MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Apamrutyu Nivarana Suladi

ಧ್ರುವತಾಳ
ರುದ್ರಾಂತರ್ಗತ ನಾರಸಿಂಹ ಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿ
ಭದ್ರ ಫಲದಾಯಕ ದೋಷದೂರ
ಚಿದ್ರೂಪ ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥ
ಅದ್ರಿ ಧರಿಸಿ ಗೋಕುಲ ಕಾಯ್ದ ವಿನೋದ
ನಿದ್ರಾರಹಿತ ನಿಗಮವಂದ್ಯ ಭಕ್ತಾನಂದ
ಉದ್ರೇಕಾ ತಂದು ಕೊಡುವ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ
ಭದ್ರಪ್ರದಾಯಕ ದೋಷದೂರ
ಮುದ್ರೆಧರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬೋ ಗುಣ ಸ-
ಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಲೋಲಾಡುತಿಪ್ಪ
ಶೂದ್ರಗಾದರು ಆಶಾ ಭಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಹ
ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಪೇಳುತಿಪ್ಪರಿದೆ ಕೋ
ಕದ್ರುವೆ ಮಗ ವಾಸುಕಿಯಾ ಗರುಡನ್ನ ಉ-
ಪದವ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ನೀನೆ ಪಾಲಿಸಿದಂದು
ಕ್ಷುದ್ರದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆ
ಛಿದ್ರತನ ಎಣಿಸದಿರು ಪರಮ ಕರುಣೀ
ರೌದ್ರಾ ಮೂರುತಿ ಶಾಂತ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ
ಸದೃಶ ದೇವನ ಕಾಣೆನೊ ಜಗತ್ತಿನೊಳು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಂತೆ ಎನ್ನ
ಶರೀರದೊಳಗೆ ನಿಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ
ಅರೆಮರೆ ಇದಕಿಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ವಾಕ್ಯವೆಂದು
ನೆರೆ ನಂಬಿದೆ ನಾನು ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ
ನರಗೆ ಬಂದಟ್ಟಿದ ವ್ಯಾಧಿಯು ನಿಲಲುಂಟೆ
ಪರಿಹರವಾಗುವುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎನಗೆ
ಪುರಹರನುತಪಾದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ನರಹರಿ ಎಂದೆನೆ ಭಯಹರವೊ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಅನ್ಯಥಾ ಗತಿಕಾಣೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವಲ್ಲದೆ
ಇನ್ನು ತ್ರಿಲೋಕದಲಿ ತಿರುವೆಂಗಳ
ಎನ್ನ ನುಡಿ ಪುಶಿಮಾಡಿ ಅಪಹಾಸ ಗೈಸಿದರೆ
ನಿನ್ನದಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಯು
ಪೆಣ್ಣಿನಾ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ಕಾಯಲಿಲ್ಲವೆ ನೀನು
ಮುನ್ನ ಪೇಳುವುದೇನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ ಬಹು ಬಗೆಯಿಂದ ಈ ಅಬಲೆಯು
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಹಳಯ್ಯ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೈ
ಧನ್ಯ ಜೀವನದಾಯ ಸುವಾಸತನವಿತ್ತು
ಮನ್ನಿಸುವುದು ಇವಳ ತುತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ
ಬೆನ್ನ ಬಿದ್ದವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲುಂಟೆ
ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟೆ ಮಾತ್ರ
ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕೊಡ ತಾಂಬೂಲ ಮೆಲುವ ಸಂ
ಪನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಕೊಡು ಕಮಲನಾಭ
ಕನ್ಯ ಲಕುಮಿರಮಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಆಳು ಗೆದ್ದರೆ ನೋಡು ಅರಸಗೆ ಜಯಪ್ರದ
ಆಳು ನುಡಿದದ್ದು ಅರಸು ನುಡಿದದ್ದು
ಏಳಾಲ ಮಾಡದೆ ಯಾದವ ಕುಲಮಣಿ
ಪಾಲಿಸಬೇಕಯ್ಯಾ ಪರಮ ಅನಿಮಿತ್ತ
ಮೂಲ ಬಾಂಧವ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪದು
ಪಾಲಸಾಗರ ಶಾಯಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣ ನಿನಗಿದಿರೆ ಸ್ವಾಮೀ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಅರ್ಥವಾದವಲ್ಲ ಮನಸು ಪೂರ್ವಕದಿಂದ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವೆ ಅನಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ
ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸುಗವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬುವನಲ್ಲ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಗೊಡದಿರು ವೇದದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿದ
ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ದೇವ
ಅರ್ಥಾತುರ ನೀನಲ್ಲ ಸಕಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸ
ಮರ್ಥ ನೀನಹುದೋ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಪರಹಿ
ತಾರ್ಥವಾಗಲಿ ಇದೆ ಪುಶಿಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯೊ
ಆರ್ತವಿದೂರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕೃ
ತಾರ್ಥನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮುದದಿಂದ ಒಲಿದು ಬಂದು||5||

