appanacharya · MADHWA · raghavendra

Raghavendra kavacha

ಕವಚಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನ
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುರುವರಸ್ಯ ವಾಂಚಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕಂ||

ಋಷಿರಸ್ಯ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಚಾಂದೂನುಷ್ಟುಪ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್
ದೇವತಾ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮ್ ಜಪ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸ
ಉದ್ಯತ್ ಪ್ರದ್ಯೋತನಧ್ಯೋತ ಧರ್ಮ ಕೂರ್ಮಸನೆ ಸ್ತಿತಂ||

ಖದ್ಯೋ ಖದ್ಯೋತಧ್ಯೋತ ಧರ್ಮ ಕೂರ್ಮಸನೆ ಸ್ತಿತಂ
ಧೃತ ಕಾಷಾಯವಸನಂ ತುಳಸೀಧರ ವಕ್ಷಸಂ||

ದೂರ್ದಂಡ ವಿಲಾಸದ್ದಂಡ ಕಮಂಡಲ ವಿರಾಜಿತಂ/
ಅಭಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲಾ ಲೋಲಕ ಕರಾ೦ಭುಜಂ||

ಯೋಗೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೆ
ಶಿರೋ ರಕ್ಷತುಮೆ ನಿತ್ಯಂ ರಾಘವೇ೦ದ್ರೋ ಭಿಲೇಸ್ತದ||

ಪಾಪಾದ್ರಿಪಾತನೆ ವಜ್ರ ಕೇಶಾನ್ ರಕ್ಷತುಮೆ ಗುರು
ಕ್ಷಮಾಸುರ ಗಣಾಧೀಶೋ ಮುಖಂ ರಕ್ಷತುಮೆ ಗುರು||

ಹರಿಸೇವಾಲಬ್ಧ ಸರ್ವಸಂಪತ್ ಫಲಂ ಮಮಾವತು
ದೇವಸ್ವಭಾವೋ ವತುಮೆ ದೃಷೌ ತತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಕ||

ಇಷ್ಟಪ್ರದಾನೆ ಕಲ್ಪದರು ಶ್ರೋತ್ರೆ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಧ ಬೋಧಕ
ಭವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮೆ ನಾಸಾಂ ಜೀವಮೆ ವತು ಭವ್ಯಕೃತ್||

ಆಶ್ಯಂ ರಕ್ಷತುಮೆ ದುಃಖತೂಲ ಸಂಘಾಗ್ನಿ ಚರ್ಯಕ
ಸುಖ ಧೈರ್ಯಾದಿ ಸುಗುಣೋ ದ್ರುವೌ ಮಮ ಸದಾವತು||

ಔಷ್ಥ ರಕ್ಷತುಮೆ ಸರ್ವಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಮಾನ್
ಉಪಪ್ಲವ ವೋದಧೇಸೇತುರ್ದಂತಾನ್ ರಕ್ಷತುಮೆ ಸದಾ||

ನಿರಸ್ತ ದೋಷೋಮೆ ಪಾತುಮೆ ಕಪೋಲೌ ಕರ್ವಪಾಲಕ
ನಿರವದ್ಯ ಮಹಾವೇಶ ಕಾಂತಮೇವತು ಸರ್ವದಾ||

ಕರ್ಣಮೂಲೇತು ಪರ್ತ್ಯರ್ಧಿ ಮೂಕತ್ವಕರವಾಗಿಮ
ಪರವಾದಿಜಯೇ ಪಾಟು ಹಸ್ತ ಸತಾತ್ವ ವಾದಕೃತ್||

ಕರೌ ರಕ್ಷತುಮೆ ವಿದ್ಯತ್ ಪರಿಜ್ಞೆಯ ವಿಶೇಷವಾನ್
ವಾಗ್ವೈಖರಿ ಭವ್ಯ ಶೇಷಜಯೀ ವಕ್ಷಸ್ತಳಂ ಮಮ||

ಸತೀ ಸಂತಾನ ಸಂಪತ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ವೃದ್ಧಿಕಂ
ಸ್ತಾನೌ ರಕ್ಷತುಮೆ ನಿತ್ಯಂ ಶರೀರವದ್ಯ ಹಾನಿಕೃತ್||

ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾದಾಬ್ಜಾಭಿಷೇಕ ಜಲ ಸಂಚಯ
ನಾಭಿಂ ರಕ್ಷತುಮೆ ಪಾರೌಶ್ವ ದ್ಯುಣದೀತುಲ್ಯ ಸದ್ಗುಣ||

ಪ್ರವ್ರುಷ್ಟಂ ರಕ್ಷತುಮೆ ನಿತ್ಯಂ ತಾಪತ್ರಯ ವಿನಾಶಕೃತ್
ಕತ್ತಿಮೆ ರಕ್ಷತು ಸದಾ ವಂಧ್ಯಾ ಸತ್ಪುತ್ರದಾಯಕ||
ಜಗನಂ ಮೇವತು ಸದಾ ವ್ಯಂಗಸ್ವಂಗ ಸಮೃದ್ಧಿಕೃತ್
ಗುಹ್ಯಂ ರಕ್ಷತುಮೆ ಪಾಪ ಗ್ರಹಾರಿಷ್ಟ ವಿನಾಶಕೃತ್||

ಭಕಾಘ ವಿಧ್ವಂಸಕರ ನಿಜಮೂರ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕ
ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಪಾತುಮೆ ರೋಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಗದ್ಗುರು||

ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರೋಸೌ ಜಾನುನೀಮೆ ಸದಾವತು
ಜಂಘೆ ರಕ್ಷತುಮೆ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಮತವರ್ಧನ||

ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ತ ಸುಧೀಂದ್ರ ವರಪುತ್ರಕಃ
ಗುಲ್ಫೌ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇ೦ದ್ರೋಮೆ ಯತಿರಾಟ್ ಸರ್ವದಾವತು||

ಪಾದೌ ರಕ್ಷತುಮೆ ಸರ್ವ ಭಯಹಾರಿ ಕೃಪಾನಿಧಿ
ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ಸುಪುತ್ರಾಯು: ಯಶಃ ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಃ||

