ashtothram · dhanvanthri · MADHWA

Dhanvanthri ashtothra sata namavali

ಓಂ ಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಧ್ವಜಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ದಿಷಣವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮವಿದೇ ನಮ: || ೧೦ ||
ಓಂ ಧರಾಧರ ಧಾರಿಣೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾತೃಗರ್ವಚ್ಛೇದೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾತ್ರೇಡಿತಾಯ ನಮ;
ಓಂ ಧರಾಧರರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮೈಕ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಧ್ಯಾತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನದಾದಿ ಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ರೂಪಾಯ ನಮ: || ೨೦ ||
ಓಂ ಧನಂಜಯ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸಾರಥಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣ ರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣ ದಾಯಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧೀ ಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮ: || ೩೦ ||
ಓಂ ಧೀರ ಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರ ರತ್ನಾಯ ನಮ: ಓಂ ಧುರಂಧರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀ ರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಿಷಣಾಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧುರಂಧರಾಗ್ರಣಯೇ ನಮ:
ಓಂ ಧೂಪದೀಪಿತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮ: || ೪೦ ||
ಓಂ ಧೂಪದೀಪಾದಿ ಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೃಷ್ಟಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಸ್ತುತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುಕಾಸುರ ಸೂದನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುಕವ್ರಜರಕ್ಷಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುಕಾಸುರ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೈರ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೈರ್ಯವತಾಮಗ್ರಣಯೇ ನಮ: || ೫೦ ||
ಓಂ ಧೈರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ದೋಗ್ಧ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯೇಡಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯಾದಿ ಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೌಮ್ಯ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಸೇತವೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ವಿಘ್ನಕೃತ್ಸೂದನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮರಾಜಾಯ ನಮ: || ೬೦ ||
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ಪರವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾಮತ್ರಯ ಮಂದಿರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನುರ್ವಾತಾದಿ ರೋಗಘ್ನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧುತಸರ್ವಾಘ ಬೃಂದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರಣಾ ರೂಪಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರಣಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಮಾರ್ಗ ತತ್ಪರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಮಾರ್ಗೇ ದಾಯಕಗಮ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾನಮಾತ್ರ ಸುಲಭಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃ ಪಾಪ ಹರಾಯ ನಮ: || ೭೦ ||
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃ ತಾಪತ್ರಯಹರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಮತ್ತಜನಸೂದನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೂಮಕೇತು ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೇನುರಕ್ಷಾಧುರಿಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಣೀ ರಕ್ಷಣಧುರಿಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಣೀಭಾರಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೀರಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮ: || ೮೦ ||
ಓಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಬಂಧವೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಹೇತವೇ ನಮ:
ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜಾ ರಕ್ಷಾ ಧುರಿಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯಾದಿ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸೇವಾ ತುಷ್ಟ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸಾಹ್ಯಕೃತೇ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾತ್ರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಗರ್ವಹರ್ತ್ರೇ ನಮ: || ೯೦ ||
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಸ್ತುತಿ ಹರ್ಷಿತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ವಿಯೋಗ ಖಿನ್ನಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನಂಜಯ ಗೀತೋಪದೇಶ ಕೃತೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿಚಾರ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನದೃಪ್ತಜನ ದೂರಗಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮಪಾಲಕಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧೈರ್ಯವತಾಂ ಧೈರ್ಯದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮ: || ೧೦೦ ||
ಓಂ ಧರ್ಮಕೃದ್ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮ ತನಯ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪ ವಿದುರ ವಂದ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾತ್ರಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರಾಮೃತ ಹಸ್ತಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧರ್ಮತನಯ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮ:
ಓಂ ಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮ: || ೧೧೦ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

