everyday · ganesh · ganesh chathurthi · MADHWA

Ganesh slokas

ಶುಕ್ಲಾಂಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ

Shuklaambara Dharam Vishnum Shashi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanam Dhyaayet Sarva Vighna Upashaanthaye


ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ

Vakratunda Mahakaaya Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Mey Deva Sarva Kaaryeshu Sarvada


ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ
ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತ ಊಪಾಸ್ಮಹೇ

Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Aharnisham
Anekadantham Bhaktaanaam Ekadantam Upaasmahey


ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಥ್ಥ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ
ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ

Gajaananam Bhoota Ganaadhi Sevitam
Kapitta Jamboophaala Saara Bhakshitam
Umaasutam Shoka Vinaasha Kaaranam
Namaami Vighneswara Paada Pankajam


 

 

 

FESTIVALS · ganesh · ganesh chathurdhi · ganesh chathurthi · MADHWA · POOJA

Ganesh Chathurthi

Sthothragalu

 1. Ganesha Shodasa Nama stotram
 2. Ganesha dwadasa nama sthothram 

Ashtothram

 1. Ganesha ashtothra satha namavali
 2. Sri ganesha/vigneshwara shodasa namavali

Dasara padagalu

 1. Dasara padagalu on Ganapathi
 2. Vigneshwara sthothra sandhi – Hari kathamruta saara

Sloka for kids:

 1. Ganesh slokas

click the link: Vigneshwara kathe 

Ganesha rangoli

Ganesh Chaturthi or Vinayaka Chaturthi is one of the most colorful and widely celebrated festivals in India.

Ganapathi is in the 18th Kakshya alongwith Vishwaksena, Sheshashatastaru, Kubera, and Ashwini Devategalu.

Ganesha is the son of Parvathi – Parameshwara. Vinayaka is the abhimani devata for akaasa (space or sky) – bhootakaasha. He has Mooshika as his vaahana, he has modaka in his hands,   We have to worship Ganapathi as the Srihari’s parivara devate.  We must never worship him as supreme

Acharya Madhwa in his Maandookopanishat Bhashya has written –  Sri Ganesha is the aradhaka of Vishwa Taijasa roopa.  Both are are Jaagrat and Svapnavaste niyamaka roopa.  – i.e., Vishvambara roopa.  It has 19 heads.  The Central face is Gajamukha, whereas the other 18 faces are human and other faces.  Ganesha was doing the chintana of “Vishvambara roopa” of Srihari.  As such, he got the Gajamukha.

vinaya chathurthi is celebrated on bathrapada maasa sukla paksha chathuthi every year

Why we should not see chandra on Ganesh chathurthi?

once Ganapathy was sitting on his chariot rat (mooshika Vahana Ganapathy) after eating heavy food on Bhadrapada Shudda Chaturthi.  The rat saw a snake passing nearby and the rat become unconscious on seeing the snake and fell down.  Ganesha sitting on the rat fell down on the ground.  The sweet balls which Ganesha had in his hand fell on the ground and Ganesha took it and put them again in his belly.  Ganesha took the snake which was moving and tied to his belly as a belt.  Seeing the mischievous actions of Ganesha, Chandra laughed in the sky.  Ganesha felt it as disrespect to him by Chandra, and cursed him that “no one shall see Chandra in future”.  With this Chandra repented and came down and did the prarthana to Ganesha for pardon.

Syamantaka upaakayana

It is said that anyone who looks at the moon on the night of the Ganesh Chaturthi will be falsely charged with theft or a similar crime. If someone inadvertently sees the moon on this night, he/she may remedy the situation by listening to (or reciting) the story of the syamantaka jewel.

This story may be found in the Puranas such as the Bhagavata and the Vishnu. Briefly, Satrajit, who secured a jewel syamantaka from Surya, did not part with it even when Krishna the Lord of Dvaraka, asked for it saying it would be safe with Him. Prasena, the brother of Satrajit went out hunting wearing the jewel but was killed by a lion. Jambavan of Ramayana fame killed the lion and gave it to his son to play with. When Prasena did not return, Satrajit falsely accused Krishna of killing Prasena for the sake of the jewel. Krishna, in order to remove the stain on His reputation, set out in search of the jewel and found it in Jambavan’s cave, with his child. Jambavan attacked Krishna thinking Him to be an intruder who had come to take away the jewel. They fought each other for 28 days, when Jambavan, his whole body terribly weakened from the hammering of Krishna’s fists, finally recognized Him as Rama.