ಕರಪಾದಾಂಗುಲೀ ಸರ್ವ ಮಮಾವತು ಜಗದ್ಗುರು
ಪ್ರತಿವಾದಿ ಜಯಸ್ವಾಂತ ಭೇದ ಚಿಹ್ನಾದರೋ ಗುರು||

ನಖಾನವತುಮೆ ಸರ್ವಾನ್ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದ
ಅಪರೋಕ್ಷಿಕೃತಶ್ರೀಶ ಪ್ರಾಚ್ಯಂ ದಿಶಿ ಸದಾವತು||

ಸದಕ್ಷಿಣೆ ಚಾವತುಮಾಂ ಸಮುಪೇಕ್ಷಿತ ಭಾವಜ
ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರದಾತಾಚ ಪ್ರಚೀತ್ಯಮವತು ಪ್ರಭು||

ದಯಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ವಾಕ್ಪಾಟವ ಮುಖಾಂಕಿತ
ಸದೊದೀಚ್ಯಮಪತುಮಾಂ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಮಾನ್||

ನಿಖೆಂದ್ರಿಯ ದೋಷಗಣ ಮಹಾನುಗ್ರಹಕೃದ್ ಗುರು
ಅದಾಚ್ಯೋರ್ವಂ ಚಾವತು ಮಾಮುಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನೂದಿತ||

ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಘರಾಶಿಘ್ನ ಮಾಮ್ ರಕ್ಷತು ವಿಧಿಕ್ಷುಚ
ಚತುರ್ನಾಂಚ ಪುಮಾರ್ಧಾನಂ ದಾತಾ ಪ್ರಾತ ಸದಾವತು||

ಸಂಗಮೇವತು ಮಾಮ್ ನಿತ್ಯಂ ತತ್ವನಿತ್ಸರ್ವ ಸುಖಾಕೃತ್
ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನೆ ಗಮ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಮಾಮ್ ರಕ್ಷತು ಮಹಿಷಯ||

ಮೃತಪೋತ ಪ್ರಾಣದಾತ ಸಾಯಾಹ್ನೆ ಮಾಮ್ ಸದಾವತು
ವೇದಿಸ್ತ ಪುರುಷೋಜೀವಿ ನಿಷಿಧೆ ಪಾತು ಮಾಮ್ ಗುರು||

ವಹ್ನಿಸ್ಥ ಮಾಲಿಕೂಧಾರ್ಥ ವಹ್ನಿ ತಾಪಾತ್ಸದಾವತು
ಸಮಗ್ರ ಟೀಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಗುರುಮೆ ವಿಷಯೇವತು||

ಕಾಂತಾರೆವತು ಮಾಮ್ ನಿತ್ಯಂ ಭಟ್ಟ ಸಂಗ್ರಹಕೃದ್ ಗುರು
ಸುಧಾಪರಿಮಳೋಧಾರ್ತ ಸುಚಂದಸ್ತು ಸದಾವತು||

ರಾಜಚೋರ ವಿಷವ್ಯಾಧಿಯ ದೋವಸ್ಯಾಮ್ರುಗಾಧಿಭಿ
ಅಪಸ್ಮಾರಾಪಹರ್ತಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿತ್ಸರ್ವದಾವತು||

ಗತೌ ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಮ್ ಪಾತು ಉಪನಿಷದರ್ಧಕೃದ್ ಗುರು
ಚಾಗ್ವ ಶ್ಯನಕೃದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತಿತೌ ರಕ್ಷತು ಮಾಮ್ ಸದಾ||

ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿವಾಸೀ ಮಾಮ್ ಜಗತ್ಕಾಲೇ ಸದಾವತು
ನ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾವಲೀಕರ್ತ ಸ್ವಪ್ನಂ ರಕ್ಷತು ಮಾಮ್ ಸದಾ||

ಮಾಮ್ ಪಾತು ಚಂದ್ರಿಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತಾ ಸುಪ್ತೌಹಿ ತತ್ವಕೃತ್
ಸುತಂತ್ರ ದೀಪಿಕಕರ್ತ ಮುಕುಟೌ ರಕ್ಷತು ಮಾಮ್ ಸದಾ||

ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಕರ್ತಾ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಮಾಮ್ ಗುರು
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮತ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರೋವತು ಸದಾನಘ||

ಫಲಸ್ತುತಿ
ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಕವಚಂ ಪಾಪ ನಾಶನಂ
ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿ ಹರಮ್ ಸದ್ಯ ಪಾಪನಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಂ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ನಿಯಮೇನ ಸಮಾಹಿತ
ಅದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಯಾದೇಡ ಮೂಕೋಪಿ ವಾಕ್ಪತಿ||

ಪೂರ್ಣಾಯು ಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಕೃತ್
ಪೀತ್ವಾ ವಾರಿ ನರೂ ಯೇನ ಕವಚೇನಾಭಿ ಮಂತ್ರಿತಂ||

ಜಹಾತಿ ಕುಕ್ಷಿಗಾನ್ ರೋಗಾನ್ ಗುರುವರ್ಯ ಪ್ರಸಾದತ
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಗುರೋ ವೃಂದಾವನಸ್ಯ||

ಕರೋತಿ ಪರಾಯ ಭಕ್ತಾ ತದೇತ್ ಕವಚಂ ಪಠನ್
ಪಂಗು ಕೂನಿಶ್ಚ ಪೌಂಗದ ಪೂರಾಂಗೋ ಜಾಯತೆ ದರ್ಶನಂ||

ಶೇಷಾಶ್ಚ ಕುಷ್ಟಪೂರ್ವಶ್ಚ ನಷ್ಯಾ೦ತ್ಯಾ ಮಯಿರಾಶಯಾ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೇನ ಮಂತ್ರೇನ ಸ್ತೋತ್ರೆಣ ಕವಚೇನ ಚ||

