dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Udaya Raaga(Gajendra moksha, Akshya patre & Ajamilana kathe)

udaya raaga(KannadA)
jaladoLaga jalapAna mADabanda gajava| negaLi nungitu kAlanu|
Caladinda hiDidiralu biDade bAdhisutiralu|

SrIhariye rakShisu endanu kAyO Baktara prIya kAyO karuNAkara hariyE kRuShNA kAyabEkennanu|moreyiTTa gajEndrana nuDiya lAlisi bandu| kariya bandhana biDiside kRuShNA kAyabEkennanu||1||

dAyavane ADutire sOtaraivaru nimma rANiyanu kareyireMndA|duruLa duSyAsananu sIreyanu seLevAga SrI kRuShNa kAyendaLu|sudatiyA.sIreyu akShayavu Agalu|pAnDava rakShaka kRuShNA kAyabEkennanu||2||

pAncAli draupadiyu pAsile aivaroDaniddu|pancapAnDavaru vanaka baralu|antarAtmaka sUrya thAliyanu koTTanu santuShTarAdavarella|inteMba vArteyanu kELi duryOdhananu santApa paDuttiddanu|kRuShNA kAyabEkennanu||3||

duruLa duryOdhananu durvAsanarane karedu aDigeragi caraNagaLa toLedu|varava koTTanu hattu sahasra janarige alle munibanda pAnDavavanaka Baradi draupadi thAli toLediTTu malagiralu svara muTTi kare maniyali kRuShNA kAyabEkennanu||4||

yAru bandavarendu dharma, BImana kELalu mUru nirAhAra indige dAnaSUraru nimma hesaru kELi bandevu koDabEku mRuShTAnna namage|inteMba vArteyanu kELi arjuna tanna kAnteyanu karedanAga kRuShNA kAyabEkennanu||5||

iShTu dina mADida dAna dharmagaLella ivottige hAnI AgatAva naTTiruLu malagiruva rAtriyali vicitravanu nODendanu|hattusAvira janaka tarali hangendara SrIkRuShNA kAyendaLu|snAnajapavanu mADi nIvu banniri endu|vRundAvana namO endaLu kAyO matsya kUrmane varaha nArasiMha kAyO vAmana BArgava kAyO rAma-kRuShNane,SrIbauddha kalki nI kAyendu moreyiTTaLu kRuShNA kAyabEkennanu||6||

suvarNa harivANaDoLu rukmiNIdEvi kShIraSyAvige mRuShTAnna baDisiralu|Aga draupadiya dhvani kELi SrIkRuShNabyAgabAhenendanu kRuShNA kAyabEkennanu||7||

nAri rukmiNi^^enage baDisuttA iddaLu nAri ninna dhvani kELi bande bahaLa kShudheyalli bande baDisu enagendare SrIkRuShNA kAyabEkennanu||8||

thAliyoLaga SAkadaLavu irutiralu| svAmi tA unDanante|snAnakke hOda hattu sahasra janake alle sAlAgi eliyAdavu|nAri draupadi panca BakSha paramAnna GRuta kShIra baDesutiralu kRuShNA kAyabEkennanu||9||

unDu kai toLedaru tAMbUla dakShiNe BIma arjuna koTTaru|Aga draupadi karetannirennalu byAga baMdaru vanadeDege kRuNA kAyabEkennanu||10||

Iga unDevu arjuna tAMbUla dakShiNe nimma rANi baDisidaLu unDevu|duruLara mAtige teraLi nAvu bandevu SrI hariyu sArathi nimage SrI hariya stOtrava mADi teraLidaru puraka I pariya kAydavara kRuShNA kAyabEkennanu||11||

vidye buddhigaLLuLa Suddha puruShanu tuLasi samittu tara hOgalu| iddALAgalli strIbAli oledukoDeMdanu|olidu koDali byADa kuladoLage baluhIna sthirabAli nuDidaLAga kRuShNA kAyabEkennanu||12||

ninna maneyali gOvu cennAgi pUjiparu enna maneyali gOvu hatyavu nanna ninnadu saMgakUDalAsAdhyavu sthirabAli nuDidaLAke kELelo brAhmaNa balu hInakulada cAnDAli eluvina rASigOvugaLa kaDiva raktada maDavu yAvAga nODidarU kRuShNA kAyabEkennanu||13||

toli janti kaMbada aramaneya biTTu holati hOda pApa kShaNadoLage pariharisi I pariyavara kAyde|kRuShNA kAyabEkennanu||14||

eShTU hELidarU Cala mADi kUDi bAlakarannu paDeda hanneraDu AlaMbayAdoLagiralu antyakAlavu baralu kareyabandaru yamaBaTaru|Aga kangeTTu ajamiLa tanna kiriyavana nArAyaNa endu kreye|ajamiLana svarada dhvani muTTidavu harig~hOgi|karesidanu tanna BRutyara karetanniri avana hUvina vimAnadale karetandarAga vaikunThake|holatig~hOda pApakShaNadoLage pariharisi I pariyalavara kAyda kRuShNA kAyabEkennanu||15||

durjanara SikShipA sajjanara paripAlipA|duruLarA saMhArakA|duShTa hiraNyakaSyapana oDalane bagedu karuLamAlAdhArakA maraNakAladali smaraNe jivheyoLu irali pariharisu purandara viThala kRuShNA kAyAbEkennanu||16||

5 thoughts on “Udaya Raaga(Gajendra moksha, Akshya patre & Ajamilana kathe)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s