aarathi · dasara padagalu · MADHWA · saraswathy

Aarathi haadu – Saraswathy

ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತೀರೆ ವಾರಿಜಭವಮುಖಿಗೆ
ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತೀರೆ ||ಪ||

ಇಂದು ಬಿಂಬ ಸದೃಶ ವದನೆಗೆ ಲಾವಣ್ಯ ಖಣಿಗೆ
ಅಂದ ಕುಂಕುಮಭೂಷಿತ ಫಣೆಗೆ ಹರಿದ್ರ ಭೂಷೆಗೆ
ಸಂದ ಮೌಕ್ತಿಕ ಚಂಪಕ ನಾಸಿಕೆಗೆ ಚಂದ ಕರುಣಾಭರಣ ಭೂಷಿತೆಗೆ
ಕಂದರ್ಪ ಚಾಪ ಪರಿಭ್ರೂಲತೆಗೆ ಇಂದು ಛವಿಯ ಕಿರೀಟ ಭೃತೆಗೆ
ಹಿಂದೆ ಜೋಲ್ವ ಕನಕವೇಣಿಗೆ ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತಿರೆ ||1||

ಚಾರುವಸನ ಭೂಷಿತಾಂಗೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ಸುಕಾಂತೆಗೆ
ಹಾರಪದ ಶಮಿರೂಪ ಕಂಠೆಗೆ ಸುಕಂಬು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ
ಶೀರ ಕಟಿಯೊಳ್ನೆರೆವ ಮೇಖಲೆಗೆ ಸಾರ ವೇದಾಂಗ ಭೂತೆಗೆ
ಭಾರಿ ಭೂಷಣಯುಕ್ತ ವಾಣಿÉಗೆ ನೀರಜ ಪಲ್ಲವಗಾತ್ರೆಗೆ
ಸಾರಸಾಕ್ಷಿ ಶಿರಿವಂತೆಗೆ ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತಿರೆ||2||

ಕರದಿ ವೀಣೆ ಧರಿಪ ದೇವಿಗೆ ಪಾವನ್ನಗಾತ್ರೆಗೆ|
ಧರೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನರಸಿಗೆ ಮಂಗಳ ವಾಣಿಗೆ
ಪರಿಪರಿಯಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆಗೆ ಸರಸ ಕೋಮಲ ಪದ್ಮಪಾತೆಗೆ
ಮರಕತಭೂಷಣ ಭಾಸೆಗೆ ನಿರುತ ಜನಕೆ ವಿದ್ಯಪ್ರದೆಗೆ
ನರಸಿಂಹವಿಠ್ಠಲನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತಿರೆ ||3||

mangaLArutiyanettIre vArijaBavamuKige
mangaLArutiyanettIre ||pa||

indu biMba sadRuSa vadanege lAvaNya KaNige
anda kuMkumaBUShita PaNege haridra BUShege
sanda mauktika caMpaka nAsikege canda karuNABaraNa BUShitege
kandarpa cApa pariBrUlatege indu Caviya kirITa BRutege
hinde jOlva kanakavENige mangaLArutiyanettire ||1||

cAruvasana BUShitAngege vidyutsukAntege
hArapada SaÀmirUpa kanThege sukaMbu SrIdEvige
SIra kaTiyoLnereva mEKalege sAra vEdAnga BUtege
BAri BUShaNayukta vANiÉge nIraja pallavagAtrege
sArasAkShi Sirivantege mangaLArutiyanettire||2||

karadi vINe dharipa dEvige pAvannagAtrege|
dhareya sRuShTikartanarasige mangaLa vANige
paripariyalankAra BUShitege sarasa kOmala padmapAtege
marakataBUShaNa BAsege niruta janake vidyapradege
narasiMhaviThThalana bAlege mangaLArutiyanettire ||3||

 

dasara padagalu · saraswathy · Vijaya dasaru

Saradambike nitya sarada

ಶಾರದಾಂಬಿಕೆ ನಿತ್ಯ ಶಾರದಾ ಕೊಡು ಎನಗೆ |
ಸಾರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ||pa||

ಪುಂಡರೀಕ ನಯನೆ ಪುಂಡರೀಕನ ರಾಣಿ
ಪುಂಡರೀಕಗಮನೆ | ಪುಂಡರೀಕ ಚರ್ಮಾಂಬರ |
ಪುಂಡರೀಕನಾಥನುತೆ ಪುಂಡರೀಕವೆ ನಮಗೆ ||1||

