dwadasa sloka · MADHWA · srinivasa

Sri Venkatesha Dwadasha nama stothra

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ-ಮತಿ-ಸುಂದರ-ಮೋಹನಾಂಗಂ
ಶ್ರೀ-ಭೂಮಿ-ಕಾಂತ-ಮರವಿಂದ-ದಲಾಯತಾಕ್ಷಮ್ |
ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಂ ಪರಮಕಾರುಣ-ಕಾಂಬುರಾಶಿಂ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಂದ್ಯ-ಚರಿತಂ ವರದಂ ನಮಾಮಿ || ೧ ||

ಅಖಿಲ-ವಿಬುಧ-ವಂದ್ಯಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಸುರೇಶಂ
ಅಭಯ-ವರದ-ಹಸ್ತಂ ಕಂಜಜಾಕ್ಷಂ ರಮೇಶಮ್ |
ಜಲಧರನಿಧಿಕಾಂತಿಂ ಶ್ರೀಮಹಿಭ್ಯಾಂ ಸಮೇತಂ
ಪರಮ-ಪುರುಷ-ಮಾದ್ಯಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ನಮಾಮಿ || ೨ ||

ವೇಂಕಟೇಶೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಾರಿಜಾಸನವಂದಿತಃ |
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಿಣೀವಾಸಃ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಃ || ೩ ||

ಪೀತಾಂಬರಧರೋ ದೇವೋ ಗರುಡಾರೂಢಶೋಭಿತಃ |
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಲೋಕೇಶೋ ವಿಜಯೋ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಃ || ೪ ||

ಏತಾನಿ ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ-ದ್ವಾದಶನಾಮ-ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


Sri venkatesa-mati-sundara-mohanangam
Sri-bumi-kanta-maravinda-dalayataksham |
Pranapriyam paramakaruna-kamburasim
Brahmesavandya-charitam varadam namami || 1 ||

Akila-vibudha-vahdyam visvarupam suresam
Abaya-varada-hastam kahjajaksham ramesam |
Jaladharanidhikahtim srimahibyam sametam
Parama-purusha-madyam venkatesam namami || 2 ||

Venkateso vasudevo varijasanavamditah |
Svamipushkarinivasah sahkachakragadadharah || 3 ||

Pitambaradharo devo garudarudhasobitah |
Visvatma visvalokeso vijayo venkatesvarah || 4 ||

Etani dvadasanamani trisahdhyam yah pathennarah |
Sarvapapavinirmukto vishnoh sayujyamapnuyat || 5 ||

|| iti sri venkatesa-dvadasanama-stotram sampurnam ||

dwadasa sloka

Saraswathy dwadasa nama sloka

Saraswati tviyam drusta Veenapusthaka dharini
Hamsavaha samayuktha Vidyaadanakari mama.

Prathamam Bharathi nama Dwithiyam cha Saraswati
Truthiyam Sharadadevi Chathurtham Hamsavahana.

Panchamam Jagathi kyatham Shastam Vageswari tatha
Koumari Sapthamam proktham Astakam Brahmacharini.

Navamam Bhuddi dhatri cha Dashamam varadayini
Ekadasham Kshdra ghanta Dwadasham Bhuvaneswari.

Brahmi dwadasha naamani Trisandyam yah pate narah
Sarva siddikari tasya Prasanna Parameswari
Same vasathu gihvagre Brahmarupa Saraswati.

dwadasa sloka · MADHWA · rama

Raama dwadasa nama stothram

Om Prathamam Sridharam vidyaadh Dwiteeyam Raghu nayakam
Truteeyam Ramachandramcha Chaturtham Ravananthakam

Panchamam LokaPoojyancha Shashtamam Janaki pathim
Saptamam Vasudevam cha SriRaamam chashtamam tatha

Navamam Jalada Syamam Dasamam Lakshmanaagrajam |
Ekadasam cha Govindam Dwadasam Setu bandhanam

Phalasruthi:

Dwadasaithani Naamani Ya pateth srunayanvithaha
Ardharatretu dwadasyaam Kushta darirdrya nasanam

Aranye chaiva sangrame AgnouBhaya nivaranam
Brahmahatya suraapaanam Gohatyaadi nivaaranam

