krishna · krishna jayanthi · krishnajanmashtami · MADHWA

Krishna slokas

ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾನೂರ ಮರ್ಧನಂ
ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ

“Vasudeva Sutam Devam, Kamsa Chaanuuramardanam
Devakii Paramaanandam Krishhnam Vande Jagad Gurum”
Meaning: Krishna is the Supreme Lord, Son of Devaki (Sister of Kansa) and Vasudeva. He is the slayer of Kamsa and Chanur. I bow to such great lord and may god bless me with his grace always.

 ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯಚ
ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ
Krssnnaaya Vaasudevaaya Devakii Nandanaaya Ca |
Nanda-Gopa Kumaaraaya Govindaaya Namo Namah ||
Meaning:  Salutations to Sri Krishna Who is the Son and the Joy of Father Vasudeva and Mother Devaki,  Salutations to Him Who is the Boy of Cowherd Nanda and Who is Himself the Lord Govinda; Salutations, Salutations to Him again and again.

ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ಧನಂ
ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ

vasudeva sutaṁ devaṁ kaṁsa cāṇūramardanam |
devakī paramānandaṁ kṛṣṇaṁ vande jagadgurum ||

everyday · gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · krishnaashtakam · krishnajanmashtami · MADHWA

Krishnaastakam

1. Vasudeva Sutham Devam Kamsa Chaanoora Mardhanam |
Devaki Paramaanandham Krishnam Vande’ Jagathgurum ||

2. Adhasee Pushpa Sankaasam Haara Noopura Sobhitham |
Rathna Kangana keyooram Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

3. Kutilaalaka Samyuktham Poorna Chandra Nibhaananam |
Vilasath Kundala tharam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

4. Mandhara Gandha Samyuktham Chaaru-haasam Chathur-bhujam; |
Parhipinjaa Vasoodaangam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

5. Uthpulla Padma Patraksham Nilajimutha Sannibham. |
Yaadhavaanaam Sirorathnam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

6. Rukmini Ke’li Samyuktham, Peethambara Su Sobitham; |
Avaaptha Thulasi Gaandharam, Krishnam Vande Jagathgurum. ||

7. Gopikaanaam Kusathvanthva Kunkumaangitha Vakshasam |
Srinike’tham Maheshvaasam Krishnam Vandhe’ Jagathgurum ||

8. Srivatsaankam, Mahoraskam, Vana Maala Virayitham; |
Sanka Chakra Dharam, Devam, Krishnam Vande Jagathgurum. ||

9. Krishnaashtakam itham Punyam Praatha Ruththaaya Ya:pade’th|
Ko’ti Janma Krutham Papam Smaranaath Thasya Nachyathi. ||

dasara padagalu · Dates · DEVOTIONAL · Dvaitha · FESTIVALS · gokulashtami · India · krishna · Krishna arghyam · krishna jayanthi · krishnajanmashtami · MADHWA · Madhwa sampradaaya · shodasha upachara pooja · Usa

Krishna ashtami/Gokulashtami

find useful links on sri krishna

Notes

  • Gokulashtami falls on Sraavana maasa krishna paksha ashtami
  • like ekadashi, one has to fast on Gokulashtami day too
  • This pooja has to be performed in the night
  • main part of this pooja is doing arghya for shri krishna and chandra
  • You can do lot of items for neivedhyam(thengulu(thenkuzhal in tamil), rava ladoo, besan ladoo, ompudi, kodubale, kosambari etc) but you must do complete fasting
  • Taking fast on gokulashtami day gives the pala equal to fasting 24 ekadashis through out the year(that doesnt mean you dont need to fast on ekadashis, it just shows the power of fasting on gokulashtami day)
  • Include avalakki and butter(Krishna’s favorite) in the neivedhya
  • If we give Arghya on Krishna astami day or on Krishna Jayanthi day, we will get the punya equal to Samarpana of samasta bhoomandala as per Bhavishyottara purana.

Sankalpa:

Perform aachamana by saying kesavaya namah: narayanaya namah: …. haraye sri krishnaya namaha ….

