gokulashtami · krishna · krishna jayanthi · MADHWA

Sri Krishna Dwadasa Nama stotram

ಪ್ರಥಮಂ ತು ಹರಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ದ್ವಿತೀಯಂ ಕೇಶವಂ ತಥಾ |
ತೃತೀಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ತು ಚತುರ್ಥಂ ವಾಮನಂ ತಥಾ || 1||

ಪಂಚಮಂ ವೇದಗರ್ಭಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ ತು ಮಧುಸೂದನಮ್ |
ಸಪ್ತಮಂ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ವರಾಹಂ ಚಾಷ್ಟಮಂ ತಥಾ || 2||

ನವಮಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ದಶಮಂ ತು ಜನಾರ್ದನಮ್ |
ಕೃಷ್ಣಮೇಕಾದಶಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದ್ವಾದಶಂ ಶ್ರೀಧರಂ ತಥಾ || 3 ||

ಏತದ್ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾನಿ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಫಲ್ಗುನ |
ಕಾಲತ್ರಯೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು ||4 ||

ಚಾಂದ್ರಾಯಣಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಕನ್ಯಾದಾನಶತಸ್ಯ ಚ |
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ || 5 ||

Pradamam thu Harim  vidhyath Dwitheeyam Kesavam Thadha
Tritheeyam Padmanabham  cha Chathurtham Vamanam Thadha. ||1||

Panchamam Veda Garbham cha Sashtamam  Madhu soodhanam
SApthamam Vasudevam cha Varaham cha ashtamam thadha.       ||2||

Navamam Pundareekaksham , dasamam cha Janardhanam
Krishnam ekadasa proktham  Dwadasam Sreedharam  thadha. ||3||

Evam dwadasa namani Mayaa prokthani Phalguna
Kala thratam  Padeth  yasthu thasya punya phalam srunu. ||4||

Chandrayana Sahasrasya , kanya dana samasya cha
Aswamedha sahasrasya , phalam apnodhi manava              ||5||

3 thoughts on “Sri Krishna Dwadasa Nama stotram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s