Sapta vaaram Prapatennityam sarvaarishta nivaranam
Grahane cha Jale sthithva Nadee teere viseshataha
Aswamedha Satam punyam Brahma lokam gamishyathi

dwadasa sloka · MADHWA · narasimha

Narasimha dwadasa Nama stotram

ಪ್ರಥಮಸ್ತು ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ದ್ವಿತೀಯಸ್ತೂಗ್ರಕೇಸರೀ |
ತೃತೀಯಃ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಃ ಚತುರ್ಥಸ್ತು ವಿದಾರಣಃ ||೧||

ಪಂಚಾಸ್ಯಃ ಪಂಚಮಶ್ಚೈವ ಷಷ್ಟಃ ಕಶಿಪುಮರ್ದನಃ |
ಸಪ್ತಮೋ ರಕ್ಷಹಂತಾ ಚ ಅಷ್ಟಮೋ ದಯವಲ್ಲಭಃ ||೨||

ನವಮಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದೋ ದಶಮೋ ನಂದಹಸ್ತಕಃ |
ಏಕಾದಶೋ ಮಹಾರೌದ್ರೋ ದ್ವಾದಶಃ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ||೩||

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ನರಃ ಪಾಪಾದ್ಭಯಚ್ಚಾಪಿ ವಿಮುಚ್ಯತೇ ||೪||

Pradhamam thu Mahaa jwalo , dwitheeyam thu ugra kesari,
Thritheeyam Vajra damshtro , Chathurthothu Visaradha. ||1||

Panchamam Narasimhascha , Sashta Kasyapa mardhana,
Sapthamo yathu hantha cha , ashtamo Deva vallabho. ||2||

Nava Prahaladha Varadho , dasamo Anantha hasthaka,
Ekadaso Maha Rudro, Dwadaso Tharunasthadha. ||3||

Dwadasani namani Nrusimhasya Mahathmana,
Manthra raja ithi jnatham , Sarva papa vinasanam, ||4||

Kshaya apasmara kushtadhi , thapa jwara nivaranam,
Raja dware , Maha Gore sangrame cha Jalandhare ||5||

Giri gahara aaranye Vyagra chora maya dish,
Ranecha marane chaiva samatham paramam Shubham. ||6||

Satham aavarthayeth yasthu muchyathe Vyadhi bhandanath,
Aavarthayantha sahasram thu labhathe Vanchitham phalam. ||7||

dwadasa sloka · MADHWA · ratha sapthami

Surya Dwadasa nama sloka

Adityam prathamam nama dvitiyam tu divakaram |
Trutiyam baskaram proktam chaturtham tu prabakaram ||

Panchamam haridasvam cha shashtham trailokyalocanam |
Saptamam tu sahasramsumashtamam tu vibakaram ||

Navamam syaddinakaram dasamam dvadasatmakam |
Ekadasam trivedatmam dvadasam suryameva ca ||

Dvadasaitani namani pratahkale sada pathet |
Tasya kushthadihrudrogam daridryam naiva jayate ||

dwadasa sloka · hanumabhimamadhwa · MADHWA

Hanuma bhima madhwa Dwadasa nama

ಹನೂಮಾನಂಜನಾ ಸೂನುರ್ವಾಯುಪುತ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ರಾಮೇಷ್ಟಃ ಫಲ್ಗುನ ಸಖಃ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೋಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ ||
ಉದಧಿಕ್ರಮಣಶ್ಚೈವ ಸೀತಾ ಸಂದೇಶಹಾರಕಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ದಶಗ್ರೀವಸ್ಯ ದರ್ಪಹಾ ಃ ||

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಕಪೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಸ್ವಾಪಕಾಲೇ ಪ್ರಭೋಧೇ ಚ ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್||
ನ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ||

ಮಾರುತಿಃ ಪಾಂಡವೋ ಭೀಮೋ ಗದಾಪಾಣಿ ವೃಕೋದರಃ|
ಕೌಂತೇಯಃ ಕೃಷ್ಣದೂತಷ್ಚ ಭೀಮಸೇನೋ ಮಹಾಬಲಃ
ಜರಾಸಂಧಾಂತಕೋ ವೀರೋ ದುಃಶಾಸನ ವಿನಾಶಕಃ
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಭೀಮಸ್ಯ ನಿಯತಂ ಪಠನ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಮರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಷಯಂ ಲಭೇತ್ ||