ಶುಚಿ ಶರೀರಳೆ ಎನ್ನ ಶುಚಿಯ ಮಾಡುವ ಈ |
ಶುಚಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಮನದಲ್ಲಿ |
ಶುಚಿ ಜನ ಪೇಳುತಿದೆ | ಶುಚಿ ಮಾರ್ಗವನೆ ತೋರಿಸೆ ||2||

ಕೌಂಶಿಕ ವಾಣಿಯೆ ಕೌಂಶಿಕ ಬಿಂಬಸದನೆ |
ಕೌಂಶಿಕವೇಣಿ ಕರುಣಿ | ಕೌಂಶಿಕ ವಿಜಯ
ವಿಠ್ಠಲನಲ್ಲಿಕೌಂಶಿಕದವನ ಮಾಡು||3||

Saradambike nitya sarada kodu enage |
Saruve na ninna ||pa||

Pundarika nayane pundarikana rani
Pundarikagamane | pundarika carmambara |
Pundarikanathanute pundarikave namage ||1||

Suci sarirale enna Suciya maduva I |
Suciyolage ninna kirti suciyagi manadalli |
Suci jana pelutide | Suci margavane torise ||2||

Kaunsika vaniye kaunsika bimbasadane |
Kaunsikaveni karuni | kaunsika vijaya
Viththalanallikaunsikadavana madu||3||

dasara padagalu · MADHWA · saraswathy · Vijaya dasaru

Saradeye karunavaridhiye

ಶಾರದೆಯೇ ಕರುಣಾವಾರಿಧಿಯೇ ||pa||

ಸಾರಾಂಶ ವಚನಕೊಟ್ಟು ಸಲಹು ಎನ್ನನು ತಾಯೆ ||a.pa||

ಚಂದ್ರ ಕಿರಣ ಪೋಲ್ವಳೆ ಜಗದಂಬೆ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಕಂದ ಎನ್ನಮತಿಗೆ ಸಾಕಾರವಾಗಿರು ಎಂಬೆ ||1||

ಸರಸೀರುಹದಳ ನೇತ್ರೆ ಸಾಮಜಕ್ಕೆ ಸಮಯಾತ್ರೆ
ಪರಮಪಾವನ ಚರಿತ್ರೆ ನೀ ಗತಿ ಜಗಕೆ ಮಿತ್ರೆ ||2||

ಅಜನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಅಬುಜ ಪಲ್ಲವ ಪಾಣಿ
ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಸೊಸೆ ಮುದ್ದುವಾಣಿಯೆ ||3||

Saradeye karunavaridhiye ||pa||

Saramsa vacanakottu salahu ennanu taye ||a.pa||

Candra kirana polvale jagadambe nanu ninna
Kanda ennamatige sakaravagiru embe ||1||

Sarasiruhadala netre samajakke samayatre
Paramapavana caritre ni gati jagake mitre ||2||

Ajana pattada rani abuja pallava pani
Vijayaviththalana sose mudduvaniye ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mahipathi dasaru · saraswathy

Nine parama pavani niranjani

ನೀನೇ ಪರಮಪಾವನೀ ನಿರಂಜಿನೀ
ನೀನೇ ಪರಮಪಾವನೀ ||ಪ||

ಆ‌ದಿ ನಾರಾಯಣೀ ಸಾಧುಜನ ವಂದಿನೀ
ಸದಾನಂದರೂಪಿಣೀ ಸದ್ಗತಿ ಸುಖದಾಯಿನೀ ||೧||

ಲಕ್ಷುಮಿ ರೂಪಿಣೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಣೀ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಾತ್ಮಿಣೀ ಅಕ್ಷಯ ಪದದಾಯಿನೀ ||೨||

ಅನಾಥರಕ್ಷಿಣೀ ದೀನೋದ್ಧಾರಿಣೀ
ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣೀ ಮುನಿಜನಭೂಷಿಣೀ ||೩||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನೀ ದುರಿತವಿಧ್ವಂಸಿನೀ
ಪರಮ ಸಂಜೀವಿನೀ ಸುರಮುನಿರಂಜನೀ ||೪||

ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಗುರುವಿಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರೂಪಿಣೀ
ಮಹಿಪತಿ ಕುಲಸ್ವಾಮಿನೀ ನೀನೇ ಪರಮಪಾವನೀ ||೫||

Nine parama pavani niranjani ||pa||

Adi narayani sadhu jana vandini
Sadananda rupini sadgati suka dayini ||a.pa||

Lakshumi rupini sakshatkarini
Raksha rakshatmini akshaya pada dayini ||1||

Anatha rakshini dinoddharini
Anantananta guni munijana bushani ||2||

Daridra Banjani durita vidhvamsini
Parama sanjivini sura muni ranjani ||3||

Svami sri guruvini brahmananda rupini
Mahipati kula svamini parama pavani ||4||

dasara padagalu · saraswathy · sripadarajaru

nalidaade enna naalige

Nalidaade enna naalige mele shaaradaa devi |
kunidaade enna naalige mele || pa ||

Ghilu ghilu ghilu gejjeya naada | poleva anmduge ruli paijanavitta putta paada |
sarasijodbhavana vadana nilayale karunadinda paripaalisu maate || 1 ||

Nasunage mukhavu naasaabharana | eseva kapola | hosa muttina chala tumbitta shravana |
tilakavoo hasana | shashi sooryara aabharana shobhitale | kusuma mudida moordhwajavullavale || 2 ||

Shrungaaravaada jade bhangaara | raaguti chouri | hongyaadige gonde muttina haara |
rangu manohara mandagamane aravinda nayane siri | rangaviththalana tore shubhaangi || 3 ||

dasara padagalu · kanakadasaru · MADHWA · saraswathy

Varava kodu enage vagdevi ninna

ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ನಿನ್ನ
ಚರಣಕಮಲಂಗಳನ ದಯಮಾಡು ದೇವಿ            ||ಪ||

ಶಶಿ ಮುಖದ ನಸುನಗೆಯ ಬಾಲೆ
ಎಸೆವ ಕರ್ಣದ ಮುತ್ತಿನೋಲೆ
ನಸುನಗುವ ಸುಲಿಪಲ್ಲ ಗುಣಶೀಲೆ ದೇವಿ
ಬಿಸಜಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಹೃದಯದೊಳು ನಿಂದು             ||೧||

ಇಂಪು ಸೊಂಪಿನ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೆ
ಕೆಂಪು ತುಟಿಗಳ ನಾಸಿಕದ ರಂಭೆ
ಜೋಂಪು ಮದನನ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿ ಗೊಂಬೆ ಒಳ್ಳೆ
ಸಂಪಿಗೆಯ ಮುಡಿಗಿಟ್ಟು ರಾಜಿಪ ಶಾರದಾಂಬೆ     ||೨||

ರವಿಕೋಟಿ ತೇಜಪ್ರಕಾಶೇ ಮಹಾ
ಕವಿಜನರ ಹ್ರಿತ್ಕಮಲ ವಾಸೇ
ಅವಿರಳಪುರಿಯ ಸಿರಿಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇ
ಶವನ ಸುತನಿಗೆ ಸನ್ನುತ ರಾಣಿವಾಸೆ                 ||೩||

Varava kodu enage vagdevi ninna
Charana kamalangala dayamadu devi || pallavi ||

Sasi mukada nasu nageya bale
Eseva karnada muttina Ole
Nasuva supalla gunasile devi
Bisajakshi enna hrudayadolu nindu || 1 ||

Impu sompina chandra bimbe
Kempu tuti nasikada rambe
Jompu madanana purna Sakti gombe
Sampigeya mudiditta vidya || 2 ||

Ravi koti teja prakase maha
Kavijana hritkamala vase
Avirala puri kagineleyadi
Kesavana sutanige sannuta ranivase || 3 ||

dwadasa sloka

Saraswathy dwadasa nama sloka

Saraswati tviyam drusta Veenapusthaka dharini
Hamsavaha samayuktha Vidyaadanakari mama.

Prathamam Bharathi nama Dwithiyam cha Saraswati
Truthiyam Sharadadevi Chathurtham Hamsavahana.

Panchamam Jagathi kyatham Shastam Vageswari tatha
Koumari Sapthamam proktham Astakam Brahmacharini.

Navamam Bhuddi dhatri cha Dashamam varadayini
Ekadasham Kshdra ghanta Dwadasham Bhuvaneswari.

