MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Appattu pariharaka Suladi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಹಗರಣ ಮಾಡದಿರು ಹರಿಯೆ ನಿನಗೆ ಕರವ
ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಭಕ್ತ ಜನರ
ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಲೇಶವ ಕಳದು ನಂ
ಬಿಗೆಯೆತ್ತು ಪಾಲಿಸುವ ಗುಣವಾರಿಧಿ
ಜಗದೊಳು ನಿನಗಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲದೆ
ಮಿಗಿಲೇನೊ ಕಾಣೆ ಸರ್ವದ ನೋಡಲು
ಪಗೆವುಳ್ಳವನಾದರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಚರಣ
ಯುಗಳ ನಂಬಲು ಕಾಯುವೆನೆಂಬೊ ಬಿರಿದು
ಅಗಣಿತವಾಗಿ ದಶದಿಕ್ಕಿಲಿ ಒಪ್ಪುತಿದೆ
ನಿಗಮವಿನುತ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಹಿಮ
ಸೊಗಸೋದೆ ಸರಿ ಸಜ್ಜನರ ಪ್ರತಿಪಾಲಿಪುದು
ಮಗುಳೆ ಉತ್ತರವುಂಟೆ ಎಲೊ ದೇವನೆ
ಖಗರಾಜಮಣಿಯಿರೆ ಪನ್ನಗ ಗರಳದ ಭಯವೇನು
ಹಗಲು ಇರಳು ಒಡನಿದ್ದರಾಗೆ
ಭಗವಂತ ಹಲವು ಮಾತಿನ ಫಲವೇನು ಭ
ಕ್ತಗೆ ಬಂದಾಪತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಿ ನೋಡು ಕರುಣಾದಲ್ಲಿ
ನಗೆಗೆಡೆಗಾಗಗೊಡದೆ ರಾಹುವಿನಿಂದಲಿ ಹೊರ
ದೆಗದ ಇಂದುವಿನಂತೆ ಮಾಡು ಜೀಯಾ
ನೆಗಳಿಯ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಜವ ಕಾಯ್ದದದು ಮನ
ಸಿಗೆ ಯಾಗುತಿದೆ ಸಿದ್ದವೆಂಬೋದಿಂದಲಾ
ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನ
ಪೊಗಳುವ ದಾಸನ್ನ ತಡಮಾಡದೆ ಕಾಯೊ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿಯೆ ನರಹರಿಯೆ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಸಿರಿಯೆ
ಪರರ ಕುರುಹನರಿಯೆ ನಿರುತ ನಿನ್ನ ಮರಿಯೆ
ದುರಿತ ಕದಳಿ ಕರಿಯೆ ಸುರಗಣದಾ ಧೊರಿಯೆ
ಬರಿದೆ ಸೌಖ್ಯಕೆ ಕರಿಯೆ ದುರವಾರ್ತಿಯ ಬರಿಯೆ
ದುರುಳರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯೆ ಪರಮದಿಂದಲಿ ಬರಿಯೆ
ಸರಿಗಾಣೆನೀ ಪರಿಯೆ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯೆ
ಪೊರೆವ ನೀನೆ ಮಂದರ ಗುಣವೆಣಿಸದೆ
ಧರೆಯೊಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರುಳ್ಳವರಾರು
ತುರುಗಳ ಕಾಯಿದಾ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕೃಷ್ಣ
ಎರವು ಮಾಡದೆ ಈ ಉತ್ತರವನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ನೀನೆ ಉಳಿಪೆನೆಂದು ನಿಂದರಾದಡೆ ಸು –
ಪ್ರಾಣರು ಆರೈಸಿ ನಿಲಲಾಪರೆ
ಏನೆಂಬೆನೊ ನಿನ್ನ ನಾಮದಾಚರಣಿಗೆ
ನಾನಾ ವಿಪತ್ತುಗಳು ನಿಲಬಲ್ಲವೆ
ಕಾಣೆನಿದಕೆ ಒಂದುಪಾಯವ ಆವಲ್ಲಿ
ಮೇಣು ಪೇಳುವುದೇನು ಪರಮಪುರುಷ
ನೀನಾಳಿದ ಬಂಟಂಗೆ ಮಹಾತಾಪಗಳು ಬಂದು
ಬ್ಯಾನೆ ಬಡಿಸಲಾಪವೆ ಕ್ಷಣಮಾತುರ
ಜ್ಞಾನ  ಸಂಪನ್ನರು ದಾಸರಂದೇ ನಮ್ಮ
ಪಾಣಿಗ್ರಹವ ಮಾಡಿಪ್ಪರಯ್ಯಾ
ಮಾಣಾದೆ ಈ ಸೊಲ್ಲು ಮನ್ನಿಸಿದರೆ ಕೀರ್ತಿ
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗೆ ನಿನಗೆ ಬರುತಲಿದೇ
ನೀನೆ ಪರದೈವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುರುಮುಖ್ಯ
ಪ್ರಾಣನೆ ನಿಜವೆಂಬೊದಾದರಿಂದು
ನಾನು ಬರೆದ ಬರಹ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಖರಿಯಾ
ಮಾನಾಭಿಮಾನದೊಡಿಯಾ ಧನ್ವಂತ್ರಿ
ನೀನೊಲಿದದಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಸು ಅಪವಾದಾ ನಿ-
ರ್ವಾಣಗಿಂತಧಿಕ ಎನಗಿತ್ತದಯ್ಯಾ
ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳು ತಿಳಿಯೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ
ಗಾನ ರೂಪದಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದೆನೊ
ಹೀನವಾಗಗೊಡದೆ ಹಿತವ ಚಿಂತಿಸು ಕ-
ಲ್ಯಾಣವ ಕೊಡುತಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಿ
ಪ್ರಾಣಧಾರನೆ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ದೀನ ಬಾಂಧವ ಸತತ ಸಾಧು ನರನ ಕಾಯೊ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಉದ್ಧವನ್ನ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಮಾಡಿ
ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ತತ್ವವ ಉಪದೇಶಿಸಿ
ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವನಿವ ನಿರ್ಮತ್ಸರದವ
ಮಧ್ವರಾಯರ ಪಾದ ಪದ್ಮವ ಪೊಂದಿದ
ತದ್ದಾಸರ ದಾಸರ ಭೃತ್ಯನೆನಿಸು
ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವನಿವ ಸೌಮ್ಯ ಗುಣದವ
ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಪದ್ಧತಿ ಬಲ್ಲವ
ಉದ್ದಂಡನಲ್ಲವೊ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠನಿವ
ಕ್ಷುದ್ರನಾದರೆ ನಾ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನೆ
ಹಾರ್ದವ ತಿಳಿದು ಪೇಳಿದೆ ಭವರೋಗದ
ವೈದ್ಯ ವೈಕುಂಠ ರಮಣ ರಾಮಚಂದ್ರಾ
ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಲಂಬನದವ ನಾನಲ್ಲ
ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವರ ಚರಣರೇಣು ತಾನಾಗಿ
ಬದ್ಧ ಪ್ರಯಕ್ತದಿ ಇನಿತು ತುತಿಸಿದೆನು
ಛಿದ್ರವಾಗಿದ್ದರು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು ನೀ-
ನಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸಲು
ಅದ್ರಿಧರ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ದಾಸಗೆ
ಭದ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ವದಾ ಎನ್ನಸ್ವಾಮಿ
ಮುದ್ದು ಮೋಹನರಾಯ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಒದ್ದು ಕಳೆಯೊ ಬದ್ಧ ತಾಪಂಗಳ ತಡಿಯದೆ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಅಪಕೀರ್ತಿ ತಾರದಿರು ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ
ಅಪರಿಮಿತ ಮಹಿಮ ಅಂಬರೀಷ ವರದ
ಅಪಾರಗುಣನಿಲಯ ಅಭಯವನೀಯೊ ಇವಗೆ
ಸ್ವಪನಾವಸ್ಥಿಯಂತೆ ಕಡೆಗಾಗಲಿ ಕ್ಲೇಶ
ಉಪಚಾರ ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಪೇಳಲಸಾಧ್ಯ
ಅಪವಾದ ಬಂದಿದೆ ಅದನು ಪರಿಹರಿಸು
ಕೃಪೆಮಾಡು ಅರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಶರಣನೆಂದು
ಕೃಪಣನಾದರು ನಿನ್ನ ದಾಸನೆನಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ
ಅಪಹಾಸಕಿಕ್ಕದಿರು ಅನಂತ ಜನುಮದ
ಉಪಕಾರ ಎನಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದಾವುದು ಒಲ್ಲೆ
ಜಪತಪ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ದಾನ ಧರ್ಮ
ಸಫಲವಿದ್ದರು ಅವಗೆ ಅಡಸಿ ಬಂದಟ್ಟಿದ
ಅಪಮೃತ್ಯು ತೊಲಗಿಸು ತವಕದಿಂದಲಿ ಒಲಿದು
ಗುಪುತಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ವಿಪರೀತವಾಗಗೊಡದೆ ಬಲವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಪುದು ||5||