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಓ ಜ್ಞಾನಾದಾತಾ ಮಧ್ವೋ ಧ್ವಸ್ತದುರಾಗಮಃ |
ತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯೋ ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯೋ ಯತೀಶ್ವರಃ|
ಆನಂದತೀರ್ಥಃ ಶಂನಾಮಾ ಜಿತವಾದೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ

ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದ ಸನ್ನಾಮ್ನಾಮೇವಂ ದ್ವಾದಶಕಂ ಜಪೇತ್ |
ಲಭತೇ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಭಕ್ತಿಂ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಾಮ್ ||

Hanumananjana sunurvayuputro mahabalah |
Rameshtah Palguna sakah pingakshomita vikramah ||
Udadhikramanaschaiva sita sandesaharakah |
Lakshmana pranadata cha dasagrivasya darpaha H ||

Dvadasaitani namani kapindrasya mahatmanah |
Svapakale prabodhe cha yatrakale cha yah pathet||
Na bayam vidyate tasya sarvatra vijayi bavet ||

Marutih pandavo bimo gadapani vrukodarah|
Kaunteyah krushnadutashcha bimaseno mahabalah
Jarasandhantako viro duhsasana vinasakah
Dvadasaitani namani bimasya niyatam pathan |
Ayurarogya sampatti mari pakshakshayam labet ||

Purnaprajno ~janadata madhvo dhvastaduragamah |
Tattvaj~jo vaishnavacharyo vyasasishyo yatisvarah|
Anandatirthah sannama jitavadi jitendriyah

Sri madananda sannamnamevam dvadasakam japet |
Labate vaishnavim baktim gurubakti samanvitam ||

dwadasa sloka · MADHWA · Rudra · siva

Rudra dwadasa nama sthothram

ಪ್ರಥಮಂ ತು ಮಹಾದೇವಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ತು ಮಹೇಶ್ವರಂ
ತೃತೀಯಂ ಶಂಕರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚತುರ್ಥಂ ವೃಷಭಧ್ವಜಂ ।। ೧ ।।

ಪಂಚಮಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಚ ಷಷ್ಠ೦ ಕಾಮಾಂಗನಾಶನಂ
ಸಪ್ತಮಂ ದೇವದೇವೇಶಂ ಶ್ರೀಕಂಠ೦ ಚಾಷ್ಟಮಂ ತಥಾ ।। ೨ ।।

ನವಮಂ ತು ಹರಮ್ ದೇವಂ ದಶಮಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಂ
ರುದ್ರಮೇಕಾದಶಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದ್ವಾದಶಂ ಶಿವಮುಚ್ಯತೇ ।। ೩ ।।

ಏತದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠ್ಏನ್ನರಃ
ಗೋಘ್ನಶ್ಚೈವ ಕೃತಘ್ನಶ್ಚ ಭ್ರೂಣಹಾ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ ।। ೪ ।।

ಸ್ತ್ರೀಬಾಲಘಾತಕಶ್ಚೈವ ಸುರಾಪೋ ವೃಷಲೀಪತಿ:
ಸರ್ವಂ ನಾಶಯತೇ ಪಾಪಂ ಶಿವಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಚತಿ ।। ೫ ।।

ಶುದ್ಧಸ್ಪಟಿಕಸಂಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರ೦ ಚಂದ್ರಶೇಖರ೦
ಇಂದುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವಂದೇ ದೇವಂ ಸದಾಶಿವಂ ।। ೬ ।।

।। ಇತಿ ಶ್ರೀ ರುದ್ರದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ।।

Prathamam tu mahadevam dvitiyam tu mahesvaram |
Trutiyam sankaram proktam chaturtham vrushabadhvajam || 1 ||

Panchamam kruttivasam cha shashtham kamanganasanam |
Saptamam devadevesam srikantham chashtamam tatha || 2 ||

Navamam tu haram devam dasamam parvatipatim |
Rudramekadasam proktam dvadasam sivamuchyate || 3 ||

Etaddvadasanamani trisandhyam yah pathennarah |
Gognaschaiva krutagnascha brunaha gurutalpagah || 4 ||

Stribalagatakascaiva surapo vrushalipatih |
Sarvam nasayate papam sivalokam sa gacchati || 5 ||