Subhe shobana muhurte …. ashwin varthamaane …… samvathsare dhakshinayane varsha rithou sraavana maase krishna pakshe ashtamyam …… vasare subha nakshathre subha yoga subha karana yevanguna visheshana vishistyam subhathi thow barathi ramana mukhya pranantharkatha sri bala krishna preranaya, sri bala krishna prithyartham sri bala krishnaya dhyanam avaahanadhi shodasha upachara poojam karishyam

Dhyanam:

tam-adbhutam bAlakam-ambujekShaNaM caturbhujam shanka-gadAdyudhAyudhaM
shrIvatsa-lakShmaM gala-shobhi-kaustubhaM pItAmbaraM sAndra-payoda-saubhaga
mahArha-vaiDUrya-kirITa-kuNDala-tviShA pariShvakta-sahasra-kuntalaM uddAma-kAnchyangada-kankaNAdibhiH virAjamAnaM vasudeva aikShata

(Sri krishna avathara sloka, Bhagavatham — (10-3-(9-10))

Meaning:

Vasudeva saw that wonder child with four hands, holding a conch, a mace, a chakra (discus) and a lotus; with Srivatsa emblem on his chest; with Kaustubha gem on the neck; with cloth of golden hue, as beautiful as the blue water-filled cloud; with dense hair flowing around amidst the adornments of crown and ear-rings radiant with precious gems; and excellently brilliant with bracelets around the hip and arms.

Avahanam

avaahayami devesa srushti sthithi yan karaana
poojartha bagavan krishna dayaam kru mayi prabho

Avaahayami|| (put akshatha)

Aasanam

deva deva jagannatha vaanchithartha bala bratha
rathna simhaasanam divyam kruhaana madhusudhana

Aasanam samarpayami||(put akshatha)

Paathyam

krush va me dayaam deva samsaararthi bayapaha
paadhyam kruhaana devesa namasthe vishwa pavana

pathyam samarpayami||( pour water in pela three times)

Arghyam

vaachitham krutha me deva dhushkrutam cha vinasaya
dhadh yakshatha palo beth gruhaana arghyam janaardhana

Arghyam samarpayami ||(pour water in pela three times)

Acchamaniyam 

sri vathsaanga jagannatha sridhara srinikethana
upendra devaki puthra gurhaana aachamaniyam

achamaniyam samarpayami ||(pour water in pela three times)

snanam

perform panchamrutha snana by starting with milk, curd(yogurt), ghee, honey, jaggery, fruits) . Then perform abhiseka with pure water

Ganga jalam samaanim suvarna kalase sthitham
snanam kru hrishikesha thena adhya madhusudhana

sutthodhaka snanam samarpayami

do achamana with water three times

vasthram

namasthe gnana roopaya knana kamyaya the namah:
peethambara yugam dhivyam kruhaana gnani vallabha

vasthra yugmam samarpayami||

yagnopaveetham 

yagnopaveetham  paramam sow varnam sumano haram
gruhaana devaki putra lokanugraha vigraha

Yagnopaveetham samarpayami||

Abaranam

haara kankana keyura mudhrika kundalaani cha
kruhaana anyaani dhivyaani bhushanaani ramaa pathe

Abaranani samarpayami||

gandham

chandhanaa karu kasthuri dhana saara samanvitham
kandham gruhaana govinda sarva kandha manohara

gandhan samarpayami||

Akshatham

akshaathan dhavalaan sutthan dhrusti priya karaan subhaan
rakthaksha thaam shya daasyami kruhaana madhusudhana

akshathan samarpayami||

Pushpam

malathi mallika pushpa kethaki champ kaathibe
komalai thulasi bivai archayami ramaa pathe

pushpaani samarpayami

anga puja:

Om Shri Krishnaya Namah। Padau Pujayami॥
Om Rajivalochanaya Namah। Gulphau Pujayami॥
Om Narakantakaya Namah। Januni Pujayami॥
Om Vachaspataye Namah। Janghai Pujayami॥
Om Vishvarupaya Namah। Urun Pujayami॥

Om Balabhadranujaya Namah। Guhyam Pujayami॥
Om Vishvamurtaye Namah। Jaghanam Pujayami॥
Om Gopijana Priyaya Namah। Katim Pujayami॥
Om Paramatmane Namah। Udaram Pujayami॥
Om Shrikantaya Namah। Hridayam Pujayami॥

Om Yajnine Namah। Parshvau Pujayami॥
Om Trivikramaya Namah। Prishthadeham Pujayami॥
Om Padmanabhaya Namah। Skandhau Pujayami॥
Om Sarvastradharine Namah। Bahun Pujayami॥
Om Kamalanathaya Namah। Hastan Pujayami॥

