ashtothram · MADHWA · rama · rama navami

Rama ashtothra satha namavali

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತ್ರಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣ್ಯತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ವ್ರತಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಹನುಮದಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಸಲೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತತಾಳಪ್ರಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪ ದಳನಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ತಾಟಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತಸಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗೈಕಸ್ಯಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕರ್ತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಯಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಂತತ್ರಾಣವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತವಾನರಜೀವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಫಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತಸರ್ವಾಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಗುಣಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತರಾಯ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇತುಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತವಾಸಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಪಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

|| ಇತೀ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

oṃ śrīrāmāya namaḥ
oṃ rāmabhadrāya namaḥ
oṃ rāmacandrāya namaḥ
oṃ śāśvatāya namaḥ
oṃ rājīvalocanāya namaḥ
oṃ śrīmate namaḥ
oṃ rājendrāya namaḥ
oṃ raghupuṅgavāya namaḥ
oṃ jānakivallabhāya namaḥ
oṃ jaitrāya namaḥ || 10 ||
oṃ jitāmitrāya namaḥ
oṃ janārdhanāya namaḥ
oṃ viśvāmitrapriyāya namaḥ
oṃ dāntaya namaḥ
oṃ śaranatrāṇa tatsarāya namaḥ
oṃ vālipramadanāya namaḥ
oṃ vaṅgmine namaḥ
oṃ satyavāce namaḥ
oṃ satyavikramāya namaḥ
oṃ satyavratāya namaḥ || 20 ||
oṃ vratadharāya namaḥ
oṃ sadāhanumadāśritāya namaḥ
oṃ kosaleyāya namaḥ
oṃ kharadhvasine namaḥ
oṃ virādhavadhapanditāya namaḥ
oṃ vibhi ṣa ṇaparitrāṇāya namaḥ
oṃ harakodaṇḍa khaṇḍa nāya namaḥ
oṃ saptatāḷa prabhetyai namaḥ
oṃ daśagrīvaśiroharāya namaḥ
oṃ jāmadagnyamahādharpadaḷanāya namaḥ || 30 ||
oṃ tātakāntakāya namaḥ
oṃ vedānta sārāya namaḥ
oṃ vedātmane namaḥ
oṃ bhavarogāsyabhe ṣajāya namaḥ
oṃ trimūrta ye namaḥ
oṃ triguṇātmakāya namaḥ
oṃ trilokātmane namaḥ || 40 ||
oṃ trilokarakṣakāya namaḥ
oṃ dhanvine namaḥ
oṃ daṇḍa kāraṇyavartanāya namaḥ
oṃ ahalyāśāpaśamanāya namaḥ
oṃ pitṛ bhaktāya namaḥ
oṃ varapradāya namaḥ
oṃ jiteodri yāya namaḥ
oṃ jitakrothāya namaḥ
oṃ jita mitrāya namaḥ
oṃ jagadgurave namaḥ || 50||
oṃ vṛkṣavānarasaṅghāte namaḥ
oṃ citrakuṭasamāśraye namaḥ
oṃ jayanta trāṇavara dāya namaḥ
oṃ sumitrāputra sevitāya namaḥ
oṃ sarvadevād devāya namaḥ
oṃ mṛta vānarajīvanāya namaḥ
oṃ māyāmārī cahantre namaḥ
oṃ mahādevāya namaḥ
oṃ mahābhujāya namaḥ
oṃ sarvade vastutāya namaḥ || 60 ||
oṃ saumyāya namaḥ
oṃ brahmaṇyāya namaḥ
oṃ munisaṃstutāya namaḥ
oṃ mahāyogine namaḥ
oṃ mahodarāya namaḥ
oṃ sugrīve psita rājyadāya namaḥ
oṃ sarva puṇyādeka phaline namaḥ
oṃ smruta ssarvoghanāśanāya namaḥ
oṃ ādi puruṣāya namaḥ
oṃ paramapuruṣāya namaḥ
oṃ mahā puruṣāya namaḥ || 70 ||
oṃ puṇyoda yāya namaḥ
oṃ dayāsārāya namaḥ
oṃ puruṣottamāya namaḥ
oṃ smitavakttrāya namaḥ
oṃ amita bhāṣiṇe namaḥ
oṃ pūrvabhāṣiṇe namaḥ
oṃ rāghavāya namaḥ
oṃ ananta guṇa gambhīrāya namaḥ
oṃ dhīrodātta guṇottamāya namaḥ || 80 ||
oṃ māyāmānuṣacāritrāya namaḥ
oṃ mahādevādi pūjitāya namaḥ
oṃ setukṛte namaḥ
oṃ jitavārāśiye namaḥ
oṃ sarva tīrda mayāya namaḥ
oṃ haraye namaḥ
oṃ śyāmāṅgāya namaḥ
oṃ sunda rāya namaḥ
oṃ śūrāya namaḥ
oṃ pīta vāsane namaḥ || 90 ||
oṃ dhanurdha rāya namaḥ
oṃ sarvayaṅñādhīpāya namaḥ
oṃ yajvine namaḥ
oṃ jarāmaraṇa varṇa tāya namaḥ
oṃ vibheṣaṇapratiṣṭātre namaḥ
oṃ sarvāvagunavarṇa tāya namaḥ
oṃ paramātmane namaḥ
oṃ parasmai brahmaṇe namaḥ
oṃ sacidānandāya namaḥ
oṃ parasmaijyoti ṣe namaḥ || 100 ||
oṃ parasmai dhāmne namaḥ
oṃ parākāśāya namaḥ
oṃ parātsarāya namaḥ
oṃ pareśāya namaḥ
oṃ pārāya namaḥ
oṃ sarvade vatmakāya namaḥ
oṃ parasmai namaḥ || 108 ||

2 thoughts on “Rama ashtothra satha namavali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s