Jane tvam sarvabhutanam prana ojah saho balam |
Vishhnum puranapurushham prabhavishhnumadhishvaram ||

I now know You. You are the life in all creatures, virility, grit and strength. You are Vishnu, the Primeval Lord, All-prevailing, the Supreme Lord (of the worlds). (Bhagavata 10.56.26) and,

Setuh kr^itah svayasha ujjvalita cha lanka
Rakshhah shiramsi bhuvi peturishhukshhatani ||

He Who built a bridge (across the ocean) that is a standing monument to His fame, set Lanka ablaze, and with His arrows severed the heads of Rakshasas, which fell to the ground.

As repentance for his having fought Krishna, Jambavan gave Krishna the jewel and also his daughter Jambavati in marriage. Krishna returned to Dvaraka with Jambavati and the jewel, and returned it Satrajit, who in turn repented for his false accusation. He promptly offered to give Krishna the jewel and his daughter Satyabhama in marriage. Krishna accepted Satyabhama as His wife but did not accept the jewel.

Due to the false accusations on krishna,  It is believed that Krishna did Ganapathy pooja to solve all false alegations against him

In the event that one is not even able to listen to or read the story, the following mantra may be recited holding some water in the palm of the right hand. Then consume the water.

ಸಿಂಹ: ಪ್ರಸೇನಮವಧೀತ್ ಸಿಂಹೋ ಜಾಂಬವತಾ ಹತ: |
ಸುಕುಮಾರಕ ಮಾರೋದಿ: ತವಹ್ಯೇಷ ಸ್ಯಮಂತಕ: ||

Simhah prasenamavadhit.h simho jambavata hatah |
Sukumaraka ma rodih tava hyeshha syamantakah ||

A lion killed Prasena; the lion was killed by Jambavan. Don’t cry, O dear child! This syamantaka jewel is yours.

The above sloka can be recited for solving misunderstandings / negative interpretation with you

Recite the sloka on chathurdashi day if happened to see chandra in the evening

Why 21 is significant in  GAnesha habba?

Patra and Modhakam 21 no’s:

The five jnanendriyas or organs of perception , the five karmendriyas or organs of action, the five pranas or vital airs, the five bhutas or elements, and the mind, together comprise 21 numbers.

Procedure

Draw rangolis on the mane

Decorate the pooja mantap and do mango leaves thorana. Place the ganesha(clay) in the center.

Do Pooja sankalpa as usual and perform shodosha upachara Pooja as follows:

Avahanam

Puja should begin with invocation of Lord Ganesha, one should chant following Mantra in front of the Murti, by showing Avahan Mudra (Avahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

He Heramba Tvamhuehyehi Hyambikatryambakatmaja।

Siddhi-Buddhi Pate Tryaksha Lakshalabha Pituh Pitah॥

Nagasyam Nagaharam Tvam Ganarajam Chaturbhujam।

Bhushitam Svayudhaudavyaih Pashankushaparashvadhaih॥

Avahayami Pujartham Rakshartham Cha Mam Kritoh।

Ihagatya Grihana Tvam Pujam Yagam Cha Raksha Me॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Avahayami-Sthapayami॥

Pratishthapanam

After Lord Ganesha has been invoked, installing Lord Ganesha into the statue while chanting following Mantra.

Asyai Pranah Pratishthantu Asyai Pranaksharantu Cha।

Asyai Devatvamarchayai Mamaheti Cha Kashchana॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Supratishtho Varado Bhava॥

Asanam

After Lord Ganesha has been invoked and got installed, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Shri Ganesha while chanting following Mantra.

