dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Madhwa Davala

ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣರು ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ವರಗಿರಲು ಆಚಾರ ವಡೆಯರಢವಳಾದರು ಪೇಳುವೆನು||
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಳಗ ದಾಸಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಕೃತಯುಗದಲಿ ವಾಯು ಅವತಾರನಾದಾಗ ||
ತ್ರೇತಾಯುಗದಲಿ ರಘುಪನ ದಾಸನಾಗಿ ಹನುಮಂತ ತಾ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು||
ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಮಧ್ವರಾಯರು ಗುರುಮುನಿರಾಯರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ||
ಹರಿ ಪರದೇವತೆ ಎಂಬೋ ಬಿರುದಾವಳೆಯ||
ಆನಂದಮುನಿ ಅವತರಿಸಲು ಜ್ಞಾನಹುಟ್ಟಿತು. ತ್ರಿಭುವಕೆ ವಾಯು ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ನಲಿನಲಿದಾಡೆ||
ಬದರಿನಾರಾಯಣ ಅನೀರೂಪದಿಂದ ರಘುನಾಥನ ನಿಜದಾಸ ಬದರಿ,ಕಾಶಿವಾಸ,ದಕ್ಷಿಣಶರಧಿಗೆ ನಂದಾ||
ದಂಡೆತ್ತಲು ಮಧ್ವರಾಯರು ಭುಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ಕದಳಿದವು ಕಮಂಡಲ ನೀರು ಗೋವಿಂದನ ಸಂಭ್ರಮದಾರ್ಚನೆಗೆ||
ಒಣಗಿ ಹೋಗೊ ಬಿತ್ ಬೆಳೆಗೆ ಮಳೆಬಂದಾಯಿತು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಗುರುರಾಯರು||
ಹರಿಭಕ್ತಿಮದಗಿರಿಯ ಸುಜನರ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಪ್ರಳಯಭೈರವನೆಂಬೊ ಸಂಕರ ಇದುರಿಗೆ ಬಂದಾ||
ಪ್ರಳಯಭೈರವ ಸಂಕರಗ ಹೃದಯ ಸೀಳಿದ ಮೂರು ಜಗಕ ಧರಣಿ ಮೇಲೆ ಮೆರೆದರು ತಾವ್ ಯತಿಯ||
ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತಿ ನಿಪುಣಾ ಪದ್ಮನಾಭನು ಡಿಂಗರೀಯೇ ಬಿರುದಿನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗುರುರಾಯರು ಹೊರಗಹೊರಟರು ಬೇಗ||
ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಾಸುದೇವನು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಗೋಪಿ ಬೆಣ್ಣೆಕೊಡು ಎಂದು ಕಡಗೋಲನೆ ಸೆಳೆಕೊಂಡ||
ಬಲಗೈಲಿ ಕಡಗೋಲು ಪಾಲ್ ಗಡಲಾಗ ತೆಗಿನೀನು ಹಡಗದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಗೋಪಿಚಂದನದೊಳಗಡಗಿದನು||
ನಡುಸಾಗರದಲಿ ಆ ಹಡಗು ನಡಿಮುಡಿಮಿಸಗದಲಿರಲು ಎನ್ನೊಡೆಯ ಮಧ್ವರಾಯರಿಗೆ ಅರುಹಿದರಾಗ||

ಆನಂದಮುನಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇರಲು ಆ ಮಾತನು ಕೇಳುತಲಿ ಶ್ಯಾಟಿಕೊನೆಯಲಿ ಬೀಸಿ ಕರೆದರು ಹಡಗು||
ಶ್ಯಾಟಿ ಕೊನೆಯನು ಬೀಸಲು ಆ ಕ್ಷಣ ನಡೆದಿತು ಹಡಗು ಬೇಕಾದವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟೆವು ಗುರುರಾಯರೆ ಚಿತೈಸೆಂದರು,ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಘಟ್ಟಿಸುವರ್ಣದ ಖಣಿಯು ಬೇಕಾದವಸ್ತುವು ಕೊಟ್ಟೆವು ಚಿತ್ತೈಸೆಂದರು
||
ಮುತ್ತುಮಾಣಿಕ್ಯ ನಮಗೇಕೆ ಘಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗೋಪಿಚಂದನವ ಮಿಕ್ಕಾದ ವಸ್ತುನಮಗ್ಯಾತಕ ಕೌಪೀನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು||
ಮುನ್ನೂರಾಳು ಒಂದಾಗಿ ಗೋಪಿಚಂದನದ ಘಟ್ಟಿ ಎತ್ತಲು ಬರದೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದಮುನಿ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಕೈಯಲಿ ಪಿಡಿದು
ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ ದೇವರನು ಶಿರಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು ವಾಯುಬ್ರಹ್ಮರು ಬಮ್ಮನಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದರು ಮಚ್ಛಕೂರ್ಮ ವರಹಗೆ ಜಯತು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನರಸಿಂಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಳೆದ ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗ ಜಯತು ಜಯತು ದಾನವರ ಕುಲ ಸಂಹಾರವ ಮಾಡಲು ಅಪರಿಮಿತಿ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಎಂದು ಪೊಗಳಿದರು ಒಡಬಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಡೆದರು ಗೋಪಿಚಂದನವ ಕಡಗ ಕಂಠಮಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಿತಾಗಿ ನಿಂತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಳೆಯ ಚಲ್ಲಿದನು.ದೇವೇಂದ್ರನಲ್ಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಳು ಜಾಜಿಹೂವಿನ ಮಳೆಯ ಸೂಸಿದನು ದೇವೇಂದ್ರಕಾಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಳು ಮಂಗಳ ಜಯ ಜಯ ಹರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಜಯಶಿರಿಗೆ ಮಂಗಳ ವರದ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ.

Kēśava nārāyaṇaru śēṣana mēle varagiralu ācāra vaḍeyaraḍhavaḷādaru pēḷuvenu||

kōṭibrahmāṇḍavaḷaga dāsamukhya prāṇanātha kr̥tayugadali vāyu avatāranādāga ||

trētāyugadali raghupana dāsanāgi hanumanta tā dvāparayugadalli bhīmasēnanāgi avatarisidanu||

kaliyugadali madhvarāyaru gurumunirāyarāgi avatarisi|| hari paradēvate embō birudāvaḷeya||

ānandamuni avatarisalu jñānahuṭṭitu. Tribhuvake vāyu modalāda dēvategaḷu nalinalidāḍe||

badarinārāyaṇa anīrūpadinda raghunāthana nijadāsa badari,kāśivāsa,dakṣiṇaśaradhige nandā||

daṇḍettalu madhvarāyaru bhumaṇḍalavella kadaḷidavu kamaṇḍala nīru gōvindana sambhramadārcanege||

oṇagi hōgo bit beḷege maḷebandāyitu haribhakti prakaṭisidaru gururāyaru||

haribhaktimadagiriya sujanara cintāmaṇiya praḷayabhairavanembo saṅkara idurige bandā||

praḷayabhairava saṅkaraga hr̥daya sīḷida mūru jagaka dharaṇi mēle meredaru tāv yatiya||

madhvaśāstrada ati nipuṇā padmanābhanu ḍiṅgarīyē birudina cintāmaṇi gururāyaru horagahoraṭaru bēga||

dāsara mēle kr̥peyinda vāsudēvanu dvārakeyinda gōpi beṇṇekoḍu endu kaḍagōlane seḷekoṇḍa||

balagaili kaḍagōlu pāl gaḍalāga teginīnu haḍagadindali bandu gōpicandanadoḷagaḍagidanu||

naḍusāgaradali ā haḍagu naḍimuḍimisagadaliralu ennoḍeya madhvarāyarige aruhidarāga||

