aradhana · Jaya theertharu · MADHWA

Sri Jaya theertharu

This friday (7/14/2017) marks the aradhana of Great Legend Sri Jaya theertharu . I have tried to compile images and brief notes about Jaya theertharu in this post.

ಚಿತ್ರೈ: ಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಮಾನೈರಖಂಡಿತೈ: |
ಗುರುಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತೀ ಭಾತಿ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್ ||

Chhitrai: Padaiśca gambhīrairvākyair mānairakhaṇḍitai: |
Gurubhāvaṁ vyan̄jayantī bhāti śrījayatīrthavāk ||

ಮಿಥ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದುರ್ದ್ವಾಂತ ವಿದ್ವಂಸನ ವಿಚಕ್ಷಣ: |
ಜಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯ ತರಣೀ: ಭಾಸತಾಂ ನೋ ಹೃದಂಬರೇ |

mithyā sid’dhānta durdvānta vidvansana vicakṣaṇa: |
Jayatīrthākhya taraṇī: Bhāsatāṁ nō hr̥dambarē |

Brief history of Sri Jaya theertharu

 

Poorvashrama name Dondo Raghunatha Pantha
Birth Place Mangalavede, 15 miles from Pandarapura
Wife Bheemabai
Sanyasashrama Period 1364-1387
Vrundavana place Malakheda
Ashrama Gurugalu Sri Akshobhya Thirtharu
Ashrama Shishyaru Sri Vidyadhiraja Thirtharu; Sri Vyasatirtharu
Aradhana Ashaada Krishna Panchami
Amsha Indra
Avesha Sheshadevaru
Ankita Raama Vittala
Previous janma As an Ox during Madhwacharyaru period carrying sarvamoola granthas
Other Names Teekarayaru, Teekakrutpaadaru

Mangalavede

Birthplace of Sri Jaya theertharu

19904963_10213519280559698_625613614797711187_n

Yeragola cave:

This is the place where Sri Jayatirtharu wrote Sriman nyaaya sudhaadi granthagalu. Sri Jayateertharu used to sit there in the lonely place for writing teeka with great aproksha gnana

13710038_957506974368892_8112103523681541001_n19989667_10213519280199689_1787284738105581854_n

img_8926
Grantha sakshi Mukhya prana devaru
img_8925
Cave entrance

 

It is here on this holy place that he has written majority of the teeka granthagalu.

Location:Yargola is a Village in Yadgir Taluk in Yadgir District of Karnataka State, India. It belongs to Gulbarga Division . It is located 22 KM towards West from District head quarters Yadgir.

Moola brindavana of Sri Jaya theertharu:

19956598_10213519318640650_6213938247097998782_o19961304_10213519318480646_2223567097665989439_n

20031904_10213519318440645_7463823439609882715_n
Paduke – Sri Jaya theertharu

Granthas:
೧.ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ- ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ
೨.ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ – ಅಣುವ್ಯಾಕ್ಯಾನ ಟೀಕಾ
೩. ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಟೀಕಾ
೪. ಪ್ರಮೇಯದೀಪಿಕಾ – ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಾ ಟೀಕಾ
೫. ನ್ಯಾಯ ದೀಪಿಕಾ – ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಟೀಕಾ
೬. ಈಷಾವಸ್ಯೋಪನಿಶಾದ್ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ
೬. ಷಟ್ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಶಾದ್ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ
೮. ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನ ಟೀಕಾ
೯. ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಟೀಕಾ
೧೦. ತತ್ತ್ವೊದ್ಯೋತ ಟೀಕಾ
೧೧. ಮಾಯವಾದ ಖಂಡನ ಟೀಕಾ
೧೨. ಉಪಾಧಿ ಖಂಡನ ಟೀಕಾ
೧೩. ಪ್ರಪಂಚಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮನ ಟೀಕಾ
೧೪. ಕರ್ಮನಿರ್ಣಯ ಟೀಕಾ
೧೫. ಕಥಾ ಲಕ್ಷಣ ಟೀಕಾ
೧೬. ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣ ಟೀಕಾ
೧೭. ವಿಷ್ಣುತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಟೀಕಾ
೧೮. ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ
೧೯. ವಾದಾವಲಿ
೨೦. ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿ
೨೧ ಪದ್ಯಮಾಲ (ಕಾವ್ಯ ರೂಪದ ಕೃತಿ)

1.Tatvaprakāśika- brahmasūtra bhāṣya ṭīkā
2.Śrīmann’yāyasudhā – aṇuvyākyāna ṭīkā
3. N’yāyavivaraṇa ṭīkā
4. Pramēyadīpikā – gītābhāṣyā ṭīkā
5. N’yāya dīpikā – gītā tātparya ṭīkā
6. Īṣāvasyōpaniśād bhāṣya ṭīkā
6. Ṣaṭ praśnōpaniśād bhāṣya ṭīkā
8. Tatva saṅkhyāna ṭīkā
9. Tatva vivēka ṭīkā
10. Tattvodyōta ṭīkā
11. Māyavāda khaṇḍana ṭīkā
12. Upādhi khaṇḍana ṭīkā
13. Prapan̄camithyātvānumana ṭīkā
14. Karmanirṇaya ṭīkā
15. Kathā lakṣaṇa ṭīkā
16. Pramāṇa lakṣaṇa ṭīkā
17. Viṣṇutatva nirṇaya ṭīkā
18. R̥gbhāṣya ṭīkā
19. Vādāvali
20. Pramāṇa pad’dhati
21 padyamāla (kāvya rūpada kr̥ti)

