Jaya theertharu · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sri Jayarayaru suladhi by Vijaya dasaru

ಶ್ರೀ ಜಯರಾಯರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ
ಧೃವತಾಳ-
ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ ಜಯದೇವಿಅರಸನ್ನಾಶ್ರಯಮಾಡಿ
ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ತಪ್ಪೋ ವಿತ್ತಪ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಭವದುರರ ಹರಿಭ |
ಕ್ತಿಯಕೊಡು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯದೊಡನೆ |
ದಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡು ಕಾಪಾಡು ಮಾತಾಡು |
ಲಯ ವಿವರ್ಜಿತವಾದ ವೈಕುಂಟಕೆ |
ಸಯಮಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರೊ ಸಜ್ಜನರೊಳಗಿಟ್ಟು |
ಜಯವ ಪಾಲಿಸು ಎನಗೆ ಯತಿಕುಲ ರನ್ನ |
ಆಯುತ್ತಕ್ಕಾದರು ನಾನು ಐಹಿಕ ಸೌಖ್ಯವನೊಲ್ಲೆ |
ಬಯಸುವ ಸತತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನಾಮ |
ತ್ರಯಗಳೆ ನಾಲಿಗೆಲಿ ನೆನೆದು ಕರ್ಮ |
ಕ್ಷಯವಾಗುವಂತೆ ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದೆ |
ಪ್ರಯತ್ನವೆಂಬೋದಿದಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ |
ಪಯೋನಿಧಿ ಸುತೆರಮಣ ಮನದೊಳು ನಿಲ್ಲಲು |
ಪಯಃ ಪಾನದಿಂದಧಿಕ ನಿಮ್ಮ ದರುಶನ ವೆನಗೆ |
ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತೊಂದಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಬಲು ಲಾಭ |
ಗಯ ಕಾಶಿ ತ್ರಿಸಂಗಮ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರನಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಫಲಬಪ್ಪೊದು|
ಪಯೋಧರಗಳ ತಿನದಂತೆ ಮಾಳ್ಪುದು |
ಹೃದಯದೊಳಗಿಪ್ಪ ದನೆನ್ಗೆ ಇದೇ ಏಕಾಂತ |
ಭಯಕೃದ್ಭಯನಾಶ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಸೇವೆಯ ಮಾಳ್ಪಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಸುಜನ ಪಾಲಾ

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಆವಜನುಮದ ಪುಣ್ಯ ಫಲಿಸಿತೊ ಎನಗೆಂದು |
ರಾವುತರಾಗಿದ್ದ ಜಯತೀರ್ಥರ ಕಂಡೆ |
ದೇವಾಂಶರು ಇವರ ಸ್ವರೂಪನ್ವನ್ನು |
ಭಾವದಿಂದಲಿ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಾಡುವನ್ಬಲುಧನ್ಯ |
ಪಾವಿನ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತಿಪ್ಪ |
ಕಾವುತ ಭಕುತರನ ಪಾವನ ಗೈಸುವ |
ದೇವ ದೇವೇಶ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂಘ್ರಿ |
ತಾವರೆಭಜಿಸುವೆ ನಿಷ್ಕಾಮುಕ ಮೌನಿ |

ತ್ರಿವಿದಿ ತಾಳ-

ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮ ಬಂದುದಕಿದೇ ಸಾಧನ |
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕುತಿ ದೊರಿಕಿದುದಕೆ |
ನಷ್ಟವಾಯಿತು ಎನ್ನ ಸಂಚಿತಗಾಮಿಕರ್ಮ |
ಕಷ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳು ಹಿಂದಾದವೂ ತೃಷ್ಣನಾದೆನೊ ಎನ್ನಕುಲಕೋಟಿ ಸಹಿತ ಆ ಅರಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಕೆ ಇನ್ನು ಪೋಗೆ ನಾನು |
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇವರ ದರ್ಶನವಾಗದಲೆ |
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪುಟ್ಟದಯ್ಯಾ |
ಇಷ್ಟುಕಾಲ ಬಿಡದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಬಲು |
ನಿಷ್ಟಗೆ ಅನುಕೂಲ ತಾತ್ವಿಕರು |
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮೀರಿದಲೆ ನಿಮ್ಮ |
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಬಯಸುವದು ಉಚಿತದಲ್ಲಿ |
ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯರ ಮತ ಉದ್ಧಾರಕರ್ತ |
ಭ್ರಷ್ಟವಾದಿಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಲೊತ್ತಿ |
ಕೃಷ್ಣವಂದಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯನ |
ಅಷ್ಟಕತೃತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಧೀರಾ ||

ಅಟ್ಟತಾಳ-

ಕುಶರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸು ಮಾಡಿದಂಥ |
ವಸತಿಯ ನೋಡಿ ದಿಗ್ದೇಶವ ಜಯಿಸಿ ಮಾ |
ಸದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ |
ನಸುನಗುತಲೆ ವಾಸವಾದರು ಬಿಡಿದಲೆ |
ಋಷಿಕುಲೋತ್ತಮರಾದ ಜಯರಾಯರು ನಿತ್ಯ |
ಬೆಸನೆ ಬೆಸನೆ ಬಂದು ಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಪೂ |
ಜಿಸುವರು ಪ್ರೀತಿಲೆ ಏನೆಂಬೆನಾಚರ್ಯ ಶಶಿವರ್ಣದಂತೆಪೊಳೆವ ದರುಶನ ಗ್ರಂಥ ರಸ ಪೂರಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು ವಿ |
ಕಸಿತವ ಮಾಡಿ ಕರದ ಕನ್ನಡಿಯೆಂತೆ |
ಕುಶಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ |
ವಸುಧೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ |
ವಶವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿದರು ||

