ashtothram · DEVOTIONAL · gokulashtami · krishna · krishnajanmashtami · MADHWA

Krishna ashtothram satha namaavali

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಯೇ ನಮಃ || 10 ||
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತ ಚಕ್ರಾಸಿಗದಾ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಖಾಂಬುಜಾ ಯುದಾಯುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಕೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದಗೋಪ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮುನಾವೇಗಾ ಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭದ್ರ ಪ್ರಿಯನುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂತನಾಜೀವಿತ ಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದವ್ರಜ ಜನಾನಂದಿನೇ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತ ವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತ ನಟನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಚುಕುಂದ ಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಕವಾಗ ಮೃತಾಬ್ದೀಂದವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ವತ್ಸವಾಟಿ ಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇನುಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೃಣೀ ಕೃತ ತೃಣಾ ವರ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮಳಾರ್ಜುನ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ತಲೋತ್ತಾಲ ಭೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಮಾಲ ಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ಇಲಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯದೂದ್ವಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೀತವಾಸನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಾಚ ಲೋದ್ದರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ || 50 ||
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಜನಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಂದಾವನಾಂತ ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತುಲಸೀದಾಮ ಭೂಷನಾಯ ನಮಃ || 60 ||
ಓಂ ಶಮಂತಕ ಮಣೇರ್ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ನರನಾರಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಚಾಣೂರ ನಮಃ
ಓಂ ಮಲ್ಲಯುದ್ದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರವೈರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಸಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ನಾರಾಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನ ಕರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಶುಪಾಲಶಿಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದುರಾಕ್ರೂರ ವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತಾಯ ನಮಃ || 80 ||
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇಣುನಾದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಭಾಸುರ ವಿದ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಣಾಸುರ ಕರಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಟಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾತ್ರೇ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ಧಸಾರಧಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತಾಮೃತ ಮಹೊಧದಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಳೀಯ ಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯ ರಂಜಿತ
ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ನಭೋಕ್ರ್ತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಾನವೇಂದ್ರ ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ || 100 ||
ಓಂ ಪನ್ನಗಾಶನ ವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಲಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾಸಕ್ತ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಾಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೀರ್ಧಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಧಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ರುಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ || 108 ||
1.Om Sri Krishnaya Namah
2.Om Kamala Nathaya Namah
3.Om Vasudevaya Namah
4.Om Sanatanaya Namah
5.Om Vasudevatmajaya Namah
6.Om Punyaya Namah
7.Om Lila Manusa Vigrahaya Namah
8.Om Srivatsa Kaustubha Dharaya Namah
9.Om Yasoda Vatsalaya Namah
10.Om Haraye Namah
11.Om Caturbhujatta Cakrasigada Sankhambujayudhaya Namah
12.Om Devaki Nandanaya Namah
13.Om Drisaya Namah
14.Om Dandagopa Priyatmajaya Namah
15.Om Yamuna Vega Samharine Namah
16.Om Dalabhadra Priyanujaya Namah
17.Om Putana Jivita Haraya Namah
18.Om Sakatasura Bhanjanaya Namah
19.Om Nandavraja Jananandine Namah
20.Om Sachiidananda Vigrahaya Namah
21.Om Navanita Viliptangaya Namah
22.Om Navanita Nataya Namah
23.Om Anaghaya Namah
24.Om Navanita Navaharaya Namah
25.Om Mucukunda Prasadakaya Namah
26.Om Sodasastri Sahasresaya Namah
27.Om Tribhangi Madhurakrtaye Namah
28.Om Sukavag Amrtabdhindave Namah
29.Om Govindaya Namah
30.Om Yoginam Pataye Namah
31.Om Vatsapalana Sancarine Namah
32.Om Anantaya Namah
33.Om Dhenukasura Mardanaya Namah
34.Om Trnikrta Trnavartaya Namah
35.Om Yamalarjuna Bhajanaya Namah
36.Om Uttalatala Bhetre Namah
37.Om Tamala Syamalakrtaye Namah
38.Om Gopa Gopisvaraya Namah
39.Om Yogine Namah
40.Om Kotisurya Sama Prabhaya Namah
41.Om Ilapataye Namah
42.Om Parasmai Jyotise Namah
43.Om Yadavendraya Namah
44.Om Yadu Dvahaya Namah
45.Om Vanamaline Namah
46.Om Pita Vasase Namah
47.Om Parijatapaharakaya Namah
48.Om Govardhanacaloddhartre Namah
49.Om Gopalaya Namah
50.Om Sarva Palakaya Namah
51.Om Ajaya Namah
52.Om Niranjanaya Namah
53.Om Kama Janakaya Namah
54.Om Kanja Locanaya Namah
55.Om Madhughne Namah
56.Om Mathura Nathaya Namah
57.Om Dvaraka Nayakaya Namah
58.Om Baline Namah
59.Om Vrndavananta Sancarine Namah
60.Om Tulasi Dama Bhusanaya Namah
61.Om Syamantaka Maner Hartre Namah
62.Om Nara Narayanatmakaya Namah
63.Om Kubjakrstambara Dharaya Namah
64.Om Mayine Namah
65.Om Parama Purusaya Namah
66.Om Mustikasura Canura Malla Yuddha Visaradaya Namah
67.Om Samsara Vairine Namah
68.Om Kamsaraye Namah
69.Om Muraraye Namah
70.Om Narakantakaya Namah
71.Om Anadi Brahmacarine Namah
72.Om Krsnavyasana Karsakaya Namah
73.Om Sisupala Siras Chetre Namah
74.Om Duryodhana Kulantakaya Namah
75.Om Vidurakrura Varadaya Namah
76.Om Visvarupa Pradarsakaya Namah
77.Om Satya Vace Namah
78.Om Satya Sankalpaya Namah
79.Om Satyabhama Rataya Namah
80.Om Jayine Namah
81.Om Subhadra Purvajaya Namah
82.Om Visnave Namah
83.Om Bhisma Mukti Pradayakaya Namah
84.Om Jagad Gurave Namah
85.Om Jagannathaya Namah
86.Om Venu Nada Saradaya Namah
87.Om Vrsabhasura Vidhvamsine Namah
88.Om Banasura Karantakaya Namah
89.Om Yudhisthira Pratisthatre Namah
90.Om Barhi Varhavatamsakaya Namah
91.Om Parthasarathaye Namah
92.Om Avyaktaya Namah
93.Om Gitamrta Mahodadhaye Namah
94.Om Kaliya Phani Manikya Ranjita Sri Padambujaya Namah
95.Om Damodaraya Namah
96.Om Yajna Bhoktre Namah
97.Om Danavendra Vinasakaya Namah
98.Om Narayanaya Namah
99.Om Para Brahmane Namah
100.Om Pannagasana Vahanaya Namah
101.Om Jala Kridasamasakta Gopi Vastrapaharakaya Namah
102.Om Punya Slokaya Namah
103.Om Tirtha Karaya Namah
104.Om Veda Vedyaya Namah
105.Om Daya Nidhaye Namah
106.Om Sarva Bhutatmakaya Namah
107.Om Sarvagraha Rupine Namah
108.Om Paratparaya Namah

2 thoughts on “Krishna ashtothram satha namaavali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s