guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 06

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು

ನತಿಪಜನತತಿಗಮರಪಾದಪ
ನುತಿಪಜನಸುರಧೇನು ಕಾಮಿತ
ಸತತನೀಡುತ ಧರಣೆಸುರವರನಿಕರಪರಿಪಾಲ
ಪ್ರತಿಯುಕಾಣೆನೊ ವ್ರತಿಗಳರಸನೆ
ನತಿಪೆ ತವಪದ ಕಮಲಯುಗ್ಮಕೆ
ತುತಿಪೆ ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೊ ಗುರುವರ ಪತಿತಪಾವನನೆ ||೧||

ಆವ ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಹರಿ
ಶೇವಕಾಗ್ರಣಿ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯೂ
ಕಾಮನಯ್ಯನ ಸತತ ಭಜಿಸುತ ವಾಸಮಾಡಿರಲೂ
ದೇವವರ್ಯರೆ ಒಂದುರೂಪದಿ
ತವೆಭೂತಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ
ಕೋವಿದಾಗ್ರೇಸರರುಯೆನಿಸೆ ಮೆರದರಾ ಸ್ಥಳದಿ ||೨||

ನಾರದರೆ ತಾ ಶ್ರೀಪುರಂದರ
ಸೂರಿತನಯನೆ ಕನಕ ತಾ ಜಂ-
ಭಾರಿಯೇ ವೈಕುಂಠದಾಸರು ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಹ್ಲಾದ
ಈರು ಎರಡೀ ಜನರು ಸರ್ವದ
ಮಾರನಯ್ಯನ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರರು
ಸೇರೆಯಿರುವದರಿಂದೆ ಪಂಪಾ ನಾಕಕಿನ್ನಧಿಕ ||೩||

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮಠದ ಮಧ್ಯದಿ
ವಾಸಮಾಡಲು ಸಕಲದ್ವಿಜನೂ
ದಾಸರಾಗಿಹ ಸರ್ವರಿಂದಲಿ ಸಭೆಯು ಶೋಭಿಸಿತು
ವಾಸವನ ಶುಭಸಭೆಯೊ ಮೇಣ್ ಕಮ-
ಲಾಸನನ ಸಿರಿವೈಜಯಂತಿಯೊ
ಭಾಷಿಸುವರಿಗೆ ತೋರದಂದದಿ ಸಭೆಯು ತಾನೊಪ್ಪೆ ||೪||

ಪಂಪಕ್ಷೇತ್ರವು ದಾಸವರ್ಯರ
ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸಮೇತವಾಗೀ
ಶಂಫಲಾಪುರದಂತೆ ತೋರ್ಪದು ಸುಜನಮಂಡಲಕೆ
ತಂಪುತುಂಗಾನದಿಯವನ ತಾ
ಸೊಂಪಿನಿಂದಲಿ ಸರ್ವಜನಮನ
ಕಿಂಪುಗಾಣಿಸಿ ಸರ್ವಸಂಪದದಿಂದ ಶೋಭಿಪುದು ||೫||

ಒಂದುದಿನದಲಿ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಪು-
ರಂದರಾರ್ಯರು ಒಂದುಗೂಡೀ
ಬಂದುಸೇರ್ದರು ಸುಖವನುಣಲೂ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ
ಮಂದಿರಕೆ ಬಲಸಾರೆಯಿರುತಿಹ-
ದೊಂದು ಸುಂದರಪುಲಿನಮಧ್ಯದಿ
ಅಂದು ಹರಿಯಪರೋಕ್ಷವಾರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದರು ||೬||

ಬಂದನಲ್ಲಿಗೆ ಕುರುಬನೊಬ್ಬನು
ತಮ್ದ ಕುರಿಗಳ ಬಿಟ್ಟುದೂರದಿ
ನಿಂದು ನೋಡಿದ ಇವರ ಚರಿಯವ ಕನಕನಿಲ್ಲದಲೆ
ಮಂದಹಾಸವು ಕೆಲವುಕಾಲದಿ
ಮಂದರಾಗೊರು ಕೆಲವುಕಾಲದಿ
ಪೊಂದಿರಿಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೂ ಮುದದಿ ರೋದಿಪರೋ ||೭||

ಬಿದ್ದು ಪುಲಿನದಿ ಪೊರಳಿ ಹೊರಳೊರು
ಎದ್ದು ಕುಣಿಕುಣೀದಾಡೆ ಚೀರೊರು
ಮುದ್ಧು ಕೃಷ್ಣನ ತೋರಿತೋರುರ ತಾವು ಪಾಡುವರೋ
ಶಿದ್ಧಸಾಧನ ಕನಕ ಸಮಯಕೆ
ಇದ್ದರಿಲ್ಲೀ ಲಾಭವೋಗೋದು
ಇದ್ದಸ್ಥಾನಕೆ ಪೋಗಿ ಆತನ ಕರೆವೊರಾರಿಲ್ಲಾ ||೮||

ಸುದ್ಧಿ ಕೇಳುತ ನಿಂತ ಕುರುಬನು
ಎದ್ದು ಕನಕನ ಕರೆದು ತೋರುವೆ
ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವನು ಪೇಳಿರೆಂದಾ ಮುನಿಗೆ ಬೆಸಗೊಂಡಾ
ಎದ್ದು ನಡೆದಾನದಿಯ ತೀರದ-
ಲಿದ್ದ ಕನಕನ ಬೇಗ ಕರದೂ
ತಂದು ತೋರುತ ವ್ಯಾಸಮುನಿಗೇ ಬಿದ್ದು ಬೇಡಿದನು ||೯||

ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಿ ತನಗೆ ಕನಕನು
ತೋರಿ ಪೇಳಿದ ತೆರದಿ ಕುರುಬನು
ಸರೆಗರೆದೂ ಬೇಡಿಕೊಮ್ಡನು ಲಾಭ ಕೊಡಿರೆಂದು
ಧೀರಮುನಿವರ ದಾಸವರರೆ ವಿ-
ಚಾರಮಾಡಿರಿ ಏನು ನೀಡಲಿ
ತೋರಲೊಲ್ಲದು ಪರಿಯ ನೀವೇ ಪೇಳಿರೆಮಗೆಂದ ||೧೦||

ಕನಕ ಪೇಳಿದ ಕೊಟ್ಟವಚನವು
ಮನದಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕೊಡುವದವಗೇ
ಅನುಜನಾತನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿವದಿ ಚಿಂತೆಯಾಕದಕೆ
ಎನಲು ಮುನಿವರ ಮನದಿ ತಿಳಿದೂ
ಜನಿತವಾದಾನಂದಲಾಭವ
ಮನಸುಪೂರ್ವಕಯಿತ್ತು ಕರುಣವ ಮಾಡಿ ತಾಪೊರೆದ ||೧೧||

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವಂಗಿಕರಿಸಲು
ಹೀನಹೆಲಸಗಳಾದ ಕಾಲಕು
ಏನು ಶ್ರಮವದರಿಂದ ಬಂದರು ಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಪರು
ಸಾನುರಾಗದಿ ಸಕಲಜನರಭಿ-
ಮಾನಪೂರ್ವಕ ಪೊರೆದು ಭಕ್ತಿ-
ಜ್ಞಾನವಿತ್ತೂ ಹರಿಯ ಲೋಕದಿ ಸುಖವ ಬಡಿಸುವರು ||೧೨||

ತೀರ್ಥಸ್ನಾನವಮಾಡಿ ತಾವಾ
ತೀರ್ಥಶುದ್ಧಿಯ ಮಾಡೊರಲ್ಲದೆ
ತೀರ್ಥಸ್ನಾನಗಳಿಂದಲವರಿಗೆ ಏನುಫಲವಿಲ್ಲಾ
ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಪಾದ ಮನದಲಿ
ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಭಜನಗೈದು ಕೃ-
ತಾರ್ಥರಾಗೀ ಜಗದಿ ಚರಿಪರು ಸತತ ನಿರ್ಭಯದಿ ||೧೩||

ಬುಧರ ದರುಶನದಿಂದ ಪಾತಕ
ಸದದು ಭಾಷಣದಿಂದ ಮುಕುತಿಯ
ಪದದ ದಾರಿಯ ತೋರಿ ಕೊಡುವರು ಸದನದೊಳಗಿರಲು
ಒದಗಿಸುವರೂ ಭಾಗ್ಯ ಜನರಿಗೆ
ಮದವು ಏರಿದ ಗಜದ ತೆರೆದಲಿ
ಪದುಮನಾಭನ ದಾಸರವರಿಗಸಾಧ್ಯವೇನಿಹದೋ ||೧೪||

ಯತಿಕುಲೋತ್ತಮವ್ಯಾಸರಾಯರ
ಮಿತಿಯುಯಿಲ್ಲದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲಿ
ಪತಿತಪಾಮರರೆಲ್ಲರು ಧೃತರಾದುದೇನರಿದು
ಸತತಬಿಂಬೋಪಾಸನೊಚ್ಛ್ರಿತ
ವಿತತಜ್ಞಾನದ ವಿಭವದಿಂದಲಿ
ಪ್ರತಿಯಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ರಾಜಿಪ ಸೂರ್ಯನಂದದಲಿ ||೧೫||

ಮೋದತೀರ್ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರಜಲನಿಧಿಗೆ
ಮೋದದಾಯಕಸೋಮನೋ ರ-
ವಾವಿದ್ವಾರಿಜಹಂಸ ಚಂದಿರ ಸ್ವಮತಸತ್ಕುಮುದ-
ಕಾದ ತಾ ನಿಜ ಸುಜನ ಕೈರವ
ಬೋಧಕರ ತಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ
ಪಾದಸೇವಕರೆನಿಪ ಸುಜನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರಮನೋ ||೧೬||

ಹರಿಯರೂಪ ಸಮಾದಿಯೋಗದಿ
ನಿರುತಕಾಣುತಲಿಪ್ಪ ಗುರುವರ
ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವೆನಿಂಬ ಕಾರಣ ಕನಕಗಿನಿತೆಂದಾ
ಚರನ ತೆರದಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ತಿರುಗುತಿಪ್ಪನು ಸರ್ವಕಾಲದಿ
ಸಿರಿಯರಮಣನ ಎನಗೆ ತೋರಿಸು ಮರಿಯಬೇಡೆಂದಾ ||೧೭||

ಅಂದ ಮುನಿವರವಚನ ಮನಸಿಗೆ
ತಂದು ಕನಕನು ಹರಿಗೆ ಪೇಳಿದ
ಒಂದುಕಾಲದಿ ಮುನಿಗೆ ದರುಶನ ನೀಡು ಜಗದೀಶಾ
ಇಂದಿರಾಪತಿ ಕೇಳಿ ವಚನವ
ಮಂದಹಾಸವಮಾಡಿ ನುಡಿದನು
ಬಂದು ಶ್ವಾನಸ್ವರೂಪದಿಂದಲಿ ಮುನಿಗೆ ತೋರುವೆನು ||೧೮||

ದೇವತಾರ್ಚನೆಮಾಡಿ ಗುರುವರ
ಸಾವಧಾನದಿ ಭಕ್ಷ್ಯ-ಭೋಜ್ಯವ
ಕಮನಯ್ಯಗೆ ನೀಡೊಕಾಲದಿ ಶ್ವಾನ ಬರಲಾಗ
ಕೋವಿದಾಗ್ರಣಿ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು
ಭಾವಿಶ್ಯಾಗಲೆ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ
ದೇವದೇವನೆ ಈ ವಿಧಾನದಿ ತೋರ್ದ ತನಗೆಂದೂ ||೧೯||

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ಕಮ್ಡು ಮುನಿವರ
ಥಟ್ಟನೆದುಕುಲತಿಲಕಕೃಷ್ಣನ
ಬಿಟ್ಟು ತಾ ಜಡಮೂರ್ತಿ ಪೊಜೆಯ ಶುನಕದರ್ಚನೆಯಾ
ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿದ ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ
ಕೊಟ್ಟ ತಾನೈವೇದ್ಯ ತ್ವರದಲಿ
ತಟ್ಟಿಮಂಗಳದಾರ್ತಿಮಾಡಿ ಶಿರದಿ ನಮಿಸಿದನು ||೨೦||

ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜವರರಿದನು ನೋಡೀ
ಎಲ್ಲಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚರಿಯ ಯತಿವರ-
ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತುಯಿನ್ನುಮುಂದೇ ಮಡಿಯು ಮೈಲಿಗೆಯು
ಇಲ್ಲದಾಯಿತು ನಾಯಿಪೂಜೆಯು
ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮತವು ಎನಿಪದು
ಖುಲ್ಲಕನಕನ ಮಾತಿಗೆಯತಿ ಮರಳುಗೊಂಡಿಹನು ||೨೧||

ಈ ತೆರದಿ ತಾವೆಲ್ಲ ವಿಬುಧರು
ಮಾತನಾಡಿದರೆಂಬೊ ವಾರ್ತೆಯ
ದೂರಪರಿಮುಖದಿಂದ ಕೇಳೀ ವ್ಯಾಸಮುನಿರಾಯ
ನೀತವಾದಪರೋಕ್ಷದಿಂದಲಿ
ಜಾತಜ್ಞಾನದಿ ಹರಿಯ ರೂಪವ
ಸೋತ್ತುಮಾದ್ವಿಜರೊಳಗೆ ಓರ್ವಗೆ ತೋರಿ ಮೋದಿಸಿದ ||೨೨||

ಸರ್ವಜನರಿಗೆ ಸಮ್ಮತಾಯಿತು
ಗುರುವರೇಣ್ಯನ ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳುತ
ಊರ್ವಿತಳದಲಿ ಖ್ಯಾತಿಮಾಡ್ದರು ಸರ್ವಸಜ್ಜನರು
ಶರ್ವನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ
ಪರ್ವಕಾಲದಿ ವಿಪ್ರಪುತ್ರನ
ದರ್ವಿಸರ್ಪವು ಕಚ್ಚಲಾಕ್ಷಣ ಮೃತಿಯನೆಯ್ದಿದನು ||೨೩||

ಮೃತಿಯನೆಯ್ದಿದ ವಿಪ್ರಪುತ್ರನ
ಮ್ರ‍ೃತಿಯ ತಾ ಪರಿಹರಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಿ
ಪಿತಗೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ವಜನರೂ ನೋಡುತರಲಾಗಾ
ವ್ರತಿವರೋತ್ತಮಮಹಿಮೆ ಜಗದೊಳ-
ಗತುಳವೆನುತಲಿ ಮುನಿಯ ಗುಣಗಳ
ತುತಿಸಿ ಪೊಗಳುತ ಪಾದಕಮಲಕೆ ನಮನಮಾಡಿದರು ||೨೪||

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನ ವಾದದಲಿ ತಾ
ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀ ಜೈತೀರ್ಥವಿರಚಿತ
ಶುದ್ಧ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸತ್ಸುಧನಾಮಸತ್ಕೃತಿಗೆ
ಎದ್ದುತೋರುವ ಚಂದ್ರಿಕಾಭಿಧ
ಮುದ್ದುತಿಪ್ಪಣಿಸಹಿತ ಪಾಠವ
ಮಧ್ವರಾಯರ ಬಳಿಯೆ ಪೇಳುತಲಿದ್ದನಾಸ್ಥಳದಿ ||೨೫||

ಮತ್ತೆ ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ತಾ-
ನಿತ್ಯನಿತ್ಯದಲಿ ಹರಿಯ ಭಜಿಸುತ
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರದಿ ಕೃತ್ಯ ತಾಮಾಡಿ
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವೆನಿಪ ಸ್ಥಾನವು
ಹತ್ತಲಿಹ ಗಜಗಹ್ವರಾಭಿಧ
ಎತ್ತನೋಡಲು ತುಂಗನಧಿಯುಂಟದರ ಮಧ್ಯದಲಿ ||೨೬||

ಇಂದಿಗಿರುತಿಹವಲ್ಲಿ ಶುಭನವ
ಛಂದ ಬೃಂದಾವನಗಳೊಳಗೇ
ಸುಂದರಾತ್ಮಕವಾದ ವೄಂದಾವನದಿ ಮುನಿರಾಯಾ
ಪೊಂದಿಯಿಪ್ಪನು ಸತತ್ ತನ್ನನು
ವಂದಿಸೀಪರಿ ಭಜಿಪ ಜನರಿಗೆ
ಕುಂದದತೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಕೊಡುತಲಿಯಿಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ||೨೮||

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ದಿನದಿನ
ಬ್ಯಾಸರಿಲ್ಲದೆ ಪಠಿಪ ಜನರಿಗೆ
ಕ್ಲೇಶ-ದೇಹಾಯಾಸ-ಘನತರ ದೋಷ-ಸಮನಿಸವು
ವಾಸುದೇವನ ಕರುಣವವನಲಿ
ಸೂಸಿತುಳಕೊದು ಸಂಶಯಾತಕೆ
ಕೀಶಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು ಪ್ರೀತನಾಗುವನು ||೨೯||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridanu kELuvudu

natipajanatatigamarapAdapa
nutipajanasuradhEnu kAmita
satatanIDuta dharaNesuravaranikaraparipAla
pratiyukANeno vratigaLarasane
natipe tavapada kamalayugmake
tutipe ennanu poreyo guruvara patitapAvanane ||1||

Ava paMpAkShEtradali hari
SEvakAgraNi vyAsamuniyU
kAmanayyana satata Bajisuta vAsamADiralU
dEvavaryare ondurUpadi
taveBUtaLadalli janisuta
kOvidAgrEsararuyenise meradarA sthaLadi ||2||

nAradare tA SrIpurandara
sUritanayane kanaka tA jaM-
BAriyE vaikunThadAsaru vyAsa prahlAda
Iru eraDI janaru sarvada
mAranayyana prEmapAtraru
sEreyiruvadarinde paMpA nAkakinnadhika ||3||

vyAsarAyara maThada madhyadi
vAsamADalu sakaladvijanU
dAsarAgiha sarvarindali saBeyu SOBisitu
vAsavana SuBasaBeyo mEN kama-
lAsanana sirivaijayantiyo
BAShisuvarige tOradandadi saBeyu tAnoppe ||4||

paMpakShEtravu dAsavaryara
guMpininda samEtavAgI
SaMPalApuradaMte tOrpadu sujanamanDalake
taMputungAnadiyavana tA
soMpinindali sarvajanamana
kiMpugANisi sarvasaMpadadinda SOBipudu ||5||

oMdudinadali vyAsamuniyu pu-
raMdarAryaru oMdugUDI
baMdusErdaru suKavanuNalU vijayaviThalanna
maMdirake balasAreyirutiha-
doMdu suMdarapulinamadhyadi
aMdu hariyaparOkShavAridhiyoLage muLugidaru ||6||

bandanallige kurubanobbanu
tanda kurigaLa biTTudUradi
nindu nODida ivara cariyava kanakanilladale
mandahAsavu kelavukAladi
mandarAgoru kelavukAladi
pondiribbaru appikoMDU mudadi rOdiparO ||7||

biddu pulinadi poraLi horaLoru
eddu kuNikuNIdADe cIroru
muddhu kRuShNana tOritOrura tAvu pADuvarO
SiddhasAdhana kanaka samayake
iddarillI lABavOgOdu
iddasthAnake pOgi Atana karevorArillA ||8||

suddhi kELuta ninta kurubanu
eddu kanakana karedu tOruve
idda sthaLavanu pELirendA munige besagonDA
eddu naDedAnadiya tIrada-
lidda kanakana bEga karadU
tandu tOruta vyAsamunigE biddu bEDidanu ||9||

dAri madhyadi tanage kanakanu
tOri pELida teradi kurubanu
saregaredU bEDikomDanu lABa koDirendu
dhIramunivara dAsavarare vi-
cAramADiri Enu nIDali
tOralolladu pariya nIvE pELiremagenda ||10||

kanaka pELida koTTavacanavu
manadi yOcisi koDuvadavagE
anujanAtanu nimage tiLivadi cinteyAkadake
enalu munivara manadi tiLidU
janitavAdAnandalABava
manasupUrvakayittu karuNava mADi tAporeda ||11||

j~jAnigaLu tAvangikarisalu
hInahelasagaLAda kAlaku
Enu Sramavadarinda bandaru biDade pAliparu
sAnurAgadi sakalajanaraBi-
mAnapUrvaka poredu Bakti-
j~jAnavittU hariya lOkadi suKava baDisuvaru ||12||

tIrthasnAnavamADi tAvA
tIrthaSuddhiya mADorallade
tIrthasnAnagaLindalavarige EnuPalavillA
pArthasArathipAda manadali
svArthavillade Bajanagaidu kRu-
tArtharAgI jagadi cariparu satata nirBayadi ||13||

budhara daruSanadinda pAtaka
sadadu BAShaNadinda mukutiya
padada dAriya tOri koDuvaru sadanadoLagiralu
odagisuvarU BAgya janarige
madavu Erida gajada teredali
padumanABana dAsaravarigasAdhyavEnihadO ||14||

yatikulOttamavyAsarAyara
mitiyuyillada mahimeyindali
patitapAmararellaru dhRutarAdudEnaridu
satatabiMbOpAsanocCrita
vitataj~jAnada viBavadindali
pratiyiyillade tAnu rAjipa sUryanandadali ||15||

mOdatIrthara SAstrajalanidhige
mOdadAyakasOmanO ra-
vAvidvArijahaMsa caMdira svamatasatkumuda-
kAda tA nija sujana kairava
bOdhakara tA candramanDala
pAdasEvakarenipa sujana cakOra candramanO ||16||

hariyarUpa samAdiyOgadi
nirutakANutalippa guruvara
horage kANuveniMba kAraNa kanakaginiteMdA
carana teradali ninna saMgaDa
tirugutippanu sarvakAladi
siriyaramaNana enage tOrisu mariyabEDeMdA ||17||

anda munivaravacana manasige
tandu kanakanu harige pELida
ondukAladi munige daruSana nIDu jagadISA
indirApati kELi vacanava
mandahAsavamADi nuDidanu
bandu SvAnasvarUpadindali munige tOruvenu ||18||

dEvatArcanemADi guruvara
sAvadhAnadi BakShya-BOjyava
kamanayyage nIDokAladi SvAna baralAga
kOvidAgraNi vyAsamuniyu
BAviSyAgale hariya mahimeya
dEvadEvane I vidhAnadi tOrda tanagendU ||19||

dRuShTiyindali kanDu munivara
thaTTanedukulatilakakRuShNana
biTTu tA jaDamUrti pojeya SunakadarcaneyA
muTTi Bajisida Bakutiyindali
koTTa tAnaivEdya tvaradali
taTTimangaLadArtimADi Siradi namisidanu ||20||

alli dvijavararidanu nODI
elliyillade cariya yativara-
ralli naDeyituyinnumundE maDiyu mailigeyu
illadAyitu nAyipUjeyu
ella janarige matavu enipadu
Kullakanakana mAtigeyati maraLugonDihanu ||21||

I teradi tAvella vibudharu
mAtanADidareMbo vArteya
dUraparimuKadinda kELI vyAsamunirAya
nItavAdaparOkShadindali
jAtaj~jAnadi hariya rUpava
sOttumAdvijaroLage Orvage tOri mOdisida ||22||

sarvajanarige sammatAyitu
guruvarENyana mahime pogaLuta
UrvitaLadali KyAtimADdaru sarvasajjanaru
SarvanAlayadalli sUryana
parvakAladi vipraputrana
darvisarpavu kaccalAkShaNa mRutiyaneydidanu ||23||

mRutiyaneydida vipraputrana
mr^Rutiya tA pariharisi SIGradi
pitage nIDida sarvajanarU nODutaralAgA
vrativarOttamamahime jagadoLa-
gatuLavenutali muniya guNagaLa
tutisi pogaLuta pAdakamalake namanamADidaru ||24||

vidyAraNyana vAdadali tA
gedda SrI jaitIrthaviracita
Suddha SrImanyAyasatsudhanAmasatkRutige
eddutOruva candrikABidha
muddutippaNisahita pAThava
madhvarAyara baLiye pELutaliddanAsthaLadi ||25||

matte paMpAkShEtradali tA-
nityanityadali hariya Bajisuta
satyasankalpAnusAradi kRutya tAmADi
uttamOttamavenipa sthAnavu
hattaliha gajagahvarABidha
ettanODalu tunganadhiyunTadara madhyadali ||26||

indigirutihavalli SuBanava
Canda bRundAvanagaLoLagE
sundarAtmakavAda vRUndAvanadi munirAyA
pondiyippanu satat tannanu
vandisIpari Bajipa janarige
kundadate sarvArtha koDutaliyippa nammappa ||28||

vyAsarAyara mahime dinadina
byAsarillade paThipa janarige
klESa-dEhAyAsa-Ganatara dOSha-samanisavu
vAsudEvana karuNavavanali
sUsituLakodu saMSayAtake
kISagurujagannAtha viThalanu prItanAguvanu ||29||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 05

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು

ಬೇಧ ಪಂಚಕ ತಾರತಮ್ಯವ-
ನಾದಿಕಾಲದಿ ಸಿದ್ಧವೆನ್ನುವ
ಮೋದತೀರ್ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರಮರ್ಮವಪೇಳ್ದ ಬುಧಜನಕೆ
ಬೇಧ ಜೀವನಿಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥವ
ಸಾದರದಿ ತಾ ರಚಿಸಿ ಲೋಕದಿ
ವಾದದಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಘವ ಜೈಸಿ ರಾಜಿಸಿದ ||೧||

ತರ್ಕತಾಂಡವ ರಚನೆಮಾಡಿ ವಿ-
ತರ್ಕವಾದಿಯ ಮುರಿದು ಪರಗತಿ
ಕರ್ಕಶಾಗಿಹ ನ್ಯಾಯವೆನಿಪಾಮೃತವ ನಿರ್ಮಿಸಿದ
ಶರ್ಕರಾಕ್ಷಗೆ ಗಹನ ಚಂದ್ರಿಕೆ-
ಯರ್ಕನಂದದಿ ತಿಮಿರಹರ ದೇ|
ವರ್ಕರಲ್ಲದೆ ಕೃತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ನರರು ಆಗುವರೆ ||೨||