ವೃಂದಾವನೇ ಸನ್ನಿಹಿತ ಮಾಭಿಶಿಚ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ
ಯಂತ್ರೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾನ್ಯಸ್ಥ ವಿಲಿಖ್ಯಾರ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತಂ||

ಷೋಡಶೈ ರೂಪಚಾರ್ಯೈಶ್ಚ ಸಂಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರುಂ
ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಾಕ್ಯಾಭಿರರ್ಚಯೇತ್ಕು ಸುಮಾನಿಧಿಭಿ||

ಫಲೈಶ್ಚ ವಿವಿದೈರೇವ ಗುರೋರರ್ಚಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವತ
ನಾಮ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇನ ಗುರುವರ್ಯ ಪ್ರಸಾದತ||

ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾದ್ಯ ವಿದ್ರವಂತಿ ದಿಶೂ ದಶ
ಪಟೇದೆದತ್ರಿಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಗುರೋ ವೃಂದಾವನಾ೦ತಿಕೆ||

ದೀಪಂ ಸಂಯೋಜ್ಯವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಸುಖಾಸು ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್
ರಾಜ ಚೋರ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರ ಸರ್ಪನಕ್ರಾದಿ ಪೀಡನಾತ್||

ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭವೇನ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನಜಾಯತೆ
ಸೋಮಸೂರ್ಯೋ ಪರಾಗಾದಿ ಕಾಲೇ ವೃಂದಾವನಾ೦ತಿಕೆ||

ಕವಚಾದ್ರಿಕಂ ಪುಣ್ಯಮಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ದರ್ಶಿತಂ
ಜಪೇದ ಸಾಧನಂ ಪುತ್ರಾನ್ ಭಾರ್ಯಾಂ ಚ ಸುಮನೋರಮಂ||

ಜ್ಞಾನಂ ಭಕ್ತಿಂ ಚ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯೇ ಮೋದತೆ ನಿತ್ಯಂ ಗುರುವರ್ಯ ಪ್ರಸಾದತ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪ್ಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ||
kavacaM SrI rAGavEndrasya yatIndrasya mahAtmana
vakShyAmi guruvarasya vAncitArtha pradAyakaM||

RuShirasya appaNNAcArya cAndUnuShTup prakIrtitam
dEvatA SrI rAGavEndra gururiShTArtha siddhayE||

aShTOttaraSatam japyaM Bakti yuktEna cEtasa
udyat pradyOtanadhyOta dharma kUrmasane stitaM||

KadyO KadyOtadhyOta dharma kUrmasane stitaM
dhRuta kAShAyavasanaM tuLasIdhara vakShasaM||

dUrdanDa vilAsaddanDa kamanDala virAjitaM
aBaya j~jAnamudrAkSha mAlA lOlaka karAmBujaM||

yOgIndra vandya pAdAbjaM rAGavEndra guruM Baje
SirO rakShatume nityaM rAGavEndrO BilEstada||

pApAdripAtane vajra kESAn rakShatume guru
kShamAsura gaNAdhISO muKaM rakShatume guru||

harisEvAlabdha sarvasaMpat PalaM mamAvatu
dEvasvaBAvO vatume dRuShau tatva pradarSaka||

iShTapradAne kalpadaru SrOtre Srutyardha bOdhaka
Bavya svarUpame nAsAM jIvame vatu BavyakRut||

ASyaM rakShatume duHKatUla sanGAgni caryaka
suKa dhairyAdi suguNO druvau mama sadAvatu||

auShtha rakShatume sarvagraha nigraha SaktimAn
upaplava vOdadhEsEturdaMtAn rakShatume sadA||

nirasta dOShOme pAtume kapOlau karvapAlaka
niravadya mahAvESa kAntamEvatu sarvadA||

karNamUlEtu partyardhi mUkatvakaravAgima
paravAdijayE pATu hasta satAtva vAdakRut||

karau rakShatume vidyat parij~jeya viSEShavAn
vAgvaiKari Bavya SEShajayI vakShastaLaM mama||

satI santAna saMpatti Bakti j~jAnAdi vRuddhikaM
stAnau rakShatume nityaM SarIravadya hAnikRut||

puNyavardhana pAdAbjABiShEka jala sancaya
nABiM rakShatume pArauSva dyuNadItulya sadguNa||

pravruShTaM rakShatume nityaM tApatraya vinASakRut
kattime rakShatu sadA vandhyA satputradAyaka||
jaganaM mEvatu sadA vyangasvaMga samRuddhikRut
guhyaM rakShatume pApa grahAriShTa vinASakRut||

BakAGa vidhvaMsakara nijamUrti pradAyaka
mUrtimAn pAtume rOma rAGhavEndra jagadguru||

sarvatantra svatantrOsau jAnunIme sadAvatu
janGe rakShatume nityaM SrI madhva matavardhana||

vijayIndra karAbjOtta sudhIndra varaputrakaH
gulPau SrI rAGavE0drOme yatirAT sarvadAvatu||

pAdau rakShatume sarva BayahAri kRupAnidhi
j~jAnaBakti suputrAyu: yaSaH SrI puNyavardhanaH||

karapAdAngulI sarva mamAvatu jagadguru
prativAdi jayasvAnta BEda cihnAdarO guru||

naKAnavatume sarvAn sarva SAstra viSArada
aparOkShikRutaSrISa prAcyaM diSi sadAvatu||

sadakShiNe cAvatumAM samupEkShita BAvaja
apEkShita pradAtAca pracItyamavatu praBu||

dayA dAkShiNya vairAgya vAkpATava muKAnkita
sadodIcyamapatumAM SApAnugraha SaktimAn||

niKendriya dOShagaNa mahAnugrahakRud guru
adAcyOrvaM cAvatu mAmuShTAkShara manUdita||

