appanacharya · ashtothram · MADHWA · raghavendra

Sri Raghavendra Ashtothra Shata Namavali

 1. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಶ್ರೀಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಶ್ರೀಕ್ಷಮಾಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಶ್ರೀಸ್ವಪಾದಭಕ್ತಪಾಪಾದ್ರಿಭೇದನದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಶ್ರಿಹರಿಪಾದಪದ್ಮನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧಸರ್ವಸಂಪದೇ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಶ್ರೀದೇವಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಶ್ರೀದಿವಿಜದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಶ್ರೀಭವ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಶ್ರೀಸುಖಧೈರ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಶ್ರೀದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಶ್ರೀದುಸ್ತಿರ್ಣೋಪಪ್ಲವಸಿಂಧುಸೇತವೇ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ವತ್ಪರಿಜ್ಞೇಯಮಹಾವಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಶ್ರೀಸಂತಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಶ್ರೀತಾಪತ್ರಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ಷುಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಶ್ರೀಹರಿಚರಣಸರೋಜರಜೋಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಶ್ರೀದುರಿತಕಾನನದವಭೂತಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಶ್ರೀಸತತಸನ್ನಿಹಿತಶೇಷದೇವತಾಸಮುದಾಯಾಯ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರವರಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಸಿದ್ದಾಂತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕಾಯ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಶ್ರೀಯತಿಕುಲತಿಲಕಾಯ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಭಕ್ತ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸುಪುತ್ರಾದಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತಿವಾದಿಮಾತಂಗಕಂಠೀರವಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಶ್ರೀದಯಾದಕ್ಷಿಣ್ಯವೈರಗ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಪಾದಾಂಬುಜಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮದಾಸಪದಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವಯೇ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವೇಂದೀವರೇಂದವೇ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಶ್ರೀಅಗಮ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಶ್ರೀಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಪಾರಾವಾರಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಶ್ರೀಯೋಗೀಂದ್ರಗುರುವೇ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಶ್ರೀಸಮಗ್ರಟೀಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಿಕಾಪ್ರಕಾಶಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಶ್ರೀಸತ್ಯಾಧಿರಾಜಗುರುವೇ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಶ್ರೀಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಫಲದಾಯ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಶ್ರೀತರ್ಕತಾಂಡವವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಸುಹೃದೇ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಶ್ರೀಆರ್ಯಾನುವರ್ತಿನೇ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಶ್ರೀನಿರಸ್ತದೋಷಾಯ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಶ್ರೀನಿರವದ್ಯವೇಷಾಯ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವನಿಧಾನಭಾಷಾಯ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಶ್ರೀಯಮನಿಯಮಾಸನಪ್ರಾಣಾಮ್ಯಾಮಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಧ್ಯಾನಧಾರಣ ಸಮಾಧ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಾನುಷ್ಠನನಿಯಮಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಶ್ರೀಸಂಗಾಮ್ನಾಯಕುಶಲಾಯ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಶ್ರೀತಪೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಶ್ರೀಜಪಪ್ರಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಶ್ರೀದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಶ್ರೀಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಶ್ರೀಟೀಕಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಶ್ರಿಶೈವಪಾಷಂಡಧ್ವಾಂತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಮತಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರಾಯ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಶ್ರೀಸದೋಪಾಸಿತಹನುಮತೇ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಶ್ರೀಪಂಚಭೇದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಶ್ರೀಅದ್ವೈತಮೂಲನಿಕೃಂತನಾಯ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಶ್ರೀಕುಷ್ಠಾದಿರೋಗನಾಶಕಾಯು ನಮಃ
 70. ಓಂ ಶ್ರೀಅಗ್ರ್ಯಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಶ್ರೀಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಚಲಪರಿಮಾಯ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಶ್ರೀಕೋವಿದೇಶಾಯ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಶ್ರೀವೃಂದಾವನರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಶ್ರೀವೃಂದಾವನಾಂತರ್ಗತಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಶ್ರೀಚತುರೂಪಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಶ್ರೀನಿರೀಶ್ವರಮತನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಶ್ರೀಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಶ್ರೀಜಯರಾಜಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇತ್ರೇ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಟೀಕಾದ್ಯವಿರುದ್ಧಗ್ರಂಥಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಶ್ರೀಸದಾ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಷೇಮಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಷಾಯಚೈಲಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಶ್ರೀದಂಡಕಮಂಡಲುಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರೂಪಹರಿನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಶ್ರೀಲಸದೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಾಯ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಶ್ರೀಗಾತ್ರಧೃತವಿಷ್ಣುಧರಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಸಜ್ಜನವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಶ್ರೀಮಾಯಿಕರ್ಮಂದಿಮದಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಶ್ರೀವಾದಾವಲ್ಯರ್ಥವಾದಿನೇ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಂಶಜೇವಾಯ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಶ್ರೀಮಾದ್ಯಮಿಕಮತವನಕುಠಾರಾಯ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತಿಪದಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾರ್ಥಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಶ್ರೀಅಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಶ್ರೀಕಂದರ್ಪವೈರಿಣೇ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಶ್ರೀವೈರಾಗ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಶ್ರೀಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಶ್ರೀದೂರೀಕೃತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಶ್ರೀಭ್ರಾಂತಿಲೇಶವಿದುರಾಯ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಪಂಡಿತಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಶ್ರೀ ಅನಂತವೃಂದಾವನನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಶ್ರೀಸ್ವಪ್ನಭಾವ್ಯರ್ಥವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಶ್ರೀಯಥಾರ್ಥವಚನಾಯ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಗುಣಸಮೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಶ್ರೀಅನಾದ್ಯವಿಚ್ಛಿನ್ನಗುರುಪರಂಪರೋಪದೇಶಲಬ್ಧಮಂತ್ರಜಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಶ್ರೀಧೃತಸರ್ವವ್ರತಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಕಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃತ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ: ಸಮಾಪ್ತಾ:||