ānandamuni jñānadinda iralu ā mātanu kēḷutali śyāṭikoneyali bīsi karedaru haḍagu||

śyāṭi koneyanu bīsalu ā kṣaṇa naḍeditu haḍagu bēkādavastu koṭṭevu gururāyare citaisendaru,muttu māṇikya navaratna ghaṭṭisuvarṇada khaṇiyu bēkādavastuvu koṭṭevu cittaisendaru ||

muttumāṇikya namagēke ghaṭṭikoṇḍu gōpicandanava mikkāda vastunamagyātaka kaupīna iddare sāku||

munnūrāḷu ondāgi gōpicandanada ghaṭṭi ettalu barade nam’ma ānandamuni sambhramadi kaiyali piḍidu dvādaśastōtrava hēḷuta dēvaranu śirasina mēle iṭṭukoṇḍaru vāyubrahmaru bam’manastuti māḍidaru macchakūrma varahage jayatu bhaktavatsala narasinha sr̥ṣṭi aḷeda vāmana trivikramaga jayatu jayatu dānavara kula sanhārava māḍalu aparimiti baud’dha kalki endu pogaḷidaru oḍabaṇḍēśvaradalli oḍedaru gōpicandanava kaḍaga kaṇṭhamāle lakṣmīsahitāgi ninta mallige hūvina maḷeya callidanu.Dēvēndranalle mahālakṣmī bandu vanamāle hākidaḷu jājihūvina maḷeya sūsidanu dēvēndrakānte mahālakṣmī bandu vanamāle hākidaḷu maṅgaḷa jaya jaya harige maṅgaḷa jayaśirige maṅgaḷa varada śrīpurandaraviṭhalage.

 

MADHWA · purandara dasaru

Gadhya Naamavali

೧).ಶ್ರೀಮದಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ೨).ರಮಾಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೆಂದ್ರಾದಿ ವಂದ್ಯ ೩)ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ೪)ಭವರೋಗ ವೈಧ್ಯ ೫)ಶರಣಾಗತ ವಜ್ರಪಂಜರ ೬)ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ೭)ಅನಾಥಬಂಧೋ ೮)ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧೋ ೯)ಪತಿತಪಾವನಾ ೧೦)ಮಹಾರೋಗ ನಿವಾರಣಾ೧೧)ಮಹಾದುರಿತ ನಿವಾರಣಾ ೧೨)ಮಹಾಭಯ ನಿವಾರಣಾ ೧೩)ಮಹಾಬಂಧ ವಿಮೋಚನಾ೧೪)ಭಯಕೃತ್ ಭಯವಿನಾಶನಾ ೧೫)ಕೃಪಾವಾರಿಧಿ೧೬)ದೇವದೇವೋತ್ತಮಾ ೧೭)ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ೧೮)ಕಪಟನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರೀ ೧೯) ನಿತ್ಯರೊಳುನಿತ್ಯ೨೦)ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ೨೧)ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ನಿಯಾಮಕ ೨೨)ಮೋಕ್ಷಧರಾ ೨೩)ಸುವೈಕುಂಠಪತಿ ೨೪)ವೈಕುಂಠವಿಹಾರಿ ೧೫)ತ್ರಿಧಾಮಾ ೨೬)ತ್ರಿಗುಣವರ್ಜಿತ ೨೭)ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಾ ೨೮)ಜಗತ್ಪತೆ ೨೯)ಜಗದತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ೩೦)ಜಗದೀಶ ೩೧)ಜಗದುದ್ಧಾರ ೩೨)ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿ
೩೩)ಜಗದ್ ವಿಲಕ್ಷಣ ೩೪)ಜಗನ್ನಾಥ. ೩೫) ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿ ೩೬)ವಿರಾಟಮೂರ್ತಿ ೩೭)ಹೇ ಮಂಗಳಾಂಗ ೩೮)ಹೇ ಶುಭಾಂಗ ೩೯)ಪರಾಮಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ೪೦) ಕೋಮಲಾಂಗಾ ೪೧)ನೀಲಮೆಘ ಶ್ಯಾಮಾ ೪೨)ಇಂದುವದನಾ೪೩)ಬಹುಸುಂದರಾ ೪೪) ಇಂದಿರಾ ವಂದಿತ ಚರಣಾ ೪೫) ವೃಕೊರವಂಧ್ಯ೪೬)ಕೇಶವಾದಿ ರೂಪ ೪೭) ಅಜಾದಿ ರೂಪ ೪೮)ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪ ೪೯) ಆತ್ಮಾದಿ ರೂಪ ೫೦)ಅನಿರುದ್ಧಾದಿರೂಪ ೫೧) ಅನ್ನಮಾದಿ ರೂಪ ೫೨)ಅನೇಕ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ೫೩)ಸರ್ವಸಾರ ಭೋಕ್ತ ೫೪) ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾತಾ ೫೫)ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ೫೬)ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾರತಮ್ಯ ವಾಚ್ಯ ೫೭)ಅನಂತಾನಂತ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ೫೮)ಅಣು ಮಹದ್ರೂಪ ೫೯)ಶಂಖಚಕ್ರಪೀತಾಂಬರ ಧಾರಿ ೬೦)ಕಮಲಾಕ್ಷ ೬೧)ಕಮಲನಾಭ ೬೨) ವೈಜಯಂತಿ ವನಮಾಲ ಶೋಭಿತ ೬೩)ಕೌಸ್ತುಭ ಭೂಷಿತ ೬೪)ಸುವರ್ಣವರ್ಣ
೬೫)ನವರತ್ನ ಕುಂಡಲಧಾರಿ ೬೬)ಕಸ್ತೂರಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಲೇಪನ ೬೭) ಗರುಡಾರೂಢ ಶೋಭಿತ ೬೮)ಕಾಮಧೇನು. ೬೯) ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನ ೭೦) ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ೭೧)ಚಿಂತಾಮಣಿ ೭೨) ಕ್ಷಿರಾಬ್ಧೀಶಾಯಿ೭೩) ಶೇಷಶಾಯಿ ೭೪)ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ೭೫) ಖಗವಾಹನಾ ೭೬)ದೇಶಕಾಲ ಗುಣಾತೀತ ೭೭) ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾ ೭೮)ಅನಂತಶಕ್ತಿ ೭೯)ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ೮೦)ಅನಂತಕೀರ್ತಿ
೮೧)ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾ ೮೨) ಅಕ್ರೂರವರದಾ ೮೩)ಅಂಬರೀಷವರದಾ ೮೪)ನಾರದವರದಾ ೮೫)ಪ್ರಲ್ಹಾದವರದಾ ೮೬)ಗಜೇಂದ್ರವರದಾ ೮೭)ಮುಚಕುಂದ ವರದಾ ೮೮)ಧ್ರುವವರದಾ ೮೯)ಬಿಭೀಷಣ ವರದಾ ೯೦)ಕುಲಾಲಭೀಸಂರಕ್ಷಕಾ ೯೧)
ಪುಂಡರೀಕ ವರದಾ ೯೨)ಪರಾಶರ ವರದಾ
೯೩)ಪಾರ್ಥಸಾರಥೀ ೯೪)ಪಾಪವಿದೂರ ೯೫)ಅರಿಜನ ಪ್ರಚಂಡಾ ೯೬)ಚಾಣೂರ ಮಲ್ಲ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಮರ್ದನಾ ೯೭)ಕಾಳಿಂದೀ ಕುಲನ ಕಂಠೀರವ ೯೮) ಮದನ ಗೊಪಾಲ ೯೯)ವೇಣುಗೋಪಾಲ ೧೦೦) ವೇಣು ನಾದಪ್ರೀಯ ೧೦೧)ಷೋಡಶ ಸಹಸ್ರ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ರ್ತಿಯರವಿಲಾಸ ೧೦೨) ಅಹಲ್ಯಾ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನ ೧೦೩) ದ್ರೌಪದಿ ಅಭಿಮಾನ ರಕ್ಷಕಾ ೧೦೪)ದುಷ್ಟಜನ ಮರ್ದನ ೧೦೫) ಶಿಷ್ಟಜನ ಪರಿಪಾಲಾ೧೦೬)ಮುಕುಂದಾ ೧೦೭)ಮುರಾರೆ ೧೦೮) ಕಂಸಾರೆ ೧೦೯)ಅಸುರಾರೆ ೧೧೦) ದೈತ್ಯ ಕುಲ ಸಂಹಾರಾ ೧೧೧)ಕ್ಷಾತ್ರಕುಲಾಂತಕಾ೧೧೨)ಸೋಮಕಾ ಸುರಾಂತಕಾ ೧೧೩) ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸಂಹಾರ ೧೧೪)ರಾವಣಾ ಕುಂಭಕರ್ಣಮರ್ದನ ೧೧೫)ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ರಶಿರಚ್ಛೆದನ೧೧೬)ರಘುಕುಲೋದ್ಭವ ೧೧೭) ದಶರಥ ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದನ ೧೧೮)ಸಿಂಧೂರ ವರದಾ
೧೧೯ )ಸೀತಾಪತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ೧೨೦) ಯದುಕು ಲೋತ್ಪನ್ನ ೧೨೧) ಯದುಕುಲೋದ್ಧಾರಿ ೧೨೨) ಯದು ಕುಲತಿಲಕಾ ೧೨೩) ಯದುಕುಲಸ್ರೇಷ್ಠಾ ೧೨೪)ವಸುದೇವ ದೇವಕೀನಂದನ ೧೨೫) ಯಶೋದಕಂದಾ ೧೨೬)ವೃಂದಾವನವಾಸಿ ೧೨೭) ಗೋಪ ಕುಮಾರ ೧೨೮) ಗೋಕುಲ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಾ ೧೨೯)ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರೀ ೧೩೦) ಕಾಲಿಯಾಮರ್ದನಾ ೧೩೧) ಪೂತನಾ ಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿ ೧೩೨)ಶಕಟಾಸುರ ಮರ್ದನಾ ೧೩೩) ಪಾಂಡವಬಂಧೋ ೧೩೪)ಪಾಂಡವಪರಿಪಾಲಾ ೧೩೫) ಪಾಂಡವ ಪ್ರೀಯಾ ೧೩೬)ಸುಧಾಮಸಖಾ ೧೩೭) ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾ೧೩೮)ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರೀಯ ೧೩೯)ಗೋಪೀಜನಜಾರಾ ೧೪೦)ನವನೀತ ಚೋರ ೧೪೧)ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾ ೧೪೨)ಗಂಗಾಜನಕಾ ೧೪೩)ಪ್ರಯಾಗ ಮಾಧವಾ೧೪೪)ಕಾಶೀ ಬಿಂದುಮಾಧವಾ ೧೪೫) ಪಂಪಾಪತಿ ಗುಲಗಂಜೀ ಮಾಧವಾ ೧೪೬) ರಾಮೇಶ್ವರಸೇತುಮಾಧವಾ ೧೪೭)ಬದರೀ ನಾರಾಯಣಾ ೧೪೮)ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾ ೧೪೯)ವಡ್ಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ ೧೫೦)ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ೧೫೧)ಮೇಲುಕೋಟಿ ಚೆಲುವರಾ ಯಾ ೧೫೨)ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯಾ ೧೫೩)ಅಹೋಬಲನರಸಿಂಹ ೧೫೪) ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲಾ ೧೫೫) ಶ್ರೀಶೈಲವಾ ಸಾ ೧೫೬)ಅರುಣಾಚಲ ನಿಲಯಾ ೧೫೭)ವೃಷಭಾಚಲ ವಿಹಾರೀ ೧೫೮) ಅನಂತ ಶಯನಾ ೧೫೯)ದರ್ಭಶಯನಾ ೧೬೦) ಕಪಿಲ ೧೬೧)ಹಯಗ್ರೀವ ೧೬೨)ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ೧೬೩)ಶಿಂಶುಮಾರ ೧೬೪)ಧನ್ವಂತರಿ ೧೬೫)ಮಮಸ್ವಾಮಿ ೧೬೬)ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ೧೬೭)ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ ೧೬೮)ಜಗದೀಶ ೧೬೯)ಪ್ರಾಣೇಶ ೧೭೦)ದ್ವಿಜಫಣಿಪ ಮೃಡೇಶ ೧೭೧) ಶ್ರೀರಮಣ ೧೭೨)ಭೂರಮಣ ೧೭೩)ದುರ್ಗಾರಮಣಾ ೧೭೪)ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ೧೭೫) ಭಾರತಿರಮಣ
ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ೧೭೬) ಸೀತಾಪತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ೧೭೭)ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮಥನ್ಮಥ ೧೭೮)ಹರೀವಿಠಲಾ ೧೭೯) ಪುಂಡರೀಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲಾ ೧೮೦)ಪುರಂದರಾ ವಿಠಲಾ.

