ashtothram · dhanvanthri · MADHWA

Dhanvanthri ashtothra sata namavali

ಓಂ ಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಧ್ವಜಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ದಿಷಣವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮವಿದೇ ನಮ: || ೧೦ ||
ಓಂ ಧರಾಧರ ಧಾರಿಣೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾತೃಗರ್ವಚ್ಛೇದೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾತ್ರೇಡಿತಾಯ ನಮ;
ಓಂ ಧರಾಧರರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮೈಕ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಧ್ಯಾತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನದಾದಿ ಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ರೂಪಾಯ ನಮ: || ೨೦ ||
ಓಂ ಧನಂಜಯ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸಾರಥಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣ ರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣ ದಾಯಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧೀ ಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮ: || ೩೦ ||
ಓಂ ಧೀರ ಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರ ರತ್ನಾಯ ನಮ: ಓಂ ಧುರಂಧರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀ ರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣಾಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧುರಂಧರಾಗ್ರಣಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧೂಪದೀಪಿತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮ: || ೪೦ ||
ಓಂ ಧೂಪದೀಪಾದಿ ಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೃಷ್ಟಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಸ್ತುತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುಕಾಸುರ ಸೂದನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುಕವ್ರಜರಕ್ಷಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುಕಾಸುರ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೈರ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೈರ್ಯವತಾಮಗ್ರಣಯೇ ನಮ: || ೫೦ ||
ಓಂ ಧೈರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ದೋಗ್ಧ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯೇಡಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯಾದಿ ಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಸೇತವೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ವಿಘ್ನಕೃತ್ಸೂದನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮರಾಜಾಯ ನಮ: || ೬೦ ||
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ಪರವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾಮತ್ರಯ ಮಂದಿರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನುರ್ವಾತಾದಿ ರೋಗಘ್ನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧುತಸರ್ವಾಘ ಬೃಂದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರಣಾ ರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಮಾರ್ಗ ತತ್ಪರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಮಾರ್ಗೇ ದಾಯಕಗಮ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಮಾತ್ರ ಸುಲಭಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃ ಪಾಪ ಹರಾಯ ನಮ: || ೭೦ ||
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃ ತಾಪತ್ರಯಹರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಮತ್ತಜನಸೂದನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೂಮಕೇತು ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುರಕ್ಷಾಧುರಿಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಣೀ ರಕ್ಷಣಧುರಿಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಣೀಭಾರಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮ: || ೮೦ ||
ಓಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಬಂಧವೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಹೇತವೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜಾ ರಕ್ಷಾ ಧುರಿಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯಾದಿ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸೇವಾ ತುಷ್ಟ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸಾಹ್ಯಕೃತೇ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾತ್ರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಗರ್ವಹರ್ತ್ರೇ ನಮ: || ೯೦ ||
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸ್ತುತಿ ಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ವಿಯೋಗ ಖಿನ್ನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಗೀತೋಪದೇಶ ಕೃತೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿಚಾರ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನದೃಪ್ತಜನ ದೂರಗಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಪಾಲಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೈರ್ಯವತಾಂ ಧೈರ್ಯದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮ: || ೧೦೦ ||
ಓಂ ಧರ್ಮಕೃದ್ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ತನಯ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪ ವಿದುರ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾತ್ರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಾಮೃತ ಹಸ್ತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮ: || ೧೧೦ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