Jaya theertharu · MADHWA · sathya priya theertharu

Sri Jayathirtha stuti

ಧಾಟೀ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥ ವರ್ಯ ವಚಸಾಂ ಚೇಟೀಭವತ್ ಸ್ವರ್ಧುನೀ
ಪಾಟೀರಾನಿಲ ಫುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಸುಮನೋ ವಾಟೀ ಲಸದ್ ವಾಸನಾ |
ಪೇಟೀ ಯುಕ್ತಿ ಮಣಿ ಶ್ರಿಯಾಂ ಸುಮತಿಭಿಃ ಕೋಟೀರಕೈಃ ಶ್ಲಾಘಿತಾ
ಸಾ ಟೀಕಾ ನಿಚಯಾತ್ಮಿಕಾ ಮಮ ಚಿರಾದಾಟೀಕತಾಂ ಮಾನಸೇ || ೧ ||

ಟೀಕಾಕೃಜ್ಜಯವರ್ಯ ಸಂಸದಿ ಭವತ್ಯೇಕಾಂತತೋ ರಾಜತಿ
ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ ದಧತೇ ಪಲಾಯನ ವಿಧೌ ಸ್ತೋಕಾನ್ಯ ಶಂಕಾ ದ್ವಿಷಃ |
ಲೋಕಾಂಧೀಕರಣ ಕ್ಷಮಸ್ಯ ತಮಸಃ ಸಾ ಕಾಲ ಸೀಮಾ ಯದಾ
ಪಾಕಾರಾತಿ ದಿಶಿ ಪ್ರರೋಹತಿ ನ ಚೇದ್ ರಾಕಾ ನಿಶಾ ಕಾಮುಕಃ || ೨ ||

ಛಾಯಾ ಸಂಶ್ರಯಣೇನ ಯಚ್ಚರಣಯೋರಾಯಾಮಿ ಸಾಂಸಾರಿಕಾ
ಪಾಯಾನಲ್ಪತಮಾತಪ ವ್ಯತಿಕರ ವ್ಯಾಯಾಮ ವಿಕ್ಷೋಭಿತಾಃ |
ಆಯಾಂತಿ ಪ್ರಕಟಾಂ ಮುದಂ ಬುಧ ಜನಾ ಹೇಯಾನಿ ಧಿಕ್ಕೃತ್ಯ ನಃ
ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರೀಜಯರಾಟ್ ದೃಶಾ ಸರಸ ನಿರ್ಮಾಯಾನುಕಂಪಾರ್ದ್ರಯಾ || ೩ ||

ಶ್ರೀವಾಯ್ವಂಶ ಸುವಂಶ ಮೌಕ್ತಿಕಮಣೇಃ ಸೇವಾ ವಿನಮ್ರ ಕ್ಷಮಾ
ದೇವಾಜ್ಞಾನ ತಮೋ ವಿಮೋಚನ ಕಲಾ ಜೈವಾತೃಕ ಶ್ರೀ ನಿಧೇಃ |
ಶೈವಾದ್ವೈತ ಮತಾಟವೀ ಕವಲನಾ ದಾವಾಗ್ನಿ ಲೀಲಾ ಜುಷಃ
ಕೋ ವಾದೀ ಪುರತೋ ಜಯೀಶ್ವರ ಭವೇತ್ ತೇ ವಾದಿ ಕೋಲಾಹಲೇ || ೪ ||

ನೀಹಾರಚ್ಛವಿ ಬಿಂಬ ನಿರ್ಗತ ಕರ ವ್ಯೂಹಾಪ್ಲುತೇಂದೂಪಲಾ
ನಾಹಾರ್ಯ ಸೃತ ನೂತನಾದ್ಭುತ ಪರೀವಾಹಾಲಿ ವಾಣೀ ಮುಚಃ |
ಊಹಾಗೋಚರ ಗರ್ವ ಪಂಡಿತ ಪಯೋ ವಾಹಾನಿಲ ಶ್ರೀ ಜುಷೋ
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಜಯತೀರ್ಥ ವರ್ಯ ಭವತೋ ವ್ಯಾಹಾರಮತ್ಯೇತಿ ನಃ || ೫ ||

ವಂದಾರು ಕ್ಷಿತಿ ಪಾಲ ಮೌಲಿ ವಿಲಸನ್ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪಾವಲೀ
ಮಂದಾನ್ಯ ಪ್ರಸರನ್ಮರಂದ ಕಣಿಕಾ ವೃಂದಾರ್ದ್ರ ಪಾದಾಂಬುಜಃ |
ಕುಂದಾಭಾಮಲ ಕೀರ್ತಿರಾರ್ತ ಜನತಾ ವೃಂದಾರಕಾನೋಕಹಃ
ಸ್ವಂ ದಾಸಂ ಜಯತೀರ್ಥರಾಟ್ ಸ್ವ ಕರುಣಾ ಸಂದಾನಿತಂ ಮಾಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ || ೬ ||

ಶ್ರೀ ದಾರಾಂಘ್ರಿ ನತಃ ಪ್ರತೀಪ ಸುಮನೋ ವಾದಾಹವಾಟೋಪನಿ
ರ್ಭೇದಾತಂದ್ರ ಮತಿಃ ಸಮಸ್ತ ವಿಬುಧಾಮೋದಾವಲೀ ದಾಯಕಃ |
ಗೋದಾವರ್ಯದಯತ್ ತರಂಗ ನಿಕರ ಹ್ರೀ ದಾಯಿ ಗಂಭೀರ ಗೀಃ
ಪಾದಾಬ್ಜ ಪ್ರಣತೇ ಜಯೀ ಕಲಯತು ಸ್ವೇ ದಾಸ ವರ್ಗೇಽಪಿ ಮಾಮ್ || ೭ ||

