appanacharya · MADHWA · raghavendra

Raghavendra kavacha

ಕವಚಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನ
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುರುವರಸ್ಯ ವಾಂಚಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕಂ||

ಋಷಿರಸ್ಯ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಚಾಂದೂನುಷ್ಟುಪ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್
ದೇವತಾ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮ್ ಜಪ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸ
ಉದ್ಯತ್ ಪ್ರದ್ಯೋತನಧ್ಯೋತ ಧರ್ಮ ಕೂರ್ಮಸನೆ ಸ್ತಿತಂ||

ಖದ್ಯೋ ಖದ್ಯೋತಧ್ಯೋತ ಧರ್ಮ ಕೂರ್ಮಸನೆ ಸ್ತಿತಂ
ಧೃತ ಕಾಷಾಯವಸನಂ ತುಳಸೀಧರ ವಕ್ಷಸಂ||

ದೂರ್ದಂಡ ವಿಲಾಸದ್ದಂಡ ಕಮಂಡಲ ವಿರಾಜಿತಂ/
ಅಭಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲಾ ಲೋಲಕ ಕರಾ೦ಭುಜಂ||

ಯೋಗೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೆ
ಶಿರೋ ರಕ್ಷತುಮೆ ನಿತ್ಯಂ ರಾಘವೇ೦ದ್ರೋ ಭಿಲೇಸ್ತದ||

ಪಾಪಾದ್ರಿಪಾತನೆ ವಜ್ರ ಕೇಶಾನ್ ರಕ್ಷತುಮೆ ಗುರು
ಕ್ಷಮಾಸುರ ಗಣಾಧೀಶೋ ಮುಖಂ ರಕ್ಷತುಮೆ ಗುರು||

ಹರಿಸೇವಾಲಬ್ಧ ಸರ್ವಸಂಪತ್ ಫಲಂ ಮಮಾವತು
ದೇವಸ್ವಭಾವೋ ವತುಮೆ ದೃಷೌ ತತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಕ||

ಇಷ್ಟಪ್ರದಾನೆ ಕಲ್ಪದರು ಶ್ರೋತ್ರೆ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಧ ಬೋಧಕ
ಭವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮೆ ನಾಸಾಂ ಜೀವಮೆ ವತು ಭವ್ಯಕೃತ್||

ಆಶ್ಯಂ ರಕ್ಷತುಮೆ ದುಃಖತೂಲ ಸಂಘಾಗ್ನಿ ಚರ್ಯಕ
ಸುಖ ಧೈರ್ಯಾದಿ ಸುಗುಣೋ ದ್ರುವೌ ಮಮ ಸದಾವತು||

ಔಷ್ಥ ರಕ್ಷತುಮೆ ಸರ್ವಗ್ರಹ ನಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಮಾನ್
ಉಪಪ್ಲವ ವೋದಧೇಸೇತುರ್ದಂತಾನ್ ರಕ್ಷತುಮೆ ಸದಾ||

ನಿರಸ್ತ ದೋಷೋಮೆ ಪಾತುಮೆ ಕಪೋಲೌ ಕರ್ವಪಾಲಕ
ನಿರವದ್ಯ ಮಹಾವೇಶ ಕಾಂತಮೇವತು ಸರ್ವದಾ||

ಕರ್ಣಮೂಲೇತು ಪರ್ತ್ಯರ್ಧಿ ಮೂಕತ್ವಕರವಾಗಿಮ
ಪರವಾದಿಜಯೇ ಪಾಟು ಹಸ್ತ ಸತಾತ್ವ ವಾದಕೃತ್||

ಕರೌ ರಕ್ಷತುಮೆ ವಿದ್ಯತ್ ಪರಿಜ್ಞೆಯ ವಿಶೇಷವಾನ್
ವಾಗ್ವೈಖರಿ ಭವ್ಯ ಶೇಷಜಯೀ ವಕ್ಷಸ್ತಳಂ ಮಮ||

ಸತೀ ಸಂತಾನ ಸಂಪತ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ವೃದ್ಧಿಕಂ
ಸ್ತಾನೌ ರಕ್ಷತುಮೆ ನಿತ್ಯಂ ಶರೀರವದ್ಯ ಹಾನಿಕೃತ್||

ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾದಾಬ್ಜಾಭಿಷೇಕ ಜಲ ಸಂಚಯ
ನಾಭಿಂ ರಕ್ಷತುಮೆ ಪಾರೌಶ್ವ ದ್ಯುಣದೀತುಲ್ಯ ಸದ್ಗುಣ||

ಪ್ರವ್ರುಷ್ಟಂ ರಕ್ಷತುಮೆ ನಿತ್ಯಂ ತಾಪತ್ರಯ ವಿನಾಶಕೃತ್
ಕತ್ತಿಮೆ ರಕ್ಷತು ಸದಾ ವಂಧ್ಯಾ ಸತ್ಪುತ್ರದಾಯಕ||
ಜಗನಂ ಮೇವತು ಸದಾ ವ್ಯಂಗಸ್ವಂಗ ಸಮೃದ್ಧಿಕೃತ್
ಗುಹ್ಯಂ ರಕ್ಷತುಮೆ ಪಾಪ ಗ್ರಹಾರಿಷ್ಟ ವಿನಾಶಕೃತ್||

ಭಕಾಘ ವಿಧ್ವಂಸಕರ ನಿಜಮೂರ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕ
ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಪಾತುಮೆ ರೋಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಗದ್ಗುರು||

ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರೋಸೌ ಜಾನುನೀಮೆ ಸದಾವತು
ಜಂಘೆ ರಕ್ಷತುಮೆ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಮತವರ್ಧನ||

ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ತ ಸುಧೀಂದ್ರ ವರಪುತ್ರಕಃ
ಗುಲ್ಫೌ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇ೦ದ್ರೋಮೆ ಯತಿರಾಟ್ ಸರ್ವದಾವತು||

ಪಾದೌ ರಕ್ಷತುಮೆ ಸರ್ವ ಭಯಹಾರಿ ಕೃಪಾನಿಧಿ
ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ಸುಪುತ್ರಾಯು: ಯಶಃ ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಃ||

ಕರಪಾದಾಂಗುಲೀ ಸರ್ವ ಮಮಾವತು ಜಗದ್ಗುರು
ಪ್ರತಿವಾದಿ ಜಯಸ್ವಾಂತ ಭೇದ ಚಿಹ್ನಾದರೋ ಗುರು||

ನಖಾನವತುಮೆ ಸರ್ವಾನ್ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದ
ಅಪರೋಕ್ಷಿಕೃತಶ್ರೀಶ ಪ್ರಾಚ್ಯಂ ದಿಶಿ ಸದಾವತು||

ಸದಕ್ಷಿಣೆ ಚಾವತುಮಾಂ ಸಮುಪೇಕ್ಷಿತ ಭಾವಜ
ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರದಾತಾಚ ಪ್ರಚೀತ್ಯಮವತು ಪ್ರಭು||

ದಯಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ವಾಕ್ಪಾಟವ ಮುಖಾಂಕಿತ
ಸದೊದೀಚ್ಯಮಪತುಮಾಂ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಮಾನ್||

ನಿಖೆಂದ್ರಿಯ ದೋಷಗಣ ಮಹಾನುಗ್ರಹಕೃದ್ ಗುರು
ಅದಾಚ್ಯೋರ್ವಂ ಚಾವತು ಮಾಮುಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನೂದಿತ||

ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಘರಾಶಿಘ್ನ ಮಾಮ್ ರಕ್ಷತು ವಿಧಿಕ್ಷುಚ
ಚತುರ್ನಾಂಚ ಪುಮಾರ್ಧಾನಂ ದಾತಾ ಪ್ರಾತ ಸದಾವತು||

ಸಂಗಮೇವತು ಮಾಮ್ ನಿತ್ಯಂ ತತ್ವನಿತ್ಸರ್ವ ಸುಖಾಕೃತ್
ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನೆ ಗಮ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಮಾಮ್ ರಕ್ಷತು ಮಹಿಷಯ||

ಮೃತಪೋತ ಪ್ರಾಣದಾತ ಸಾಯಾಹ್ನೆ ಮಾಮ್ ಸದಾವತು
ವೇದಿಸ್ತ ಪುರುಷೋಜೀವಿ ನಿಷಿಧೆ ಪಾತು ಮಾಮ್ ಗುರು||

ವಹ್ನಿಸ್ಥ ಮಾಲಿಕೂಧಾರ್ಥ ವಹ್ನಿ ತಾಪಾತ್ಸದಾವತು
ಸಮಗ್ರ ಟೀಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಗುರುಮೆ ವಿಷಯೇವತು||