Vichitraratnakhachitam Divyastaranasamyutam।

Swarna Simhasanam Charu Grihana Guhagraja॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Asanam Samarpayami॥

Padyam

After offering Asana to Lord Ganesha, offer Him water to wash the feet while chanting following Mantra.

Om Sarvatirthasamudbhutam Padyam Gandhadibhiryutam।

Gajanana Grihanedam Bhagawana Bhaktavatsalah॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Padayoh Padyam Samarpayami॥

Arghyam

 After offering Padya to Lord Ganesha, offer scented water to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

Om Ganadhyaksha Namasteastu Grihana Karuna Kara।

Arghyam Cha Phala Samyuktam Gandhamalyakshatairyutam॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Hastorarghyam Samarpayami॥

Achamanam

After Arghya offering, offer water to Lord Ganesha for Achamana while chanting following Mantra.

Vighnaraja Namastubhyam Tridashairabhivandita।

Gangodakena Devesha Kurushwachamanam Prabho॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Mukhe Achamaniyam Samarpayami॥

Snanam

After Achamana, offer water to Shri Ganesha for the bath while chanting following Mantra.

Narmada Chandrabhagadi Gangasangasajairjalaih।

Snani Tosi Maya Deva Vighnasagham Nivaraya॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Sarvanga Snanam Samarpayami॥

Panchamrita Snanam

After Snanam, now give a bath with Panchamrita (the mixture of milk, curd, honey, Ghee and sugar) to Shri Ganesha while chanting following Mantra.

Panchamritam Mayaaanitam Payodadhi, Ghritam Madhu।

Sharkara Cha Samayuktam Snanartham Pratigrihyatam॥

 give a bath with pure water (Gangajal) to Shri Ganesha while chanting following Mantra.

Ganga Cha Yamuna Chaiva Godavari Saraswati।

Narmada Sindhuh Kaveri Snanartham Pratigrihyatam॥

Vastram

Now offer new clothes to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

Shitavatoshna Santranam Lajjaya Rakshanam Parama।

Dehalankaranam Vastramatah Shanti Prayachchha Me॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Vastram Samarpayami॥

Yajnopavitam

After Vastra offering, offer Yajnopavita to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

Navabhistantubhiryuktam Trigunam Devatamayam।

Upavitam Mayadattam Grihana Parameshwara॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Yajnopavitam Samarpayami॥

Gandham

After Yajnopavita offering, offer scent to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

Shri Khanda Chandana Divyam Gandhadhyam Sumanoharam।

Vilepanam Surashreshtha Chandanam Pratigrihyatam॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Gandham Samarpayami॥

Akshatam

After Gandha offering, offer Akshata (unbroken rice) to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

Akshatashcha Sura Shreshtha Kumkumalah Sushobhitah।

Maya Nivedita Bhaktaya Grihana Parameshwara॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Akshatan Samarpayami॥

Pushpam

Now offer garland made of flowers to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

Malyadini Sugandhini Malyadinivai Prabhuh।

Maya Hritani Pushpani Grihyantam Pujanaya Bhoh॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Pushpamalam Samarpayami॥

Dhoopam

Now offer Dhoop to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

Vanaspatirasodbhuto Gandhadhyo Gandhah Uttamah।

Aghreya Sarva Devanam Dhupoayam Pratigrihyatam॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Dhupamaghrapayami॥

Deepam

Now offer Deep to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

Sajyam Chavartisamyuktam Vahnina Yojitam Maya।

Deepam Grihana Devesha Trailokyatimira Paham॥

Bhaktya Deepam Prayachchhami Devaya Paramatmane।

Trahimam Nirayad Ghoraddipajyotirnamoastute॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Deepam Darshayami॥

Naivedyam

Now offer Naivedya to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

Naivedyam Grihyatam Deva Bhakti Me Hyachalam Kuru।

Ipsitam Me Varam Dehi Paratra Cha Param Gatim॥

Sharkara Khanda Khadyani Dadhi Kshira Ghritani Cha।

Aharam Bhakshya Bhojyam Cha Naivedyam Pratigrihyatam॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Naivedyam Modakamayarituphalani Cha Samarpayami॥

Tambulam

Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

Om Pugiphalam Mahadivyam Nagavallidalairyutam।

Ela Churnadisamyuktam Tambulam Pratigrihyatam॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Mukha Vasarthamela Pugi Phaladi Sahitam Tambula Samarpayami॥

Aarti

After Tambula Arpanam and Dakshina Samarpanam, perform Lord Ganesha Aarti after chanting following Mantra.

