dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru

Madhwa Davala

ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣರು ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ವರಗಿರಲು ಆಚಾರ ವಡೆಯರಢವಳಾದರು ಪೇಳುವೆನು||
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಳಗ ದಾಸಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಕೃತಯುಗದಲಿ ವಾಯು ಅವತಾರನಾದಾಗ ||
ತ್ರೇತಾಯುಗದಲಿ ರಘುಪನ ದಾಸನಾಗಿ ಹನುಮಂತ ತಾ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು||
ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಮಧ್ವರಾಯರು ಗುರುಮುನಿರಾಯರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ||
ಹರಿ ಪರದೇವತೆ ಎಂಬೋ ಬಿರುದಾವಳೆಯ||
ಆನಂದಮುನಿ ಅವತರಿಸಲು ಜ್ಞಾನಹುಟ್ಟಿತು. ತ್ರಿಭುವಕೆ ವಾಯು ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ನಲಿನಲಿದಾಡೆ||
ಬದರಿನಾರಾಯಣ ಅನೀರೂಪದಿಂದ ರಘುನಾಥನ ನಿಜದಾಸ ಬದರಿ,ಕಾಶಿವಾಸ,ದಕ್ಷಿಣಶರಧಿಗೆ ನಂದಾ||
ದಂಡೆತ್ತಲು ಮಧ್ವರಾಯರು ಭುಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ಕದಳಿದವು ಕಮಂಡಲ ನೀರು ಗೋವಿಂದನ ಸಂಭ್ರಮದಾರ್ಚನೆಗೆ||
ಒಣಗಿ ಹೋಗೊ ಬಿತ್ ಬೆಳೆಗೆ ಮಳೆಬಂದಾಯಿತು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಗುರುರಾಯರು||
ಹರಿಭಕ್ತಿಮದಗಿರಿಯ ಸುಜನರ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಪ್ರಳಯಭೈರವನೆಂಬೊ ಸಂಕರ ಇದುರಿಗೆ ಬಂದಾ||
ಪ್ರಳಯಭೈರವ ಸಂಕರಗ ಹೃದಯ ಸೀಳಿದ ಮೂರು ಜಗಕ ಧರಣಿ ಮೇಲೆ ಮೆರೆದರು ತಾವ್ ಯತಿಯ||
ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತಿ ನಿಪುಣಾ ಪದ್ಮನಾಭನು ಡಿಂಗರೀಯೇ ಬಿರುದಿನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗುರುರಾಯರು ಹೊರಗಹೊರಟರು ಬೇಗ||
ದಾಸರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಾಸುದೇವನು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಗೋಪಿ ಬೆಣ್ಣೆಕೊಡು ಎಂದು ಕಡಗೋಲನೆ ಸೆಳೆಕೊಂಡ||
ಬಲಗೈಲಿ ಕಡಗೋಲು ಪಾಲ್ ಗಡಲಾಗ ತೆಗಿನೀನು ಹಡಗದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಗೋಪಿಚಂದನದೊಳಗಡಗಿದನು||
ನಡುಸಾಗರದಲಿ ಆ ಹಡಗು ನಡಿಮುಡಿಮಿಸಗದಲಿರಲು ಎನ್ನೊಡೆಯ ಮಧ್ವರಾಯರಿಗೆ ಅರುಹಿದರಾಗ||

ಆನಂದಮುನಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇರಲು ಆ ಮಾತನು ಕೇಳುತಲಿ ಶ್ಯಾಟಿಕೊನೆಯಲಿ ಬೀಸಿ ಕರೆದರು ಹಡಗು||
ಶ್ಯಾಟಿ ಕೊನೆಯನು ಬೀಸಲು ಆ ಕ್ಷಣ ನಡೆದಿತು ಹಡಗು ಬೇಕಾದವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟೆವು ಗುರುರಾಯರೆ ಚಿತೈಸೆಂದರು,ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಘಟ್ಟಿಸುವರ್ಣದ ಖಣಿಯು ಬೇಕಾದವಸ್ತುವು ಕೊಟ್ಟೆವು ಚಿತ್ತೈಸೆಂದರು
||
ಮುತ್ತುಮಾಣಿಕ್ಯ ನಮಗೇಕೆ ಘಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗೋಪಿಚಂದನವ ಮಿಕ್ಕಾದ ವಸ್ತುನಮಗ್ಯಾತಕ ಕೌಪೀನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು||
ಮುನ್ನೂರಾಳು ಒಂದಾಗಿ ಗೋಪಿಚಂದನದ ಘಟ್ಟಿ ಎತ್ತಲು ಬರದೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದಮುನಿ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಕೈಯಲಿ ಪಿಡಿದು
ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರವ ಹೇಳುತ ದೇವರನು ಶಿರಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು ವಾಯುಬ್ರಹ್ಮರು ಬಮ್ಮನಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದರು ಮಚ್ಛಕೂರ್ಮ ವರಹಗೆ ಜಯತು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನರಸಿಂಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಳೆದ ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗ ಜಯತು ಜಯತು ದಾನವರ ಕುಲ ಸಂಹಾರವ ಮಾಡಲು ಅಪರಿಮಿತಿ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಎಂದು ಪೊಗಳಿದರು ಒಡಬಂಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಡೆದರು ಗೋಪಿಚಂದನವ ಕಡಗ ಕಂಠಮಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಿತಾಗಿ ನಿಂತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಳೆಯ ಚಲ್ಲಿದನು.ದೇವೇಂದ್ರನಲ್ಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಳು ಜಾಜಿಹೂವಿನ ಮಳೆಯ ಸೂಸಿದನು ದೇವೇಂದ್ರಕಾಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಳು ಮಂಗಳ ಜಯ ಜಯ ಹರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಜಯಶಿರಿಗೆ ಮಂಗಳ ವರದ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ.