Brahmi dwadasha naamani Trisandyam yah pate narah
Sarva siddikari tasya Prasanna Parameswari
Same vasathu gihvagre Brahmarupa Saraswati.

dasara padagalu · MADHWA · saraswathy

Jaya jaya saraswathy jaya vara poorana mathi

Jaya jaya saraswathy jaya vara poorana mathi
trilokadhalli kyathi jaya sukheerthi

vidhya vara dhayini siddhige seekha mani
buddhi prakaashini sad bhushini||

karakamaladhalli veni surasa amrutha vaani
varavidhyadhalli dhaani supraveeni||

prasannavadhani vishwadhalli ne poorni
hamsavaahini poorni swasiddhini||

sadhaa sadhguru sthuthi odhaguvyange sukhirthi
idhe mahipathi kurthi bodhisu mathi||

dasara padagalu · MADHWA · saraswathy · Vadirajaru

vani parama kalyani namo namo ajana

ವಾಣಿ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣಿ ನಮೋ ನಮೋ ಅಜನರಾಣಿ ಪಂಕಜಪಾಣಿ ||pa||

ಭಳಿರೆ ಭಳಿರೆ ಅಂಬೆ ಭಕ್ತಜನಸುಖದಂಬೆಸುಳಿದಾಡು ಶುಭನಿತಂಬೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಹೊಳೆ ಹೊಳೆವ ಮುಖ ಮುಕುರ ಬಿಂಬೆಇಳೆಯೊಳಗೆ ಸರಿಗಾಣೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪುತ್ಥಳಿಬೊಂಬೆ||1||

ಶರಣು ಶರಣೆಲೆ ದೇವಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಕಾಯ್ವೆಚರಣದಂದುಗೆಯ ಠೀವಿ ನಳನಳಿಸುವಾ-
ಭರಣಗಳನಿಟ್ಟು ಸುಖವೀವಿಧರೆಯೊಳಗೆ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ನೀ ಸಲಹೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ||2||

ಜಯಜಯತು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆದಯಮಾಡು ಧವಳಗೀತೆ ಸತತ ಶ್ರೀ
ಹಯವದನ ಪದಕೆ ಪ್ರೀತೆ ಇಳೆಯೊಳಗೆನಯದಿ ಗೆಲಿಸೆನ್ನ ಮಾತೆ ವಿಧಿಕಾಂತೆ ||3||

vani parama kalyani namo namo ajana
rani pankaja paani

balire balire ambe baktha jana sukathambe
sulidhaadu subhanidhambe amma nimma
hole holeva muka mukuta bimbe
ileyolage sari kaane shaaradhambe putthali bombe||1||

sharanu sharanele devi smarana mathradhi kaiva
sharanudhanthugeya teevi nale nalesuva
baranagalaneetu sukha devi
dhareyolage harinaakshi ne salahe vaakdevi||2||

jaya jayathu jagannatha jagadholage pragyaathe
dayamaadu dhavala geethe sathatha sree
hayavadhana preethe ileyolage
nayadhi gelisenna mathe vidhi kaanthe

dasara padagalu · MADHWA · saraswathy

Paalisema muddu shaarade

ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ
ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ನಿಲ್ಲ ಬಾರದೆ                    ||ಪ||

ಲೋಲಲೋಚನೆ ತಾಯೆ
ನಿರುತ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ                                  ||ಅ.ಪ||

ಅಕ್ಷರಕ್ಷರ ವಿವೇಕವಾ ನಿನ್ನ ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಿರೆ
ಏಳು ಲೋಕವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರೂಪದಿಂದ
ಒಲಿದು ರಕ್ಷಿಸು ತಾಯೆ                                 ||೧||

ಶೃಂಗಾರಪುರ ನೆಲೆವಾಸಿನೀ ದೇವಿ
ಸಂಗೀತಗಾನ ವಿಲಾಸಿನೀ
ಮಂಗಳಗಾತ್ರೆ ತಾಯೆ ಭಳಿರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ    ||೨||

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ದಯಾಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ
ಚರಣವ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಕೀರುತಿ
ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವೆ  ||೩||

Paalisema muddu shaarade – yenna naalige yalli nilla baarade

Lolalochane taaye niruta nambide ninna
Paalisema muddu shaarade – yenna nalige yalli nilla baarade ||1||

Shringaarapura nela vaasini –devi sangeeta gaana vilaasini
Mangala gaatre taaye balire brahmana raani||2||

Sarvaalankaara daya mooruti – ninna charanava stutisuve keeruti
Guru mooruti purandara vitthalana sthuthi sutha||3||