dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA

Yatikulamukuta srijayatirtha

ಯತಿಕುಲಮುಕುಟ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ
ಸದ್ಗುಣಗಣ ಭರಿತ
ಅತಿಸದ್ಭಕುತಿಲಿ ನುತಿಪಜನರ ಸಂ –
ತತ ಪಾಲಿಸುತಲಿ ಪೃಥಿವಿಲಿ ಮೆರೆವ ||pa||

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮತ ವಾರಿಧಿನಿಜಸೋಮ
ಅಗಣಿತಸನ್ಮಹಿಮ ಆಮಹಾಭಕ್ತಾರ್ತಿಹ ನಿಷ್ಕಾಮ
ಮುನಿಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಮಪದಾರ್ಚಕ
ಈ ಮಹಿಸುರರನು
ಪ್ರೇಮದಿ ಪಾಲಿಪ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ||1||

ಮಧ್ವಮುನಿಗಳಗ್ರಂಥಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ರಚಿಸಿದ ಸುಜ್ಞಾನ  ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನ ಸದ್ವಾದÀದಿ ನಿಧನ
ಗೈಸಿದಗುಣಪೂರ್ಣ ಅದ್ವೈತಾಟವಿ ದಗ್ಧಕೃತಾನಲ
ಸದ್ವೈಷ್ಣವ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸುನಿಲಯ ||2||

ಲಲಿತಾ ಮಂಗಳವೇಡಿಪÀ ರಘುನಾಥ
ವನಿತಾಸಂಜಾತ ಮಳಖೇಡ ಕಾಗಿನಿ ತೀರನಿವಾಸ
ಮಾಡಿಹ ಮೌನೀಶನಲವರದೇಶ ವಿಠಲನ ವಲಿಮೆಯಲಿ
ಇಳಿಯೊಳು ಬೋಧಿಪ ಅಲವ ಬೋಧಾಪ್ತ ||3||

Yatikulamukuta srijayatirtha sadgunabarita || pa ||
Atisadbakutili nutipa janara sam-
Tata palisutali pruthivili mereva || a.pa ||

Srimadhvamatavaridhi nijasoma aganitasanmahima
A maha baktartiha nishkama munisarvabauma
Ramapadarchaka I mahisuraranu
Premadi palipa kamitapalada || 1 ||

Madhvamunigala gramthake vyakyana racisida suj~jana
Vidyaranyana sadvadadi nidhana gaisida sukasadana
Advaitatavidagdha krutanala
Sadvaishnavahrutpadmasunilaya || 2 ||

Lalita mamgalavedistha ragunatha vanitasanjata
Nilaya malakeda kagini tira vasa tapatrayadura
Naliva varadesavithalana olumeya
Ileyolu bodhipa alavabodhapta || 3 ||

dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA

Eduraro guruve samanaro

ಎದುರಾರೊ ಗುರುವೆ ಸಮರಾರೊ ||pa||

ಮದನ ಗೋಪಾಲನ ಪ್ರಿಯ ಜಯರಾಯ ||a.pa||

ಕಡು ಗರ್ಜಿಸುವ ಕೇಸರಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದ
ಗಡಣೆಯ ಕೇಳುತ ನುಡಿ ಮುಂದೋಡದೆ
ಗಡ ಗಡ ನಡಗುತ ಮಾಯ್ಗೋಮಾಯ್ಗಳು
ಅಡವಿಯೊಳಡಗೋರು ನಿಮ್ಮ ಭೀತಿಯಲಿ||1||

ಕುಟಿಲ ಮತಗಳೆಂಬೋ ಚಟುಲಂಧಕಾರಕ್ಕೆ
ಪಟುತರ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯೆಂತೆಂಬ
ಚಟುಲಾತಪದಿಂದ ಖಂಡಿಸಿ ತೇಜೋ
ತ್ಕಟದಿ ಮೆರೆದೆ ಬುಧಕಟಕಾಬ್ಜ ಮಿತ್ರ ||2||