Kadali Garbha Sambhutam Karpuram Tu Pradipitam।

Arartikamaham Kurve Pashya Me Varado Bhava॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Karpura Neerajanam Samarpayami॥

Pushpanjali Arpanam

Now offer Pushpanjali to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

Nanasugandhi Pushpani Yatha Kalodbhavani Cha।

Pushpanjalirmaya Datto Grihana Parameshwara॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Mantra Pushpanjali Samarpayami॥

Pradakshinam

Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Ganesha) with flowers while chanting following Mantra.

Yani Kani Cha Papani Jnatajnata Kritani Cha।

Tani Sarvani Nashyanti Pradakshina Pade Pade॥

Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।

Pradakshinam Samarpayami॥

Anga puja:

 1. Om Ganeshwaraya Namah, Paadou Poojayaami
 2. Om Vighnarajaya Namah, Jaanuni Poojayaami
 3. Om Akhuvahanaya Namah, Oorooh Poojayaami
 4. Om Herambaya Namah, Kati Poojayaami
 5. Om Kaamari Sunve Namah, Naabhim Poojayami
 6. Om Lambodaraya Namah, Udaram Poojayaami
 7. Om Gaurisutaya Namah, Stanau Poojayaami
 8. Om Gananathaya Namah, Hrudayam Poojayaami
 9. Om Sthula Kanthaya Namah, Kantham Poojayaami
 10. Om Pasha-hastaya Namah, Skandhau Poojayaami
 11. Om Gajavaktraya Namah, Hastaan Poojayaami
 12. Om Skandagrajaya Namah, Vaktram Poojayaami
 13. Om Vighnarajaya Namah, Lalaatam Poojayaami
 14. Om Sarveshvaraya Namah, Shirah Poojayaami
 15. Om Ganadhipataya Namah, Sarvaangaani Poojayaami

Eka vimsathi patra puja:

 1. Om Sumukhaya Namah – Shami Patram Samarpayami।
 2. Om Ganadhishaya Namah – Bhringraj Patram Samarpayami।
 3. Om Umaputraya Namah – Bilva Patram Samarpayami।
 4. Om Gajamukhaya Namah – Durvaa Patram Samarpayami।
 5. Om Lambodaraya Namah – Badari (Ber) Patram Samarpayami।
 6. Om Harasunavey Namah – Datura Patram Samarpayami।
 7. Om Shurpakarnaya Namah – Tulasi Patram Samarpayami।
 8. Om Vakratundaya Namah – Sem Patram Samarpayami।
 9. Om Guhaagrajaya Namah – Apamarga Patram Samarpayami।
 10. Om Ekadantaya Namah – Bhatakataiya Patram Samarpayami।
 11. Om Herambaya Namah – Sindoor Patram Samarpayami।
 12. Om Chaturhotrai Namah – Tej Patram Samarpayami।
 13. Om Sarveshvaraya Namah – Agastya Patram Samarpayami।
 14. Om Vikataya Namah – Kaner Patram Samarpayami।
 15. Om Hematundaya Namah – Kadali (Kela) Patram Samarpayami।
 16. Om Vinayakaya Namah – Arka Patram Samarpayami।
 17. Om Kapilaya Namah – Arjuna Patram Samarpayami।
 18. Om Vatave Namah – Devadaaru Patram Samarpayami।
 19. Om Bhal Chandraya Namah – Marua Patram Samarpayami।
 20. Om Suraagrajaya Namah – Gandhari (Gandari) Patram Samarpayami।
 21. Om Siddhi Vinayakaya Namah – Ketaki Patram Samarpayami।

 

Neivedhyam:

21 Modhakams and fruits

Ganapathy visarjana:

Although the day of Anant Chaturdashi is the most significant day to perform Ganesha Visarjan, many families do it on the 3rd or 5th or 7th day from the day of Ganesha Chaturthi. It is important to note that all these days are in odd numbers. Even the most important day of Ganesha Visarjan, which falls on Anant Chaturdashi day, is the 11th day from the day of Ganesha Chaturthi.