ದಶಮತೀಕೃತಶಾಸ್ತ್ರಭಾವವ
ವಿಶದಮಾಡುವ ಟಿಪ್ಪಣೀಗಳ
ಮಸೆದ ಅಸಿತೆರಮಾಡಿ ಪರಮತ ನಾಶಗೈಯುತಲಿ
ಅಸಮ ಮಹಿಮೆಯು ತೋರಿ ತಾ ಈ
ವಸುಧಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮ
ಶಶಿಯ ತೆರದಲಿ ಪೂರ್ಣಕಳೆಯುತನಾಗಿ ಶೋಭಿಸಿದ ||೩||

ತಂತ್ರಸಾದರಿ ಪೇಳ್ದ ಸುಮಹಾ
ಮಂತ್ರ ಸಂಘವ ಶಿಷ್ಯ ಜನಕೇ
ಮಂತ್ರಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿಸಿದ್ಧಿಯಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ
ಅಂತವಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಕೋಶದ
ತಂತ್ರಮಾಡುವ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ವ-
ತಂತ್ರ ಶ್ರೀಹರಿಪಾದಪಂಕಜ ಭಜನೆ ಪರನಾದ ||೪||

ಪದಸುಳಾದಿಗಳಿಂದ ಹರಿಗುಣ
ಮುದದಿ ಪೇಳುತ ಮುದ್ರಿಕಿಲ್ಲದೆ
ಹೃದಯದಲಿ ತಾ ಮುದ್ರಿಕಿಲ್ಲದೆ
ಹೃದಯದಲಿತಾ ಚಿಂತೆಗೈತಿರಲಾಗ ಮುನಿರಾಯ
ಒದಗಿ ಪೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಪ್ನದಿ
ಬದಲುಯಾವದು ನಿನಗೆಯಿಲ್ಲವೊ
ದದುವರಶ್ರೀಕೄಷ್ಣನಾಮವೆ ನಿನಗೆ ಮುದ್ರಿಕೆಯೋ ||೫||

ಒಂದು ದಿನದಲಿ ವಿಪ್ರನೋರ್ವನು
ಬಂದುವ್ಯಾಸರ ಪಾದಕಮಲಕೆ
ವಂದಿಸೀ ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡಿದ ಎನಗೆ ಉಪದೇಶ
ಇಂದು ಮಾಡಿರಿ ಎನಗೆ ಪರಗತಿ
ಪೊಂದೊ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ ಸಲಹಿರಿ
ಮಂದಮತಿ ನಾನಯ್ಯ ಗುರುವರ ಕರುಣಾಸಾಗರನೆ ||೬||

ಕ್ಷೋಣಿತಳದಲಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ
ಕಾಣಗೊಳಿಸುವೆಂದು ಚಾರಗೆ
ಕೋಣನೆಂಬುವ ನಾಮಮಂತ್ರವ ಪೇಳಿ ಕಳುಹಿದನು
ಮಾಣದಲೆ ತಾನಿತ್ಯ ಜಲಧರ
ಕೋಣ ಕೋಣವುಯೆಂದು ಜಪಿಸಿದ
ವಾಣಿ ಸಿದ್ಧಿಯಯೆಯ್ದು ಕಾಲನ ಕೋಣ ಕಂಗೊಳಿಸೆ ||೭||

ಕೆತ್ತಕತ್ತಲುಮೊತ್ತವೋ ಬಲ-
ವತ್ತರಾಂ ಜನರಾಶಿಯೋ ನಗ-
ಕುತ್ತುಮೋತ್ತಮನೀಲಪರ್ವತವೇನೋ ಪೇಳ್ವರ್ಗೆ
ಚಿತ್ತತೋಚದ ತೆರದಿ ಕಾಲನ
ಮತ್ತವಾಗಿಹ ಕೋಣ ಶ್ರೀಘ್ರದಿ
ಅತ್ತಲಿಂದಲಿ ಬಂದು ದೂತನ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಗೆಸೆಯೆ ||೮||

ದಂಡಧರನಾ ಕೋಣ ಕಣ್ಣಿಲಿ
ಕಂಡು ಪಾರ್ವನು ಮನದಿ ಭೀತಿಯ
ಗೊಂಡು ಗಡಗಡ ನಡುಗುತೀಪರಿಶ್ರಮವನೆಯ್ದಿದನು
ಚಂಡಕೋಪವ ತಾಳಿ ಮಹಿಷವು
ಪುಂಡ ಎನ್ನನು ಕರೆದ ಕಾರಣ
ಖಂಡಿತೀಗಲೆ ಪೇಳೋ ನಿನಮನೊಬಯಕೆ ಪೂರ್ತಿಸುವೆ ||೯||

ದ್ವಿಜಲುಲಾಯದ ವಚನಲಾಸಿಸಿ
ತ್ಯಜಿಸಿ ತಪವನು ತ್ವರದಿ ಬಂದೂ
ನಿಜಗುರೂತ್ತಮರಾದ ವ್ಯಾಸರ ನಮಿಸಿ ತಾ ನುಡಿದಾ
ದ್ವಿಜನೆ ಕೇಳೆಲೊ ಮಹಿಷಪತಿಗೇ
ದ್ವಿಜವರೂಢನ ಪಾದಪಂಕಜ
ಭಜನೆಗನುಕೂಲವಾದ ಕಾರ್ಯವಮಾಡು ನೀಯೆಂದೂ ||೧೦||

ಕೆರೆಯ ಒಳಗಿಹದೊಂದು ಉರುಶಿಲೆ
ನರರಿಸದಹಳವೆನಿಸುತಿರ್ಪುದು
ಕರ್ದು ಕೋಣಕೆ ಪೇಳಿ ಶಿಲೆಯನು ತೆಗಿಸಿ ತ್ವರದಿಂದ
ಗುರುಗಳಾದಿದ ವಚನ ಶಿರದಲಿ
ಧರಿಸಿ ದ್ವಿಜತಾ ಬಂದು ಕೋಣಕೆ
ಅರಿಗೆಮಾಡಿದ ಗುರುಗಳೋಕ್ತಿಯ ನೀನೆಮಾಡೆಂದಾ ||೧೧||

ಪೇಳಿದಾದ್ವಿಜವರನ ವಚನವ
ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಶಿಲೆಯ ತಾನೂ
ಸೀಳಿಬಿಸುಟಿತು ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಏನು ಅಚ್ಚರವೋ
ಕೇಳು ದ್ವಿಜವರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯವ
ಪೇಳು ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಕರೆಯಲು
ವ್ಯಾಳದಲಿ ನಾ ಬಂದುಮಾಡುವೆನೆಂದು ತಾ ನುಡಿದು ||೧೨||

ನಡಿಯಲಾ ಯಮರಾಯ ಕೋಣವು
ಬಡವದ್ವಿಜನಿಗೆ ಮುನಿಯು ಒಲಿದೂ
ಮಡದಿ-ಮಕ್ಕಳು-ವೃತ್ತಿ-ಕ್ಷೇತ್ರವ್-ಕನಕ-ಮನಿಧನವು
ದೃಢ-ಸುಭಕುತಿ-ಜ್ಞಾನವಿತ್ತೂ
ಪೊಡವಿತಳದಲಿ ಪೊರೆದು ಹರಿಪದ-
ಜಡಜಯುಗದಲಿ ಮನವನಿತ್ತೂ ಗತಿಯ ಪಾಲಿಸಿದಾ ||೧೩||

ಏನು ಮಹಿಮೆಯೊ ವ್ಯಾಸರಾಯರ
ಏನು ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಭವೋ ಲೋಕದಿ
ಏನು ಪೂಜ್ಯನೊ ಆವದೇವ ಸ್ವಭಾವಸಂಭವನೊ
ಏನು ಪೂರ್ವದ ತಪದ ಫಲವೋ
ಏನು ಹರಿಪದ ಪೂಜ ಫಲವೋ
ಏನು ದೈವವೋ ಇವರ ಕರುಣದಿ ಜಕಗೆ ಅಖಿಳಾರ್ಥ ||೧೪||

ಇಂದ್ರತಾ ನೈಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲಿ
ಚಂದ್ರ ತಾ ಕಳೆಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ದಿ-
ನೇಂದ್ರ ತಾ ನಿರ್ದೋಷತನದಲಿ ಮೆರೆವ ನೀ ತೆರದಿ
ಮಂದ್ರಗಿರಿಧರ ಹರಿಯಕರಣವು
ಸಾಂದ್ರವಾದುದರಿಂದ ತಾನೆ ಯ-
ತೀಂದ್ರಮಹಿಮೆಯಗಾಧವಾಗಿಹುದೆಂದು ಜನಹೊಗಳೆ ||೧೫||

ವ್ಯಾಸಸಾಗರವೆಂಬ ವಿಮಲ ಜ-
ಲಾಶಯವ ತಾಮಾಡಿ ದಿನದಿನ
ಕೀಶನಾಥನ ಸೇವೆಮಾಡುತ ದೇಶದಲಿ ಮೆರೆವಾ
ಶೇಷಗಿರಿಯನು ಸಾರ್ದು ವೇಂಕಟ
ಈಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಪೂಜಿ ಸಂತತ
ಆಶೆಯಿಲ್ಲದೆಗೈದು ದ್ವಾದಶವರುಷ ಬಿಡದಂತೆ ||೧೬||

ಇಳಿದು ಗಿರಿಯನು ಧರಣಿತಳದಲಿ
ಮಲವು ಮೂತ್ರವುಮಾಡಿ ಮತ್ತೂ
ಜಲದಿ ಸ್ನಾನವಗೈದು ಪಾಠವ ಪೇಳಿ ಹರಿಪೂಜಾ
ಇಳೆಯಸುರವರಸಂಘಮಧ್ಯದಿ
ಬೆಳಗುತಿಪ್ಪನು ವ್ಯಾಸಮುನಿಯೂ
ಕಳೆಗಳಿಂದಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದಿರ ನಭದಿ ತೋರ್ಪಂತೆ ||೧೭||

ತಿರುಪತೀಶನ ಕರುನಪಡದೀ
ಧರೆಯಮಂಡಲ ಸುತ್ತುತಾಗಲೆ
ಧುರದಿ ಮೆರೆವಾ ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಸಲಹಿ ಮುದವಿತ್ತ
ಧರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣಕಾಶಿಯೆನಿಸುವ
ಪರಮಪಾವನ ಪಂಪಕ್ಷೇತ್ರಕೆ
ಸುರವರೇಶನ ದಿಗ್ವಿಭಾಗದಲಿರುವ ಗಿರಿತಟದಿ ||೧೮||

ಮೆರೆವ ಚಕ್ರಸುತೀರ್ಥತೀರದಿ
ಇರುವ ರಘುಕುಲರಾಮದೇವನು
ಪರಮಸುಂದರ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವರ್ತಿಯೆನಿಸಿಪ್ಪ
ತರುಣನಾರಾಯಣನ ಮೂರುತಿ
ಗಿರಿಯೊಳಿಪ್ಪನು ರಂಗನಾಥನು
ವರಹದೇವನು ಪೂರ್ವಭಾಗದಯಿರುವನಾಸ್ಥಳದಿ ||೧೯||

ಹರಿಯುಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲಿರುತಿಹ
ಹರಿಯು ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲವೊ
ಹರಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಖ್ಯಮಾಳ್ಪದುದುಯೆನುತ ಯತಿನಾಥ
ಗಿರಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ಮರುತರೂಪವ-
ನಿರಿಸಿ ಪೂಜೆಯಮಾಡಿ ಪರಿಪರಿ
ಸುರಸ-ಪಕ್ವ-ಸುಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜನ-ಕನಕ-ದಕ್ಷಿಣವಾ ||೨೦||

ಧರಣಿಸುರಗಣಕಿತ್ತು ಗುರುವರ
ಸ್ಮರಣೆಮಾಡುತ ನಿದ್ರೆಮಾಡಲು
ಬರುತ ಮರುದಿನ ನೋಡೆ ಕಪಿವರಮೂರ್ತಿ ಕಾಣದೆಲೆ
ಭರದಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಸಂಯಮಿ-
ವರನು ಮನದಲಿ ಯೋಚಿಸೀಪರಿ
ಮರಳಿ ಪ್ರಾಣನ ಸ್ಥಾಪಿಸೀತೆರ ಯಂತ್ರಬಂಧಿಸಿದ ||೨೧||

ಕೋಣಷಟ್ಕದ ಮಧ್ಯಮುಖ್ಯ-
ಪ್ರಾಣದೇವನ ನಿಲಿಸಿ ವಲಯದಿ
ಮಾನದೆಲೆ ಕಪಿಕಟಕಬಂಧಿಸಿ ಬೀಜವರಣಗಳ
ಜಾಣುತನದಲಿ ಬರೆದು ತ್ರಿಜಗ-
ತ್ರಾಣನಲ್ಲೇ ನಿಲಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ
ಕ್ಷೋಣಿತಳದಲಿ ಕರ‍್ರೆದ ಯಂತ್ರೋದ್ದಾರ ನಾಮದಲಿ ||೨೨||

ದಿನದಿ ಚಕ್ರಸುತೀರ್ಥಸ್ನಾನವ
ಇನನ ಉದಯದಿ ಮಾಡಿ ಆಹ್ನಿಕ
ಮನದಿ ಬಿಂಬನ ಪೂಜೆಗೋಸುಕ ಪಿರಿಯ ಗುಂಡೇರಿ
ಪ್ರಣವ ಪೂರ್ವಕ ಕುಳಿತು ಆಸನೋಪರಿ
ಮನಸು ಪೂರ್ವಕ ಕುಳಿತು ಹರಿಪದ
ವನಜ ಭಜಿಸುತ ದಿನದಿ ಸಾಧನ ಘನವು ಮಾಡಿದನು ||೨೩||

ಈ ತೆರದಿ ಶಿರಿವ್ಯಾಸಮುನಿಯೂ
ವಾತದೇವನ ಭಜಿಸುತಿರಲಾ
ಭೂತಕಾಲದಲಿಂದ ಚಕ್ರಸುತೀರ್ಥದೊಳಗಿಪ್ಪ
ನೀತಸಿರಿಗುರು ಮಧ್ವರಾಯನ
ಈತ ಮೇಲಕೆ ತಂದು ಪೂಜಿಸಿ
ದಾತ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ ಪ್ರೀತಿಗೊಳಗಾದ ||೨೪||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridanu kELuvudu

bEdha pancaka tAratamyava-
nAdikAladi siddhavennuva
mOdatIrthara SAstramarmavapELda budhajanake
bEdha jIvaniyeMba granthava
sAdaradi tA racisi lOkadi
vAdadali prativAdi sanGava jaisi rAjisida ||1||

tarkatAnDava racanemADi vi-
tarkavAdiya muridu paragati
karkaSAgiha nyAyavenipAmRutava nirmisida
SarkarAkShage gahana candrike-
yarkanandadi timirahara dE|
varkarallade kRutige yOgyaru nararu Aguvare ||2||

daSamatIkRutaSAstraBAvava
viSadamADuva TippaNIgaLa
maseda asiteramADi paramata nASagaiyutali
asama mahimeyu tOri tA I
vasudhi manDala madhya pUrNima
SaSiya teradali pUrNakaLeyutanAgi SOBisida ||3||

tantrasAdari pELda sumahA
mantra sanGava SiShya janakE
mantramarmava tiLisisiddhiyamADi tOrisuta
antavillada viSvakOSada
tantramADuva sarvalOkasva-
tantra SrIharipAdapankaja Bajane paranAda ||4||

padasuLAdigaLinda hariguNa
mudadi pELuta mudrikillade
hRudayadali tA mudrikillade
hRudayadalitA cintegaitiralAga munirAya
odagi pELida kRuShNasvapnadi
badaluyAvadu ninageyillavo
daduvaraSrIkRUShNanAmave ninage mudrikeyO ||5||

ondu dinadali vipranOrvanu
banduvyAsara pAdakamalake
vandisI kaimugidu bEDida enage upadESa
indu mADiri enage paragati
pondo mArgava tOri salahiri
mandamati nAnayya guruvara karuNAsAgarane ||6||

kShONitaLadali tanna mahimeya
kANagoLisuvendu cArage
kONaneMbuva nAmamantrava pELi kaLuhidanu
mANadale tAnitya jaladhara
kONa kONavuyendu japisida
vANi siddhiyayeydu kAlana kONa kangoLise ||7||

kettakattalumottavO bala-
vattarAM janarASiyO naga-
kuttumOttamanIlaparvatavEnO pELvarge
cittatOcada teradi kAlana
mattavAgiha kONa SrIGradi
attaliMdali bandu dUtana munde kaNgeseye ||8||

danDadharanA kONa kaNNili
kanDu pArvanu manadi BItiya
gonDu gaDagaDa naDugutIpariSramavaneydidanu
canDakOpava tALi mahiShavu
pumDa ennanu kareda kAraNa
KanDitIgale pELO ninamanobayake pUrtisuve ||9||

dvijalulAyada vacanalAsisi
tyajisi tapavanu tvaradi bamdU
nijagurUttamarAda vyAsara namisi tA nuDidA
dvijane kELelo mahiShapatigE
dvijavarUDhana pAdapamkaja
BajaneganukUlavAda kAryavamADu nIyemdU ||10||

kereya oLagihadoMdu uruSile
nararisadahaLavenisutirpudu
kardu kONake pELi Sileyanu tegisi tvaradimda
gurugaLAdida vacana Siradali
dharisi dvijatA bandu kONake
arigemADida gurugaLOktiya nInemADemdA ||11||

pELidAdvijavarana vacanava
kELidAkShaNa Sileya tAnU
sILibisuTitu sulaBadiMdali Enu accaravO
kELu dvijavara matte kAryava
pELu mADuve nIne kareyalu
vyALadali nA baMdumADuvenendu tA nuDidu ||12||

naDiyalA yamarAya kONavu
baDavadvijanige muniyu olidU
maDadi-makkaLu-vRutti-kShEtrav-kanaka-manidhanavu
dRuDha-suBakuti-j~jAnavittU
poDavitaLadali poredu haripada-
jaDajayugadali manavanittU gatiya pAlisidA ||13||

Enu mahimeyo vyAsarAyara
Enu puNyada praBavO lOkadi
Enu pUjyano AvadEva svaBAvasaMBavano
Enu pUrvada tapada PalavO
Enu haripada pUja PalavO
Enu daivavO ivara karuNadi jakage aKiLArtha ||14||

indratA naiSvaryadiMdali
candra tA kaLepUrtiyiMda di-
nEndra tA nirdOShatanadali mereva nI teradi
mandragiridhara hariyakaraNavu
sAndravAdudarinda tAne ya-
tIndramahimeyagAdhavAgihudendu janahogaLe ||15||

vyAsasAgaraveMba vimala ja-
lASayava tAmADi dinadina
kISanAthana sEvemADuta dESadali merevA
SEShagiriyanu sArdu vEnkaTa
ISa mUrtiya pUji santata
ASeyilladegaidu dvAdaSavaruSha biDadaMte ||16||

iLidu giriyanu dharaNitaLadali
malavu mUtravumADi mattU
jaladi snAnavagaidu pAThava pELi haripUjA
iLeyasuravarasanGamadhyadi
beLagutippanu vyAsamuniyU
kaLegaLindali pUrNacandira naBadi tOrpante ||17||

tirupatISana karunapaDadI
dhareyamanDala suttutAgale
dhuradi merevA kRuShNarAyana salahi mudavitta
dharege dakShiNakASiyenisuva
paramapAvana paMpakShEtrake
suravarESana digviBAgadaliruva giritaTadi ||18||

mereva cakrasutIrthatIradi
iruva raGukularAmadEvanu
paramasundara sUryamanDalavartiyenisippa
taruNanArAyaNana mUruti
giriyoLippanu ranganAthanu
varahadEvanu pUrvaBAgadayiruvanAsthaLadi ||19||

hariyuyillada sthaLadalirutiha
hariyu pUjege arhanallavo
hariya sthApane muKyamALpaduduyenuta yatinAtha
giriya madhyadi marutarUpava-
nirisi pUjeyamADi paripari
surasa-pakva-suBakShyaBOjana-kanaka-dakShiNavA ||20||

dharaNisuragaNakittu guruvara
smaraNemADuta nidremADalu
baruta marudina nODe kapivaramUrti kANadele
Baradi accarigonDu saMyami-
varanu manadali yOcisIpari
maraLi prANana sthApisItera yantrabandhisida ||21||

kONaShaTkada madhyamuKya-
prANadEvana nilisi valayadi
mAnadele kapikaTakabandhisi bIjavaraNagaLa
jANutanadali baredu trijaga-
trANanallE nilisi pUjisi
kShONitaLadali kar^reda yantrOddAra nAmadali ||22||

dinadi cakrasutIrthasnAnava
inana udayadi mADi Ahnika
manadi biMbana pUjegOsuka piriya gunDEri
praNava pUrvaka kuLitu AsanOpari
manasu pUrvaka kuLitu haripada
vanaja Bajisuta dinadi sAdhana Ganavu mADidanu ||23||

I teradi SirivyAsamuniyU
vAtadEvana BajisutiralA
BUtakAladalinda cakrasutIrthadoLagippa
nItasiriguru madhvarAyana
Ita mElake tandu pUjisi
dAta gurujagannAthaviThala prItigoLagAda ||24||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 04

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು

ಪರಮಕರುಣಾಕರನು ಲೋಕಕೆ
ಚರಣಸೇವಕರಾದ ಜನರಿಗೆ
ಸುರರತರುವದಂತೆ ಕಾಮಿತ ನಿರುತ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ
ಶರಣು ಪೊಕ್ಕೆನೊ ದುಃಖಮಯಭವ
ಅರಣದಾಟಿಸು ಶ್ರೀಘ್ರ ನಿನ್ನಯ
ಚರಣಯುಗದಲಿ ಎನ್ನನಿಟ್ಟು ಸಹಲೊ ಗುರುವರನೆ ||೧||

ಇನಿತು ಬಾಲನ ವಾಕ್ಯ ಲಾಲಿಸಿ
ಮುನಿಕುಲೋತ್ತಮನಾದ ಯತಿವರ
ಮತಿಮತಾಂವರನಾದ ಬಾಲನ ನೋಡಿ ಸಂತಸದಿ
ಮನದಿ ಯೋಚಿಸಿ ಸಪ್ತವತ್ಸರ
ತನಯಗಾಗಲು ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿಸಿ
ವಿನಯದಿಂದಾಶ್ರಮವ ಕೊಟ್ಟೂ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯೆಂದ ||೨||

ಮುಂದೆ ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯತಿವರ
ಪೊಂದಿ ತಾ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ
ಮುಂದೆ ಬಾಲನು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರಲೆಂದ
ಮಧ್ವಮತವುದ್ದರಿಸಲೋಸುಗ
ಬಂದ ಬಾಲನ ತತ್ವತಿಳೀದೂ
ಛಂದದಲಿ ತಾ ವಿದ್ಯೆಪೇಳಿದ ವೇದ್ಯಮತಿಗೆ ||೩||

ಮೂಲಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥದ
ಜಾಲಟೀಕಾಟಿಪ್ಪಣೀಸಹ
ಪೇಳಿ ತಾ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಧನ್ಯರೆನಿಸಿದರು
ಶೀಲಗುರುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು
ಕಾಲಲದಲಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವ
ಶೀಲಮನದಲಿ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಿಸುತ ತಾವೆ ಪೊಂದಿದರು ||೪||

ಅಂದು ಗುರುಗಳ ಛಂದದಿಂದಲಿ
ಒಂದು ವೄಂದಾವನದಿ ಪೂಜಿಸಿ
ಬಂದ ಭೂಸುರತತಿಗೆ ಭೋಜನ ಕನಕ ದಕ್ಷಿಣೆಯ
ಛಂದದಿದಲಿಯಿತ್ತು ದಿನದಿನ
ಇಂದಿರೇಶನ ಭಜಿಸುತಲಿ ತಾ-
ನಂದು ಗುರುಗಳ ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಾಸಮುನಿರಾಯ ||೫||

ಮುಳ್ಳಬಾಗಿಲ ಮಠದ ಮಧ್ಯದಿ
ಒಳ್ಳೆಮುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರದಾಸನ-
ದಲ್ಲಿ ತಾ ಕುಳೀತಿರ್ದು ಶಿಷ್ಯರ ತತಿಗೆ ನಿತ್ಯದಲಿ
ಖುಲ್ಲಮಾಯ್ಗಳ ಮತವಿಚಾರವ
ಸುಳ್ಳುಮಾಡಿದ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗ-
ಳೆಲ್ಲ ಭೋದಿಸಿ ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ನಿಜವೆಂದ ||೬||

ಏಕೊನಾರಯಣನೆ ಲಯದಲ-
ನೇಕ ಜೀವರ ತನ್ನ ಜಠರದಿ
ಏಕಭಾಗದಲಿಟ್ಟು ಲಕುಮಿಯ ಭುಜಗಳಾಂತರದಿ
ಶ್ರೀಕರನು ತಾ ಶೂನ್ಯನಾಮದಿ
ಏಕರೂಪವ ಪೊಂದುಗೊಳಿಸುತ
ಶ್ರೀಕರಾತ್ಮಕವಟದ ಪತ್ರದಿ ಯೋಗನಿದ್ರಿಯನು ||೭||

ಮಾಡುತಿರಲಾಕಾಲಕಂಭ್ರಣಿ
ಪಾಡಿಜಯಜವೆಂದು ಸ್ತವನವ
ಮಾಡಿ ಭೋದಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿಹದೊ
ನೋಡಿ ಜೀವರ ಉದರದಿರುವರ
ಮಾಡಿ ಭಾಗವ ಮೂರುಮುಷ್ಟಿಯ
ಒಡೆಯ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದ ಸ್ರ‍ೃಜ್ಯಜೀವರನ ||೮||