Kēśava nārāyaṇaru śēṣana mēle varagiralu ācāra vaḍeyaraḍhavaḷādaru pēḷuvenu||

kōṭibrahmāṇḍavaḷaga dāsamukhya prāṇanātha kr̥tayugadali vāyu avatāranādāga ||

trētāyugadali raghupana dāsanāgi hanumanta tā dvāparayugadalli bhīmasēnanāgi avatarisidanu||

kaliyugadali madhvarāyaru gurumunirāyarāgi avatarisi|| hari paradēvate embō birudāvaḷeya||

ānandamuni avatarisalu jñānahuṭṭitu. Tribhuvake vāyu modalāda dēvategaḷu nalinalidāḍe||

badarinārāyaṇa anīrūpadinda raghunāthana nijadāsa badari,kāśivāsa,dakṣiṇaśaradhige nandā||

daṇḍettalu madhvarāyaru bhumaṇḍalavella kadaḷidavu kamaṇḍala nīru gōvindana sambhramadārcanege||

oṇagi hōgo bit beḷege maḷebandāyitu haribhakti prakaṭisidaru gururāyaru||

haribhaktimadagiriya sujanara cintāmaṇiya praḷayabhairavanembo saṅkara idurige bandā||

praḷayabhairava saṅkaraga hr̥daya sīḷida mūru jagaka dharaṇi mēle meredaru tāv yatiya||

madhvaśāstrada ati nipuṇā padmanābhanu ḍiṅgarīyē birudina cintāmaṇi gururāyaru horagahoraṭaru bēga||

dāsara mēle kr̥peyinda vāsudēvanu dvārakeyinda gōpi beṇṇekoḍu endu kaḍagōlane seḷekoṇḍa||

balagaili kaḍagōlu pāl gaḍalāga teginīnu haḍagadindali bandu gōpicandanadoḷagaḍagidanu||

naḍusāgaradali ā haḍagu naḍimuḍimisagadaliralu ennoḍeya madhvarāyarige aruhidarāga||

ānandamuni jñānadinda iralu ā mātanu kēḷutali śyāṭikoneyali bīsi karedaru haḍagu||

śyāṭi koneyanu bīsalu ā kṣaṇa naḍeditu haḍagu bēkādavastu koṭṭevu gururāyare citaisendaru,muttu māṇikya navaratna ghaṭṭisuvarṇada khaṇiyu bēkādavastuvu koṭṭevu cittaisendaru ||

muttumāṇikya namagēke ghaṭṭikoṇḍu gōpicandanava mikkāda vastunamagyātaka kaupīna iddare sāku||

munnūrāḷu ondāgi gōpicandanada ghaṭṭi ettalu barade nam’ma ānandamuni sambhramadi kaiyali piḍidu dvādaśastōtrava hēḷuta dēvaranu śirasina mēle iṭṭukoṇḍaru vāyubrahmaru bam’manastuti māḍidaru macchakūrma varahage jayatu bhaktavatsala narasinha sr̥ṣṭi aḷeda vāmana trivikramaga jayatu jayatu dānavara kula sanhārava māḍalu aparimiti baud’dha kalki endu pogaḷidaru oḍabaṇḍēśvaradalli oḍedaru gōpicandanava kaḍaga kaṇṭhamāle lakṣmīsahitāgi ninta mallige hūvina maḷeya callidanu.Dēvēndranalle mahālakṣmī bandu vanamāle hākidaḷu jājihūvina maḷeya sūsidanu dēvēndrakānte mahālakṣmī bandu vanamāle hākidaḷu maṅgaḷa jaya jaya harige maṅgaḷa jayaśirige maṅgaḷa varada śrīpurandaraviṭhalage.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s