ashtothram · dhanvanthri · MADHWA

Dhanvanthri ashtothra sata namavali

ಓಂ ಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಧ್ವಜಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ದಿಷಣವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮವಿದೇ ನಮ: || ೧೦ ||
ಓಂ ಧರಾಧರ ಧಾರಿಣೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾತೃಗರ್ವಚ್ಛೇದೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾತ್ರೇಡಿತಾಯ ನಮ;
ಓಂ ಧರಾಧರರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮೈಕ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಧ್ಯಾತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನದಾದಿ ಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ರೂಪಾಯ ನಮ: || ೨೦ ||
ಓಂ ಧನಂಜಯ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸಾರಥಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣ ರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣ ದಾಯಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧೀ ಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮ: || ೩೦ ||
ಓಂ ಧೀರ ಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರ ರತ್ನಾಯ ನಮ: ಓಂ ಧುರಂಧರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀ ರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣಾಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧುರಂಧರಾಗ್ರಣಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧೂಪದೀಪಿತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮ: || ೪೦ ||
ಓಂ ಧೂಪದೀಪಾದಿ ಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೃಷ್ಟಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಸ್ತುತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುಕಾಸುರ ಸೂದನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುಕವ್ರಜರಕ್ಷಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುಕಾಸುರ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೈರ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೈರ್ಯವತಾಮಗ್ರಣಯೇ ನಮ: || ೫೦ ||
ಓಂ ಧೈರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ದೋಗ್ಧ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯೇಡಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯಾದಿ ಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಸೇತವೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ವಿಘ್ನಕೃತ್ಸೂದನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮರಾಜಾಯ ನಮ: || ೬೦ ||
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ಪರವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾಮತ್ರಯ ಮಂದಿರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನುರ್ವಾತಾದಿ ರೋಗಘ್ನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧುತಸರ್ವಾಘ ಬೃಂದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರಣಾ ರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಮಾರ್ಗ ತತ್ಪರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಮಾರ್ಗೇ ದಾಯಕಗಮ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಮಾತ್ರ ಸುಲಭಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃ ಪಾಪ ಹರಾಯ ನಮ: || ೭೦ ||
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃ ತಾಪತ್ರಯಹರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಮತ್ತಜನಸೂದನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೂಮಕೇತು ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುರಕ್ಷಾಧುರಿಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಣೀ ರಕ್ಷಣಧುರಿಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಣೀಭಾರಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮ: || ೮೦ ||
ಓಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಬಂಧವೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಹೇತವೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜಾ ರಕ್ಷಾ ಧುರಿಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯಾದಿ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸೇವಾ ತುಷ್ಟ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸಾಹ್ಯಕೃತೇ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾತ್ರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಗರ್ವಹರ್ತ್ರೇ ನಮ: || ೯೦ ||
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸ್ತುತಿ ಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ವಿಯೋಗ ಖಿನ್ನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಗೀತೋಪದೇಶ ಕೃತೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿಚಾರ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನದೃಪ್ತಜನ ದೂರಗಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಪಾಲಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೈರ್ಯವತಾಂ ಧೈರ್ಯದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮ: || ೧೦೦ ||
ಓಂ ಧರ್ಮಕೃದ್ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ತನಯ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪ ವಿದುರ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾತ್ರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಾಮೃತ ಹಸ್ತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮ: || ೧೧೦ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

OM dhanvantarayE nama:
OM dharmadhvajAya nama:
OM dharAvallaBAya nama:
OM dhIrAya nama:
OM diShaNavandyAya nama:
OM dhArmikAya nama:
OM dharmaniyAmakAya nama:
OM dharmarUpAya nama:
OM dhIrOdAtta guNOjjvalAya nama:
OM dharmavidE nama: || 10 ||
OM dharAdhara dhAriNE nama:
OM dhAtrE nama:
OM dhAtRugarvacCEdE nama:
OM dhAtrEDitAya nama;
OM dharAdhararUpAya nama:
OM dhArmikapriyAya nama:
OM dhArmaika vaMdyAya nama:
OM dhArmika janadhyAtAya nama:
OM dhanadAdi samarcitAya nama:
OM dhananjaya rUpAya nama: || 20 ||
OM dhananjaya vandyAya nama:
OM dhananjaya sArathayE nama:
OM dhiShaNa rUpAya nama:
OM dhiShaNa sEvyAya nama:
OM dhiShaNa dAyakAya nama:
OM dhArmika SiKAmaNiyE nama:
OM dhI pradAya nama:
OM dhyAnagamyAya nama:
OM dhyAnadhyAtrE nama:
OM dhyAtRu dhyEya padAMbujAya nama: || 30 ||
OM dhIra saMpUjyAya nama:
OM dhIra samarcitAya nama:
OM dhIra ratnAya nama: OM dhuraMdharAya nama:
OM dhI rUpAya nama:
OM dhiShaNApUjyAya nama:
OM dhIra samarcitAya nama:
OM dhIraSiKAmaNayE nama:
OM dhuraMdharAgraNayE nama:
OM dhUpadIpita vigrahAya nama: || 40 ||
OM dhUpadIpAdi pUjApriyAya nama:
OM dhUmAdi mArgadarSakAya nama:
OM dhRuShTAya nama:
OM dhRuShTadyumnAya nama:
OM dRuShTadyumnastutAya nama:
OM dhEnukAsura sUdanAya nama:
OM dhEnukavrajarakShakAya nama:
OM dhEnukAsura varapradAya nama:
OM dhairyAya nama:
OM dhairyavatAmagraNayE nama: || 50 ||
OM dhairyapradAyakAya nama:
OM dOgdhrE nama:
OM dhaumyAya nama:
OM dhaumyEDitAya nama:
OM dhaumyAdi munistutAya nama:
OM dhaumya varapradAya nama:
OM dharmasEtavE nama:
OM dharmamArga pravartakAya nama:
OM dharmamArga viGnakRutsUdanAya nama:
OM dharmarAjAya nama: || 60 ||
OM dharmamArga paravandyAya nama:
OM dhAmatraya mandirAya nama:
OM dhanurvAtAdi rOgaGnAya nama:
OM dhutasarvAGa bRundAya nama:
OM dhAraNA rUpAya nama:
OM dhAraNA mArgadarSakAya nama:
OM dhyAnamArga tatparAya nama:
OM dhyAnamArgE dAyakagamyAya nama:
OM dhyAnamAtra sulaBAya nama:
OM dhyAtRu pApa harAya nama: || 70 ||
OM dhyAtRu tApatrayaharAya nama:
OM dhanadhAnya pradAya nama:
OM dhanadhAnya mattajanasUdanAya nama:
OM dhUmakEtu varapradAya nama:
OM dharmAdhyakShAya nama:
OM dhEnurakShAdhuriNAya nama:
OM dharaNI rakShaNadhuriNAya nama:
OM dharaNIBArApahArakAya nama:
OM dhIrasamrakShaNAya nama:
OM dharmABivRuddhikartrE nama: || 80 ||
OM dharmagOptrE nama:
OM dharmakartrE nama:
OM dharmabandhavE nama:
OM dharmahEtavE nama:
OM dhArmika prajA rakShA dhuriNAya nama:
OM dhananjayAdi varapradAya nama:
OM dhananjaya sEvA tuShTyAya nama:
OM dhananjaya sAhyakRutE nama:
OM dhananjaya stOtra pAtrAya nama:
OM dhananjaya garvahartrE nama: || 90 ||
OM dhananjaya stuti harShitAya nama:
OM dhananjaya viyOga KinnAya nama:
OM dhananjaya gItOpadESa kRutE nama:
OM dharmAdharma vicAra parAyaNAya nama:
OM dharma sAkShiNE nama:
OM dharma niyAmakAya nama:
OM dhanadRuptajana dUragAya nama:
OM dharmapAlakAya nama:
OM dhairyavatAM dhairyadAya nama:
OM dharma mArgOpadESakAya nama: || 100 ||
OM dharmakRud vandyAya nama:
OM dharma tanaya vandyAya nama:
OM dharmarUpa vidura vandyAya nama:
OM dharmatanaya stutyAya nama:
OM dharmatanaya stOtra pAtrAya nama:
OM dharmatanaya saMsEvyAya nama:
OM dharmatanaya mAnyAya nama:
OM dharAmRuta hastAya nama:
OM dharmatanaya varapradAya nama:
OM dhanvantarayE nama: || 110 ||
|| iti SrI dhanvantari aShTOttara SatanAmAvali saMpUrNaM ||