ಜತೆ
ಆರೋಗ್ಯವನೆ ಮಾಡು ಆಲಸ್ಯಗೈಸದೆ
ವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಮಹವೈದ್ಯ ||6||
dhruvatALa
hagaraNa mADadiru hariye ninage karava
mugidu bEDikoMbe Bakta janara
bagebageyinda banda klESava kaLadu naM
bigeyettu pAlisuva guNavAridhi
jagadoLu ninagide vyApAravallade
migilEno kANe sarvada nODalu
pagevuLLavanAdaru bandu ninna caraNa
yugaLa naMbalu kAyuveneMbo biridu
agaNitavAgi daSadikkili opputide
nigamavinuta niShkaLanka mahima
sogasOde sari sajjanara pratipAlipudu
maguLe uttaravunTe elo dEvane
KagarAjamaNiyire pannaga garaLada BayavEnu
hagalu iraLu oDaniddarAge
Bagavanta halavu mAtina PalavEnu Ba
ktage bandApattu pariharisi nODu karuNAdalli
nagegeDegAgagoDade rAhuvinindali hora
degada induvinante mADu jIyA
negaLiya kattarisi gajava kAydadadu mana
sige yAgutide siddaveMbOdindalA
triguNAtIta kRuShNa vijaya viThThala ninna
pogaLuva dAsanna taDamADade kAyo ||1||