Om Vasudevaya Namah। Kantham Pujayami॥
Om Sanatanaya Namah। Vadanam Pujayami॥
Om Vasudevatmajaya Namah। Nasikam Pujayami॥
Om Punyaya Namah। Shrotre Pujayami॥
Om Shrishaya Namah। Netrani Pujayami॥

Om Nandagopapriyaya Namah। Bhravau Pujayami॥
Om Devakinandanaya Namah। Bhrumadhyam Pujayami॥
Om Shakatasuramardhanaya Namah। Lalatam Pujayami॥
Om Shri Krishnaya Namah। Shirah Pujayami॥

Om Shri Balakrishnaya Namah। Sarvangani Pujayami॥
Perform pushparchana for  krishna ashtothra satha namavali
Dhoopam
dasaangam gukgul dhoopam sukantham sumanoharam
kapilaa krutha samyuktam kruhaana purushotthama
Dhoopam Samarpayami||
Deepam
saajyam thri vaarthi samyuktham vanhinaa yogitham mayaa
deepam gruhaana devesa tri logya thimira pahaa
Deepam samarpayami
Neivedhyam
nana pakshayascha bojyais cha rasai syhatbis samanvitham
lehya pe yaadhi yuktham cha neivedhyam upa pujya thaam
Neivedhyam samarpayami||
 nanavidha palaani samarpayami,
thamboolam dhakshinam samarpayami, maha neerajanam samarpayami
karpoora arathi, deeparadhana, chathra chamara samastha rajopacharaan samarpayami
pradhakshina namaskaram samarpayami
Sing dasara padagalu. Find the link in the end
Prarthana
krishna krishna krupaalo dhvam agathinaam kathirbbava
samsaararnava magnam maam praseetha purushothama
Prarthanam samarpayami(pushpakshatha)
Arghya for krishna:
Holding fruit + gold in hand, do arghyam with sankha water three times
Jathaha Kamsavadarthaya Bhoobharotharanayacha|
Kouravanam Vinashaya Dhaityanam Nidhanaya Cha ||
Pandavanam Hitharthaya Dharamasamsthapanaya Cha|
GruhanaArghyam Maya Dhatham Devakya Sahitho Hare ||
Arghya for chandra
 
do argya with milk in shanka
Kshirodharnava Sambhootha AthiGotraSamudhbhava |
GruhanaArghyam Maya Dhatham Rhohinya Sahitho Shashin ||
Sarva samarpana
yasya smruthya cha namokthya tapap pooja kriyathisu nyunam sampoornatham, yathi sadhuyo vandhe tham achyutam mantra heenam kriya heenam bakthi heenam ramaa pathe. yath kruthum thu mayaa deva paripoornam thathathume.
anene sri bala krishna poojanena baghavan barathi ramana mookhya pranantharkatha sri balakrishna priyatham
Sri Krishnarpanamamsthu
dasara padagalu · dwadasa sloka · gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · MADHWA · madhwacharyaru · neivedhyam

Dwadasa sthothra – ashtama adhyaya preenayamo vasudevam

This is a part of dwadasa stotra written by shri Madhwacharyaru. This is sung during neivedhyam.

 