ಆದಿನಾರಾಯಣನೆ ಮೂಲನು
ವೇದಗಮ್ಯಾನಂತನಾಮಕ
ಆದನಾತನು ಅಂಶಿರೂಪನು ವಿಶ್ವತೋಮುಖನು
ಪಾದಹಸ್ತಾದ್ಯವಯಂಗಳು
ವೇದರಾಶಿಗೆ ನಿಲುಕಲಾರವು
ವೇದಮಾನಿಯು ಲಕುಮಿ ತಿಳಿಯಳು ತಿಳಿವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೯||

ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಚಕ್ಷು ಕರ್ಣನು
ವಿಶ್ವತೋದರನಾಭಿ ಕುಕ್ಷನು
ವಿಶ್ವತೋಕಟಿ ಊರು ಜಾನೂ ಜಂಘಯುಗ ಗುಲ್ಫ
ವಿಶ್ವತೋಮಯ ಪಾದವಾರಿಜ
ವಿಶ್ವತಾಂಗುಲಿ ರಾಜಿನಖಗಳು
ವಿಶ್ವಕಾಯನು ವಿಶ್ವದೊಳಗಿಹ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವೇಶ ||೧೦||

ಪದಪಾಣಿಯು ಜವನಪಿಡಿವನು
ಒಪಿತ ಶೃತಿ ಕಣ್ಕೇಳಿನೋಡ್ವನು
ಅಪರಮಹಮನ ಶಿರಿಯು ಅರಿಯಳು ಸುರರ ಪಾಡೇನು
ಜಪಿಸಿ ಕಾಣುವೆನೆಂದು ಲಕುಮಿಯು
ಅಪರಿಮಿತ ತಾ ರೂಪಧರಿಸೀ
ತಪಿಸಿಸ್ ಗುಣಗಳ ರಾಶಿಯೊಳು ತಾನೊಂದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ||೧೧||

ಅಂದುಪೋಗಿಹ ಲಕುಮಿರೂಪಗ-
ಳಿಂದಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ-
ಛಂದದಿಂದಲಿ ವೇದಪೇಳ್ವೆದನಂತ ಮಹಿಮೆಂದು
ಒಂದೆರೂಪದಿ ಹಲವುರೂಪವು
ಒಂದೆಗುಣದೊಳನಂತಗುಣಗಳು
ಎಂದಿಗಾದರು ಪೊಂದಿಯಿಪ್ಪವನುತಕಾಲದಲಿ ||೧೨||

ಪೂರ್ಣವೆನಿಪವು ಗುಣಗಣಂಗಳು
ಪೂರ್ಣವೆನಿಪವು ಅವಯವಂಗಳು
ಪೂರ್ಣವೆನಿಪವು ರೂಪಕರ್ಮಗಲಾವಕಾಲದಲಿ
ಪೂರ್ಣನಗುಮುಖ ಕಂಠಹೃದಯನು
ಪೂರ್ಣಜಾನು ಸುಕಕ್ಷ ಕುಕ್ಷನು
ಪೂರ್ಣಕಟಿ ತಟಿ ನಾಭಿ ಊರು ಜಾನು ಜಂಘಗಳು ||೧೩||

ಪೂರ್ಣಗುಲ್ಫ ಸುಪಾದಪದುಮವು
ಪೂರ್ಣವಾದಂಗುಲಿಯ ಸಂಘವು
ಪೂರ್ಣ-ನಖ-ಧ್ವಜ-ವಜ್ರ-ಚಕ್ರ-ಸುಶಂಖ ರೇಖೆಗಳು
ಪೂರ್ಣವಾದುದು ಅಂಶಿರೂಪವು
ಪೂರ್ಣವಾದುದು ಅಂಶರೂಪವು
ಪೂರ್ಣವಾಗಿಹವೆಲ್ಲ ಜೀವರ ಬಿಂಬರೂಪಗಳು ||೧೪||

ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯಳುಯೆಂಬ ಭೇದದಿ
ಎರಡು ರೂಪಗಳುಂತು ಈತಗೆ
ಪುರುಷನಾಮಕ ನಂದಮಯ ಬಲಭಾಗ ತಾನೆನಿಪ
ಕರೆಸುವೆನು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ತಾ-
ನರಸಿಯೆನಿಸುತ ವಾಮಭಾಗದಿ
ಇರುವೆ ಕಾರಣ ಸ್ವರಮಣನು ತಾನಾಗಿಯಿರುತಿಪ್ಪ ||೧೫||

ನಾರಾಯಣನು ಪುರುಷರೂಪದಿ
ನಾರ ಅಯಣಿಯು ಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪದಿ
ಬೇರೆಯಲ್ಲವು ತಾನೆ ಈ ವಿಧ ಎರಡುರೂಪದಲಿ
ತೋರುತಿಪ್ಪನು ಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪವೆ
ಚಾರುತರ ಸಿರಿವತ್ಸನಾಮದಿ
ಸೇರಿಯಿಪ್ಪನು ಪುರುಷರೂಪದಿ ವಕ್ಷೋಮಂದಿರದಿ ||೧೬||

ಲಕುಮಿದೇವಿಗೆಬಿಂಬವೆನಿಪುದು
ಸಕಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗಣದಲಿಪ್ಪುದು
ವ್ಯಕುತವಾಗಿದುದಾದಿಕಾಲದಿ ಮುಕುತಿ ಸೇರಿದರು
ವಿಕಲವಾಗದು ಯೆಂದಿಗಾದರು
ನಿಖಿಳಜಗದಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಪ್ಪುದು
ಲಕುಮಿರಮಣಿಯ ಲಶ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸೃಜಿಪ ತಾನೆಲ್ಲ ||೧೭||

ಪುರುಷಜೀವರ ಹೃದಯದಲಿ ತಾ
ಪುರುಷರೂಪದಿ ಬಿಂಬನೆನಿಸುವ
ಇರುವ ಸರ್ವದ ಪ್ರಳಯದಲಿಸಹ ಬಿಡನು ತ್ರಿವಿಧರನು
ಕರೆಸುತಿಪ್ಪನು ಜೀವನಾಮದಿ
ಬೆರೆತು ಕರ್ಮವಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ
ನಿರುತಜೀವರ ಕರ್ಮರಾಶಿಗೆ ಗುರಿಯಮಾಡುವನು ||೧೮||

ಮೂಲನಾರಾಯಣನು ತಾ ಬಲು
ಲೀಲೆಮಾಡುವ ನೆವದಿ ತಾನೆ ವಿ-
ಶಾಲಗುಣಗಣ-ಸಾಂಶ-ಜ್ಞಾನಾನಂದ -ಶುಭಕಾಯ
ಬಾಲರೂಪವ ಧರಿಸಿ ವಟದೆಲೆ
ಆಲಯದಿ ಶಿರ್-ಭೂಮಿ–ದುರ್ಗೆರ-
ಲೋಲನಾದಾಮಧುಮನಾಭನೆ ವ್ಯಕುತ ತಾನಾದ ||೧೯||

ನಾನಾವಿಧದವತಾರಗಳಿಗೆ ನಿ-
ದಾನ ಬೀಜವುಯೆನಿಸುತಿಪ್ಪೊದು
ಮೀನ-ಕೂರ್ಮ-ವರಾಹ ಮ್ದಲೂ ಸ್ವಾಂಶಕಳೆರೂಪ
ತಾನೆ ಸಕಲಕೆ ಮೂಲಕಾರಣ
ತಾನೆ ತನ್ನಯ ರೂಪ ಸಮುದಯ
ತಾನೆ ತನ್ನಲಿಯಿಡುವ ಪ್ರಲಯದನೇಕನ್ನಿಸುವನು ||೨೦||

ರಾಮರ‍್ರ‍್ರೂಪವನಂತಯಿಪ್ಪದು
ವಾಮನಾದಿಯನಂತ ಕೃಷ್ಣರು
ಸೀಮವಿಲ್ಲದೆ ರೂಪಸಂತತಿ ಬೇರೆ ರೋರುವುದು
ಹೇಮನಿರ್ಮಿತ ಮೂರ್ತಿಗೊಪ್ಪುವ
ಚಾಮಿಕರಮಯಚಾರುಭೂಷಣ-
ಸ್ತೋಮ ನೋಡುವ ಜನರ ಸಂಘಕೆ ಬೇರೆತೋರ್ಪಂತೆ ||೨೧||

ಅಂಶಿಯಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಐಕ್ಯವು
ಅಂಶ ಸಮುಹವು ಎಯ್ದುತೋರ್ಪುದು
ಸಂಶಯೇನಿದರಲ್ಲಿ ತೆನೆಯೊಳು ಕಾಳ್ಗಳಿದ್ದಂತೆ
ಭ್ರಂಶರಾಗದೆ ಸುಮತಗಳು ಪ್ರ-
ಸಂಶಮಾಳ್ಪ ಸುಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ ನಿ-
ಸ್ಸಂಶಯಾತ್ಮಕರಾಗಿ ಮನದೃಢ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದು ||೨೨||

ಬಿಂಬಹರಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಜೀವರು
ಬಿಂಬನೇ ತಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ
ಇಂಬುಯೆನಿಪ ಸ್ವರೂಪದೇಹೋಪಾಧಿಯೆನಿಸುವುದು
ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಭಾವ ತಿಳಿಯದೆ
ಶುಂಭರಾದರು ದ್ವಿಜರು ಕೆಲವರು
ಗುಂಭವಾಗಿದರ್ಥಯಿರುವುದು ಪರಮಗೋಪಿತವು ||೨೩||

ಸತ್ಯವಾಗಿಹ ಆತ್ಮರೂಪವ
ನಿತ್ಯವಾದೌಪಾಧಿಯೆನಿಪುದು
ವ್ಯತ್ಯವುಯೇನಿಲ್ಲ ನೋಡಲು ಗೊತ್ತು ತಿಳೀಯದೆಲೆ
ವ್ಯತ್ಯಯಾರ್ಥವ ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸದೆ
ಸತ್ಯವಾದುದು ತಿಳಿಯಾಲಾ ಹರಿ
ಭೃತ್ಯರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಪರಸುಖವೆಯ್ದಿ ಮೋದಿಪನು ||೨೪||

ಅಂತರಾತ್ಮನು ಸಕಲಜೀವರ
ಅಂತರಂಗ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಿ
ನಿಂತು ತಾ ಸರ್ವಾಂಗವ್ಯಾಪಕನಾಗಿಯಿರುತಿಪ್ಪ
ಸಂತತದಿ ತಾ ನಂದರೂಪನ-
ನಂತ ಜೀವಸ್ವರೂಪಬಹಿರದಿ
ನಿಂತು ಸದ್ವಿಜ್ಞಾನರೂಪದಿ ಆತ್ಮಯೆನಿಸಿಪ್ಪ ||೨೫||

ಈತನಂತಾನಂತರೂಪದಿ
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ದಾಸಜನರಿಗೆ
ನೀತಫಲಗಳ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ತಾನೆ ಕೊಡುತಿಹನು
ಜಾತ ಸೂರ್ಯಾನಂತನಿಭ ನಿಜ-
ಜ್ಯೋತಿಮಯ ಸತ್ತೇಜೋಮೂರುತಿ
ದಾತಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನು ತಾನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||೨೬||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridanu kELuvudu

paramakaruNAkaranu lOkake
caraNasEvakarAda janarige
surarataruvadante kAmita niruta koDutippa
SaraNu pokkeno duHKamayaBava
araNadATisu SrIGra ninnaya
caraNayugadali ennaniTTu sahalo guruvarane ||1||

initu bAlana vAkya lAlisi
munikulOttamanAda yativara
matimatAnvaranAda bAlana nODi santasadi
manadi yOcisi saptavatsara
tanayagAgalu muMji mADisi
vinayadindASramava koTTU vyAsamuniyenda ||2||

munde tA brahmaNyayativara
pondi tA SrIpAdarAyara
munde bAlanu nimma sannidhiyalliralenda
madhvamatavuddarisalOsuga
banda bAlana tatvatiLIdU
Candadali tA vidyepELida vEdyamatige ||3||

mUlamUvattELu granthada
jAlaTIkATippaNIsaha
pELi tA SrIpAdarAjaru dhanyarenisidaru
SIlagurubrahmaNyatIrtharu
kAlaladali vaikunTha lOkava
SIlamanadali hariya smarisuta tAve pondidaru ||4||

andu gurugaLa Candadindali
ondu vRUndAvanadi pUjisi
banda BUsuratatige BOjana kanaka dakShiNeya
Candadidaliyittu dinadina
indirESana Bajisutali tA-
nandu gurugaLa prItipaDisida vyAsamunirAya ||5||

muLLabAgila maThada madhyadi
oLLemuttina citradAsana-
dalli tA kuLItirdu SiShyara tatige nityadali
KullamAygaLa matavicArava
suLLumADida madhvaSAstraga-
Lella BOdisi hariye sarvOttamanu nijavenda ||6||

EkonArayaNane layadala-
nEka jIvara tanna jaTharadi
EkaBAgadaliTTu lakumiya BujagaLAntaradi
SrIkaranu tA SUnyanAmadi
EkarUpava pondugoLisuta
SrIkarAtmakavaTada patradi yOganidriyanu ||7||

mADutiralAkAlakaMBraNi
pADijayajavendu stavanava
mADi BOdisi sRuShTikAlavu prAptavAgihado
nODi jIvara udaradiruvara
mADi BAgava mUrumuShTiya
oDeya tAnE sRuShTimADida sr^RujyajIvarana ||8||

AdinArAyaNane mUlanu
vEdagamyAnantanAmaka
AdanAtanu aMSirUpanu viSvatOmuKanu
pAdahastAdyavayangaLu
vEdarASige nilukalAravu
vEdamAniyu lakumi tiLiyaLu tiLiva sarvaj~ja ||9||

viSvatOmuKa cakShu karNanu
viSvatOdaranABi kukShanu
viSvatOkaTi Uru jAnU janGayuga gulPa
viSvatOmaya pAdavArija
viSvatAMguli rAjinaKagaLu
viSvakAyanu viSvadoLagiha viSva viSvESa ||10||

padapANiyu javanapiDivanu
opita SRuti kaNkELinODvanu
aparamahamana Siriyu ariyaLu surara pADEnu
japisi kANuvenendu lakumiyu
aparimita tA rUpadharisI
tapisis guNagaLa rASiyoLu tAnondu tiLililla ||11||

andupOgiha lakumirUpaga-
LindigU baralilla kAraNa-
Candadindali vEdapELvedananta mahimendu
onderUpadi halavurUpavu
ondeguNadoLanantaguNagaLu
endigAdaru pondiyippavanutakAladali ||12||

pUrNavenipavu guNagaNangaLu
pUrNavenipavu avayavangaLu
pUrNavenipavu rUpakarmagalAvakAladali
pUrNanagumuKa kanThahRudayanu
pUrNajAnu sukakSha kukShanu
pUrNakaTi taTi nABi Uru jAnu janGagaLu ||13||

pUrNagulPa supAdapadumavu
pUrNavAdaMguliya saMGavu
pUrNa-naKa-dhvaja-vajra-cakra-suSanKa rEKegaLu
pUrNavAdudu aMSirUpavu
pUrNavAdudu aMSarUpavu
pUrNavAgihavella jIvara biMbarUpagaLu ||14||

puruSha strIyaLuyeMba BEdadi
eraDu rUpagaLuntu Itage
puruShanAmaka nandamaya balaBAga tAnenipa
karesuvenu vij~jAnamaya tA-
narasiyenisuta vAmaBAgadi
iruve kAraNa svaramaNanu tAnAgiyirutippa ||15||

nArAyaNanu puruSharUpadi
nAra ayaNiyu strIya rUpadi
bEreyallavu tAne I vidha eraDurUpadali
tOrutippanu strIya rUpave
cArutara sirivatsanAmadi
sEriyippanu puruSharUpadi vakShOmandiradi ||16||

lakumidEvigebiMbavenipudu
sakala strIyara gaNadalippudu
vyakutavAgidudAdikAladi mukuti sEridaru
vikalavAgadu yendigAdaru
niKiLajagadali vyApisippudu
lakumiramaNiya laSShyavillade sRujipa tAnella ||17||

puruShajIvara hRudayadali tA
puruSharUpadi biMbanenisuva
iruva sarvada praLayadalisaha biDanu trividharanu
karesutippanu jIvanAmadi
beretu karmavamADi mADisi
nirutajIvara karmarASige guriyamADuvanu ||18||

mUlanArAyaNanu tA balu
lIlemADuva nevadi tAne vi-
SAlaguNagaNa-sAMSa-j~jAnAnanMda -SuBakAya
bAlarUpava dharisi vaTadele
Alayadi Sir-BUmi–durgera-
lOlanAdAmadhumanABane vyakuta tAnAda ||19||

nAnAvidhadavatAragaLige ni-
dAna bIjavuyenisutippodu
mIna-kUrma-varAha mdalU svAMSakaLerUpa
tAne sakalake mUlakAraNa
tAne tannaya rUpa samudaya
tAne tannaliyiDuva pralayadanEkannisuvanu ||20||

rAmar^r^rUpavanantayippadu
vAmanAdiyananta kRuShNaru
sImavillade rUpasantati bEre rOruvudu
hEmanirmita mUrtigoppuva
cAmikaramayacAruBUShaNa-
stOma nODuva janara sanGake bEretOrpante ||21||

aMSiyali saMSlESha aikyavu
aMSa samuhavu eydutOrpudu
saMSayEnidaralli teneyoLu kALgaLiddaMte
BraMSarAgade sumatagaLu pra-
saMSamALpa suSAstradali ni-
ssaMSayAtmakarAgi manadRuDha mADi nODuvudu ||22||

biMbahari pratibiMbajIvaru
biMbanE tA mUla kAraNa
iMbuyenipa svarUpadEhOpAdhiyenisuvudu
eMba vAkyada BAva tiLiyade
SuMBarAdaru dvijaru kelavaru
guMBavAgidarthayiruvudu paramagOpitavu ||23||

satyavAgiha AtmarUpava
nityavAdaupAdhiyenipudu
vyatyavuyEnilla nODalu gottu tiLIyadele
vyatyayArthava mADi keDisade
satyavAdudu tiLiyAlA hari
BRutyarAgraNiyAgi parasuKaveydi mOdipanu ||24||

antarAtmanu sakalajIvara
antaraMga svarUpa dEhadi
nintu tA sarvAMgavyApakanAgiyirutippa
santatadi tA naMdarUpana-
nanta jIvasvarUpabahiradi
nintu sadvij~jAnarUpadi Atmayenisippa ||25||

ItanantAnantarUpadi
prItipUrvaka dAsajanarige
nItaPalagaLa sarvavyApaka tAne koDutihanu
jAta sUryAnantaniBa nija-
jyOtimaya sattEjOmUruti
dAtagurujagannAthaviThalanu tAne paripUrNa ||26||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 03

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನ ಕೇಳುವುದು||

ಆನಮಿಪೆ ಗುರುರಾಯನಂಘ್ರಿಗೆ ಸಾನುರಾಗದಿ ಸರ್ವಕಾಲಕೆ
ದೀನಜರುದ್ಧಾರಿ ಜನರಘಹಾರಿ ಶುಭಕಾರಿ
ನೀನೆಯೆನುತಲಿ ದೀನನಾಗೀ ನಾನೆ ನಿನ್ನನು ಬೇದಿಕೊಂಬೆನೊ
ನೀನೆ ಪಾಲಿಸು ಪ್ರಭುವೆ ಸ್ವಶಿತ ಜನರಸುರತರುವೆ ||೧||

ಆ ಯುಗದಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಮಕ
ರಾಯನೀ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾ-
ರಾಯನಾಗ್ಯವತರಿಸಿ ದಶಮತಿಮತವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ
ತೋಯಜಾಂಬಕಲಕುಮಿಪತಿನಾ-
ರಾಯಣನೆ ತಾ ಸರ್ವರುತ್ತಮ
ತೋಯಜಾಸನದಿವಿಜರೆಲ್ಲರು ಹರಿಗೆ ಸೇವಕರೂ ||೨||

ಇನಿತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ತೆಗೆದೂ
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಭಜಿಸುವ
ಜನರ ಸಂತತಿಗರುದಿ ಮುಕುತಿಯ ಪಥವ ತೋರಿಸಿದ
ಮುನುಕುಲೋತ್ತಮ ಯತಿಶಿರೋಮಣೀ
ಕನಕದಾಸನ ಪ್ರಿಯನು ಸಂಯಮಿ-
ಗಣಕೆ ರಾಜನು ಯದುವರೇಶನ ಭಜಿಸಿ ತಾ ಮೆರೆದ ||೩||

ಈತ ಪುಟ್ಟಿದ ಚರ್ಯವರುಹುವೆ
ಭೂತಳದೊಳಾಶ್ಚರ್ಯವೆಂದಿಗು
ಭೂತ ಭಾವಿ ಪ್ರವರ್ತಕಾಲದಲಿಲ್ಲ ನರರೊಳಗೆ
ಜಾತನಾದರು ಜನವಿಲಕ್ಷಣ
ವೀತದೋಷ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮನು
ಖ್ಯಾತನಾದನು ಜಗದಿ ಸರ್ವದ ಜನನ ಮೊದಲಾಗಿ ||೪||

ದಕ್ಷಿಣದಿ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಿ
ದಕ್ಷನೆನಿಸಿದ ದೇಶಮುಖರಲಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯಕನೆನಿಸಿ ಲೋಕದಿ ಖ್ಯಾತನಾಗಿಪ್ಪ
ಯಕ್ಷನಾಥನ ಧನದಿ ತಾನೂ
ಲಕ್ಷಿಕರಿಸನು ಯೆನಿಪನಾತಗೆ
ಲಕ್ಷಣಾಂಕಿತಳಾದ ಜಯವತಿಯೆಂಬ ಸತಿಯುಯುಯುಂಟು ||೫||

ಜಲಜ ಜಯಿಸುವ ವದನ ನೈದಲಿ
ಗೆಲುವ ನಿರ್ಮಲ ನಯನಯುಗಳವು
ಲಲಿತ ಚಂಪಕನಾಸ ದರ್ಪಣಕದಪು ಶುಭಕರಣ
ಚಲುವದಾಡಿಯ ರದನ ಪಂಕ್ತಿಯು
ಕಲಿತರಕ್ತಾಧರದಿ ಮಿನುಗುತ
ಚಲಿಪಮಂದಸ್ಮಿತದಿ ಶೋಭಿಪ ಚುಬುಕ ರಾಜಿಪುದು ||೬||

ಕಂಬು ಪೋಲುವ ಕಂಠದೇಶವು
ಕುಂಭಿ ಶುಂಡ ಸಮಾನ ಬಾಹೂ
ಅಂಬುಜೋಪಮ ಹಸ್ತಯುಗಳವು ಕಾಂಚನಾಭರಣ
ರಂಭೆಯುಳ ಕುಚಯುಗಳ ಸುಂದರ
ಕುಂಭ ಪೋಲ್ವವು ಉದರದೇಶವು
ರಂಭಪರಣ ಸುರೋಮರಾಜಿತ ಮೂರು ವಳಿಯುಪ್ಪೆ ||೭||

ಗುಂಭನಾಭಿಯ ಸುಳಿಯು ಸುರನದಿ
ಯಂಬುಸುಳಿಯಂದದಲಿ ನಾರಿ ನಿ-
ತಮ್ಬಪುಲಿನವು ಕದಲಿಊರು ಜಾನುಕನ್ನಡಿಯು
ಶಂಬರಾರಿಯ ತೂಣ ಜಂಘಯು
ಅಂಬುಜೋಪಮಚರಣ ಪುತ್ಥಳಿ-
ದೊಂಬೆಯಂದದಿ ಸಕಲಭೂಷಣದಿಂದಲೊಪ್ಪಿದಳು ||೮||

ಶಿರಿಯೋ ಭಾಗ್ಯದಿ ಚಲ್ವಿನಿಂದ-
ಪ್ಸರಯೋ ರೂಪದಿ ರತಿಯೊ ಕ್ಷಮದಲಿ
ಧರೆಯೊ ದಯದಲಿ ನಿರುತ ವರಮುನಿಸತಿಯೊ ಪೇಳ್ವೆರ್ಗೆ
ಅರಿಯದಂತಾ ನಾರಿ ಶಿರೋಮಣಿ
ಪಿರಿಯ ಶಿರಿಗುಣರೂಪದಿಂದಲಿ
ಮೆರೆಯುತಿಪ್ಪಳು ರಾಜಸದನದಿ ಲಕುಮಿ ತೆರೆದಂತೆ ||೯||

ದೇಶಪತಿಯತಿವೃದ್ಧನಾತಗೆ
ಕೂಸುಯಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಯೋಚಿಸೆ
ದೇಶತಿರುಗುತ ಬಂದನಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮುನಿರಾಯ
ವಾಸಗೈಸಲು ತನ್ನ ಮನಿಯಲಿ
ಮಾಸನಾಲಕರಲ್ಲಿ ಯತಿವರ-
ಈಶ ಸೇವೆಯಮಾಡಿ ತಾನಾ ಮುನಿಯ ಬೆಸಗೊಂಡ ||೧೦||

ಎನಗೆ ಸುತ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲವೊ
ಜನುಮಸಾರ್ಥಕವಾಗೊ ಬಗೆಯೂ
ಎನಗೆ ತೋರದು ನೀವೆ ಯೋಚಿಸಿ ಸುತನ ನೀಡುವುದು
ಎನಲು ನರವರ ವಚನಲಾಲಿಲಿ
ಮುನಿಕುಲೋತ್ತಮ ನುಡಿದ ನರವರ!
ನಿನಗೆ ಸಂತತಿಯುಂಟು ಕೃಷ್ಣನ ಭಜಿಸು ಸತಿಸಹಿತ ||೧೧||

