MADHWA · Mahalakshmi

ASHTA LAKSMI STHOTHRAM

Aadhi lakshmi Namas thubyam Dhaanya lakshmi Namosthuthe
Dhairya Lakshmi Namasthesthu Gajalakshmi Namo Namaha

Santhana Lakshmi Namsthubyam Vidya Lakshmi Namoshtuthe

Vijayaa LakshmiNamsthesthu Dhana Lakshmi Namo Namaha

Ashta siddhi pradaam Ashta aishvarya Swarupineem

Namami Shirasaa Devim AshtaLakshmi swarupineem

MADHWA · navrathri · slokas

DEVI STUTHI

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Vishnu Maayethi Sabdita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Chetanetyaabhi Dheeyate
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Buddhi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Nidraa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kshudhaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Chaayaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shakthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Thrishnaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kshaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Jaati Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Lajja Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shradha Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Lakshmi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Vritti Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Smrithi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Dayaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Tushti Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Matru Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Yaa Devi Sarva Bhooteshu Braanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

Indriyaanaamadhistaatri Bhootaanaam Chaakileshu Yaa
Bhooteshu Satatam Tasyai Vyaaptidevyai Namo Namaha

Chiti Roopena Yaa Kristnam Yetadhyaapya Sthithaa Jagat
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha

durga · MADHWA · navrathri · slokas

Durga slokas

ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ

Sarva mangala mangalye shive sarvaartha saadhike
Sharanye trayambake Gauri Narayani namosthute


ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ
ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿರೂಪೇನ ಸಂಸ್ಥಿತಃ
ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಾಂತಿರೂಪೇನ ಸಂಸ್ಥಿತಃ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮಃ

Ya devi sarva bhutesu, shanti rupena sansitha
Ya devi sarva bhutesu, shakti rupena sansthita
Ya devi sarva bhutesu, matra rupena sansthita
Namastasyai, namastasyai, namastasyai, namo namaha!


Namoh devyai mahadevyai shivayai satatam namah
Namah prakrutyai bhadraayai niyataah pranataahsma taam

MADHWA · saraswathy · saraswathy pooja · slokas

Saraswathy slokas

ಸರಸ್ವತೀ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ||

Saraswati namastubhyam varade kaama rupini
Vidyarambham karishyami siddhirbhavathu me sadaa.


ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರ ಹಾರ ಧವಳಾ, ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ |
ಯಾ ವೀಣಾ ವರದಂಡ ಮಂಡಿತ ಕರಾ, ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನಾ |
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್-ದೇವೈಃ ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ |
ಸಾ ಮಾಮ್ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ |

Ya kundendu thushara haara dhavalaa ya subha vastraanvitha
Ya veena varadanda mandithakaraa ya swetha padmasana
Ya brahmachyutha sankara prabhruthibhirdevai sadaa pujitha
Samampathu saraswathi bhagavathi nissesha jaadyapaha


ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ವಿದ್ಯೇ ಕಮಲಲೋಚನೇ ।
ವಿದ್ಯಾರೂಪೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾಂ ದೇಹಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ

Saraswati mahabhage vidye kamala lochane
Viswarupe visalakshi vidyam dehi namostute

dhadhi vamana sloka · everyday · MADHWA · slokas · vaamana · vamana · vamana jayanthi

Dhadhi vamana sthothra

ಹೇಮಾದ್ರಿ-ಶಿಖರಾಕಾರಂ ಶುದ್ಧ-ಸ್ಫಟಿಕ-ಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ-ನಿಭಂ ದೇವಂ ದ್ವಿಭಜಂ ವಾಮನಂ ಸ್ಮರೇತ್ || ೧ ||

ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ದೇವೇಶಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ-ಮಧ್ಯಗಮ್ |
ಜ್ವಲತ್ಕಾಲಾನಲ-ಪ್ರಖ್ಯಂ ತಟಿತ್ಕೋಟಿ-ಸಮಪ್ರಭಮ್ || ೨ ||

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ-ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿ-ಸುಶೀತಲಮ್ |
ಚಂದ್ರಮಂಡಲ-ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಮಚ್ಯುತಮವ್ಯಯಮ್ || ೩ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸ-ಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕಂ ದಿವ್ಯರತ್ನ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ವನಮಾಲಾ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ || ೪ ||

ಸುಂದರಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಕಿರೀಟೇನ ವಿರಾಜಿತಮ್ |
ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಪರಿವೃತಮ್-ಅಪ್ಸರೋಗಣ-ಸೇವಿತಮ್ || ೫ ||

ಸನಕಾದಿಭಿರನ್ಯೈಶ್ಚ ಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಸಮಂತತಃ |
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಭಿರ್-ಗೀಯಮಾನಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ || ೬ ||

ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯೈರ್ದೇವೇಶೈಃ ಸ್ತೋತ್ರಾರಾಧನ-ತತ್ಪರೈಃ |
ತ್ರಿಯಂಬಕೋ ಮಹಾದೇವೋ ನೃತ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ || ೭ ||

ದಧಿಮಿಶ್ರಾನ್ನಕವಲಂ ರುಗ್ಮಪಾತ್ರಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಕರೇಽಪಿ ಚಿಂತಯೇದ್ವಾಮೇ ಪೀಯೂಷಮಮಲಂ ಸುಧೀಃ || ೮ ||

ಸಾಧಕಾನಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತಮನ್ನಪಾನಮುತ್ತಮಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಮಧೋಕ್ಷಜಮ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ಚಾನ್ನಸಂಪದಮ್ || ೯ ||

ಅತಿಸುವಿಮಲಗಾತ್ರಂ ರುಗ್ಮಪಾತ್ರಸ್ಥಮನ್ನಂ
ಸುಲಲಿತದಧಿಖಂಢಂ ಪಾಣಿನಾ ದಕ್ಷಿಣೇನ |
ಕಲಶಮಮೃತಪೂರ್ಣಂ ವಾಮಹಸ್ತೇ ದಧಾನಂ
ತರತಿ ಸಕಲದುಃಖಾದ್ವಾಮನಂ ಭಾವಯೇದ್ಯಃ || ೧೦ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ |
ಅಕ್ಲೇಶಾದನ್ನಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮೇವ ಚ || ೧೧ ||

ಅಭ್ರಶ್ಯಾಮಃ ಶುಭ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತೀ ಸತ್ಕೌಪೀನಃ ಪೀತ-ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಶ್ರೀಃ |
ಛತ್ರೀ ದಂಡೀ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಃ ಪಾಯಾದ್ದೇವೋ ವಾಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ || ೧೨ ||

ಅಜಿನದಂಡ-ಕಮಲು-ಮೇಖಲಾ-ರುಚಿರ-ಪಾವನ-ವಾಮನ-ಮೂರ್ತಯೇ |
ಮಿತಜಗತ್ತ್ರಿತಯಾಯ ಜಿತಾರಯೇ ನಿಗಮವಾಕ್ಪಟವೇ ಬಟವೇ ನಮಃ || ೧೩ ||

ಶ್ರೀಭೂಮಿಸಹಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರ-ವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ನಮಾಮಿ ವಾಮನಂ ದೇವಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ-ವರಪ್ರದಮ್ || ೧೪ ||

ವಾಮನೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ದ್ರವ್ಯಸ್ಥೋ ವಾಮನಃ ಸ್ಮೃತಃ |
ವಾಮನಸ್ತಾರಕೋಭಾಭ್ಯಾಂ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಮನಪುರಾಣೇ ದಧಿವಾಮನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


Hemadri shikarakaram Shudha spatika sannibham
Poorna chandra nibhanam Devam dwibujam, Vamanam smareth

Padmasanatham devesham Chandra mandala madhyagam,
Jwalath kalanala prakhyam Tadith koti samaprabham.

Soorya koti prathikaasam Chandra koti susheethalam,
Chandra mandala madhyastham  Vishnu mavyaya machutham

Srivathsa kousthuboraskam Divya rathna vibhooshitham,
Peethambaradaram devam, Vana maalaa vibhooshitham.

