bhagavatham · everyday · Gajendra moksha · MADHWA · Morning · slokas

Sankshipta gajendra moksha(bhagavatham)

It is said in the Bhagavatha that a person who remembers the story of gajEndra mOksha as soon as one wakes up in the morning, is blessed with hari smaraNe during maraNa kAla.
There is a sankshipta gajEndra mOksha which is very easy for parayane.

 Here are the 2 verses:

ಅಂತಃಸರಸ್ಯುರುಬಲೇನ ಪದೇ ಗೃಹಿತೋ
ಗ್ರಾಹೇಣ ಯಾಥಪತಿರಂಬುಜಹಸ್ತ ಆರ್ತಃ |
ಅಹೇದಮಾದಿಪುರುಷಾಖಿಲಲೋಕನಾಥ
ತೀರ್ಥಶ್ರವಃ ಶ್ರವಣಮಂಗಲನಾಮಧೇಯ ||

ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಹರಿಸ್ತಮರಣಾರ್ಥಿನಮಪ್ರಮೇಯಃ
ಚಕ್ರಾಯುಧಃ ಪತಗರಾಜಭುಜಾಧಿರೂಢಃ
ಚಕ್ರೇಣ ನಕ್ರವದನಂ ವಿನಿಪಾಟ್ಯ ತಸ್ಮಾ
ದ್ಧಸ್ತೇ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕೃಪಯೋಜ್ಜಹಾರ ||

antaH sarasyurubalEna padE gRuhIto
grAhENa yUthapatiraMbuja hasta ArtaH|
AhEdamAdi puruShAkhila lOka nAtha
tIrthashravaH shravaNa maMgala nAmadhEya||

smRutvA haristamaraNArthinaM apramEyash-
-chakrAyudhaH patagarAja bhujAdhirUDhaH|
chakrENa nakravadanaM vinipAtya tasmAd
hastE pragRuhya bhagavAn kRupayOjjahAra||

 The king of elephants was held at his feet by a crocodile which was of superior strength in the lake. Taking a lotus, the elephant called out to the Lord as Adi puruSha, lOka nAtha, tIrthashravaH and shravaNa maMgala nAmadhEya.

Having heard his plea, the Lord who is apramEya, with the chakra came on the shoulders of garuDa and killed the crocodile with His chakra and freed the elephant by His hands.

bhagavatham · krishna · krishna jayanthi · krishnaashtakam · krishnajanmashtami · MADHWA

Chathu sloki bagavatha

Just before creation, Narayana gives upadEsha to chaturmukha brahma. This is in 4 shlokas and is called chatusshloki bhAgavatam. (These 4 verses appear in the 2nd skaMda and 9th chapter of the bhagavatam.)

This was then passed on to nArada from brahma , who then told it to vedavyAsa dEvaru. vEdavyASa then elaborated the bhAgvata mahApurANa. vEdavyAsa passed on the purANa to His son shukAchArya. When shukAchArya recited the bhAgavatam on the banks of the Ganga to parIkshit rAja, sUta purANika was also present there. sUta then narrated the entire purANa to shounaka and other sages in naimiShAraNya. It contains 18000 verses

FOUR PRIME SLOKAS FROM SRIMAD BHAGAVATAM

reading or chanting of the four stanzas tantamounts to reading all the 18,000 stanzas in Srimad Bhagavatam.

CºÀªÉÄêÁ¸ÀªÀÄUÉæà ZÀ £Á£ÀåzÀåvÀìzÀ¸ÀvÀàgÀA
¥À±ÁÑzÀºÀA vÀéªÉÄÃvÀZÀÑ AiÉÆĪÀ²µÉÃvÀ ¸ÉÆĸÀä÷åºÀA||1||

IÄvÉÄxÀðA AiÀÄvÀàçwÃAiÉÄÃvÀ £À ¥ÀæwÃAiÉÄÃvÀ ZÁvÀä¤
vÀ¢ézÁåzÁvÀä£ÉÆà ªÀiÁAiÀiÁA AiÀÄxÁ¨sÁ¸ÉÆà AiÀÄxÁ vÀªÀÄB||2||

AiÀÄxÁ ªÀĺÁAw ¨sÀÆvÁ¤ ¨sÀÆvÉõÀÆZÁÒªÀZÉõÀÄ ZÀ
¥À櫵ÁÖ£Àå¥À櫵ÁÖ¤ vÀxÁ vÉõÀÄ £À vÉõÀéºÀA||3||

KvÁªÀzÉêÀ feÁиÀåA vÀvÀéfeÁиÀÄ£Á„„vÀä£ÀB
C£ÀéAiÀÄ ªÀåwgÉÃPÁ¨sÁåA AiÀÄvÁì÷åªÀðvÀæ ¸ÀªÀðzÁ||4||

Sri Bhagavanuvacha

aham evasam evagre nanyad yat sad-asat param
pascad aham yad etac ca yo ‘vasisyeta so ‘smy aham

rte ‘rtham yat pratiyeta na pratiyeta catmani
tad vidyad atmano mayam yathabhaso yatha tamah

yatha mahanti bhutani bhutesuccavacesv anu
pravistany apravistani tatha tesu na tesv aham

etavad eva jijnasyam tattva jijnasunatmanah
anvaya-vyatirekabhyam yat syat sarvatra sarvada