OM dhanvantarayE nama:
OM dharmadhvajAya nama:
OM dharAvallaBAya nama:
OM dhIrAya nama:
OM diShaNavandyAya nama:
OM dhArmikAya nama:
OM dharmaniyAmakAya nama:
OM dharmarUpAya nama:
OM dhIrOdAtta guNOjjvalAya nama:
OM dharmavidE nama: || 10 ||
OM dharAdhara dhAriNE nama:
OM dhAtrE nama:
OM dhAtRugarvacCEdE nama:
OM dhAtrEDitAya nama;
OM dharAdhararUpAya nama:
OM dhArmikapriyAya nama:
OM dhArmaika vaMdyAya nama:
OM dhArmika janadhyAtAya nama:
OM dhanadAdi samarcitAya nama:
OM dhananjaya rUpAya nama: || 20 ||
OM dhananjaya vandyAya nama:
OM dhananjaya sArathayE nama:
OM dhiShaNa rUpAya nama:
OM dhiShaNa sEvyAya nama:
OM dhiShaNa dAyakAya nama:
OM dhArmika SiKAmaNiyE nama:
OM dhI pradAya nama:
OM dhyAnagamyAya nama:
OM dhyAnadhyAtrE nama:
OM dhyAtRu dhyEya padAMbujAya nama: || 30 ||
OM dhIra saMpUjyAya nama:
OM dhIra samarcitAya nama:
OM dhIra ratnAya nama: OM dhuraMdharAya nama:
OM dhI rUpAya nama:
OM dhiShaNApUjyAya nama:
OM dhIra samarcitAya nama:
OM dhIraSiKAmaNayE nama:
OM dhuraMdharAgraNayE nama:
OM dhUpadIpita vigrahAya nama: || 40 ||
OM dhUpadIpAdi pUjApriyAya nama:
OM dhUmAdi mArgadarSakAya nama:
OM dhRuShTAya nama:
OM dhRuShTadyumnAya nama:
OM dRuShTadyumnastutAya nama:
OM dhEnukAsura sUdanAya nama:
OM dhEnukavrajarakShakAya nama:
OM dhEnukAsura varapradAya nama:
OM dhairyAya nama:
OM dhairyavatAmagraNayE nama: || 50 ||
OM dhairyapradAyakAya nama:
OM dOgdhrE nama:
OM dhaumyAya nama:
OM dhaumyEDitAya nama:
OM dhaumyAdi munistutAya nama:
OM dhaumya varapradAya nama:
OM dharmasEtavE nama:
OM dharmamArga pravartakAya nama:
OM dharmamArga viGnakRutsUdanAya nama:
OM dharmarAjAya nama: || 60 ||
OM dharmamArga paravandyAya nama:
OM dhAmatraya mandirAya nama:
OM dhanurvAtAdi rOgaGnAya nama:
OM dhutasarvAGa bRundAya nama:
OM dhAraNA rUpAya nama:
OM dhAraNA mArgadarSakAya nama:
OM dhyAnamArga tatparAya nama:
OM dhyAnamArgE dAyakagamyAya nama:
OM dhyAnamAtra sulaBAya nama:
OM dhyAtRu pApa harAya nama: || 70 ||
OM dhyAtRu tApatrayaharAya nama:
OM dhanadhAnya pradAya nama:
OM dhanadhAnya mattajanasUdanAya nama:
OM dhUmakEtu varapradAya nama:
OM dharmAdhyakShAya nama:
OM dhEnurakShAdhuriNAya nama:
OM dharaNI rakShaNadhuriNAya nama:
OM dharaNIBArApahArakAya nama:
OM dhIrasamrakShaNAya nama:
OM dharmABivRuddhikartrE nama: || 80 ||
OM dharmagOptrE nama:
OM dharmakartrE nama:
OM dharmabandhavE nama:
OM dharmahEtavE nama:
OM dhArmika prajA rakShA dhuriNAya nama:
OM dhananjayAdi varapradAya nama:
OM dhananjaya sEvA tuShTyAya nama:
OM dhananjaya sAhyakRutE nama:
OM dhananjaya stOtra pAtrAya nama:
OM dhananjaya garvahartrE nama: || 90 ||
OM dhananjaya stuti harShitAya nama:
OM dhananjaya viyOga KinnAya nama:
OM dhananjaya gItOpadESa kRutE nama:
OM dharmAdharma vicAra parAyaNAya nama:
OM dharma sAkShiNE nama:
OM dharma niyAmakAya nama:
OM dhanadRuptajana dUragAya nama:
OM dharmapAlakAya nama:
OM dhairyavatAM dhairyadAya nama:
OM dharma mArgOpadESakAya nama: || 100 ||
OM dharmakRud vandyAya nama:
OM dharma tanaya vandyAya nama:
OM dharmarUpa vidura vandyAya nama:
OM dharmatanaya stutyAya nama:
OM dharmatanaya stOtra pAtrAya nama:
OM dharmatanaya saMsEvyAya nama:
OM dharmatanaya mAnyAya nama:
OM dharAmRuta hastAya nama:
OM dharmatanaya varapradAya nama:
OM dhanvantarayE nama: || 110 ||
|| iti SrI dhanvantari aShTOttara SatanAmAvali saMpUrNaM ||