1).Śrīmada’ananta kōṭi brahmāṇḍanāyaka 2).Ramābrahmarudrendrādi vandya 3)bhakta vatsala 4)bhavarōga vaidhya 5)śaraṇāgata vajrapan̄jara 6)āpad bāndhava 7)anāthabandhō 8)animitta bandhō 9)patitapāvanā 10)mahārōga nivāraṇā11)mahādurita nivāraṇā 12)mahābhaya nivāraṇā 13)mahābandha vimōcanā14)bhayakr̥t bhayavināśanā 15)kr̥pāvāridhi16)dēvadēvōttamā 17)dēvaśikhāmaṇi 18)kapaṭanāṭaka sūtradhārī 19) nityaroḷunitya20)satyasaṅkalpa 21)muktāmukta niyāmaka 22)mōkṣadharā 23)suvaikuṇṭhapati 24)vaikuṇṭhavihāri 15)tridhāmā 26)triguṇavarjita 27)jagajjanmādikāraṇā 28)jagatpate 29)jagadatyanta bhinna30)jagadīśa 31)jagadud’dhāra 32)jagatsvāmi 33)jagad vilakṣaṇa 34)jagannātha. 35) Viśvakuṭumbi 36)virāṭamūrti 37)hē maṅgaḷāṅga 38)hē śubhāṅga 39)parāmamaṅgaḷamūrti 40) kōmalāṅgā 41)nīlamegha śyāmā 42)induvadanā43)bahusundarā 44) indirā vandita caraṇā 45) vr̥koravandhya46)kēśavādi rūpa 47) ajādi rūpa 48)viśvādi rūpa 49) ātmādi rūpa 50)anirud’dhādirūpa 51) annamādi rūpa 52)anēka mantra pratipādyā 53)sarvasāra bhōkta 54) aṣṭaiśvaryapradātā 55)ōṅkāra śabdavācya 56)viśiṣṭa tāratamya vācya 57)anantānanta śabdavācya 58)aṇu mahadrūpa 59)śaṅkhacakrapītāmbara dhāri 60)kamalākṣa 61)kamalanābha 62) vaijayanti vanamāla śōbhita 63)kaustubha bhūṣita 64)suvarṇavarṇa 65)navaratna kuṇḍaladhāri 66)kastūri śrīgandha lēpana 67) garuḍārūḍha śōbhita 68)kāmadhēnu. 69) Śrīvatsa lān̄chana 70) kalpavr̥kṣa 71)cintāmaṇi 72) kṣirābdhīśāyi73) śēṣaśāyi 74)vaṭapatraśāyi 75) khagavāhanā 76)dēśakāla guṇātīta 77) ananta brahmā 78)anantaśakti 79)ananta mūrti 80)anantakīrti 81)purāṇapuruṣōttamā 82) akrūravaradā 83)ambarīṣavaradā 84)nāradavaradā 85)pral’hādavaradā 86)gajēndravaradā 87)mucakunda varadā 88)dhruvavaradā 89)bibhīṣaṇa varadā 90)kulālabhīsanrakṣakā 91) puṇḍarīka varadā 92)parāśara varadā 93)pārthasārathī 94)pāpavidūra 95)arijana pracaṇḍā 96)cāṇūra malla muṣṭikāsura mardanā 97)kāḷindī kulana kaṇṭhīrava 98) madana gopāla 99)vēṇugōpāla 100) vēṇu nādaprīya 101)ṣōḍaśa sahasra gōpikā srtiyaravilāsa 102) ahalyā śāpa vimōcana 103) draupadi abhimāna rakṣakā 104)duṣṭajana mardana 105) śiṣṭajana paripālā106)mukundā 107)murāre 108) kansāre 109)asurāre 110) daitya kula sanhārā 111)kṣātrakulāntakā112)sōmakā surāntakā 113) hiraṇyākṣā hiraṇyakaśipu sanhāra 114)rāvaṇā kumbhakarṇamardana 115)śiśupāla dantavakraśiracchedana116)raghukulōdbhava 117) daśaratha kausalyānandana 118)sindhūra varadā 119)sītāpate śrīrāmacandra120) yaduku lōtpanna 121) yadukulōd’dhāri 122) yadu kulatilakā 123) yadukulasrēṣṭhā 124)vasudēva dēvakīnandana 125) yaśōdakandā 126)vr̥ndāvanavāsi 127) gōpa kumāra 128) gōkula dvārakāvāsā 129)gōvardhanōd’dhārī 130) kāliyāmardanā 131) pūtanā prāṇāpahāri 132)śakaṭāsura mardanā133) pāṇḍavabandhō 134)pāṇḍavaparipālā 135) pāṇḍava prīyā 136)sudhāmasakhā 137) rukmiṇīvallabhā138)satyabhāmāprīya 139)gōpījanajārā 140)navanīta cōra 141)gōpālakr̥ṣṇā 142)gaṅgājanakā 143)prayāga mādhavā144)kāśī bindumādhavā 145) pampāpati gulagan̄jī mādhavā 146) rāmēśvarasētumādhavā 147)badarī nārāyaṇā 148)śrīraṅganāthā 149)vaḍḍi jagannātha 150)uḍupi śrīkr̥ṣṇa 151)mēlukōṭi celuvarā yā 152)bēlūra cennigarāyā 153)ahōbalanarasinha 154) pāṇḍuraṅga viṭhalā 155) śrīśailavā sā 156)aruṇācala nilayā 157)vr̥ṣabhācala vihārī 158) ananta śayanā 159)darbhaśayanā 160) kapila 161)hayagrīva 162)dattātrēya 163)śinśumāra 164)dhanvantari 165)mamasvāmi 166)sarvasvāmi 167)jagadantaryāmi 168)jagadīśa 169)prāṇēśa 170)dvijaphaṇipa mr̥ḍēśa 171) śrīramaṇa 172)bhūramaṇa 173)durgāramaṇā 174)śrīlakṣmī veṅkaṭaramaṇa 175) bhāratiramaṇa mukhyaprāṇāntargata176) sītāpate śrīrāmacandra 177)sākṣāt manmathanmatha 178)harīviṭhalā 179) puṇḍarīka varada pāṇḍuraṅga viṭhalā 180)purandarā viṭhalā.