 

ashtothram · MADHWA · subramanya

Subramanya Ashtothra namavali

ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸೂನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಷಣ್ಣೇತ್ರಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಶಿತಾಶಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರ ಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಸೈನ್ಯ ಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಕೃಪಾಲವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚಧಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಜನ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ಶೈವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರೋದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ಆಹುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವಕಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಜ್ಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹರ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮೀಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಕರಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಟುವೇಷಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಭಸ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಟ್ಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಲಿಂದಕನ್ಯಾಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ರಿತಾಖಿಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಂಡಿಕೃತಕೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಡಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಡಂಭಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಣೋತ್ಪತ್ತಿದೇಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಣಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರುದ್ಧಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಕಂಧರಾಯ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಕುಷ್ಟಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಜಂಗೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

|| ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

Ōṁ skandāya namaḥ |
ōṁ guhāya namaḥ |
ōṁ ṣaṇmukhāya namaḥ |
ōṁ phālanētrasutāya namaḥ |
ōṁ prabhavē namaḥ |
ōṁ piṅgalāya namaḥ |
ōṁ kr̥ttikāsūnavē namaḥ |
ōṁ śikhivāhanāya namaḥ |
ōṁ dviṣaḍbhujāya namaḥ |
ōṁ dviṣaṇṇētrāya namaḥ || 10 ||

ōṁ śaktidharāya namaḥ |
ōṁ piśitāśaprabhan̄janāya namaḥ |
ōṁ tārakāsura sanhāriṇē namaḥ |
ōṁ rakṣōbalavimardanāya namaḥ |
ōṁ mattāya namaḥ |
ōṁ pramattāya namaḥ |
ōṁ unmattāya namaḥ |
ōṁ surasain’ya surakṣakāya namaḥ |
ōṁ dēvasēnāpatayē namaḥ |
ōṁ prājñāya namaḥ || 20 ||

ōṁ kr̥pālavē namaḥ |
ōṁ bhaktavatsalāya namaḥ |
ōṁ umāsutāya namaḥ |
ōṁ śaktidharāya namaḥ |
ōṁ kumārāya namaḥ |
ōṁ kraun̄cadhāraṇāya namaḥ |
ōṁ sēnān’yē namaḥ |
ōṁ agnijanmanē namaḥ |
ōṁ viśākhāya namaḥ |
ōṁ śaṅkarātmajāya namaḥ || 30 ||

ōṁ śaivāya namaḥ |
ōṁ svāminē namaḥ |
ōṁ gaṇasvāminē namaḥ |
ōṁ sanātanāya namaḥ |
ōṁ anantaśaktayē namaḥ |
ōṁ akṣōbhyāya namaḥ |
ōṁ pārvatīpriyanandanāya namaḥ |
ōṁ gaṅgāsutāya namaḥ |
ōṁ śarōdbhūtāya namaḥ || 40 ||

ōṁ āhutāya namaḥ |
ōṁ pāvakātmajāya namaḥ |
ōṁ jr̥mbhāya namaḥ |
ōṁ prajr̥mbhāya namaḥ |
ōṁ ujjr̥mbhāya namaḥ |
ōṁ kamalāsanasanstutāya namaḥ |
ōṁ ēkavarṇāya namaḥ |
ōṁ dvivarṇāya namaḥ |
ōṁ trivarṇāya namaḥ |
ōṁ sumanōharāya namaḥ || 50 ||

ōṁ caturvarṇāya namaḥ |
ōṁ pan̄cavarṇāya namaḥ |
ōṁ prajāpatayē namaḥ |
ōṁ aharpatayē namaḥ |
ōṁ agnigarbhāya namaḥ |
ōṁ śamīgarbhāya namaḥ |
ōṁ viśvarētasē namaḥ |
ōṁ surārighnē namaḥ |
ōṁ haridvarṇāya namaḥ |
ōṁ śubhākarāya namaḥ || 60 ||

ōṁ vaṭavē namaḥ |
ōṁ vaṭuvēṣadhr̥tē namaḥ |
ōṁ pūṣṇē namaḥ |
ōṁ gabhastayē namaḥ |
ōṁ gahanāya namaḥ |
ōṁ candravarṇāya namaḥ |
ōṁ kalādharāya namaḥ |
ōṁ māyādharāya namaḥ |
ōṁ mahāmāyinē namaḥ |
ōṁ kaivalyāya namaḥ || 70 ||

ōṁ śaṅkarātmabhuvē namaḥ |
ōṁ viśvayōnayē namaḥ |
ōṁ amēyātmanē namaḥ |
ōṁ tējōnidhayē namaḥ |
ōṁ anāmayāya namaḥ |
ōṁ paramēṣṭhinē namaḥ |
ōṁ parabrahmaṇē namaḥ |
ōṁ vēdagarbhāya namaḥ |
ōṁ virāṭsutāya namaḥ |
ōṁ pulindakan’yābhartrē namaḥ || 80 ||

ōṁ mahāsārasvatāvr̥tāya namaḥ |
ōṁ āśritākhiladātrē namaḥ |
ōṁ cōraghnāya namaḥ |
ōṁ rōganāśanāya namaḥ |
ōṁ anantamūrtayē namaḥ |
ōṁ ānandāya namaḥ |
ōṁ śikhaṇḍikr̥takētanāya namaḥ |
ōṁ ḍambhāya namaḥ |
ōṁ paramaḍambhāya namaḥ |
ōṁ mahāḍambhāya namaḥ || 90 ||

ōṁ vr̥ṣākapayē namaḥ |
ōṁ kāraṇōtpattidēhāya namaḥ |
ōṁ kāraṇātītavigrahāya namaḥ |
ōṁ anīśvarāya namaḥ |
ōṁ amr̥tāya namaḥ |
ōṁ prāṇāya namaḥ |
ōṁ prāṇāyāmaparāyaṇāya namaḥ |
ōṁ virud’dhahantrē namaḥ |
ōṁ vīraghnāya namaḥ |
ōṁ śyāmakandharāya namaḥ || 100 ||

