MADHWA · purandara dasaru

Gadhya Naamavali

೧).ಶ್ರೀಮದಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ೨).ರಮಾಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೆಂದ್ರಾದಿ ವಂದ್ಯ ೩)ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ೪)ಭವರೋಗ ವೈಧ್ಯ ೫)ಶರಣಾಗತ ವಜ್ರಪಂಜರ ೬)ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ೭)ಅನಾಥಬಂಧೋ ೮)ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧೋ ೯)ಪತಿತಪಾವನಾ ೧೦)ಮಹಾರೋಗ ನಿವಾರಣಾ೧೧)ಮಹಾದುರಿತ ನಿವಾರಣಾ ೧೨)ಮಹಾಭಯ ನಿವಾರಣಾ ೧೩)ಮಹಾಬಂಧ ವಿಮೋಚನಾ೧೪)ಭಯಕೃತ್ ಭಯವಿನಾಶನಾ ೧೫)ಕೃಪಾವಾರಿಧಿ೧೬)ದೇವದೇವೋತ್ತಮಾ ೧೭)ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ೧೮)ಕಪಟನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರೀ ೧೯) ನಿತ್ಯರೊಳುನಿತ್ಯ೨೦)ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ೨೧)ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ನಿಯಾಮಕ ೨೨)ಮೋಕ್ಷಧರಾ ೨೩)ಸುವೈಕುಂಠಪತಿ ೨೪)ವೈಕುಂಠವಿಹಾರಿ ೧೫)ತ್ರಿಧಾಮಾ ೨೬)ತ್ರಿಗುಣವರ್ಜಿತ ೨೭)ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಾ ೨೮)ಜಗತ್ಪತೆ ೨೯)ಜಗದತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ೩೦)ಜಗದೀಶ ೩೧)ಜಗದುದ್ಧಾರ ೩೨)ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿ
೩೩)ಜಗದ್ ವಿಲಕ್ಷಣ ೩೪)ಜಗನ್ನಾಥ. ೩೫) ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿ ೩೬)ವಿರಾಟಮೂರ್ತಿ ೩೭)ಹೇ ಮಂಗಳಾಂಗ ೩೮)ಹೇ ಶುಭಾಂಗ ೩೯)ಪರಾಮಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ೪೦) ಕೋಮಲಾಂಗಾ ೪೧)ನೀಲಮೆಘ ಶ್ಯಾಮಾ ೪೨)ಇಂದುವದನಾ೪೩)ಬಹುಸುಂದರಾ ೪೪) ಇಂದಿರಾ ವಂದಿತ ಚರಣಾ ೪೫) ವೃಕೊರವಂಧ್ಯ೪೬)ಕೇಶವಾದಿ ರೂಪ ೪೭) ಅಜಾದಿ ರೂಪ ೪೮)ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪ ೪೯) ಆತ್ಮಾದಿ ರೂಪ ೫೦)ಅನಿರುದ್ಧಾದಿರೂಪ ೫೧) ಅನ್ನಮಾದಿ ರೂಪ ೫೨)ಅನೇಕ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ೫೩)ಸರ್ವಸಾರ ಭೋಕ್ತ ೫೪) ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾತಾ ೫೫)ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ೫೬)ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾರತಮ್ಯ ವಾಚ್ಯ ೫೭)ಅನಂತಾನಂತ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ೫೮)ಅಣು ಮಹದ್ರೂಪ ೫೯)ಶಂಖಚಕ್ರಪೀತಾಂಬರ ಧಾರಿ ೬೦)ಕಮಲಾಕ್ಷ ೬೧)ಕಮಲನಾಭ ೬೨) ವೈಜಯಂತಿ ವನಮಾಲ ಶೋಭಿತ ೬೩)ಕೌಸ್ತುಭ ಭೂಷಿತ ೬೪)ಸುವರ್ಣವರ್ಣ
೬೫)ನವರತ್ನ ಕುಂಡಲಧಾರಿ ೬೬)ಕಸ್ತೂರಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಲೇಪನ ೬೭) ಗರುಡಾರೂಢ ಶೋಭಿತ ೬೮)ಕಾಮಧೇನು. ೬೯) ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನ ೭೦) ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ೭೧)ಚಿಂತಾಮಣಿ ೭೨) ಕ್ಷಿರಾಬ್ಧೀಶಾಯಿ೭೩) ಶೇಷಶಾಯಿ ೭೪)ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ೭೫) ಖಗವಾಹನಾ ೭೬)ದೇಶಕಾಲ ಗುಣಾತೀತ ೭೭) ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾ ೭೮)ಅನಂತಶಕ್ತಿ ೭೯)ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ೮೦)ಅನಂತಕೀರ್ತಿ