ವಿದ್ಯಾ ವಾರಿಜ ಷಂಡ ಚಂಡ ಕಿರಣೋ ವಿದ್ಯಾ ಮದ ಕ್ಷೋದಯದ್
ದ್ವಾದ್ಯಾಲೀ ಕದಲೀ ಭಿದಾಮರ ಕರೀ ಹೃದ್ಯಾತ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಕ್ರಮಃ |
ಪದ್ಯಾ ಭೋಧ ತತೇರ್ವಿನಮ್ರ ಸುರ ರಾಡುದ್ಯಾನ ಭೂಮೀ ರುಹೋ
ದದ್ಯಾಚ್ಛ್ರೀಜಯತೀರ್ಥರಾಟ್ ಧಿಯಮುತಾವದ್ಯಾನಿ ಭಿದ್ಯಾನ್ಮಮ || ೮ ||

ಆಭಾಸತ್ವಮಿಯಾಯ ತಾರ್ಕಿಕ ಮತಂ ಪ್ರಾಭಾಕರ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ
ಶೋಭಾಂ ನೈವ ಬಭಾರ ದೂರ ನಿಹಿತಾ ವೈಭಾಷಿಕಾದ್ಯುಕ್ತಯಃ |
ಹ್ರೀಭಾರೇಣ ನತಾಶ್ಚ ಸಂಕರ ಮುಖಾಃ ಕ್ಷೋಭಾಕರೋ ಭಾಸ್ಕರಃ
ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಂ ಜಯ ಯೋಗಿನಿ ಪ್ರವದತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೋದ್ಯನ್ಮತೌ || ೯ ||

ಬಂಧಾನಃ ಸರಸಾರ್ಥ ಶಬ್ದ ವಿಲಸದ್ ಬಂಧಾಕರಾಣಾಂ ಗಿರಾಂ
ಮಿಂಧಾನೋಽರ್ಕ ವಿಭಾ ಪರಿಭವ ಝರೀ ಸಂಧಾಯಿನಾ ತೇಜಸಾ |
ರುಂಧಾನೋ ಯಶಸಾ ದಿಶಃ ಕವಿ ಶಿರಃ ಸಂಧಾರ್ಯಮಾಣೇನ ಮೇ
ಸಂಧಾನಂ ಸ ಜಯೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹರಿ ಸಂಬಂಧಾಗಮಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಸಖ್ಯಾವದ್ ಗಣ ಗೀಯಮಾನ ಚರಿತಃ ಸಾಂಖ್ಯಾಕ್ಷಪಾದಾದಿನಿಃ
ಸಂಖ್ಯಾಸತ್ ಸಮಯಿ ಪ್ರಭೇದ ಪಟಿಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಖ್ಯಾತಿಗಃ |
ಮುಖ್ಯಾವಾಸ ಗೃಹಂ ಕ್ಷಮಾ ದಮ ದಯಾ ಮುಖ್ಯಾಮಲ ಶ್ರೀ ಧುರಾಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ಕಲಯೇದ್ ರತಿಂ ಜಯವರಾಭಿಖ್ಯಾ ಧರೋಮದ್ ಗುರುಃ || ೧೧ ||

ಆಸೀನೋ ಮರುದಂಶ ದಾಸ ಸುಮನೋ ನಾಸೀರ ದೇಶೇ ಕ್ಷಣಾದ್
ದಾಸೀಭೂತ ವಿಪಕ್ಷ ವಾದಿ ವಿಸರಃ ಶಾಸೀ ಸಮಸ್ತೈನಸಾಮ್ |
ವಾಸೀ ಹೃತ್ಸು ಸತಾಂ ಕಲಾ ನಿವಹ ವಿನ್ಯಾಸೀ ಮಮಾನಾರತಂ
ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ರಮಣಾರ್ಚಕಃ ಸ ಜಯರಾಡಾಸೀದತಾಂ ಮಾನಸೇ || ೧೨ ||

ಪಕ್ಷೀಶಾಸನ ಪಾದ ಪೂಜನ ರತಃ ಕಕ್ಷೀಕೃತೋದ್ಯದ್ ದಯೋ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃತ್ಯ ಸಭಾ ತಲೇ ರಟದಸತ್ ಪಕ್ಷೀಶ್ವರಾನಕ್ಷಿಪತ್ |
ಅಕ್ಷೀಣ ಪ್ರತಿಭಾ ಭರೋ ವಿಧಿ ಸರೋಜಾಕ್ಷೀ ವಿಹಾರಾಕರೋ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಃ ಕಲಯೇಜ್ಜಯೀ ಸುಚಿರಮಧ್ಯಕ್ಷೀಕೃತಕ್ಷೋಭಣಾಮ್ || ೧೩ ||

ಯೇನಾಗಾಹಿ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೃತನಾ ರತ್ನಾಕರೋ ಲೀಲಯಾ
ಯೇನಾಖಂಡಿ ಕುವಾದಿ ಸರ್ವ ಸುಭಟ ಸ್ತೋಮೋ ವಚಃ ಸಾಯಕೈಃ |
ಯೇನಾಸ್ಥಾಪಿ ಚ ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭೋ ಧರಾ ಮಂಡಲೇ
ತಂ ಸೇವೇ ಜಯತೀರ್ಥ ವೀರಮನಿಶಂ ಮಧ್ವಾಖ್ಯ ರಾಜಾದೃತಮ್ || ೧೪ ||

ಯದೀಯ ವಾಕ್ ತರಂಗಾಣಾಂ ವಿಪ್ಲುಷೋ ವಿದುಷಾಂ ಗಿರಃ |
ಜಯತಿ ಶ್ರೀಧರಾವಾಸೋ ಜಯತೀರ್ಥ ಸುಧಾಕರಃ || ೧೫ ||