AtmAtmIya GarASiGna mAm rakShatu vidhikShuca
caturnAnca pumArdhAnaM dAtA prAta sadAvatu||

sangamEvatu mAm nityaM tatvanitsarva suKAkRut
mAdhyAhne gamya mahimA mAm rakShatu mahiShaya||

mRutapOta prANadAta sAyAhne mAm sadAvatu
vEdista puruShOjIvi niShidhe pAtu mAm guru||

vahnistha mAlikUdhArtha vahni tApAtsadAvatu
samagra TIkA vyAKyAta gurume viShayEvatu||

kAntArevatu mAm nityaM BaTTa sangrahakRud guru
sudhAparimaLOdhArta sucandastu sadAvatu||

rAjacOra viShavyAdhiya dOvasyAmrugAdhiBi
apasmArApahartAna SAstra vitsarvadAvatu||

gatau sarvatra mAm pAtu upaniShadardhakRud guru
cAgva SyanakRudAcArya stitau rakShatu mAm sadA||

mantrAlaya nivAsI mAm jagatkAlE sadAvatu
nyAya muktAvalIkarta svapnaM rakShatu mAm sadA||

mAm pAtu candrikA vyAKyAkartA suptauhi tatvakRut
sutantra dIpikakarta mukuTau rakShatu mAm sadA||

gItArtha sangrahakartA sadA rakShatu mAm guru
SrI madhvamata dugdhAbdhi candrOvatu sadAnaGa||

Palastuti
iti SrI rAGavEndrasya kavacaM pApa nASanaM
sarva vyAdhi haram sadya pApanaM puNyavardhanaM||

ya idaM paThatE nityaM niyamEna samAhita
adRuShTi pUrNadRuShTi syAdEDa mUkOpi vAkpati||

pUrNAyu pUrNa saMpatti Bakti j~jAna vRuddhikRut
pItvA vAri narU yEna kavacEnABi mantritaM||

jahAti kukShigAn rOgAn guruvarya prasAdata
pradakShiNa namaskArAn gurO vRundAvanasya||

karOti parAya BaktA tadEt kavacaM paThan
pangu kUniSca paungada pUrAngO jAyate darSanaM||

SEShASca kuShTapUrvaSca naShyAntyA mayirASayA
aShTAkSharEna mantrEna stOtreNa kavacEna ca||

vRundAvanE sannihita mABiSicya yathAvidhi
yantre mantrAkSharAnyastha viliKyArta pratiShTitaM||

ShODaSai rUpacAryaiSca saMpUjya trijagadguruM
aShTOttara SatAkyABirarcayEtku sumAnidhiBi||

PalaiSca vividairEva gurOrarcAM prakurvata
nAma SravaNa mAtrEna guruvarya prasAdata||

BUta prEta piSAcAdya vidravanti diSU daSa
paTEdedatrikaM nityaM gurO vRundAvanAntike||

dIpaM saMyOjyavidyAvAn suKAsu vijayI BavEt
rAja cOra mahAvyAGra sarpanakrAdi pIDanAt||

kavacasya praBavEna BayaM tasya najAyate
sOmasUryO parAgAdi kAlE vRundAvanA0tike||

kavacAdrikaM puNyamappaNNAcArya darSitaM
japEda sAdhanaM putrAn BAryAM ca sumanOramaM||

j~jAnaM BaktiM ca vairAgyaM BuktiM muktiM ca SASvataM
saMprApyE mOdate nityaM guruvarya prasAdata||

iti SrImadappppaNNAcArya viracitaM SrI rAGavEndra kavacaM saMpUrNaM||

 