ಅಮಿತ ದ್ವಿಜಾವಳಿ ಕುಮುದಗಳರಳಿಸಿ
ವಿಮತರ ಮುಖ ಕಮಲಂಗಳ ಬಾಡಿಸಿ
ಸ್ವಮತರ ಹೃತ್ಸಂತಾಪಗಳೋಡಿಸಿ
ವಿಮಲ ಸುಕೀರ್ತಿಯ ಪಡೆದೆಯೋ ಚಂದ್ರ ||3||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂಬೊ ಶೃಂಗಗಳಿಂದ ಸು
ಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂಬೊ ಸ್ತನದಿಂದೊಪ್ಪುತ ತತ್ತ್ವ
ಬೋಧನೆಯೆಂಬ ದುಗ್ದ ಶಿಷ್ಯವತ್ಸಂಗಳಿಗೆ
ಆದರದಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಯತಿಸುರಧೇನು ||4||

ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳೆಂಬ ಮಂದರವನು ವೇದ
ರಾಶಿಯೆಂಬ ವಾರಾಶಿಯೊಳಿಟ್ಟು
ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ನರ ವಾಕ್ಯಪಾಶದಿ ಸುತ್ತಿ
ಭಾಸುರ ನ್ಯಾ ಸುಧಾ ಪಡೆದೆ ಯತೀಂದ್ರ||5||

ವನಜನಾಭನ ಗುಣಮಣಿಗಳ ಸರ್ವಜ್ನ-
ಮುನಿಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳವನಿಯೊಳಡಗೆ ಸ-
ಜ್ಜನರಿಗೆ ಟೀಕಾಂಜನದಿಂದ ತೋರಿಸಿ
ಘನ ಸುಖಸಾಧನ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಧೀರ||6||

ಅರ್ಥಿಮಂದಾರ ವೇದಾರ್ಥವಿಚಾರ ಸ-
ಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂಬುಜಲೋಲ ಪ್ರ-
ತ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತೇಭಕಂಠೀರವ ಕ್ಷೋಭ್ಯ-
ತೀರ್ಥ ಕರಜ ಜಯತೀರ್ಥ ಯತೀಂದ್ರ ||7||

Eduraro guruve samanaro || pa ||
Madanagopalana priya jayaraya || a.pa |

Kadugarjisuva kesariyamte nimma vada
Gadaneya keluta nudi mundodade
Gada gada naduguta maygo maygalu
Adaviyo ladagoru nimma bitiyali || 1 ||

Kutilamatagalembo chatulandhakarakke
Patutara tattvaprakasi kentemba
Chatula tapadinda kandisi tejot
Katadi merede budhakatakabjamitra || 2 ||

Amitad vijavalikumuda galarasi
Vimatara mukakamalangala badisi
Svamatara hrutsantapagalodisi
Vimalasukirtiya padedeyo chandra || 3 ||

Vedasastragalembo srumgagalimda su
Dhadigramthagalembo stanadimdopputa tattva
Bodheyemba dugdha sishyavatsamgalige
Adaradali kotta yatisuradhenu || 4 ||

Vyasasutragalemba mandaravanu veda
Rasiyemba varasiyolagittu |
Srisarvaj~jara vakyapasadi sutti
Basuranyayasudha padeda yatindra || 5 ||

Vanajanabana gunamanigalu sarvaj~ja
Munikruta granthagal avaniyoladagire sa
Jjanarige tikanjanadinda torisi
Ganasukasadhana madidyo dhira || 6 ||

Arthimandara vedarthavicara sa
Martha srikrushna padambujalola pra
Tyarthi mattebakanthirav akshobya
Tirthakaraja jayatirthayatimndra || 7 ||

dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA

Dasara padagalu on Sri Jaya theertharu

 1. Jaya rayaara nodiro
 2. Saari bhajisiro
 3. Tikaacharyara paada
 4. Dayadi paaliso
 5. Eduraro guruve samanaro
 6. Yatikulamukuta srijayatirtha
 7. Jayaraaya Jayaraaya(Jagannatha dasaru)
 8. Jayaraaya Jayaraaya(Vadirajaru)
 9. Dayadi salaho jayaraya
 10. jayaraaya jayaraaya(Guru Jagannatha dasaru)
 11. Sariyarai jayamuni sariyarai
 12. Nodu Nodu Teekacharyara
 13. Sri Jayarayaru suladhi by Vijaya dasaru
dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA

