konDe Irvarige||3||

JaMpetALa
madhurA puradali janisi vEgadi yamunA
nadidATuvAga uraganu sEveyanu mADe
odagi tandu ninna yaSOdAdEviya
badiyalli iTTu durgAdEviya oyyE
adarinda kaMsage KEda veggaLise ka
redu pUtaniyanaTTI avaLa asu hIride
odede SakaTana vanakke pOdalli kAlilI
mudadindali balu jAra cOraneniside
maduve illade bahu makkaLannu paDedE
gade ballu gajugu canDATadali meredE
edurAda haya vRuShaBa baka dhEnuka vatsa
modalAda KaLaramardisi yamuLArjunara
padadalli SApavanu kaLedu kiccanE nuMgi
hRudayadoLage idda kALingana tuLidu kAydu
sadaravillade girige hAkidannavannunDu
tudiberaLalindELu divasa giriyadharisi
tridaSanAyakana Bangiside akShaNadalI
kShudhige aMbali kuDidu gOvaLaranaTTi yA
gada annasatiyariMdali tarisi BunjisidE
padumagarBage beDagu tOrida mahadaiva
padumalOcana namma vijaya viThThalarEyA
madanATadalli gOpiyara kUDa nalidA ||4||

triviDitALa
kareya bandakrUra Bakutanna mannisi
maraLe nAriyara oDaMbaDisi
baruta udaradoLu rUpava tOri
kariya sILide rajakanasahita
SarAsana muridu gOmakkaLoDanunDe
haruShadindali mAle koDalu dharisikonDe
kurUpiya tiddi divyAnganiya mADi
taraLanAgi pOgi sokkidAniya konDe
variside mallara kALagadoLage nindu
haridu kaMsana piDidu avana IDADi
udara mEle kuNidu avana mardiside munde
serebidda janani janakara biDiside
merede bAlanAgi sOjigavatOri
paramaejnÁni nIne sAndIpanali OdI
guruputra mRutavAgiralu tanditte
sirirugmiNi satyaBAmeyara mikkAdaShTa
taruNiyara maduvyAdi carite tOri
Baradinda jarAsandha kAlayama SiSupAla
narakahaMsaDibika sAlva paunDrika
duruLAdigaLa dantavaktra baludaityara
orisida avaravara daruLateyanu nODi
karuNadiMdali mucukundanna pAlisI
paripari bageyiMda SaradhiyoLage nalide
haranalli santAna bEDi tapava mADide
hiridO ninna mahime pogaLAlaLavE
arasu ugrasEnage olida vijaya viThThala
sarisari bandante lIle mADida dEva ||5||

aTTatALa
dvArakApuradalli nAriyara kUDa
vAravArake vihAramADida daivA
nAradanu oMdu pArijAtava tarE
kAruNyadali pOgi nAriya saMgaDa
pArijAtavRukSha bErarasi taMde
dAridratanadalli dhAruNisura ninna
sAralu BAgya apAravAgiyitte
Aru hattusAvira satiyaralli
Iraidusutaru kumAri obbaLa vi
stAradiMdali petta mIridA daivavE
vAridhiyoLu pOgi kirITigOsuga
dhAruNisurana kumArana karedittE
BUri dakShiNadindAdhvarava mADida
kOridavara manasAra varavanIvA
vArijadhara namma vijaya viThThalarEyA
tOride suramati nAradana beDagu|| 6||

AditALa
EkamEva nInu lOkadoLage balu
prAkRuta carite anEka bageyali tOri
Akaridarpaja pinAkiya Bakutanna
sUkumArige sOtu tAki sere biddiralu
pAkaSAsana sudhAkalaSa tandavanna
nI karuNadindalEri rAkAbjanante poLeva
nAka janara nODi SrIkanThana hindu mADi
BUkaMpisuva balIkumArana karaga
LA kaDidu mommagana jOkeyindali biDisi
lOka mUraroLage sAkAraneniside
sAkumADide yadukulavannu o
nake nevadiMda lOkESa taledUge
sAkide BUmiya tUkA iLuhi vEga
vAku uddhavage vivEka mArgava pELi
I kRuShNAvatAra sAkumADi oM
du kaLEvara iTTu I kuMBiNige tOri
dA kapaTanATaka SrI kAnta tA
Lanka tamma vijaya viThThalA
sOnkidAkShaNa toMDe BUkAntavAgide||7||

jate
pArthasArathi kuruvaMSa GAtakane mu
ktArtha enna dore vijaya viThThalarEyA|| 8||

