ashtothram · Ganga · MADHWA

Ganga Ashtothra Namavali

ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲೇಂದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಮಂಡಲಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಾತಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಗರಾತ್ಮಜತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಸಮಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಧುಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗೀರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗೀರತರಥಾನುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಪಥಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಕ್ಷೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರವೃಕ್ಷಸಮಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಜಟಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಶಿರಃಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಕಭೀತಿಹೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನಾನಂದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಜಾಲಿಪರಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಲಿಲಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಗರಾಂಬುಸಮೇಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಂದುಸರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಸಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧವಲಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಖಂಡಲವನವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಠೇಂದುಕೃತಶೇಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಕಾರಸಲಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಲಿಂಗಿತಪರ್ವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿಂಚಿಕಲಶಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗತ ಅಘೌಘಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖದುಂದುಭಿನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಘ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಶೇಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಫರೀಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಮೂರ್ಧಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗೀರತಭೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾಕಲ್ಲೋಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಸೋಪಾನಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಬಃಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂತಿಸಂತಾನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರವಿಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಯಾಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತತ್ರಿಭುವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಗಮಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಹ್ನುಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಭೂದ್ವೀಪವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಪಹೃತೇ ನಮಃ ।

OM gangAyai namaH |
OM viShNupAdasaMBUtAyai namaH |
OM haravallaBAyai namaH |
OM himAcalEMdratanayAyai namaH |
OM girimaMDalagAminyai namaH |
OM tArakArAtijananyai namaH |
OM sagarAtmajatArakAyai namaH |
OM sarasvatIsamayuktAyai namaH |
OM suGOShAyai namaH |
OM siMdhugAminyai namaH |
OM BAgIratyai namaH |
OM BAgyavatyai namaH |
OM BagIratarathAnugAyai namaH |
OM trivikramapadOdBUtAyai namaH |
OM trilOkapathagAminyai namaH |
OM kShIraSuBrAyai namaH |
OM bahukShIrAyai namaH |
OM kShIravRukShasamAkulAyai namaH |
OM trilOcanajaTAvAsAyai namaH |
OM RuNatrayavimOcinyai namaH |
OM tripurAriSiraHcUDAyai namaH |
OM jAhnavyai namaH |
OM narakaBItihRutE namaH |
OM avyayAyai namaH |
OM nayanAnandadAyinyai namaH |
OM nagaputrikAyai namaH |
OM niranjanAyai namaH |
OM nityaSuddhAyai namaH |
OM nIrajAlipariShkRutAyai namaH |
OM sAvitryai namaH |
OM salilAvAsAyai namaH |
OM sAgarAMbusamEdhinyai namaH |
OM ramyAyai namaH |
OM bindusarasE namaH |
OM avyaktAyai namaH |
OM avyaktarUpadhRutE namaH |
OM umAsapatnyai namaH |
OM SuBrAMgAyai namaH |
OM SrImatyai namaH |
OM dhavalAMbarAyai namaH |
OM AKanDalavanavAsAyai namaH |
OM kanThEndukRutaSEkarAyai namaH |
OM amRutAkArasalilAyai namaH |
OM lIlAlingitaparvatAyai namaH |
OM virincikalaSAvAsAyai namaH |
OM trivENyai namaH |
OM triguNAtmakAyai namaH |
OM sangata aGauGaSamanyai namaH |
OM BItihartrE namaH |
OM SaMKaduMduBinisvanAyai namaH |
OM BAgyadAyinyai namaH |
OM naMdinyai namaH |
OM SIGragAyai namaH |
OM SaraNyai namaH |
OM SaSiSEkarAyai namaH |
OM SAMkaryai namaH |
OM SaParIpUrNAyai namaH |
OM BargamUrdhakRutAlayAyai namaH |
OM BavapriyAyai namaH |
OM satyasandhapriyAyai namaH |
OM haMsasvarUpiNyai namaH |
OM BagIrataBRutAyai namaH |
OM anantAyai namaH |
OM SaraccandraniBAnanAyai namaH |
OM OMkArarUpiNyai namaH |
OM analAyai namaH |
OM krIDAkallOlakAriNyai namaH |
OM svargasOpAnaSaraNyai namaH |
OM sarvadEvasvarUpiNyai namaH |
OM aMbaHpradAyai namaH |
OM duHKahantryainamaH |
OM SAntisantAnakAriNyai namaH |
OM dAridryahantryai namaH |
OM SivadAyai namaH |
OM saMsAraviShanASinyai namaH |
OM prayAganilayAyai namaH |
OM SrIdAyai namaH |
OM tApatrayavimOcinyai namaH |
OM SaraNAgatadInArtaparitrANAyai namaH |
OM sumuktidAyai namaH |
OM pApahantryai namaH |
OM pAvanAngAyai namaH |
OM parabrahmasvarUpiNyai namaH |
OM pUrNAyai namaH |
OM purAtanAyai namaH |
OM puNyAyai namaH |
OM puNyadAyai namaH |
OM puNyavAhinyai namaH |
OM pulOmajArcitAyai namaH |
OM BUdAyai namaH |
OM pUtatriBuvanAyai namaH |
OM jayAyai namaH |
OM jangamAyai namaH |
OM jangamAdhArAyai namaH |
OM jalarUpAyai namaH |
OM jagaddhAtryai namaH |
OM jagadBUtAyai namaH |
OM janArcitAyai namaH |
OM jahnuputryai namaH |
OM jaganmAtrE namaH |
OM jaMBUdvIpavihAriNyai namaH |
OM Bavapatnyai namaH |
OM BIShmamAtrE namaH |
OM siktAyai namaH |
OM ramyarUpadhRutE namaH |
OM umAsahOdaryai namaH |
OM aj~jAnatimirApahRutE namaH |

One thought on “Ganga Ashtothra Namavali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s