Dayadi paaliso

ದಯದಿ ಪಾಲಿಸೋ ಜಯತೀರಥ ರಾಯಾ | ಅಕ್ಷೋಭ್ಯರ ತನಯಾ ||pa||

ಅತ್ಯಂತ್ಹರುಷದಿ ಎತ್ತಾಗಿರುತಿರಲೂ ಶ್ರೀ |
ಆನಂದ ತೀರಥರೂನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುವೋ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರುತಿರಲೂ |
ಗುರುರಾಯರು ಪೇಳಿದತತ್ವ ಗ್ರಂಥವನೆ ಕಿವಿಯಲಿ ಕೇಳುತಲೀ |
ತಲೆಯನು ತೂಗುತಲೀಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಮಂಗಳವೇಡೆಯಲೀ | ಅತಿ ಮತಿವಂತರಲೀ ||1||

ದೇಶಪಾಂಡೆರಾ ಕೂಸಾಗಿ ಜನಿಸೀ |
ಘನ ರಾವುತನೆನಿಸೀದೇಶ ದೇಶದೋಳ್ ಸೈನ್ಯವನೇ ಚರಿಸೀ |
ಹಣವನ್ನೇ ಗಳಿಸೀವಾಸುಕಿಯೆಂಬೋ ಗುರುತನೆ ತಪ್ಪಿಸೀ |
ನದಿಗೇ ನೀರಡಿಸೀಶ್ರೀಶನಾಜ್ಞೆಯೊಳಿವರನೆ ಕರೆತರಿಸೀ |ಶಿಖೆ ಸೂತ್ರವ ತೆಗೆಸೀ||2||

ಹಿಂಡು ಹಿಂಡು ಜನ ಅಂಡಲಿಯುತ ಬದೂ |
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರಥರಾಕಂಡು ಭೇಟಿಯಾ ಮಾಡುತಲೇ ನಿಂದೂ |
ಧೋಂಡೋ ರಘುನಾಥನಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದೂ |
ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆತಂದೂ – ಪ್ರಚಡ ಸರ್ಪನಾ ರೂಪವ ತಾಳ್ದಂದೂ ಭಯವ ಪಟ್ಟರಂದೂ ||3||

ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನುದ್ಧರಿಸುತಲದನಾ |
ಟೀಕೆಯನೇ ಮಾಡೀವಿದ್ವಜ್ಜನರಿಗೆ ತಿದ್ದಿಯೆ ಪೇಳುತಲೀ |
ನಾನಾ ಬಗೆಯಿಂದಲಿಪದ್ಧತಿ ತಿಳಿಸಿದ ಗುರುರಾಯರು ನೀವು |
ಯತಿವರ ಸುರಧೇನುಅದ್ವೈತರ ಗುರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ | ಗೆದ್ದ ಸಿಂಹ ನೀನೂ||4||

ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ಪಂಚಮಿಯೂ ಬರುತಾ ಕಳೆಬರವನೆ
ಬಿಡುತಾವ್ಯಾಸ ವಿಠ್ಠಲನ ಪಾದದಲೇ ನಿರುತಾ |
ಮಳಖೇಡದೊಳುವಾಸಿಪನೆಂಬೋ ಬಲು ಪ್ರಖ್ಯಾತಾ |
ನಿಜಗುಣ ಗಣನೀತಾಬ್ಯಾಸರದಲೆ ಕೊಂಡಾಡಿದರೆ ನಿತ್ಯಾ | ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನಿತ್ತಾ ||5||

Dayadi paaliso jayateeratharaayaa |
Akshobhyara tanaya || pa ||

Atyant~harushadi ettaagirutiralu |
Aanandateertharu nitya pathisuva pustaka horutiralu |
Gururaayaru pelida |
Tattva granthavane kiviyali kelutali taleyu toogutali|
Matte puttidyo mangalavedeyali | ati mativantarali || 1 ||

Deshapaandeyara koosaagi janisi Ghana raahutanenisi |
Desha deshadol sainyavane chalisi |
Hanavanne galisi | vaasuki embo gurutane tappisi |
Nadige neeradisi | shreeshanaaj~jeyin ivarane kare tarisi |
Shikhi soothrava tegesi || 2 ||

Hindu hindu jana andaleyuta bandu |
Akshobhyateerthara kandu bhetiya maadutale nindu |
Dhondo raghunaathana hendati gandana koodisabekendu |
Summane karetandu | prachanda sarpada roopava taaldandu |
Bhaya pattavarandu || 3 ||