Sundaram pundarikaaksham Kireetena Virajitham,
Shodasa sthree pariyutham Samyag apsara gana sevitham.

Sanakadhibhir anaischya Sthooyamaanam samathatha
Rig yajursaama atharvana vedaayai Geeyamaanam Janardhanam

Chathurmukhadayai devesai  Stotra aaradhana thath parai.
Tryambaka Maha devo  Nrutyathe yasya sannidhou.

Dadhi misranna kavalam Rukma pathram cha dakshine,
Kare thu chinthaye dhavaamay Peeyusham amalam sudhi.

Sadhakaanaam prayaschantham anna panam anuthamam,
Brahme muhurthe Choddhaya Dhyayed deva madokshajam.
Ayur arogyam  aiswaryam Labhathe Chaa anna sampada.

Athi suvimala gathram rukmapathrastamannam
Sulalitha Dhadhi bhandam paninaa dakshinena
Kalasam amruthapoornam Vaama hasthe dadhaanam
Tharathi sakala dukhaan Vamanam Bhavadeya

Idham stotram padethyasthu pratha kaale dwijothama
Aklesad anna sidhyartham  jnana sidhyartham eva cha.

Abhra shyama shubra yajopaveethi Sath koupeena Peeta Krishnajina sri
ChHathri Dandi Pundareekayathaksha Payed devo Vamano Brahmachsai.

Ajina danda kamandalu  mekhalaa ruchira Pavana Vamana Moorthaye,
Mitha jagat preeithayaa jitharaye Nigama Vak pathaye Vatave Nama.

Sri bhoomi sahitham divyam Mukthaa hara vibhooshitham
Nammami vamanam thwam Bhukthi mukthi vara pradam

amano budhi dathaa cha dravayastho vamana smrutha
Vamana stharakobhabyaam  Vamanaaya namo nama.

everyday · MADHWA · navagraha stothram · Vadirajaru

Navagraha stothram by vadirajaru

ಭಾಸ್ವಾನ್ ಮೇ ಭಾಸಯೇತ ತತ್ತ್ವ೦ ಚಂದ್ರಶ್ಚಾಹ್ಲಾದಕೃದ್ಭವೇತ್
ಮ೦ಗಲೋ ಮ೦ಗಲ೦ ದಾದ್ಯದ್ಭುಶ್ಚ ಬುಧತಾ೦ ದಿಶೇತ

ಗುರುಮೇ೯ ಗುರುತಾ೦ ದದ್ಯಾತ್ ಕವಿಸ್ಚ ಕವಿತಾ೦ ದಿಶೇತ
ಶನಿಶ್ಚ ಶ೦ ಪ್ರಾಪಯತು ಕೇತು: ಕೇತು೦ ಜಯೇ ಪ೯ಯೇತ

ರಾಹುಮೇ೯ ರಾಹಯೇದ್ರೋಗ೦ ಗ್ರಹಾ:ಸ೦ತು ಕರಗ್ರಹಾ:
ನವ೦ ನವ೦ ಮಮೈಶ್ವಯ೯೦ ದಿಶ೦ತ್ವೇತೇ ನವಗ್ರಹಾ

ಹರೇರನುಗ್ರಹಾಥ೯ಯ ಶತ್ರೂಣಾ೦ ನಿಗ್ರಹಾಯ ಚ
ವಾದಿರಾಜಯತಿಪ್ರೋಕ್ತ೦ ಗ್ರಹಸ್ತೊತ್ರ೦ ಸದಾ ಪಠೇತ

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥಶ್ರೀ ಚರಣವಿರಚಿತ೦ನವಗ್ರಹಸ್ತೋತ್ರಂ

Bhaswan may Bhasayeth thathwam Chandrasya ahladha kruth bhaveth
Mangalo mangalan dadhyath, Budhascha budhatham disheth||1||

Guru may gurutham vadhyath, Kavisya kavitham diseth
Sanisthasya sham prapthayathu, kethu kethum jaye arpayeth||2||

Rahur may rahayath rogam Graha santhu kara gruha
Nava navam mame easwarasya, Dishantyethe Nava Graha||3||