 

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · sampradaaya haadu

Dhristi parihara haadu

ಎಂಥಾ ಪಾಪಿ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿತು, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ
ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪಿ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿತು ||pa||

ಶಿಶು ಹಸಿದನೆಂದು ಗೋಪಿ
ಮೊಸರು ಕುಡಿಸುತ್ತಿರಲು ನೋಡಿ
ಹಸಿದ ಬಾಲರ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿ
ಮೊಸರು ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲನೆ ||1||

ಕೃಷ್ಣ ಹಸಿದನೆಂದು ಗೋಪಿ
ಬಟ್ಟಲೊಳಗೆ ಕ್ಷೀರ ಕೊಡಲು
ಕೆಟ್ಟ ಬಾಲರ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟ ಹಾಲು ಮುಟ್ಟನೆ ||2||

ಚಿಣ್ಣ ಹಸಿದನೆಂದು ಗೋಪಿ
ಬೆಣ್ಣೆ ಕೈಯಲಿ ಕೊಡಲು ನೋಡಿ
ಸಣ್ಣ ಬಾಲರ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿ
ಬೆಣ್ಣೆ ವಿಷಮವಾಯಿತೆ ||3||

ಅಂಗಿ ಹಾಕಿ ಉಂಗುರವಿಟ್ಟು
ಕಂಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪನಿಟ್ಟು
ಅಂಗಳದೊಳು ಆಡೊ ಕೃಷ್ಣಗೆ
ಹೆಂಗಳಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೇನೋ ||4||

ಶಲ್ಲೆ ಉಡಿಸಿ ಮಲ್ಲೆ ಮುಡಿಸಿ
ಚೆಲ್ವ ಫಣೆಗೆ ತಿಲಕನಿಟ್ಟು
ವಲ್ಲಭ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಫುಲ್ಲನೇತ್ರರು ನೋಡಿದರೇನೋ ||5||

Enthā pāpi dr̥ṣṭi tāgitu, gōpālakr̥ṣṇage
keṭṭa pāpi dr̥ṣṭi tāgitu ||pa||

śiśu hasidanendu gōpi
mosaru kuḍisuttiralu nōḍi
hasida bālara dr̥ṣṭi tāgi
mosaru kuḍiyalollane ||1||

kr̥ṣṇa hasidanendu gōpi
baṭṭaloḷage kṣīra koḍalu
keṭṭa bālara dr̥ṣṭi tāgi
koṭṭa hālu muṭṭane ||2||

ciṇṇa hasidanendu gōpi
beṇṇe kaiyali koḍalu nōḍi
saṇṇa bālara dr̥ṣṭi tāgi
beṇṇe viṣamavāyite ||3||

aṅgi hāki uṅguraviṭṭu
kaṅgaḷige kappaniṭṭu
aṅgaḷadoḷu āḍo kr̥ṣṇage
heṅgaḷā dr̥ṣṭi idēnō ||4||

śalle uḍisi malle muḍisi
celva phaṇege tilakaniṭṭu
vallabha purandaraviṭhalana
phullanētraru nōḍidarēnō ||5||

dasara padagalu · MADHWA · narahari thirtharu · purandara dasaru

Dasara pada on Sri Narahari thirtharu(Narahari thirthara mahime)

ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳಿರೊ |
ನರದೇಹವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿರೊ || ಪ ||

ಕಾರ್ಯಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಡಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕೊಡಲು |
ಆರ್ಯ ಜಾಬಾಲ ಮುನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ |
ಭಾರ್ಯಸಹಿತ ಶರ್ವ ಪೂಜಿಸಿ, ಸೌರಭರಿಗೆ ಕೊಡಲು |
ಸೂರ್ಯವಂಶಕ ರಾಮ ಸೀತೆ ಬರಲು ||೧||