ōṁ kuṣṭahāriṇē namaḥ |
ōṁ bhujaṅgēśāya namaḥ |
ōṁ puṇyadātrē namaḥ |
ōṁ śrutiprītāya namaḥ |
ōṁ subrahmaṇyāya namaḥ |
ōṁ guhāprītāya namaḥ |
ōṁ brahmaṇyāya namaḥ |
ōṁ brāhmaṇapriyāya namaḥ || 108 ||

|| śrī subrahmaṇyāṣṭōttara śatanāmāvali sampūrṇam‌ ||

ashtothram · MADHWA · sathyanarayana

Shri sathya Narayana ashtothra satha namaavali

ಓಂ ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಯೋಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಸತ್ಯಾಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಬೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವರಾಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೌಷಧಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ಸತ್ಯಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಿಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಮೇಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಕ್ರತವೇ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ಸತ್ಯಕಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಸವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಮೇಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯರುದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಮೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಚತುರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಸತ್ಯಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಗರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯನಿಯಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಮೇಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪೀಯೂಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಮಾಯಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಸತ್ಯಮೋಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸುರಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಾಗರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯತಪಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಮೃಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಲೋಕಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯದಿಕ್ಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ಸತ್ಯಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯನ್ಯಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಹ್ನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಯವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಶಿಖರಾಯ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಸತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಧಿರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಶ್ರೀಪಾದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಕಮಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯನಾಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಬಾಹವೇ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಸತ್ಯಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯದೌಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯನಾಶಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಶ್ರೋತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಶಿರಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಮುಕುಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಂಬರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಭರಣಾಯ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಸತ್ಯಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪುಷ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯದೃಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾವತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಗೃಹರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರಹರಣಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ || ೧೦೯ ||

|| ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

Om Satyadevaya Namaha
Om Satyatmane Namaha
Om Satyabhuutaya Namaha
Om Satyapurushhaya Namaha
Om Satyanathaya Namaha
Om Satyasaxine Namaha
Om Satyayogaya Namaha
Om Satyagyanaya Namaha
Om Satyagyanapriyaya Namaha
Om Satyanidhaye Namaha
Om Satyasambhavaya Namaha
Om Satyaprabhuve Namaha
Om Satyeshvaraya Namaha
Om Satyakarmane Namaha
Om Satyapavitraya Namaha
Om Satyama.Ngalaya Namaha
Om Satyagarbhaya Namaha
Om Satyaprajapataye Namaha
Om Satyavikramaya Namaha
Om Satyasiddhaya Namaha
Om Satyachyutaya Namaha
Om Satyaviiraya Namaha
Om Satyabodhaya Namaha
Om Satyadharmaya Namaha
Om Satyagrajaya Namaha
Om Satyasa.Ntushhtaya Namaha
Om Satyavarahaya Namaha
Om Satyaparayanaya Namaha
Om Satyapuurnaya Namaha
Om Satyaushhadhaya Namaha
Om Satyashashvataya Namaha
Om Satyapravardhanaya Namaha
Om Satyavibhave Namaha
Om Satyajyeshhthaya Namaha
Om Satyashreshhthaya Namaha
Om Satyavikramine Namaha
Om Satyadhanvine Namaha
Om Satyamedhaya Namaha
Om Satyadhiishaya Namaha
Om Satyakratave Namaha
Om Satyakalaya Namaha
Om Satyavatsalaya Namaha
Om Satyavasave Namaha
Om Satyameghaya Namaha
Om Satyarudraya Namaha
Om Satyabrahmane Namaha
Om SatyamrItaya Namaha
Om SatyavedanGaya Namaha
Om Satyachaturatmane Namaha
Om Satyabhoktre Namaha
Om Satyashuchaye Namaha
Om Satyarjitaya Namaha
Om Satye.Ndraya Namaha
Om Satyasa.Ngaraya Namaha
Om Satyasvargaya Namaha
Om Satyaniyamaya Namaha
Om Satyamedhaya Namaha
Om Satyavedyaya Namaha
Om Satyapiiyuushhaya Namaha
Om Satyamayaya Namaha
Om Satyamohaya Namaha
Om Satyasurana.Ndaya Namaha
Om Satyasagaraya Namaha
Om Satyatapase Namaha
Om Satyasi.Nhaya Namaha
Om SatyamrIgaya Namaha
Om Satyalokapalakaya Namaha
Om Satyasthitaya Namaha
Om Satyadikpalakaya Namaha
Om Satyadhanurdharaya Namaha
Om Satyambujaya Namaha
Om Satyavakyaya Namaha
Om Satyagurave Namaha
Om Satyanyayaya Namaha
Om Satyasaxine Namaha
Om Satyasa.NvrItaya Namaha
Om Satyasampradaya Namaha
Om Satyavahnaye Namaha
Om Satyavayuve Namaha
Om Satyashikharaya Namaha
Om Satyana.Ndaya Namaha
Om Satyadhirajaya Namaha
Om Satyashriipadaya Namaha
Om Satyaguhyaya Namaha
Om Satyodaraya Namaha
Om SatyahrIdayaya Namaha
Om Satyakamalaya Namaha
Om Satyanalaya Namaha
Om Satyahastaya Namaha
Om Satyabahave Namaha
Om Satyamukhaya Namaha
Om Satyajihvaya Namaha
Om Satyadau.Nshhtraya Namaha
Om Satyanashikaya Namaha
Om Satyashrotraya Namaha
Om Satyachakase Namaha
Om Satyashirase Namaha
Om Satyamukutaya Namaha
Om Satyambaraya Namaha
Om Satyabharanaya Namaha
Om Satyayudhaya Namaha
Om Satyashrivallabhaya Namaha
Om Satyaguptaya Namaha
Om Satyapushkaraya Namaha
Om Satyadhridaya Namaha
Om Satyabhamavatarakaya Namaha
Om SatyagrIharupine Namaha
Om Satyapraharanayudhaya Namaha
Om Sathynarayana devathabyo namha

ashtothram · index · MADHWA

Ashtothra sata Namavali – Index

 1. Ananta Padmanabha Ashtothra namavali
 2. Shri sathya Narayana ashtothra satha namaavali
 3. Lakshmi Narasimha Ashtothra Namavali
 4. Rama ashtothra satha namavali
 5. Krishna ashtothram satha namaavali
 6. Sri Venkatesha Ashtothra Namavali
 7. Dhanvanthri ashtothra sata namavali
 8. Sri Lakshmi ashtothra Namavali
 9. Hanuma Ashtothra Sata namavali
 10. Shiva Ashtothra sata namavali
 11. Gowri ashtothra namavali
 12. Ganesha ashtothra satha namavali
 13. Subramanya Ashtothra namavali
 14. Durga Ashtothra Satha namavali
 15. saraswathy Ashtothra satha namavali
 16. Ganga Ashtothra Namavali
 17. Kubera Ashtothra sathanamavali
 18. Sri Raghavendra Ashtothra Shata Namavali

 

 

ashtothram · Ganga · MADHWA

Ganga Ashtothra Namavali

ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲೇಂದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಮಂಡಲಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಾತಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಗರಾತ್ಮಜತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಸಮಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಧುಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗೀರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗೀರತರಥಾನುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಪಥಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಕ್ಷೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರವೃಕ್ಷಸಮಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಜಟಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಶಿರಃಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಕಭೀತಿಹೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನಾನಂದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಜಾಲಿಪರಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಲಿಲಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಗರಾಂಬುಸಮೇಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಂದುಸರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಸಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧವಲಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಖಂಡಲವನವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಠೇಂದುಕೃತಶೇಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಕಾರಸಲಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಲಿಂಗಿತಪರ್ವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿಂಚಿಕಲಶಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗತ ಅಘೌಘಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖದುಂದುಭಿನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಘ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಶೇಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಫರೀಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಮೂರ್ಧಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗೀರತಭೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾಕಲ್ಲೋಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಸೋಪಾನಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಬಃಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂತಿಸಂತಾನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರವಿಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಯಾಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತತ್ರಿಭುವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಗಮಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಹ್ನುಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಭೂದ್ವೀಪವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಪಹೃತೇ ನಮಃ ।