OM dhanvantarayE nama:
OM dharmadhvajAya nama:
OM dharAvallaBAya nama:
OM dhIrAya nama:
OM diShaNavandyAya nama:
OM dhArmikAya nama:
OM dharmaniyAmakAya nama:
OM dharmarUpAya nama:
OM dhIrOdAtta guNOjjvalAya nama:
OM dharmavidE nama: || 10 ||
OM dharAdhara dhAriNE nama:
OM dhAtrE nama:
OM dhAtRugarvacCEdE nama:
OM dhAtrEDitAya nama;
OM dharAdhararUpAya nama:
OM dhArmikapriyAya nama:
OM dhArmaika vaMdyAya nama:
OM dhArmika janadhyAtAya nama:
OM dhanadAdi samarcitAya nama:
OM dhananjaya rUpAya nama: || 20 ||
OM dhananjaya vandyAya nama:
OM dhananjaya sArathayE nama:
OM dhiShaNa rUpAya nama:
OM dhiShaNa sEvyAya nama:
OM dhiShaNa dAyakAya nama:
OM dhArmika SiKAmaNiyE nama:
OM dhI pradAya nama:
OM dhyAnagamyAya nama:
OM dhyAnadhyAtrE nama:
OM dhyAtRu dhyEya padAMbujAya nama: || 30 ||
OM dhIra saMpUjyAya nama:
OM dhIra samarcitAya nama:
OM dhIra ratnAya nama: OM dhuraMdharAya nama:
OM dhI rUpAya nama:
OM dhiShaNApUjyAya nama:
OM dhIra samarcitAya nama:
OM dhIraSiKAmaNayE nama:
OM dhuraMdharAgraNayE nama:
OM dhUpadIpita vigrahAya nama: || 40 ||
OM dhUpadIpAdi pUjApriyAya nama:
OM dhUmAdi mArgadarSakAya nama:
OM dhRuShTAya nama:
OM dhRuShTadyumnAya nama:
OM dRuShTadyumnastutAya nama:
OM dhEnukAsura sUdanAya nama:
OM dhEnukavrajarakShakAya nama:
OM dhEnukAsura varapradAya nama:
OM dhairyAya nama:
OM dhairyavatAmagraNayE nama: || 50 ||
OM dhairyapradAyakAya nama:
OM dOgdhrE nama:
OM dhaumyAya nama:
OM dhaumyEDitAya nama:
OM dhaumyAdi munistutAya nama:
OM dhaumya varapradAya nama:
OM dharmasEtavE nama:
OM dharmamArga pravartakAya nama:
OM dharmamArga viGnakRutsUdanAya nama:
OM dharmarAjAya nama: || 60 ||
OM dharmamArga paravandyAya nama:
OM dhAmatraya mandirAya nama:
OM dhanurvAtAdi rOgaGnAya nama:
OM dhutasarvAGa bRundAya nama:
OM dhAraNA rUpAya nama:
OM dhAraNA mArgadarSakAya nama:
OM dhyAnamArga tatparAya nama:
OM dhyAnamArgE dAyakagamyAya nama:
OM dhyAnamAtra sulaBAya nama:
OM dhyAtRu pApa harAya nama: || 70 ||
OM dhyAtRu tApatrayaharAya nama:
OM dhanadhAnya pradAya nama:
OM dhanadhAnya mattajanasUdanAya nama:
OM dhUmakEtu varapradAya nama:
OM dharmAdhyakShAya nama:
OM dhEnurakShAdhuriNAya nama:
OM dharaNI rakShaNadhuriNAya nama:
OM dharaNIBArApahArakAya nama:
OM dhIrasamrakShaNAya nama:
OM dharmABivRuddhikartrE nama: || 80 ||
OM dharmagOptrE nama:
OM dharmakartrE nama:
OM dharmabandhavE nama:
OM dharmahEtavE nama:
OM dhArmika prajA rakShA dhuriNAya nama:
OM dhananjayAdi varapradAya nama:
OM dhananjaya sEvA tuShTyAya nama:
OM dhananjaya sAhyakRutE nama:
OM dhananjaya stOtra pAtrAya nama:
OM dhananjaya garvahartrE nama: || 90 ||
OM dhananjaya stuti harShitAya nama:
OM dhananjaya viyOga KinnAya nama:
OM dhananjaya gItOpadESa kRutE nama:
OM dharmAdharma vicAra parAyaNAya nama:
OM dharma sAkShiNE nama:
OM dharma niyAmakAya nama:
OM dhanadRuptajana dUragAya nama:
OM dharmapAlakAya nama:
OM dhairyavatAM dhairyadAya nama:
OM dharma mArgOpadESakAya nama: || 100 ||
OM dharmakRud vandyAya nama:
OM dharma tanaya vandyAya nama:
OM dharmarUpa vidura vandyAya nama:
OM dharmatanaya stutyAya nama:
OM dharmatanaya stOtra pAtrAya nama:
OM dharmatanaya saMsEvyAya nama:
OM dharmatanaya mAnyAya nama:
OM dharAmRuta hastAya nama:
OM dharmatanaya varapradAya nama:
OM dhanvantarayE nama: || 110 ||
|| iti SrI dhanvantari aShTOttara SatanAmAvali saMpUrNaM ||

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s