appanacharya · ashtothram · MADHWA · raghavendra

Sri Raghavendra Ashtothra Shata Namavali

 1. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಶ್ರೀಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಶ್ರೀಕ್ಷಮಾಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಶ್ರೀಸ್ವಪಾದಭಕ್ತಪಾಪಾದ್ರಿಭೇದನದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಶ್ರಿಹರಿಪಾದಪದ್ಮನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧಸರ್ವಸಂಪದೇ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಶ್ರೀದೇವಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಶ್ರೀದಿವಿಜದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಶ್ರೀಭವ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಶ್ರೀಸುಖಧೈರ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಶ್ರೀದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಶ್ರೀದುಸ್ತಿರ್ಣೋಪಪ್ಲವಸಿಂಧುಸೇತವೇ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ವತ್ಪರಿಜ್ಞೇಯಮಹಾವಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಶ್ರೀಸಂತಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಶ್ರೀತಾಪತ್ರಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ಷುಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಶ್ರೀಹರಿಚರಣಸರೋಜರಜೋಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಶ್ರೀದುರಿತಕಾನನದವಭೂತಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಶ್ರೀಸತತಸನ್ನಿಹಿತಶೇಷದೇವತಾಸಮುದಾಯಾಯ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರವರಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಸಿದ್ದಾಂತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕಾಯ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಶ್ರೀಯತಿಕುಲತಿಲಕಾಯ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಭಕ್ತ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸುಪುತ್ರಾದಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತಿವಾದಿಮಾತಂಗಕಂಠೀರವಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಶ್ರೀದಯಾದಕ್ಷಿಣ್ಯವೈರಗ್ಯಶಾಲಿನೇ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಪಾದಾಂಬುಜಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮದಾಸಪದಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಶ್ರೀದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವಯೇ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವೇಂದೀವರೇಂದವೇ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಶ್ರೀಅಗಮ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಶ್ರೀಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಪಾರಾವಾರಪಾರಂಗತಾಯ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಶ್ರೀಯೋಗೀಂದ್ರಗುರುವೇ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಲಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಶ್ರೀಸಮಗ್ರಟೀಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಿಕಾಪ್ರಕಾಶಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಶ್ರೀಸತ್ಯಾಧಿರಾಜಗುರುವೇ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಶ್ರೀಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಫಲದಾಯ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಶ್ರೀತರ್ಕತಾಂಡವವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಸುಹೃದೇ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಶ್ರೀಆರ್ಯಾನುವರ್ತಿನೇ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಶ್ರೀನಿರಸ್ತದೋಷಾಯ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಶ್ರೀನಿರವದ್ಯವೇಷಾಯ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವನಿಧಾನಭಾಷಾಯ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಶ್ರೀಯಮನಿಯಮಾಸನಪ್ರಾಣಾಮ್ಯಾಮಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಧ್ಯಾನಧಾರಣ ಸಮಾಧ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಾನುಷ್ಠನನಿಯಮಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಶ್ರೀಸಂಗಾಮ್ನಾಯಕುಶಲಾಯ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಶ್ರೀಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಶ್ರೀತಪೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಶ್ರೀಜಪಪ್ರಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಶ್ರೀದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಶ್ರೀಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಶ್ರೀಟೀಕಾಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಶ್ರಿಶೈವಪಾಷಂಡಧ್ವಾಂತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಮತಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರಾಯ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಶ್ರೀಸದೋಪಾಸಿತಹನುಮತೇ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಶ್ರೀಪಂಚಭೇದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಶ್ರೀಅದ್ವೈತಮೂಲನಿಕೃಂತನಾಯ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಶ್ರೀಕುಷ್ಠಾದಿರೋಗನಾಶಕಾಯು ನಮಃ
 70. ಓಂ ಶ್ರೀಅಗ್ರ್ಯಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಶ್ರೀಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಚಲಪರಿಮಾಯ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಶ್ರೀಕೋವಿದೇಶಾಯ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಶ್ರೀವೃಂದಾವನರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಶ್ರೀವೃಂದಾವನಾಂತರ್ಗತಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಶ್ರೀಚತುರೂಪಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಶ್ರೀನಿರೀಶ್ವರಮತನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಶ್ರೀಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಶ್ರೀಜಯರಾಜಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇತ್ರೇ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಟೀಕಾದ್ಯವಿರುದ್ಧಗ್ರಂಥಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಶ್ರೀಸದಾ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಷೇಮಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಷಾಯಚೈಲಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಶ್ರೀದಂಡಕಮಂಡಲುಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರೂಪಹರಿನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಶ್ರೀಲಸದೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಾಯ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಶ್ರೀಗಾತ್ರಧೃತವಿಷ್ಣುಧರಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಸಜ್ಜನವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಶ್ರೀಮಾಯಿಕರ್ಮಂದಿಮದಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಶ್ರೀವಾದಾವಲ್ಯರ್ಥವಾದಿನೇ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಶ್ರೀಸಾಂಶಜೇವಾಯ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಶ್ರೀಮಾದ್ಯಮಿಕಮತವನಕುಠಾರಾಯ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರತಿಪದಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾರ್ಥಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಶ್ರೀಅಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಶ್ರೀಕಂದರ್ಪವೈರಿಣೇ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಶ್ರೀವೈರಾಗ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಶ್ರೀಭಾಟ್ಟಸಂಗ್ರಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಶ್ರೀದೂರೀಕೃತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಶ್ರೀಭ್ರಾಂತಿಲೇಶವಿದುರಾಯ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಪಂಡಿತಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಶ್ರೀ ಅನಂತವೃಂದಾವನನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಶ್ರೀಸ್ವಪ್ನಭಾವ್ಯರ್ಥವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಶ್ರೀಯಥಾರ್ಥವಚನಾಯ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಶ್ರೀಸರ್ವಗುಣಸಮೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಶ್ರೀಅನಾದ್ಯವಿಚ್ಛಿನ್ನಗುರುಪರಂಪರೋಪದೇಶಲಬ್ಧಮಂತ್ರಜಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಶ್ರೀಧೃತಸರ್ವವ್ರತಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಕಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವೇಂದ್ರಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃತ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿ: ಸಮಾಪ್ತಾ:||