OM gangAyai namaH |
OM viShNupAdasaMBUtAyai namaH |
OM haravallaBAyai namaH |
OM himAcalEMdratanayAyai namaH |
OM girimaMDalagAminyai namaH |
OM tArakArAtijananyai namaH |
OM sagarAtmajatArakAyai namaH |
OM sarasvatIsamayuktAyai namaH |
OM suGOShAyai namaH |
OM siMdhugAminyai namaH |
OM BAgIratyai namaH |
OM BAgyavatyai namaH |
OM BagIratarathAnugAyai namaH |
OM trivikramapadOdBUtAyai namaH |
OM trilOkapathagAminyai namaH |
OM kShIraSuBrAyai namaH |
OM bahukShIrAyai namaH |
OM kShIravRukShasamAkulAyai namaH |
OM trilOcanajaTAvAsAyai namaH |
OM RuNatrayavimOcinyai namaH |
OM tripurAriSiraHcUDAyai namaH |
OM jAhnavyai namaH |
OM narakaBItihRutE namaH |
OM avyayAyai namaH |
OM nayanAnandadAyinyai namaH |
OM nagaputrikAyai namaH |
OM niranjanAyai namaH |
OM nityaSuddhAyai namaH |
OM nIrajAlipariShkRutAyai namaH |
OM sAvitryai namaH |
OM salilAvAsAyai namaH |
OM sAgarAMbusamEdhinyai namaH |
OM ramyAyai namaH |
OM bindusarasE namaH |
OM avyaktAyai namaH |
OM avyaktarUpadhRutE namaH |
OM umAsapatnyai namaH |
OM SuBrAMgAyai namaH |
OM SrImatyai namaH |
OM dhavalAMbarAyai namaH |
OM AKanDalavanavAsAyai namaH |
OM kanThEndukRutaSEkarAyai namaH |
OM amRutAkArasalilAyai namaH |
OM lIlAlingitaparvatAyai namaH |
OM virincikalaSAvAsAyai namaH |
OM trivENyai namaH |
OM triguNAtmakAyai namaH |
OM sangata aGauGaSamanyai namaH |
OM BItihartrE namaH |
OM SaMKaduMduBinisvanAyai namaH |
OM BAgyadAyinyai namaH |
OM naMdinyai namaH |
OM SIGragAyai namaH |
OM SaraNyai namaH |
OM SaSiSEkarAyai namaH |
OM SAMkaryai namaH |
OM SaParIpUrNAyai namaH |
OM BargamUrdhakRutAlayAyai namaH |
OM BavapriyAyai namaH |
OM satyasandhapriyAyai namaH |
OM haMsasvarUpiNyai namaH |
OM BagIrataBRutAyai namaH |
OM anantAyai namaH |
OM SaraccandraniBAnanAyai namaH |
OM OMkArarUpiNyai namaH |
OM analAyai namaH |
OM krIDAkallOlakAriNyai namaH |
OM svargasOpAnaSaraNyai namaH |
OM sarvadEvasvarUpiNyai namaH |
OM aMbaHpradAyai namaH |
OM duHKahantryainamaH |
OM SAntisantAnakAriNyai namaH |
OM dAridryahantryai namaH |
OM SivadAyai namaH |
OM saMsAraviShanASinyai namaH |
OM prayAganilayAyai namaH |
OM SrIdAyai namaH |
OM tApatrayavimOcinyai namaH |
OM SaraNAgatadInArtaparitrANAyai namaH |
OM sumuktidAyai namaH |
OM pApahantryai namaH |
OM pAvanAngAyai namaH |
OM parabrahmasvarUpiNyai namaH |
OM pUrNAyai namaH |
OM purAtanAyai namaH |
OM puNyAyai namaH |
OM puNyadAyai namaH |
OM puNyavAhinyai namaH |
OM pulOmajArcitAyai namaH |
OM BUdAyai namaH |
OM pUtatriBuvanAyai namaH |
OM jayAyai namaH |
OM jangamAyai namaH |
OM jangamAdhArAyai namaH |
OM jalarUpAyai namaH |
OM jagaddhAtryai namaH |
OM jagadBUtAyai namaH |
OM janArcitAyai namaH |
OM jahnuputryai namaH |
OM jaganmAtrE namaH |
OM jaMBUdvIpavihAriNyai namaH |
OM Bavapatnyai namaH |
OM BIShmamAtrE namaH |
OM siktAyai namaH |
OM ramyarUpadhRutE namaH |
OM umAsahOdaryai namaH |
OM aj~jAnatimirApahRutE namaH |

ashtothram · hanuma

Hanuma Ashtothra Sata namavali

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾದೇವಿ ಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶೊಕವನಿಕಾಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧ ವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯನಮಃ
ಓಂ ಪರವಿದ್ವಪ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ಪ್ರಭೇವಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಸೇನ ಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖ ಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತ ಧೃಮಮೂಲಸ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ರ್ಪ ವಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿಸೇನಾ ನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತು ರಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೂಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲ ದೀಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಚಲ ದ್ವಾಲ ಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನ ಶಿಖೋಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧ್ರ್ವ ವಿದ್ಯಾತತ್ವಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರಾಗೃಹ ವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೃಂಖಲ ಬಂಧ ವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾನರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇಸರಿಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾಶೋಕ ನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಜನಾ ಗರ್ಭಸಂಭುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಲರ್ಕ ಸದೃಶಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವ ಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ತೆತ್ಯಕಾರ್ಯ ವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಕಿಣೇಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನ ಶ್ತೆಲ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಕಾಪುರ ವಿದಾಹಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ತೆತ್ಯಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರದಾಯ ಕಾಮರೂಪಿವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರ್ಧಿ ಂತೇ ನಾಕ ನಮಃ
ಓಂ ಕಬಲೀಕೃತ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಬಲೀಕೃತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಸುಗ್ರೀವ ಸಂದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾರಾವಣ ಮರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಪಟಿಕಾ ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ ಧೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವ ವ್ಯಾಕೃತಿ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ಭಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಜೀವನ ನಗಾ ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿ ಪ್ರಮಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟ ಮರ್ಕಟಾಯನಮಃ
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶತಕಂಠ ಮದಾವಹೃತೇನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಕಧಾಲೋಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರ ನಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರುದ್ರವೀರ್ಯ ಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದ್ರ ಜಿತ್ಪ್ರ್ರಹಿತಾ ಮೋಘಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ್ರ ವಿನಿವಾರ ಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ಧ ಧ್ವಜಾಗ್ರ ಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಪಂಜರ ಭೇದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾಂ ವತ್ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತ ಸವೇತ ಶ್ರೀರಾಮಪಾದ ಸೇವಾ ದುರಂಧರಾಯ ನಮಃ