Suddhaspatikasamkasam trinetram chandrasekaram |
Indumamdalamadhyastham vande devam sadasivam || 6 ||
|| iti srirudra dvadasanama stotram sampurnam ||

dwadasa sloka · MADHWA · Mahalakshmi

Sri Lakshmi Dwadasa nama sthothra

ಶ್ರೀದೇವೀ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಮಮೃತೋದ್ಭವಾ |
ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚತುರ್ಥಂ ಲೋಕಸುಂದರೀ || ೧ ||

ಪಂಚಮಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀತಿ ಷಷ್ಠಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವೀತಿ ಚ |
ಸಪ್ತಮಂ ತು ವರಾರೋಹಾ ಅಷ್ಟಮಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾ || ೨ ||

ನವಮಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಣೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಶಮಂ ದೇವದೇವಿಕಾ |
ಏಕಾದಶಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ದ್ವಾದಶಂ ಲೋಕಸುಂದರೀ || ೩ ||

ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮಾ ಕಮಲಾ ಮುಕುಂದಮಹಿಷೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ರಿಕೋಣೇಶ್ವರೀ |
ಮಾ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಸುತಾಽರವಿಂದಜನನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರೋಜಾತ್ಮಿಕಾ || ೪ ||

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದೇತಿ ಸತತಂ ನಾಮಾನಿ ಯೇ ದ್ವಾದಶ |
ಪ್ರಾತಃ ಶುದ್ಧತರಾಃ ಪಠಂತಿ ಸತತಂ ಸರ್ವಾನ್ ಲಭಂತೇ ಶುಭಾನ್ || ೫ ||

ಭದ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತವಂ ನಿತ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಮೇತಚ್ಛುಭಾವಹಂ |
ಕಾಲೇ ಸ್ನಾತ್ವಾಪಿ ಕಾವೇರ್ಯಾಂ ಜಪ ಶ್ರೀವೃಕ್ಷಸನ್ನಿಧೌ || ೬ ||

Śrīdēvī prathamaṁ nāma dvitīyamamr̥tōdbhavā |
tr̥tīyaṁ kamalā prōktā caturthaṁ lōkasundarī || 1 ||

pan̄camaṁ viṣṇupatnīti ṣaṣṭhaṁ śrīvaiṣṇavīti ca |
saptamaṁ tu varārōhā aṣṭamaṁ harivallabhā || 2 ||

navamaṁ śārṅgaṇī prōktā daśamaṁ dēvadēvikā |
ēkādaśaṁ mahālakṣmīḥ dvādaśaṁ lōkasundarī || 3 ||

śrīḥ padmā kamalā mukundamahiṣī lakṣmīstrikōṇēśvarī |
mā kṣīrābdhi sutā̕ravindajananī vidyā sarōjātmikā || 4 ||

sarvābhīṣṭaphalapradēti satataṁ nāmāni yē dvādaśa |
prātaḥ śud’dhatarāḥ paṭhanti satataṁ sarvān labhantē śubhān || 5 ||

bhadralakṣmī stavaṁ nityaṁ puṇyamētacchubhāvahaṁ |
kālē snātvāpi kāvēryāṁ japa śrīvr̥kṣasannidhau || 6 ||


 

dwadasa sloka · ganesh · ganesh chathurdhi · MADHWA

Ganesha dwadasa nama sthothram 

ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾಯಃ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಆಯುಷ್ಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ।।೧।।

ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ತು ಹ್ಯೇಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ
ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಂ ಚ ಚತುರ್ಥಂ ಗಜಕರ್ಣಕಂ ।।೨।।

ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠ೦ ವಿಕಟಮೇವ ಚ
ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಷ್ಟಮಂ ।।೩।।

ನವಮಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಂ ತು ದಶಮಂ ಚ ವಿನಾಯಕ
ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ಹಸ್ತಿರಾಣ್ಮುಖಂ ।।೪।।

ಏತದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಟೇನ್ನರಃ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಂ ।।೫।।

।। ಇತಿ ಗಣೇಶದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ।।

NAmami Shirasa Devam Gauriputram Vinaayakam
Bhakataavaasam Smare Nityam Aayuh Kaamartha Siddhaye||1||

Prathamam Vakratundam Cha Ekadantam Dviteeyakam
Thriteeyam Krishna Pingaaksham Gajavaktram Chaturthakam||2||

Lambodaram Panchamaam Cha Shashtam Vikatameva Cha
Saptamam Vighnaraajendram Dhoomravarnam Tathaashtamam||3||

