MADHWA · navrathri · saraswathy · saraswathy pooja

Sri saraswati dwadasanama stotram

sarasvati tviyam drushtva vinapustaka dharini |
Hamsavaha samayukta vidyadanakari mama || 1 ||
Prathamam baratinama dvitiyamca sarasvati |
Trutiyam saradadevi chaturtham hamsavahini || 2 ||
Panchamam jagatikyatam shashtham vagisvari tatha |
Kaumari saptamam proktam ashtamam brahmacarini || 3 ||
Navamam buddhidhatrica dasamam varadayini |
Ekadasam kshudraganta dvadasam buvaneshvari || 4 ||
Brahme dvadasanamani trisandhyam yah pathennarah |
Jihvagre vasate nityam brahmarupa sarasvati || 5 ||

One thought on “Sri saraswati dwadasanama stotram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s