 

dhanvanthri · MADHWA · sloka

Dhanvanthri sloka

“Om Namo Bhagavate
Maha Sudharshana
Vasudevaaya Dhanvantaraye;
Amrutha Kalasa Hasthaaya
Sarva Bhaya Vinaasaaya
Sarva Roka Nivaaranaaya
Thri Lokya Pathaye
Thri Lokya Nithaye
Sri Maha Vishnu Swarupa
Sri Dhanvantri Swarupa
Sri Sri Sri
Aoushata Chakra Narayana Swaha”

Meaning: We pray to the God, who is known as Sudarshana Vasudeva Dhanvanthari. He holds the Kalasha full of nectar of immortality. Lord Dhanvantri removes all fears and removes all diseases. He is the well wisher and the preserver of the three worlds. Dhanvantari is Lord Vishnu, empowered to heal the Jiva souls. We bow to the Lord of Ayurveda.

dasara padagalu · dhanvanthri · gopala dasaru · MADHWA

Ava rogavo enage deva dhanvanthri

ಆವ ರೋಗವೊ ಎನಗೆ ದೇವಧನ್ವಂತ್ರಿ ||ಪ||

ಸಾವಧಾನದಿ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ನೀ ನೋಡಯ್ಯ ||ಅ.ಪ.||

ಹರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಾಣಿಸವು ಎನ್ನ ಕಂಗಳಿಗೆಹರಿಯ ಕೀರ್ತನೆಯು ಕೇಳಿಸದೆನ್ನ ಕಿವಿಗೆ
ಹರಿ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಾರದು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆಹರಿ ಪ್ರಸಾದವು ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಸವಿಯಾಗದಯ್ಯ||1||

ಹರಿಪಾದ ಸೇವೆಗೆನ್ನ ಹಸ್ತಗಳು ಚಲಿಸವುಗುರುಹಿರಿಯರಂಘ್ರಿಗೆ ಶಿರ ಬಾಗದು
ಹರಿಯ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವಾಘ್ರಾಣಿಸದು ನಾಸಿಕವುಹರಿಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆನ್ನ ಕಾಲೇಳದಯ್ಯ||2||

ಅನಾಥಬಂಧು ಗೋಪಾಲವಿಠಲರೇಯಎನ್ನ ಭಾಗದ ವೈದ್ಯ ನೀನೆಯಾದೆ
ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಭವರೋಗ ಕಳೆಯಯ್ಯನಾನೆಂದಿಗು ಮರೆಯೆ ನೀ ಮಾಡಿದುಪಕಾರ ||3||

Ava rogavo enage dheva Dhanvanthri | pallavi |
Saavadhaanadhi kaiya pididhu nee nodayya | Anu pallavi|

Hari moorthigalu kaanisavu enna kangalige
Hariya Keerthane kelisadhenna kivige
Hari mantra stotra baaradhu enna naligege
Hari prasaadhavu jihhege saviyaagadhayya | 1 |