 

dasara padagalu · krishna · MADHWA · purandara dasaru

Baare gopamma

ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಯ್ಯನಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||ಪ||
ಆರು ತೂಗಿದರು ಮಲಗನು ಮುರವೈರಿ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||ಅ||

ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ಮೈ ಒರೆಸೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ಮೇರುವ ಹೊತ್ತು ಮೈ ಭಾರವೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||1||

ಧರಣಿ ಕೋರೆಯಲಿಟ್ಟು ದವಡೆ ನೊಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ದುರುಳ ರಕ್ಕಸನ ಕರುಳ ಕಂಡಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||2||

ನೆಲನನಳೆದು ಪುಟ್ಟ ಬೆರಳು ನೊಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ಛಲದಿಂದ ಕೊಡಲಿಯ ಪಿಡಿದೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||3||

ಬಲು ಸೈನ್ಯ ಕಪಿಗಳ ನೋಡೆನೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ನೆಲುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯು ನಿಲುಕದೆಂದೆಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||4||

ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತವರ ಎತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ಉತ್ತಮ ತೇಜಿಯ ಹತ್ತೇನೆಂದಳುತಾನೆ ಗೋಪ್ಯಮ್ಮ ||5||

ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ ಮಲಗಲೊಲ್ಲನು ಮುರವೈರಿ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ದಿಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲಕೆ ಮೊಲೆ ಕೊಡು, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||6||

Bārē gōpam’ma nim’ma bālayyanaḷutāne, bārē gōpam’ma ||pa||
āru tūgidaru malaganu muravairi, bārē gōpam’ma ||a||

nīroḷu muḷugi mai oresendaḷutāne, bārē gōpam’ma
mēruva hottu mai bhāravendaḷutāne, bārē gōpam’ma ||1||

dharaṇi kōreyaliṭṭu davaḍe nondaḷutāne, bārē gōpam’ma
duruḷa rakkasana karuḷa kaṇḍaḷutāne, bārē gōpam’ma ||2||

nelananaḷedu puṭṭa beraḷu nondaḷutāne, bārē gōpam’ma
chaladinda koḍaliya piḍidendaḷutāne, bārē gōpam’ma ||3||

balu sain’ya kapigaḷa nōḍenendaḷutāne, bārē gōpam’ma
neluvina beṇṇeyu nilukadendeḷutāne, bārē gōpam’ma ||4||

battale nintavara etti koḷḷendaḷutāne, bārē gōpam’ma
uttama tējiya hattēnendaḷutāne gōpyam’ma ||5||

toṭṭiloḷage malagalollanu muravairi, bārē gōpam’ma
diṭṭa śrī purandaraviṭhalake mole koḍu, bārē gōpam’ma ||6||

krishna · krishna jayanthi · MADHWA

Sri Krishna Devaru

Eka sloki Bhagavatham

ಅದೌ ದೇವಕಿದೇವಿಗರ್ಭಜನನಂ ಗೋಪೀಗೃಹೇ ವರ್ಧನಂ
ಮಾಯಾ ಪೂತನಿಜೀವಿತಾಪಹರಣಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಮ್ |
ಕಂಸಚ್ಛೇದನಕೌರವಾದಿಹನನಂ ಕುಂತೀಸುತಾಃ ಪಾಲನಂ
ಏತದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಕಥಿತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾಮೃತಮ್ ||

Adau Devaki Deva Garbhajananam Gopigrihe
Vardhanam Mayaputhana Jeevithapaharanam Govardhanodaranam
Kamsachedana Kauravadihananam Kunthi Sutha Palanam
Ethadbhagavatham Puranakaditham Srikrishna Leelamritham

Ashtothram

 1. Krishna ashtothram satha namaavali

Sthothragalu

 1. Sri Krishna stuthi
 2. Ashta Mahishiyukta Krishna Stotram
 3. Krishna ashtakam by vadirajaru
 4. Krishna Charithra Manjari
 5. Sri krishna ashtaka (Antya kaala smarane)
 6. Krishnaastakam
 7. Sri Krishna Dwadasa Nama stotram