On the visarjana day the statue of Lord Ganesha is immersed into water body, preferably in a river, lake or the sea. Those who could not do in river or lake, can do in home in a bucket

Other useful links:

Ganesha ashtothra satha namavali

Dasara padagalu on Ganapathi

Ganesha shodasa nama stotram

 

 

 

 

 

ashtothram · ganesh · ganesh chathurdhi · ganesh chathurthi · ganesha · MADHWA

Ganesha ashtothra satha namavali

ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನಾರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ತ್ವೆಮಾತುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸುಖ ನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾ ಬಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಬ ಜಠರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹ್ರಸ್ವ ಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ||

ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂಗಳ ಸ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನಹಂತ್ರೇ ನಮಃ||

ಓಂ ವಿಶ್ವ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರಾಟ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೃಂಗಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಬಲೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಷ್ಕರೋತ್ಷಿಪ್ತ ವಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಗಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾಮೀಕರ ಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸಿಧ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಮಾರ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಂಜರಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿತ್ಥವನ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದಿ ದಾನಭುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತ ಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯಾಯಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಕ್ಷಕಿನ್ನೆರ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ||

ಓಂ ಗಂಭೀರ ನಿನದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟ ವರದಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ನಿಥಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವ ಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂಗಳ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ವಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸಖಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರಸಾಂಬು ನಿಥಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಣಿಕಿಂಕಿಣೀ ಮೇಖಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತತೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘಾತ ಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಗ್ದೃಶೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಾಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತ ವೇಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ತ್ವೆಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಕ್ರಾಂತ ಚಿದ ಚಿತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ||

Om Ganeshaya namaha
Om Ganadhyakshaya namaha
Om Vignarajaya namaha
Om Vinayakaya namaha
Om Dwimaturaya namaha
Om Dwimukhaya namaha
Om Pramukhaya namaha
Om Sumukhaya namaha
Om Krutine namaha
Om Supradeepaya namaha
Om Sukhanidhaye namaha
Om Suradhyakshaya namaha
Om Surarighnaya namaha
Om Mahaganapataye namaha
Om Manyaya namaha
Om Mahakalaya namaha
Om Mahabalaya namaha
Om Herambaya namaha
Om Lambajatharaya namaha
Om Haswagrivaya namaha
Om Mahodaraya namaha
Om Madotkataya namaha
Om Mahaviraya namaha
Om Mantrine namaha
Om Mangalaswarupaya namaha
Om Pramodaya namaha
Om Pradhamaya namaha
Om Pragnaya namaha
Om Vignagatriye namaha
Om Vignahantre namaha
Om Viswanetraya namaha
Om Viratpataye namaha
Om Sripataye namaha
Om Vakpataye namaha
Om Srungarine namaha
Om Ashritavatsalaya namaha
Om Shivapriyaya namaha
Om Sheeghrakarine namaha
Om Saswataya namaha
Om Balaya namaha
Om Balodhitaya namaha
Om Bhavatmajaya namaha
Om Puranapurushaya namaha
Om Pushne namaha
Om Pushkarochita namahaya
Om Agraganyaya namaha
Om Agrapujyaya namaha
Om Agragamine namaha
Om Mantrakrutaye namaha
Om Chamikaraprabhaya namaha
Om Sarvaya namaha
Om Sarvopasyaya namaha
Om Sarvakartre namaha
Om Sarvanetraya namaha
Om Sarvasiddhipradaya namaha
Om Sarvasiddaye namaha
Om Panchahastaya namaha
Om Parvatinadanaya namaha
Om Prabhave namaha
Om Kumaragurave namaha
Om Akshobhyaya namaha
Om Kunjarasurabhanjanaya namaha
Om Pramodaptanayanaya namaha
Om Modakapriya namaha
Om Kantimate namaha
Om Dhrutimate namaha
Om Kamine namaha
Om Kavidhapriyaya namaha
Om Brahmacharine namaha
Om Brahmarupine namaha
Om Brahmavidhyadhipaya namaha
Om Jishnave namaha
Om Vishnupriyaya namaha
Om Bhaktajivitaya namaha
Om Jitamanmadhaya namaha
Om Ishwaryakaranaya namaha
Om Jayase namaha
Om Yakshakinnerasevitaya namaha
Om Gangansutaya namaha
Om Ganadhisaya namaha
Om Gambhiraninadaya namaha
Om Vatave namaha
Om Abhishtavaradaya namaha
Om Jyotishe namaha
Om Bhktanidhaye namaha
Om Bhavagamyaya namaha
Om Mangalapradaya namaha
Om Avyaktaya namaha
Om Aprakrutaparakramaya namaha
Om Satyadharmine namaha
Om Sakhye namaha
Om Sarasambhunidhaye namaha
Om Mahesaya namaha
Om Divyangaya namaha
Om Manikinkinimekhalaya namaha
Om Samastadivataya namaha
Om Sahishnave namaha
Om Satatodditaya namaha
Om Vighatakarine namaha
Om Viswadrushe namaha
Om Viswarakshakrute namaha
Om Kalyanagurave namaha
Om Unmattaveshaya namaha
Om Avarajajite namaha
Om Samstajagadhadharaya namaha
Om Sarwaishwaryaya namaha
Om Akrantachidakchutprabhave namaha
Om Srivigneswaraya namaha