ಎಂದು ಮುನಿವರ ಚಂದದಿಂದಲಿ
ಒಂದು ಫಲವಭಿ ಮಂತ್ರಿಸಿತ್ತೂ
ಮುಂದಿನೀದಿನಕೊಬ್ಬ ತನಯನು ನಿನಗೆ ಪುಟ್ಟುವನು
ತಂದು ನೀವಾಸುತನ ನಮಗೇ
ಪೊಡಿಸುವದೂ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೂ
ಕಂದನಾಗುವ ನಿಜವು ವಚನವು ಕೇಳೋ ನರಪತಿಯೆ ||೧೨||

ಯಾದವೇಶನ ಭಜನೆ ಗರ್ಹನು
ಆದ ಬಾಲಕ ಗರ್ಭದಿರುವನು
ಆದರಿಸಿ ಪರಿಪಾಲಿಸೂವದು ನಮ್ಮದಾಗಮನ
ವಾದನಂತರ ನಿನ್ನ ಸದನದಿ
ಹಾದಿ ನೋಡುತ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು
ಸಾಹಿಸೂವೆವುಯೆಂದು ಯತಿವರ ನುಡಿದು ತಾ ನಡೆದ ||೧೩||

ಪೋಗಲಾ ಯತಿನಾಥ ಮುಂದಕೆ
ಆಗಲಾತನ ಸತಿಯು ಗರ್ಭವ
ಜಾಗು ಮಾಡದೆ ಧರಿಸಿ ಮೆರೆದಳು ಆಯತಾಂಬಕೆಯು
ನಾಗರೀಯರ ಸತಿಯರೆಲ್ಲರು
ಆಗ ಸಂತಸದಿಂದ ನೆರೆದರು
ಬ್ಯಾಗ ರಾಜನ ರಾಣಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದುದಾಶ್ಚರ್ಯ ||೧೪||

ಸಣ್ನ ನಡು ತಾ ಬೆಳೆಯೆ ತ್ರಿವಳಿಯು
ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೇ ಕಾಣದಾಗಲು
ನುಣ್ಣಗೇ ಮೊಗವರಿಯೆ ಚೂಚುಕವೆರಡು ಕಪ್ಪಾಗೆ
ತಿಣ್ನ ಪಚ್ಚಳ ಬೆಳೆಯೆ ಗಮನವು
ಸಣ್ಣದಾಗಲು ಬಿಳುಪು ಒಡೆಯೇ
ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ಬಿನ ಮಿಂಚು ಬೆಳೆಯಲು ಗರ್ಭಲಾಂಛನವು ||೧೫||

ಬಿಳಿಯ ತಾವರೆಯೊಳಗೆಯಿರುತಿಹ
ಅಲಿಯ ಸಮುದಾಯವೇನೋ ಆಗಸ
ದೊಳಗೆ ದಿನದಿನ ಬೆಳೆಯೋ ಚಂದ್ರನ ಕಳೆಯೊಕನಕಾದ್ರಿ
ಯೊಳಗೆ ರಾಜಿಪ ಅಂಬುಧರತೆರ
ಪೊಳೆವ ಕಾಂತಿಯ ಚಲ್ವಿನಾನನ-
ದೊಳಗೆ ಮಿರುಗುವ ಗುರುಳುಗಳೊ ಸಲೆನಡುವಿನೋಳ್ತಾನೆ ||೧೬||

ಪೊಳೆವ ಗರ್ಭವಿದೇನೊ ಕುಚಯುಗ
ತೊಳಪು ಚೂಚುಕ ಕಪ್ಪಿನಿಂದಲಿ
ಪೊಳೆಯುತಿರ್ದಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಮಾಡಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ
ತಳಿರುಪೋಲುವ ಅಡಿಗಳಿಂದಲಿ
ಚಹಲುವಕದಳೀ ಊರುಯುಗದೀ
ಬಲಕಿ ಬಾಗುತ ನಡೆಯೊ ಲಲನೆಯೊ ನಡಿಗೆ ಶೋಭಿಪದು ||೧೭||

ಚಂದ್ರಮುಖಿಯಳ ಜಠರಮೆಂಬಾ
ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಮಣೀಯ ಮಧ್ಯದಿ
ಚಂದ್ರನಂದದಿ ಸಕಲಲೋಕನಂದಕರವಾದ
ಚಂದ್ರಬಿಂಬವ ಜೈಪ ಶಿಶು ತಾ
ಇಂದ್ರನಂದದಿ ಗರ್ಭದಿರಲೂ
ಸಾಂದ್ರತನುರುಚಿಯಿಂದಲೊಪ್ಪುತ ಮೆರೆದಳಾ ಜನನೀ ||೧೮||

ಕಾಂಚನಾಂಗಿಯ ಗರ್ಭಧಾರಣ
ಲಾಂಛನೀ ಪರಿ ನೋದಿ ನೃಪ ರೋ-
ಮಾಂಚನಾಂಕಿತ ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಭೂಮಿ ದಿವಿಜರಿಗೆ
ವಾಂಛಿತಾರ್ಥವನಿತ್ತು ಮನದಲಿ
ಚಂಚಲಿಲ್ಲದೆ ನಾರಿಮಣಿಗೇ
ಪಂಚಮಾಸಕೆ ಕುಸುಮಮುಡಿಸೀ ಮಾಡ್ದ ಸೀಮಂತ ||೧೯||

ನಾರಿಗಾಗಲು ಬಯಕೆ ಪರಿಪರಿ
ಆರುತಿಂಗಳು ಪೋಗುತಿರಲೂ
ದೂರ ದೇಶದಲಿಂದಲಾಗಲೆ ಬಂದ ಮುನಿರಾಯ
ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಯು ಯತಿಯ ಪಾದಕೆ
ಸಾರಿನಮನವಮಾಡೆ ಗುರುವರ
ಧೀರತನಯನ ಬ್ಯಾಗ ನೀ ಪಡಿಯೆಂದು ಹರಸಿದನು ||೨೦||

ಬಾಲೆಬರಿರೊಳಗಿಪ್ಪ ಶಿಶು ಗೋ-
ಪಾಲಪದಯುಗ ಭಕ್ತನವನಿಗೆ
ಪಾಲಕಾಗಿಹ ಹರಿಯ ಮಜ್ಜನಮಾಡಿ ನಿತ್ಯದಲಿ
ಪಾಲಿನಿಂದಲಿ ಗರ್ಭದಲೆ ತಾ
ಬಾಲಗೀಪರಿ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತೂ
ಪಾಲಿಸೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು ನಿಂತರಾಗಲ್ಲೇ ||೨೧||

ಬಳಿಕ ಬರಲಾಪ್ರಸವಕಾಲದಿ
ಪೊಳೆವ ಮಿಸುಣಿಯ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೇ
ತೊಳಪು ಸುಂದರ ಬೊಬೆಯಂದದಿ ಶಿಶುವು ಕಣ್ಗೊಪ್ಪೆ
ಕಳೆಗಳಿಂದಲಿ ನಭದಿ ದಿನದಿನ
ಬೆಳೆವ ಚಂದ್ರನೊ ಎನಿಪ ಬಾಲಕ
ಬೆಳಗುತೋರಿದ ಸೂತಿಕಾಗೃಹದೊಳಗೆ ತಾ ಜನಿಸೀ ||೨೨||

ಅಂಬುಜಾಪ್ತನು ತಾನೆಯಿಳದೀ
ಕುಂಭಿಣೀಯಲಿ ಬಂದನೇನೋ
ತುಂಬಿಸೂಸುವ ತೇಜದಿಂದಲಿ ಬಾಲ ಶೋಭಿಸಿದ
ಸಂಭ್ರಮಾಯಿತು ಮುನಿಗೆ ಹರಿಪ್ರತಿ-
ಬಿಂಬನಾಗಿಹ ಬಾಲರೂಪವ-
ನಂಬಕದ್ವಯದಿಂದ ನೋಡೀ ಹರುಷಪುಲಕಾಂಕ ||೨೩||

ಆಗ ಯತಿವರ ಬಂದು ಶಿಶುವಿನ
ಬೇಗ ತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಡೆದನು
ಸಾಗರೋದ್ಭವ ಸುಧೆಯು ಕಲಶವ ಗರುಡನೊಯ್ದಂತೆ
ಜಾಗುಮಾಡದೆ ಮುನಿಪ ತಾನನು
ರಾಗದಿಂದಲಿ ಶಿಶುವಿನೀಪರಿ
ತೂಗಿ ಲಾಲಿಸಿ ಪಾಲುಬೆಣ್ಣೆಯ ತಾನೆ ನೀಡುತಲಿ ||೨೪||

ಇಂದು ತೆರದಲಿ ಬಾಲ ಕಳೆಗಳ
ಹೊಂದಿ ದಿನದಿನ ವೃದ್ಧಿಯೆಯ್ದಿದ
ಕಂದರಂದದಿ ಹಟಗಳಿಲಲ್ಲವೊ ಮೂರ್ಖತನವಿಲ್ಲಾ
ಮಂದಮತಿ ತಾನಲ್ಲ ಬುಧವರ
ವೃಂದವಂದಿತ ಪಾದಪಂಕಜ
ದಿಮ್ದ ಶೋಭಿತನಾಗಿ ಮಠದಲಿ ಪೊಂದಿಯಿರುತಿಪ್ಪ ||೨೫||

ಪೊಳೆವ ಪಲ್ಗಳು ಬಾಯಲೊಪ್ಪಿಗೆ
ತೊಳಪು ನಗೆಪುಖ ಸೊಬಗು ಸೂಸುವ
ಹೊಳೆವ ಕಂಗಳು ನುಣುಪುಪಣೆ ಮುಂಗುರುಳು ತಾ ಹೊಳೆಯೆ
ಸುಳೀಯನಾಭಿಯು ಉದರವಳಿತ್ರಯ
ಎಳೆಯ ಶಂಕರಿ ತೋಳು ಯುಗಳವು
ಜೋಲಿದಂಬೇಗಾಲು ನಡಿಗೆಯ ಸೊಗಸು ಶೋಭಿಪದೂ ||೨೬||

ಧೂಳೀಸೋಕಲು ಸುಂದರಾಂಗವು
ನೀಲ ಮೇಘದ ತೆರನೆ ತೋರ್ಪದು
ನೀಳಮಾರ್ಗದಿ ನಲಿದು ನಡೆವನು ಬೀಳುತೇಳುತಲಿ
ತಿಳಿಯದತಿಸಂತೋಷವಾರಿಧಿ
ಯೊಳಗೆ ಸಂತತ ಮುನಿಪ ಮುಳುಗಿದ
ಪೇಳೆಲೆನವಶವಲ್ಲ ಬಾಲನ ಲೀಲೆ ಸುಖಮಾಲೆ ||೨೭||

ಬಾಲೆ ಲೀಲೆಯ ನೋದಿ ಹಿಗುಉವ
ಲಾಲನೆಯ ತಾ ಮಾಡಿ ಪಾಡುವ
ಲೋಲಕುಂತಲ ಮುಖವ ಚಿಂಬಿಪ ಗೋಪಿಯಂದದಲಿ
ಪಾಲಸಾಗರ ಶಯನ ಪದಯುಗ
ಲೋಲಬಾಲಕ ಎನಗೆ ದೊರೆಗನು
ಪೇಳಲೇನಿಹದೆನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೆ ಫಲಿಸಿಹುದೋ ||೨೮||

ಆಡುತಿಹನೆಳೆ ಮಕ್ಕಳೊಡನೇ
ಮಾಡುತಿಹ ತಾನೊಮ್ಮೆ ಲೀಲೆಯ
ನೋಡುತಿಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳುತಲಿ ಬಾಲರಾಟವನೂ
ಕೂಡೆ ಮನಿಮನಿ ತಿರುಗತಿಪ್ಪನು
ರೂಢಿಜನರನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ
ಗಾಡಿಕಾರನು ಕೃಷ್ಣತೆರದಲಿ ಲೀಲೆಮಾಡಿದನು ||೨೯||

ಪಾಡುವಂ ಜನರನ್ನು ಪರಿಪರಿ
ನೋಡುವಂ ಥರಥರದಿ ಹಾಸ್ಯವ
ಮಾಡುವಂ ತಾನರ್ಥಿಸುತಲವರೊಡನೆ ಇರುತಿಪ್ಪ
ಕ್ರೀಡಿಸುತಲಾಪುರದ ಬಾಲರ
ಮೂಢಬಾಲನ ತೆರದಿ ತೋರಿದ ಗೂಢಬಾಲಕನೂ ||೩೦||

ಪಿಂತೆ ನಾರದಮುನಿಯ ವಚನವ
ಚಿಂತಿಸೀಪರಿ ತನ್ನ ಮನದಲಿ
ಕಂತುಜನಕನ ಸರ್ವಕಾಲದಿ ನೋಡಿ ನಲಿತಿಪ್ಪ
ಅಂತರಂಗದಿ ಶಿರಿಯ ರಮಣನ
ಇಂತು ಭಜನೆಯಗೈದು ಬಾಲಕ
ಅಂತುತಿಳಿಸದೆ ತಾನೆ ಪ್ರಾಕೃತರಂತೆಯಿರುತಿಪ್ಪ ||೩೧||

ಪೋತಗಾಯಿತು ಪಂಚವತ್ಸರ
ನೀತದೇಸರಿ ಧೂಳಿಯಕ್ಷರ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಬರೆದು ತೋರಲಿ ಬಾಲ ತಾ ನುಡಿದ
ತಾನ ಎನಯ ಮಾತು ಕೇಳೆಲೊ
ಧಾತನಾಂಡಕೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು ತಾನೆ ಪೂರ್ಣನು ಸರ್ವರುತ್ತಮನು ||೩೨||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridana kELuvudu||

Anamipe gururAyananGrige
sAnurAgadi sarvakAlake
dInajaruddhAri janaraGahAri SuBakAri
nIneyenutali dInanAgI
nAne ninnanu bEdikoMbeno
nIne pAlisu praBuve svaSita janarasurataruve ||1||

A yugadi prahlAdanAmaka
rAyanI yugadalli vyAsA-
rAyanAgyavatarisi daSamatimatava sthApisida
tOyajAMbakalakumipatinA-
rAyaNane tA sarvaruttama
tOyajAsanadivijarellaru harige sEvakarU ||2||

initu SAstrada sAra tegedU
vinayadindali tanna Bajisuva
janara santatigarudi mukutiya pathava tOrisida
munukulOttama yatiSirOmaNI
kanakadAsana priyanu saMyami-
gaNake rAjanu yaduvarESana Bajisi tA mereda ||3||

Ita puTTida caryavaruhuve
BUtaLadoLAScaryavendigu
BUta BAvi pravartakAladalilla nararoLage
jAtanAdaru janavilakShaNa
vItadOSha viSESha mahimanu
KyAtanAdanu jagadi sarvada janana modalAgi ||4||

dakShiNadi bannUru grAmadi
dakShanenisida dESamuKarali
lakShminAyakanenisi lOkadi KyAtanAgippa
yakShanAthana dhanadi tAnU
lakShikarisanu yenipanAtage
lakShaNAMkitaLAda jayavatiyeMba satiyuyuyunTu ||5||

jalaja jayisuva vadana naidali
geluva nirmala nayanayugaLavu
lalita caMpakanAsa darpaNakadapu SuBakaraNa
caluvadADiya radana panktiyu
kalitaraktAdharadi minuguta
calipamaMdasmitadi SOBipa cubuka rAjipudu ||6||

kaMbu pOluva kanThadESavu
kuMBi SunDa samAna bAhU
aMbujOpama hastayugaLavu kAncanABaraNa
raMBeyuLa kucayugaLa suMdara
kuMBa pOlvavu udaradESavu
raMBaparaNa surOmarAjita mUru vaLiyuppe ||7||

guMBanABiya suLiyu suranadi
yaMbusuLiyandadali nAri ni-
tambapulinavu kadali^^Uru jAnukannaDiyu
SaMbarAriya tUNa janGayu
aMbujOpamacaraNa putthaLi-
doMbeyandadi sakalaBUShaNadiMdaloppidaLu ||8||

SiriyO BAgyadi calvininda-
psarayO rUpadi ratiyo kShamadali
dhareyo dayadali niruta varamunisatiyo pELverge
ariyadantA nAri SirOmaNi
piriya SiriguNarUpadindali
mereyutippaLu rAjasadanadi lakumi teredante ||9||

dESapatiyativRuddhanAtage
kUsuyillade bahaLa yOcise
dESatiruguta bandanA brahmaNyamunirAya
vAsagaisalu tanna maniyali
mAsanAlakaralli yativara-
ISa sEveyamADi tAnA muniya besagonDa ||10||

enage suta santAnavillavo
janumasArthakavAgo bageyU
enage tOradu nIve yOcisi sutana nIDuvudu
enalu naravara vacanalAlili
munikulOttama nuDida naravara!
ninage santatiyuMTu kRuShNana Bajisu satisahita ||11||

endu munivara candadindali
ondu PalavaBi mantrisittU
mundinIdinakobba tanayanu ninage puTTuvanu
tandu nIvAsutana namagE
poDisuvadU nimage mattU
kandanAguva nijavu vacanavu kELO narapatiye ||12||

yAdavESana Bajane garhanu
Ada bAlaka garBadiruvanu
Adarisi paripAlisUvadu nammadAgamana
vAdanantara ninna sadanadi
hAdi nODuta nAlku tingaLu
sAhisUvevuyendu yativara nuDidu tA naDeda ||13||

pOgalA yatinAtha mundake
AgalAtana satiyu garBava
jAgu mADade dharisi meredaLu AyatAMbakeyu
nAgarIyara satiyarellaru
Aga santasadinda neredaru
byAga rAjana rANi garBiNiyAdudAScarya ||14||

saNna naDu tA beLeye trivaLiyu
kaNNugaLigE kANadAgalu
nuNNagE mogavariye cUcukaveraDu kappAge
tiNna paccaLa beLeye gamanavu
saNNadAgalu biLupu oDeyE
kaNNu pUrbina mincu beLeyalu garBalAnCanavu ||15||

biLiya tAvareyoLageyirutiha
aliya samudAyavEnO Agasa
doLage dinadina beLeyO chandrana kaLeyokanakAdri
yoLage rAjipa aMbudharatera
poLeva kAntiya calvinAnana-
doLage miruguva guruLugaLo salenaDuvinOLtAne ||16||

poLeva garBavidEno kucayuga
toLapu cUcuka kappinindali
poLeyutirdaLu garBadhAraNemADi vanajAkShi
taLirupOluva aDigaLindali
cahaluvakadaLI UruyugadI
balaki bAguta naDeyo lalaneyo naDige SOBipadu ||17||

chandramuKiyaLa jaTharameMbA
chandrakAntada maNIya madhyadi
chandranandadi sakalalOkanandakaravAda
chandrabiMbava jaipa SiSu tA
indranandadi garBadiralU
sAndratanuruciyindalopputa meredaLA jananI ||18||

kAncanAngiya garBadhAraNa
lAnCanI pari nOdi nRupa rO-
mAncanAnkita haruShadindali BUmi divijarige
vAnCitArthavanittu manadali
cancalillade nArimaNigE
pancamAsake kusumamuDisI mADda sImaMta ||19||

nArigAgalu bayake paripari
ArutingaLu pOgutiralU
dUra dESadalindalAgale banda munirAya
vArijAkShiyu yatiya pAdake
sArinamanavamADe guruvara
dhIratanayana byAga nI paDiyendu harasidanu ||20||

bAlebariroLagippa SiSu gO-
pAlapadayuga Baktanavanige
pAlakAgiha hariya majjanamADi nityadali
pAlinindali garBadale tA
bAlagIpari j~jAnavittU
pAlisI brahmaNyatIrtharu nintarAgallE ||21||

baLika baralAprasavakAladi
poLeva misuNiya pAtreyoLagE
toLapu sundara bobeyaMdadi SiSuvu kaNgoppe
kaLegaLindali naBadi dinadina
beLeva candrano enipa bAlaka
beLagutOrida sUtikAgRuhadoLage tA janisI ||22||

aMbujAptanu tAneyiLadI
kuMBiNIyali baMdanEnO
tuMbisUsuva tEjadiMdali bAla SOBisida
saMBramAyitu munige hariprati-
biMbanAgiha bAlarUpava-
naMbakadvayadinda nODI haruShapulakAnka ||23||

Aga yativara baMdu SiSuvina
bEga tA svIkarisi naDedanu
sAgarOdBava sudheyu kalaSava garuDanoydaMte
jAgumADade munipa tAnanu
rAgadiMdali SiSuvinIpari
tUgi lAlisi pAlubeNNeya tAne nIDutali ||24||

indu teradali bAla kaLegaLa
hondi dinadina vRuddhiyeydida
kandarandadi haTagaLilallavo mUrKatanavillA
mandamati tAnalla budhavara
vRundavandita pAdapankaja
dimda SOBitanAgi maThadali pondiyirutippa ||25||

poLeva palgaLu bAyaloppige
toLapu nagepuKa sobagu sUsuva
hoLeva kangaLu nuNupupaNe munguruLu tA hoLeye
suLIyanABiyu udaravaLitraya
eLeya Sankari tOLu yugaLavu
jOlidaMbEgAlu naDigeya sogasu SOBipadU ||26||

dhULIsOkalu sundarAMgavu
nIla mEGada terane tOrpadu
nILamArgadi nalidu naDevanu bILutELutali
tiLiyadatisantOShavAridhi
yoLage santata munipa muLugida
pELelenavaSavalla bAlana lIle suKamAle ||27||

bAle lIleya nOdi higu^^uva
lAlaneya tA mADi pADuva
lOlakuntala muKava ciMbipa gOpiyandadali
pAlasAgara Sayana padayuga
lOlabAlaka enage doreganu
pELalEnihadenna puNyada Palave PalisihudO ||28||

ADutihaneLe makkaLoDanE
mADutiha tAnomme lIleya
nODutiha AScaryagoLutali bAlarATavanU
kUDe manimani tirugatippanu
rUDhijanaranu mOhagoLisuva
gADikAranu kRuShNateradali lIlemADidanu ||29||

pADuvaM janarannu paripari
nODuvaM tharatharadi hAsyava
mADuvaM tAnarthisutalavaroDane irutippa
krIDisutalApurada bAlara
mUDhabAlana teradi tOrida gUDhabAlakanU ||30||

pinte nAradamuniya vacanava
cintisIpari tanna manadali
kantujanakana sarvakAladi nODi nalitippa
antarangadi Siriya ramaNana
intu Bajaneyagaidu bAlaka
antutiLisade tAne prAkRutaranteyirutippa ||31||

pOtagAyitu pancavatsara
nItadEsari dhULiyakShara
prItiyindali baredu tOrali bAla tA nuDida
tAna enaya mAtu kELelo
dhAtanAnDake muKya gurujaga
nnAtha viThalanu tAne pUrNanu sarvaruttamanu ||32||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 02

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುಣಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕ್ತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು ||

ಆದಿಯುಗದಲಿ ಧರಣಿ ಮಾನಿನಿ
ಆದಿ ದೈತ್ಯರ ಭಾಧೆತಾಳದೆ
ವೇದನಂಘ್ರಿಯ ಸಾರ್ದು ತನ್ನಯ ವ್ಯಸನ ಪೇಳಿದಳು
ಆದಿಕವಿ ಚತುರಾಸ್ಯನೀಪರಿ
ಮೇದಿನೀ ಶ್ರಮವಚನ ಲಾಲಿಸಿ
ಬಧೆಪರಿಹರ ಮಾಳ್ಪೆನೆಂದೂ ನುಡಿದೂ ತಾ ನಡೆದ ||೧||

ಶ್ವೇತದಿವಿಯನು ಸಾರ್ದು ಲಕುಮಿಸ-
ಮೇತಹರಿಯನು ತುತಿಸಿ ಭೂಮಿಯ
ಭೀತಿ ತಾ ಪರಿಹರಸೊಗೋಸುಗ ಹರಿಯ ಬೆಸಗೊಂಡ
ನಾಥ! ದಿತಿಜರ ಭಾರವತಿಶಯ
ಘಾತಿಪರು ತಾವಾರೊ ತಿಳೀಯೆನು
ತಾತ! ನೀ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೀ ಭೀತಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ||೨||

ಪುರುಟ ಲೋಚನ ಸ್ವರ‍್ರ್ಣ ಕಶಿಪು
ಉರುಟು ದೈತ್ಯರು ಸರ್ವಜನರನ
ಚರಟ ಹಾರಿಸಿ ಸಕಲ ಲೋಕಕೆ ದುಃಖ ಕೊಡುತಿಹರು
ಉರುಟು ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಶಿರದಲಿ
ಕರವ ಸಂಪುಟ ಮಾಡಿ ಬೇಡುವೆ
ಜರಠ ದೈತ್ಯರ ತರಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಸುಖವ ನೀಡೆಂದೆ ||೩||

ಚರುತವನನ ವಚನ ಕೇಳೀ
ಚತುರ ಭುಜ ತಾನಾದ ಹರಿಯೂ
ಚತುರ ತನದಲಿ ನಾನೆ ಸಂಹರ ಮಾಳ್ಪೆ ಚತುರಾಸ್ಯ
ಧೃತದಿ ನಡೆಯಲೊ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಕೆ
ಯತನ ಮಾಡುವೆ ಶ್ರೀಘ್ರವಾಗಿ
ಜತನ ಮಾಡಲೊಯನ್ನ ವಚನವು ಎಂದಿಘುಸಿಯಲ್ಲ ||೪||