ಜಾಂಬುವಂತನು ಪೂಜಿಸಿ, ವೇದಗರ್ಭಗೆ ಕೊಡಲು |
ಕುಂಭೇಶ್ವರನ ಕೋಶದಲ್ಲಿಯಿರಲು |
ಅಂಬುಜೋದ್ಭವನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸುತಿರಲು |
ಜಂಭಾರಿಪುರವ ಯೈದಿದನು ಆ ಜನಿಪ ||೨||

ಗುರು ಅನಂದ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಚತುರ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ |
ವರಗಗನ ನದಿ ತೀರದಿ ಗುಂಹ್ಯದೊಳಿರಲು |
ಕರಿಬಂದು ಕೂಗುತಿರೆ ಕೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲು |
ಭರದಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಳೊಪ್ಪಿದ ||೩||

ಆ ದೇಶ ಪದವಿ, ಹನ್ನೆರಡೊರುಷ ಮೂರುಮಾಸ |
ಮೋದದಿಂದನುಭವಿಸಿ ರಾಜಪದವ |
ಸಾದರದಿ ಪಿಂಗಳಾಶ್ವಿಜ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿ |
ಆ ಧರಿಯ ರಾಜಪುತ್ರಗೆಯಿತ್ತ ಮಹಿಮ ||೪||

ರಾಜಪುತ್ರ ಪತ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ವೈವದೆನಲು |
ಆ ಜನಪನ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಸನದೊಳು ||
ರಾಜಿಸುತಿಪ್ಪ ಸೀತಾರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಗಳನು ತೆಗೆದು,ಕೊಂಡು |
ವಾಜಿಯನೇರಿಕೂರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಪದ್ಮನಾಭರಿಗಿತ್ತರು ||೫||

ಪದುಮನಾಭ ಯತಿ ತಾನು ದಶಮತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು |
ಮುದದಿ ಮೂರುಮಾಸ ಹದಿನಾರು ದಿನವು ||
ಮದನನಯ್ಯನ ಪೂಜಿಸಿ ಕೊಡಲು ತಾಂ ಪೂಜಿಸಿದ |
ಒದಗಿ ಆರುವರುಷ ಇನ್ನೂರು ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ||೬||

ಗುರುಪದ್ಮನಾಭರಾಜ್ಞದಲ್ಲಿಂದ ಒಂಬತ್ತು |
ವರುಷ ಮ್ಯಾಲೈವತ್ತು ಮೂರು ದಿನವು |
ಧರಣಿಜಯ ಮೂಲರಾಮನಂಘ್ರಿಯ ಭಜಿಸಿ |
ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದ ||೭||

narahari tIrthara mahime kELiro |
naradEhavannu sArthaka mADiro || pa ||

kAryastha brahma mADisi pUjisi koDalu |
Arya jAbAla munige prasannanAgi |
BAryasahita Sarva pUjisi, sauraBarige koDalu |
sUryavaMSaka rAma sIte baralu ||1||

jAMbuvantanu pUjisi, vEdagarBage koDalu |
kuMBESvarana kOSadalliyiralu |
aMbujOdBavanalli nitya pUjisutiralu |
jaMBAripurava yaididanu A janipa ||2||

guru ananda tIrtharinda caturthASrama svIkarisi |
varagagana nadi tIradi guMhyadoLiralu |
karibandu kUgutire kELi horage baralu |
Baradi paTTABiShEkanAgi rAShTradoLoppida ||3||

A dESa padavi, hanneraDoruSha mUrumAsa |
mOdadiMdanuBavisi rAjapadava |
sAdaradi pingaLASvija Suddha saptami |
A dhariya rAjaputrageyitta mahima ||4||

rAjaputra patni nimage bEkAda vastu vaivadenalu |
A janapana kOSadalli mandAsanadoLu ||
rAjisutippa sItArAma mUrti gaLanu tegedu,konDu |
vAjiyanErikUrmakke bandu, padmanABarigittaru ||5||

padumanABa yati tAnu daSamatige arpisalu |
mudadi mUrumAsa hadinAru dinavu ||
madananayyana pUjisi koDalu tAM pUjisida |
odagi AruvaruSha innUru toMbattu dina ||6||

gurupadmanABarAj~jadallinda oMbattu |
varuSha myAlaivattu mUru dinavu |
dharaNijaya mUlarAmananGriya Bajisi |
purandara viThThalana prIti paDeda ||7||

dasara padagalu · Ganga · MADHWA · purandara dasaru

Bhagirathi devi bayanivarane gange

ಭಾಗೀರಥೀದೇವಿ ಭಯನಿವಾರಣೆ ಗಂಗೆ |
ಸಾಗರನ ನಿಜರಾಣಿ ಸಕಲಕಲ್ಯಾಣಿ ||pa||

ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಪಾದಕಮಲದಿಂದುದುಭವಿಸಿ |
ಬ್ರಹ್ಮಕರ ಪಾತ್ರೆಯಲಿ ನಿಂದು ಬಂದೆ ||
ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪಾದತೀರ್ಥವಾಗಿ |
ಬೊಮ್ಮಾಂಡವನು ಪಾವನಮಾಡ ಬಂದೆ ||1||

ದೇವಿ ನೀ ವಿಷ್ಣುಪಾದೋದಕವೆಂದೆನಿಸಿ |
ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾದೆ ||
ದೇವರೆಲ್ಲರು ನೆರೆದು ತಲೆಬಾಗಿದರು ಮಹಾ-|
ದೇವನ ಶಿರದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದೆ ||2||

ಜಹ್ನವಿನುದರದಿ ಪೂಕ್ಕ ಕಾರಣದಿಂದ |
ಜಾಹ್ನವಿಯೆಂದು ನೀನೆನಿನೆಕೊಂಡೆ ||
ಮುನ್ನ ನರಕಕ್ಕಿಳಿದ ಸಗರರಾಯನ ವಂಶ- |
ವನ್ನು ಪಾವನಮಾಡಿ ಪೊರೆಯಲು ಬಂದೆ ||3||

ನಿಟ್ಟಿಸಲು ಮುನ್ನಾರು ಜನ್ನಪಾತಕಹರಣ |
ದಿಟ್ಟಿಸಲು ಮೂರುಜನ್ಮದಿ ಮುಕುತಿಯು ||
ಮುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೊಂದು ಸ್ನಾನಮಾತ್ರದಲಿ |
ಸುಟ್ಟು ಹೋಹುದು ಸಾಸಿರಜನ್ಮ ಪಾಪ ||4||

ಹಲವು ಪರಿಯಲಿ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭವ-|
ದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಡುನೊಂದೆ ನಾನು ||
ಹಲವು ಮಾತೇಕೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನ |
ಚೆಲುವಪದದಿಂದಿಳಿದು ಒಲಿದು ದಯೆ ಮಾಡೆ ||5||