Sane, dinamasmai suno sya, Aneka guna sanmasye
Arishtam hara may Abheestam, Kuru maa kuru sankatam.||4||

Harer anugraharthaya Shatrunam nigrayaya cha
Vadi raja yathi proktham Graham stotram sada padeth. ||5||

 

 

 

 

everyday · MADHWA · madhwacharyaru · slokas

Slokas on Madhwacharyaru

ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮನ್ನಾಮ |ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮ ಏವಚ |
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ತೃತೀಯಸ್ತು | ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕಃ |

Prathamohanuman naama dwiteeyo Beema Eva cha
Purnapragnya truteeyastu Bagavat karya saadhakah ||

ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಮಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ |
ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಮ್ ||

Abhramam bhangarahitam ajadam vimalam sada |
Anandatirtha matulam bhaje tapatrayapaham ||

ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ |
ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಸ್ತಾನ್ನಮಸ್ಯೇ ಗುರೂನ್ಮಮ ||

Pruthvi mandala madhyasthah poornabodha matanugah |
Vaishnava vishnuhrudayas tannamasye gurunmama ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂತಾ ಗುರವಃ ಸಾಕ್ಷಾದಿಷ್ಟಂ ದೈವಂ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಃ |
ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾಃ ಸಂತು ಮೇ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ||

brahmaantaa guravah sakshat ishtam daivam shriyah patih |
Acharyah shrimad Acharyah santu me janma janmani ||

ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಪ್ರಣತ ವಿಭವಾಯ ನಿಗಮಾಹ
ನಮಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ ರಾಮಪ್ರಿಯತಮ ಹನೂಮಾನ್ಗುರುಗುಣ
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮ್ ಭೀಮಪ್ರಬಲತಮ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ಟಭಗವನ್
ನಮಹ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಪ್ರದಿಶಸುದೃಶಮ್ ನೊ ಜಯ ಜಯ

Namaste pranesha pranata vibhavaaya nigamaaha
Namah swamin rama priyatama hanooma anguruguna
Namastubhyam bheema prabalatama krushneshta bhagavan
Namaha srimanmadhwa pradisha sudrusham no jaya jaya||

everyday · ganesh · ganesh chathurthi · MADHWA

Ganesh slokas

ಶುಕ್ಲಾಂಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ

Shuklaambara Dharam Vishnum Shashi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanam Dhyaayet Sarva Vighna Upashaanthaye


ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ

Vakratunda Mahakaaya Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Mey Deva Sarva Kaaryeshu Sarvada


ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ
ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತ ಊಪಾಸ್ಮಹೇ

Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Aharnisham
Anekadantham Bhaktaanaam Ekadantam Upaasmahey


ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಥ್ಥ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ
ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ

Gajaananam Bhoota Ganaadhi Sevitam
Kapitta Jamboophaala Saara Bhakshitam
Umaasutam Shoka Vinaasha Kaaranam
Namaami Vighneswara Paada Pankajam


 

 

 

everyday · MADHWA · Mahamantra · narasimha · slokas

Sri Nrisimha Maha-mantra 

ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಮ್ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ |
ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ್ಯತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ||

ugram viram maha-vishnum jvalantam sarvato mukham
nrisimham bhishanam bhadram  mrityur mrityum namamy aham

Meaning:

“I bow down to Lord Narasimha who is ferocious and heroic like Lord Vishnu. He is burning from every side. He is terrific, auspicious and the death of death personified.”

MADHWA · slokas · surrender

Kaayena vaacha

Kaayena Vaacaa Manase[a-I]ndriyairvaa
Buddhy[i]-Aatmanaa Vaa Prakrteh Svabhaavaat |
Karomi Yad-Yat-Sakalam Parasmai
Guru-Varaayeti Samarpayaami ||

Meaning:
1: (Whatever I do) with my Body, Speech, Mind or Sense Organs,
2: (Whatever I do) using my Intellect, Feelings of Heart or (unconsciously) through the natural tendencies of my Mind,
3: Whatever I do, I do all for others (i.e. without the sense of attachment to the results),
4: (And) I Surrender them all at the Lotus Feet of the Supreme Guru.