ashtothram · durga · MADHWA · navrathri

Durga Ashtothra Satha namavali

ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಧ ಮಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||10||
ಓಂ ದೇವ ಯೋನಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಯೋನಿಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ||20||
ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವವಿಧ್ಯಾದಿ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವನೀಶ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯ ವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ||30||
ಓಂ ವಹ್ನಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸತೇಜಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕರ್ಮಙ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಹಾರ ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಧರ್ಮಙ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ ||40||
ಓಂ ಧರ್ಮನಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಾಸಂಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಸುರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಜಯಾಯೈ ನಮಃ ||50||
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂಮಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ||60||
ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕರಾಳ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಪರಿವೃತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ ||70||
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಾನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||80||
ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಙ್ಞಾನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಧಾನಾರೀ ಮಧ್ಯಗತಾಯೈ ನಮಃ ||90||
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಧಿ ವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಶುಭವಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಮಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ||100||
ಓಂ ಹರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಲಭ ರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ || 108 ||

1. Om Durgayai namaha
2. Om Sivayai namaha
3. Om Mahalakshmyai namaha
4. Om Maha gowryai namaha
5. Om Chandikayai namaha
6. Om Sarvajnayai namaha
7. Om Sarva Lokesayai namaha
8. Om Sarva karma Phala Pradayai namaha
9. Om Sarva teertha mayayai namaha
10. Om Punyayai namaha
11. Om Deva yonaye namaha
12. Om Ayonijayai namaha
13. Om Bhumijayai namaha
14. Om Nirgunayai namaha
15. Om Adhara Sakthyai namaha
16. Om Aneeswaryai namaha
17. Om Nirgamayai namaha
18. Om Nirahamkarayai namaha
19. Om Sarva Garva Vimardinyai namaha
20. Om Sarva Loka Priyayai namaha
21. Om Vanyai namaha
22. Om Sarva Vidyadi devatayai namaha
23. Om Parvatyai namaha
24. Om Deva matre namaha
25. Om Vaneesayai namaha
26. Om Vindhya Vasinyai namaha
27. Om Tejo vatyai namaha
28. Om Maha Matre namaha
29. Om Koti Surya Sama prabhayai namaha
30. Om Devatayai namaha
31. Om Vahni Roopayai namaha
32. Om Satejase namaha
33. Om Varna Roopinyai namaha
34. Om Gunasrayayai namaha
35. Om Guna madhyayai namaha
36. Om Gunatraya vivarjitayai namaha
37. Om Karma jnana pradayai namaha
38. Om Kanthayai namaha
39. Om Sarva Samharakarinyai namaha
40. Om Dharma jnanayai namaha
41. Om Dharma Nishtayai namaha
42. Om Sarva Karma Vivarjitayai namaha
43. Om Kamakshyai namaha
44. Om Kamaa Samhamtryai namaha
45. Om Kama krodha vivarjithayai namaha
46. Om Sankaryai namaha
47. Om Sambhavyai namaha
48. Om Santhayai namaha
49. Om Chandra Suryagnilochanayai namaha
50. Om Sujayayai namaha
51. Om Jayayai namaha
52. Om Bhoomishtayai namaha
53. Om Jahnavyai namaha
54. Om Jana poojithayai namaha
55. Om Sastrayai namaha
56. Om Sastra mayayai namaha
57. Om Nityayai namaha
58. Om Subhayai namaha
59. Om chandrartha mastakayai namaha
60. Om Bharatyai namaha
61. Om Bhramaryai namaha
62. Om Kalpayai namaha
63. Om Karalyai namaha
64. Om Krishna Pingalayai namaha
65. Om Brahmai namaha
66. Om Narayanyai namaha
67. Om Roudryai namaha
68. Om Chandramrutha Parisruthayai namaha
69. Om Jyestayai namaha
70. Om Indirayai namaha
71. Om maha mayayai namaha
72. Om Jagatsrushtyadhikarinyai namaha
73. Om Brahmanda koti Samsthanayai namaha
74. Om Kaminyai namaha
75. Om Kamalalayayai namaha
76. Om Katyayanyai namaha
77. Om Kalatheethayai namaha
78. Om Kala samhara karinyai namaha
79. Om yoga nishtayai namaha
80. Om Yogi Gamyayai namaha
81. Om Tapasvinyai namaha
82. Om Jnana Roopayai namaha
83. Om Nirakarayai namaha
84. Om Bhakthabheesta phala pradayai namaha
85. Om Bhoothathmikayai namaha
86. Om Bhootha matre namaha
87. Om Bhoothesayai namaha
88. Om Bhootha dharinyai namaha
89. Om Swadha naari Madhya gathayai namaha
90. Om Shadadharadhi vardhinyai namaha
91. Om Mohithayai namaha
92. Om Subhayai namaha
93. Om Subhrayai namaha
94. Om Sukshmayai namaha
95. Om Matrayai namaha

96. Om Niralasayai namaha
97. Om Nimagnayai namaha
98. Om Neela Samkasayai namaha
99. Om nityanandayai namaha
100. Om harayai namaha
101. Om Parayai namaha
102. Om Sarva Jnana pradayai namaha
103. Om Anandayai namaha
104. Om Satyayai namaha
105. Om Durga Bharupinyai namaha
106. Om Sarasvatyai namaha
107. Om Sarva gathayai namaha
108. Om Sarvabheestapradayinyai namah

One thought on “Durga Ashtothra Satha namavali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s