Navamam Phaalachandram Cha Dasamam Tu Vinaayakam
Ekaadasam Ganapatim dvaadasam hasthiraanmukam||4||

ethaDvaadasaNaamaani Trisandhyam Yah Pathernnarah
Na Cha Vighna Bhayam Tasya Sarva Siddhikaram Prabho||5||

dasara padagalu · dwadasa sloka · gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · MADHWA · madhwacharyaru · neivedhyam

Dwadasa sthothra – ashtama adhyaya preenayamo vasudevam

This is a part of dwadasa stotra written by shri Madhwacharyaru. This is sung during neivedhyam.

 

ವಂದಿತ ಶೇಷ ವಂದ್ಯೋರು ವೃಂದಾರಕಂ
ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತೋ ದಾರಪೀಣಾಂಸಕಮ್ |
ಇಂದಿರ ಚಂಚಲ ಪಾಂಗನೀರಾಜಿತಂ
ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ವೃತ್ತೋದ್ಭುಜಾಭೋಗಿನಂ ||
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತತಂ
ಪುಷ್ಟ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಸದ್ವಿಗ್ರಹೋಲ್ಲಾಸಿನಮ್ |
ದುಷ್ಟ ನಿಷ್ಯೇಷ ಸಂಹಾರಕ ಮೋದ್ಯತಂ
ಹೃಷ್ಟ ಪುಷ್ಟಾನುತಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಸಂಶ್ರಯಂ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ ಶೇಷ ಸಂಸಾಧಕಂ
ಸನ್ನತಾಲೌಕಿಕಾ ನಂದದ ಶ್ರೀಪದಮ್ |
ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಾಶಯ ಪ್ರಾಣಿಸಂಪ್ರೇರಕಂ
ತನ್ನಕಿಂನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮಿಮಾಂಸಿತಂ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ವಿಪ್ರಮುಖ್ಯೈಃ ಸದಾವೇದವಾದೋನ್ಮುಖೈಃ
ಸುಪ್ರತಾಪೈಃ ಕ್ಷೀತಿಶೇಶ್ವರೈಶ್ಚಾರ್ಚಿತಂ |
ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋರು ಸಂವಿದ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಮಲಂ
ಸಪ್ರಕಾಶಾಜರಾನಂದ ರೂಪಂಪರಂ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಅತ್ಯಯೋ ಯಸ್ಯ ಕೇನಾಪಿನಕ್ವಾಪಿಹಿ
ಪ್ರತ್ಯತೋ ಯದ್ಗುಣೇಷೂತ್ತಮಾನಾಂಪರಃ |
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಏಕೋ ವರೋಣ್ಯೋ
ವಶೀ ಮತ್ಯನೂನೈಃ ಸದಾ ವೇದವಾದೋದಿತಃ ||
ಪಶ್ಯತಾಂ ದುಃಖ ಸಂತಾನ ನಿರ್ಮೂಲನಂ
ದೃಶ್ಯತಾಂ ದೃಶ್ಯತಾಮಿತ್ಯ ಜೇಶಾಚಿ(ರ್ಥಿ)ತಮ್ |
ನಶ್ಯತಾಂ ದೂರಗಂ ಸರ್ವದಾಪ್ಯಾತ್ಮಗಂ
ಪಶ್ಯತಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಚಯಾ ಸಜ್ಜನೇಷ್ವಾಗತಂ ||