Haripaadha sevegenna hasthagalu chalisavu
Guru hiriyaramgrige Shira baagadhu
Hariya nirmaalyavaagranisadhu naasikavu
Hariyaathregaligenna kaaleladhayya | 2 |

Anaatha Bhandhu gopaalavitalareya
Enna Bhaagadha VAIDYA neenaadhe
Anaadhi kaaladha bhavaroga kaleyayya
Naanendhigoo Mareye nee Maadidha upakaara | 3 |

dhanvanthri · MADHWA · sloka

Dhanvanthri – Protector from all dieseases

Om Namo Bhagavate
Maha Sudharshana
Vasudevaya Dhanvantaraye;
Amrutha Kalasa Hasthaaya
Sarva Bhaya Vinasaya
Sarva Roka Nivaranaya
Thri Lokya Pathaye
Thri Lokya Nithaye
Sri Maha Vishnu Swarupa
Sri Dhanvantri Swarupa
Sri Sri Sri Aoushata; chakra Narayana Swaha

“Obeisances unto the Supreme Bhagavan known as Sudarshana Vasudev Dhanvantari, the holder of the Kalasha full of nectar of immortality, who removes all fears, who removes all diseases, the well wisher of the three worlds, and sustainer of the three worlds, He is Vishnu swarup, by the name Dhanvantari empowered to heal the Jiva souls.”

 

dasara padagalu · DEVOTIONAL · dhanvanthri · gopala dasaru · MADHWA

Enna binnapa kelu dhanvantri

Gopala dasaru has composed this song for curing the disease of srinivasacharyaru(Bhavi Jagannatha dasaru) on the advice of vijaya dasaru on Lord Dhanvanthri. This is a medicine to cure all diseases.

ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯಮಾಡು ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ
ಬನ್ನಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕರುಣಿ  ||ಪ||

ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬೊ ಈ ಮೂರು ವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಭಜಕರಾದವರ ಸಾಧನಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಪ್ಪುವು ಘೋರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರನಿಂದೆ ಪರವಿತ್ತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿ ದರಿದ್ರರಾಗುವರು ಮೂರು ವಿಧದಿಂದಲಿ ಕಾರಣನು ನೀನೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹರಿಯೆ ||೧||

ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರಜನರೆ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವು ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಕುಶಲದಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವು ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯೆ ಪೊರೆಯೊ ಸ್ವಾಮಿ  ||೨||

ಆದಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮ ನಾನಾ ಬಾಧೆಗೌಷಧವು ನೀನೆ ಹೇದೇವ ನಿನ್ನ ಕರಕಲಶಸುಧೆಗರೆದು ಸಾಧುಗಳ ಸಂತೈಸುವಿ ಮೋದಬಡಿಸುವಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸುವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಂಗಳನೀವಿ ಆದರಿಸಿ ಇವಗೆ ತವಪಾದಧ್ಯಾನವಿತ್ತು ಸಾಧುಗಳೊಳಗಿಟ್ಟು ಮೋದಕೊಡು ಸರ್ವದಾ ||೩||

ಅನ್ಯರನು ಭಜಿಸದಲೆ ನಿನ್ನನೆ ಸ್ತುತಿಸುತ ನಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನವರವನೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಉಪಜೀವಿಸಿ ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲರಿಯಬೇಕೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರಪೋಷಕನೆಂಬ ಘನ್ನ ಬಿರುದನ್ನು ಉಳುಹೊ ಸಲಹೊ  ||೪||

ನಿನ್ನವರಲಿ ಇವಗೆ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನವನೆಂದು ಅರಿದು ನಿನ್ನ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲರಿಯೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೆ ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಕರುಣಿ ಅನಂತಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಇನ್ನಿದನೆ ಪಾಲಿಸುವುದೊ ಸ್ವಾಮಿ  ||೫||

Enna binnapa kelu dhanvantri dayamaadu sannavanu iva kevala
Bannabadisuva rogavannu mochane maadi chennaagi paalisuvudu karuni ||pa||