ಆದಿತಾಳ

ಈ ಮುನಿವೊಲಿದರೆ ಅವನೆ ಭಾಗ್ಯವಂತ |
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯನೆನಿಸುವನು|
ಭೀಮ ಭವಾಂಬುಧಿ ಬತ್ತಿ ಪೋಗುವದು ನಿ |
ಸ್ಸೀಮನಾಗುವ ಪಂಚ ಭೇಧಾರ್ಥ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ |
ತಾಮಸ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟದು ದುಃಖ ಮಹೋದಧಿಯೊಳುಸೂಸುತಲಿಪ್ಪರು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಲೆ ಬಂದು ದುರುಳ ಮನುಜನ ನೋಡಿ ನಾ |
ಮೊರೆ ಇಡುವೆನು ಕಾಯೊ ಕರುಣದಲ್ಲಿ ಯಾಮಯಾಮಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಪಾಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬುದ್ಧಿಕೊಟ್ಟು ಕೃತಾರ್ಥನ್ನ ಮಾಡು |
ರಾಮ ಸುಗುಣಧಾಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ್ನ |
ನಾಮ ಕೊಂಡಾಡುವ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯ ||

ಜತೆ

ಮೇಘನಾಥ ಪುರ ಕಕುರ ವೇಣಿ ವಾಸ |
ರಾಘವೇಶ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ್ನ ನಿಜದಾಸ ||

SrI jayarAyara stOtra suLAdi
dhRuvatALa-
jayarAya jayarAya jayadEvi^^arasannASrayamADi
koMDippa tappO vittapa Bayava pariharisi Bavadurara hariBa |
ktiyakoDu j~jAna vairAgyadoDane |
daya dRuShTiyinda nODu kApADu mAtADu |
laya vivarjitavAda vaikunTake |
sayamAgi mArga tOro sajjanaroLagiTTu |
jayava pAlisu enage yatikula ranna |
AyuttakkAdaru nAnu aihika sauKyavanolle |
bayasuva satatadalli hariyanAma |
trayagaLe nAligeli nenedu karma |
kShayavAguvante kShipradalli biDide |
prayatnaveMbOdidake sArthakavAgali |
payOnidhi suteramaNa manadoLu nillalu |
payaH pAnadindadhika nimma daruSana venage |
priya mattondAvudu illa idE balu lABa |
gaya kASi trisangama modalAda tIrtha kShEtranayadinda mADida Palabappodu|
payOdharagaLa tinadante mALpudu |
hRudayadoLagippa danenge idE EkAnta |
BayakRudBayanASa vijaya viThalana sEveya mALpasadguNaSIla sujana pAlA

maTTatALa

Avajanumada puNya Palisito enagendu |
rAvutarAgidda jayatIrthara kanDe |
dEvAMSaru ivara svarUpanvannu |
BAvadindali tiLidu konDADuvanbaludhanya |
pAvina pariyalli illi irutippa |
kAvuta Bakutarana pAvana gaisuva |
dEva dEvESa siri vijaya viThalananGri |
tAvareBajisuve niShkAmuka mauni |

trividi tALa-

vaiShNava janma baMdudakidE sAdhana |
viShNuvina Bakuti dorikidudake |
naShTavAyitu enna sancitagAmikarma |
kaShTadAridryagaLu hindAdavU tRuShNanAdeno ennakulakOTi |
sahita A ariShTa mArgake innu pOge nAnu |
sRuShTiyoLage ivara darSanavAgadale |
spaShTavAda j~jAna puTTadayyA |
iShTukAla biDade munde mADuva balu |
niShTage anukUla tAtvikaru |
SiShTAcAravannu mIridale nimma |
iShTArtha bayasuvadu ucitadalli |
vaiShNavAcAryara mata uddhArakarta |
BraShTavAdigaLannu nuggalotti |
kRuShNavandita namma vijaya viThalarEyana |
aShTakatRutva sthApisida dhIrA ||

aTTatALa-

kuSarAya illi tapasu mADidantha |
vasatiya nODi digdESava jayisi mA |
sadalli tiLidu akShOByatIrtharu illi |
nasunagutale vAsavAdaru biDidale |
RuShikulOttamarAda jayarAyaru nitya |
besane besane bandu guptadalli pU |
jisuvaru prItile EneMbenAcarya SaSivarNadantepoLeva
daruSana grantha rasa pUritavAgi vistarisidaru vi |
kasitava mADi karada kannaDiyente |
kuSala mAnavarige j~jAna heccuvante |
vasudheyoLage namma vijaya viThalarEya |
vaSavAguvadakke prasAda mADidaru ||

AditALa

I munivolidare avane BAgyavanta |
BUmiyoLage mukti yOgyanenisuvanu|
BIma BavAMbudhi batti pOguvadu ni |
ssImanAguva panca BEdhArtha pramEyadalli |
tAmasa janarige Bakti puTTadu duHKa mahOdadhiyoLu
sUsutalipparu svAmi Igale bandu duruLa manujana nODi nA |
more iDuvenu kAyo karuNadalli yAmayAmake nimma smaraNe
pAlisi uttama buddhikoTTu kRutArthanna mADu |
rAma suguNadhAma vijayaviThalarEyanna |
nAma konDADuva TIkAcArya ||

jate

mEGanAtha pura kakura vENi vAsa |
rAGavESa vijaya viThalanna nijadAsa ||

3 thoughts on “Sri Jayarayaru suladhi by Vijaya dasaru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s