ತಾನೆ ಅವತರ ಮಾಡೊಗೋಸುಗ
ಏನು ನೆವನವಮಾಡಲೆಂದೂ
ನಾನಾ ಯೋಚನೆಮಾಡಿ ಯುಕುತಿಯ ತೆಗೆದ ಹರಿ ತಾನು
ಸಾನುರಾಗದಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ-
ಧೀನದೊಳಗಿರುತಿಪ್ಪ ವಿಷ್ವ-
ಕ್ಸೇನನಾಮಕ ವಾಯುಪುತ್ರನು ಶೇಷನವತಾರ ||೫||
ಎಂದಿಗಾದರು ನಿನ್ನೊಳಿಪ್ಪೆನು
ನಂದದಲೆ ನಾ ಪಂಚ ರೂಪದಿ
ಕುಂದದಲೆ ತಾ ಮಿನುಗುತಿಪ್ಪದು ಪ್ರಾಣನಾವೇಶ
ಪೊಂದಿ ಶೋಭಿತನಾಗಿ ಈ ಪುರ-
ದಿಂದ ಜಾಗ್ರತಿ ಭೂಮಿತಳಕೇ
ಇಂದು ನೀ ನುಡಿಯೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿ ನುಡಿದ ದೂತನಿಗೆ ||೬||

ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಲಿಸೊ ನಿನ್ನ ಶಿಭತಮ-
ಧಾಮಶಿರಿ ವೈಕುಂಠದಲಿ
ಆ ಮನೋಹರ ದೂತನೊಚನವ
ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎನಗೆ ನುಡಿದತಿ
ತಾಮಸಾತ್ಮಕ ದೈತ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸು ಪೋಗೆಂದ ||೭||

ಎನ್ನ ಶಾಪದಲಿಂದ ನೀ ತ್ವರ
ಮುನ್ನ ಪುಟ್ಟೆಲೊ ದೈತ್ಯರಾಗ್ರಣಿ
ಸ್ವಾನ್ನ ಕಶಿಪುನ ಧರ್ಮಸತಿಯಲ ಜಠರ ಮಂದಿರದಿ
ನಿನ್ನಗೋಸುಗ ನಾನೆ ನರಮೃಗ
ಘನ್ನ ರೂಪ ತಾಳಿ ಅಸುರನ
ಚೆನ್ನವಾಗೀ ಲೋಕದೀ ಕೀರ್ತಿ ನಿನಗಿಪ್ಪೆ ||೮||

ಅಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ನುಡಿಯ ಮನಕೇ
ಗತ್ಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಮೊದಲೇ
ಬಂದು ಜನಿಸಿದನಸುರ ನಿಸತಿಯುದರದೇಶದಲಿ
ತಂದೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನಯ
ಕಂದನನು ತಾ ಊರು ದೇಶದಿ
ತಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಕೇಳ್ದ ಸುರರೊಳಗಾವನುತ್ತಮನು ||೯||

ವಾರಿಚಾಸನ ವಿಷ್ಣು ಪಶುಪತಿ
ಮೂರು ಜನರೊಳಗಾವನುತ್ತಮ
ಧೀರ ನೀ ಪೇಳೆನಗೆಯೆನುತಲಿ ತಾನೆ ಬೆಸಗೊಂಡ
ಸೂರಿ ತಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನುಡಿದನು
ನಾರ ಆಯನನ ಉಳಿದು ಸುರರೊಳು
ಆರು ಉತ್ತಮರಿಲ್ಲವೆಂದಿಗು ಹರಿಯೆ ಉತ್ತಮನು ||೧೦||

ಸರ್ವಗುಣ ಗನ ಪೂರ‍್ನ ಸರ್ವಗ
ಸರ್ವಪಾಲಕ ದೇವ ಸರ್ವಗ
ಸರ್ವತಂತರ್ಯಾಮಿ ತಾನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಪರಿಪೂರ‍್ರ್ಣ
ಶರ್ವಮೊದಲಾದಮರರೆಲ್ಲರು
ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಹರಿಯಧೀನರು
ಸರ್ವಲೋಕಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮನು ಲಕುಮಿ ವಲ್ಲಭನು ||೧೧||

ಸುತನ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ದೈತ್ಯರ
ಪತಿಯು ಕೋಪದಿ ತೋರಿಸೆನಲೂ
ವಿತತನಾಹರಿ ಸರ್ವದೇಶದಿ ಇರುವ ನೋಡೆಂದಾ
ಪತಿತ ದೈತ್ಯನು ಕಂಬ ತೋರೀ
ಯತನ ಪೂರ್ವಕ ಬಡಿಯಲಾಕ್ಷಣ
ಶ್ರೀತನ ವಚನವ ಸತ್ಯಮಾಡುವೆನೆಂದೂ ತಾ ಬಂದ ||೧೨||

ನರಮೃಗಾಕೃತಿತಾಳಿ ದುರುಳನ
ಕರುಳು ಬಗಿದಾ ನಾರಸಿಂಹನು
ತರುಳ ನಿನ್ನನು ಪೊರೆದನಾಗಲು ಕರುಣವಾರಿಧಿಯು
ಸ್ರಳ ಎನ್ನನು ಕಾಯೋ ಭವದೊಳು
ಮರುಳಮತಿ ನಾನಾಗಿ ಸಂತತ
ಇರುಳುಹಗಲೊಂದಾಗಿ ಪರಿಪರಿಮಾಳ್ಪೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ||೧೩||
ಆ ಯುಗದಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಮಕ
ರಾಯನೆನಿಸೀ ಹರಿಯ ಭಜಿಸೀ
ತೋಯನಿಧಿ ಪರಿಪಸನ ಮಂಡಲವಾಳ್ದೆ ಹರಿಬಲದಿ
ರಾಯಕುಲದಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನ-
ಚೇಯ ಮಹಿಮನು ಸತತ ಜಗದಲ-
ಮೇಯ ದಿಷಣನುಯೆಂದು ಸುರಮುನಿ ಮಾಡ್ದನುಪದೇಶ ||೧೪||

ಗರ್ಭದಲೆ ಪರತತ್ವ ಪದ್ಧತಿ
ನಿರ್ಭಯದಿ ನೀ ತಿಳಿದು ಆವೈ
ದರ್ಭಿರಮಣನೆ ಸರ್ವರುತ್ತಮನೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ
ದುರ್ಭಗಾದಿಕವಾದವಗೆ ಸಂ-
ದರ್ಭವಾಗೋದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ
ನಿರ್ಭರಾಗದು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಹದೋ ||೧೫||

ದಿತಿಜ ಬಾಲ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತತ್ವದಿ
ಮತಿಯ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ನಿತ್ಯದಲಿ ಶ್ರೀ-
ಪತಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನುಯೆಂಬೀ ಜ್ಞಾನ ಬೊಧಿಸಿದೆ
ಇತರ ವಿಷಯ ವಿರಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಿತು
ಮತಿ ವಿಚಾರಾಸಕ್ತರಾದರು
ಸಿತನಸುತರೂ ಪೇಳ್ದುದೆಲ್ಲನು ಮನಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ||೧೬||

ನಿನ್ನ ಮತವನುಸರಿಸಿ ಬಾಲರು
ಘನ ಬೋಧ ಸುಭಕ್ತಿ ಪಡೆದರು
ಧನ್ಯರದರು ಹರಿಯ ಭಕುತರುಯೆನಿಸಿ ತಾವಂದು
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಮನ ಮಾಡುವೆ
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ ಭವದಿ ಪರಿಪರಿ
ಬನ್ನ ಬಡುವೆನೊ ದಾರಿಗಾಣದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆನೊ ||೧೭||

ಪರಮ ಪಾವನ ರೂಪೆ ನೀನೂ
ಹರಿಯ ಶಾಪದಿ ಅಸುರಭಾವವ
ಧರಿಸಿ ದೈತ್ಯನುಯೆನಿಸಿಕೊಂಡೆಯೊ ಸುರವರೋತ್ತಮನು
ಹರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಾದ ಕಾರಣ
ಹರಿವಿಭೂತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನವು
ನಿರುತ ನಿನ್ನಲಿ ಪೇರ್ಚಿ ಮೆರೆವದು ಮರುತನೊಡಗೂರ‍್ಡಿ ||೧೮||

ಪ್ರಾಣನಿಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೊಳಗೆ ಅ-
ಪಾನ ನಿಹ ಸಹ್ಲಾದನೊಳು ತಾ
ವ್ಯಾನನಿಹ ಕಹ್ಲಾದನೊಳುದಾನ ನಿಂತಿಹನೂ
ದಾನವಾಗ್ರಣಿ ಹ್ಲಾದನೊಳು ಸ-
ಮಾನ ತಾನನುಹ್ಲಾದನೊಳಗೇ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರಾನ ಭಜಿಸುವ ಪಂಚರೂಪದಲಿ||೧೯||

ಐವರೊಳು ಹರಿ ವಾಯು ಕರುಣವು
ಈ ವಿಧಾನದಿ ಪೇರ್ಚಿ ಇರುವುದು
ಆವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಫಲವೋ ಆರಿಗಳವಲ್ಲ
ದೇವ ದೇವನು ನಿನ್ನಧೀನನು
ಆವ ಕಾಲಕು ತೊಗಲನಾತನು
ಸೇವಕಾಗ್ರಣಿ ತೆರದಿ ನಿಮ್ಮನು ಕಾದುಕೊಂಡಿಹನು ||೨೦||

ಲಕುಮಿ ನಿನ್ನನು ಎತ್ತಿತೋರಲು
ಸಕಲ ಸುರವರರೆಲ್ಲ ನೋಡಲು
ಭಕುತವತ್ಸಲನಾದ ನರಹರಿ ನಿನಗೆ ವಶನಾಗೆ
ವ್ಯಕುತವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು
ನಿಖಿಳ ಸುರವರರೆಲ್ಲ ಪೊಗಳಲು
ಭಕುತಿ ಪೂರ್ವಕ ಕರೆದರಾಗಲೆ ಕುಸುಮ ವೄಷ್ಟಿಯನು ||೨೧||

ದೇವ ದುಂದಿಭಿ ವಾದ್ಯನಭದಲಿ
ತೀವಿತಾಗಲೆ ದಿವಿಜರೆಲ್ಲರು
ಭಾವಿಸೀ ಪರಿ ಜಯತು ಜಯಜಯವೆನುತ ನಿಂತಿಹರು
ಈ ವಸೂಮತಿ ತಲಕೆ ನರವರ
ದೇವ ಪಟ್ಟವಗಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯವ
ಏವಿಸೂವದುಯೆಂದು ಸುರಗುರು ಬೊಮ್ಮ ಪೇಳಿದನು ||೨೨||

ರಾಯ ರಾಜ್ಯವ ಮಾಡುತಿರಲ
ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಜನರೂ
ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆದರಾಗಲೆ ರಾಜನಾಜ್ಞದಲಿ
ಮಾಯ ಠಕ್ಕೂ ಠವಳಿ ಮಸಿಗಳ-
ಪಾಯ ಮೊದಲಾಗಿಪ್ಪ ದೋಷವು
ಕಾಯ ಜಾತನ ಉರುಬು ಜನರಲಿ ಜನಿಸದಾಪುರದಿ ||೨೩||

ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯವ ಭರದಿ ಮಾಡುತ
ವಾಜಿ ಮೇಧದ ಶತಕ ಪೂರ್ತಿಸಿ
ರಾಜ ರಾಜರ ತೇಜೋನಿಧಿ ತಾನೆನಿಸಿ ರಾಜಿಸಿದ
ಮಾಜದಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪದಯುಗ
ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಬಲದಿ ವಿ-
ರಾಜಮಾನ ಮಹಾನುಭಾವನು ಲೋಕ ಮೂರರಲಿ ||೨೪||

ಸಾಧು ಜನತತಿ ಪೋಷ ಶುಭತಮ-
ವಾದ ಧೃತ ನಿಜ ವೇಷ ಸಂತತ
ಮೋದಮಯ ಸತ್ಕಾಯ ನಿರ್ಜಿತ ದೋಷ ಗುಣಭೂಷಾ
ಪಾದ ಭಜಿಸಲು ಇಚ್ಚೆ ಪೂರ್ತಿಪ-
ನದಿ ಕಾಲದಲಿಂದಲಿ ಜನಕೇ
ಬೋಧಸುಖ ಮೊದಲಾದ ವಿಧವಿಧ ಪೂರ‍್ರ‍್ರ್ಣಫಲ ನೀಡ್ದ ||೨೫||

ದಿತಿಜರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ಗೋವಿನ
ಸುತನಮಾಡೀ ಸರ್ವರಸಗಳ
ಮಿತಿಯುಯಿಲ್ಲದೆ ಧರೆಯು ಗೋವಿನ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿದರು
ರತುನ ದೇಮ ಸುಮೌಕ್ತಿಕಾವಳಿ
ತತಿಯ ಸಂತತಯೆಯ್ದಿ ಭೋಗದಿ
ವಿತತರಾದರು ನಿನ್ನ ಕರುಣವಯೆಂತು ವರ್ಣಿಸಲಿ ||೨೬||

ಗೋವು ಪಂಕದಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರೆ
ಕಾವ ನರನನು ಕಾಣದೀಪರಿ
ಧಾವಿ ಶ್ಯಾಗಲೆ ಬಪ್ಪ ನರನಿಗೆ ಉಸರಲದನವನು
ಭಾವಿ ಶಾಕ್ಷಣ ವ್ಯಸನ ಕಳೆಯದೆ
ತೀವಿ ಕೊಂಡದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೆ
ಗೋವು ಮಾಡುವದೇನು ದೇವನೆ ನೀನೆ ಪಾಲಕನೂ ||೨೮||

ಸ್ವಾತಿ ವೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿಹ
ಚಾತಕಾಸ್ಯದೊಳಗ್ನಿಕಣ ಜೀ-
ಮೂತನಾಥನು ಗರೆಯಲಾಕ್ಷಣ ಅದರ ತಪ್ಪೇನೋ
ನೀತ ಗುರುವರ ನೀನೆ ಎನ್ನನು
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಪಾಲಿಸೆಂದೆಡೆ
ಮಾತು ಲಾಲಿಸದಿರಲು ಎನ್ನಯ ಯತನವೇನಿದಕೆ ||೨೯||

ಜನನಿ ತನಯಗೆ ವಿಷವ ನೀಡಲು
ಜನಕ ತನಯರ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಲು
ಜನಪ ವೃತ್ತಿ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳೆದರೆ ಆರಿಗುಸರುವೆದೂ
ಘನ ಶಿರೋಮಣಿ ನೀನೆ ಎನ್ನನು
ಮನಕೆ ತಾರದೆ ದೂರ ನೋಡಲು
ಇನಗೆ ಶ್ರಮವನು ಪಾಲಿಪರಾರೋ ಪೇಳೆನಗೆ ||೩೦||

ನಿನಗೆ ತಪ್ಪದು ಎನ್ನ ಕಾಯ್ವದು
ಎನಗೆ ತಪ್ಪದು ನಿನ್ನ ಭಜಿಸೊದು
ಜನುಮ ಜನುಮಕೆ ಸಿದ್ಧವೆಂದಿಗು ಪುಸಿಯ ಮಾತಲ್ಲ
ಕನಸಿಲಾದರು ಅನ್ಯದೇವರ
ನೆನಿಸೆನೆಂದಿಗು ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ
ವನಜವಲ್ಲದೆ ಪೆರತೆ ಎನಗೇನುಂಟೊ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೩೧||

ಭೀತಿಗೊಳಿಸೌವ ಭವದ ತಾಪಕೆ
ಭೀತನಾದೆನೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ
ಭೂತನಾಥನು ಭವದಿ ತೊಳಲುವ ಎನ್ನ ಪಾಡೇನು
ಭೂತದಯಪರನಾದ ಕಾರಣ
ಭೂತಿ ನೀ ಎನಗಿತ್ತು ಭವಭಯ
ಭೀತಿ ಪರಿಹರ ಮಾಡೊ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನೆ ||೩೨||

raghavendrara vijaya pELuve
raghavendrara karuNabaladali
raghavendrara BaktarAdavaridanu kELuvudu ||

Adiyugadali dharaNi mAnini
Adi daityara BAdhetALade
vEdananGriya sArdu tannaya vyasana pELidaLu
Adikavi caturAsyanIpari
mEdinI Sramavacana lAlisi
badheparihara mALpenendU nuDidU tA naDeda ||1||

SvEtadiviyanu sArdu lakumisa-
mEtahariyanu tutisi BUmiya
BIti tA pariharasogOsuga hariya besagonDa
nAtha! ditijara BAravatiSaya
GAtiparu tAvAro tiLIyenu
tAta! nI parihAra mADI BIti biDisuvudu ||2||

puruTa lOcana svar^rNa kaSipu
uruTu daityaru sarvajanarana
caraTa hArisi sakala lOkake duHKa koDutiharu
uruTu mAtugaLalla Siradali
karava saMpuTa mADi bEDuve
jaraTha daityara taridu BUmige suKava nIDende ||3||

carutavanana vacana kELI
catura Buja tAnAda hariyU
catura tanadali nAne saMhara mALpe caturAsya
dhRutadi naDeyalo ninna sthAnake
yatana mADuve SrIGravAgi
jatana mADaloyanna vacanavu endiGusiyalla ||4||

tAne avatara mADogOsuga
Enu nevanavamADalendU
nAnA yOcanemADi yukutiya tegeda hari tAnu
sAnurAgadi sEve mADuta-
dhInadoLagirutippa viShva-
ksEnanAmaka vAyuputranu SEShanavatAra ||5||

endigAdaru ninnoLippenu
nandadale nA paMca rUpadi
kundadale tA minugutippadu prANanAvESa
pondi SOBitanAgi I pura-
dinda jAgrati BUmitaLakE
indu nI nuDiyendu SrIhari nuDida dUtanige ||6||

svAmi lAliso ninna SiBatama-
dhAmaSiri vaikunThadali
A manOhara dUtanocanava
sImeyillade enage nuDidati
tAmasAtmaka daitya kuladalli janisu pOgenda ||7||

enna SApadalinda nI tvara
munna puTTelo daityarAgraNi
svAnna kaSipuna dharmasatiyala jaThara mandiradi
ninnagOsuga nAne naramRuga
Ganna rUpa tALi asurana
cennavAgI lOkadI kIrti ninagippe ||8||

anda SrIhari nuDiya manakE
gatndu viSvaksEna modalE
bandu janisidanasura nisatiyudaradESadali
tande saMBramadinda tannaya
kandananu tA Uru dESadi
tandu kUDisi kELda suraroLagAvanuttamanu ||9||

vAricAsana viShNu paSupati
mUru janaroLagAvanuttama
dhIra nI pELenageyenutali tAne besagoMDa
sUri tA prahlAda nuDidanu
nAra Ayanana uLidu suraroLu
Aru uttamarillaveMdigu hariye uttamanu ||10||

sarvaguNa gana pUr^na sarvaga
sarvapAlaka dEva sarvaga
sarvatantaryAmi tAne svatantrya paripUr^rNa
SarvamodalAdamararellaru
sarvakAladi hariyadhInaru
sarvalOkake sArvaBaumanu lakumi vallaBanu ||11||

sutana mAtanu kELi daityara
patiyu kOpadi tOrisenalU
vitatanAhari sarvadESadi iruva nODendA
patita daityanu kaMba tOrI
yatana pUrvaka baDiyalAkShaNa
SrItana vacanava satyamADuveneMdU tA banda ||12||

naramRugAkRutitALi duruLana
karuLu bagidA nArasiMhanu
taruLa ninnanu poredanAgalu karuNavAridhiyu
sraLa ennanu kAyO BavadoLu
maruLamati nAnAgi saMtata
iruLuhagaloMdAgi pariparimALpe duShkarma ||13||
A yugadi prahlAdanAmaka
rAyanenisI hariya BajisI
tOyanidhi paripasana manDalavALde haribaladi
rAyakuladali sArvaBaumana-
cEya mahimanu satata jagadala-
mEya diShaNanuyendu suramuni mADdanupadESa ||14||

garBadale paratatva paddhati
nirBayadi nI tiLidu Avai
darBiramaNane sarvaruttamanendu sthApiside
durBagAdikavAdavage saM-
darBavAgOde ninna sEvA
nirBarAgadu ninna janarige sulaBavAgihadO ||15||

ditija bAlrigella tatvadi
matiya puTTisi nityadali SrI-
patiye sarvOttamanuyeMbI j~jAna bodhiside
itara viShaya virakti puTTitu
mati vicArAsaktarAdaru
sitanasutarU pELdudellanu manake taralilla ||16||

ninna matavanusarisi bAlaru
Gana bOdha suBakti paDedaru
dhanyaradaru hariya Bakutaruyenisi tAvandu
ninna mahimege namana mADuve
enna pAliso Bavadi paripari
banna baDuveno dArigANade ninna naMbideno ||17||

parama pAvana rUpe nInU
hariya SApadi asuraBAvava
dharisi daityanuyenisikonDeyo suravarOttamanu
harige hAsigeyAda kAraNa
hariviBUtiya sannidhAnavu
niruta ninnali pErci merevadu marutanoDagUr^Di ||18||

prANaniha prahlAdanoLage a-
pAna niha sahlAdanoLu tA
vyAnaniha kahlAdanoLudAna nintihanU
dAnavAgraNi hlAdanoLu sa-
mAna tAnanuhlAdanoLagE
SrInivAsana prAna Bajisuva pancarUpadali||19||

aivaroLu hari vAyu karuNavu
I vidhAnadi pErci iruvudu
Ava janmada puNyaPalavO ArigaLavalla
dEva dEvanu ninnadhInanu
Ava kAlaku togalanAtanu
sEvakAgraNi teradi nimmanu kAdukonDihanu ||20||

lakumi ninnanu ettitOralu
sakala suravararella nODalu
BakutavatsalanAda narahari ninage vaSanAge
vyakutavAyitu ninna mahimeyu
niKiLa suravararella pogaLalu
Bakuti pUrvaka karedarAgale kusuma vRUShTiyanu ||21||

dEva duMdiBi vAdyanaBadali
tIvitAgale divijarellaru
BAvisI pari jayatu jayajayavenuta nintiharu
I vasUmati talake naravara
dEva paTTavagaTTi rAjyava
EvisUvaduyendu suraguru bomma pELidanu ||22||

rAya rAjyava mADutirala
nyAyavillade sarvajanarU
nyAya mArgadi naDedarAgale rAjanAj~jadali
mAya ThakkU ThavaLi masigaLa-
pAya modalAgippa dOShavu
kAya jAtana urubu janarali janisadApuradi ||23||

rAjyakAryava Baradi mADuta
vAji mEdhada Sataka pUrtisi
rAja rAjara tEjOnidhi tAnenisi rAjisida
mAjadale SrIhariya padayuga
pUje mADida puNyabaladi vi-
rAjamAna mahAnuBAvanu lOka mUrarali ||24||

sAdhu janatati pOSha SuBatama-
vAda dhRuta nija vESha santata
mOdamaya satkAya nirjita dOSha guNaBUShA
pAda Bajisalu icce pUrtipa-
nadi kAladalindali janakE
bOdhasuKa modalAda vidhavidha pUr^r^rNaPala nIDda ||25||

ditijarellaru ninna gOvina
sutanamADI sarvarasagaLa
mitiyuyillade dhareyu gOvina mADi karesidaru
ratuna dEma sumauktikAvaLi
tatiya santatayeydi BOgadi
vitatarAdaru ninna karuNavayentu varNisali ||26||

gOvu paMkadi magnavAgire
kAva narananu kANadIpari
dhAvi SyAgale bappa naranige usaraladanavanu
BAvi SAkShaNa vyasana kaLeyade
tIvi konDadaralli muLugise
gOvu mADuvadEnu dEvane nIne pAlakanU ||28||

svAti vRuShTige bAyi terediha
cAtakAsyadoLagnikaNa jI-
mUtanAthanu gareyalAkShaNa adara tappEnO
nIta guruvara nIne ennanu
prItipUrvaka pAlisendeDe
mAtu lAlisadiralu ennaya yatanavEnidake ||29||

janani tanayage viShava nIDalu
janaka tanayara mArikoLLalu
janapa vRutti-kShEtra kaLedare ArigusaruvedU
Gana SirOmaNi nIne ennanu
manake tArade dUra nODalu
inage Sramavanu pAliparArO pELenage ||30||

ninage tappadu enna kAyvadu
enage tappadu ninna Bajisodu
januma janumake siddhavendigu pusiya mAtalla
kanasilAdaru anyadEvara
nenisenendigu ninna padayuga
vanajavallade perate enagEnunTo sarvaj~ja ||31||

BItigoLisauva Bavada tApake
BItanAdenO enna pAliso
BUtanAthanu Bavadi toLaluva enna pADEnu
BUtadayaparanAda kAraNa
BUti nI enagittu BavaBaya
BIti parihara mADo guru jagannAthaviThalane ||32||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 01

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುಣ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದರಿದನು ಕೇಳುವುದು ||

ಶ್ರೀರಮಣ ಸಿರಿದೇವಿ ಬೊಮ್ಮ ಸ-
ಮೀರ ವಾಣೀ ಭಾರತೀ ವಿಪ
ನೂರುದಶಮುಖ ಉರಗಭೂಷಣ ರಾಣಿಯರ ಪದಕೆ
ಸಾರಿ ನಮನವ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತ್ಯನು
ಸಾರ ಗುರುವರ ರಾಘವೇಂದ್ರರು-
ದಾರ ವಿಜಯವ ಪೇಳ್ವೆ ಸುಜನರು ಕೇಳಿ ಮೋದಿಪದು ||೧||

ಘನ್ನ ಗುಣಗನರನ್ನ ನಿಲಯಾ-
ಪನ್ನಪಾಲ ವಿಶಾಲ ಮಹಿಮಾ
ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿಸಿದ ತನ್ನ ಮಹಮಹಿಮೆ
ಮುನ್ನ್ನ ಪೇಳೆಲೋ ಎಂದು ಅಭಯವ
ಘನ್ನ ಕೃಪೆಯಲಿ ನೀಡಿ ಕೃತಿಯನು
ಎನ್ನ ಮನದಲಿ ನಿಂತು ಪೇಳೀದ ತೆರದಿ ಪೇಳಿದೆನು ||೨||