Aarogya aayushya aishvaryavembo I ee muruvidhavastugalu
Naarayanana bhajakaraadavara saadhanake purnavaagippuvu
Ghora vyabhichaara paraninde para vittaapahaaramaadida doshadi
Daridraraaguvaru muru vidhadindali kaarananu nine dushkarma pariharisuvudu hariye ||1||

Vasumatiya melinnu asura janara bahala vashavalla kaliya baadhe
Bisilinda piditavaada sasigalante shishugalu naavippevu
Asuraari ninna karunaamrutada malegaredu kushaladi paalisuvusu
Kesarinda kesaru toledante karmada pathavu asunaatha hariye poreyo swaami ||2||

Aadivyaadhigalu unmaada vibhrama naanaa baadhegaushadhavu nine
He deva ninna karakalasha sudheveredu saadhugala santaisuvi
Modabadisuvi ninna saadhisuvarige shubhodayangalanivi
Aadarisi ivage tavapaadadhyaanavanittu saadhugalolagittu modakodu sarvadaa ||3||

Anyaranu bhajisadale ninnane stutisuta ninna cihnegala dharisi
Ninnavaranenisi ninna naamoccarisi ninninda upajivisi
Anna aarogyakke alpa jivigalige innu aalpariyabeke
Ninna sankalpa bhaktara poshakanemba ghanna birudinnu uluho salaho ||4||

Ninnavarali ivage innu ratiyannukottu ninnavanendu aridu
Ninna naa praarthisida anyarige alpariye enna paalisuva doreye
Enna maatallavidu enna hiriyara maatu mannisabeku karuni
Ananta gunapurna gopaala vithala innidane paalisuvudo prabhuve ||5||

dasara padagalu · dhanvanthri · MADHWA · pancha ratna sulaadhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

Dhanvanthri suladhi

This is one of the suladhis in Pancha ratna suladi written by great sri vijaya dasaru. Dhanvanthri is a protector from all diseases and gives healthy life.

ರಾಗ – ಭೈರವಿ        ತಾಳ – ಧ್ರುವ

ಆಯುವೃದ್ಧಿಯಾಗೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬರುವುದು
ಕಾಯಾ ನಿರ್ಮಲಿನಾ ಕಾರಣವಾಹದೊ
ಮಾಯಾ ಹಿಂದಾಗುವದು ನಾನಾ ರೋಗದ ಬೀಜ
ಬೇಯಿಸಿ ಕಳೆವದು ವೇಗದಿಂದ
ನಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ಕುತ್ಸಿತ ದೇಹ ನಿ
ಕಾಯವಾ ತೆತ್ತು ದುಷ್ಕರ್ಮದಿಂದ
ಕ್ರೀಯಮಾಣ ಸಂಚಿತ ಭರಿತವಾಗಿದ್ದ ದುಃಖ
ಹೇಯ ಸಾಗರದೊಳು ಬಿದ್ದು ಬಳಲೀ
ನೋಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲೆಗಾಣದೆ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ
ಬಾಯಲಿ ವೈದ್ಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಧನ್ವಂತ್ರಿ
ರಾಯಾ ರಾಜೌಷಧಿ ನಿಯಾಮಕ ಕರ್ತ
ಶ್ರೀಯರಸನೆಂದು ತುತಿಸಲಾಗಿ
ತಾಯಿ ಒದಗಿ ಬಂದು ಬಾಲನ್ನ ಸಾಕಿದಂತೆ
ನೋಯಗೊಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಪಾ
ಧ್ಯೇಯಾ ದೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಜ ಗುಣಸಾಂದ್ರ
ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೊಡುವನು ಭಜಕರಿಗೆ
ಮಾಯಾ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಜಗವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ
ನ್ಯಾಯವಂತನಾಗಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಳ್ಪಾ
ವಾಯುವಂದಿತ ನಿತ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಟ್ಠಲರೇಯಾ
ಪ್ರಿಯನು ಕಾಣೋ ನಮಗೆ ಅನಾದಿ ರೋಗ ಕಳೆವಾ || ೧ ||