ಸತ್ಯಪ್ರಿಯ ಯತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಜಯಾರ್ಯ ಸ್ತವಂ ಶುಭಮ್ |
ಪಠನ್ ಸಭಾಸು ವಿಜಯೀ ಲೋಕೋಷುತ್ತಮತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೧೬ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೀರ್ಥವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

dhATI SrIjayatIrtha varya vacasAM cETIBavat svardhunI
pATIrAnila Pulla malli sumanO vATI lasad vAsanA |
pETI yukti maNi SriyAM sumatiBiH kOTIrakaiH SlAGitA
sA TIkA nicayAtmikA mama cirAdATIkatAM mAnasE || 1 ||

TIkAkRujjayavarya saMsadi BavatyEkAMtatO rAjati
prAkAmyaM dadhatE palAyana vidhau stOkAnya SaMkA dviShaH |
lOkAndhIkaraNa kShamasya tamasaH sA kAla sImA yadA
pAkArAti diSi prarOhati na cEd rAkA niSA kAmukaH || 2 ||

CAyA saMSrayaNEna yaccaraNayOrAyAmi sAMsArikA
pAyAnalpatamAtapa vyatikara vyAyAma vikShOBitAH |
AyAMti prakaTAM mudaM budha janA hEyAni dhikkRutya naH
pAyAcCrIjayarAT dRuSA sarasa nirmAyAnukaMpArdrayA || 3 ||

SrIvAyvaMSa suvaMSa mauktikamaNEH sEvA vinamra kShamA
dEvAj~jAna tamO vimOcana kalA jaivAtRuka SrI nidhEH |
SaivAdvaita matATavI kavalanA dAvAgni lIlA juShaH
kO vAdI puratO jayISvara BavEt tE vAdi kOlAhalE || 4 ||

nIhAracCavi biMba nirgata kara vyUhAplutEMdUpalA
nAhArya sRuta nUtanAdButa parIvAhAli vANI mucaH |
UhAgOcara garva paMDita payO vAhAnila SrI juShO
mAhAtmyaM jayatIrtha varya BavatO vyAhAramatyEti naH || 5 ||

vandAru kShiti pAla mauli vilasanmandAra puShpAvalI
maMdAnya prasaranmaraMda kaNikA vRundArdra pAdAMbujaH |
kundABAmala kIrtirArta janatA vRundArakAnOkahaH
svaM dAsaM jayatIrtharAT sva karuNA saMdAnitaM mAM kriyAt || 6 ||

SrI dArAnGri nataH pratIpa sumanO vAdAhavATOpani
rBEdAtandra matiH samasta vibudhAmOdAvalI dAyakaH |
gOdAvaryadayat taranga nikara hrI dAyi gaMBIra gIH
pAdAbja praNatE jayI kalayatu svE dAsa vargE&pi mAm || 7 ||

vidyA vArija ShanDa canDa kiraNO vidyA mada kShOdayad
dvAdyAlI kadalI BidAmara karI hRudyAtma kIrti kramaH |
padyA BOdha tatErvinamra sura rADudyAna BUmI ruhO
dadyAcCrIjayatIrtharAT dhiyamutAvadyAni BidyAnmama || 8 ||

ABAsatvamiyAya tArkika mataM prABAkara prakriyA
SOBAM naiva baBAra dUra nihitA vaiBAShikAdyuktayaH |
hrIBArENa natASca sankara muKAH kShOBAkarO BAskaraH
SrI BAShyaM jaya yOgini pravadati svABAvikOdyanmatau || 9 ||

bandhAnaH sarasArtha Sabda vilasad bandhAkarANAM girAM
mindhAnO&rka viBA pariBava JarI sandhAyinA tEjasA |
rundhAnO yaSasA diSaH kavi SiraH sandhAryamANEna mE
sandhAnaM sa jayI prasiddha hari saMbandhAgamasya kriyAt || 10 ||

saKyAvad gaNa gIyamAna caritaH sAnKyAkShapAdAdiniH
sanKyAsat samayi praBEda paTima praKyAta viKyAtigaH |
muKyAvAsa gRuhaM kShamA dama dayA muKyAmala SrI dhurAM
vyAKyAnE kalayEd ratiM jayavarABiKyA dharOmad guruH || 11 ||

AsInO marudaMSa dAsa sumanO nAsIra dESE kShaNAd
dAsIBUta vipakSha vAdi visaraH SAsI samastainasAm |
vAsI hRutsu satAM kalA nivaha vinyAsI mamAnArataM
SrI sItA ramaNArcakaH sa jayarADAsIdatAM mAnasE || 12 ||

pakShISAsana pAda pUjana rataH kakShIkRutOdyad dayO
lakShmIkRutya saBA talE raTadasat pakShISvarAnakShipat |
akShINa pratiBA BarO vidhi sarOjAkShI vihArAkarO
lakShmIM naH kalayEjjayI suciramadhyakShIkRutakShOBaNAm || 13 ||

yEnAgAhi samasta SAstra pRutanA ratnAkarO lIlayA
yEnAKanDi kuvAdi sarva suBaTa stOmO vacaH sAyakaiH |
yEnAsthApi ca madhva SAstra vijaya staMBO dharA manDalE
taM sEvE jayatIrtha vIramaniSaM madhvAKya rAjAdRutam || 14 ||

yadIya vAk tarangANAM vipluShO viduShAM giraH |
jayati SrIdharAvAsO jayatIrtha sudhAkaraH || 15 ||
satyapriya yati prOktaM SrI jayArya stavaM SuBam |
paThan saBAsu vijayI lOkOShuttamatAM vrajEt || 16 ||
|| iti SrIsatyapriyatIrthaviracitA SrIjayatIrthastutiH samAptA ||

dasara padagalu · jagannatha dasaru · Jaya theertharu · MADHWA

Jayaraaya Jayaraaya(Jagannatha dasaru)

ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ
ದಯವಾಗೆಮಗನುದಿನ ಸುಪ್ರೀಯಾ ||pa||

ಸುರನಾಥನೆ ನೀ ನರನ ವೇಷದಿ
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಅವತರಿಸಿ ದಯದಿ ||1||