ವೇದ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ಪುರಾಣ-ಕಥೆಗಳ-
ನೋದಿ ಕೇಳ್ದವನಲ್ಲ ತತ್ವದ
ಹಾದಿ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಬುಧ ಜನಸಂಗ ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ಮೋದ ತೀರ್ಥ ಪದಾಬ್ಜಮಧುಕರ-
ರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ
ಪಾದ ಪದ್ಮಪರಾಗ ಲೇಶದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರದಲಿ ||೩||

ಕೃತಿಯ ಮಾಡುವ ಶಕುತಿ ಪುಟ್ಟಿತು
ಮತಿಯ ಮಾಂದ್ಯವು ತಾನೇ ಪೋಯಿತು
ಯತನವಿಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳರ್ಥ ತಿಳಿದಿಹದು
ಪತಿತಪಾವನರಾದ ಗುರುಗಳ
ಅತುಳಮಹಿಮೆಯವನಾವ ಬಲ್ಲನು
ಮತಿಮತಾಂವರ ಬುಧರಿಗಸದಳ ನರರ ಪಾಡೇನು ||೪||

ಪರಸು ಸೋಕಲು ಲೋಹ ಹೇಮವು
ಅರಸು ಮುಟ್ಟಲು ದಾಸಿ ರಂಭೆಯು
ಸರಸ ಗುರುಗಳ ಪಾದಧೂಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಮಾತ್ರದಲಿ
ಪರಮ ಪಾಮರನಾದ ನರನೂ
ಹರನ ತೆರದಲಿ ಜ್ಞಾನಯೈದುವ
ದುರಿತರಾಶಿಯ ದೂರಮಾಡುವ ದುರಿತವನದಾವ ||೫||

ಆವ ಗುರುಗಳ ಪಾದತೋಯದಿ
ದೇವ ನದಿ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಗ-
ಳಾವ ಕಾಲದಲಿಂದ ತಾವೇ ಬೆರೆತು ನಿಂತಿಹವೋ
ಶ್ರೀವರನು ತಾ ಚಕ್ರರೂಪದಿ
ಜೀವರೋತ್ತಮ ಪ್ರಾಣ ದೇವನು
ಸಾವಿರಾಸ್ಯನೆ ರಾಯರೆಂದೂ ಸುರರು ನಿಂತಿಹರೂ ||೬||

ಅಲವ ಬೋಧ ಸುತೀರ್ಥ ಮುನಿಗಳು
ಹಲವು ಕಾಲದಿ ನಿಂತು ಜನರಘ-
ವಳಿದು ಕೀರುತಿಯಿತ್ತು ಲೋಕದಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಡಿಹರು
ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಫಲಗಳೀವನು ಸರ್ವ ಜನರಿಗೆ
ಒಲಿಯನೀತನು ಎಂದಿಗಾದರು ಮಂದಭಾಗ್ಯರಿಗೆ ||೭||

ಈತನೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾಣನೊಲಿವನು
ವಾತನೊಲಿಯಲು ಹರಿಯು ಒಲಿವಾ
ಈತ ಸಕಲಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣನಾಗಿ ಇರುತಿಪ್ಪ
ಈತನೇ ಬಲವಂತ ಲೋಕದಿ
ಈತನೇ ಮಹಾದಾತ ಜನರಿಗೆ
ಈತನಂಘ್ರಿ ಸರೋಜ ಕಾಮಿತ ಫಲಕೆ ಕಾರಣವು ||೮||

ರಾಯರಂಘ್ರಿಸುತೋಯ ಕಣಗಳು
ಕಾಯದಲಿ ಸಲ್ಲಗ್ನವಾಗಲು
ಹೇಯಕುಷ್ಟಭಗಂಧರಾದಿ ಸಮಸ್ತವ್ಯಾಧಿಗಳು
ಮಾಯ ಮಯಭೂತಾದಿ ಬಾಧವ-
ಪಾಯ ತಾನೇ ಪೊಂಬಪೋಪದ-
ಜೇಯ ತನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು ||೯||

ದೃಷ್ಟಿಯೆಂಬ ಸುವಜ್ರದಿಂದದಿ
ಬೆಟ್ಟದಂತಿಹ ಪಾಪರಾಶಿಯ
ಅಟ್ಟಿಕಳಿಸುವ ದೂರದೇಶಕೆ ದುರಿತಗಜಸಿಂಹ
ಮುಟ್ಟಿ ತನಪದ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಇಷ್ಟ ಕಾಮಿತ ಸಿದ್ಧಿನೀಡುವ
ಕಷ್ಟಕೋತಿಯ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವನು ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ ||೧೦||

ಇಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪರ್ವವು
ಬಂದ ಕಾಲದಿ ನೇಮಪೂರ್ವಕ
ಪೊಂದಿದಾಸನದಲಿ ಕುಳೀತಷ್ಟೋತ್ತರಾವರ್ತಿ
ಒಂದೆ ಮನದಲಿ ಮಾಡೆ ಗುರುವರ
ನಂದದಲಿ ಸಕಲಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ
ತಂದುಕೊಡುವನು ತನ್ನ ಸೇವಕೆ ಜನರ ಸಂತಗಿಗೆ ||೧೧||

ತನಯರಿಲ್ಲದ ಜನಕೆ ಸುತರನು
ಮನಿಯು ಮಾನಿನಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು
ಕನಕ ಧನ ಸಂತಾನ ಸಂಪತು ಇನಿತೆ ಫಲಗಳನು
ಜನ ಸಮೂಹಕೆ ಇತ್ತು ತೋಷದಿ
ವಿನಯಪೊರ್ವಕ ಸಲಿಸಿ ಕಾವನು
ಅನುಪಮೋಪಮ ಚರಿತ ಸದ್ಗುಣ ಭರಿತ ಯತಿನಾಥ ||೧೨||

ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತನೊಬ್ಬನು
ಲೋಪವಾಗದು ನುಡಿದ ವಾಕ್ಯವು
ವ್ಯಾಪಕನು ತಾನಾಗಿ ಇಪ್ಪನು ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ
ಕೋಪವಿಲ್ಲವೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಸುಖ-
ರೂಪ ಸಂತತ ಸಾಧುವರ್ತಿಯು
ಪಾಪನಾಶಕ ಕವಿಕುಲೋತ್ತಮ ಪುಣ್ಯಮಯ ಕಾಯ ||೧೩||

ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಯಕ್ಷಿಣಿ
ಭೀತಿ ಬಡಕರ ಭೀತಿ ಬಿಡಿಸೀ
ಮಾತೆಯಂದದಿ ಪೊರೆವ ಸಂತತ ಭೀತಿವರ್ಜಿತನು
ದಾತ ಎನ್ನಯ ಮಾತು ಲಾಲಿಸೋ
ಯತಕೀ ತೆರ ಮಾಡ್ದ್ಯೋ ಗುರುವರ
ಪೋತ ನಾ ನಿನಗಲ್ಲೆ ಯತಿಕುಲನಾಥ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೪|

ಮಾತ ಪಿತ ಸುತ ಭ್ರಾತ ಬಾಂಧವ
ದೂತ ಸತಿ ಗುರು ನಾಥ ಗತಿ ಮತಿ
ನೀತ ಸಖ ಮುಖವ್ರಾತ ಸಂತತ ಎನಗೆ ನೀನಯ್ಯ
ಭೂತಿದಾಯ ಸರ್ವಲೋಕದಿ
ಖ್ಯಾತ ಗುರುಪವಮಾನ ವಂದಿತ
ದಾತ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದಿರುವೆ ||೧೫||

raghavendrara vijaya pELuve, raghavendrara karuNa baladali
raghavendrara BakutarAdaridanu kELuvudu ||

SrIramaNa siridEvi bomma sa-
mIra vANI BAratI vipa
nUrudaSamuKa uragaBUShaNa rANiyara padake
sAri namanava mADi Baktyanu
sAra guruvara raghavendraru-
dAra vijayava pELve sujanaru kELi mOdipadu ||1||

Ganna guNaganaranna nilayA-
pannapAla viSAla mahimA
enna yOgyate tiLidu tiLisida tanna mahamahime
munnna pELelO endu aBayava
Ganna kRupeyali nIDi kRutiyanu
enna manadali nintu pELIda teradi pELidenu ||2||

vEda-SAstra-purANa-kathegaLa-
nOdi kELdavanalla tatvada
hAdi tiLidavanalla budha janasanga modalilla
mOda tIrtha padAbjamadhukara-
rAda SrI guru raghavendrara
pAda padmaparAga lESada sparSa mAtradali ||3||

kRutiya mADuva Sakuti puTTitu
matiya mAndyavu tAnE pOyitu
yatanavillade sakala vEdagaLartha tiLidihadu
patitapAvanarAda gurugaLa
atuLamahimeyavanAva ballanu
matimatAMvara budharigasadaLa narara pADEnu ||4||

parasu sOkalu lOha hEmavu
arasu muTTalu dAsi raMBeyu
sarasa gurugaLa pAdadhULiya sparSamAtradali
parama pAmaranAda naranU
harana teradali j~jAnayaiduva
duritarASiya dUramADuva duritavanadAva ||5||

Ava gurugaLa pAdatOyadi
dEva nadi modalAda tIrthaga-
LAva kAladalinda tAvE beretu nintihavO
SrIvaranu tA cakrarUpadi
jIvarOttama prANa dEvanu
sAvirAsyane rAyareMdU suraru nintiharU ||6||

alava bOdha sutIrtha munigaLu
halavu kAladi nintu janaraGa-
vaLidu kIrutiyittu lOkadi KyAti mADiharu
sulaBa sAdhyanu tanna janarige
PalagaLIvanu sarva janarige
oliyanItanu endigAdaru mandaBAgyarige ||7||

Itanoliyalu prANanolivanu
vAtanoliyalu hariyu olivA
Ita sakalake muKyakAraNanAgi irutippa
ItanE balavanta lOkadi
ItanE mahAdAta janarige
ItananGri sarOja kAmita Palake kAraNavu ||8||

rAyaranGrisutOya kaNagaLu
kAyadali sallagnavAgalu
hEyakuShTaBagandharAdi samastavyAdhigaLu
mAya mayaBUtAdi bAdhava-
pAya tAnE poMbapOpada-
jEya tannaya Saktiyindali kArya mADuvanu ||9||

dRuShTiyeMba suvajradiMdadi
beTTadantiha pAparASiya
aTTikaLisuva dUradESake duritagajasiMha
muTTi tanapada sEvemADalu
iShTa kAmita siddhinIDuva
kaShTakOtiya suTTu biDuvanu sarvakAladali ||10||

indu sUryagrahaNa parvavu
banda kAladi nEmapUrvaka
pondidAsanadali kuLItaShTOttarAvarti
onde manadali mADe guruvara
nandadali sakalArtha siddhiya
tandukoDuvanu tanna sEvake janara santagige ||11||

tanayarillada janake sutaranu
maniyu mAnini vRutti kShEtravu
kanaka dhana santAna saMpatu inite PalagaLanu
jana samUhake ittu tOShadi
vinayaporvaka salisi kAvanu
anupamOpama carita sadguNa Barita yatinAtha ||12||

SApAnugrahaSaktanobbanu
lOpavAgadu nuDida vAkyavu
vyApakanu tAnAgi ippanu sarvakAladali
kOpavillavO j~jAnamaya suKa-
rUpa saMtata sAdhuvartiyu
pApanASaka kavikulOttama puNyamaya kAya ||13||

BUta prEta piSAci yakShiNi
BIti baDakara BIti biDisI
mAteyandadi poreva santata BItivarjitanu
dAta ennaya mAtu lAlisO
yatakI tera mADdyO guruvara
pOta nA ninagalle yatikulanAtha sarvaj~ja ||14|

mAta pita suta BrAta bAndhava
dUta sati guru nAtha gati mati
nIta saKa muKavrAta santata enage nInayya
BUtidAya sarvalOkadi
KyAta gurupavamAna vandita
dAta gurujagannAthaviThalana prIti paDediruve ||15||

dasara padagalu · guru jagannatha dasaru · MADHWA · vyasarayaru

Vyasaraya asmadguro vyasaraya

ವ್ಯಾಸರಾಯಾ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋ ವ್ಯಾಸರಾಯಾ ||pa||

ವ್ಯಾಸರಾಯಾ ತವೋಪಾಸನ ಮಾಳ್ಪ
ವಿಶೇಷ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಲೇಸಾಗಿ ಸಲಿಸಯ್ಯಾ ||a.pa||

ದಾಸನಾಮಕ ದ್ವಿಜ ದೇಶಮುಖನ ಮನಿ –
ಕೂಸಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ ಭೂಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ||1||

ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಈ ಪರಿ ನಿನ್ನನು
ಕಾಪಾಡಿ ನವವರ್ಷ ಭೂಪತಿ ಮಾಡಿದರೋ ||2||
ದಶಮವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅಸಮ ಜ್ಞಾನಿ ಎನಿಸಿ
ವಸುದೇವ ಸುತನನ್ನು ಸುಸಮಾಧಿಯಲಿ ಪಡೆದೆ ||3||

ಅಲವಭೋಧರ ಮತ ಜಲಧಿನಿಶಾಕರ
ಕಲೆಯಂತೆ ದಿನದಿನದಲಿ ವೃದ್ಧನಾದೆ ನೀ ||4||

ಚಂಪಕ ತರು ಮುಖ್ಯ ಕಂಪಿತ ನದಿಯುತ
ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಮಹಾ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಿದ್ದೆ ||5||

ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಲಿ ಮರ್ಕಟ ಬರಲಂದು
ತರ್ಕಿಸಿ ಯಂತ್ರಸ್ಥ ಚಕ್ರದಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ ||6||

ಪದ್ಮತೀರ್ಥದಲಿ ಇದ್ದ ನಿಜಗುರು
ಮಧ್ವರಾಯರ ತಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೆ ||7||

ಮಂದಜನಕೆÀ ಸುಧಾ ಛಂದಾಗಿ ಇದರರ್ಥ
ಪೊಂದದೆಂದು ನೀನು ಚಂದ್ರಿಕೆ ರಚಿಸಿದೆ ||8||

ಇನಿತೆ ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಘನವಾಗಿ ಜನರಿU
ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅನುಪಮ ಚರಿತನೆ ||9||

ಇಭಗುಹವರತುಂಗ ಉಭಯ ಪ್ರವಾಹಮಧ್ಯ
ಶುಭಮಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಭಯನಾಗಿ ನಿಂತೆ ನೀ ||10||

ಬಂದ ಜನರಘÀ ನಿಂದ್ರಾದೆ ಕಳೆಯುತ
ಛಂದದ ನವಶುಭವೃಂದಾವನದೊಳಿದ್ದೆ ||11||

ಇಂದು ನಿಮ್ಮಯ ಪಾದ ಪೊಂದಿ ಎನ್ನಯ ವೃಜಿನ –
ವೃಂದ ಪೋದವು ಅರ್ಕನಿಂದ ತಿಮಿರದಂತೆ||12||

ಮಂದಜನರಿಗೆ ಅಮಂದ ಭಾಗ್ಯನಿಧೆ
ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಂದದಿ ಸಲಹಯ್ಯ ||13||

ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂದೆ ಬಿಟ್ಟರೆÀನ್ನ
ಇಂದು ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನ್ನನು ಸಾರ್ದೆ ||14||

ಪೊಂದಿ ಕೊಂಡಿರುವವನೆಂದು ಎನ್ನನು ಕೃಪೆ
ಯಿಂದ ಕರೆದು ಕಾಯೋ ನಂದಾದಾಯಕ ನೀನೆ||15||

ಇಷ್ಟದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಭಜಿಪ ದಿವ್ಯ
ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಲಿಸೊ ಸರ್ವೋತ್ಕøಷ್ಟ ಮಹಿಮ ನೀನೆ ||16||

ಮಾತು ಲಾಲಿಸೊ ನಿಜತಾತ ನೀನೆ ಸೀತಾ –
ನಾಥ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನಾಣೆ ||17||

vyAsarAyA asmadgurO vyAsarAyA ||pa||

vyAsarAyA tavOpAsana mALpa
viSESha suj~jAna Bakti lEsAgi salisayyA ||a.pa||

dAsanAmaka dvija dESamuKana mani –
kUsAgi janiside BUsparSavillade ||1||

SrIpAdarAyaru I pari ninnanu
kApADi navavarSha BUpati mADidarO ||2||

daSamavatsaradalli asama j~jAni enisi
vasudEva sutanannu susamAdhiyali paDede ||3||

alavaBOdhara mata jaladhiniSAkara
kaleyaMte dinadinadali vRuddhanAde nI ||4||

caMpaka taru muKya kaMpita nadiyuta
paMpAkShEtradi mahA saMpattinindidde ||5||

cakratIrthadali markaTa baralandu
tarkisi yantrastha cakradi bandhiside ||6||

padmatIrthadali idda nijaguru
madhvarAyara tandu siddhamADi iTTe ||7||

mandajanakeÀ sudhA ChandAgi idarartha
pondadendu nInu chandrike raciside ||8||

inite mahAmahime GanavAgi janariU
anuBava mADiside anupama caritane ||9||

iBaguhavaratuMga uBaya pravAhamadhya
SuBamaya sthaLadalli aBayanAgi niMte nI ||10||

baMda janaraGaÀ nindrAde kaLeyuta
CaMdada navaSuBavRuMdAvanadoLidde ||11||

indu nimmaya pAda pondi ennaya vRujina –
vRunda pOdavu arkaninda timiradante||12||

mandajanarige amanda BAgyanidhe
vandisi bEDuve naMdadi salahayya ||13||

tande tAyigaLu ande biTTareÀnna
indu rakShakarillaveMdu ninnanu sArde ||14||

pondi konDiruvavanendu ennanu kRupe
yinda karedu kAyO naMdAdAyaka nIne||15||

iShTadAyaka ninna muTTiBajipa divya
dRuShTi pAliso sarvOtkaøShTa mahima nIne ||16||

mAtu lAliso nijatAta nIne sItA –
nAtha gurujagannAthaviThalanANe ||17||

guru jagannatha dasaru · lakshmi · lakshmi hrudaya · MADHWA

Sri Lakshmi Hrudaya Sthothram

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರೆ ಲಕುಮಿ ತವಪದ ತಾಮರಸಯುಗ ಭಜಿಪೆ ನಿತ್ಯದಿ
ಸೋಮಸೋದರಿ ಪರಮಮಂಗಳೆ ತಪ್ತಕಾಂಚನಳೇ |
ಸೋಮಸೂರ್ಯಸುತೇಜೋರೂಪಳೆ ಹೇಮಸನ್ನಿಭ ಪೀತವಸನಳೆ
ಚಾಮೀಕರಮಯ ಸರ್ವಭೂಷಣ ಜಾಲಮಂಡಿತಳೇ, ಭೂಷಣ ಜಾಲಮಂಡಿತಳೇ ||೧||

ಬೀಜಪೂರಿತ ಹೇಮಕಲಶವ ರಾಜಮಾನ ಸುಹೇಮ ಜಲಜವ
ನೈಜ ಕರದಲಿ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ಭಕುತಜನತತಿಗೇ |
ಮಾಜದಲೆ ಸಕಲೇಷ್ಟ ನೀಡುವ ರಾಜಮುಖಿ ಮಹದಾದಿವಂದ್ಯಳೆ
ಮೂಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತೆ ಹರಿವಾಮಾಂಕದೊಳಗಿರ್ಪ, ಹರಿವಾಮಾಂಕದೊಳಗಿರ್ಪೆ||೨||

ಶ್ರೀ ಮಹತ್ತರ ಭಾಗ್ಯಮಾನಿಯೇ ಸ್ತೌಮಿ ಲಕುಮಿ ಅನಾದಿ ಸರ್ವ ಸುಕಾಮ
ಫಲಗಳನೀವ ಸಾಧನ ಸುಖವಕೊಡುತಿರ್ಪ |
ಕಾಮಜನನಿಯೆ ಸ್ಮರಿಪೆ ನಿತ್ಯದಿ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೇರಿಸೆನ್ನನು
ಹೇ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿನ್ನ ವಚನವ ಧರಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆನು, ಧರಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆನು||೩

ಸರ್ವ ಸಂಪದವೀವ ಲಕುಮಿಯೆ ಸರ್ವ ಭಾಗ್ಯವನೀವ ದೇವಿಯೆ
ಸರ್ವಮಂಗಳವೀವ ಸುರವರ ಸಾರ್ವಭೌಮಿಯಳೇ |
ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನವನೀವ ಜ್ಞಾನಿಯೆ ಸರ್ವ ಸುಖಫಲದಾಯಿ ಧಾತ್ರಿಯೆ
ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಭಜಿಸಿ ಬೇಡಿದೆ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಬೇಡಿದೆ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ || ೪ ||

ನತಿಪೆ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ ಸಂಪದ ಮತಿಯ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ರ ವಾಕ್ಪದ
ತತಿಯ ನೀಡುವದೆನಗೆ ಸರ್ವದ ಸರ್ವ ಗುಣಪೂರ್ಣೇ |
ನತಿಪ ಜನರಿಗನಂತಸೌಖ್ಯವ ಅತಿಶಯದಿ ನೀನಿತ್ತ ವಾರ್ತೆಯು
ವಿತತವಾಗಿಹದೆಂದು ಬೇಡಿದೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಳೇ, ಬೇಡಿದೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಳೇ||೫||

ಸರ್ವ ಜೀವರ ಹೃದಯ ವಾಸಿನಿ ಸರ್ವ ಸಾರ ಸುಭೋಕ್ತ್ರೆ ಸರ್ವದಾ
ಸರ್ವ ವಿಶ್ವದಲಂತರಾತ್ಮಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತೆ |
ಸರ್ವ ವಸ್ತು ಸಮೂಹದೊಳಗೆ ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ ನಿನ್ನ ಸಹಿತದಿ
ಸರ್ವ ಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಹರಿ ತಾನೆ ಇರುತಿರ್ಪ, ಶ್ರೀ ಹರಿ ತಾನೆ ಇರುತಿರ್ಪ||೬||

ತರಿಯೆ ನೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಶೋಕವ ಪರಿಯೆ ನೀನಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರವ
ಇರಿಸು ತ್ವತ್ಪದ ಪದ್ಮಮನ್ಮನೋ ಸರಸಿ ಮಧ್ಯದಲಿ |
ಚರರ ಮನಸಿನ ದುಃಖ ಭಂಜನ ಪರಮ ಕಾರಣವೆನಿಪ ನಿನ್ನಯ
ಕರುಣಪೂರ್ಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡೇ, ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡೇ || ೭ ||

ಅಂಬಾ ಎನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ತುಂಬಿ ಸೂಸುವ ಪರಮ ಕರುಣಾ –
ವೆಂಬ ಪೀಯುಷ ಕಣದಿ ತುಂಬಿದ ದೃಷ್ಟಿ ತುದಿಯಿಂದ |
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿಯೆ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬಿಸೀಗಲೆ ಧಾನ್ಯ ಧನಗಳ
ಹಂಬಲಿಸುವೆನು ಪಾದಪಂಕಜ ನಮಿಪೆನನವರತ, ನಮಿಪೆನನವರತ || ೮ ||

ಶಾಂತಿನಾಮಕೆ ಶರಣ ಪಾಲಕೆ ಕಾಂತಿನಾಮಕೆ ಗುಣಗಣಾಶ್ರಯೇ
ಶಾಂತಿನಾಮಕೆ ದುರಿತನಾಶಿನಿ ಧಾತ್ರಿ ನಮಿಸುವೆನು |
ಭ್ರಾಂತಿನಾಶನಿ ಭವದ ಶಮದಿಂಶ್ರಾಂತನಾದೆನು ಭವದಿ ಎನಗೆ ನಿತಾಂತ
ಧನ ನಿಧಿ ಧಾನ್ಯ ಕೋಶವನಿತ್ತು ಸಲಹುವುದು, ಇತ್ತು ಸಲಹುವುದು || ೯ ||

ಜಯತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷಣಾಂಗಿಯೆ ಜಯತು ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮವಂದ್ಯಳೆ
ಜಯತು ವಿದ್ಯಾ ನಾಮೆ ನಮೋ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕೇ |
ಜಯಪ್ರದಾಯಕೆ ಜಗದಿವಂದ್ಯಳೆ ಜಯತು ಜಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪದ
ಜಯವೆ ಪಾಲಿಸು ಎನಗೆ ಸರ್ವದಾ ನಮಿಪೆನನವರತ, ನಮಿಪೆನನವರತ||೧೦||

ಜಯತು ದೇವೀ ದೇವ ಪೂಜ್ಯಳೆ ಜಯತು ಭಾರ್ಗವಿ ಭದ್ರ ರೂಪಳೆ
ಜಯತು ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನವೇದ್ಯಳೆ ಜಯತು ಜಯ ದೇವೀ |
ಜಯತು ಸತ್ಯಾಭೂತಿ ಸಂಸ್ಥಿತೆ ಜಯತು ರಮ್ಯಾ ರಮಣ ಸಂಸ್ಥಿತೆ
ಜಯತು ಸರ್ವ ಸುರತ್ನ ನಿಧಿಯೊಳಗಿರ್ಪೆ ನಿತ್ಯದಲಿ, ನಿಧಿಯೊಳಗಿರ್ಪೆ ನಿತ್ಯದಲಿ||೧೧||