1. OM sriragavendraya namah
2. OM srisakalapradatre namah
3. OM srikshamasurendraya namah
4. OM srisvapadabaktapapadribedanadrushtivajraya namah
5. OM sriharipadapadmanishevanallabdhasarvasampade namah
6. OM sridevasvabavaya namah
7. OM sridivijadrumaya namah
8. OM sribavyasvarupaya namah
9. OM srisukadhairyasaline namah
10. OM sridushtagrahanigrahakartre namah
11. OM sridustirnopaplavasindhusetave namah
12. OM srividvatparij~jeyamahaviseshaya namah
13. OM srisamtanapradayakaya namah
14. OM sritapatrayavinasakaya namah
15. OM sricakshupradayakaya namah
16. OM sriharicaranasarojarajobushitaya namah
17. OM sriduritakananadavabutaya namah
18. OM srisarvatantrasvatantraya namah
19. OM srimadhvamatavardhanaya namah
20. OM srisatatasannihitaseshadevatasamudayaya namah
21. OM srisudhimdravaraputrakaya namah
22. OM srivaishnavasiddamtapratishthapakaya namah
23. OM sriyatikulatilakaya namah
24. OM srij~janabaktyayurarogyasuputradivardhanaya namah
25. OM sriprativadimatamgakanthiravaya namah
26. OM srisarvavidyapravinaya namah
27. OM sridayadakshinyavairagyasaline namah
28. OM sriramapadambujasaktaya namah
29. OM sriramadasapadasaktaya namah
30. OM sriramakathasaktaya namah
31. OM sridurvadidhvantaravaye namah
32. OM srivaishnavendivaremdave namah
33. OM srisapanugrahasaktaya namah
34. OM sri^^agamyamahimne namah
35. OM srimahayasase namah
36. OM srimadhvamatadugdhabdhichandramase namah
37. OM sripadavakyapramanaparavaraparangataya namah
38. OM sriyogindraguruve namah
39. OM srimantralayanilayaya namah
40. OM sriparamahamsaparivrajakacaryaya namah
41. OM srisamagratikavyakyakartre namah
42. OM sricamdrikaprakasakarine namah
43. OM srisatyadhirajaguruve namah
44. OM sribaktavatsalaya namah
45. OM sripratyakshapaladaya namah
46. OM srij~janapradayakaya namah
47. OM srisarvapujyaya namah
48. OM sritarkatandavavyakyatre namah
49. OM srikrushnopasakaya namah
50. OM srikrushnadvaipayanasuhrude namah
51. OM sri^^aryanuvartine namah
52. OM srinirastadoshaya namah
53. OM sriniravadyaveshaya namah
54. OM sripratyarthimukatvanidhanabashaya namah
55. OM sriyamaniyamasanapranamyamapratyaharadhyanadharana samadhyashtamgayoganushthananiyamaya namah
56. OM srisamgamnayakusalaya namah
57. OM srij~janamurtaye namah
58. OM sritapomurtaye namah
59. OM srijapaprakyataya namah
60. OM sridushtasikshakaya namah
61. OM srisishtarakshakaya namah
62. OM sritikapratyakshararthaprakasakaya namah
63. OM srisaivapashamdadhvantabaskaraya namah
64. OM sriramanujamatamardakaya namah
65. OM srivishnubaktagresaraya namah
66. OM srisadopasitahanumate namah
67. OM sripanchabedapratyakshasthapakaya namah
68. OM sri^^advaitamulanikrumtanaya namah
69. OM srikushthadiroganasakayu namah
70. OM sri^^agryasampatpradatre namah
71. OM sribrahmanapriyaya namah
72. OM srivasudevacalaparimaya namah
73. OM srikovidesaya namah
74. OM srivrundavanarupine namah
75. OM srivrundavanantargataya namah
76. OM sricaturupasrayaya namah
77. OM srinirisvaramatanivartakaya namah
78. OM srisampradayapravartakaya namah
79. OM srijayarajamukyabiprayavetre namah
80. OM sribashyatikadyaviruddhagramthakartre namah
81. OM srisada svasthanakshemacimtakaya namah
82. OM srikashayacailabushitaya namah
83. OM sridandakamandalumanditaya namah
84. OM srichakrarupaharinivasaya namah
85. OM srilasadurdhvapundraya namah
86. OM srigatradhrutavishnudharaya namah
87. OM srisarvasajjanavanditaya namah
88. OM srimayikarmandimadamardakaya namah
89. OM srivadavalyarthavadine namah
90. OM srisamsajevaya namah
91. OM srimadyamikamatavanakutharaya namah
92. OM sripratipadam pratyaksharam bashyatikarthagrahine namah
93. OM sri^^amanushavigrahaya namah
94. OM srikamdarpavairine namah
95. OM srivairagyanidhaye namah
96. OM sribattasangrahakartre namah
97. OM sridurikrutarishadvargaya namah
98. OM sribramtilesaviduraya namah
99. OM srisarvapanditasammataya namah
100. OM sri anantavrundavananilayaya namah
101. OM srisvapnabavyarthavaktre namah
102. OM sriyatharthavacanaya namah
103. OM srisarvagunasamruddhaya namah
104. OM sri^^anadyaviccinnaguruparanparopadesalabdhamantrajaptre namah
105. OM sridhrutasarvavrataya namah
106. OM srirajadhirajaya namah
107. OM srigurusarvabaumaya namah
108. OM srisrimularamarcaka srimadragavendrayatindraya namah

|| iti srimadappannacharya kruta sriragavendrashtottarasatanamavali: samapta: ||

appanacharya · MADHWA · raghavendra

Sri Raghavendra Managalaashtakam

raghavendra-mangalashtakam(Kannada)

Srimadrama padaravindamadhupah srimadhvavamsadhipah
Saccishyoduganodupah sritajagadgirvanasatpadapah |
Atyartham manasa krutacyutajapah papandhakaratapah
Srimatsadgururaghavendrayatirat kuryaddhruvam mangalam || 1 ||

Karmandindra sudhindra sadguru karambojodbava santatam
Prajyadhyanava sikrutakilajagadvastavya lakshmidhavah |
Saccastradividushakakilamrushavadibakanthiravah
Srimatsadgururaghavendrayatirat kuryaddhruvam mangalam || 2 ||

Salankaraka kavyanataka kalakanadapatanjala
Trayyartha smrutijaiminiyakavitasamg itaparangatah |
Viprakshatra vidangrijatamukaraneka prajasevitah
Srimatsadgururagavendrayatirat kuryaddhruvam mangalam || 3 ||

Rangottungata rangamangalakara sritungabadratata
Pratyasthadvijapungavalayalasan mantralayakye pure |
Navyendropalanila bavyakarasadbrundavanantargatah
Srimatsadgururagavendrayatirat kuryaddhruvam mangalam || 4 ||

Vidvadrajasirah kiritakacitanargyoruratnapraba
Ragagaugahapadukadvayacarah padmakshamaladharah |
Basvaddanda kamandalojvalakara raktambaradambarah
Srimatsadgururagavendrayatirat kuryaddhruvam mangalam || 5 ||

Yadbrundavana satpradakshinanamaskar abishekastuti
Dhyanaradhana mrudvilepanamukanekopacaran sada |
Karankaramabiprayamti chaturo lokah pumarthan sada
Srimatsadgururagavendrayatirat kuryaddhruvam mangalam || 6 ||

Vedavyasamunisamadhvayatirattikaryavakyamrutam
J~jatvadvaitamatam halahalasamam tyaktva samakyaptaye |
Samkyavatsukadam dasopanishadam vyakyam samakyanmuda
Srimatsadgururagavemdrayatirat kuryaddhruvam mamgalam || 7 ||

Srimadvaishnavalokajalakaguruh srimatparivradhbaruh
Sastre devaguruh sritamarataruh pratyuhagotrasvaruh |
Cetotitasirustatha jitavaruh satsaukyasampatkaruh
Srimatsadgururagavendrayatirat kuryaddhruvam mangalam || 8 ||

Yah sandhyasvanisam gurorvratipateh sanmangalasyashtakam
Sadyah papaharam svasevividusham Baktyaiva babashitam |
Baktya vyakti susampadam subapadam dirgayurarogyakam
Kirtim putrakalatrabandhavasuhrunmurti prayati dhruvam || 9 ||

|| iti sri appannacaryakrutam sriraghavendra mangalashtakam sampurnam ||

appanacharya · diseases · jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra

Raghavendraru – Protector from all diseases

Raghavendra guru stotram yahapathed bhakti poorvakam
Tasya kushthadi roganam nivrutti staraya bhavet

(Ragahvendra sthothram by Appannacharyaru)

For one who recites with intense devotion Sri Raghavendra Stotram, diseases such as leprosy, gets cured quickly.