BAgIrathIdEvi BayanivAraNe gange |
sAgarana nijarANi sakalakalyANi ||pa||

omme SrIhari pAdakamaladinduduBavisi |
brahmakara pAtreyali nindu bande ||
SrI mannArAyaNana pAdatIrthavAgi |
bommAnDavanu pAvanamADa bande ||1||

dEvi nI viShNupAdOdakavendenisi |
dEvategaLigella adhikavAde ||
dEvarellaru neredu talebAgidaru mahA-|
dEvana Siradinda dharegiLidu bande ||2||

jahnavinudaradi pUkka kAraNadinda |
jAhnaviyendu nIneninekonDe ||
munna narakakkiLida sagararAyana vaMSa- |
vannu pAvanamADi poreyalu bande ||3||

niTTisalu munnAru jannapAtakaharaNa |
diTTisalu mUrujanmadi mukutiyu ||
muTTi mADidarondu snAnamAtradali |
suTTu hOhudu sAsirajanma pApa ||4||

halavu pariyali hariya smaraNeyillade Bava-|
doLage siluki kaDunonde nAnu ||
halavu mAtEke SrI purandaraviThalana |
celuvapadadindiLidu olidu daye mADe ||5||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · Shobane

Shobana shobhanave(Purandara dasaru)

ಶೋಭಾನ ಶೋಭಾನವೆ ||pa||

ಭೂದೇವಿಯರಸ ವೆಂಕಟರಾಯಗೆ
ಶೋಭಾನ ಶೋಭಾನವೆ ||a.pa||

ಅಂದು ಕ್ಷೀರಾಂಬುನಿಧಿ ಮೊದಲಾಗಿ
ಇಂದಿರೆ ಹರುಷದಿಂದುದಿಸಿ ಬಂದು
ಕಂದರ್ಪ ಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯಮೂರುತಿಯಾದ
ಮಂದಾರಮಾಲೆಯ ಹಾಕಿದ ದೇವಗೆ ||1||

ಜನಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜರು
ಎಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಲೆ ಬರುತಿರಲು
ಸನಕಾದಿವಂದ್ಯನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿ
ಜಾನಕಿ ಮಾಲೆಯ ಹಾಕಿದ ರಾಮಗೆ ||2||

ರುಕುಮನು ಶಿಶುಪಾಲಗನುಜೆಯೀಯುವನೆಂದು
ಸಕಲರಾಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಾಗಿ
ಭಕುತವತ್ಸಲನನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿ
ರುಕುಮಿಣಿ ಮಾಲೆಯ ಹಾಕಿದ ಕೃಷ್ಣಗೆ ||3||

ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ನೀಲೆ ಭದ್ರೆ ಕಾಳಿಂದಿಯು
ಮಿತ್ರವಿಂದೆಯು ಲಕ್ಷಣೆಯು ಜಾಂಬವತಿ
ಮತ್ತೆ ಆ ಸೋಳಸಾಹಸ್ರಕನ್ನಿಕೆಯರ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಳಿದ ಕಲ್ಯಾಣನಿಗೆ ||4||

ಪದುಮದೇಶದಲೊಬ್ಬ ದೇವಾಂಗನೆಯ
ಪದುಮಮುಖಿ ಶ್ರುತಿಹೃತಿಯ
ಪದುಮನಾಭ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ
ಪದುಮಾವತಿಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ ||5||

SOBAna SOBAnave ||pa||

BUdEviyarasa venkaTarAyage
SOBAna SOBAnave ||a.pa||

andu kShIrAMbunidhi modalAgi
indire haruShadindudisi bandu
kandarpa kOTi lAvaNyamUrutiyAda
mandAramAleya hAkida dEvage ||1||

janakana maneyalli rAjAdhirAjaru
eNikeyilladale barutiralu
sanakAdivandyana kanDu santOShadi
jAnaki mAleya hAkida rAmage ||2||

rukumanu SiSupAlaganujeyIyuvanendu
sakalarAyaralli bandiralAgi
Bakutavatsalanannu kanDu santOShadi
rukumiNi mAleya hAkida kRuShNage ||3||

satyaBAmeyu nIle Badre kALindiyu
mitraviMdeyu lakShaNeyu jAMbavati
matte A sOLasAhasrakannikeyara
pratyakShavALida kalyANanige ||4||

padumadESadalobba dEvAnganeya
padumamuKi SrutihRutiya
padumanABa purandaraviThalage
padumAvatipriya SrInivAsage ||5||

purandara dasaru · Rudra · siva · sulaadhi

Rudra devara suladhi(Purandara dasaru)

ಧ್ರುವ ತಾಳ
ಶಿವನೆ ದುರ್ವಾಸ ಕಾಣಿರೊ ಶಿವನೆ ಶುಕಯೋಗಿ ಕಾಣಿರೊ |
ಶಿವನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕಾಣಿರೊ |
ಶಿವಗುತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬರನೆ ನೆಂಬೆನಯ್ಯ |
ಶಿವನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮನ ಸುತ |
ಬೊಮ್ಮನಾದಿಯಲಿ ಅಚ್ಚ್ಯುತನ ಸುತÀ |
ಪುರಂದರವಿಠಲನೊಬ್ಬನೆ ಅಜಾತನಾಗಿಯೂ
ಜಾತನಾಗಿ ಇರುತಿಪ್ಪ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿಶಂಕರರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮರಾರೆಂದು |
ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದಿಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ |
ಸರಸಿಜ ಸಂಭವ ಸುರಪತಿಯಾದಿ ಸುರರು |
ಸಾರಂಗ ಪಿನಾಕಿಗಳಿಂದೆಚ್ಚಾಡಿರೆನಲು |
ಹರಿ ಸಾರಂಗವನೆತ್ತಿದ ಏರಿಸಿದ ಶಂ-
ಕರ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತನಾಗಿದ್ದ ಕಾಣಿರೂ |
ಹರಿಯಾಡಿಸಲಾಡುವರಜ ಭವಾದಿಗಳು
ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕಾಣಿರೋ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಜನಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಲ್ಲು |
ಶಿವನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯಿರೊ ಹರನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯಿರೊ |
ಸುರಾಸುರರ ಭಂಗ ಬಡಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲು |
ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಮುರಿದ ಬಿಲ್ಲು ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಬಾಣಾಸುರನ ಭಕುತಿಗೊಲಿದು ಬಂದು |
ಅವನ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದುದಿಲ್ಲವೆ ಶಿವನು |
ಬಾಹು ಸಹಸ್ರವ ಕಡಿಯುವಾಗ |
ಬೇಕು ಬೇಡೊಂದೊಮ್ಮೆ ಎಂದನೆ ಶಿವನು |
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪರದೈವವೆಂದರಿತ ಕಾರಣ |
ಒಪ್ಪಿಸಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಾ ಶಿವನು ||4||

ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮಗಳ ಶಿವ ಜಪಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಗೌರಿಗೆ |
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳ ಸಮ ರಾಮರಾಮೆಂದು ಭಕ್ತಿ ಭರದಲಿ |
ವಿಷ್ಣು ಪುರಂದರವಿಠಲ ರಾಯನ
ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಿಯನು ಉಮೇಶನು ||5||

ಝಂಪೆತಾಳ
ರಾಮ ವಿಶ್ವರೂಪವ ಕಂಡು ಶಂಕರ |
ರಾಮನೇ ಪರದೈವ ರಾಮನೇ ಪರದೈವ |
ರಾಮನೆ ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸಿದ ಕಾರಣ |
ರಾಮನೇ ಪರದೈವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿರಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||6||

ಏಕತಾಳ
ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೆ ತೀರಥದಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ |
ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆ ರಾಮನೆ ಕಾಣಿರೊ |
ರಾಮನಾಮ ಮಂತ್ರವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯಗೆ |
ಬಲ್ಲರಿಯ ಸದಾಶಿವ ||7||