ವಂದಿತ ಶೇಷ ವಂದ್ಯೋರು ವೃಂದಾರಕಂ
ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತೋ ದಾರಪೀಣಾಂಸಕಮ್ |
ಇಂದಿರ ಚಂಚಲ ಪಾಂಗನೀರಾಜಿತಂ
ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ವೃತ್ತೋದ್ಭುಜಾಭೋಗಿನಂ ||
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತತಂ
ಪುಷ್ಟ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಸದ್ವಿಗ್ರಹೋಲ್ಲಾಸಿನಮ್ |
ದುಷ್ಟ ನಿಷ್ಯೇಷ ಸಂಹಾರಕ ಮೋದ್ಯತಂ
ಹೃಷ್ಟ ಪುಷ್ಟಾನುತಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಸಂಶ್ರಯಂ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ ಶೇಷ ಸಂಸಾಧಕಂ
ಸನ್ನತಾಲೌಕಿಕಾ ನಂದದ ಶ್ರೀಪದಮ್ |
ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಾಶಯ ಪ್ರಾಣಿಸಂಪ್ರೇರಕಂ
ತನ್ನಕಿಂನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮಿಮಾಂಸಿತಂ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ವಿಪ್ರಮುಖ್ಯೈಃ ಸದಾವೇದವಾದೋನ್ಮುಖೈಃ
ಸುಪ್ರತಾಪೈಃ ಕ್ಷೀತಿಶೇಶ್ವರೈಶ್ಚಾರ್ಚಿತಂ |
ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋರು ಸಂವಿದ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಮಲಂ
ಸಪ್ರಕಾಶಾಜರಾನಂದ ರೂಪಂಪರಂ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಅತ್ಯಯೋ ಯಸ್ಯ ಕೇನಾಪಿನಕ್ವಾಪಿಹಿ
ಪ್ರತ್ಯತೋ ಯದ್ಗುಣೇಷೂತ್ತಮಾನಾಂಪರಃ |
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಏಕೋ ವರೋಣ್ಯೋ
ವಶೀ ಮತ್ಯನೂನೈಃ ಸದಾ ವೇದವಾದೋದಿತಃ ||
ಪಶ್ಯತಾಂ ದುಃಖ ಸಂತಾನ ನಿರ್ಮೂಲನಂ
ದೃಶ್ಯತಾಂ ದೃಶ್ಯತಾಮಿತ್ಯ ಜೇಶಾಚಿ(ರ್ಥಿ)ತಮ್ |
ನಶ್ಯತಾಂ ದೂರಗಂ ಸರ್ವದಾಪ್ಯಾತ್ಮಗಂ
ಪಶ್ಯತಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಚಯಾ ಸಜ್ಜನೇಷ್ವಾಗತಂ ||

ಅಗ್ರಜಂ ಯಃ ಸಸರ್ಜಾಜಮಗ್ರ್ಯಾಕೃತಿಂ
ವಿಗ್ರಹೋಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇಗುಣಾ ಏವ ಹಿ |
ಉಗ್ರ ಆದ್ಯೋಽಪಿ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಜಾಗ್ರ್ಯಾತ್ಮಜಃ
ಸದ್ಗೃಹೀತಃ ಸದಾಯಃ ಪರಂದೈವತಮ್ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಅಚ್ಯುತೋ ಯೋ ಗುಣೈರ್ನಿತ್ಯಮೇವಾಖಿಲೈಃ
ಪ್ರಚ್ಯುತೋಽಶೇಷ ದೋಷೈಃ ಸದಾಪೂರ್ತಿತ |
ಉಚ್ಯತೇ ಸವವೇದೋರು ವಾದೈರಜಃ
ಸ್ವಜಿತೋ(ಚ್ಯತೇ) ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ಪೂವೈಸ್ಸದಾ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಧಾರ್ಯತೇ ಯೇನವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ
ವಾರ್ಯತೇ ಶೇಷ ದುಃಖಂ ನಿಜಧ್ಯಾಯಿನಾಂ |
ಪಾರ್ಯತೇ ಸರ್ವಮನ್ಯೈರ್ನಯತ್ಪಾರ್ಯತೇ
ಕಾರ್ಯತೇ ಚಾಖಿಲಂ ಸರ್ವಭೂತೈಃ ಸದಾ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಸವಪಾಪಾನಿ ಯತ್ಸಂಸ್ಮೃತೇಃ ಸಂಕ್ಷಯ
ಸರ್ವದಾ ಯಾಂತಿಭಕ್ತ್ಯಾವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಂ |
ಶರ್ವಗುರ್ವಾದಿಗೀರ್ವಾಣ ಸಂಸ್ಥಾನದಃ
ಕುರ್ವತೇ ಕರ್ಮ ಯತ್ಪ್ರೀತಯೆ ಸಜ್ಜನಾಃ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇಸ್ವರ್ಪಿತಂಽ
ಪ್ರಕ್ಷ ಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿಃಯನ್ನಾಮತ |
ಅಕ್ಷರೋಯೋಽಜರಃ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ
ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಕಮ್ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ನಂದಿತೀರ್ಥೋರುಸನ್ನಾಮಿನೋ ನಂದಿನಃ
ಸಂದಧಾನಾಃ ಸದಾನಂದದೇವೇ ಮತಿಮ್ |
ಮಂದಹಾಸಾರುಣಾಪಾಂಗ ದತ್ತೋನ್ನತಿಂ
ನ(ವಂ)ದಿತಾ ಶೇಷದೇವಾದಿ ವೃಂದಂ ಸದಾ ||

