jagannatha dasaru · MADHWA · navagraha stothram

Navagraha sthothra from Thathvasuvvali composed by Jagannatha dasaru

Sri soorya stuti
Aadityadeva twatpaadayugalake abhivandaneya maalpe anudina |
Anudinadi sajjanara vyaadhigala kaledu sukhaveeyo ||
Soorigamyane vaak shareera buddhijavaadapaaradoshagala enisade |
Enisade bhagavantanaaraadhaneyanittu karuniso ||

Sri Chandra stuti
rohini ramana maddehagehaadigala moha pariharisi manadalli |
Manadalli garudavaahanana smaraneyanu karuniso || 1 ||

Dattadoorvaasaanujaatri sambhavane twadbhrutya naanayyaa endendu |
Endendu praarthisuve hruttimira kaledenna santaiso || 2 ||

Sri angaaraka stuti
Kolabhoonandana pravaala samavarna karavaala samakheta nishyanka |
Nishyankanaakhya suramouli ni enna santaiso || 1 ||

Mangalaahvaya sarvengitaj~jane anta rangadali hariya nenevante |
Nenevante karuniso angaaravarna anudina || 2 ||

Sri budha stuti
Budha neenu sugunavaaridhiyendu binnaipe kshudheya pariharisi suj~jaana |
Suj~jaana sadbhaktisudheya paanavane karuniso || 1 ||

Chandranandana satata vandisuve manmanada sandeha bidisayya mama daiva |
Mama daiva sarvagovindanahudendu tilisayyaa || 2 ||

Sri guru stuti
Nutisi beduve bruhaspati guruve ennadurmatiya pariharisi suj~jaana |
Suj~jaanavittu shreepatiya torenna manadalli || 1 ||

Taaraaramanane madbhaara ninnadu mahaakaarunika neenemdu binnaipe |
Binnaipe duritava nivaarisi toro tava roopa || 2 ||

Sri shukra stuti
Shakraarigala guruve shukramuniraaya daracakraabjapaani gunaroopa |
Gunaroopa vyaapaaraprakriyava tiliso pratidina || 1 ||

Nigamaartha kovidane bhrugukulottamsa kaimugidu beduvenu daivaj~ja |
Daivaj~ja hariya Olagadalli buddi iralendu || 2 ||

Sri shani stuti
Taninandana shanaishcara ninna paadaabjakeragi binnaipe bahujanma |
Bahujanma kruta paapa twaritadindalisi parihaara maadi sukhaveeyo || 1 ||

Idane beduve pade padege pushkarana guruve hrudaya vadanadali harimoorti |
Harimoorti keertanegalodagalenagendu binnaipe || 2 ||

Phalastuti
Ahika paaratrikadi nruharidaasara navagrahadevategalu danisore |
Danisore ivarannu ahitarendenuta kedabedi || 1 ||

Jagannaathaviththalana badigarivarahudendu hagalirulu bidade nutisuva |
Mahaatmarige sugatigalanittu salahoru || 2 ||


navagraha-jagannatha-dasaru(Kannada version)

everyday · MADHWA · navagraha stothram · Vadirajaru

Navagraha stothram by vadirajaru

ಭಾಸ್ವಾನ್ ಮೇ ಭಾಸಯೇತ ತತ್ತ್ವ೦ ಚಂದ್ರಶ್ಚಾಹ್ಲಾದಕೃದ್ಭವೇತ್
ಮ೦ಗಲೋ ಮ೦ಗಲ೦ ದಾದ್ಯದ್ಭುಶ್ಚ ಬುಧತಾ೦ ದಿಶೇತ

ಗುರುಮೇ೯ ಗುರುತಾ೦ ದದ್ಯಾತ್ ಕವಿಸ್ಚ ಕವಿತಾ೦ ದಿಶೇತ
ಶನಿಶ್ಚ ಶ೦ ಪ್ರಾಪಯತು ಕೇತು: ಕೇತು೦ ಜಯೇ ಪ೯ಯೇತ

ರಾಹುಮೇ೯ ರಾಹಯೇದ್ರೋಗ೦ ಗ್ರಹಾ:ಸ೦ತು ಕರಗ್ರಹಾ:
ನವ೦ ನವ೦ ಮಮೈಶ್ವಯ೯೦ ದಿಶ೦ತ್ವೇತೇ ನವಗ್ರಹಾ

ಹರೇರನುಗ್ರಹಾಥ೯ಯ ಶತ್ರೂಣಾ೦ ನಿಗ್ರಹಾಯ ಚ
ವಾದಿರಾಜಯತಿಪ್ರೋಕ್ತ೦ ಗ್ರಹಸ್ತೊತ್ರ೦ ಸದಾ ಪಠೇತ

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥಶ್ರೀ ಚರಣವಿರಚಿತ೦ನವಗ್ರಹಸ್ತೋತ್ರಂ

Bhaswan may Bhasayeth thathwam Chandrasya ahladha kruth bhaveth
Mangalo mangalan dadhyath, Budhascha budhatham disheth||1||

Guru may gurutham vadhyath, Kavisya kavitham diseth
Sanisthasya sham prapthayathu, kethu kethum jaye arpayeth||2||

Rahur may rahayath rogam Graha santhu kara gruha
Nava navam mame easwarasya, Dishantyethe Nava Graha||3||

Sane, dinamasmai suno sya, Aneka guna sanmasye
Arishtam hara may Abheestam, Kuru maa kuru sankatam.||4||

Harer anugraharthaya Shatrunam nigrayaya cha
Vadi raja yathi proktham Graham stotram sada padeth. ||5||

 

 

 

 

guru · kethu · MADHWA · navagraha stothram · rahu · sani · slokas

Navagraha sthothram

Navagraha dhyanam

Nama Suryaya Somaya Mangalaya Budhaya Cha,
Guru Shukra Sanibhyascha, Rahava Kethave Namaha

Sani (Saturn)

Neelanjana samaabhasam Ravi Putram Yamaagrajam
Chaaya Marthanda Sambhootam Tam Namaami Shanaiswaram

Rahu

Ardha Kaayam Mahaa Veeryam Chandra- Aditya Vimardanam
Simhika Garbha Sambhootam Tam Rahum Pranamaamyaham

Ketu

Palaasha Pushpa Sankaasham Tarakaa Graha Mastakam
Roudram Roudraa-tmakam Ghoram Tam Ketum Pranamaamyaham

Guru (Brihaspati or Jupiter)

Deva-naam cha Rishi Naam cha Gurum kaanchana sannibham,
Buddhi Bhootam Trilokesham Tam Namaami Brihaspatim