OM Sree aanjanEyaaya namaH
OM mahaaveeraaya namaH
OM hanumatE namaH
OM seetaadEvi mudraapradaayakaaya namaH
OM maarutaatmajaaya namaH
OM tattvagnyaanapradaaya namaH
OM aSokavanikaachchEtrE namaH
OM sarvabandha vimOktrE namaH
OM rakShOvidhvaMsakaarakaayanamaH
OM paravidvapa namaH
OM paraSaurya vinaaSanaaya namaH
OM paramaMtra niraakartrE namaH
OM paramaMtra prabhEvakaaya namaH
OM sarvagraha vinaaSinE namaH
OM bheemasEna sahaayakRutE namaH
OM sarvaduHkha haraaya namaH
OM sarvalOka chaariNE namaH
OM manOjavaaya namaH
OM paarijaata dhRumamoolasdhaaya namaH
OM sarvamantra svaroopavatE namaH
OM sarvayantraatmakaaya namaH
OM sarvataMtra svaroopiNE namaH
OM kapeeSvaraaya namaH
OM mahaakaayaaya namaH
OM sarvarOgaharaaya namaH
OM prabhavE namaH
OM balasiddhikaraaya namaH
OM sarva vidyaasaMpatrpa vaayakaaya namaH
OM kapisEnaa naayakaaya namaH
OM bhaviShyachchatu raananaaya namaH
OM koomaara brahmachaariNE namaH
OM ratnakuMDala deeptimatE namaH
OM chaMchala dvaala sannaddhalaMbamaana SikhOjvalaaya namaH
OM gaMdhrva vidyaatatvagnyaaya namaH
OM mahaabalaparaakramaaya namaH
OM kaaraagRuha vimOktrE namaH
OM SRunkhala bandha vimOchakaaya namaH
OM saagarOttaarakaaya namaH
OM praagnyaaya namaH
OM raamadootaaya namaH
OM prataapavatE namaH
OM vaanaraaya namaH
OM kEsarisutaaya namaH
OM seetaaSOka nivaaraNaaya namaH
OM anjanaa garbhasaMbhutaaya namaH
OM baalarka sadRuSaananaaya namaH
OM vibheeShaNa priyakaraaya namaH
OM daSagreeva kulaantakaaya namaH
OM lakShmaNa praaNadaatrE namaH
OM vajrakaayaaya namaH
OM mahaadyutayE namaH
OM chiraMjeevinE namaH
OM raamabhaktaaya namaH
OM dtetyakaarya vighaatakaaya namaH
OM akShahantrE namaH
OM kaaMchanaabhaaya namaH
OM paMchavaktraaya namaH
OM mahaatapasE namaH
OM laMkiNEbhaMjanaaya namaH
OM gaMdhamaadana Stela namaH
OM laMkaapura vidaahakaaya namaH
OM sugreeva sachivaaya namaH
OM dheeraaya namaH
OM Sooraaya namaH
OM dtetyakulaantakaaya namaH
OM suraarchitaaya namaH
OM mahaatEjasE namaH
OM raama chooDaamaNi pradaaya kaamaroopivE namaH
OM Sree pingaLaakShaaya namaH
OM naardhi ntE naaka namaH
OM kabaleekRuta maartaanDamanDalaaya namaH
OM kabaleekRuta maartaanDa namaH
OM vijitEndriyaaya namaH
OM raamasugreeva sandaatrE namaH
OM mahaaraavaNa mardhanaaya namaH
OM spaTikaa bhaaya namaH
OM vaaga dheeSaaya namaH
OM nava vyaakRuti panDitaaya namaH
OM chaturbhaahavE namaH
OM deenabandhavE namaH
OM mahatmanE namaH
OM bhakta vatsalaaya namaH
OM sanjeevana nagaa hartrE namaH
OM SuchayE namaH
OM vaagminE namaH
OM dRuDhavrataaya namaH
OM kaalanEmi pramadhanaaya namaH
OM harimarkaTa markaTaayanamaH
OM daaMtaaya namaH
OM SaaMtaaya namaH
OM prasannaatmanE namaH
OM SatakaMTha madaavahRutEnamaH
OM yOginE namaH
OM raamakadhaalOlaaya namaH
OM seetaanvEShaNa paMDitaaya namaH
OM vajra nakhaaya namaH
OM rudraveerya samudbhavaaya namaH
OM indra jitprrahitaa mOghabrahmastra vinivaara kaaya namaH
OM paardha dhvajaagra saMvaasinE namaH
OM Sarapanjara bhEdakaaya namaH
OM daSabaahavE namaH
OM lOkapoojyaaya namaH
OM jaaM vatpra ti vardhanaaya namaH
OM seeta savEta Sreeraamapaada sEvaa durandharaaya namaH

