dwadasa sloka

Saraswathy dwadasa nama sloka

Saraswati tviyam drusta Veenapusthaka dharini
Hamsavaha samayuktha Vidyaadanakari mama.

Prathamam Bharathi nama Dwithiyam cha Saraswati
Truthiyam Sharadadevi Chathurtham Hamsavahana.

Panchamam Jagathi kyatham Shastam Vageswari tatha
Koumari Sapthamam proktham Astakam Brahmacharini.

Navamam Bhuddi dhatri cha Dashamam varadayini
Ekadasham Kshdra ghanta Dwadasham Bhuvaneswari.

Brahmi dwadasha naamani Trisandyam yah pate narah
Sarva siddikari tasya Prasanna Parameswari
Same vasathu gihvagre Brahmarupa Saraswati.

One thought on “Saraswathy dwadasa nama sloka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s