ಅಗ್ರಜಂ ಯಃ ಸಸರ್ಜಾಜಮಗ್ರ್ಯಾಕೃತಿಂ
ವಿಗ್ರಹೋಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇಗುಣಾ ಏವ ಹಿ |
ಉಗ್ರ ಆದ್ಯೋಽಪಿ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಜಾಗ್ರ್ಯಾತ್ಮಜಃ
ಸದ್ಗೃಹೀತಃ ಸದಾಯಃ ಪರಂದೈವತಮ್ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಅಚ್ಯುತೋ ಯೋ ಗುಣೈರ್ನಿತ್ಯಮೇವಾಖಿಲೈಃ
ಪ್ರಚ್ಯುತೋಽಶೇಷ ದೋಷೈಃ ಸದಾಪೂರ್ತಿತ |
ಉಚ್ಯತೇ ಸವವೇದೋರು ವಾದೈರಜಃ
ಸ್ವಜಿತೋ(ಚ್ಯತೇ) ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ಪೂವೈಸ್ಸದಾ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಧಾರ್ಯತೇ ಯೇನವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ
ವಾರ್ಯತೇ ಶೇಷ ದುಃಖಂ ನಿಜಧ್ಯಾಯಿನಾಂ |
ಪಾರ್ಯತೇ ಸರ್ವಮನ್ಯೈರ್ನಯತ್ಪಾರ್ಯತೇ
ಕಾರ್ಯತೇ ಚಾಖಿಲಂ ಸರ್ವಭೂತೈಃ ಸದಾ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಸವಪಾಪಾನಿ ಯತ್ಸಂಸ್ಮೃತೇಃ ಸಂಕ್ಷಯ
ಸರ್ವದಾ ಯಾಂತಿಭಕ್ತ್ಯಾವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಂ |
ಶರ್ವಗುರ್ವಾದಿಗೀರ್ವಾಣ ಸಂಸ್ಥಾನದಃ
ಕುರ್ವತೇ ಕರ್ಮ ಯತ್ಪ್ರೀತಯೆ ಸಜ್ಜನಾಃ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇಸ್ವರ್ಪಿತಂಽ
ಪ್ರಕ್ಷ ಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿಃಯನ್ನಾಮತ |
ಅಕ್ಷರೋಯೋಽಜರಃ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ
ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಕಮ್ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ನಂದಿತೀರ್ಥೋರುಸನ್ನಾಮಿನೋ ನಂದಿನಃ
ಸಂದಧಾನಾಃ ಸದಾನಂದದೇವೇ ಮತಿಮ್ |
ಮಂದಹಾಸಾರುಣಾಪಾಂಗ ದತ್ತೋನ್ನತಿಂ
ನ(ವಂ)ದಿತಾ ಶೇಷದೇವಾದಿ ವೃಂದಂ ಸದಾ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ
ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಅಷ್ಟಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Vandita shesha vandyoru vrundaarakamChandana charchito daara peenaamsakamIndira
chanchala paangda neerajitamMandarodhari vruttodhbhuja bhoginam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||1||

Srushti samhara leelavila saatatamPushta shadgunya sad-vigrahollasinamDushta nih
shesha samhara kar modhyatamHrushta pushtathi shishta praja samshrayam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||2||

Unnata prarthitha shesha samsadhakamSannata lowkika nandada sreepadamBhinna
karmashaya prani samprerakamTanna kim neti vidvatsu meemaamsitam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||3||

Vipra mukhyai sada vedava donmukhaiSupratha paikshiti shaikshvarai-schachitam
Apra tharkaryorusam vidgunam nirmalamSapraka shajara nandaro pamparam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||4||

Attyayo yesya kenapi na kwapihiPratyayo yadgune shuthamaa nam parahSatya sadkalpa
yekovaren yovashiMatya noonai sada vedava doditah
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||5||

Pashyatam dukha santana nirmoolanamDrushyatam drushyata Mityaje-sharshitam
Nashyatam dooragam sarvada-pyathmagamVashyatam svecchaya sajjane-shwagatam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||6||

Agrajam yah sasar jajamagya krutiVigraho yesya sarve guna yevahiUgra aadhyopi
yesyatmaja gyathmajahSadgruhi tah sada yah param daivatam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||7||

Achyuto yogunai nirthya mevakhilaiprachyuto shesha doshai sada purthitahUchyate
sarva vedoruva dairajahSvarchite bramha rundraindra purvaih sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||8||

Dhaaryate yenah vishvam sada jaadikamVaaryate shesha dukham nijah dhyayinaamPaaryate
sarva manyainayath paryatheKaaryathe chakilam sarva bhuthai sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||9||

Sarva papaniyath samsmruthe samshayamSarvada yanthi bhakthya vishuddatamanaam
Sarva gurvadi girvana samsthanadahKurvathe karma yat preetaye sajjanah
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||10||

Akshayam karma yasmin pare swarpithamPrakshayam yanthi dukkhani yennamatah
Aksharo yojarahah sarva daivaamrutahKukshigam yesya vikshwam sada jadikam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||11||

Nandi thirthoru sannamino nandinahSanda danahah sadananda devemateem
Manda haasaruna paagdadha thonnatiVandita shesha devaadi vrindam sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||12||