ashtothram · MADHWA · narasimha

Lakshmi Narasimha Ashtothra Namavali

ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರ ಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ತಂಭಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ || 10 ||
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಯವರ್ಣನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘೋರ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ವಲನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಜ್ವಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಟಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತಾಪನಾಯ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಕೋಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕ ಶಿಪುಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೈತ್ಯದಾನ ವಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಕಾಯ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ಕರಾಳಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕರಾಳಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವರ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಂಶುಮಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಈಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೈರವಾಡಂಬರಾಯ ನಮಃ || 50 ||
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧ್ಭುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಖಾಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂತಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರೈಕ ರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ || 80 ||
ಓಂ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಭೂತೋತ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉದಾರ ಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಂಡ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದತ್ರಯ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ವತ್ಸಾಂಕಾಯ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಭಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿರೂಪಭ್ರತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ || 100 ||
ಓಂ ನೃಕೇ ಸರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ || 108 ||
OM naarasiMhaaya namaH
OM mahaasiMhaaya namaH
OM divya siMhaaya namaH
OM mahaabalaaya namaH
OM ugra siMhaaya namaH
OM mahaadEvaaya namaH
OM staMbhajaaya namaH
OM ugralOcanaaya namaH
OM raudraaya namaH
OM sarvaadbhutaaya namaH || 10 ||
OM SreematE namaH
OM yOgaanaMdaaya namaH
OM trivikramaaya namaH
OM harayE namaH
OM kOlaahalaaya namaH
OM cakriNE namaH
OM vijayaaya namaH
OM jayavarNanaaya namaH
OM paMcaananaaya namaH
OM parabrahmaNE namaH || 20 ||
OM aghOraaya namaH
OM ghOra vikramaaya namaH
OM jvalanmukhaaya namaH
OM mahaa jvaalaaya namaH
OM jvaalaamaalinE namaH
OM mahaa prabhavE namaH
OM niTalaakShaaya namaH
OM sahasraakShaaya namaH
OM durnireekShaaya namaH
OM prataapanaaya namaH || 30 ||
OM mahaadaMShTraayudhaaya namaH
OM praagnyaaya namaH
OM caMDakOpinE namaH
OM sadaaSivaaya namaH
OM hiraNyaka SipudhvaMsinE namaH
OM daityadaana vabhaMjanaaya namaH
OM guNabhadraaya namaH
OM mahaabhadraaya namaH
OM balabhadrakaaya namaH
OM subhadrakaaya namaH || 40 ||
OM karaaLaaya namaH
OM vikaraaLaaya namaH
OM vikartrE namaH
OM sarvartrakaaya namaH
OM SiMSumaaraaya namaH
OM trilOkaatmanE namaH
OM eeSaaya namaH
OM sarvESvaraaya namaH
OM vibhavE namaH
OM bhairavaaDaMbaraaya namaH || 50 ||
OM divyaaya namaH
OM acyutaaya namaH
OM kavayE namaH
OM maadhavaaya namaH
OM adhOkShajaaya namaH
OM akSharaaya namaH
OM Sarvaaya namaH
OM vanamaalinE namaH
OM varapradaaya namaH
OM adhbhutaaya namaH
OM bhavyaaya namaH
OM SreeviShNavE namaH
OM puruShOttamaaya namaH
OM anaghaastraaya namaH
OM nakhaastraaya namaH
OM soorya jyOtiShE namaH
OM surESvaraaya namaH
OM sahasrabaahavE namaH
OM sarvagnyaaya namaH || 70 ||
OM sarvasiddha pradaayakaaya namaH
OM vajradaMShTraya namaH
OM vajranakhaaya namaH
OM mahaanaMdaaya namaH
OM paraMtapaaya namaH
OM sarvamaMtraika roopaaya namaH
OM sarvataMtraatmakaaya namaH
OM avyaktaaya namaH
OM suvyaktaaya namaH || 80 ||
OM vaiSaakha Sukla bhootOtdhaaya namaH
OM SaraNaagata vatsalaaya namaH
OM udaara keertayE namaH
OM puNyaatmanE namaH
OM daMDa vikramaaya namaH
OM vEdatraya prapoojyaaya namaH
OM bhagavatE namaH
OM paramESvaraaya namaH
OM Sree vatsaaMkaaya namaH || 90 ||
OM Sreenivaasaaya namaH
OM jagadvyapinE namaH
OM jaganmayaaya namaH
OM jagatbhaalaaya namaH
OM jagannaadhaaya namaH
OM mahaakaayaaya namaH
OM dviroopabhratE namaH
OM paramaatmanE namaH
OM parajyOtiShE namaH
OM nirguNaaya namaH || 100 ||
OM nRukE sariNE namaH
OM paratattvaaya namaH
OM paraMdhaamnE namaH
OM saccidaanaMda vigrahaaya namaH
OM lakShmeenRusiMhaaya namaH
OM sarvaatmanE namaH
OM dheeraaya namaH
OM prahlaada paalakaaya namaH
OM Sree lakShmee narasiMhaaya namaH || 108 ||
OM naarasiMhaaya namaH
OM mahaasiMhaaya namaH
OM divya siMhaaya namaH
OM mahaabalaaya namaH
OM ugra siMhaaya namaH
OM mahaadEvaaya namaH
OM staMbhajaaya namaH
OM ugralOcanaaya namaH
OM raudraaya namaH
OM sarvaadbhutaaya namaH || 10 ||
OM SreematE namaH
OM yOgaanaMdaaya namaH
OM trivikramaaya namaH
OM harayE namaH
OM kOlaahalaaya namaH
OM cakriNE namaH
OM vijayaaya namaH
OM jayavarNanaaya namaH
OM paMcaananaaya namaH
OM parabrahmaNE namaH || 20 ||
OM aghOraaya namaH
OM ghOra vikramaaya namaH
OM jvalanmukhaaya namaH
OM mahaa jvaalaaya namaH
OM jvaalaamaalinE namaH
OM mahaa prabhavE namaH
OM niTalaakShaaya namaH
OM sahasraakShaaya namaH
OM durnireekShaaya namaH
OM prataapanaaya namaH || 30 ||
OM mahaadaMShTraayudhaaya namaH
OM praagnyaaya namaH
OM caMDakOpinE namaH
OM sadaaSivaaya namaH
OM hiraNyaka SipudhvaMsinE namaH
OM daityadaana vabhaMjanaaya namaH
OM guNabhadraaya namaH
OM mahaabhadraaya namaH
OM balabhadrakaaya namaH
OM subhadrakaaya namaH || 40 ||
OM karaaLaaya namaH
OM vikaraaLaaya namaH
OM vikartrE namaH
OM sarvartrakaaya namaH
OM SiMSumaaraaya namaH
OM trilOkaatmanE namaH
OM eeSaaya namaH
OM sarvESvaraaya namaH
OM vibhavE namaH
OM bhairavaaDaMbaraaya namaH || 50 ||
OM divyaaya namaH
OM acyutaaya namaH
OM kavayE namaH
OM maadhavaaya namaH
OM adhOkShajaaya namaH
OM akSharaaya namaH
OM Sarvaaya namaH
OM vanamaalinE namaH
OM varapradaaya namaH
OM adhbhutaaya namaH
OM bhavyaaya namaH
OM SreeviShNavE namaH
OM puruShOttamaaya namaH
OM anaghaastraaya namaH
OM nakhaastraaya namaH
OM soorya jyOtiShE namaH
OM surESvaraaya namaH
OM sahasrabaahavE namaH
OM sarvagnyaaya namaH || 70 ||
OM sarvasiddha pradaayakaaya namaH
OM vajradaMShTraya namaH
OM vajranakhaaya namaH
OM mahaanaMdaaya namaH
OM paraMtapaaya namaH
OM sarvamaMtraika roopaaya namaH
OM sarvataMtraatmakaaya namaH
OM avyaktaaya namaH
OM suvyaktaaya namaH || 80 ||
OM vaiSaakha Sukla bhootOtdhaaya namaH
OM SaraNaagata vatsalaaya namaH
OM udaara keertayE namaH
OM puNyaatmanE namaH
OM daMDa vikramaaya namaH
OM vEdatraya prapoojyaaya namaH
OM bhagavatE namaH
OM paramESvaraaya namaH
OM Sree vatsaaMkaaya namaH || 90 ||
OM Sreenivaasaaya namaH
OM jagadvyapinE namaH
OM jaganmayaaya namaH
OM jagatbhaalaaya namaH
OM jagannaadhaaya namaH
OM mahaakaayaaya namaH
OM dviroopabhratE namaH
OM paramaatmanE namaH
OM parajyOtiShE namaH
OM nirguNaaya namaH || 100 ||
OM nRukE sariNE namaH
OM paratattvaaya namaH
OM paraMdhaamnE namaH
OM saccidaanaMda vigrahaaya namaH
OM lakShmeenRusiMhaaya namaH
OM sarvaatmanE namaH
OM dheeraaya namaH
OM prahlaada paalakaaya namaH
OM Sree lakShmee narasiMhaaya namaH || 108 ||

ashtothram · MADHWA · rama · rama navami

Rama ashtothra satha namavali

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತ್ರಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣ್ಯತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ವ್ರತಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಹನುಮದಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಸಲೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತತಾಳಪ್ರಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪ ದಳನಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ತಾಟಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತಸಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗೈಕಸ್ಯಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕರ್ತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಯಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಂತತ್ರಾಣವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತವಾನರಜೀವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಫಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತಸರ್ವಾಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಗುಣಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತರಾಯ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇತುಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತವಾಸಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಪಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