Iti Shree Ganesha Ashtottara Shatanamavali Samaptam

dasara padagalu · DEVOTIONAL · ganesh · ganesh chathurthi · MADHWA

Vandipe gajamukhane

ವಂದಿಪೆ ಗಜಮುಖನೆ ನಿನ್ನನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುತನೆ
ನಂದಬಾಲನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನದೊಳು ತಂದು ನಿಲಿಸು ಇದನೆ ||pa||

ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿಯೆ ಕೊಡುವೆನು ತೆಂಗು ಬಾಳೆಯ ಗೊನೆಯ
ರಂಗನಮಲ ಕಥೆಯ ಮಾಡುವೆ ಸಂಗ ತೋರಿಸು ದೊರೆಯೆ ||1||

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರನೆ ಸುಂದರ ಮೂಷಕವಾಹನನೆ
ಪೋಷಿಸು ಭಕ್ತರನೆ ಹರಿಕಥೆ ಭಾಷೆಲಿ ನುಡಿಸುವನೆ ||2||

ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಕಜನೆ ವಿಘ್ನಗಳ್ಹಾರಿಸಿ ಪಾಲಿಪನೆ|
ಮಾರಜನಕ ಭಜನೆ ಮಾಡುವೆ ತೋರಿಸು ಮಾರ್ಗವನೆ 3||3||

ಭಾರತ ಬರೆದವನೆ ವ್ಯಾಸರ ಭಾಷಿತದಿಳೆದವನೆ|
ಮಾರಜನಕ ಭಜನೆ ಮಾಡುವೆ ತೋರಿಸು ಮಾರ್ಗವನೆ ||4||

ಇಂದಿರೇಶನ ಭಜಕ ನಿನ್ನನು ತಂದು ಮನದಿ ತೂಕ
ಆನಂದದಿ ದಿನ ವಾರಾ ಮಾಳ್ಪುದು ಸುಂದರ ಸುರಲೋಕ ||5||

Vandipe gajamukhane | ninnanu |
Chandrashekhara sutane |
Nanda baalana smarane |
Manadolu tandu nilisu idane || pa ||

Mangala moorutiye koduvenu |
Tengu baaleya goneya |
Ranganamala kateya | maaduve |
Sanga torisu doreye || 1 ||

Paashaamkushadharane |
Sundara mooshaka vaahanane |
Poshisu bhaktarane | harikathe |
Bhaashili nudisuvane || 2 ||