Madhvashaastragala uddharisutaladake |
Teekeyane maadi | vidwajjanarige | tiddiye pelutali |
Naanaa bageyalli | paddhati tilisida |
Gururaayaru neevu | yativara suradhenu |
Adwaitara guru |
Vidyaaranyana gedda simha neevu || 4 ||

Aashaadha bahula panchamiyu baruta |
Kalebaravanu bidutaa | vyaasa viththalana |
Paadadale nirutaa | malakhedadi nirutaa |
Vaasipa haavina teradol prakhyaata |
Nijaguna gananeetaa | besaradale kondaadidare|
Nitya | ishtaarthavanitta || 5 ||

dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA · Vijaya dasaru

Tikaacharyara paada

ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದ | ಸೋಕಿದ ಕೊನೆಧೂಳಿ ||pa||

ತಾಕಿದ ಮನುಜರಿಗೆ ಕಾಕುಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುವವೊ |
ಬೇಕಾದ ಪದವಿಯ ಕೊಡುವನು ಶ್ರೀ ಹರಿ ||a.pa||

ಮಧ್ವಮತವೆಂಬ ಅಬ್ಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣ |
ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಚಂದ್ರನಾ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾ ||
ಅದ್ವೈತಮತÀ ತಮನಿಧಿ ನಿಶಿಕುಠಾರ |
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯವ ಗರುವಕೆ ಪರಿಹಾರ ||1||

ತತ್ವ ವಾರಿಧಿಗಳ ತತ್ವಸುಧೆಯ ಭಾಷ್ಯ |
ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಇರಲು ಬೇಗದಲಿ ||
ಚಿತ್ರವಲ್ಲಭನÀ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ಟೀಕಂಗಳ ||
ಸುತ್ತೇಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮೆರೆವರ ||2||

ಎಂದಿಗಾದರು ಒಮ್ಮೆ ಕೊನೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ |
ಬಿಂದು ಮಾತ್ರದಿ ನೆನೆಯೆ ||
ಮಂದ ಮತಿಯಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶವು |
ಸುಂದೇಹÀವಿಲ್ಲವು ಅವಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ||3||

ಜ ಎಂದು ಪೊಗಳಲು ಜಯಶೀಲನಾಗುವ |
ಯ ಎನ್ನೆ ಯುಮರಾಯನಂಜುವನು ||
ತೀ ಎಂದು ಪೊಗಳಲು ತೀವ್ರ ಪದವಿ ಉಂಟು |
ರ್ಥ ಎಂದು ಪೊಗಳಲು ತಾಪತ್ರಯುಪಶಮನ ||4||

ಯೋಗಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರ ಕರಕಮಲಸಂಜಾತ |
ಭಾಗವತರ ಸುಪ್ರೇಮ ||
ಕಾಗಿಣಿ ತೀರದ ಮಳಖೇಡ ನಿವಾಸಾ |
ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಸೇವಕ ಭಕ್ತಾ ||5||

Tikaachaaryara paada sokida kone dhooli |
Taakida manujarige || pa ||

Kaakugolisuva aneka paapangala |
Beeki beesaatodu taakuva manujage || a. Pa.||

Madhva matavembo dugdhaabdhiyolu |
Udbhavida chandramano |
Advaita mata vipina bhedana kuthaaraa |
Vidyaaranyana garvakke parihaaraa || 1 ||

Tattwava nudisalu tatwa sudhaabhaashya |
Vistarisida chandrano chittavittu maadi
Teekaavanne baredu |
Baredu suttelu jagakella prakatisi meredantha ||2 ||

Endigaadaroo omme kone naaligeyinda |
Bindumaatradi neneye | manda matigaadaroo |
Aj~jaana naashana |
Sandehavillavayyaa smarane maadida mele || 3||

“ja” endu nudiyalu jayasheela naaguva |
“ya” endu nudiyalu yamananjuva |
“tee” endu nudiyalu timira paataka haani |
“rtha” endu nudiyalu taapatraya parihaara || 4 ||