೮೧)ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾ ೮೨) ಅಕ್ರೂರವರದಾ ೮೩)ಅಂಬರೀಷವರದಾ ೮೪)ನಾರದವರದಾ ೮೫)ಪ್ರಲ್ಹಾದವರದಾ ೮೬)ಗಜೇಂದ್ರವರದಾ ೮೭)ಮುಚಕುಂದ ವರದಾ ೮೮)ಧ್ರುವವರದಾ ೮೯)ಬಿಭೀಷಣ ವರದಾ ೯೦)ಕುಲಾಲಭೀಸಂರಕ್ಷಕಾ ೯೧)
ಪುಂಡರೀಕ ವರದಾ ೯೨)ಪರಾಶರ ವರದಾ
೯೩)ಪಾರ್ಥಸಾರಥೀ ೯೪)ಪಾಪವಿದೂರ ೯೫)ಅರಿಜನ ಪ್ರಚಂಡಾ ೯೬)ಚಾಣೂರ ಮಲ್ಲ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರ ಮರ್ದನಾ ೯೭)ಕಾಳಿಂದೀ ಕುಲನ ಕಂಠೀರವ ೯೮) ಮದನ ಗೊಪಾಲ ೯೯)ವೇಣುಗೋಪಾಲ ೧೦೦) ವೇಣು ನಾದಪ್ರೀಯ ೧೦೧)ಷೋಡಶ ಸಹಸ್ರ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ರ್ತಿಯರವಿಲಾಸ ೧೦೨) ಅಹಲ್ಯಾ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನ ೧೦೩) ದ್ರೌಪದಿ ಅಭಿಮಾನ ರಕ್ಷಕಾ ೧೦೪)ದುಷ್ಟಜನ ಮರ್ದನ ೧೦೫) ಶಿಷ್ಟಜನ ಪರಿಪಾಲಾ೧೦೬)ಮುಕುಂದಾ ೧೦೭)ಮುರಾರೆ ೧೦೮) ಕಂಸಾರೆ ೧೦೯)ಅಸುರಾರೆ ೧೧೦) ದೈತ್ಯ ಕುಲ ಸಂಹಾರಾ ೧೧೧)ಕ್ಷಾತ್ರಕುಲಾಂತಕಾ೧೧೨)ಸೋಮಕಾ ಸುರಾಂತಕಾ ೧೧೩) ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸಂಹಾರ ೧೧೪)ರಾವಣಾ ಕುಂಭಕರ್ಣಮರ್ದನ ೧೧೫)ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ರಶಿರಚ್ಛೆದನ೧೧೬)ರಘುಕುಲೋದ್ಭವ ೧೧೭) ದಶರಥ ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದನ ೧೧೮)ಸಿಂಧೂರ ವರದಾ
೧೧೯ )ಸೀತಾಪತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ೧೨೦) ಯದುಕು ಲೋತ್ಪನ್ನ ೧೨೧) ಯದುಕುಲೋದ್ಧಾರಿ ೧೨೨) ಯದು ಕುಲತಿಲಕಾ ೧೨೩) ಯದುಕುಲಸ್ರೇಷ್ಠಾ ೧೨೪)ವಸುದೇವ ದೇವಕೀನಂದನ ೧೨೫) ಯಶೋದಕಂದಾ ೧೨೬)ವೃಂದಾವನವಾಸಿ ೧೨೭) ಗೋಪ ಕುಮಾರ ೧೨೮) ಗೋಕುಲ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಾ ೧೨೯)ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರೀ ೧೩೦) ಕಾಲಿಯಾಮರ್ದನಾ ೧೩೧) ಪೂತನಾ ಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿ ೧೩೨)ಶಕಟಾಸುರ ಮರ್ದನಾ ೧೩೩) ಪಾಂಡವಬಂಧೋ ೧೩೪)ಪಾಂಡವಪರಿಪಾಲಾ ೧೩೫) ಪಾಂಡವ ಪ್ರೀಯಾ ೧೩೬)ಸುಧಾಮಸಖಾ ೧೩೭) ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾ೧೩೮)ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರೀಯ ೧೩೯)ಗೋಪೀಜನಜಾರಾ ೧೪೦)ನವನೀತ ಚೋರ ೧೪೧)ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾ ೧೪೨)ಗಂಗಾಜನಕಾ ೧೪೩)ಪ್ರಯಾಗ ಮಾಧವಾ೧೪೪)ಕಾಶೀ ಬಿಂದುಮಾಧವಾ ೧೪೫) ಪಂಪಾಪತಿ ಗುಲಗಂಜೀ ಮಾಧವಾ ೧೪೬) ರಾಮೇಶ್ವರಸೇತುಮಾಧವಾ ೧೪೭)ಬದರೀ ನಾರಾಯಣಾ ೧೪೮)ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾ ೧೪೯)ವಡ್ಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ ೧೫೦)ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ೧೫೧)ಮೇಲುಕೋಟಿ ಚೆಲುವರಾ ಯಾ ೧೫೨)ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯಾ ೧೫೩)ಅಹೋಬಲನರಸಿಂಹ ೧೫೪) ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲಾ ೧೫೫) ಶ್ರೀಶೈಲವಾ ಸಾ ೧೫೬)ಅರುಣಾಚಲ ನಿಲಯಾ ೧೫೭)ವೃಷಭಾಚಲ ವಿಹಾರೀ ೧೫೮) ಅನಂತ ಶಯನಾ ೧೫೯)ದರ್ಭಶಯನಾ ೧೬೦) ಕಪಿಲ ೧೬೧)ಹಯಗ್ರೀವ ೧೬೨)ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ೧೬೩)ಶಿಂಶುಮಾರ ೧೬೪)ಧನ್ವಂತರಿ ೧೬೫)ಮಮಸ್ವಾಮಿ ೧೬೬)ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ೧೬೭)ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ ೧೬೮)ಜಗದೀಶ ೧೬೯)ಪ್ರಾಣೇಶ ೧೭೦)ದ್ವಿಜಫಣಿಪ ಮೃಡೇಶ ೧೭೧) ಶ್ರೀರಮಣ ೧೭೨)ಭೂರಮಣ ೧೭೩)ದುರ್ಗಾರಮಣಾ ೧೭೪)ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ೧೭೫) ಭಾರತಿರಮಣ
ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ೧೭೬) ಸೀತಾಪತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ೧೭೭)ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮಥನ್ಮಥ ೧೭೮)ಹರೀವಿಠಲಾ ೧೭೯) ಪುಂಡರೀಕ ವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲಾ ೧೮೦)ಪುರಂದರಾ ವಿಠಲಾ.

1).Śrīmada’ananta kōṭi brahmāṇḍanāyaka 2).Ramābrahmarudrendrādi vandya 3)bhakta vatsala 4)bhavarōga vaidhya 5)śaraṇāgata vajrapan̄jara 6)āpad bāndhava 7)anāthabandhō 8)animitta bandhō 9)patitapāvanā 10)mahārōga nivāraṇā11)mahādurita nivāraṇā 12)mahābhaya nivāraṇā 13)mahābandha vimōcanā14)bhayakr̥t bhayavināśanā 15)kr̥pāvāridhi16)dēvadēvōttamā 17)dēvaśikhāmaṇi 18)kapaṭanāṭaka sūtradhārī 19) nityaroḷunitya20)satyasaṅkalpa 21)muktāmukta niyāmaka 22)mōkṣadharā 23)suvaikuṇṭhapati 24)vaikuṇṭhavihāri 15)tridhāmā 26)triguṇavarjita 27)jagajjanmādikāraṇā 28)jagatpate 29)jagadatyanta bhinna30)jagadīśa 31)jagadud’dhāra 32)jagatsvāmi 33)jagad vilakṣaṇa 34)jagannātha. 35) Viśvakuṭumbi 36)virāṭamūrti 37)hē maṅgaḷāṅga 38)hē śubhāṅga 39)parāmamaṅgaḷamūrti 40) kōmalāṅgā 41)nīlamegha śyāmā 42)induvadanā43)bahusundarā 44) indirā vandita caraṇā 45) vr̥koravandhya46)kēśavādi rūpa 47) ajādi rūpa 48)viśvādi rūpa 49) ātmādi rūpa 50)anirud’dhādirūpa 51) annamādi rūpa 52)anēka mantra pratipādyā 53)sarvasāra bhōkta 54) aṣṭaiśvaryapradātā 55)ōṅkāra śabdavācya 56)viśiṣṭa tāratamya vācya 57)anantānanta śabdavācya 58)aṇu mahadrūpa 59)śaṅkhacakrapītāmbara dhāri 60)kamalākṣa 61)kamalanābha 62) vaijayanti vanamāla śōbhita 63)kaustubha bhūṣita 64)suvarṇavarṇa 65)navaratna kuṇḍaladhāri 66)kastūri śrīgandha lēpana 67) garuḍārūḍha śōbhita 68)kāmadhēnu. 