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ
ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡಾನಂ
ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ
ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಅಷ್ಟಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Vandita shesha vandyoru vrundaarakamChandana charchito daara peenaamsakamIndira
chanchala paangda neerajitamMandarodhari vruttodhbhuja bhoginam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||1||

Srushti samhara leelavila saatatamPushta shadgunya sad-vigrahollasinamDushta nih
shesha samhara kar modhyatamHrushta pushtathi shishta praja samshrayam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||2||

Unnata prarthitha shesha samsadhakamSannata lowkika nandada sreepadamBhinna
karmashaya prani samprerakamTanna kim neti vidvatsu meemaamsitam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||3||

Vipra mukhyai sada vedava donmukhaiSupratha paikshiti shaikshvarai-schachitam
Apra tharkaryorusam vidgunam nirmalamSapraka shajara nandaro pamparam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||4||

Attyayo yesya kenapi na kwapihiPratyayo yadgune shuthamaa nam parahSatya sadkalpa
yekovaren yovashiMatya noonai sada vedava doditah
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||5||

Pashyatam dukha santana nirmoolanamDrushyatam drushyata Mityaje-sharshitam
Nashyatam dooragam sarvada-pyathmagamVashyatam svecchaya sajjane-shwagatam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||6||

Agrajam yah sasar jajamagya krutiVigraho yesya sarve guna yevahiUgra aadhyopi
yesyatmaja gyathmajahSadgruhi tah sada yah param daivatam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||7||

Achyuto yogunai nirthya mevakhilaiprachyuto shesha doshai sada purthitahUchyate
sarva vedoruva dairajahSvarchite bramha rundraindra purvaih sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||8||

Dhaaryate yenah vishvam sada jaadikamVaaryate shesha dukham nijah dhyayinaamPaaryate
sarva manyainayath paryatheKaaryathe chakilam sarva bhuthai sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||9||

Sarva papaniyath samsmruthe samshayamSarvada yanthi bhakthya vishuddatamanaam
Sarva gurvadi girvana samsthanadahKurvathe karma yat preetaye sajjanah
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||10||

Akshayam karma yasmin pare swarpithamPrakshayam yanthi dukkhani yennamatah
Aksharo yojarahah sarva daivaamrutahKukshigam yesya vikshwam sada jadikam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||11||

Nandi thirthoru sannamino nandinahSanda danahah sadananda devemateem
Manda haasaruna paagdadha thonnatiVandita shesha devaadi vrindam sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam||12||

 

gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · MADHWA

Sri Krishna Dwadasa Nama stotram

ಪ್ರಥಮಂ ತು ಹರಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ದ್ವಿತೀಯಂ ಕೇಶವಂ ತಥಾ |
ತೃತೀಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ತು ಚತುರ್ಥಂ ವಾಮನಂ ತಥಾ || 1||

ಪಂಚಮಂ ವೇದಗರ್ಭಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ತು ಮಧುಸೂದನಮ್ |
ಸಪ್ತಮಂ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ವರಾಹಂ ಚಾಷ್ಟಮಂ ತಥಾ || 2||

ನವಮಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ದಶಮಂ ತು ಜನಾರ್ದನಮ್ |
ಕೃಷ್ಣಮೇಕಾದಶಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದ್ವಾದಶಂ ಶ್ರೀಧರಂ ತಥಾ || 3 ||

ಏತದ್ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾನಿ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಫಲ್ಗುನ |
ಕಾಲತ್ರಯೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು ||4 ||

ಚಾಂದ್ರಾಯಣಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಕನ್ಯಾದಾನಶತಸ್ಯ ಚ |
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ || 5 ||

Pradamam thu Harim  vidhyath Dwitheeyam Kesavam Thadha
Tritheeyam Padmanabham  cha Chathurtham Vamanam Thadha. ||1||

Panchamam Veda Garbham cha Sashtamam  Madhu soodhanam
SApthamam Vasudevam cha Varaham cha ashtamam thadha.       ||2||

Navamam Pundareekaksham , dasamam cha Janardhanam
Krishnam ekadasa proktham  Dwadasam Sreedharam  thadha. ||3||

Evam dwadasa namani Mayaa prokthani Phalguna
Kala thratam  Padeth  yasthu thasya punya phalam srunu. ||4||