1. OM sriragavendraya namah
2. OM srisakalapradatre namah
3. OM srikshamasurendraya namah
4. OM srisvapadabaktapapadribedanadrushtivajraya namah
5. OM sriharipadapadmanishevanallabdhasarvasampade namah
6. OM sridevasvabavaya namah
7. OM sridivijadrumaya namah
8. OM sribavyasvarupaya namah
9. OM srisukadhairyasaline namah
10. OM sridushtagrahanigrahakartre namah
11. OM sridustirnopaplavasindhusetave namah
12. OM srividvatparij~jeyamahaviseshaya namah
13. OM srisamtanapradayakaya namah
14. OM sritapatrayavinasakaya namah
15. OM sricakshupradayakaya namah
16. OM sriharicaranasarojarajobushitaya namah
17. OM sriduritakananadavabutaya namah
18. OM srisarvatantrasvatantraya namah
19. OM srimadhvamatavardhanaya namah
20. OM srisatatasannihitaseshadevatasamudayaya namah
21. OM srisudhimdravaraputrakaya namah
22. OM srivaishnavasiddamtapratishthapakaya namah
23. OM sriyatikulatilakaya namah
24. OM srij~janabaktyayurarogyasuputradivardhanaya namah
25. OM sriprativadimatamgakanthiravaya namah
26. OM srisarvavidyapravinaya namah
27. OM sridayadakshinyavairagyasaline namah
28. OM sriramapadambujasaktaya namah
29. OM sriramadasapadasaktaya namah
30. OM sriramakathasaktaya namah
31. OM sridurvadidhvantaravaye namah
32. OM srivaishnavendivaremdave namah
33. OM srisapanugrahasaktaya namah
34. OM sri^^agamyamahimne namah
35. OM srimahayasase namah
36. OM srimadhvamatadugdhabdhichandramase namah
37. OM sripadavakyapramanaparavaraparangataya namah
38. OM sriyogindraguruve namah
39. OM srimantralayanilayaya namah
40. OM sriparamahamsaparivrajakacaryaya namah
41. OM srisamagratikavyakyakartre namah
42. OM sricamdrikaprakasakarine namah
43. OM srisatyadhirajaguruve namah
44. OM sribaktavatsalaya namah
45. OM sripratyakshapaladaya namah
46. OM srij~janapradayakaya namah
47. OM srisarvapujyaya namah
48. OM sritarkatandavavyakyatre namah
49. OM srikrushnopasakaya namah
50. OM srikrushnadvaipayanasuhrude namah
51. OM sri^^aryanuvartine namah
52. OM srinirastadoshaya namah
53. OM sriniravadyaveshaya namah
54. OM sripratyarthimukatvanidhanabashaya namah
55. OM sriyamaniyamasanapranamyamapratyaharadhyanadharana samadhyashtamgayoganushthananiyamaya namah
56. OM srisamgamnayakusalaya namah
57. OM srij~janamurtaye namah
58. OM sritapomurtaye namah
59. OM srijapaprakyataya namah
60. OM sridushtasikshakaya namah
61. OM srisishtarakshakaya namah
62. OM sritikapratyakshararthaprakasakaya namah
63. OM srisaivapashamdadhvantabaskaraya namah
64. OM sriramanujamatamardakaya namah
65. OM srivishnubaktagresaraya namah
66. OM srisadopasitahanumate namah
67. OM sripanchabedapratyakshasthapakaya namah
68. OM sri^^advaitamulanikrumtanaya namah
69. OM srikushthadiroganasakayu namah
70. OM sri^^agryasampatpradatre namah
71. OM sribrahmanapriyaya namah
72. OM srivasudevacalaparimaya namah
73. OM srikovidesaya namah
74. OM srivrundavanarupine namah
75. OM srivrundavanantargataya namah
76. OM sricaturupasrayaya namah
77. OM srinirisvaramatanivartakaya namah
78. OM srisampradayapravartakaya namah
79. OM srijayarajamukyabiprayavetre namah
80. OM sribashyatikadyaviruddhagramthakartre namah
81. OM srisada svasthanakshemacimtakaya namah
82. OM srikashayacailabushitaya namah
83. OM sridandakamandalumanditaya namah
84. OM srichakrarupaharinivasaya namah
85. OM srilasadurdhvapundraya namah
86. OM srigatradhrutavishnudharaya namah
87. OM srisarvasajjanavanditaya namah
88. OM srimayikarmandimadamardakaya namah
89. OM srivadavalyarthavadine namah
90. OM srisamsajevaya namah
91. OM srimadyamikamatavanakutharaya namah
92. OM sripratipadam pratyaksharam bashyatikarthagrahine namah
93. OM sri^^amanushavigrahaya namah
94. OM srikamdarpavairine namah
95. OM srivairagyanidhaye namah
96. OM sribattasangrahakartre namah
97. OM sridurikrutarishadvargaya namah
98. OM sribramtilesaviduraya namah
99. OM srisarvapanditasammataya namah
100. OM sri anantavrundavananilayaya namah
101. OM srisvapnabavyarthavaktre namah
102. OM sriyatharthavacanaya namah
103. OM srisarvagunasamruddhaya namah
104. OM sri^^anadyaviccinnaguruparanparopadesalabdhamantrajaptre namah
105. OM sridhrutasarvavrataya namah
106. OM srirajadhirajaya namah
107. OM srigurusarvabaumaya namah
108. OM srisrimularamarcaka srimadragavendrayatindraya namah

|| iti srimadappannacharya kruta sriragavendrashtottarasatanamavali: samapta: ||

2 thoughts on “Sri Raghavendra Ashtothra Shata Namavali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s