ವಿದ್ವನ್ಮಂಡಲಿ ಸದ್ವಿನುತನೆ ಪಾ
ದದ್ವಯಕೆರಗುವೆ ಉದ್ಧರಿಸೆನ್ನನು ||2||

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನಾ ವಿದ್ಯಮತದ ಕು
ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಪದ್ಧವೆನಿಸಿದೆ ||3||

ಅವಿದಿತನ ಸತ್ಕವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿ
ಸುವಿವೇಕಿಯ ಮಾಡವನಿಯೊಳೆನ್ನನು ||4||

ಗರುಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರ ಸನ್ಮತವನು
ಉದ್ಧರಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಭುಸುರವರ ವರದಾ ||5||

ಸಭ್ಯರ ಮಧ್ಯದೊಳಭ್ಯಧಿಕ ವರಾ
ಕ್ಷೋಭ್ಯ ಮುನಿಕರಾಬ್ಜಾಭ್ಯುದಿತ ಗುರು ||6||

ನಿನ್ನವರವ ನಾನನ್ಯಗನಲ್ಲ ಜ
ಗನ್ನಾಥವಿಠಲನೆನ್ನೊಳಗಿರಿಸೋ ||7||

jayarAya jayarAya
dayavAgemaganudina suprIyA ||pa||

suranAthane nI narana vEShadi
dharaNiyoLage avatarisi dayadi ||1||

vidvanmanDali sadvinutane pA
dadvayakeraguve uddharisennanu ||2||

vidyAraNyanA vidyamatada ku
siddhAntagaLa apaddhaveniside ||3||

aviditana satkavigaLa madhyadi
suvivEkiya mADavaniyoLennanu ||4||

garupUrNapraj~jara sanmatavanu
uddharisi merede Busuravara varadA ||5||

saByara madhyadoLaByadhika varA
kShOBya munikarAbjAByudita guru ||6||

ninnavarava nAnanyaganalla ja
gannAthaviThalanennoLagirisO ||7||

dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA · Vadirajaru

Jayaraaya Jayaraaya(Vadirajaru)

ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ ||pa||

ಜಯರಾಯ ನಿನ್ನ ದಯವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆಯವಿತ್ತು ಜಗದೊಳು ಭಯಪರಿಹರಿಸುವ||a.pa||

ಖುಲ್ಲರಾದ ಮಾಯ್ಗಳ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದುವಲ್ಲಭ ಜಗಕೆ ಶ್ರೀನಲ್ಲನೆಂದರುಹಿದಿ ||1||

ಮಧ್ವರಾಯರ ಮತ ಶುದ್ಧಶರಧಿಯೊಳುಉದ್ಭವಿಸಿದ ಗುರು ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಥಾಪಕ ||2||

ಸಿರಿಹಯವದನನ ಚರಣಕಮಲವನುಭರದಿ ಭಜಿಸುವರ ದುರಿತಗಳ ಹರಿಸುವ ||3||

jayarAya jayarAya ||pa||

jayarAya ninna dayavuLLa janarigeyavittu jagadoLu Bayapariharisuva||a.pa||

KullarAda mAygaLa hallu muriduvallaBa jagake SrInallanendaruhidi ||1||

madhvarAyara mata SuddhaSaradhiyoLu^^udBavisida guru siddhAntasthApaka ||2||

sirihayavadanana caraNakamalavanuBaradi Bajisuvara duritagaLa harisuva ||3||

dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA

Dayadi salaho jayaraya

ದಯದಿ ಸಲಹೋ | ಜಯರಾಯ ||pa||

ಕಾಗಿಣಿ ನಿಲಯ | ಕವಿಜನಗೇಯ
ಯೋಗಿವರಿಯ ಕೃಪಾಸಾಗರ ಸತತ ||1||

ಮರುತ ಸುಶಾಸ್ತ್ರಕೆ | ವಿರಚಿಸಿ ಟೀಕೆಯ
ಮುರಿದು ಕುಭಾಷ್ಯವ | ಮೆರೆದ ಮಹಾತ್ಮ ||2||

ಭೀಮ ಭವಾಟಲಿ | ಧೂಮಧ್ವಜ ಸಂ
ಸಿರಿ | ಶಾಮಸುಂದರಪ್ರಿಯ ||3||

dayadi salahO | jayarAya ||pa||

kAgiNi nilaya | kavijanagEya
yOgivariya kRupAsAgara satata ||1||

maruta suSAstrake | viracisi TIkeya
muridu kuBAShyava | mereda mahAtma ||2||

BIma BavATali | dhUmadhvaja saM
siri | SAmasundarapriya ||3||

dasara padagalu · guru jagannatha dasaru · Jaya theertharu · MADHWA

jayaraaya jayaraaya(Guru Jagannatha dasaru)

ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ ||pa||

ದಯಕರ ಸಜ್ಜನಭಯಹರ ಗುರುವರ ||a.pa||

ವಾಸವ ನೀ ವಸುಧೀಶನ ನಿಜ
ಕೂಸೆನಿಸೀಪರಿ ದೇಶದಿ ಮೆರೆದೆ ||1||

ಸತಿಯಳ ತ್ಯಜಿಸಿ ಯತಿರೂಪ ಧರಿಸಿ
ಪÀತಿತರ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಹತಮಾಡಿದಿ ನೀ ||2||

ಸುಧಾದಿಗ್ರಂಥವ ಮುದದಲಿ ರಚಿಸಿ
ಬುಧಜನಸ್ತೊಮಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿ||3||

ಅಲವಬೋಧರ ಮತ ಬಲವತ್ತರಮಾಡಿ
ಜಲಜನಾಭನ ಮನ ಒಲಿಸಿದ್ಯೊ ಜೀಯಾ ||4||

ಪ್ರಮಿತಜನಗಣನಮಿತ ಪದಾಂಬುಜ
ಅಮಿತಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ನಮಿಸುವೆ ದಿನದಿನ ||5||

