ashtothram · MADHWA · navrathri · saraswathy · saraswathy pooja

saraswathy Ashtothra satha namavali

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಾ ಕ್ಷ್ರೈಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾನುಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಸ್ತ ಕಧ್ರತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಙ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ||10 ||
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮರ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪಾತ ಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ಮಹೊತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಪಾಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಿಕಾಯ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರ ಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ವಸುಧಾಯ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಬಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಿ ಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಙ್ಞಾ ನೈಕಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌದಾಮಾನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ || 60 ||
ಓಂ ಸುರ ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುನಾಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಫಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಙ್ಞಾಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಂಭಾ ಸುರಪ್ರಮದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ತ ಬೀಜನಿಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನ್ಣಾಕಾಯ ಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ || 80 ||
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮರ್ದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದೇ ವಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾ ಸುರ ನಮಸ್ಕ್ರತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಳ ರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ವಾರಿ ಜಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರ ಗಂಧಾ ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿತ್ರ ಮಾಲ್ಯ ವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರ ಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ವೇತಾನನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಭುಜಾಯೈ ನಮಃ || 100 ||
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರಾನನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ತ ಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಹಂಸಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಂಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ || 108 ||

 

1. Om Saraswatyai namaha
2. Om Maha Bhadrayai namaha
3. Om Maha Mayayai namaha
4. Om Vara Pradayai namaha
5. Om Sri Pradayai namaha
6. Om Padmanilayayai namaha
7. Om Padmakshyai namaha
8. Om Padmavaktragayai namaha
9. Om Sivanujayai namaha
10. Om Pustaka Dhruthe namaha
11. Om Jnana Samudrayai namaha
12. Om Ramayai namaha
13. Om Parayai namaha
14. Om Kamarupayai namaha
15. Om Maha Vidyayai namaha
16. Om Maha Pathaka Nasinyai namaha
17. Om Mahasrayayai namaha
18. Om Malinyai namaha
19. Om maha bhogayai namaha
20. Om Mahabhujayai namaha
21. Om Maha Bhagayai namaha
22. Om Mahotsahayai namaha
23. Om Divyangayai namaha
24. Om Sura Vandithayai namaha
25. Om Mahakalyai namaha
26. Om Mahapasayai namaha
27. Om Mahakarayai namaha
28. Om Mahankusayai namaha
29. Om Seethayai namaha
30. Om Vimalayai namaha
31. Om Viswayai namaha
32. Om Vidyunmalayai namaha
33. Om Vaishnavyai namaha
34. Om Chandrikayai namaha
35. Om Chandra vadanayai namaha
36. Om Chandralekha vibhushithayai namaha
37. Om Savitryai namaha
38. Om Surasayai namaha
39. Om Devyai namaha
40. Om Divyalankara bhushithayai namaha
41. Om Vagdevyai namaha
42. Om Vasudhayai namaha
43. Om Theevrayai namaha
44. Om Maha bhadrayai namaha
45. Om Mahabalayai namaha

46. Om bhogadayai namaha
47. Om Bharatyai namaha
48. Om Bhamayai namaha
49. Om Govindayai namaha
50. Om Gomatyai namaha
51. Om Sivayai namaha
52. Om Jatilayai namaha
53. Om Vindhya vasayai namaha
54. Om Vindhyachala virajithayai namaha
55. Om Chandikayai namaha
56. Om Vaishnavyai namaha
57. Om Brahmyai namaha
58. Om brahma jnanaika sadhanayai namaha
59. Om Saudhaminyai namaha
60. Om Sudha murthaye namaha
61. Om Subhadrayai namaha
62. Om Sura pujithayai namaha
63. Om Suvasinyai namaha
64. Om Sunasayai namaha
65. Om Vinidrayai namaha
66. Om padmalochanayai namaha
67. Om Vidya Roopayai namaha
68. Om Visalakshyai namaha
69. Om Brahma jayayai namaha
70. Om Maha phalayai namaha
71. Om Thrayee moortyai namaha
72. Om Trikalajnayai namaha
73. Om Trigunayai namaha
74. Om Sastra Roopinyai namaha
75. Om Sumbhasura pramadhinyai namaha
76. Om Subhadayai namaha
77. Om Sarvathmikayai namaha
78. Om Raktha beeja nihamtryai namaha
79. Om Chamundayai namaha
80. Om Ambicayai namaha
81. Om Mundakaya praharanayai namaha
82. Om Dhumralochana mardhanayai namaha
83. Om Sarvadeva sthuthayai namaha
84. Om Soumyayai namaha
85. Om Surasura namaskruthayai namaha
86. Om Kalaratryai namaha
87. Om Kaladharayai namaha
88. Om Roopa Soubhagya dayinyai namaha
89. Om Vagdevyai namaha
90. Om Vararohayai namaha
91. Om Varahyai namaha
92. Om Varijasanayai namaha
93. Om Chitrambarayai namaha

94. Om Chitragandhayai namaha
95. Om Chitra malya vibhushithayai namaha
96. Om Kanthayai namaha
97. Om Kamapradayai namaha
98. Om Vandyayai namaha
99. Om Vidyadhara Supujithayai namaha
100. Om Swethasanayai namaha
101. Om Neela bhujayai namaha
102. Om Chaturvarga phala pradayai namaha
103. Om Chaturanana Samrajyayai namaha
104. Om Raktha Madhyayai namaha
105. Om Niranjanayai namaha
106. Om Hamsasanayai namaha
107. Om Neelajanghayai namaha
108. Om Brahma Vishnu Sivathmikayai namaha

One thought on “saraswathy Ashtothra satha namavali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s