dwadasa sloka · MADHWA · Mahalakshmi

Sri Lakshmi Dwadasa nama sthothra

ಶ್ರೀದೇವೀ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಮಮೃತೋದ್ಭವಾ |
ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚತುರ್ಥಂ ಲೋಕಸುಂದರೀ || ೧ ||

ಪಂಚಮಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀತಿ ಷಷ್ಠಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವೀತಿ ಚ |
ಸಪ್ತಮಂ ತು ವರಾರೋಹಾ ಅಷ್ಟಮಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾ || ೨ ||

ನವಮಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಣೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಶಮಂ ದೇವದೇವಿಕಾ |
ಏಕಾದಶಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ದ್ವಾದಶಂ ಲೋಕಸುಂದರೀ || ೩ ||

ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮಾ ಕಮಲಾ ಮುಕುಂದಮಹಿಷೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ರಿಕೋಣೇಶ್ವರೀ |
ಮಾ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಸುತಾಽರವಿಂದಜನನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರೋಜಾತ್ಮಿಕಾ || ೪ ||

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದೇತಿ ಸತತಂ ನಾಮಾನಿ ಯೇ ದ್ವಾದಶ |
ಪ್ರಾತಃ ಶುದ್ಧತರಾಃ ಪಠಂತಿ ಸತತಂ ಸರ್ವಾನ್ ಲಭಂತೇ ಶುಭಾನ್ || ೫ ||

ಭದ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತವಂ ನಿತ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಮೇತಚ್ಛುಭಾವಹಂ |
ಕಾಲೇ ಸ್ನಾತ್ವಾಪಿ ಕಾವೇರ್ಯಾಂ ಜಪ ಶ್ರೀವೃಕ್ಷಸನ್ನಿಧೌ || ೬ ||

Śrīdēvī prathamaṁ nāma dvitīyamamr̥tōdbhavā |
tr̥tīyaṁ kamalā prōktā caturthaṁ lōkasundarī || 1 ||

pan̄camaṁ viṣṇupatnīti ṣaṣṭhaṁ śrīvaiṣṇavīti ca |
saptamaṁ tu varārōhā aṣṭamaṁ harivallabhā || 2 ||

navamaṁ śārṅgaṇī prōktā daśamaṁ dēvadēvikā |
ēkādaśaṁ mahālakṣmīḥ dvādaśaṁ lōkasundarī || 3 ||

śrīḥ padmā kamalā mukundamahiṣī lakṣmīstrikōṇēśvarī |
mā kṣīrābdhi sutā̕ravindajananī vidyā sarōjātmikā || 4 ||

sarvābhīṣṭaphalapradēti satataṁ nāmāni yē dvādaśa |
prātaḥ śud’dhatarāḥ paṭhanti satataṁ sarvān labhantē śubhān || 5 ||

bhadralakṣmī stavaṁ nityaṁ puṇyamētacchubhāvahaṁ |
kālē snātvāpi kāvēryāṁ japa śrīvr̥kṣasannidhau || 6 ||


 

9 thoughts on “Sri Lakshmi Dwadasa nama sthothra

  1. Nice to have this stotram n happy. Pl also try to give all slokas n stotras in Telugu language also. This is my request. Dhanyavaad.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s