ಯಾತಕೆ ಎನ್ನನು ಈ ತೆರನೋಡುವಿ
ದಾತಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಪ್ರೀಯ||6||

jayarAya jayarAya ||pa||

dayakara sajjanaBayahara guruvara ||a.pa||

vAsava nI vasudhISana nija
kUsenisIpari dESadi merede ||1||

satiyaLa tyajisi yatirUpa dharisi
paÀtitara SAstrava hatamADidi nI ||2||

sudhAdigranthava mudadali racisi
budhajanastomake odagisi koTTi||3||

alavabOdhara mata balavattaramADi
jalajanABana mana olisidyo jIyA ||4||

pramitajanagaNanamita padAMbuja
amitamahima ninna namisuve dinadina ||5||

yAtake ennanu I teranODuvi
dAtagurujagannAtha viThala prIya||6||

dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA

Sariyarai jayamuni sariyarai

ಸರಿಯಾರೈ ಜಯಮುನಿ ಸಮರಾರೈ
ಗುರುಮಧ್ವಕೃತಿ ವಿವೃತಿ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ||pa||

ವರ್ಣವಂದಾರು ಬಿಡದಲೆ ಬಹುಫಲ
ವರ್ಣಿಪೆ ಲೋಭದಿ ಶರಣ ಜನರಿಗೆ
ಕರ್ಣಸುಧಾರಸ ಬೆರೆದು ನೀ ಬಲುಗೂಢ
ಪೂರ್ಣಮತಿ ಭಾವವ ತೆಗೆವತಿ ಶೂರ ||1||

ಒಂದೊಂದು ವಚನವ ಹಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿ
ಛಂದಾಗಿ ತಿರಿಗಿಸಿ ತಿರೆಯ ಸಿಂಧುರದಂತೆ
ಬಂದಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿ ಬಂದು ದುರ್ವಾದಿಯ
ಸಂದುಗಳನೆ ಸೀಳಿ ಮೆರೆದತಿ ಶೂರ ||2||

ಕತ್ತಿಯ ಒಂದೇ ಹಿಡದೆ ಬಿಡದಲೆವೆ
ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರಿಗಿಪ್ಪ ವೀರನ ತೆರೆ
ಅತ್ಯರ್ಥ ಮೂಲದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು
ಸುತ್ತಿಸಿ ವಿಮತರ ತತ್ತರಿಸುವ ಧೀರ||3||

ಮೂಲ ವಚನಗಳ ಕಲ್ಪಲತೆಯ ಮಾಡಿ
ಮೇಲಾದ ತತ್ವಗಳೆಂಬೊ ಫಲಗಳು
ಶೀಲಮತಿಗಳುಳ್ಳ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಶುವಿಗಳಿ
ಗಾಲಿಸಿ ಮೇಳಿಸುತ ಒಲಿಸುವ ಧೀರ ||4||

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಪುಣ್ಯಫಲಗಳೆಂತೊ
ಕರ್ಮ ಕಷ್ಟವೆ ಒದಗಿತು
ಈ ಕ್ಷೋಣಿತಳದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವವಿಠಲನಕಕ್ಷವ
ವೊಹಿಸಿ ಪುಟ್ಟಿದ್ಯೊ ಜಯರಾಯ||5||

sariyArai jayamuni samarArai
gurumadhvakRuti vivRuti racisuvalli ||pa||

varNavandAru biDadale bahuPala
varNipe lOBadi SaraNa janarige
karNasudhArasa beredu nI balugUDha
pUrNamati BAvava tegevati SUra ||1||

ondondu vacanava hindAgi mundAgi
CandAgi tirigisi tireya sindhuradante
bandisi mundAgi bandu durvAdiya
sandugaLane sILi meredati SUra ||2||

kattiya ondE hiDade biDadaleve
hattu dikkige tirigippa vIrana tere
atyartha mUlada hiDidu adannu
suttisi vimatara tattarisuva dhIra||3||

mUla vacanagaLa kalpalateya mADi
mElAda tatvagaLeMbo PalagaLu
SIlamatigaLuLLa SiShya SiSuvigaLi
gAlisi mELisuta olisuva dhIra ||4||

akShOBya munigaLa puNyaPalagaLento
karma kaShTave odagitu
I kShONitaLadalli vAsudEvaviThalanakakShava
vohisi puTTidyo jayarAya||5||

dasara padagalu · Jaya theertharu

Nodu Nodu Teekacharyara

ನೋಡು ನೋಡು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ
ಮಾಡು ವಂದನೆಗಳ ಬೇಡು ವರಗಳನ್ನು ||pa||

ದುರ್ಮಾಯಿ ಮತಗಳ ಮರ್ಮ ಭೇದಿಸಿ ಸುಧಾ
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಯರ ||1||

ಲಲಿತೋಧ್ರ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀಭೂಷಿತ ಕರ್ನ
ವಿಲಸಿತ ಕಾಪಾಯಧಾರ್ಯರ ||2||

ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸುದೇವವಿಠಲನ್ನ
ಸೇವಿಸುವರ ಭಜಿಸುವರ ||3||
nODu nODu TIkAcAryara
mADu vandanegaLa bEDu varagaLannu ||pa||

durmAyi matagaLa marma BEdisi sudhA
nirmANa mADida Aryara ||1||

lalitOdhrva punDra SrI tulasIBUShita karna
vilasita kApAyadhAryara ||2||

yAvAgalU vAsudEvaviThalanna
sEvisuvara Bajisuvara ||3||

Jaya theertharu · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sri Jayarayaru suladhi by Vijaya dasaru