ಜತೆ
ಜಗಕೆ ಶ್ರೀ ಅಜಭವಾದಿಗಳು ಗುರುಗಳು |
ಜಗಕೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ದೈವ ||

dhruva tALa
Sivane durvAsa kANiro Sivane SukayOgi kANiro |
Sivane aSvatthAma kANiro |
Sivagutpattiyilla eMbarane neMbenayya |
SivanAdiyalli bommana suta |
bommanAdiyali accyutana sutaÀ |
purandaraviThalanobbane ajAtanAgiyU
jAtanAgi irutippa ||1||

maTTatALa
hariSaMkararoLage uttamarArendu |
parIkShisabEkendu Adiya yugadalli |
sarasija saMBava surapatiyAdi suraru |
sAranga pinAkigaLindeccADirenalu |
hari sArangavanettida Erisida San-
kara niScEShTitanAgidda kANirU |
hariyADisalADuvaraja BavAdigaLu
siri purandara viThalane sarvOttama kANirO ||2||

rUpakatALa
janakana maneyalli murisikonDa billu |
Sivana billendariyiro harana billendariyiro |
surAsurara Banga baDisi bidda billu |
siri pura0ndara viThala SrIrAma murida billu ||3||

aTTatALa
bANAsurana Bakutigolidu bandu |
avana bAgila kAydudillave Sivanu |
bAhu sahasrava kaDiyuvAga |
bEku bEDondomme endane Sivanu |
purandaraviThala paradaivavendarita kAraNa |
oppisiyE koTTA Sivanu ||4||

trivuDetALa
viShNu sahasra nAmagaLa Siva japisi upadESisuva gaurige |
viShNu sahasranAmagaLa sama rAmarAmendu Bakti Baradali |
viShNu purandaraviThala rAyana
atyadhika priyanu umESanu ||5||

JaMpetALa
rAma viSvarUpava kanDu Sankara |
rAmanE paradaiva rAmanE paradaiva |
rAmane endu stutisida kAraNa |
rAmanE paradaiva rAmacandra siri purandaraviThala ||6||

EkatALa
maNikarNike tIrathadalli mumukShugaLige upadESisuva |
tAraka brahma svarUpa A rAmane kANiro |
rAmanAma mantrava purandara viThalarAyage |
ballariya sadASiva ||7||

jate
jagake SrI ajaBavAdigaLu gurugaLu |
jagake SrI purandara viThalane daiva ||

MADHWA · madhwacharyaru · purandara dasaru · sulaadhi

Madhwacharyaru suladhi(By Purandara dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನು ದೈವವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ |
ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನು ದೈವಕೆ ಎಂಟು ಗುಣವೆಂಬ |
ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ನಿರೂಹನೆಂದು-
ತಾನೆ ದೈವವೆಂಬ |
ಇವರೊಬ್ಬರೂ ವೇದಾರ್ಥವರಿತೂ ಅರಿಯರು |
ಇವರೊಬ್ಬರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವರಿತೂ ಅರಿಯರು |
ಒಬ್ಬ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೊಬ್ಬನೆ
ಎಂದು ತೋರಿ ಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ ||1||

ಮಟ್ಟ ತಾಳ
ಹರಿಪರ ದೇವತೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಜ್ಞಾನ  |
ಹರಿಯಡಿಗಳನೈದುವ ಮುಕುತಿಯೇ ಮುಕುತಿ |
ಹರಿ ವಿರಹಿತ ಜ್ಞಾನ  ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ  |
ಹರಿ ವಿರಹಿತ ಮುಕುತಿ ಮಾತಿನ ಮುಕುತಿ |
ಹರಿಪರ ಸಿರಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಗುರುಗಳು |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೇ ದೈವವು ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಸುರತರುವಿರುತಿರೆ ಎಲವದಫಲ ಗಿಳಿ ಬಯಸಿಪ್ಪಂತೆ |
ಹಿರಯರಾದರು ನೋಡ ಹರಿಪರದೈವೆಂದರಿಯದೆ |
ಗುರುಗಳಾದರು ನೋಡ ಹರಿ ಪರದೈವೆಂದರಿಯದೆ |
ಸಿರಿವಿರಿಂಚಿ ಭವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ಡಿಂಗರಿಗರೆಂದರಿಯದೆ |
ಹಿರಿಯರಾದರು ನೋಡು ಗುರುಗಳಾದರು ನೋಡ |
ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತೋರಿದ
ಸಿರಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿರುತಿರೆ
ಗುರುಗಳಾದರು ನೋಡ ||3||

ತ್ರಿವುಡೆ ತಾಳ
ಸೋಹಂ ಎಂದು ಲೋಕವ ಮೋಹಿಸುವರ |
ನಿರಾಕರಿಸಿ ದಾಸೋಹಂ ರಹಸ್ಯವನರುಹಿದ |
ಸೋಹಂ ಎಂಬ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಾಳು |
ಮಧ್ವ ಮುನಿ ದಾಸೋಹಂ ಎಂಬ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ವೈದಿಕ ಮತದಲಿ ನಡೆದೆವೆಂದು ತಾವು
ವೈಷ್ಣವವಂಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವರು |
ವೈಷ್ಣವ ಮತದಲ್ಲಿ ನಡದೆವೆಂದು
ವೈದಿಕವಂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವರು |
ವೈದಿಕ ವೈಷ್ಣವ ಒಂದೇ ಎಂದು ಮಧ್ವಮತ ಮುನಿ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮೆಚ್ಚ ||5||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಏಕ ವಿಂಶತಿ ಕುಭಾಷ್ಯ ದೂಷಕನೆಂಬ
ಬಿರುದು ನಮ್ಮಯ ಗುರುರಾಯಗಲ್ಲದುಂಟೆ |
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ
ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಮ್ಮ ಗುರು ರಾಯರಗಲ್ಲದುಂಟೆ ? ||6||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿಯೆ ಪರಮ ಗುರು ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರು ಸುರ |
ಗುರಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂ-
ದರಿತಿರೆ ಭಕುತಿ ಮುಕುತಿಯುಂಟು |
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ದೈವಾಧಿ ದೈವ |
ಸುರ ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ||7||

ಜತೆ
ಶರಣು ಗಿರಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗೆ |
ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ ನಾನನವರತ ||

dhruvatALa
obba AcAryanu daivavE illaveMba |
obba AcAryanu daivake enTu guNaveMba |
obba AcAryanu nirguNa nirAkAra nirUhanendu-
tAne daivaveMba |
ivarobbarU vEdArthavaritU ariyaru |
ivarobbarU SAstrArthavaritU ariyaru |
obba madhvAcAryare purandara viThalanobbane
eMdu tOri koTTavarAgi ||1||

maTTa tALa
haripara dEvate eMba gnanave gnana |
hariyaDigaLanaiduva mukutiyE mukuti |
hari virahita gnana mithyA gnana |
hari virahita mukuti mAtina mukuti |
haripara siri madhvAcAryarE gurugaLu |
trailOkyake purandara viThalanE daivavu ||2||

rUpakatALa
surataruvirutire elavadaPala giLi bayasippante |
hirayarAdaru nODa hariparadaivendariyade |
gurugaLAdaru nODa hari paradaivendariyade |
sirivirinci BavAdigaLella hariya Dingarigarendariyade |
hiriyarAdaru nODu gurugaLAdaru nODa |
siri purandara viThalana tOrida
siri madhvAcAryarirutire
gurugaLAdaru nODa ||3||

trivuDe tALa
sOhaM endu lOkava mOhisuvara |
nirAkarisi dAsOhaM rahasyavanaruhida |
sOhaM eMba siri purandara viThala nALu |
madhva muni dAsOhaM eMba ||4||

