MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Runa vimochana Suladi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಋಣದಿಂದ ಕಡೆ ಮಾಡು ಘನ ಮಹಿಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಎನಗಾರು ಪೊರೆವರಾಧಾರವಿಲ್ಲ
ಘಣಿಯ ಮುಂದಾದರೂ ಭಯ ಬೀಳದಿರಲಾಪೆ
ಅನಳಗಂಜದೆ ನಿಂದಿರಲಿಬಹುದು
ಋಣಭಾರದ ಮುಂದೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಶ್ರಮ
ತನುವನುಡುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಬೇಕು
ಋಣದ ಸೂತಕವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ
ತೊಲಗವು ಆವಾವ ಪರಿ ದುಡಿಯೆ
ಋಣದವನು ಪೆಣಕಿಂತಲಿ ಕನಿಷ್ಠ
ಅನಿಮಿಷರು ಪೇಳುವರು ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲಿ
ಋಣ ಭಯಂಕರ ಭೀಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಋಣ ವಿದ್ದವನು ಹೊಲಿಯನೆನಿಸುವನು ||1||

ಮಟ್ಟ ತಾಳ
ಜನನಿ ಜನಕ ಮತ್ತೆ ತನುಸಮ್ಮಂಧಿಗಳ
ಋಣ ಪೋಗುವದಕ್ಕೆ ತನುಜನಾದವ ಪೋಗಿ
ಘನಮಹಿಮ ಫಲ್ಗುಣಿ ಮಳಲು ಮೆಟ್ಟಿ
ಗುಣದಿಂದಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚರಣದಲಿ ಪಿಂಡವನಿಡಲವರ
ಋಣ ಮೋಚನವು, ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಸಲ್ಲುವುದು
ಕನಕಾಂಗದ ನಾಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಸ್ವಾಮಿ
ಪುನೀತನ ಮಾಡುವುದೀ ಋಣದಿಂದಲಿ ಎನ್ನ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿ ತಾಳ
ಋಷಿಗಳ ಋಣ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ತ್ರಿ
ದಶಾಗಳ ಋಣ ಮೇಧಾದಿಗಳ ಮಾಡಿ
ಅಸು ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಋಣ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಪುಶಿಯಲ್ಲ ತಿದ್ದಿ ಪೋಗುವುದೆ ಸಿದ್ಧ
ವಸುಧಿಯೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿದರೆ ಪೋಗದಯ್ಯ
ಪಸುಪಾಲಾ ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರಂಗ
ಬಸುರೊಳು ಪೋಗಲಿದು, ಬೆರಸದೆ ಬಿಡದಯ್ಯ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಕೊಂಡ ಋಣವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದವಗಿನ್ನು
ಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಶುಚಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬೋರು
ಮಂಡೆ ಬೋಳಾಗಿ ಕಮಂಡಲವನ್ನೆ ಪಿಡಿದು
ಥಂಡ ಥಂಡದ ತಪ ಮಾಡಲೇನು
ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಋಣಸ್ಥನ
ತೊಂಡನಾಗಿದ್ದು ದುಡಿಯಲಿಬೇಕು
ಕುಂಡಲಿಶಯನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ದಂಡವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಋಣ ಶುದ್ಧನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಎನಗೆ, ಮಾ-
ತಿನ ತೊಡರುಗಳುಂಟು ಮನಸಿಜನಯ್ಯ ಕೇಳು
ತನು ಶುಚಿಯಿಲ್ಲ ಸಾಧನಕೆ ಮೊದಲೆ ಸಲ್ಲಾ-
ರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದೆಂತೊ, ಋಣ ಪುತ್ರಗೆ
ನೆನೆದವರ ಭವ ಋಣ ಕಳೆವದರಿದಲ್ಲ
ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಸುವರ್ಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನಗೆ
ಮಣಿದು ದೈನ್ಯವ ಬಡುವೆ ಋಣ ಮುಕ್ತನ ಮಾಡುವುದು ||5||

ಜತೆ
ಋಣ ಪೋಗದಿರೆ ನಿನ್ನರ್ಚನೆಗೆ, ಧ್ಯಾನಕೆ ಸಲ್ಲೆ
ಅನಿರ್ದೆಶಾ ವಪುಷ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ ||6||

dhruvatALa
RuNadinda kaDe mADu Gana mahima kRupeyinda
enagAru porevarAdhAravilla
GaNiya mubdAdarU Baya bILadiralApe
anaLagabjade niMdiralibahudu
RuNaBArada mubde edurisuvudu Srama
tanuvanuDugisikobDu tirugabEku
RuNada sUtakavu janma janmAbtarakke
tolagavu AvAva pari duDiye
RuNadavanu peNakintali kaniShTha
animiSharu pELuvaru Srutiyibdali
RuNa Bayankara BIma vijaya viThThalarEya
RuNa viddavanu holiyanenisuvanu ||1||

maTTa tALa
janani janaka matte tanusammaMdhigaLa
RuNa pOguvadakke tanujanAdava pOgi
Ganamahima PalguNi maLalu meTTi
guNadindali viShNuvina caraNadali pinDavaniDalavara
RuNa mOcanavu, manOBIShTa salluvudu
kanakAngada nAma vijaya viThThala svAmi
punItana mADuvudI RuNadindali enna||2||

triviDi tALa
RuShigaLa RuNa pUrvASramadalli parihAra tri
daSAgaLa RuNa mEdhAdigaLa mADi
asu saMbandhigaLa RuNa gRuhasthASramadalli
puSiyalla tiddi pOguvude siddha
vasudhiyella tirugidare pOgadayya
pasupAlA vidhEyAtma vijaya viThThala ranga
basuroLu pOgalidu, berasade biDadayya ||3||

aTTatALa
konDa RuNavannu koDadiddavaginnu
manDaladoLage SuciyillaveMbOru
manDe bOLAgi kamanDalavanne piDidu
thanDa thanDada tapa mADalEnu
kanDa kanDalli tirugi RuNasthana
tonDanAgiddu duDiyalibEku
kunDaliSayana SrI vijaya viThThalarEya
danDavAyitu ninna koMDADida kIrti ||4||

AditALa
RuNa Suddhana mADidare ninage enage, mA-
tina toDarugaLunTu manasijanayya kELu
tanu Suciyilla sAdhanake modale sallA-
rcane mADuvudento, RuNa putrage
nenedavara Bava RuNa kaLevadaridalla
guNa pUrNa suvarNa vijaya viThThala ninage
maNidu dainyava baDuve RuNa muktana mADuvudu ||5||

jate
RuNa pOgadire ninnarcanege, dhyAnake salle
anirdeSA vapuSha SrI vijaya viThThalarEya ||6||

2 thoughts on “Runa vimochana Suladi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s