ಶ್ರೀ ಜಯರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ
ಧೃವತಾಳ-
ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ ಜಯದೇವಿಅರಸನ್ನಾಶ್ರಯಮಾಡಿ
ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ತಪ್ಪೋ ವಿತ್ತಪ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಭವದುರರ ಹರಿಭ |
ಕ್ತಿಯಕೊಡು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯದೊಡನೆ |
ದಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡು ಕಾಪಾಡು ಮಾತಾಡು |
ಲಯ ವಿವರ್ಜಿತವಾದ ವೈಕುಂಟಕೆ |
ಸಯಮಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರೊ ಸಜ್ಜನರೊಳಗಿಟ್ಟು |
ಜಯವ ಪಾಲಿಸು ಎನಗೆ ಯತಿಕುಲ ರನ್ನ |
ಆಯುತ್ತಕ್ಕಾದರು ನಾನು ಐಹಿಕ ಸೌಖ್ಯವನೊಲ್ಲೆ |
ಬಯಸುವ ಸತತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನಾಮ |
ತ್ರಯಗಳೆ ನಾಲಿಗೆಲಿ ನೆನೆದು ಕರ್ಮ |
ಕ್ಷಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದೆ |
ಪ್ರಯತ್ನವೆಂಬೋದಿದಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ |
ಪಯೋನಿಧಿ ಸುತೆರಮಣ ಮನದೊಳು ನಿಲ್ಲಲು |
ಪಯಃ ಪಾನದಿಂದಧಿಕ ನಿಮ್ಮ ದರುಶನ ವೆನಗೆ |
ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತೊಂದಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಬಲು ಲಾಭ |
ಗಯ ಕಾಶಿ ತ್ರಿಸಂಗಮ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರನಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಫಲಬಪ್ಪೊದು|
ಪಯೋಧರಗಳ ತಿನದಂತೆ ಮಾಳ್ಪುದು |
ಹೃದಯದೊಳಗಿಪ್ಪ ದನೆನ್ಗೆ ಇದೇ ಏಕಾಂತ |
ಭಯಕೃದ್ಭಯನಾಶ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಸೇವೆಯ ಮಾಳ್ಪಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಸುಜನ ಪಾಲಾ

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಆವಜನುಮದ ಪುಣ್ಯ ಫಲಿಸಿತೊ ಎನಗೆಂದು |
ರಾವುತರಾಗಿದ್ದ ಜಯತೀರ್ಥರ ಕಂಡೆ |
ದೇವಾಂಶರು ಇವರ ಸ್ವರೂಪನ್ವನ್ನು |
ಭಾವದಿಂದಲಿ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಾಡುವನ್ಬಲುಧನ್ಯ |
ಪಾವಿನ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತಿಪ್ಪ |
ಕಾವುತ ಭಕುತರನ ಪಾವನ ಗೈಸುವ |
ದೇವ ದೇವೇಶ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂಘ್ರಿ |
ತಾವರೆಭಜಿಸುವೆ ನಿಷ್ಕಾಮುಕ ಮೌನಿ |

ತ್ರಿವಿದಿ ತಾಳ-

ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮ ಬಂದುದಕಿದೇ ಸಾಧನ |
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕುತಿ ದೊರಿಕಿದುದಕೆ |
ನಷ್ಟವಾಯಿತು ಎನ್ನ ಸಂಚಿತಗಾಮಿಕರ್ಮ |
ಕಷ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳು ಹಿಂದಾದವೂ ತೃಷ್ಣನಾದೆನೊ ಎನ್ನಕುಲಕೋಟಿ ಸಹಿತ ಆ ಅರಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಕೆ ಇನ್ನು ಪೋಗೆ ನಾನು |
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇವರ ದರ್ಶನವಾಗದಲೆ |
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟದಯ್ಯಾ |
ಇಷ್ಟುಕಾಲ ಬಿಡದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಬಲು |
ನಿಷ್ಟಗೆ ಅನುಕೂಲ ತಾತ್ವಿಕರು |
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮೀರಿದಲೆ ನಿಮ್ಮ |
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಬಯಸುವದು ಉಚಿತದಲ್ಲಿ |
ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯರ ಮತ ಉದ್ಧಾರಕರ್ತ |
ಭ್ರಷ್ಟವಾದಿಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಲೊತ್ತಿ |
ಕೃಷ್ಣವಂದಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯನ |
ಅಷ್ಟಕತೃತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಧೀರಾ ||

ಅಟ್ಟತಾಳ-

ಕುಶರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸು ಮಾಡಿದಂಥ |
ವಸತಿಯ ನೋಡಿ ದಿಗ್ದೇಶವ ಜಯಿಸಿ ಮಾ |
ಸದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ |
ನಸುನಗುತಲೆ ವಾಸವಾದರು ಬಿಡಿದಲೆ |
ಋಷಿಕುಲೋತ್ತಮರಾದ ಜಯರಾಯರು ನಿತ್ಯ |
ಬೆಸನೆ ಬೆಸನೆ ಬಂದು ಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಪೂ |
ಜಿಸುವರು ಪ್ರೀತಿಲೆ ಏನೆಂಬೆನಾಚರ್ಯ ಶಶಿವರ್ಣದಂತೆಪೊಳೆವ ದರುಶನ ಗ್ರಂಥ ರಸ ಪೂರಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು ವಿ |
ಕಸಿತವ ಮಾಡಿ ಕರದ ಕನ್ನಡಿಯೆಂತೆ |
ಕುಶಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ |
ವಸುಧೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ |
ವಶವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿದರು ||