ಜಯತು ಶುದ್ಧಾ ಕನಕ ಭಾಸಳೆ ಜಯತು ಕಾಂತಾ ಕಾಂತಿ ಗಾತ್ರಳೆ
ಜಯತು ಜಯ ಶುಭ ಕಾಂತೆ ಶೀಘ್ರದೆ ಸೌಮ್ಯ ಗುಣ ರಮ್ಯೇ |
ಜಯತು ಜಯಗಳದಾಯಿ ಸರ್ವದಾ ಜಯವೆ ಪಾಲಿಸು ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ
ಜಯತು ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ನಿನ್ನನು ವಿಜಯ ಬೇಡಿದೆನು, ವಿಜಯ ಬೇಡಿದೆನು||೧೨||

ಆವ ನಿನ್ನಯ ಕೆಳೆಗಳಿಂದಲಿ ಆ ವಿರಿಂಚಿಯು ರುದ್ರ ಸುರಪತಿ
ದೇವ ವರಮುಖ ಜೀವರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ |
ಜೀವಧಾರಣೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲದೆ ಆವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಾಣೆನವರಿಗೆ
ದೇವಿ ನೀ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಲಿ ಶಕ್ತರೆನಿಸುವರು, ಶಕ್ತರೆನಿಸುವರು || ೧೩ ||

ಆಯು ಮೊದಲಾಗಿರ್ಪ ಪರಮಾದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸು ಪಾಲನಾದಿ ಸ್ವಕೀಯ
ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿಸುವಿ ನಿನಗಾರುಸರಿಯುಂಟೇ |
ತೋಯಜಾಲಯೆ ಲೋಕನಾಥಳೆ ತಾಯೆ ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೇ ಎಂದು
ಬಾಯಿ ಬಿಡುವೆನು ಸೋಕನೀಯನ ಜಾಯೆ ಮಾಂ ಪಾಹೀ, ಜಾಯೆ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ||೧೪||

ಬೊಮ್ಮ ಎನ್ನಯ ಫಣೆಯ ಫಲಕದಿ ಹಮ್ಮಿನಿಂದಲಿ ಬರೆದ ಲಿಪಿಯನು
ಅಮ್ಮ ಅದನನು ತೊಡೆದು ನೀ ಬ್ಯರಿಬ್ಯಾರೆ ವಿಧದಿಂದ |
ರಮ್ಯವಾಗಿಹ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾ ಹರ್ಮ್ಯದೊಳಗಿರುತಿರ್ಪ ಭಾಗ್ಯವ
ಘಮ್ಮನೆ ದೊರೆವಂತೆ ಈ ಪರಿ ನಿರ್ಮಿಸೋತ್ತಮಳೇ, ನಿರ್ಮಿಸೋತ್ತಮಳೇ ||೧೫||

ಕನಕ ಮುದ್ರಿಕೆ ಪೂರ್ಣ ಕಲಶವ ಎನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು ಜನುಮ ಜನುಮದಿ
ಜನನಿ ಭಾಗ್ಯದಭಿಮಾನಿ ನಿನಗಭಿನಮಿಸಿ ಬಿನ್ನೈಪೆ |
ಕನಸಿಲಾದರು ಭಾಗ್ಯ ಹೀನನು ಎನಿಸಬಾರದು ಎನ್ನ ಲೋಕದಿ
ಎನಿಸು ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯು ಪರಿ ಪರಿ ಉಣಿಸು ಸುಖಫಲವ, ಒಣಿಸು ಸುಖಫಲವ|| ೧೬||

ದೇವಿ ನಿನ್ನಯ ಕಳೆಗಳಿಂದಲಿ ಜೀವಿಸುವುದೀ ಜಗವು ನಿತ್ಯದಿ
ಭಾವಿಸೀಪರಿ ಎನಗೆ ಸಂತತ ನಿಖಿಲ ಸಂಪದವ |
ದೇವಿ ರಮ್ಯ ಮುಖಾರವಿಂದಳೆ ನೀ ಒಲಿದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಾಲಿಸು
ಸೇವಕಾಧಮನೆಂದು ಬ್ಯಾಗನೆ ಒಲಿಯೇ ನೀ ಎನಗೆ, ಅಮ್ಮಾ, ಒಲಿಯೇ ನೀ ಎನಗೆ ||೧೭||

ಹರಿಯ ಹೃದಯದಿ ನೀನೆ ನಿತ್ಯದಿ ಇರುವ ತೆರದಲಿ ನಿನ್ನ ಕಳೆಗಳು
ಇರಲಿ ಎನ್ನಯ ಹೃದಯ ಸದನದಿ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ |
ನಿರುತ ನಿನ್ನಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಳೆಗಳು ಬೆರೆತು ಸುಖಗಳ ಸಲಿಸಿ ಸಲಹಲಿ
ಸಿರಿಯೆ ಶ್ರೀಹರಿ ರಾಣಿ ಸರಸಿಜ ನಯನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಸರಸಿಜ ನಯನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ||೧೮||

ಸರ್ವ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರದಾಯಿ ದೇವಿಯೆ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗಭಯ ದಾಯಿಯೆ
ಸರ್ವ ಕಾಲದಲಚಲ ಕಳೆಗಳ ನೀಡು ಎನ್ನಲ್ಲಿ |
ಸರ್ವ ಜಗದೊಳು ಘನ್ನ ನಿನ್ನಯ ಸರ್ವ ಸುಕಳಾ ಪೂರ್ಣನೆನಿಸಿ
ಸರ್ವ ವಿಭವದಿ ಮೆರೆಸು ಸಂತತ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದಲೇ , ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದಲೇ ||೧೯||

ಮುದದಿ ಎನ್ನಯ ಫಾಲದಲಿ ಸಿರಿ ಪದುಮೆ ನಿನ್ನಯ ಪರಮ ಕಳೆಯೂ
ಒದಗಿ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ |
ಉದಯವಾಗಲಿ ನೇತ್ರಯುಗಳದಿ ಸದಯ ಮೂರ್ತಿಯೆ ಸತ್ಯಲೋಕದ
ಚದುರೆ ಲಕುಮಿಯೆ ಕಳೆಯು ವಾಕ್ಯದಿ ನಿಲಿಸಲನವರತ, ನಿಲಿಸಲನವರತ|| ೨೦||

ಶ್ವೇತ ದಿವಿಯೊಳಗಿರುವ ಲಕುಮಿಯೆ ನೀತವಾಗಿಹ ಕಳೆಯು ನಿತ್ಯದಿ
ಮಾತೆ ಎನ್ನಯ ಕರದಿ ಸಂತತ ವಾಸವಾಗಿರಲಿ |
ಪಾಥೋ ನಿಧಿಯೊಳಗಿರ್ಪ ಲಕುಮಿಯೆ ಜಾತಕಳೆಯು ಮಮಾಂಗದಲಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ
ಪೂರ್ವಕವಿರಲಿ ಸರ್ವದಾ ಪಾಹೀ ಮಾಂ ಪಾಹೀ, ಪಾಹೀ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ||೨೧||

ಇಂದು ಸೂರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕುಂದದಲೆ ತಾವಿರುವರೋ ಸಿರಿ
ಇಂದಿರೇಶನು ಯಾವ ಕಾಲದ ತನಕ ಇರುತಿರ್ಪ |
ಇಂದಿರಾತ್ಮಕ ಕಳೆಯ ರೂಪಗಳಂದಿನದ ಪರಿ ಅಂತರಿರ್ಪವು
ಕುಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ ತಾವೆ ನೆಲಸಿರಲಿ, ತಾವೆ ನೆಲಸಿರಲಿ||೨೨||

ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ಸುಗುಣ ಪೂರ್ಣಳೆ ಸರ್ವ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಮಂಡಿತೆ
ಸರ್ವ ದೇವಗಣಾಭಿವಂದ್ಯಳೆ ಆದಿಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ |
ಸರ್ವಕಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣೆ ನಿನ್ನಯ ಸರ್ವಕಳೆಗಳು ಎನ್ನ ಹೃದಯದಿ
ಸರ್ವಕಾಲದಲಿರಲಿ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ||೨೩||

ಜನನೀ ಎನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರವ ದಿನದಿನದಿ ಸಂಹರಿಸಿ ನಿನ್ನವನೆನಿಸಿ
ಧ್ಯಾನವ ಮಾಳ್ಪ ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪದವಾ |
ಕನಕ ಮಣಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಇನಿತು ನೀ ಎನಗಿತ್ತು ಪಾಲಿಸು
ಮಿನುಗುತಿಹ ಘನವಾದ ನಿನ್ನಯ ಕಳೆಯು ಶೋಭಿಸಲಿ, ನಿನ್ನಯ ಕಳೆಯು ಶೋಭಿಸಲಿ ||೨೪||

ನಿರುತ ತಮತತಿ ಹರಿಪ ಸೂರ್ಯನ ತೆರದಿ ಕ್ಷಿಪ್ರದಿ ಹರಿಸಲಕ್ಷ್ಮಿಯ
ಸರಕು ಮಾಡದೆ ತರಿದು ಓಡಿಸು ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳಾ |
ಪರಿಪರಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯನು ಹರುಷದಿಂದಲಿ ನೀಡಿ ಎನ್ನನು
ಥರಥರದಿ ಕೃತ ಕೃತ್ಯನಿಳೆಯೊಳಗೆನಿಸು ದಯದಿಂದ, ಎನಿಸು ದಯದಿಂದ|| ೨೫||

ಅತುಳ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯ ಮಂಗಳತತಿಯು ನಿನ್ನಯ ಕಳೆಗಳೊಳಗೆ
ವಿತತವಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನದಲಿರ್ಪ ಕಾರಣದೀ |
ಶ್ರುತಿಯು ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯದು ಸ್ತುತಿಸಬಲ್ಲೆನೇ ತಾಯೇ ಪೇಳ್ವುದು
ಮತಿವಿಹೀನನು ನಿನ್ನ ಕರುಣಕೆ ಪಾತ್ರನೆನಿಸಮ್ಮ, ಕರುಣಕೆ ಪಾತ್ರನೆನಿಸಮ್ಮ ||೨೬||

ನಿನ್ನ ಮಹಾದಾವೇಶ ಭಾಗ್ಯಕೆ ಎನ್ನ ಅರ್ಹನ ಮಾಡು ಲಕುಮಿಯೆ
ಘನ್ನತರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಪನ್ನನೆನಿಸೆನ್ನ |
ರನ್ನೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕಮಲವ ಮನ್ನದಲಿ ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಬೇಡುವೆ
ನಿನ್ನ ಪರತರ ಕರುಣ ಕವಚವ ತೊಡಿಸಿ ಪೊರೆಯಮ್ಮ, ಕವಚವ ತೊಡಿಸಿ ಪೊರೆಯಮ್ಮ ||೨೭||

ಪೂತ ನರನನು ಮಾಡಿ ಕಳೆಗಳ ವ್ರಾತದಿಂದಲಿ ಎನ್ನ ನಿಷ್ಠವ
ಘಾತಿಸೀಗಲೆ ಎನಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದು ಸುಳಿ ಮುಂದೆ |
ಮಾತೆ ಭಾರ್ಗವಿ ಕರುಣಿ ನಿನ್ನಯ ನಾಥನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಸಂತತ
ಪ್ರೀತಳಾಗಿರು ಎನ್ನ ಮನೆಯೊಳು ನಿಲ್ಲು ನೀ ಬಿಡದೇ, ಮನೆಯೊಳು ನಿಲ್ಲು ನೀ ಬಿಡದೇ ||೨೮||

ಪರಮಸಿರಿ ವೈಕುಂಠ ಲಕುಮಿಯೆ ಹರಿಯ ಸಹಿತದಲೆನ್ನ ಮುಂದಕೆ
ಹರುಷ ಪಡುತಲಿ ಬಂದು ಶೋಭಿಸು ಕಾಲ ಕಳೆಯದಲೇ |
ವರದೆ ನಾ ಬಾರೆಂದು ನಿನ್ನನು ಕರೆದೆ ಮನವನು ಮುಟ್ಟಿ ಭಕುತಿಯ
ಭರದಿ ಬಾಗಿದ ಶಿರದಿ ನಮಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯ ಮಾಡೆಂದು, ಕೃಪೆಯ ಮಾಡೆಂದು||೨೯||

ಸತ್ಯಲೋಕದ ಲಕುಮಿ ನಿನ್ನಯ ಸತ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ
ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯದಿ ಪೆರ್ಚಿ ಹಬ್ಬಲಿ ಜಗದಿ ಜನತತಿಗೇ |
ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಮರ್ತ್ಯರೋತ್ತಮನೆನಿಸಿ ನೀ ಕೃತ
ಕೃತ್ಯನೀಪರಿ ಮಾಡಿ ಸಿರಿ ಹರಿಗೂಡಿ ನಲಿದಾಡೇ, ಹರಿಗೂಡಿ ನಲಿದಾಡೇ ||೩೦||

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿ ಲಕುಮಿಯೇ ಪತಿನಾರಸಿಂಹನ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು
ದೂರ ನೋಡದೆ ಸಾರೆಗೆರೆದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು ಎನಗೆ |
ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಯೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಸಾರ ಪೂರ್ಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲಿ
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಪಾವನ್ನೇ, ಪರಮ ಪಾವನ್ನೇ ||೩೧||

ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪದ ಲಕುಮಿ ತ್ರಿಜಗನ್ಮಾತೆ ನೀ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಶೀಘ್ರದಿ
ನಾಥನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಬಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ಕಮಲೇ |
ಜಾತರೂಪ ಸುತೇಜರೂಪಳೆ ಮಾತರಿಶ್ವ ಮುಖಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯೆ
ಜಾತರೂಪೋದರಾಂಡ ಸಂಘಕೆ ಮಾತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆ, ಮಾತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆ ||೩೨||

ರತ್ನಗರ್ಭನ ಪುತ್ರಿ ಲಕುಮಿಯೆ ರತ್ನಪೂರಿತ ಭಾಂಡ ನಿಚಯವ
ಯತ್ನಪೂರ್ವಕ ತಂದು ಎನ್ನಯ ಮುಂದೆ ನೀ ನಿಲ್ಲು |
ರತ್ನಖಚಿತ ಸುವರ್ಣಮಾಲೆಯ ರತ್ನಪದಕದ ಹಾರ ಸಮುದಯ
ಜತ್ನದಿಂದಲಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವದಾ ಪಾಹೀ ಪರಮಾಪ್ತೆ, ಪಾಹೀ ಪರಮಾಪ್ತೆ ||೩೩||

ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದಲಿ ಇನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಳಾಗಿ ನಿಂತಿರು
ಉನ್ನತಾದೈಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಗೈಸು ನಿರ್ಮಲಳೇ |
ಸನ್ನುತಾಂಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೃದಯದಿ ನಿತ್ಯ ನೀ ಪ್ರಹಸನ್ಮುಖದಿ
ಮಾತಾಡು ವರಗಳ ನೀಡಿ ನಲಿದಾಡು, ನೀಡಿ ನಲಿದಾಡು ||೩೪||

ಸಿರಿಯೆ ಸಿರಿ ಮಹಾಭೂತಿ ದಾಯಿಕೆ ಪರಮೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿರ್ಪ ಸುಮಹತ್ತರನವಾತ್ಮಕ
ನಿಧಿಗಳೂರ್ಧ್ವಕೆ ತಂದು ಕರುಣದಲಿ |
ಕರದಿ ಪಿಡಿದದನೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ತ್ವರದಿ ನೀ ಎನಗಿತ್ತು ಪಾಲಿಸು
ಧರಣಿ ರೂಪಳೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಕೆ ಶರಣು ನಾ ಮಾಳ್ಪೆ, ಶರಣು ನಾ ಮಾಳ್ಪೆ||೩೫||

ವಸುಧೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿರ್ಪ ವಸುವನು ವಶವ ಮಾಳ್ಪುದು ಎನಗೆ ಸರ್ವದಾ
ವಸುಸುದೋಗ್ಧ್ರಿಯು ಎಂಬ ನಾಮವು ನಿನಗೆ ಇರುತಿಹುದು
ಅಸಮ ಮಹಿಮಳೆ ನಿನ್ನ ಶುಭತಮ ಬಸುರಿನೊಳಗಿರುತಿರ್ಪ ನಿಧಿಯನು
ಬೆಸೆಸು ಈಗಲೇ ಹಸಿದು ಬಂದಗೆ ಅಶನವಿತ್ತಂತೇ, ಅಶನವಿತ್ತಂತೇ ||೩೬||

ಹರಿಯ ರಾಣಿಯೆ ರತ್ನಗರ್ಭಳೆ ಸರಿಯು ಯಾರೀ ಸುರರ ಸ್ತೋಮದಿ
ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿಯೆ ನಿನ್ನ ಬಸಿರೊಳಗಿರುವ ನವನಿಧಿಯಾ |
ಮೆರೆವ ಹೇಮದ ಗಿರಿಯ ತೆರದಲಿ ತೆರೆದು ತೋರಿಸಿ ಸಲಿಸು ಎನಗೆ
ಪರಮ ಕರುಣಾಶಾಲಿ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕೆ, ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ||೩೭||

ರಸತಳದ ಸಿರಿ ಲಕುಮಿದೇವಿಯೆ ಶಶಿ ಸಹೋದರಿ ಶೀಘ್ರದಿಂದಲಿ
ಅಸಮ ನಿನ್ನಯ ರೂಪ ತೋರಿಸು ಎನ್ನ ಪುರದಲ್ಲಿ |
ಕುಸುಮಗಂಧಿಯೇ ನಿನ್ನನರಿಯೆನು ವಸುಮತೀ ತಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಪರಿ
ಹೊಸತು ಎನಿಪುದು ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯು ಸಕಲ ಜನತತಿಗೆ, ಸಕಲ ಜನತತಿಗೆ || ೩೮||

ನಾಗವೇಣಿಯೆ ಲಕುಮಿ ನೀ ಮನೋವೇಗದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನಯ
ಜಾಗುಮಾಡದೆ ಶಿರದಿ ಹಸ್ತವನಿಟ್ಟು ಮುದದಿಂದ |
ನೀಗಿಸೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖವ ಸಾಗಿಸೀ ಭವಭಾರ ಪರ್ವತ
ತೂಗಿಸು ನೀ ಎನ್ನ ಸದನದಿ ಕನಕ ಭಾರಗಳಾ, ಕನಕ ಭಾರಗಳಾ ||೩೯||

ಅಂಜಬೇಡವೋ ವತ್ಸಾ ಎನುತಲಿ ಮಂಜುಳೋಕ್ತಿಯ ನುಡಿದು ಕರುಣಾ –
ಪುಂಜ ಮನದಲಿ ಬಂದು ಶೀಘ್ರದಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು |
ಕಂಜಲೋಚನೆ ಕಾಮಧೇನು ಸುರಂಜಿಪಾಮರ ತರುವು ಎನಿಸುವಿ
ಸಂಜಯಪ್ರದಳಾಗಿ ಸಂತತ ಪಾಹೀ ಮಾಂ ಪಾಹೀ, ಪಾಹೀ ಮಾಂ ಪಾಹೀ || ೪೦ ||

ದೇವಿ ಶೀಘ್ರದಿ ಬಂದು ಭೂಮಿದೇವಿ ಸಂಭವೆ ಎನ್ನ ಜನನಿಯೆ
ಕಾಮನಯ್ಯನ ರಾಣಿ ನಿನ್ನಯ ಭೃತ್ಯ ನಾನೆಂದು |
ಭಾವಿಸೀಪರಿ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಿದೆ ಸೇವೆ ನೀ ಕೈಕೊಂಡು ಮನ್ಮನೋ
ಭಾವ ಪೂರ್ತಿಸಿ ಕರುಣಿಸೆನ್ನನು ಶರಣು ಶರಣೆ೦ಬೇ, ಶರಣು ಶರಣೆ೦ಬೇ || ೪೧
||
ಜಾಗರೂಕದಿ ನಿಂತು ಮತ್ತೇ ಜಾಗರೂಕದಿ ಎನಗೆ ನಿತ್ಯದಿ
ತ್ಯಾಗಭೋಗ್ಯಕೆ ಯೋಗ್ಯವೆನಿಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಹೇಮಮಯ |
ಪೂಗ ಕನಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟಗಳ ಯೋಗ ಮಾಳ್ಪುದು ಲೋಕಜನನೀ
ಈಗ ಎನ್ನಯ ಭಾರ ನಿನ್ನದು ಕರೆದು ಕೈ ಪಿಡಿಯೇ, ಅಮ್ಮಾ ಕರೆದು ಕೈ ಪಿಡಿಯೇ || ೪೨ ||

ಧರಣಿಗತ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನುದ್ಧರಿಸಿ ನೀ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೇರಿಸಿ
ಕಿರಿಯ ನಗೆಮೊಗದಿಂದ ನೋಡುತ ನೀಡು ನವನಿಧಿಯ |
ಸ್ಥಿರದಿ ಎನ್ನ ಮಂದಿರದಿ ನಿಂತು ಪರಮ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸು
ಸಿರಿಯೆ ನೀನೆ ಒಲಿದು ಪಾಲಿಸು ಮೋಕ್ಷ ಸುಖ ಕೊನೆಗೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸುಖ ಕೊನೆಗೆ || ೪೩ ||

ನಿಲ್ಲೇ ಲಕುಮೀ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಭಾವದಿ ನಿಲ್ಲು ರತ್ನ ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪಳೆ
ಎಲ್ಲ ವರಗಳನಿತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಳಾಗು
ಎಲ್ಲೋ ಇರುತಿಹ ಕನಕ ನಿಧಿಗಳನೆಲ್ಲ ನೀ ತಂದು ನೀಡುವುದೈ
ಪುಲ್ಲಲೋಚನೆ ತೋರಿ ನಿಧಿಗಳ ತಂದು ಪೊರೆಯಮ್ಮ , ತಂದು ಪೊರೆಯಮ್ಮ || ೪೪ ||

ಇಂದ್ರಲೋಕದಲಿದ್ದ ತೆರದಲಿ ನಿಂದ್ರು ಎನ್ನಯ ಗೃಹದಿ ನಿತ್ಯದಿ
ಚಂದ್ರವದನೆಯೆ ಲಕುಮಿ ದೇವಿ ನೀಡೆ ಎನಗಭಯಾ |
ನಿಂದ್ರಲಾರೆನು ಋಣದ ಬಾಧೆಗೆ ತಂದ್ರಮತಿ ನಾನಾದೆ ಭವದೊಳುಪೇಂದ್ರ
ವಲ್ಲಭೆ ಅಭಯ ಪಾಲಿಸು ನಮಿಪೆ ಮಜ್ಜನನೀ, ನಮಿಪೆ ಮಜ್ಜನನೀ || ೪೫ ||

ಬದ್ಧ ಸ್ನೇಹ ವಿರಾಜಮಾನಳೆ ಶುದ್ಧ ಜಾಂಬೂನದದಿ ಸಂಸ್ಥಿತೆ
ಮುದ್ದು ಮೋಹನ ಮೂರ್ತಿ ಕರುಣದಿ ನೋಡೆ ನೀ ಎನ್ನ |
ಬಿದ್ದೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದುಮಕೆ ಉದ್ಧರಿಪುದೆಂದು ಬೇಡಿದೇ ಅನಿರುದ್ಧ
ರಾಣಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡೆ ಮಾತಾಡೇ, ನೋಡೆ ಮಾತಾಡೇ || ೪೬ ||

ಭೂಮಿ ಗತ ಸಿರಿದೇವಿ ಶೋಭಿತೆ ಹೇಮಮಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಇರುತಿಹೆ
ತಾಮರಸ ಸಂಭೂತೆ ನಿನ್ನಯ ರೂಪ ತೋರೆನಗೆ |
ಭೂಮಿಯಲಿ ಬಹು ರೂಪದಿಂದಲಿ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಕ್ರೀಡೆಗೈಯ್ಯುತ
ಹೇಮಮಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಸ್ತವ ಶಿರದ ಮೇಲಿರಿಸು, ಹಸ್ತವ ಶಿರದ ಮೇಲಿರಿಸು || ೪೭ ||

ಫಲಗಳೀವ ಸುಭಾಗ್ಯ ಲಕುಮಿಯೆ ಲಲಿತ ಸರ್ವ ಪುರಾಧಿ ವಾಸಿಯೆ
ಕಲುಷ ಶೂನ್ಯಳೆ ಲಕುಮಿ ದೇವಿಯೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೆನ್ನ |
ಕುಲಜೆ ಕುಂಕುಮ ಶೋಭಿಪಾಲಳೆ ಚಲಿತ ಕುಂಡಲ ಕರ್ಣ ಭೂಷಿತೆ
ಜಲಜಲೋಚನೆ ಜಾಗ್ರ ಕಾಲದಿ ಸಲಿಸು ಎನಗಿಷ್ಟ, ಸಲಿಸು ಎನಗಿಷ್ಟ || ೪೮ ||
ತಾಯೆ ಚೆಂದದಲಂದಯೋಧ್ಯದಿ ದಯದಿ ನೀನೆ ನಿಂತು ಪಟ್ಟಣಭಯವ
ಓಡಿಸಿ ಜಾಗು ಮಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಮುದದಿಂದ |
ಜಯವ ನೀಡಿದ ತೆರದಿ ಎನ್ನಾಲಯದಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ವದು
ಜಯಪ್ರದಾಯಿನಿ ವಿವಿಧ ವೈಭವದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ, ವೈಭವದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ || ೪೯ ||

ಬಾರೆ ಲಕುಮಿ ಎನ್ನ ಸದನಕೆ ಸಾರಿದೆನು ತವ ಪಾದ ಪದುಮಕೆ
ತೋರಿ ಎನ್ನಯ ಗೃಹದಿ ನೀನೆ ಸ್ಥಿರದಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು |
ಸಾರ ಕರುಣಾರಸವು ತುಂಬಿದ ಚಾರುಜಲರುಹ ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಳೆ
ಪಾರುಗಾಣಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಿಯೆ ರಿಕ್ತತನದಿಂದ, ರಿಕ್ತತನದಿಂದ || ೫೦ ||

