ashtothram · MADHWA · subramanya

Subramanya Ashtothra namavali

ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸೂನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಷಣ್ಣೇತ್ರಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಶಿತಾಶಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರ ಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಸೈನ್ಯ ಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಕೃಪಾಲವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚಧಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಜನ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ಶೈವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನಂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರೋದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ಆಹುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವಕಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಜ್ಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹರ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮೀಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಕರಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಟುವೇಷಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಭಸ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಟ್ಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಲಿಂದಕನ್ಯಾಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಾವೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ರಿತಾಖಿಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಂಡಿಕೃತಕೇತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಡಂಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಡಂಭಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಣೋತ್ಪತ್ತಿದೇಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಣಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರುದ್ಧಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಕಂಧರಾಯ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಕುಷ್ಟಹಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಜಂಗೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

|| ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

Ōṁ skandāya namaḥ |
ōṁ guhāya namaḥ |
ōṁ ṣaṇmukhāya namaḥ |
ōṁ phālanētrasutāya namaḥ |
ōṁ prabhavē namaḥ |
ōṁ piṅgalāya namaḥ |
ōṁ kr̥ttikāsūnavē namaḥ |
ōṁ śikhivāhanāya namaḥ |
ōṁ dviṣaḍbhujāya namaḥ |
ōṁ dviṣaṇṇētrāya namaḥ || 10 ||

ōṁ śaktidharāya namaḥ |
ōṁ piśitāśaprabhan̄janāya namaḥ |
ōṁ tārakāsura sanhāriṇē namaḥ |
ōṁ rakṣōbalavimardanāya namaḥ |
ōṁ mattāya namaḥ |
ōṁ pramattāya namaḥ |
ōṁ unmattāya namaḥ |
ōṁ surasain’ya surakṣakāya namaḥ |
ōṁ dēvasēnāpatayē namaḥ |
ōṁ prājñāya namaḥ || 20 ||

ōṁ kr̥pālavē namaḥ |
ōṁ bhaktavatsalāya namaḥ |
ōṁ umāsutāya namaḥ |
ōṁ śaktidharāya namaḥ |
ōṁ kumārāya namaḥ |
ōṁ kraun̄cadhāraṇāya namaḥ |
ōṁ sēnān’yē namaḥ |
ōṁ agnijanmanē namaḥ |
ōṁ viśākhāya namaḥ |
ōṁ śaṅkarātmajāya namaḥ || 30 ||

ōṁ śaivāya namaḥ |
ōṁ svāminē namaḥ |
ōṁ gaṇasvāminē namaḥ |
ōṁ sanātanāya namaḥ |
ōṁ anantaśaktayē namaḥ |
ōṁ akṣōbhyāya namaḥ |
ōṁ pārvatīpriyanandanāya namaḥ |
ōṁ gaṅgāsutāya namaḥ |
ōṁ śarōdbhūtāya namaḥ || 40 ||

ōṁ āhutāya namaḥ |
ōṁ pāvakātmajāya namaḥ |
ōṁ jr̥mbhāya namaḥ |
ōṁ prajr̥mbhāya namaḥ |
ōṁ ujjr̥mbhāya namaḥ |
ōṁ kamalāsanasanstutāya namaḥ |
ōṁ ēkavarṇāya namaḥ |
ōṁ dvivarṇāya namaḥ |
ōṁ trivarṇāya namaḥ |
ōṁ sumanōharāya namaḥ || 50 ||

ōṁ caturvarṇāya namaḥ |
ōṁ pan̄cavarṇāya namaḥ |
ōṁ prajāpatayē namaḥ |
ōṁ aharpatayē namaḥ |
ōṁ agnigarbhāya namaḥ |
ōṁ śamīgarbhāya namaḥ |
ōṁ viśvarētasē namaḥ |
ōṁ surārighnē namaḥ |
ōṁ haridvarṇāya namaḥ |
ōṁ śubhākarāya namaḥ || 60 ||

ōṁ vaṭavē namaḥ |
ōṁ vaṭuvēṣadhr̥tē namaḥ |
ōṁ pūṣṇē namaḥ |
ōṁ gabhastayē namaḥ |
ōṁ gahanāya namaḥ |
ōṁ candravarṇāya namaḥ |
ōṁ kalādharāya namaḥ |
ōṁ māyādharāya namaḥ |
ōṁ mahāmāyinē namaḥ |
ōṁ kaivalyāya namaḥ || 70 ||

ōṁ śaṅkarātmabhuvē namaḥ |
ōṁ viśvayōnayē namaḥ |
ōṁ amēyātmanē namaḥ |
ōṁ tējōnidhayē namaḥ |
ōṁ anāmayāya namaḥ |
ōṁ paramēṣṭhinē namaḥ |
ōṁ parabrahmaṇē namaḥ |
ōṁ vēdagarbhāya namaḥ |
ōṁ virāṭsutāya namaḥ |
ōṁ pulindakan’yābhartrē namaḥ || 80 ||

ōṁ mahāsārasvatāvr̥tāya namaḥ |
ōṁ āśritākhiladātrē namaḥ |
ōṁ cōraghnāya namaḥ |
ōṁ rōganāśanāya namaḥ |
ōṁ anantamūrtayē namaḥ |
ōṁ ānandāya namaḥ |
ōṁ śikhaṇḍikr̥takētanāya namaḥ |
ōṁ ḍambhāya namaḥ |
ōṁ paramaḍambhāya namaḥ |
ōṁ mahāḍambhāya namaḥ || 90 ||

ōṁ vr̥ṣākapayē namaḥ |
ōṁ kāraṇōtpattidēhāya namaḥ |
ōṁ kāraṇātītavigrahāya namaḥ |
ōṁ anīśvarāya namaḥ |
ōṁ amr̥tāya namaḥ |
ōṁ prāṇāya namaḥ |
ōṁ prāṇāyāmaparāyaṇāya namaḥ |
ōṁ virud’dhahantrē namaḥ |
ōṁ vīraghnāya namaḥ |
ōṁ śyāmakandharāya namaḥ || 100 ||

ōṁ kuṣṭahāriṇē namaḥ |
ōṁ bhujaṅgēśāya namaḥ |
ōṁ puṇyadātrē namaḥ |
ōṁ śrutiprītāya namaḥ |
ōṁ subrahmaṇyāya namaḥ |
ōṁ guhāprītāya namaḥ |
ōṁ brahmaṇyāya namaḥ |
ōṁ brāhmaṇapriyāya namaḥ || 108 ||

|| śrī subrahmaṇyāṣṭōttara śatanāmāvali sampūrṇam‌ ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s