Sloka for kids:

Dasara padagalu

 1. Dasara padagalu on sri krishna
 2. Sri Bhagavatha
 3. Dasamas skandam Bagavatha(Composer: Vadirajaru)
 4. Krishna avatara katha suladhi
 5. Nanda balashtaka
 6. Gopi Geetham (Vadirajaru)
dasara padagalu · krishna · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Nine Gathi Krishnaa enagae

ನೀನೆ ಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಎನಗೆ ನೀನೆ ಗತಿ ಕೃಷ್ಣ. ||ಪ||

ನೀನೆ ಗತಿಯೆಂದಾನತನಾಗಿ
ಮಾನಾಪಮಾನವ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆ
ಜ್ಞಾನವಿಹೀನನ ಪಾವನಮಾಡಿ
ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಕರುಣಿಸೊ ನಮ್ಮಯ್ಯನೆ ||೧||

ತನುವಸ್ಥಿರ ಮನವತಿಚರ ಒದಗಿದ
ಧನ ನಶ್ವರ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾಬ್ಜದ
ನೆನವಿಗೆಯೊಂದನೆ ಕೊಡುಕಡೆ ಮೊದಲಿಗೆ
ಜನನವಸಾನದ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಡಿಯಲು ||೨||

ಶರಣಾಗತ ಶರಣರಕರಪಿಡಿವಾ
ಬಿರುದಿನ ದೊರೆಗಿನ್ನನುಮಾನ್ಯಾಕೆ
ಪರಮಪತಿತನ ಪೂತನ ಮಾಡ್ಯು
ದ್ಧರಿಸುವ ಸಿರಿ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣ. ||೩||

nIne gati kRuShNA enage nIne gati kRuShNa. ||pa||

nIne gatiyendAnatanAgi
mAnApamAnava ninagoppiside
j~jAnavihInana pAvanamADi
SrI narahari karuNiso nammayyane ||1||

tanuvasthira manavaticara odagida
dhana naSvara ninnaya pAdAbjada
nenavigeyondane koDukaDe modalige
jananavasAnada baLLiya kaDiyalu ||2||

SaraNAgata SaraNarakarapiDivA
birudina doreginnanumAnyAke
paramapatitana pUtana mADyu
ddharisuva siri prasanvenkaTa kRuShNa. ||3||

dasara padagalu · krishna · MADHWA · prasanna venkata dasaru

Kartha Krishnayya

ಕರ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನೀ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಎನ್ನಾರ್ತದನಿಗೊಲಿದು ಬಾರಯ್ಯ ॥

ಸುಗುಣದಖಣಿಯೆ ನೀ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಎಮ್ಮಘವ ನೋಡಿಸಲು ನೀ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಧಗೆಯೇರಿತು ತಾಪ ಬಾರಯ್ಯ ಸದಾ ।
ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಮಳೆಗೆರೆಯೆ ಬಾರಯ್ಯ ॥೧॥

ವೈರಿವರ್ಗದಿ ನೊಂದೆ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಮತ್ಯಾರೂ ಗೆಳೆಯರಿಲ್ಲ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಸೇರಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣೆಗೆ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯ ತೋರಲು ಬಾರಯ್ಯ ॥೨॥

ವೈರಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡಬಾರಯ್ಯ ।
ನಾನಾರೋಗದ ಭೇಷಜ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಜಾರುತದಾಯು ಬೇಗ ಬಾರಯ್ಯ ।
ಉದಾರ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟ ಬಾರಯ್ಯ ॥೩॥

kartA kRuShNayya nI bArayya |
ennArtadanigolidu bArayya ||

suguNadaKaNiye nI bArayya |
emmaGava nODisalu nI bArayya |
dhageyEritu tApa bArayya sadA |
muguLnage maLegereye bArayya ||1||

vairivargadi nonde bArayya |
matyArU geLeyarilla bArayya |
sEride ninnaya karuNege bArayya |
oLLe dAriya tOralu bArayya ||2||

vairAgyaBAgyava koDabArayya |
nAnArOgada BEShaja bArayya |
jArutadAyu bEga bArayya |
udAra prasannavenkaTa bArayya ||3||