Paarvati pankajane |
Vignagalhaarisi paalipane |
Maarajanaka bhajane | maaduve |
Torisu maargavane || 3 ||

Indiresha bhajaka |
Ninnanu tandu manadi tooka |
Aanandadi ena vaakaa |
Maalpudu sundara suraloka || 4 ||

dasara padagalu · ganesh · ganesh chathurdhi · ganesh chathurthi · ganesha · MADHWA · sripadarajaru

Modalondipe ninage

ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಗಣನಾಥ ||ಪ||

ನಮಗೆ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ |ಅ ಪ|

ಹಿಂದೆ ರಾವಣನು ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಸಂದ ರಣದಲಿ ಗಣನಾಥ |೧|

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಪೂಜಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗಣನಾಥ |೨|

ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಗುರು ರಂಗವಿಠಲನ್ನ ಪಾದ ಭೃಂಗನೆ ಪಾಲಿಸೊ ಗಣನಾಥ |೩|

Modalondipe ninage gananaatha || pa ||

Banda vigna kaleyo gananaatha || a. Pa. ||

Hinde raavananu madadinda ninna poojisade |
Sanda ranadali gananaathaa || 1 ||

Aadiyalli dharmaraaja poojisi ninnaya paada |
Saadhisida raajya gananaathaa || 2 ||

Mangala mooruti guru rangaviththalana |
Paada bhrungane paaliso gananaathaa || 3 ||

dasara padagalu · ganesh chathurthi · ganesha · MADHWA

Lambodara Lakumikara

ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ
ಅಂಬಸುತ ಅಮರ ವಿನುತಾ
ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ ।।ಪ ।।

ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣ
ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಕರಿ ವದನಾ.

ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣ
ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಕರಿ ವದನಾ.

ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ
ಅಂಬಸುತ ಅಮರ ವಿನುತಾ
ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ.

ಸಿಧ್ಹ ಚಾರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ
ಸಿಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೆಹ್ ನಮೊ.

ಸಿಧ್ಹ ಚಾರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ
ಸಿಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೆಹ್ ನಮೊ.

ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ
ಅಂಬಸುತ ಅಮರ ವಿನುತಾ
ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ.

ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಅದಿ ಪೋಜಿತ
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ.

ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಅದಿ ಪೋಜಿತ
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ.

ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ
ಅಂಬಸುತ ಅಮರ ವಿನುತಾ

ಲಂಬೋಧರ ಲಕುಮಿಕರ.

Lambodara Lakumikara
Ambaa Suta Amara Vinuta
Lambodara Lakumikara

Shree Gananatha Sindhura Varna Karuna Sagara Kari Vadana
Shree Gananatha Sindhura Varna Karuna Sagara Kari Vadana||1||

Siddha Chaarana Gana Sevita Siddhi Vinayaka Te Namo Namo
Siddha Chaarana Gana Sevita Siddhi Vinayaka Te Namo Namo||2||

Sakala Vidya Adi Poojita Sarvotama Te Namo Namo
Sakala Vidya Adi Poojita Sarvotama Te Namo Namo||3||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · ganesh · ganesh chathurthi · ganesha · MADHWA

Dasara padagalu on Ganapathi

 1. Adhiyalli gajamukhana archisi
 2. Sharanu siddhi vinayaka
 3. Gajavathana beduve
 4. ganapathi yenna paliso
 5. Nammama sharade
 6. Modaka priyana Gajanana
 7. Lambodara Lakumikara
 8. aarambadhali namipe
 9. Modalondipe ninage
 10. Vandipe gajamukhane
 11. Gajavadhana paliso
 12. amba thaneya he ramba
 13. Vandisuvadadiyali gananathana
 14. Jaya jaya mooshika
 15. Lambodhara pahi pahi
 16. Maha ganapathe
 17. Gajamukha vandisuve
 18. Gajamukhane siddhi dhayakane
 19. Gajavadana pavana
dasara padagalu · DEVOTIONAL · Dvaitha · ganesh · ganesh chathurdhi · ganesh chathurthi · ganesha · MADHWA

