dasara padagalu · MADHWA · Vadirajaru

Mane varthe haadu

 

Mane varthe haadu(Kannada)

hottAre eddu nA SrI kRuShnana nenevenu|
Baktavatsala ninna aramane kelasava|
Baktiyinda mADatoDaguve||1||

udayakAladaleddu padumanABana nenedu|
garuDavAhana nimma aramane kelasava|
mudadi mADatoDaguve||2||

sankarShaNa vAsudEva pradyumna aniruddha|
ivaru vAsavAgiruva aramane kelasava|
dAsiyAgi baLidu suKadalippE||3||

upparage sArisi matte kAraNigonDu|
accamuttina rangavalliyane hAki nA|
accutana caraNakke eragUve||4||

pankajanABanA manebiMka bRundAvanake|
SanKacakragadA padmavane iTTunA|
pancavarNada giLiya racisuve||5||

nUrenTu kOTi aramane upakaraNeya|
toLedu manevArte mADinA|
narahariya caraNakke eragUve||6||

kancu kalAyada pAtre pancalOhada pAtre|
sankarShaNa mUrti savipAkada pAtre|
santOShadinda toLedu oLagiDuve||7||

gOkulAdOLag~huTTi gOvardhana giriyanettida|
gOpAla kRuShNanige SaraNendu nAnIga|
AkaLA kareyuvenu haruShadali||8||

yAdavarAyarA mane hAlu kAsiDuvenE|
mAdhavarAyarige ArOgaNeya mADi|
bEDidiShTArtha koDuvOne||9||

dadhiya samudranna hRudayadoLagiTTu|
dadhiya vAmanna manadoLage pADutta|
dadhiya kaDeyuvene haruShadali||10||

Ada beNNeya kAsi GRutava pAtrege hAki|
dEvara naivEdyakkiTTu mikkAddu nAnIga|
dIvige haccuve naraharige||11||

gange udakava kAsi kanciNNegaLannotti|
kandarige nIreredu molekoTTu nAnIga|
indirApatige eragUve||12||

unDa kandarige enjalA kai toLedu|
munjeraga takkonDu mai oresi nAnIga|
angaLake ADa kaLuhUve||13||

gange gOdAvari sindhu kAvEriyali|
mindu maitoLedu haNegiTTu nAnIga|
indirApatige eragUve||14||

poLeva ariSina hacci nadiyoLage maitoLedu|
caluva UrdhvapunDragandha kuMkumavhacci|
narahariya caraNakke eragUve||15||

gurugaLu koTTanta parama mantrava japisi|
oDane pradakShiNe namaskAravane mADi|
narahariya caraNakke eragUve||16||

mangaLa mahimana unguShThadali janisida|
gangeyA tandu hariya naivEdyakke|
hanDe hanDegaLalli irisUve||17||

Arati karpura nIrAnjanagaLa tuMbi|
pariparipuShpa mAlikegaLanne kaTTi|
narahariya pUjege irisuve||18||

hAgalhIrI kAyi bEga benDE kAyi|
sAgaraSayananA naivEdyakkaNi mADi|
SAkagaLa hecci irisUve||19||

pAyasA BakShavU sUpa SAkAnnavU|
AyatavAgidda lavaNa SArAnnavU|
dEvara naivEdyakkiDuvEne||20||

dEvara naivEdyakkiTTu bEga vaiSvadEva tegedu|
gOgrAsakke tegedu nAnIga|
hastOdakakke iDuvenU||21||

accutA SrI tuLasi Baktiyinderagi pUjisi|
acca SrI gandhavanu koraLige lEpisi|
muttinArutIya beLagUve||22||

accutA SrI tuLasi koTTa prasAdavanu|
muDiyalli muDikonDu nAnIga|
accuta SrI tuLasigeragUve||23||

hiriyarU gurugaLU neredu nArAyaNana|
pogaLuva purANavanu kELuvenu|
SrI hariya kRupeyinda nAnu||24||

gauri mosarannavanu harivANadoLagiTTu|
haridAsarige uNaliTTu nAnIga|
narahariya caraNakke eragUve||25||

attemAvandirige putrarige mitrarige|
viShNudAsarige suguNa bAMdhavarige|
arthiyinda uNalu baDisUve||26||

unDu kai toLedavarige tAMbUlagaLa koTTu|
enjalA baLidu pati unDa SEShavanu|
Bunjipenu SrI hariya kRupeyiMda||27||

sanjeyA hottinali dIpavane haccirisuvenu|
gOvugaLane karedu kShIravane kAsi nA|
dEvara naivedyakkiDuvEne||28||

sanjeyA kasabaLidu uMbuvariguNaliTTu|
saMBramadinda paDihAsi mancavanu|
indirApatige eragUve||29||

“patiyantaryAmi SrIpatiye gatiyendu|
patiya pAdavannotti haruShadali|
karpUra viLyagaLa koDuvEnu”||30||

kShIrasAgaradalli SEShanhAsigeyalli|
SrIlakShmI sahitAgi malagirpa hariyannu|
dhyAnisute patiya hAsigEli malagUve||31||

yOgIndrarAyarA pAdakke SaraNeMbe|
I dhareyoLage sAdhu sajjanarigE|
bEDidiShTArtha koDuvOne||32||

“nitya I hADu tappadE hELidavarige|
muttaidetanavannu koTTu|
rakShisUva namma hayavadana”||33||

“yAvAga I hADu prEmadi hELi kELidare|
sAvitritanavannu sAyujya padaviyanu|
koTTu rakShisuva namma hayavadana”||34||

2 thoughts on “Mane varthe haadu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s