69) Śrīvatsa lān̄chana 70) kalpavr̥kṣa 71)cintāmaṇi 72) kṣirābdhīśāyi73) śēṣaśāyi 74)vaṭapatraśāyi 75) khagavāhanā 76)dēśakāla guṇātīta 77) ananta brahmā 78)anantaśakti 79)ananta mūrti 80)anantakīrti 81)purāṇapuruṣōttamā 82) akrūravaradā 83)ambarīṣavaradā 84)nāradavaradā 85)pral’hādavaradā 86)gajēndravaradā 87)mucakunda varadā 88)dhruvavaradā 89)bibhīṣaṇa varadā 90)kulālabhīsanrakṣakā 91) puṇḍarīka varadā 92)parāśara varadā 93)pārthasārathī 94)pāpavidūra 95)arijana pracaṇḍā 96)cāṇūra malla muṣṭikāsura mardanā 97)kāḷindī kulana kaṇṭhīrava 98) madana gopāla 99)vēṇugōpāla 100) vēṇu nādaprīya 101)ṣōḍaśa sahasra gōpikā srtiyaravilāsa 102) ahalyā śāpa vimōcana 103) draupadi abhimāna rakṣakā 104)duṣṭajana mardana 105) śiṣṭajana paripālā106)mukundā 107)murāre 108) kansāre 109)asurāre 110) daitya kula sanhārā 111)kṣātrakulāntakā112)sōmakā surāntakā 113) hiraṇyākṣā hiraṇyakaśipu sanhāra 114)rāvaṇā kumbhakarṇamardana 115)śiśupāla dantavakraśiracchedana116)raghukulōdbhava 117) daśaratha kausalyānandana 118)sindhūra varadā 119)sītāpate śrīrāmacandra120) yaduku lōtpanna 121) yadukulōd’dhāri 122) yadu kulatilakā 123) yadukulasrēṣṭhā 124)vasudēva dēvakīnandana 125) yaśōdakandā 126)vr̥ndāvanavāsi 127) gōpa kumāra 128) gōkula dvārakāvāsā 129)gōvardhanōd’dhārī 130) kāliyāmardanā 131) pūtanā prāṇāpahāri 132)śakaṭāsura mardanā133) pāṇḍavabandhō 134)pāṇḍavaparipālā 135) pāṇḍava prīyā 136)sudhāmasakhā 137) rukmiṇīvallabhā138)satyabhāmāprīya 139)gōpījanajārā 140)navanīta cōra 141)gōpālakr̥ṣṇā 142)gaṅgājanakā 143)prayāga mādhavā144)kāśī bindumādhavā 145) pampāpati gulagan̄jī mādhavā 146) rāmēśvarasētumādhavā 147)badarī nārāyaṇā 148)śrīraṅganāthā 149)vaḍḍi jagannātha 150)uḍupi śrīkr̥ṣṇa 151)mēlukōṭi celuvarā yā 152)bēlūra cennigarāyā 153)ahōbalanarasinha 154) pāṇḍuraṅga viṭhalā 155) śrīśailavā sā 156)aruṇācala nilayā 157)vr̥ṣabhācala vihārī 158) ananta śayanā 159)darbhaśayanā 160) kapila 161)hayagrīva 162)dattātrēya 163)śinśumāra 164)dhanvantari 165)mamasvāmi 166)sarvasvāmi 167)jagadantaryāmi 168)jagadīśa 169)prāṇēśa 170)dvijaphaṇipa mr̥ḍēśa 171) śrīramaṇa 172)bhūramaṇa 173)durgāramaṇā 174)śrīlakṣmī veṅkaṭaramaṇa 175) bhāratiramaṇa mukhyaprāṇāntargata176) sītāpate śrīrāmacandra 177)sākṣāt manmathanmatha 178)harīviṭhalā 179) puṇḍarīka varada pāṇḍuraṅga viṭhalā 180)purandarā viṭhalā.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s