|| ಇತೀ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

oṃ śrīrāmāya namaḥ
oṃ rāmabhadrāya namaḥ
oṃ rāmacandrāya namaḥ
oṃ śāśvatāya namaḥ
oṃ rājīvalocanāya namaḥ
oṃ śrīmate namaḥ
oṃ rājendrāya namaḥ
oṃ raghupuṅgavāya namaḥ
oṃ jānakivallabhāya namaḥ
oṃ jaitrāya namaḥ || 10 ||
oṃ jitāmitrāya namaḥ
oṃ janārdhanāya namaḥ
oṃ viśvāmitrapriyāya namaḥ
oṃ dāntaya namaḥ
oṃ śaranatrāṇa tatsarāya namaḥ
oṃ vālipramadanāya namaḥ
oṃ vaṅgmine namaḥ
oṃ satyavāce namaḥ
oṃ satyavikramāya namaḥ
oṃ satyavratāya namaḥ || 20 ||
oṃ vratadharāya namaḥ
oṃ sadāhanumadāśritāya namaḥ
oṃ kosaleyāya namaḥ
oṃ kharadhvasine namaḥ
oṃ virādhavadhapanditāya namaḥ
oṃ vibhi ṣa ṇaparitrāṇāya namaḥ
oṃ harakodaṇḍa khaṇḍa nāya namaḥ
oṃ saptatāḷa prabhetyai namaḥ
oṃ daśagrīvaśiroharāya namaḥ
oṃ jāmadagnyamahādharpadaḷanāya namaḥ || 30 ||
oṃ tātakāntakāya namaḥ
oṃ vedānta sārāya namaḥ
oṃ vedātmane namaḥ
oṃ bhavarogāsyabhe ṣajāya namaḥ
oṃ trimūrta ye namaḥ
oṃ triguṇātmakāya namaḥ
oṃ trilokātmane namaḥ || 40 ||
oṃ trilokarakṣakāya namaḥ
oṃ dhanvine namaḥ
oṃ daṇḍa kāraṇyavartanāya namaḥ
oṃ ahalyāśāpaśamanāya namaḥ
oṃ pitṛ bhaktāya namaḥ
oṃ varapradāya namaḥ
oṃ jiteodri yāya namaḥ
oṃ jitakrothāya namaḥ
oṃ jita mitrāya namaḥ
oṃ jagadgurave namaḥ || 50||
oṃ vṛkṣavānarasaṅghāte namaḥ
oṃ citrakuṭasamāśraye namaḥ
oṃ jayanta trāṇavara dāya namaḥ
oṃ sumitrāputra sevitāya namaḥ
oṃ sarvadevād devāya namaḥ
oṃ mṛta vānarajīvanāya namaḥ
oṃ māyāmārī cahantre namaḥ
oṃ mahādevāya namaḥ
oṃ mahābhujāya namaḥ
oṃ sarvade vastutāya namaḥ || 60 ||
oṃ saumyāya namaḥ
oṃ brahmaṇyāya namaḥ
oṃ munisaṃstutāya namaḥ
oṃ mahāyogine namaḥ
oṃ mahodarāya namaḥ
oṃ sugrīve psita rājyadāya namaḥ
oṃ sarva puṇyādeka phaline namaḥ
oṃ smruta ssarvoghanāśanāya namaḥ
oṃ ādi puruṣāya namaḥ
oṃ paramapuruṣāya namaḥ
oṃ mahā puruṣāya namaḥ || 70 ||
oṃ puṇyoda yāya namaḥ
oṃ dayāsārāya namaḥ
oṃ puruṣottamāya namaḥ
oṃ smitavakttrāya namaḥ
oṃ amita bhāṣiṇe namaḥ
oṃ pūrvabhāṣiṇe namaḥ
oṃ rāghavāya namaḥ
oṃ ananta guṇa gambhīrāya namaḥ
oṃ dhīrodātta guṇottamāya namaḥ || 80 ||
oṃ māyāmānuṣacāritrāya namaḥ
oṃ mahādevādi pūjitāya namaḥ
oṃ setukṛte namaḥ
oṃ jitavārāśiye namaḥ
oṃ sarva tīrda mayāya namaḥ
oṃ haraye namaḥ
oṃ śyāmāṅgāya namaḥ
oṃ sunda rāya namaḥ
oṃ śūrāya namaḥ
oṃ pīta vāsane namaḥ || 90 ||
oṃ dhanurdha rāya namaḥ
oṃ sarvayaṅñādhīpāya namaḥ
oṃ yajvine namaḥ
oṃ jarāmaraṇa varṇa tāya namaḥ
oṃ vibheṣaṇapratiṣṭātre namaḥ
oṃ sarvāvagunavarṇa tāya namaḥ
oṃ paramātmane namaḥ
oṃ parasmai brahmaṇe namaḥ
oṃ sacidānandāya namaḥ
oṃ parasmaijyoti ṣe namaḥ || 100 ||
oṃ parasmai dhāmne namaḥ
oṃ parākāśāya namaḥ
oṃ parātsarāya namaḥ
oṃ pareśāya namaḥ
oṃ pārāya namaḥ
oṃ sarvade vatmakāya namaḥ
oṃ parasmai namaḥ || 108 ||

ashtothram · MADHWA · siva

Shiva Ashtothra sata namavali

ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ (10)
ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ (20)
ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೌಮಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಧಕಾಸುರ ಸೂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ (30)
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ತೆಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕವಚಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಠೋರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಾಂಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಭಾರೂಢಾಯ ನಮಃ (40)
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವರಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಙ್ಞಮಯಾಯ ನಮಃ (50)
ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ (60)
ಓಂ ಗಿರಿಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಜಂಗ ಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಿರಿಧನ್ವನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮಧಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ (70)
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸೇನ ಜನಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾರುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ (80)
ಓಂ ಅಹಿರ್ಭುಥ್ನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ತ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖಂಡಪರಶವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ (90)
ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂಷದಂತಭಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ (100)
ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಭಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪಪರ್ಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ (108)

OM Sivaaya namaH
OM mahESvaraaya namaH
OM SaMbhavE namaH
OM pinaakinE namaH
OM SaSiSEkharaaya namaH
OM vaamadEvaaya namaH
OM viroopaakShaaya namaH
OM kapardinE namaH
OM neelalOhitaaya namaH
OM SaMkaraaya namaH (10)
OM SoolapaaNayE namaH
OM khaTvaaMginE namaH
OM viShNuvallabhaaya namaH
OM SipiviShTaaya namaH
OM aMbikaanaathaaya namaH
OM SreekaMThaaya namaH
OM bhaktavatsalaaya namaH
OM bhavaaya namaH
OM Sarvaaya namaH
OM trilOkESaaya namaH (20)
OM SitikanThaaya namaH
OM Sivaapriyaaya namaH
OM ugraaya namaH
OM kapaalinE namaH
OM kaumaarayE namaH
OM aMdhakaasura soodanaaya namaH
OM gaMgaadharaaya namaH
OM lalaaTaakShaaya namaH
OM kaalakaalaaya namaH
OM kRupaanidhayE namaH (30)
OM bheemaaya namaH
OM paraSuhastaaya namaH
OM mRugapaaNayE namaH
OM jaTaadharaaya namaH
OM ktelaasavaasinE namaH
OM kavacinE namaH
OM kaThOraaya namaH
OM tripuraaMtakaaya namaH
OM vRuShaaMkaaya namaH
OM vRuShabhaarooDhaaya namaH (40)
OM bhasmOddhooLita vigrahaaya namaH
OM saamapriyaaya namaH
OM svaramayaaya namaH
OM trayeemoortayE namaH
OM aneeSvaraaya namaH
OM sarvagnyaaya namaH
OM paramaatmanE namaH
OM sOmasooryaagni lOcanaaya namaH
OM haviShE namaH
OM yagnyamayaaya namaH (50)
OM sOmaaya namaH
OM pancavaktraaya namaH
OM sadaaSivaaya namaH
OM viSvESvaraaya namaH
OM veerabhadraaya namaH
OM gaNanaathaaya namaH
OM prajaapatayE namaH
OM hiraNyarEtasE namaH
OM durdharShaaya namaH
OM gireeSaaya namaH (60)
OM giriSaaya namaH
OM anaghaaya namaH
OM bhujanga bhooShaNaaya namaH
OM bhargaaya namaH
OM giridhanvanE namaH
OM giripriyaaya namaH
OM kRuttivaasasE namaH
OM puraaraatayE namaH
OM bhagavatE namaH
OM pramadhaadhipaaya namaH (70)
OM mRutyunjayaaya namaH
OM sookShmatanavE namaH
OM jagadvyaapinE namaH
OM jagadguravE namaH
OM vyOmakESaaya namaH
OM mahaasEna janakaaya namaH
OM caaruvikramaaya namaH
OM rudraaya namaH
OM bhootapatayE namaH
OM sthaaNavE namaH (80)
OM ahirbhuthnyaaya namaH
OM digaMbaraaya namaH
OM aShTamoortayE namaH
OM anEkaatmanE namaH
OM svaattvikaaya namaH
OM Suddhavigrahaaya namaH
OM SaaSvataaya namaH
OM khaMDaparaSavE namaH
OM ajaaya namaH
OM paaSavimOcakaaya namaH (90)
OM mRuDaaya namaH
OM paSupatayE namaH
OM dEvaaya namaH
OM mahaadEvaaya namaH
OM avyayaaya namaH
OM harayE namaH
OM pooShadaMtabhidE namaH
OM avyagraaya namaH
OM dakShaadhvaraharaaya namaH
OM haraaya namaH (100)
OM bhaganEtrabhidE namaH
OM avyaktaaya namaH
OM sahasraakShaaya namaH
OM sahasrapaadE namaH
OM apapargapradaaya namaH
OM anaMtaaya namaH
OM taarakaaya namaH
OM paramESvaraaya namaH (108)