Chandrayana Sahasrasya , kanya dana samasya cha
Aswamedha sahasrasya , phalam apnodhi manava              ||5||

ashtothram · DEVOTIONAL · gokulashtami · krishna · krishnajanmashtami · MADHWA

Krishna ashtothram satha namaavali

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಯೇ ನಮಃ || 10 ||
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತ ಚಕ್ರಾಸಿಗದಾ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಖಾಂಬುಜಾ ಯುದಾಯುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಕೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದಗೋಪ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮುನಾವೇಗಾ ಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಭದ್ರ ಪ್ರಿಯನುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂತನಾಜೀವಿತ ಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕಟಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದವ್ರಜ ಜನಾನಂದಿನೇ ನಮಃ || 20 ||
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತ ವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವನೀತ ನಟನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಚುಕುಂದ ಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಕವಾಗ ಮೃತಾಬ್ದೀಂದವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || 30 ||
ಓಂ ವತ್ಸವಾಟಿ ಚರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇನುಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೃಣೀ ಕೃತ ತೃಣಾ ವರ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಮಳಾರ್ಜುನ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉತ್ತಲೋತ್ತಾಲ ಭೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ತಮಾಲ ಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ || 40 ||
ಓಂ ಇಲಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯದೂದ್ವಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೀತವಾಸನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಾಚ ಲೋದ್ದರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ || 50 ||
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಜನಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬೃಂದಾವನಾಂತ ಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ತುಲಸೀದಾಮ ಭೂಷನಾಯ ನಮಃ || 60 ||
ಓಂ ಶಮಂತಕ ಮಣೇರ್ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ನರನಾರಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಚಾಣೂರ ನಮಃ
ಓಂ ಮಲ್ಲಯುದ್ದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರವೈರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಂಸಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ || 70 ||
ಓಂ ನಾರಾಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನ ಕರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಶುಪಾಲಶಿಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿದುರಾಕ್ರೂರ ವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತಾಯ ನಮಃ || 80 ||
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇಣುನಾದ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಭಾಸುರ ವಿದ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಣಾಸುರ ಕರಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಟಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾತ್ರೇ ನಮಃ || 90 ||
ಓಂ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ಧಸಾರಧಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೀತಾಮೃತ ಮಹೊಧದಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಳೀಯ ಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯ ರಂಜಿತ
ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ನಭೋಕ್ರ್ತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಾನವೇಂದ್ರ ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ || 100 ||
ಓಂ ಪನ್ನಗಾಶನ ವಾಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಲಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾಸಕ್ತ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಾಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತೀರ್ಧಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಧಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ರುಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ || 108 ||
1.Om Sri Krishnaya Namah
2.Om Kamala Nathaya Namah
3.Om Vasudevaya Namah
4.Om Sanatanaya Namah
5.Om Vasudevatmajaya Namah
6.Om Punyaya Namah
7.Om Lila Manusa Vigrahaya Namah
8.Om Srivatsa Kaustubha Dharaya Namah
9.Om Yasoda Vatsalaya Namah
10.Om Haraye Namah
11.Om Caturbhujatta Cakrasigada Sankhambujayudhaya Namah
12.Om Devaki Nandanaya Namah
13.Om Drisaya Namah
14.Om Dandagopa Priyatmajaya Namah
15.Om Yamuna Vega Samharine Namah
16.Om Dalabhadra Priyanujaya Namah
17.Om Putana Jivita Haraya Namah
18.Om Sakatasura Bhanjanaya Namah
19.Om Nandavraja Jananandine Namah
20.Om Sachiidananda Vigrahaya Namah
21.Om Navanita Viliptangaya Namah
22.Om Navanita Nataya Namah
23.Om Anaghaya Namah
24.Om Navanita Navaharaya Namah
25.Om Mucukunda Prasadakaya Namah
26.Om Sodasastri Sahasresaya Namah
27.Om Tribhangi Madhurakrtaye Namah
28.Om Sukavag Amrtabdhindave Namah
29.Om Govindaya Namah
30.Om Yoginam Pataye Namah
31.Om Vatsapalana Sancarine Namah
32.Om Anantaya Namah
33.Om Dhenukasura Mardanaya Namah
34.Om Trnikrta Trnavartaya Namah
35.Om Yamalarjuna Bhajanaya Namah
36.Om Uttalatala Bhetre Namah
37.Om Tamala Syamalakrtaye Namah
38.Om Gopa Gopisvaraya Namah
39.Om Yogine Namah
40.Om Kotisurya Sama Prabhaya Namah
41.Om Ilapataye Namah
42.Om Parasmai Jyotise Namah
43.Om Yadavendraya Namah
44.Om Yadu Dvahaya Namah
45.Om Vanamaline Namah
46.Om Pita Vasase Namah
47.Om Parijatapaharakaya Namah
48.Om Govardhanacaloddhartre Namah
49.Om Gopalaya Namah
50.Om Sarva Palakaya Namah
51.Om Ajaya Namah
52.Om Niranjanaya Namah
53.Om Kama Janakaya Namah
54.Om Kanja Locanaya Namah
55.Om Madhughne Namah
56.Om Mathura Nathaya Namah
57.Om Dvaraka Nayakaya Namah
58.Om Baline Namah
59.Om Vrndavananta Sancarine Namah
60.Om Tulasi Dama Bhusanaya Namah
61.Om Syamantaka Maner Hartre Namah
62.Om Nara Narayanatmakaya Namah
63.Om Kubjakrstambara Dharaya Namah
64.Om Mayine Namah
65.Om Parama Purusaya Namah
66.Om Mustikasura Canura Malla Yuddha Visaradaya Namah
67.Om Samsara Vairine Namah
68.Om Kamsaraye Namah
69.Om Muraraye Namah
70.Om Narakantakaya Namah
71.Om Anadi Brahmacarine Namah
72.Om Krsnavyasana Karsakaya Namah
73.Om Sisupala Siras Chetre Namah
74.Om Duryodhana Kulantakaya Namah
75.Om Vidurakrura Varadaya Namah
76.Om Visvarupa Pradarsakaya Namah
77.Om Satya Vace Namah
78.Om Satya Sankalpaya Namah
79.Om Satyabhama Rataya Namah
80.Om Jayine Namah
81.Om Subhadra Purvajaya Namah
82.Om Visnave Namah
83.Om Bhisma Mukti Pradayakaya Namah
84.Om Jagad Gurave Namah
85.Om Jagannathaya Namah
86.Om Venu Nada Saradaya Namah
87.Om Vrsabhasura Vidhvamsine Namah
88.Om Banasura Karantakaya Namah
89.Om Yudhisthira Pratisthatre Namah
90.Om Barhi Varhavatamsakaya Namah
91.Om Parthasarathaye Namah
92.Om Avyaktaya Namah
93.Om Gitamrta Mahodadhaye Namah
94.Om Kaliya Phani Manikya Ranjita Sri Padambujaya Namah
95.Om Damodaraya Namah
96.Om Yajna Bhoktre Namah
97.Om Danavendra Vinasakaya Namah
98.Om Narayanaya Namah
99.Om Para Brahmane Namah
100.Om Pannagasana Vahanaya Namah
101.Om Jala Kridasamasakta Gopi Vastrapaharakaya Namah
102.Om Punya Slokaya Namah
103.Om Tirtha Karaya Namah
104.Om Veda Vedyaya Namah
105.Om Daya Nidhaye Namah
106.Om Sarva Bhutatmakaya Namah
107.Om Sarvagraha Rupine Namah
108.Om Paratparaya Namah
dasara padagalu · DEVOTIONAL · gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · MADHWA · purandara dasaru