Yogi akshobhyara karakamala sanjaataa |
Bhaagavatara preeyane yogigalarasane |
Malakheda nivaasaa kaagini tatavaasa |
Vijayaviththala daasaa || 5 ||

dasara padagalu · Jaya theertharu · MADHWA · Vijaya dasaru

Saari bhajisiro

ಸಾರಿ ಭಜಿಸಿರೊ ಟೀಕಾರಾಯರಂಘ್ರಿಯ
ಘೋರಪಾತಕಾಂಭುದಿಯ ಪಾರು ಮಾಳ್ಪರಾ || ಪ ||

ಮೋದ ತೀರ್ಥರ ಮತವ ಸಾಧಿಸುವರಾ
ಪಾದ ಸೇವ್ಯರಾ ದುರ್ಬೊಧ ಕಳೆವರಾ || ೧ ||

ಭಾಷ್ಯತತ್ವವ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಳ್ಪಾರಾ
ದೋಷ ದೂರಾರಾ ಆದಿ ಶೇಷವೇಷರಾ || ೨ ||

ಕಾಮ ಗೆದ್ದರಾ ಹರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ಣರಾ
ನೇಮ ನಿತ್ಯರ ನಿಷ್ಕಾಮನಾಪರಾ || ೩ ||

ಮೋಕ್ಷದಾತರಾ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥರಾ
ಸಾಕ್ಷಿ ಇಪ್ಪರಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ರಹಿತರಾ || ೪ ||

ವಿಜಯವಿಠಲನ ಅಂಘ್ರಿ ಭಜನೆ ಮಾಳ್ಪರಾ
ಕುಜನ ಭಂಜರಾ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಯಾರಾ || ೫ ||

Saari bhajisiro | Teekaa raayaranghriyaa |
Ghora paatakaambudhiya | paaru maalparaa || pa ||

Modateertharaa matava saadhisuvaraa |
Paadasevyaraa durbhodha kalevaraa || 1 ||

Bhaashya tatvavaa | vistaara maalparaa |
Dosha dooraraa | aadi sheshavesharaa || 2 ||

Kaama geddharaa harige prema putraraa |
Nema nityaraa | nishkaama naaparaa || 3 ||

Moksha daataraa akshobhya teertharaa |
Saakshilipparaa | apeksharahitaraa || 4 ||

Vijayaviththalaananghri bhajane maalparaa |
Kujanabhanjaraa digvijayaraayaraa || 5 ||

dasara padagalu · Jaya theertharu · Vijaya dasaru

Jaya rayaara nodiro

ಜಯರಾಯರ ನೋಡಿರೋ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ
ಜಯರಾಯರ ನೋಡಿರೋ ||pa||

ಜಯರಾಯರ ನೋಡಿ ಜಪಿಸಿ ಮನದಿ ಪಾಡಿ
ಜಯವಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ
ಭಯನಾಶ ಸಂತತ ||a.pa||

ದುರುಳಮತವೆಂಬೊ ಕರಿಗೆ ಅಂಕುಶವಿತ್ತು
ಸುರಸಾದ ಗ್ರಂಥ ಆನಂದಮುನಿ
ವಿರಚಿಸಿ ಇರಲಾಗಿ ಪರಮಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿ
ಸ್ತರ ಮಾಡಿದಾ ಕರದ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ||1||

ವಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಜೈಸಿ ಡಂಗುರ ಹೊಯ್ಸಿ
ಭೇದಾರ್ಥ ಸುಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯವೆನಿಸಿ
ಈ ಧರಿಯೊಳಗೆ ಹರಿಪರ ದೈವವೆಂದು
ಸಾಧಿಸಿ ಉದ್ದಂಡವಾದ ಗುರುತಿಲಕ ||2||

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರ ಕರದಿಂದ ಜನಿಸಿ
ಮೋಕ್ಷಕೆ ಜಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿ
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನನ್ನ
ನೀಕ್ಷಿಸುವದಕೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡುವ ಋಷಿ||3||

Jayarayaraa nodiro sajjanarella |
Jayaraayara paadiro || pa ||

Jayaraayaraa nodi japisi manadi paadi |
Jayavaaguvudu nimage bhayanaasha samtata || a.pa. ||

Durula matavembo karige ankushavittu |
Surasaada granthavaananda muni |
Virachisi iralaagi parama bhaktiyinda |
Vistaara maadida karada kannadiyante || 1 ||

Vaadigalanella jayisi Dangura hoysi |
Bhedaarthaj~jaana satyavenisi |
Ee dhareyolu hariye paradaivavendu |
Saadhisi mereda uddamdanaada gurutilaka || 2 ||

Akshobhyateertha karadinda janisi |
Mokshake jaya patrike kodisi |
Pakshi vaahana siri vijaya viththalanna |
Eekshisuvadakupadesha koduva rushi || 3 ||