ತಾಳ – ಮಟ್ಟ

ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಧನ್ವಂತ್ರಿ ಎಂದು
ಸನ್ನುತಿಸಿ ಸತತ ಭಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ನಿನ್ನವ ನಿನ್ನವನೋ ಘನ್ನತಿಯಲಿ ನೆನೆವ
ಮನ್ನುಜ ಭುವನದೊಳು ಧನ್ಯನು ಧನ್ಯನೆನ್ನಿ
ಚೆನ್ನಮೂರುತಿ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಸತ್ಯವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸು ಬಹು ವಿಧದಿ || ೨ ||

ತಾಳ – ತ್ರಿವಿಡಿ

ಶಶಿಕುಲೋದ್ಭವ ದೀರ್ಘತಮ ನಂದನದೇವಾ
ಶಶಿವರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಭುವೆ ವಿಭುವೆ
ಶಶಿಮಂಡಲ ಸಂಸ್ಥಿತ ಕಲಶ ಕಲಶಪಾಣಿ
ಬಿಸಜಲೋಚನ ಅಶ್ವಿನೇಯ ವಂದ್ಯಾ
ಶಶಿಗರ್ಭ ಭೂರುಹ ಲತೆ ಪೂದೆ ತಾಪ ಓ
ಡಿಸುವವೌಷಧಿ ತುಲಸಿ ಜನಕ
ಅಸುರ ನಿರ್ಜರ ತತಿನೆರೆದು ಗಿರಿಯ ತಂದು
ಮಿಸುಕದಲೆ ಮಹೋದಧಿ ಮರ್ದಿಸಲಾಗಿ
ನಸುನಗುತ ಪುಟ್ಟಿದೆ ಪೀಯೂಷ ಘಟ ಧರಿಸಿ
ಅಸಮ ದೈವನೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಮೋ
ಬಿಸಜಸಂಭವ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ದೇವತಾ
ಋಷಿನಿಕರ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರೊ
ದಶದಿಶದೊಳು ಮೆರೆವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಭಿಷ್ಕಾ
ಅಸು ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ರೋಗ ನಿವಾರಣ || ೩ ||

ತಾಳ – ಆಟ

ಶರಣು ಶರಣು ಧನ್ವಂತರಿ ತಮೋಗುಣನಾಶಾ
ಶರಣು ಆರ್ತಜನ ಪರಿಪಾಲಕ ದೇವಾ
ತರುವೆ ಭವ ತಾಪಹರಣ ದಿತಿಸುತ
ಹರಣ ಮೋಹಕ ಲೀಲಾ ಪರಮಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ
ಬ್ರಹ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ ಉರುಪರಾಕ್ರಮ
ಉರುಪರಾಕ್ರಮ ಉರಗಶಾಯಿ
ವರಕಿರೀಟ ಮಹಾಮಣಿ ಕುಂಡಲಕರ್ಣ
ಮಿರುಗುವ ಹಸ್ತ ಕಂಕಣ ಹಾರಪದಕ ತಾಂ
ಬರ ಕಾಂಚಿ ಪೀತಾಂಬರ ಚರಣಭೂಷಾ
ಸಿರಿವತ್ಸಲಾಂಚ್ಛನ ವಿಜಯ ವಿಟ್ಠಲರೇಯಾ
ತರುಣಗಾತರ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಹಸ್ತಾ || ೪ ||

ತಾಳ – ಆದಿ

ಏಳುವಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗುತಲಿ
ಬೀಳುವಾಗಲಿ ನಿಂತು ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲಿ
ಹೇಳುವಾಗಲಿ ಮಾತು ಕೇಳುವಾಗಲಿ ಕರೆದು
ಪೇಳುವಾಗಲಿ ಪೋಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ
ಬಾಳುವಾಗಲಿ ಭೋಜನ ನಾನಾ ಷಡ್ರಸ ಸಂ
ಮ್ಮೇಳವಾಗಲಿ ಮೇಲು ಪುತ್ರಾದಿ ಒಡೆಯೊಡನೆ
ಖೇಳವಾಗಿ ಮನುಜಮರ್ಯಾದೆ ನಿನ್ನಯ
ನಾಲಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ
ಕಾಲ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಅವಗೆ
ವೇಳ್ಯ ವೇಳ್ಯಗೆ ಬಾಹ ಭವಬೀಜ ಪರಿಹಾರ
ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ವಾಲಗ ಕೊಡುವನು ಮುಕ್ತರ ಸಂಗದಲ್ಲಿ || ೫ ||