ಕಾಂತಾರೆವತು ಮಾಮ್ ನಿತ್ಯಂ ಭಟ್ಟ ಸಂಗ್ರಹಕೃದ್ ಗುರು
ಸುಧಾಪರಿಮಳೋಧಾರ್ತ ಸುಚಂದಸ್ತು ಸದಾವತು||

ರಾಜಚೋರ ವಿಷವ್ಯಾಧಿಯ ದೋವಸ್ಯಾಮ್ರುಗಾಧಿಭಿ
ಅಪಸ್ಮಾರಾಪಹರ್ತಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿತ್ಸರ್ವದಾವತು||

ಗತೌ ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಮ್ ಪಾತು ಉಪನಿಷದರ್ಧಕೃದ್ ಗುರು
ಚಾಗ್ವ ಶ್ಯನಕೃದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತಿತೌ ರಕ್ಷತು ಮಾಮ್ ಸದಾ||

ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿವಾಸೀ ಮಾಮ್ ಜಗತ್ಕಾಲೇ ಸದಾವತು
ನ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾವಲೀಕರ್ತ ಸ್ವಪ್ನಂ ರಕ್ಷತು ಮಾಮ್ ಸದಾ||

ಮಾಮ್ ಪಾತು ಚಂದ್ರಿಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತಾ ಸುಪ್ತೌಹಿ ತತ್ವಕೃತ್
ಸುತಂತ್ರ ದೀಪಿಕಕರ್ತ ಮುಕುಟೌ ರಕ್ಷತು ಮಾಮ್ ಸದಾ||

ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಕರ್ತಾ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಮಾಮ್ ಗುರು
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮತ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರೋವತು ಸದಾನಘ||

ಫಲಸ್ತುತಿ
ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಕವಚಂ ಪಾಪ ನಾಶನಂ
ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿ ಹರಮ್ ಸದ್ಯ ಪಾಪನಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಂ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ನಿಯಮೇನ ಸಮಾಹಿತ
ಅದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಯಾದೇಡ ಮೂಕೋಪಿ ವಾಕ್ಪತಿ||

ಪೂರ್ಣಾಯು ಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಕೃತ್
ಪೀತ್ವಾ ವಾರಿ ನರೂ ಯೇನ ಕವಚೇನಾಭಿ ಮಂತ್ರಿತಂ||

ಜಹಾತಿ ಕುಕ್ಷಿಗಾನ್ ರೋಗಾನ್ ಗುರುವರ್ಯ ಪ್ರಸಾದತ
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಗುರೋ ವೃಂದಾವನಸ್ಯ||

ಕರೋತಿ ಪರಾಯ ಭಕ್ತಾ ತದೇತ್ ಕವಚಂ ಪಠನ್
ಪಂಗು ಕೂನಿಶ್ಚ ಪೌಂಗದ ಪೂರಾಂಗೋ ಜಾಯತೆ ದರ್ಶನಂ||

ಶೇಷಾಶ್ಚ ಕುಷ್ಟಪೂರ್ವಶ್ಚ ನಷ್ಯಾ೦ತ್ಯಾ ಮಯಿರಾಶಯಾ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೇನ ಮಂತ್ರೇನ ಸ್ತೋತ್ರೆಣ ಕವಚೇನ ಚ||

ವೃಂದಾವನೇ ಸನ್ನಿಹಿತ ಮಾಭಿಶಿಚ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ
ಯಂತ್ರೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾನ್ಯಸ್ಥ ವಿಲಿಖ್ಯಾರ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತಂ||

ಷೋಡಶೈ ರೂಪಚಾರ್ಯೈಶ್ಚ ಸಂಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರುಂ
ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಾಕ್ಯಾಭಿರರ್ಚಯೇತ್ಕು ಸುಮಾನಿಧಿಭಿ||

ಫಲೈಶ್ಚ ವಿವಿದೈರೇವ ಗುರೋರರ್ಚಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವತ
ನಾಮ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇನ ಗುರುವರ್ಯ ಪ್ರಸಾದತ||

ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾದ್ಯ ವಿದ್ರವಂತಿ ದಿಶೂ ದಶ
ಪಟೇದೆದತ್ರಿಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಗುರೋ ವೃಂದಾವನಾ೦ತಿಕೆ||

ದೀಪಂ ಸಂಯೋಜ್ಯವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಸುಖಾಸು ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್
ರಾಜ ಚೋರ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರ ಸರ್ಪನಕ್ರಾದಿ ಪೀಡನಾತ್||

ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭವೇನ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನಜಾಯತೆ
ಸೋಮಸೂರ್ಯೋ ಪರಾಗಾದಿ ಕಾಲೇ ವೃಂದಾವನಾ೦ತಿಕೆ||

ಕವಚಾದ್ರಿಕಂ ಪುಣ್ಯಮಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ದರ್ಶಿತಂ
ಜಪೇದ ಸಾಧನಂ ಪುತ್ರಾನ್ ಭಾರ್ಯಾಂ ಚ ಸುಮನೋರಮಂ||

ಜ್ಞಾನಂ ಭಕ್ತಿಂ ಚ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯೇ ಮೋದತೆ ನಿತ್ಯಂ ಗುರುವರ್ಯ ಪ್ರಸಾದತ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪ್ಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ||
kavacaM SrI rAGavEndrasya yatIndrasya mahAtmana
vakShyAmi guruvarasya vAncitArtha pradAyakaM||

RuShirasya appaNNAcArya cAndUnuShTup prakIrtitam
dEvatA SrI rAGavEndra gururiShTArtha siddhayE||

aShTOttaraSatam japyaM Bakti yuktEna cEtasa
udyat pradyOtanadhyOta dharma kUrmasane stitaM||

KadyO KadyOtadhyOta dharma kUrmasane stitaM
dhRuta kAShAyavasanaM tuLasIdhara vakShasaM||

dUrdanDa vilAsaddanDa kamanDala virAjitaM
aBaya j~jAnamudrAkSha mAlA lOlaka karAmBujaM||

yOgIndra vandya pAdAbjaM rAGavEndra guruM Baje
SirO rakShatume nityaM rAGavEndrO BilEstada||

pApAdripAtane vajra kESAn rakShatume guru
kShamAsura gaNAdhISO muKaM rakShatume guru||

harisEvAlabdha sarvasaMpat PalaM mamAvatu
dEvasvaBAvO vatume dRuShau tatva pradarSaka||

iShTapradAne kalpadaru SrOtre Srutyardha bOdhaka
Bavya svarUpame nAsAM jIvame vatu BavyakRut||

ASyaM rakShatume duHKatUla sanGAgni caryaka
suKa dhairyAdi suguNO druvau mama sadAvatu||

auShtha rakShatume sarvagraha nigraha SaktimAn
upaplava vOdadhEsEturdaMtAn rakShatume sadA||

nirasta dOShOme pAtume kapOlau karvapAlaka
niravadya mahAvESa kAntamEvatu sarvadA||

karNamUlEtu partyardhi mUkatvakaravAgima
paravAdijayE pATu hasta satAtva vAdakRut||

karau rakShatume vidyat parij~jeya viSEShavAn
vAgvaiKari Bavya SEShajayI vakShastaLaM mama||

satI santAna saMpatti Bakti j~jAnAdi vRuddhikaM
stAnau rakShatume nityaM SarIravadya hAnikRut||

puNyavardhana pAdAbjABiShEka jala sancaya
nABiM rakShatume pArauSva dyuNadItulya sadguNa||

pravruShTaM rakShatume nityaM tApatraya vinASakRut
kattime rakShatu sadA vandhyA satputradAyaka||
jaganaM mEvatu sadA vyangasvaMga samRuddhikRut
guhyaM rakShatume pApa grahAriShTa vinASakRut||