Modaka priyana Gajanana

ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯನ ಗಜಾನನ |
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕವಾಹನ |
ಗಿರಿಜಾನಂದನ ದುರಿತನಿವಾರಣ ||

ಸಕಲವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ಸಂಕಟನಾಶ |
ಅಕಳಂಕಚರಿತನ ಸುತ ಗಣೇಶ || ೧ ||

ಪಂಕಜಾಸನಪ್ರಿಯ ಕಳೆಯೋ ಮನಕ್ಲೇಶ |
ಅಕ್ಕರದಿ ದಯಪಾಲಿಸೋ ಮನಹರುಷ ||೨||

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ |
ಲೀಲಾಮಹಿಮನೇ ಮಂಗಳದಾಯಕ ||೩||

ಸುಲಲಿತಮಹಿಮನೇ ಶರಣು ಸುಬೋಧಕ |
ಲೀಲೆಶರಧಿಯ ತೋರೋ ಭಕ್ತಸುಧಾರಕ ||೪||

ಅಂಬರಾಧೀಶ್ವರ ಗೌರಿಕುಮಾರ |
ಲಂಬೋದರ ಭವವಿಘ್ನವಿದೂರ ||೫||

ಅಭಿನವಜನಾರ್ದನವಿಠಲ ಉದಾರ |
ಅಭಯಹಸ್ತಧೀರ ದಯಾಸಾಗರ ||೬||

Modaka priyana gajanana
pashangushadhara mooshika vahana
girija nandhana dhooritha nivaarana||

sakala vidhyaya balla sankata naasa
akalanka charithana sudha ganeshana
pankajasana priya kaleyo mana klesa
akkaradhi daya paaliso mana harusha||1||

shuklambarathara siddhi vinayaka
leela mahimane mangala dhaayaka
sulaleetha mahimane saranu subhodhaka
leele saradhiya thoro baktha sudhaaraka||2||

ambaresshwara gowri kumara
lambodhara bava vignava vidhura
abhinava janaradhana vittala udhara
abhaya hastha dheera dayya saagara||3||

 

 

dasara padagalu · DEVOTIONAL · Dvaitha · ganesh chathurdhi · ganesh chathurthi · ganesha · kanakadasaru · MADHWA

Nammama sharade

ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿನಿಮ್ಮೊಳಗಿಹನ್ಯಾರಮ್ಮ ||pa||

ಕಮ್ಮಗೋಲನ ವೈರಿಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲಹೆಮ್ಮೈಯ್ಯ ಗಣನಾಥನೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ||a.pa||

ಮೋರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಭಾವ ಮೊರದಗಲ ಕಿವಿಯುಳ್ಳಕೋರೆ ದಾಡೆಯವನ್ಯಾರಮ್ಮ
ಮೂರು ಕಣ್ಣನ ಸುತ ಮುರಿದಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನಧೀರ ತಾ ಗಣನಾಥನೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ||1||

ಉಟ್ಟ ದಟ್ಟಿಯು ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿದುಟ್ಟ ಚಲ್ಲಣದದಿಟ್ಟ ತಾನಿವನ್ಯಾರಮ್ಮ
ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಣನಾಥನೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ||2||

ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲನೊಲ್ಲಭಾಷಿಗನಿವನ್ಯಾರಮ್ಮ
ಲೇಸಾಗಿ ಸುಜನರ ಸಲಹುವ ನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವನ ದಾಸ ಕಾಣೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ||3||

Nammamma sharade uma maheshwari
Nimmolagihanaramma ||

Kammagolana vairi sutanada sondila
Hemmeya gananathane ||

More kappina bhava moradagalada kivi
Kore dadeya naramma
Murukannana suta muriditta chandrana
Dhira ta gananathane ammayya ||1||

Utta tattiya bigidutta chellanada
Ditta tanivanaramma
Pattada rani parvatiya kumaranu
Hotteya gananathane ammayya ||2||

Raashi vidyeya balla ramani hambalanolla
Bhaashiganivanyaaramma
Lesagi janara salahuva
Kaginele adikeshava dasa kane ammayya ||3||