ಜತೆ
ಧಂ ಧನ್ವಂತರಿ ಎಂದು ಪ್ರಣವಪೂರ್ವಕದಿಂದ
ವಂದಿಸಿ ನೆನೆಯಲು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ವೊಲಿವಾ || ೬ ||

1. Dhruva taala
Ayuvruddhi Aguvudu yashassu baruvudu
Kaya nirmalana karanavahudu |
Maye hindaguvudu nana rogada bija
Beyisi kalevudu vegadnda
Nayi modalada kutsita deha nikayava
Tettu dushkarmadimda |
Kriyamana sanchita bharitavagidda duhkha
Heya sagaradolu biddu balali
Noyisikondu neleganade omme tanna bayali
Vaidya muruti shri dhanvantari |
Raya rajoushadha niyamaka kartu
Shriyarasane endu tutisalagi |
Tayi odagi bandu balanna sakidante |
Noyagodade nammannu palipa |
Dhyeya devadigalige dharmaj~jagunasandra |
Shreyassu koduvanu bhajakarige |
Maya-mantradinda jagavella vyapisi |
Nyayavantanagi cheshte malpa |
Vayu vandita nitya vijaya vitthalareya |
Priyanu kano namage anadi roga kaleva |
2. Matti tala
Dhanvantari siri dhanvantariyendu |
Sannutisi satata bhinna j~janadimda |
Ninnava ninnavanendu ghanateyali neneda manuja |
Ghanna muruti olidu naliva bhu
Vanadolu dhanyanu dhanyanenni |
Chenna muruti suprasanna vijaya vithalanna
Nityanendu bannisu bahu vidhadi ||
3. Triputa tala
Shashikulottha dirghatama nandana deva deva |
Shashivarna prakasha prabhuve vibhuve |
Shashimandala samsthita kalasha pani |
Bisajalochana Ashvineya vamdya |
Shashigarbha bhuruhalate pode rogava ta odisuva|
Oushadhi tulasi janaka vasudeva |
Asura nirjaratati neredu giriya tandu |
Misukadale mahodadhi mathisalagi |
Nasu naguta puttide piyusha ghata dharisi |
Asama daivave ninna mahimege namo namo |
Bisaja sambhava rudra modalada devata
Rushinikara ninna kondaduvudu |
Dasa disadolu mereva vijaya vitthala |
Bhishana asu indriyagala roga nivarana ||
4. Ata tala
Sharanu sharanu dhanvantari tamagunanasha |
Sharanu Artajana paripalaka deva |
Taruve bhavatapa tarana ditisuta harana
Mohakalpa |
Parama purna brahma brahma uddharaka |
Uruparakrama uragashayi |
Vara kirita mahamani kumdala karna |
Miruguva hasta kankana hara padaka |
Hira kanchi pitambara charana bhupa |
Sirivatsalamcana vijaya vitthala priya |
Taruna gatra j~jana mudrankita hasta ||
5. Adi tala
Eluvagali matte tirugi tiruguvagali |
Biluvagali nintu kulliruvagali |
Biluvagali matu keluvagali karedu |
Heluvagali hogi satkarma maduvagali |
Baluvagali bhojana nana shadrasannasammelavagali
Omme putradigalodane |
Keli madali manuja mariyade tannaya |
Nalige koneyalli dhanvantari endu omme
Kala kaladalli smarisidare avaga
Velevelege bahubhavabija parihara
Nilamekhashya vijayavitthalareya
Olaga koduvanu muktara sangadalli
Dhanvantari dhanvantari endu
Pranava purvakadinda vandisi
Neneyalu vijayavitthala oliva ||
|| shri krushnarpanamastu ||