Entha punyava gopi

ಎಂಥಾ ಪುಣ್ಯವೇ ಗೋಪಿ ಎಂಥಾ ಭಾಗ್ಯವೆ ನಿನ್ನ

ಇಂಥಾ ಮಗನ ಕಾಣೆವೆ
ಚಿಂತಿಸಿದರು ದೊರಕ ಚೆಲುವ ರಾಜಗೋಪಾಲ
ಚಿಂತೆಯಲ್ಲವು ಪೋಪುದೇ ಕೇಳೆ ಯಶೋದೆ
ಸರಸಿಜನಾಭನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಡರೆ
ದುರಿತವೆಲ್ಲವು ಪೋಪುದೇ
ಸರಸವಾಡುತ ಬಂದು ಸವಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ
ಹರುಷ ಕೈಗೂಡುವುದೇ ಕೇಳೆ ಯಶೋದೆ
ಊರೊಳಗೆ ಇವ ನೆರೆಹೊರೆಯರಂಜಿಕೆ
ದೂರಿಕೊಂಬುವರಲ್ಲವೆ
ಅರಣ್ಯದಲಿ ನಾವು ಆಡುವ ಆಟಗಳು
ಆರಿಗಾದರು ಉಂಟೇನೆ ಕೇಳೆ ಯಶೋದೆ
ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕರೆಯೆ ಎಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ದೊರೆಯ
ಘನ್ನನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆ
ಚನ್ನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲರಾಯನ
ನಿನ್ನಾಣೆ ಬಿಡಲಾರೆವೇ ಕೇಳೆ ಯಶೋದೆ