AditALa
vaidika matadali naDedevendu tAvu
vaiShNavavaMbiTTu koTTaru kelavaru |
vaiShNava matadalli naDadevendu
vaidikavaM biTTukoTTaru kelavaru |
vaidika vaiShNava ondE endu madhvamata muni
pratipAdisida purandara viThala mecca ||5||

JaMpetALa
Eka viMSati kuBAShya dUShakaneMba
birudu nammaya gururAyagalladunTe |
purandaraviThala sarvOttamaneMba
siddhAntavu namma guru rAyaragalladunTe ? ||6||

aTTatALa
hariye parama guru paramEShThi guru sura |
guramadhvAcArya cakravarti en-
daritire Bakuti mukutiyunTu |
purandara viThalane daivAdhi daiva |
sura guru madhvAcAryare cakravarti ||7||

jate
SaraNu giri madhvAcAryarige purandara viThalage |
SaraNu SaraNeMbe nAnanavarata ||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Udaya Raaga(Gajendra moksha, Akshya patre & Ajamilana kathe)

udaya raaga(KannadA)
jaladoLaga jalapAna mADabanda gajava| negaLi nungitu kAlanu|
Caladinda hiDidiralu biDade bAdhisutiralu|

SrIhariye rakShisu endanu kAyO Baktara prIya kAyO karuNAkara hariyE kRuShNA kAyabEkennanu|moreyiTTa gajEndrana nuDiya lAlisi bandu| kariya bandhana biDiside kRuShNA kAyabEkennanu||1||

dAyavane ADutire sOtaraivaru nimma rANiyanu kareyireMndA|duruLa duSyAsananu sIreyanu seLevAga SrI kRuShNa kAyendaLu|sudatiyA.sIreyu akShayavu Agalu|pAnDava rakShaka kRuShNA kAyabEkennanu||2||

pAncAli draupadiyu pAsile aivaroDaniddu|pancapAnDavaru vanaka baralu|antarAtmaka sUrya thAliyanu koTTanu santuShTarAdavarella|inteMba vArteyanu kELi duryOdhananu santApa paDuttiddanu|kRuShNA kAyabEkennanu||3||

duruLa duryOdhananu durvAsanarane karedu aDigeragi caraNagaLa toLedu|varava koTTanu hattu sahasra janarige alle munibanda pAnDavavanaka Baradi draupadi thAli toLediTTu malagiralu svara muTTi kare maniyali kRuShNA kAyabEkennanu||4||

yAru bandavarendu dharma, BImana kELalu mUru nirAhAra indige dAnaSUraru nimma hesaru kELi bandevu koDabEku mRuShTAnna namage|inteMba vArteyanu kELi arjuna tanna kAnteyanu karedanAga kRuShNA kAyabEkennanu||5||

iShTu dina mADida dAna dharmagaLella ivottige hAnI AgatAva naTTiruLu malagiruva rAtriyali vicitravanu nODendanu|hattusAvira janaka tarali hangendara SrIkRuShNA kAyendaLu|snAnajapavanu mADi nIvu banniri endu|vRundAvana namO endaLu kAyO matsya kUrmane varaha nArasiMha kAyO vAmana BArgava kAyO rAma-kRuShNane,SrIbauddha kalki nI kAyendu moreyiTTaLu kRuShNA kAyabEkennanu||6||

suvarNa harivANaDoLu rukmiNIdEvi kShIraSyAvige mRuShTAnna baDisiralu|Aga draupadiya dhvani kELi SrIkRuShNabyAgabAhenendanu kRuShNA kAyabEkennanu||7||

nAri rukmiNi^^enage baDisuttA iddaLu nAri ninna dhvani kELi bande bahaLa kShudheyalli bande baDisu enagendare SrIkRuShNA kAyabEkennanu||8||

thAliyoLaga SAkadaLavu irutiralu| svAmi tA unDanante|snAnakke hOda hattu sahasra janake alle sAlAgi eliyAdavu|nAri draupadi panca BakSha paramAnna GRuta kShIra baDesutiralu kRuShNA kAyabEkennanu||9||

unDu kai toLedaru tAMbUla dakShiNe BIma arjuna koTTaru|Aga draupadi karetannirennalu byAga baMdaru vanadeDege kRuNA kAyabEkennanu||10||

Iga unDevu arjuna tAMbUla dakShiNe nimma rANi baDisidaLu unDevu|duruLara mAtige teraLi nAvu bandevu SrI hariyu sArathi nimage SrI hariya stOtrava mADi teraLidaru puraka I pariya kAydavara kRuShNA kAyabEkennanu||11||

vidye buddhigaLLuLa Suddha puruShanu tuLasi samittu tara hOgalu| iddALAgalli strIbAli oledukoDeMdanu|olidu koDali byADa kuladoLage baluhIna sthirabAli nuDidaLAga kRuShNA kAyabEkennanu||12||

ninna maneyali gOvu cennAgi pUjiparu enna maneyali gOvu hatyavu nanna ninnadu saMgakUDalAsAdhyavu sthirabAli nuDidaLAke kELelo brAhmaNa balu hInakulada cAnDAli eluvina rASigOvugaLa kaDiva raktada maDavu yAvAga nODidarU kRuShNA kAyabEkennanu||13||

toli janti kaMbada aramaneya biTTu holati hOda pApa kShaNadoLage pariharisi I pariyavara kAyde|kRuShNA kAyabEkennanu||14||

eShTU hELidarU Cala mADi kUDi bAlakarannu paDeda hanneraDu AlaMbayAdoLagiralu antyakAlavu baralu kareyabandaru yamaBaTaru|Aga kangeTTu ajamiLa tanna kiriyavana nArAyaNa endu kreye|ajamiLana svarada dhvani muTTidavu harig~hOgi|karesidanu tanna BRutyara karetanniri avana hUvina vimAnadale karetandarAga vaikunThake|holatig~hOda pApakShaNadoLage pariharisi I pariyalavara kAyda kRuShNA kAyabEkennanu||15||

durjanara SikShipA sajjanara paripAlipA|duruLarA saMhArakA|duShTa hiraNyakaSyapana oDalane bagedu karuLamAlAdhArakA maraNakAladali smaraNe jivheyoLu irali pariharisu purandara viThala kRuShNA kAyAbEkennanu||16||

dasaavatharam · dasara padagalu · MADHWA · mangalam · purandara dasaru

mangalaM jayamangalaM (carisuva jaladali)

ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳಂ ||ಪ||

ಚರಿಸುವ ಜಲದಲಿ ಮತ್ಸ್ಯವತಾರನಿಗೆ
ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಿಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ
ಧರೆಯನುದ್ಧರಿಸಿದ ವರಹವತಾರನಿಗೆ
ತರಳನ ಕಾಯ್ದ ನರಸಿಂಹಗೆ ||1||

ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ
ಆ ಮಹಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೆಲಿದವಗೆ
ರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸತ್ಯ-
ಭಾಮೆಯರಸ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ||2||

ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ
ಉತ್ತಮ ಹಯವೇರಿದ ಕಲ್ಕಿಗೆ
ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ
ಕರ್ತು ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲನಿಗೆ ||3||

mangalaM jayamangalaM ||pa||

carisuva jaladali matsyavatAranige
giriya bennili potta kUrmanige
dhareyanuddharisida varahavatAranige
taraLana kAyda narasiMhage ||1||

BUmiya dAnava bEDidage
A mahA kShatriyara gelidavage
rAmachandraneMba svAmige satya-
BAmeyarasa gOpAlakRuShNage ||2||

battale nintidda bauddhanige
uttama hayavErida kalkige
hattavatAradi Baktara salahuva
kartu SrIpurandaraviThalanige ||3||