maTTatALa
hariye narahariye karuNAsAgara siriye
parara kuruhanariye niruta ninna mariye
durita kadaLi kariye suragaNadA dhoriye
baride sauKyake kariye duravArtiya bariye
duruLaralli bereye paramadindali bariye
sarigANenI pariye smaraNeyalli sariye
poreva nIne mandara guNaveNisade
dhareyoLu mattobbaruLLavarAru
turugaLa kAyidA SrI vijaya viThThala kRuShNa
eravu mADade I uttaravanu mannisabEku ||2||

triviDitALa
nIne uLipenendu nindarAdaDe su –
prANaru Araisi nilalApare
EneMbeno ninna nAmadAcaraNige
nAnA vipattugaLu nilaballave
kANenidake oMdupAyava Avalli
mENu pELuvudEnu paramapuruSha
nInALida baMTaMge mahAtApagaLu bandu
byAne baDisalApave kShaNamAtura
gnana saMpannaru dAsarandE namma
pANigrahava mADipparayyA
mANAde I sollu mannisidare kIrti
kShONiyoLage ninage barutalidE
nIne paradaiva lOkakke gurumuKya
prANane nijaveMbodAdarindu
nAnu bareda baraha satyavAdare KariyA
mAnABimAnadoDiyA dhanvaMtri
nInolidadakke mANisu apavAdA ni-
rvANagiMtadhika enagittadayyA
dhyAnAdigaLu tiLiye bAyige bandante
gAna rUpadali konDADideno
hInavAgagoDade hitava cintisu ka-
lyANava koDutali sahAyavAgi
prANadhArane vijaya viThThalarEya
dIna bAndhava satata sAdhu narana kAyo||3||

aTTatALa
uddhavanna SApadinda muktanamADi
uddhariside tatvava upadESisi
Suddha vaiShNavaniva nirmatsaradava
madhvarAyara pAda padmava pondida
taddAsara dAsara BRutyanenisu
SraddheyuLLavaniva saumya guNadava
siddhAnta pramEyagaLa paddhati ballava
uddanDanallavo karmaniShThaniva
kShudranAdare nA ninage prArthisuvene
hArdava tiLidu pELide BavarOgada
vaidya vaikunTha ramaNa rAmacandrA
vidyA karmAlaMbanadava nAnalla
Suddha vaiShNavara caraNarENu tAnAgi
baddha prayaktadi initu tutisidenu
CidravAgiddaru pUrNavAguvudu nI-
nidda kaDege omme SirabAgi namisalu
adridhara ninna naMbida dAsage
Badravallade sarvadA ennasvAmi
muddu mOhanarAya vijaya viThThalarEya
oddu kaLeyo baddha tApangaLa taDiyade||4||

AditALa
apakIrti tAradiru enna pAlige
aparimita mahima aMbarISha varada
apAraguNanilaya aBayavanIyo ivage
svapanAvasthiyante kaDegAgali klESa
upacAra ninage nAnu Enu pELalasAdhya
apavAda bandide adanu pariharisu
kRupemADu arthiyalli ananya SaraNanendu
kRupaNanAdaru ninna dAsanenisi ippe
apahAsakikkadiru ananta janumada
upakAra enagide mattondAvudu olle
japatapa svAdhyAya matte dAna dharma
saPalaviddaru avage aDasi bandaTTida
apamRutyu tolagisu tavakadindali olidu
guputamahime namma vijaya viThThalarEya
viparItavAgagoDade balavAgi rakShipudu ||5||

jate
ArOgyavane mADu Alasyagaisade
vairAgyanidhi vijaya viThThala mahavaidya ||6||

4 thoughts on “Appattu pariharaka Suladi

  1. I am looking for Ugabhoga by Vijaya Dasaru – ondu kayali khadaga, ondu kayali halide… on this website – please can you upload it. Thank you – Aruna

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s