The following dasara pada by Jagannatha dasaru also enlighten the power of Raghavendra  swamy in protecting from all diseases

Roga Harane Krupa Sagara Shri Guru
Raghavendra PariPaaleeso ||

Santhata Durmatha Dwanda Diwakara
Santhavinutha Matha Laleeso ||1||

Pavana Gathrasu Deva varane Thava
Sevaka Janarolagadeeso ||2||

Ghanna Mahima Jaganatha Vittala Priya
Ninna Aradhane Madeeso ||3||

Those who recite Raghavendra Stothram/Om sri Raghavendraya Namaha with complete devotion, is recovered from any sort of illness/health issues without any doubt

We all know Raghavendra swamy’s first avathara on this earth is Sri Prahladha.  Prahladarajaru had two brothers, Sahlada and Aahlada. Sahlada was Manvi Sri Jagannathadasaru and Ahlada was Bichali Sri Appanacharyaru. Appanacharyaru’s Raghavendra stothram and Jagannatha dasara padgalu on Raghavendra celebrated Raghavendra swamy in every way.

Sri Raghavendraya Namaha!!!

appanacharya · aradhana · bikshalaya · brindavana · MADHWA · raghavendra

Bikshalaya and Sri Raghavendra theertharu

Where?

Bikshalaya is located about 20 km from Mantralayam and is also known as Bichali in local language.

Significance

This is  the place where our beloved Rayaru spent 12 years of his life, staying in the house of Appanacharya, religious teacher of the 17th century.

Raghavendra Swamy had heard about Bichale and Appanacharya and so he came all the way from Adoni. He was given a warm  welcome by Appancaharya. The bond between the two men was so great that Rayaru accepted to stay on here.

Appancharya, though elder to Rayaru, spent the next 12 years in service of Rayaru. He lovingly fed Rayaru.

He sat with Rayaru on the Japada Katte here and both of them spent hours, days and months discussing a variety of issues related to the Shastras, Puranas, Upanishats.

Appanacharya built the Eka Shila Brindavana at the exact location where Sri Raghavendra taught the students and worshipped it for his life time.

However, the Brindavana at Bhikshalaya does not have any Mrithigai inside it. It was the first Brindavana to be constructed outside the Moola Brindavana at Mantralaya

before 2009 if you have visited this place, you could have seen the old house where Rayaru spent his days. The place where he slept, the place where he did Moola Rama pooje were all marked.

But the devastating 2009 floods(nature’s destruction) caused a huge damage to this great pilgrimage.

Rayaru, came to Bichale, somewhere between  1658-59 and stayed on here till 1671(till his brindavana pravesha)

You can also have Darshan of Mukhya prana devaru installed by Vyasarjaru and Sri Raghavendra theertharu here

it is believed in this house that Rayaru crafted his ideas about Chandrika and wrote them on the Japada Katte. This work called Tatparya Chandrika was the last work of Raghavendra Swamy. Incidentally, the original work of Chandrika was by sri Vyasa Raja theertharu, the previous avatar of Raghavendra Swamy.

IMG_6289.JPG
Mukhya praana installed by Vyasarajaru
img_6279
Mukhya Praana(Left side) installed by Raayaru
img_6290
Eka Shila Brindavana of our Rayaru
img_6298
Ugra Narasimha Installed by Sri Padarajaru

How to reach?

If you are going from Mantralayam, travel up the way to the railway station (Manthralayam Road). At the Madhavaram Junction, there are two roads one leading to Raichur and the other to Adoni. Take the road to Raichur. After crossing the Thungabadra Bridge (the new one) there will be another junction at Gile Sugur. Turning right will take you to Panchamukhi. Turn left and travel up the road for 8 kms to reach Bhikshalaya. There are several share autos and private jeeps plying from Mantralayam to Bhikshalaya and one can easily reach there without spending a lot of money.

appanacharya · Dvaitha · MADHWA · raghavendra

Guru Raghavendra sthothram/shri poorna bodha

Raghavendra theertharu decided to enter the Brindavana in 1671 A.D.Friday and sent Appanacharya for Madhwa Sanchara away from Mantralaya. He asked Diwan Venkanna to make all the arrangements. Appanacharya somehow came to know the news and decided to go to Mantralaya. But the river Tungbhadra was flooded and overflowing. Appanacharya never worried about this. He loved Guru Ragavendra swamy so much and decided to cross Tungabadra river. As He knew Guru Ragavendra Swamy completely he started Guru stotra Sripurnabodha Guruteertha Payobdhipaara.  Tungabadra river paved the way, by the time Appanacharya reached Mantralaya the last stone of the Brindavana was placed at the Brindavana. His Stotra immediately stopped after:

YoBhaktyaGuruRaghavendraCharanaDwandam Smaran YahaPathaet
Stotram Divyamidamsada Nahi BhavaettasyaA sukhamKinchan
Kimtvishtartha Samruddhireva KamalaNatha Prasadodayaat
KeertiDigviditaVibhutiratula..

Could not speak anything more. Guru Ragavendra Swamy sitting in the`Brindavana has listened the Gurustotra fully, and completed the Stotra by saying SAAKSHIHAYASTOTRAHI from the Brindavana. At that time Rayaru was Chanting Hayagreeva Mantra, said Hayagreeva Roopi Sri Hari is the witness for all this what has been told in the Gurustotra.This shows the amount of affection Guru Ragavendra Swamy has towards Appanacharya. Appanacharya composed this Stotra Gurustotra on the day of Ragavendra Swamy brindavana pravesha. This is the unforgettable contribution of Bichchali Appanacharya to all Guru Ragavendra Swamy devotees of this Universe.