BakAGa vidhvaMsakara nijamUrti pradAyaka
mUrtimAn pAtume rOma rAGhavEndra jagadguru||

sarvatantra svatantrOsau jAnunIme sadAvatu
janGe rakShatume nityaM SrI madhva matavardhana||

vijayIndra karAbjOtta sudhIndra varaputrakaH
gulPau SrI rAGavE0drOme yatirAT sarvadAvatu||

pAdau rakShatume sarva BayahAri kRupAnidhi
j~jAnaBakti suputrAyu: yaSaH SrI puNyavardhanaH||

karapAdAngulI sarva mamAvatu jagadguru
prativAdi jayasvAnta BEda cihnAdarO guru||

naKAnavatume sarvAn sarva SAstra viSArada
aparOkShikRutaSrISa prAcyaM diSi sadAvatu||

sadakShiNe cAvatumAM samupEkShita BAvaja
apEkShita pradAtAca pracItyamavatu praBu||

dayA dAkShiNya vairAgya vAkpATava muKAnkita
sadodIcyamapatumAM SApAnugraha SaktimAn||

niKendriya dOShagaNa mahAnugrahakRud guru
adAcyOrvaM cAvatu mAmuShTAkShara manUdita||

AtmAtmIya GarASiGna mAm rakShatu vidhikShuca
caturnAnca pumArdhAnaM dAtA prAta sadAvatu||

sangamEvatu mAm nityaM tatvanitsarva suKAkRut
mAdhyAhne gamya mahimA mAm rakShatu mahiShaya||

mRutapOta prANadAta sAyAhne mAm sadAvatu
vEdista puruShOjIvi niShidhe pAtu mAm guru||

vahnistha mAlikUdhArtha vahni tApAtsadAvatu
samagra TIkA vyAKyAta gurume viShayEvatu||

kAntArevatu mAm nityaM BaTTa sangrahakRud guru
sudhAparimaLOdhArta sucandastu sadAvatu||

rAjacOra viShavyAdhiya dOvasyAmrugAdhiBi
apasmArApahartAna SAstra vitsarvadAvatu||

gatau sarvatra mAm pAtu upaniShadardhakRud guru
cAgva SyanakRudAcArya stitau rakShatu mAm sadA||

mantrAlaya nivAsI mAm jagatkAlE sadAvatu
nyAya muktAvalIkarta svapnaM rakShatu mAm sadA||

mAm pAtu candrikA vyAKyAkartA suptauhi tatvakRut
sutantra dIpikakarta mukuTau rakShatu mAm sadA||

gItArtha sangrahakartA sadA rakShatu mAm guru
SrI madhvamata dugdhAbdhi candrOvatu sadAnaGa||

Palastuti
iti SrI rAGavEndrasya kavacaM pApa nASanaM
sarva vyAdhi haram sadya pApanaM puNyavardhanaM||

ya idaM paThatE nityaM niyamEna samAhita
adRuShTi pUrNadRuShTi syAdEDa mUkOpi vAkpati||

pUrNAyu pUrNa saMpatti Bakti j~jAna vRuddhikRut
pItvA vAri narU yEna kavacEnABi mantritaM||

jahAti kukShigAn rOgAn guruvarya prasAdata
pradakShiNa namaskArAn gurO vRundAvanasya||

karOti parAya BaktA tadEt kavacaM paThan
pangu kUniSca paungada pUrAngO jAyate darSanaM||

SEShASca kuShTapUrvaSca naShyAntyA mayirASayA
aShTAkSharEna mantrEna stOtreNa kavacEna ca||

vRundAvanE sannihita mABiSicya yathAvidhi
yantre mantrAkSharAnyastha viliKyArta pratiShTitaM||

ShODaSai rUpacAryaiSca saMpUjya trijagadguruM
aShTOttara SatAkyABirarcayEtku sumAnidhiBi||

PalaiSca vividairEva gurOrarcAM prakurvata
nAma SravaNa mAtrEna guruvarya prasAdata||

BUta prEta piSAcAdya vidravanti diSU daSa
paTEdedatrikaM nityaM gurO vRundAvanAntike||

dIpaM saMyOjyavidyAvAn suKAsu vijayI BavEt
rAja cOra mahAvyAGra sarpanakrAdi pIDanAt||

kavacasya praBavEna BayaM tasya najAyate
sOmasUryO parAgAdi kAlE vRundAvanA0tike||

kavacAdrikaM puNyamappaNNAcArya darSitaM
japEda sAdhanaM putrAn BAryAM ca sumanOramaM||

j~jAnaM BaktiM ca vairAgyaM BuktiM muktiM ca SASvataM
saMprApyE mOdate nityaM guruvarya prasAdata||

iti SrImadappppaNNAcArya viracitaM SrI rAGavEndra kavacaM saMpUrNaM||

 

2 thoughts on “Raghavendra kavacha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s