ಆದಿತಾಳ

ಈ ಮುನಿವೊಲಿದರೆ ಅವನೆ ಭಾಗ್ಯವಂತ |
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯನೆನಿಸುವನು|
ಭೀಮ ಭವಾಂಬುಧಿ ಬತ್ತಿ ಪೋಗುವದು ನಿ |
ಸ್ಸೀಮನಾಗುವ ಪಂಚ ಭೇಧಾರ್ಥ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ |
ತಾಮಸ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟದು ದುಃಖ ಮಹೋದಧಿಯೊಳುಸೂಸುತಲಿಪ್ಪರು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಲೆ ಬಂದು ದುರುಳ ಮನುಜನ ನೋಡಿ ನಾ |
ಮೊರೆ ಇಡುವೆನು ಕಾಯೊ ಕರುಣದಲ್ಲಿ ಯಾಮಯಾಮಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಪಾಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬುದ್ಧಿಕೊಟ್ಟು ಕೃತಾರ್ಥನ್ನ ಮಾಡು |
ರಾಮ ಸುಗುಣಧಾಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ್ನ |
ನಾಮ ಕೊಂಡಾಡುವ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯ ||

ಜತೆ

ಮೇಘನಾಥ ಪುರ ಕಕುರ ವೇಣಿ ವಾಸ |
ರಾಘವೇಶ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ್ನ ನಿಜದಾಸ ||

SrI jayarAyara stOtra suLAdi
dhRuvatALa-
jayarAya jayarAya jayadEvi^^arasannASrayamADi
koMDippa tappO vittapa Bayava pariharisi Bavadurara hariBa |
ktiyakoDu j~jAna vairAgyadoDane |
daya dRuShTiyinda nODu kApADu mAtADu |
laya vivarjitavAda vaikunTake |
sayamAgi mArga tOro sajjanaroLagiTTu |
jayava pAlisu enage yatikula ranna |
AyuttakkAdaru nAnu aihika sauKyavanolle |
bayasuva satatadalli hariyanAma |
trayagaLe nAligeli nenedu karma |
kShayavAguvante kShipradalli biDide |
prayatnaveMbOdidake sArthakavAgali |
payOnidhi suteramaNa manadoLu nillalu |
payaH pAnadindadhika nimma daruSana venage |
priya mattondAvudu illa idE balu lABa |
gaya kASi trisangama modalAda tIrtha kShEtranayadinda mADida Palabappodu|
payOdharagaLa tinadante mALpudu |
hRudayadoLagippa danenge idE EkAnta |
BayakRudBayanASa vijaya viThalana sEveya mALpasadguNaSIla sujana pAlA

maTTatALa

Avajanumada puNya Palisito enagendu |
rAvutarAgidda jayatIrthara kanDe |
dEvAMSaru ivara svarUpanvannu |
BAvadindali tiLidu konDADuvanbaludhanya |
pAvina pariyalli illi irutippa |
kAvuta Bakutarana pAvana gaisuva |
dEva dEvESa siri vijaya viThalananGri |
tAvareBajisuve niShkAmuka mauni |

trividi tALa-

vaiShNava janma baMdudakidE sAdhana |
viShNuvina Bakuti dorikidudake |
naShTavAyitu enna sancitagAmikarma |
kaShTadAridryagaLu hindAdavU tRuShNanAdeno ennakulakOTi |
sahita A ariShTa mArgake innu pOge nAnu |
sRuShTiyoLage ivara darSanavAgadale |
spaShTavAda j~jAna puTTadayyA |
iShTukAla biDade munde mADuva balu |
niShTage anukUla tAtvikaru |
SiShTAcAravannu mIridale nimma |
iShTArtha bayasuvadu ucitadalli |
vaiShNavAcAryara mata uddhArakarta |
BraShTavAdigaLannu nuggalotti |
kRuShNavandita namma vijaya viThalarEyana |
aShTakatRutva sthApisida dhIrA ||

aTTatALa-

kuSarAya illi tapasu mADidantha |
vasatiya nODi digdESava jayisi mA |
sadalli tiLidu akShOByatIrtharu illi |
nasunagutale vAsavAdaru biDidale |
RuShikulOttamarAda jayarAyaru nitya |
besane besane bandu guptadalli pU |
jisuvaru prItile EneMbenAcarya SaSivarNadantepoLeva
daruSana grantha rasa pUritavAgi vistarisidaru vi |
kasitava mADi karada kannaDiyente |
kuSala mAnavarige j~jAna heccuvante |
vasudheyoLage namma vijaya viThalarEya |
vaSavAguvadakke prasAda mADidaru ||

AditALa

I munivolidare avane BAgyavanta |
BUmiyoLage mukti yOgyanenisuvanu|
BIma BavAMbudhi batti pOguvadu ni |
ssImanAguva panca BEdhArtha pramEyadalli |
tAmasa janarige Bakti puTTadu duHKa mahOdadhiyoLu
sUsutalipparu svAmi Igale bandu duruLa manujana nODi nA |
more iDuvenu kAyo karuNadalli yAmayAmake nimma smaraNe
pAlisi uttama buddhikoTTu kRutArthanna mADu |
rAma suguNadhAma vijayaviThalarEyanna |
nAma konDADuva TIkAcArya ||

jate

mEGanAtha pura kakura vENi vAsa |
rAGavESa vijaya viThalanna nijadAsa ||

Jaya theertharu · MADHWA

Yergola cave – sri jaya theertharu

This is the place where Sri Jayatirtharu wrote Sriman nyaaya sudhaadi granthagalu

Sri Jayateertharu used to sit there in the lonely place for writing teeka with great aproksha gnana

It is here on this holy place that he has written majority of the teeka granthafalu.

Location:

Yargol is a Village in Yadgir Taluk in Yadgir District of Karnataka State, India. It belongs to Gulbarga Division . It is located 22 KM towards West from District head quarters Yadgir. 497 KM from State capital Bangalore

Cave entrance
grantha sakshi Prana devaru