The complete sthothram as follows:

raghavendra-stotram(Kannada)

Sri poorna bodha guru theertha payobdhi para,
Kamari maksha vishamaksha sira sprusanthi,
Poorvotharamitha tharanga charath suhamsa,
Devali sevitha parangri ugra payoia lagna

Jeevesa bedha guna poorthi jagath susathwa,
Neechaocha bhava mukha nakra ganai sametha,
Durvadhya japathi gilai guru raghavendra,
Vag devatha saridhamum vimali karothu

Sri Raghavendra sakala pradhatha,
Swa pada kancha dwaya bhakthi magbhyam,
Adhadri sammodhana drushti vajra,
Kshama surendra aavatthu maam sadaayam

Sri Raghavendro hari pada kancha,
Nishevann labdha samastha sampath,
Deva swabhavo divija dhrumo,
Ayam ishta pradho may sathatham sa bhooyath

Bhavya swaroopo bhava dukha thoola,
Sanga agni charya sukha dairya shali,
Samastha dushta graham nigraheso,
Durathya yopa plava Sindhu sethu

Nirastha dhosho niravadhya vesha,
Prathyarthi mookhtwa nidhana bhasha,
Vidhwath parigneya maha visesho,
Vaghwaiswari nirjjatha bhavya sesha

Santhana sampath parishuddha bhakthi,
Vignana vag deha supata vadhin,
Dathwa sarerothdha samastha doshan,
Hathwa sa no avyadh Guru Raghavendra

Yad padodhaka sanchaya sura nadhi mukhya paga sadhitha,
Asankhya anuthama punya sankha vilasad prakhata punyavaha,
Dus thapa thraya nasano bhuvi maha vandhyaya suputhra pradho,
Vyanga swanga samrudhidho graha maha papa hastham sraye

Yad pada kanja rajasa parii bhooshithanga,
Yad pad padma Madhu payitha manasa ye
Yad pada padma parikeerthana jeernavacha,
Thad darshanam duritha kanana davamrutham

Sarva thanthra swathanthrosou
sri madhwa matha vardhana,
Vijayeendra karabhjothdha
sudheendra vara puthraka

Sri Raghavendro yathi rat
gurur may syath bhaya pahaa
Jnana Bhkthi suputrayuh,
Yasa sri Punya vardhana

Prathivadi jaya swantha bhedha china dharo guru,
Sarva vidha pranenenyo Raghavendranna vidhyathe

Aparokshi krutha shreesa samupekshitha bhavaja,
Apekshitha pradhat anyo raghavendranna vidhyathe

Daya dakhinya vairagya, vak patava mukhangitha,
Shapanugraha sakthanyo raghavendranna vidhyathe.

Agnana vismrithi bhranthi samashyapasmriti kshaya,
Thanthra kampa vacha kountya mukha ye chendriyongava,
Doshasthe nasa mayanthi Raghavendra prasadatha

“Om Sri Raghavendraya nama” ihyashtakshara manthratha,
Japithad bhanga vidhath nithyam, ishatha syur na samsaya

Hanthu na kayajan doshan Athmameeya samud bhavan,
Sarvan api pumarthascha dadathu guru rathma vidh

Ithi kala thraye nithyam prarthaanaam ya karothi sa,
Iha muthraptha sarveshto modathe nathra samsaya

Aagamya mahima loke Raghavendro maha yasa,
Sri madhwa matha dughdhabdhi Chandro aavatha sada anagha

Sarva yathra phala vyapthyai yada shakthi pradakshinm,
Karomi thava sidhasya vrundavana gatham jalam,
Shirasa dharayamyadhya sarva theertha phalapthaye

Sarvabheeshata sidhyartha namaskaram karomyaham,
Thava sankeethanam Veda shasthrartha phala sidhaye

Samsare aksha sagare prakrthitho agahade dusthare,
Sarva vidhya jala grahairanupame kamadhi bhanga kule,
Nana vibhrama drubhrame amitha bhayasthomadhi phenothkate,
Dukhothkrushte vishe samudhara guro maam magna roopam sada

Raghavendra Guru stotram ya padeth Bhakthi poorvakam,
Thasya kushtadhi roganam Nivruthi stwaraya Bhaved

Andhobhi divya drushti, syadheda mookopi vagpati,
Poorna ayu poorna sampathi, stotrasyaasya japangaveth

Ya pibhe jjalamethena stotrenaivapi manthritham,
Thasya kukshi gatha dosha saerve nasyanthi thath kshanath

Yad vrundavana masadhya pangu kanchopi vaa jana,
Storenanena ya kuryath pradakshina namaskruthi,
Sa jangalo bhave deva guru raj prasadatha

Soma soorya parogo cha pushyarkadhi samagame,
Yo anuthamam idham stotramashtothara satham japeth,
Bootha pretha pisachadhi peeda thasya na jayathe

Yethad stotram samucharya guror vrundavananthike,
Deepa samyojana jnanam puthra labho bhaved druvam

Paravadhi jayo diva jnana bhakthya yadhi vardhanam,
Sarvabhishta pravrudhisyannathra karya vicharana

Raja chora maha vyagra sarpa nakradhi peedanam,
Na jayathe asya stotrasya prabhavannathra samsaya

Yo bhkthya guru raghavedra charana dwandham smaran. ya padeth,
Stotram divyamidham sada nahi bhaved thasya asukham kinchna

Kim thwishtartha samrudhireva kamala nadha prasadhodhayath,
Keerthir dig vidhitha vibhoothirathula sakshee hyastotra hi.

Ithi sree Raghavendrarya guru prasadatha,
Krutham storamidham punyam srimad appanna aabhidai.

Ithi Sri Appanna virachitham Sri Raghavendra stotram sampoornam.
Bharathi ramana mukhya pranathargatha Sri Krishnarpanamasthu.