ಜತೆ
ಭಕುತರ ಭಾಗ್ಯವೇ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಪೂರೈಸಿ
ಸುಖಕೊಡುವುದು ಬಿಡದೆ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟ||6||

dhruvatALa
rudrAntargata nArasiMha mRutyunivAri
Badra PaladAyaka dOShadUra
cidrUpa citprakRuti trilOkanAtha
adri dharisi gOkula kAyda vinOda
nidrArahita nigamavandya BaktAnanda
udrEkA tandu koDuva kAmitArtha
BadrapradAyaka dOShadUra
mudredharisi ninna BaktiyeMbO guNa sa-
mudradoLage lOlADutippa
SUdragAdaru ASA Bayavillavendu maha
rudrAdigaLu pELutipparide kO
kadruve maga vAsukiyA garuDanna u-
padavra biDisi nIne pAlisidandu
kShudradEvategaLige I pari SaktiyunTe
Cidratana eNisadiru parama karuNI
raudrA mUruti SAnta vijaya viThThala ninna
sadRuSa dEvana kANeno jagattinoLu ||1||

maTTatALa
hari ninna sankalpa iddaMte enna
SarIradoLage nindu stOtra mADisikonDe
aremare idakilla SASvata vAkyavendu
nere naMbide nAnu nAnA vidhadalli
narage bandaTTida vyAdhiyu nilalunTe
pariharavAguvudu siddhavAyitu enage
puraharanutapAda vijaya viThThalarEya
narahari endene Bayaharavo ||2||

triviDitALa
anyathA gatikANe ninna pAdavallade
innu trilOkadali tiruvengaLa
enna nuDi puSimADi apahAsa gaisidare
ninnadallade kIrti apakIrtiyu
peNNinA more kELi kAyalillave nInu
munna pELuvudEnu vistarisi
baNNiside bahu bageyinda I abaleyu
ninna naMbihaLayya nIne ballai
dhanya jIvanadAya suvAsatanavittu
mannisuvudu ivaLa tutige mecci
benna biddavaranna oppisi koDalunTe
binnaha mADide iShTe mAtra
tanna patiya koDa tAMbUla meluva saM
panna BAgyavakoDu kamalanABa
kanya lakumiramaNa vijaya viThThalarEya
Ganna mahima ninna vAkya amRuta siddha ||3||

aTTatALa
ALu geddare nODu arasage jayaprada
ALu nuDidaddu arasu nuDidaddu
ELAla mADade yAdava kulamaNi
pAlisabEkayyA parama animitta
mUla bAndhava BAShe koTTare tappadu
pAlasAgara SAyi vijaya viThThalarEya
kAla karma guNa ninagidire svAmI ||4||

AditALa
arthavAdavalla manasu pUrvakadinda
prArthane mADuve anAdi brahmacAri
svArthagOsugavAgi bEDikoMbuvanalla
vyarthavAgagoDadiru vEdadalli pELida
arthaj~jAna kke nitya elliddaru dEva
arthAtura nInalla sakala kAladalli, sa
martha nInahudO sarvOttama, parahi
tArthavAgali ide puSiyAgadante kAyo
ArtavidUra namma vijaya viThThala kRu
tArthanna mADuvudu mudadinda olidu bandu||5||

jate
Bakutara BAgyavE apEkShA pUraisi
suKakoDuvudu biDade vijaya viThThala venkaTa||6||

3 thoughts on “Apamrutyu Nivarana Suladi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s