Entha Punyave Gopi Entha Bhagyave Ninna
Intha Magana Kaneve


Achintisidaru Doraka Cheluva Rajagopala
Chinteyellavu Popude Kele Yashode||1||


Ninna Magana Kareye Emma Pranada

Doreya Ghannanu Parabhrhmane||2||


Chenna Shri Purandaravitharayana

Ninnane Bidalareve Kele Yashode||3||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · krishna · MADHWA · purandara dasaru

yadava ne baa

ಯಾದವ ನೀ ಬಾ ಯದುಕುಲನಂದನ
ಮಾಧವ ಮಧುಸೂಧನ ಬಾರೋ                       ।।ಪ॥

ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಧುರೆಲಿ ಮಡುಹಿದ
ಯಶೋದೆ ಕಂದ ನೀ ಬಾರೋ                           ।।ಅ.ಪ।।

ಶಂಖಚಕ್ರವು ಕೈಯಲಿ ಹೊಳೆಯುತ
ಬಿಂಕದ ಗೋವಳ ನೀ ಬಾರೋ
ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮನೆ ಆದಿನಾರಾಯಣ
ಬೇಕೆಂಬ ಭಕುತರಿಗೊಲಿಬಾರೋ                        ।।೧।।

ಕಣಕಾಲಂದುಗೆ ಘಲುಘಲುರೆನುತಲಿ
ಝಣಝಣ ವೇಣುನಾದದಲಿ
ಚಿಣಿಕೋಲು ಚೆಂಡು ಬುಗುರಿಯನಾಡುತ
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೋವಳರೊಡಗೂಡಿ ಬಾರೋ              ।।೨।।

ಖಗವಾಹನನೇ ಬಗೆಬಗೆ ರೂಪನೇ
ನಗುಮೊಗದರಸನೇ ನೀ ಬಾರೋ
ಜಗದೊಳು ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪೊಗಳುವೆ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀ ಬಾರೋ                            ।।೩।।

Yadava ni ba yadukula nandana madhava madhusudana baro

Sodara mavana madhureli maduhida yashode kandane ni baro

Shankha chakravu kayyali holeyuta binkada govala ni baro
akalanka mahimane Adi narayana bekemba bhaktarigoli baro||1||

Kanakaladuge gejje ghulu ghulurenutali jhana jhana venu nadadali
cinikola cendu bugariyanaduta sanna sanna govalarodagudi||2||

Khaga vahanane bage bage rupane nagumogadarasane ni baro
jagadolu ninnaya mahimeya pogaluve purandara vittala ni baro||3||

 

dasara padagalu · DEVOTIONAL · gokulashtami · krishna · krishnajanmashtami · MADHWA · Vadirajaru

Baro murari

ಬಾರೊ ಮುರಾರಿ ಬಾಲಕ ಶೌರಿ ||

ಸಾರ ವಿಚಾರಿ ಸಂತೋಷಕಾರಿ ||

ಆಟ ಸಾಕೇಳೊ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಧೂಳೊಊಟಮಾಡೇಳೊ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಳೊ||1||

ಅರುಣಾಬ್ಜಚರಣ ಮಂಜುಳಾಭರಣಪರಮ ವಿತರಣ ಪನ್ನಂಗಶಯನ ||2||

ಅರವಿಂದನಯನ ಶರದೇಂದುವದನವರ ಯದುಸದನ ಸಿರಿ ಹಯವದನ ||3||

Baro murari balaka shauri
saara vichari santoshakari

aata sakelo maiyella dhulo
oota madelo krishna krupalo||1||

arunabja charana manjula bharana
parama vitarana pannaga shayana||2||

aravinda nayana sharadinduvadana
varayadusadana siri hayavadana||3||