ashtothram · MADHWA · srinivasa

Sri Venkatesha Ashtothra Namavali

ಓಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಪಂಜರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಕುಂಠಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಯೌವನರೂಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಶಾಂಗ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಕಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖದಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಿಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ತಲೋಕಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಆಕಾಶರಾಜವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಂಶುಮಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟಾಮುಕುಟಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಮಧ್ಯೋಲ್ಲಸನ್ಮಂಜುಲಕಿಂಕಿಣ್ಯಾಢ್ಯಕರಂಡಕಾಯ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಾರ್ಚನ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಶಾರ್ಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶರೂಪವತೇ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನ್ಯಾಶ್ರವಣತಾರೇಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಗಯಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಾರ್ಜನಸುಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘನಸಾರಲಸನ್ಮಧ್ಯತ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಂಗಳದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋರ್ದಂಡವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

|| ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

 1. Om Ventakeshaya  Namah
 2. Om Sreenivasaya Namah
 3. Om Lakshmipatayae Namah
 4. Om Anamayaaya Namah
 5. Om Amrutamshaya Namah
 6. Om Jagadvamdyaaya Namah
 7. Om Govindaaya Namah
 8. Om Shasvataya Namah
 9. Om Prabhavae Namah
 10. Om Sheshadri-Nilayaaya Namah
 11. Om Devaya Namah
 12. Om Keshavaaya Namah
 13. Om Madhusudhanaya Namah
 14. Om Amrutaya Namah
 15. Om Madhavaya Namah
 16. Om Krishnaya Namah
 17. Om Sri-Harayae Namah
 18. Om Gyana-Panjaraaya Namah
 19. Om Sree Vatsa-Vakshasae Namah
 20. Om Sarveshaya Namah
 21. Om Gopalaya Namah
 22. Om Purushotamaya Namah
 23. Om Gopeshwaraya Namah
 24. Om Param-Jyotikshae Namah
 25. Om Vaikunta-Patahae Namah
 26. Om Avyayaaya Namah
 27. Om Sudha-Thanave Namah
 28. Om Yadavendraya Namah
 29. Om Nithya-Yavvana-Roopa-Vate Namah
 30. Om Chatur-Vedatma-Kaya Namah
 31. Om Vishnave Namah
 32. Om Acchutaaya Namah
 33. Om Padmini-Priyaya Namah
 34. Om Daraapatye Namah
 35. Om Surapatye Namah
 36. Om Nirmalaya Namah
 37. Om Devapoojitaya Namah
 38. Om Chatur-Bujaaya Namah
 39. Om Chakra-Daraya Namah
 40. Om Trida-Nyae Namah
 41. Om Tri-Gunashrayaaya Namah
 42. Om Nirvikalpaya Namah
 43. Om Nish-Kalankaya Namah
 44. Om Niranthankaaya Namah
 45. Om Niranjanaya Namah
 46. Om Nirabhaashaya Namah
 47. Om Nityakruptaya Namah
 48. Om Nirgunaya Namah
 49. Om Nirubhabpradaaya Namah
 50. Om Gandhaadharaya Namah
 51. Om Sharangapanyae Namah
 52. Om Nandakine Namah
 53. Om Shanka-Darakaya Namah
 54. Om Anake-Murtaya Namah
 55. Om Avvyak-Taaya Namah
 56. Om Kati-Hastaya Namah
 57. Om Vara-Pradaya Namah
 58. Om Anaekaa-Atmane Namah
 59. Om Deena-Bandhave Namah
 60. Om Aartaloka-Abhaya-Pradhaya Namah
 61. Om Akasha-Raja-Varadhaya Namah
 62. Om Yogi-Hrutpadma-Mandhiraya Namah
 63. Om Dhamodharaya Namah
 64. Om Jagatpaalaya Namah
 65. Om Papagh-Ghnya Namah
 66. Om Bhaktha-Vatsalaya Namah
 67. Om Trivikramaya Namah
 68. Om Shinshuparaya Namah
 69. Om Jata-Makuta-Shobhitaya Namah
 70. Om Shanka-Madyola-Sanman-Jookinkin Yaadya Karandakaya Namah
 71. Om Neelamaegha-Syama-Thanave Namah
 72. Om Bilva-Patrarchana Priyaya Namah
 73. Om Jagat-Vyapenae Namah
 74. Om Jagat Kartae Namah
 75. Om Jagat-Pataya Namah
 76. Om Chinti-Tarda-Pradya Namah
 77. Om Gishnavae Namah
 78. Om Dhasha-Roopavate Namah
 79. Om Devaki-Nandanaaya Namah
 80. Om Shaurrayyae Namah
 81. Om Haya-Greevaya Namah
 82. Om Janardhanaaya Namah
 83. Om Kanya-Shra vana tharae jyayae Namah
 84. Om Peetam-Bharadharaya Namah
 85. Om Anahaayay Namah
 86. Om Vanamalinyay Namah
 87. Om Padmanaabhayay Namah
 88. Om Mrughaya-Sakta-Maanasaya Namah
 89. Om Ashwa-Roodaaya Namah
 90. Om Kadgha-Darinae Namah
 91. Om Dhanarjana-Samoostkaya Namah
 92. Om Ganasarala-Sanmadhya-Kasturi-Tilakojjwalayay  Namah
 93. Om Sachitandha-Roopaya Namah
 94. Om Jagan-Mangala Dayakaya Namah
 95. Om Yagna-Roopaya Namah
 96. Om Yagna Bhukthaiy Namah
 97. Om Chinmayaayai Namah
 98. Om Parameshwarayai Namah
 99. Om Paramartha-Pradhayayai Namah
 100. Om Shanthaya Namah
 101. Om Thirivikramaayayai Namah
 102. Om Matsya Roopaayai Namah
 103. Om Sree-Mathae Namah
 104. Om Dhoerdhandha-Vikra-Maayai Namah
 105. Om Parathparayay Namah
 106. Om Parah-Brhamanyai Namah
 107. Om Sri Vibhavae Namah
 108. Om Jagadeewsarayai Namah

Om Iti Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali Samarpayami