ಸಿರಿಯೆ ನಿನ್ನಯ ಹಸ್ತ ಕಮಲವ ಶಿರದಿ ನೀನೇ ಇರಿಸಿ ಎನ್ನನು
ಕರುಣವೆಂಬಾಮೃತದ ಕಣದಲಿ ಸ್ನಾನಗೈಸಿನ್ನು |
ಸ್ಥಿರದಿ ಸ್ಥಿತಿಯನು ಮಾಡು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವ ರಾಜ ಗೃಹಸ್ಥ ಲಕುಮಿಯೆ
ತ್ವರದಿ ಮೋದದಿ ಯುಕ್ತಳಾಗಿರು ಎನ್ನ ಮುಂದಿನ್ನು, ಎನ್ನ ಮುಂದಿನ್ನು || ೫೧ ||

ನೀನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಭಯವ ನೀನೆ ಎನಗೆ ಇತ್ತು ಸಾದರ
ನೀನೆ ಎನ್ನ ಶಿರದಲಿ ಹಸ್ತವ ಇರಿಸು ಕರುಣದಲಿ |
ನೀನೆ ರಾಜರ ಗೃಹದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೀನೆ ಸರ್ವ ಸುಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು
ಹೀನವಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಕಳೆಗಳ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿನ್ನು, ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿನ್ನು || ೫೨ ||

ಆದಿ ಸಿರಿ ಮಹಾಲಕುಮಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಮೋದಮಯ ವಾಮಾಂಕ ನಿನಗನುವಾದ
ಸ್ವಸ್ಥಳವೆಂದು ತಿಳಿದು ನೀನೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀ |
ಆದಿ ದೇವಿಯೆ ನಿನ್ನ ರೂಪವ ಮೋದದಿಂದಲಿ ತೋರಿ ಎನ್ನೊಳು
ಕ್ರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಕರುಣದಲಿ, ಪೊರೆಯೆ ಕರುಣದಲಿ || ೫೩ ||

ಒಲಿಯೆ ನೀ ಮಹಾಲಕುಮಿ ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯೆ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವದಾ
ನಲಿಯೆ ಚಲಿಸದೆ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೀನಿರುತ |
ಲಲಿತವೇದಗಳೆಲ್ಲಿ ತನಕ ತಿಳಿದು ಹರಿಗುಣ ಪಾಡುತಿರ್ಪುವು
ಜಲಜಲೋಚನ ವಿಷ್ಣು ನಿನ್ನೊಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀನಿರ್ಪೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನಿರ್ಪೆ || ೫೪ ||

ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಯಂತರದಿ ನಿನ್ನಯ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಗಳು ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ
ನಿಲ್ಲಿಸೀ ಸುಖ ವ್ರಾತ ನೀಡುತ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ |
ಎಲ್ಲ ಜನಕಾಹ್ಲಾದ ಚಂದಿರ ಕುಲ್ಲದೇ ಶುಭ ಪಕ್ಷ ದಿನದೊಳು
ನಿಲ್ಲದಲೇ ಕಳೆ ವೃದ್ಧಿಯೈದುವ ತೆರದಿ ಮಾಡೆನ್ನ, ತೆರದಿ ಮಾಡೆನ್ನ || ೫೫ ||

ಸಿರಿಯೆ ನೀ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಿ ಸಿರಿಯೆ ನೀ ಪಾಲ್ಗಡಲ ಮಧ್ಯದಿ
ಇರುವ ತೆರದಲಿ ಎನ್ನ ಮನೆಯೊಳು ವಿಷ್ಣು ಸಹಿತಾಗಿ
ನಿರುತ ಜ್ಞಾನಿಯ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಿ ಮಿರುಗುವಂದದಲೆನ್ನ ಸದನದಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ನಿತ್ಯ ರಾಜಿಸು ನೀಡಿ ಕಾಮಿತವಾ, ನೀಡಿ ಕಾಮಿತವಾ || ೫೬ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಿ ನೀನೆ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಸರ್ವದಾ
ಆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿ ಇರುವ ತೆರದಂತೆ |
ನೀನು ನಾರಾಯಣನು ಇಬ್ಬರು ಸಾನುರಾಗದಿ ಎನ್ನ ಮನದೊಳು
ನ್ಯೂನವಾಗದೆ ನಿಂತು ಮನೋರಥ ಸಲಿಸಿ ಪೊರೆಯೆಂದೆ, ಮನೋರಥ ಸಲಿಸಿ ಪೊರೆಯೆಂದೆ || ೫೭ ||

ವಿಮಲತರ ವಿಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯ ಕಮಲೆ ಎನ್ನಯ ಮನದಿ ಮಾಳ್ಪುದು
ಅಮಿತ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಮಾಡು ಮಂದಿರದಿ |
ರಮೆಯೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣ ವೃದ್ಧಿಯ ಸುಮನದಿಂದಲಿ ಮಾಡು ಎನ್ನಲಿ
ಅಮರಪಾದಪೆ ಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಡು ಮಂದಿರದಿ, ವೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಡು ಮಂದಿರದಿ || ೫೮ ||

ಎನ್ನ ತ್ಯಜನವ ಮಾಡದಿರು ಸುರರನ್ನೆ ಆಶ್ರಿತ ಕಲ್ಪಭೂಜಳೆ
ಮುನ್ನ ಭಕ್ತರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸುರಧೇನು ನೀನಮ್ಮ |
ಘನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಮಾತೆ ನೀನೆ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿರು ಎನ್ನ ಭವನದಿ
ಸನ್ನುತಾಂಗಿಯೇ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಳತ್ರ ಜನ ನೀಡೆ, ಕಳತ್ರ ಜನ ನೀಡೆ || ೫೯ ||

ಆದಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೆ ಬೊಮ್ಮನಾಂಡಕೆ ಆದಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಬೀಜ ಭೂತಳೆ
ಮೋದ ಚಿನ್ಮಯ ಗಾತ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ವರ್ಜಿತಳೇ |
ವೇದವೇದ್ಯಳೆ ಬೊಮ್ಮನಾಂಡವ ಆದಿಕೂರ್ಮದ ರೂಪದಿಂದಲಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿ
ಪೊತ್ತು ಮೆರೆವದು ಏನು ಚಿತ್ರವಿದು, ಏನು ಚಿತ್ರವಿದು || ೬೦ ||

ವೇದ ಮೊದಲು ಸಮಸ್ತ ಸುರರು ವೇದ ಸ್ತೋಮಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಗಾಧ
ಮಹಿಮೆಯ ಪೊಗಳಲೆಂದರೆ ಶಕ್ತರವರಲ್ಲ
ಓದುಬಾರದ ಮಂದಮತಿ ನಾನಾದ ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವು
ಬೋಧದಾಯಕೆ ನೀನೆ ಸ್ತವನವ ಗೈಸು ಎನ್ನಿಂದ, ಗೈಸು ಎನ್ನಿಂದ || ೬೧ ||

ಮಂದ ನಿಂದಲಿ ಸುಗುಣ ವೃಂದವ ಚಂದದಲಿ ನೀ ನುಡಿಸಿ ಎನ್ನಯ
ಮಂದಮತಿಯನು ತರಿದು ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದೆನಿಸು
ಇಂದಿರೇ ತವ ಪಾದಪದುಮದ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ತುತಿಸುವ ಶಕುತಿ ಇದ್ದು
ಕುಂದು ಬಾರದ ಕವಿತೆ ಪೇಳಿಸು ಎಂದು ವಂದಿಪೆನು, ಎಂದು ವಂದಿಪೆನು || ೬೨ ||

ವತ್ಸನ್ವಚನವ ಕೇಳೇ ನೀ ಸಿರಿ ವತ್ಸಲಾಂಛನ ವಕ್ಷಮಂದಿರೆ
ತುಚ್ಛ ಮಾಡದೆ ಮನಕೆ ತಂದು ನೀನೆ ಪಾಲಿಪುದು |
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಹ ಸಕಲ ಸಂಪದ ಉತ್ಸಾಹದಿ ನೀ ನೀಡಿ ಮನ್ಮನೋ
ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿಸು ಜನನಿ ಬೇಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ, ಜನನಿ ನೀನೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ || ೬೩ ||

ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯನುಯೈದಿ ಪೂರ್ವದಿ ಧನ್ಯರಾದರು ಧರಣಿಯೊಳಗಾಪನ್ನ
ಪಾಲಕೆ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ನಂಬಿ ಮೊರಹೊಕ್ಕೆ |
ನಿನ್ನ ಭಕುತಗನಂತ ಸೌಖ್ಯವು ನಿನ್ನಲೇ ಪರಭಕುತಿ ಅವನಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಕರುಣಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧ, ಎಂದು ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧ || ೬೪ ||

ನಿನ್ನ ಭಕುತಗೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲವು ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವರಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗು
ಮುನ್ನ ಭವಭಯವಿಲ್ಲವೆಂದಾ ಶ್ರುತಿಯು ಪೇಳುವುದು |
ಎನ್ನ ಕರುಣಾಬಲವು ಅವನಲಿ ಘನ್ನವಾಗಿ ಇರುವುದೆಂಬ
ನಿನ್ನ ವಚನವ ಕೇಳಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣ ಧರಿಸಿಹೆನು, ಪ್ರಾಣ ಧರಿಸಿಹೆನು || ೬೫ ||

ನಾನು ನಿನ್ನಾಧೀನ ಜನನಿಯೆ ನೀನು ಎನ್ನಲಿ ಕರುಣ ಮಾಳ್ಪುದು
ಹೀನ ಬಡತನ ದೋಷ ಕಳೆದು ನೀನೆ ನೆಲಸಿದ್ದು |
ಮಾನ ಮನೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಭಕುತಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಖ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ
ಧ್ಯಾನ ಮಾನಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸು ನೀನೆ ಎನ್ನಿಂದ, ನೀನೆ ಎನ್ನಿಂದ || ೬೬ ||

ನಿನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದಲಿ ಮುನ್ನ ನಾನೇ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮನು
ಇನ್ನು ಆಗುವೆ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಕುಚೇಲನಂದದಲಿ |
ಬಿನ್ನೈಪೆ ತವ ಪಾದ ಪದ್ಮಕೆ ಬನ್ನ ನಾ ಬಡಲಾರೆ ದೇವಿ
ಎನ್ನ ನೀ ಕರ ಪಿಡಿದು ಪಾಲಿಸು ರಿಕ್ತತನದಿಂದ, ಪಾಲಿಸು ರಿಕ್ತತನದಿಂದ || ೬೭ ||

ಕ್ಷಣವೂ ಜೀವಿಸಲಾರೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿ ತಳದಲಿ
ಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಗಳ ಬಯಸಲಾರೆನೆ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖ ದಾಯೆ |
ಗಣನೆ ಮಾಡದೆ ನೀಚ ದೇವರ ಹಣಿದು ಬಿಡುವೀ ಬಾಧೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಪಣವ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ ಮಿಥ್ಯವೇನಿಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯವೇನಿಲ್ಲ || ೬೮ ||

ತನಯನರಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಲಿ ಜನನಿ ಹಾಲಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ
ಸ್ತನವನಿತ್ತು ಆದರಿಸಿ ಉಣಿಸುವ ಜನನಿ ತೆರದಂತೆ
ನಿನಗೆ ಸುರರೊಳು ಸಮರ ಕಾಣೆನು ಅನಿಮಿಶೇಷರ ಪಡೆದು ಪಾಲಿಪಿ
ದಿನದಿನದಿ ಸುಖವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸು ಕರುಣ ವಾರಿಧಿಯೆ, ಪಾಲಿಸು ಕರುಣ ವಾರಿಧಿಯೆ || ೬೯ ||

ಏಸು ಕಲ್ಪದಿ ನಿನಗೆ ಪುತ್ರನು ಆಸು ಕಲ್ಪದಿ ಮಾತೆ ನೀನೆ
ಲೇಷವಿದಕನುಮಾನವಿಲ್ಲವು ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧ |
ಲೇಸು ಕರುಣಾಸಾರವೆನಿಸುವ ಸೂಸುವಾಮೃತಧಾರದಿಂದಲಿ
ಸೋಸಿನಿಂದಭಿಷೇಕಗೈದಭಿಲಾಷೆ ಸಲಿಸಮ್ಮ, ಅಭಿಲಾಷೆ ಸಲಿಸಮ್ಮ || ೭೦ ||

ದೋಷಮಂದಿರನೆನಿಪ ಎನ್ನಲಿ ಲೇಷ ಪುಡಕಲು ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ
ವೃಷ್ಟಿ ಸುಪಾಂಸು ಕಣಗಳ ಗಣನೆ ಬಹು ಸುಲಭ
ರಾಶಿಯಂದದಲಿಪ್ಪ ಎನ್ನಘ ಸಾಸಿರಾಕ್ಷಗಶಕ್ಯ ಗಣಿಸಲು
ಏಸು ಪೇಳಲಿ ತಾಯೇ ತನಯನ ತಪ್ಪು ಸಹಿಸಮ್ಮ, ಅಮ್ಮಾ ತಪ್ಪು ಸಹಿಸಮ್ಮ || ೭೧ ||

ಪಾಪಿಜನರೊಳಗಗ್ರಗಣ್ಯನು ಕೋಪ ಪೂರಿತ ಚಿತ್ತ ಮಂದಿರ
ಈ ಪಯೋಜಭವಾಂಡ ಪುಡುಕಿದರಾರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ
ಶ್ರೀಪನರಸಿಯೆ ಕೇಳು ದೋಷವು ಲೋಪವಾಗುವ ತೆರದಿ ಮಾಡಿ
ರಾಪುಮಾಡದೆ ಸಲಹು ಶ್ರೀಹರಿ ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಹರಿ ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ || ೭೨ ||

ಕರುಣಶಾಲಿಯರೊಳಗೆ ನೀ ಬಲು ಕರುಣಶಾಲಿಯು ಎಂದು ನಿನ್ನಯ
ಚರಣಯುಗಕಭಿನಮಿಸಿ ಸಾರ್ದೆನು ಪೊರೆಯೆ ಪೊರೆಯೆಂದು |
ಹರಣ ನಿಲ್ಲದು ಹಣವು ಇಲ್ಲದೆ ಶರಣರನುದಿನ ಪೊರೆವ ದೇವಿ ಸುಪರಣ
ವಾಹನ ರಾಣಿ ಎನ್ನನು ಕಾಯೆ ವರವೀಯೇ, ಕಾಯೆ ವರವೀಯೇ || ೭೩ ||

ಉದರ ಕರ ಶಿರ ಟೊಂಕ ಸೂಲಿಯ ಮೊದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಗೈಯ್ಯದಿರಲೌಷಧದ
ಸೃಷ್ಟಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ತೆರದಿ ಜಗದೊಳಗೇ |
ವಿಧಿಯು ಎನ್ನನು ಸೃಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಪದುಮೆ ನಿನ್ನ ದಯಾಳುತನವು
ಪುದುಗಿ ಪೋದಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಾ ಬೊಮ್ಮ ಸೃಜಿಸಿದನು, ಬೊಮ್ಮ ಸೃಜಿಸಿದನು || ೭೪ ||

ನಿನ್ನ ಕರುಣವು ಮೊದಲು ದೇವಿಯೆ ಎನ್ನ ಜನನವು ಮೊದಲು ಪೇಳ್ವದು
ಮುನ್ನ ಇದನನು ವಿಚಾರಗೈದು ವಿತ್ತ ಎನಗೀಯೇ |
ಘನ್ನ ಕರುಣಾನಿಧಿಯು ಎನುತಲಿ ಬಿನ್ನಹವ ನಾ ಮಾಡಿ ಯಾಚಿಪೆ
ಇನ್ನು ನಿಧಿಯನು ಇತ್ತು ಪಾಲಿಸು ದೂರ ನೋಡದಲೇ, ದೂರ ನೋಡದಲೇ || ೭೫ ||

ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಲಕುಮಿ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ ದೇವಿ
ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎನಗೆ ನೀನೆ ಗುರುವು ಸದ್ಗತಿಯು |
ಇಂದಿರೆಯೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಕಾರಿಣಿಸಂದೇಹ ಎನಗಿಲ್ಲ ಪರಮಾನಂದ
ಸಮುದಯ ನೀಡೆ ಕರುಣವ ಮಾಡೆ ವರ ನೀಡೆ, ಕರುಣವ ಮಾಡೆ ವರ ನೀಡೆ || ೭೬ ||

ನಾಥಳೆನಿಸುವಿ ಸಕಲ ಲೋಕಕೆ ಖ್ಯಾತಳೆಣಿಸುವೆ ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ
ಪ್ರೀತಳಾಗಿರು ಎನಗೆ ಸಕಲವು ನೀನೆ ನಿಜವೆಂದೆ |
ಮಾತೆ ನೀನೆ ಎನಗೆ ಹರಿ ನಿಜ ತಾತ ಈರ್ವರು ನೀವೆ ಇರಲಿ
ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಭವದಿ ತೊಳಲಿಪುದೇನು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ, ಇದೇನು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ || ೭೭ ||

ಆದಿ ಲಕುಮಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿರು ಮೋದಜ್ಞಾನ ಸುಭಾಗ್ಯ ಧಾತ್ರಿಯೆ
ಛೇದಿಸಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷವ ತ್ರಿಗುಣವರ್ಜಿತಳೇ |
ಸಾದರದಿ ನೀ ಕರೆದು ಕೈ ಪಿಡಿ ಮಾಧವನ ನಿಜ ರಾಣಿ ನಮಿಸುವೆ
ಬಾಧೆ ಗೊಳಿಸುವ ಋಣವ ಕಳೆದು ಸಿರಿಯೆ ಪೊರೆಯೆಂದೆ, ಅಮ್ಮಾ ಸಿರಿಯೆ ಪೊರೆಯೆಂದೆ || ೭೮ ||

ವಚನಜಾಡ್ಯವ ಕಳೆವ ದೇವಿಯೆ ಎಚೆಯೆ ನೂತನ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಕ್ಪದ
ನಿಚಯ ಪಾಲಿಸಿ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲಿ ನೀ ನಿಂತು |
ರಚನೆ ಮಾಡಿಸು ಎನ್ನ ಕವಿತೆಯ ಪ್ರಚುರವಾಗುವ ತೆರದಿ ಮಾಳ್ಪುದು
ಉಚಿತವೇ ಸರಿಯೇನು ಪೇಳ್ವದು ತಿಳಿಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿಳಿಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ || ೭೯ ||

ಸರ್ವ ಸಂಪದದಿಂದ ರಾಜಿಪೆ ಸರ್ವ ತೇಜೋರಾಶಿಗಾಶ್ರಯೇ
ಸರ್ವರುತ್ತಮ ಹರಿಯ ರಾಣಿಯೆ ಸರ್ವರುತ್ತಮಳೇ |
ಸರ್ವ ಸ್ಥಳದಲಿ ದೀಪ್ಯಮಾನಳೆ ಸರ್ವ ವಾಕ್ಯಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾನಿಯೆ
ಸರ್ವ ಕಾಲದಲೆನ್ನ ಜಿಹ್ವದಿ ನೀನೆ ನಟಿಸುವುದು, ಅಮ್ಮಾ ನೀನೆ ನಟಿಸುವುದು || ೮೦ ||

ಸರ್ವ ವಸ್ತ್ವಪರೋಕ್ಷ ಮೊದಲೂ ಸರ್ವ ಮಹಾಪುರುಷಾರ್ಥ ದಾತಳೆ
ಸರ್ವಕಾಂತಿಗಳೊಳಗೆ ಶುಭ ಲಾವಣ್ಯದಾಯಕಳೇ |
ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ ಸರ್ವ ಧಾತ್ರಿಯೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಲಿ ಸುಮುಖಿಯಾಗಿ
ಸರ್ವ ಹೇಮ ಸುಪೂರ್ಣೆ ಎನ್ನಯ ನಯನದೊಳಗೆಸೆಯೆ, ಎನ್ನಯ ನಯನದೊಳಗೆಸೆಯೆ || ೮೧ ||

ಸಕಲ ಮಹಾಪುರುಷಾರ್ಥದಾಯಿನಿ ಸಕಲ ಜಗವನು ಪೆತ್ತ ಜನನಿಯೆ
ಸಕಲರೀಶ್ವರೀ ಸಕಲ ಭಯಗಳ ನಿತ್ಯ ಸಂಹಾರೀ |
ಸಕಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆ ಸುಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ಭಾವವ ಧರಿಸಿ ಸರ್ವದಾ
ಸಕಲ ಹೇಮ ಸುಪೂರ್ಣೆ ಎನ್ನಯ ನಯನದೊಳಗೆಸೆಯೆ, ಅಮ್ಮಾ ನಯನದೊಳಗೆಸೆಯೆ || ೮೨ ||

ಸಕಲ ವಿಧ ವಿಘ್ನಾಪಹಾರಿಣಿಸಕಲ ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಕಾರಿಣಿ
ಸಕಲ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ನೇತ್ರದೊಳಗೆಸೆಯೇ |
ಸಕಲ ಕಲೆಗಳ ಸಹಿತ ನಿನ್ನಯ ಭಕುತನಾದವನೆಂದು ಸರ್ವದಾ
ವ್ಯಕುತಳಾಗಿರು ಎನ್ನ ಹೃದಯದ ಕಮಲ ಮಧ್ಯದಲಿ, ಹೃದಯದ ಕಮಲ ಮಧ್ಯದಲಿ || ೮೩ ||

ನಿನ್ನ ಕರುಣಾ ಪಾತ್ರನಾಗಿಹ ಎನ್ನ ಗೋಸುಗ ನೀನೆ ತ್ವರದಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗ್ಯಧಿದೇವಗಣನುತೆ
ಸುಗುಣೆ ಪರಿಪೂರ್ಣೆ |
ಎನ್ನ ಪೆತ್ತಿಹ ತಾಯೇ ಸರ್ವದಾ ಸನ್ನಿಹಿತಳಾಗೆನ್ನ ಮನೆಯೊಳು
ನಿನ್ನ ಪತಿ ಸಹವಾಗಿ ಸರ್ವದಾ ನಿಲಿಸು ಶುಭದಾಯೇ, ನಿಲಿಸು ಶುಭದಾಯೇ || ೮೪ ||

ಎನ್ನ ಮುಖದಲಿ ನೀನೆ ನಿಂತು ಘನ್ನನಿವನೆಂದೆನಿಸಿ ಲೋಕದಿ
ಧನ್ಯ ಧನ್ಯನ ಮಾಡು, ವರಗಳ ನೀಡು ನಲಿದಾಡು |
ಅನ್ಯ ನಾ ನಿನಗಲ್ಲ ದೇವೀ ಜನ್ಯನಾದವನೆಂದು ತಿಳಿದು
ಅನ್ನ ವಸನವ ಧಾನ್ಯ ಧನವನು ನೀನೆ ಎನಗೀಯೇ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೀನೇ ಎನಗೀಯೇ || ೮೫ ||

ವತ್ಸ ಕೇಳೆಲೊ ಅಂಜಬೇಡವೋ ಸ್ವಚ್ಛ ಎನ್ನಯ ಕರವ ಶಿರದಲಿ
ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ವಕ ನೀಡ್ದೆ ನಡಿ ಸರವತ್ರ ನಿರ್ಭಯದಿ |
ಉತ್ಸಹಾತ್ಮ ಮನೋನುಕಂಪಿಯೆ ಪ್ರೋತ್ಸಹದಿ ಕಾರುಣ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಲಿ
ತುಚ್ಛ ಮಾಡದೆ ವೀಕ್ಷಿಸೀಗಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಲಿ ಎನಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಲಿ ಎನಗೆ || ೮೬ ||

ಮುದದಿ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದಯವಾಗಲು ಸಕಲ ಸಂಪದ
ಒದಗಿ ಬರುವುದು ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲವು ಬುಧರ ಸಮ್ಮತವು |
ಅದಕೆ ನಿನ್ನಯ ಪದವ ನಂಬಿದೆ ಮುದದಿ ಎನ್ನಯ ಸದನದಲಿ ನೀನೊದಗಿ
ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯ ಪಾಲಿಸು ಪದುಮೆ ನಮಿಸುವೆನು, ಪಾಲಿಸು ಪದುಮೆ ನಮಿಸುವೆನು || ೮೭ ||

ರಾಮೆ ನಿನ್ನಯ ದೃಷ್ಟಿಲೋಕಕೆ ಕಾಮಧೇನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬದು
ರಾಮೆ ನಿನ್ನಯ ಮನಸು ಚಿಂತಾರತ್ನ ಭಜಿಪರಿಗೆ |
ರಾಮೆ ನಿನ್ನಯ ಕರದ ದ್ವಂದ್ವವು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ಕೇಳ್ವ ಜನರಿಗೆ
ಕಾಮಪೂರ್ತಿಪ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು ತಾನೆ ಎನಿಸಿಹುದು, ವೃಕ್ಷವು ತಾನೆ ಎನಿಸಿಹುದು || ೮೮ ||

ನವವೆನಿಪನಿಧಿ ನೀನೆ ಇಂದಿರೆ ತವ ದಯಾಭಿಧ ರಸವೇ ಎನಗೇ
ಧ್ರುವದಿ ದೇವಿ ರಸಾಯನವೆ ಸರಿ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ |
ಭುವನ ಸಂಭವೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವು ದಿವಿಯೊಳೊಪ್ಪುವ ಚಂದ್ರನಂದದಿ
ವಿವಿಧಕಳೆಗಳ ಪೂರ್ಣವಾದ್ಯಖಿಳಾರ್ಥ ಕೊಡುತಿಹುದು, ಅಖಿಳಾರ್ಥ ಕೊಡುತಿಹುದು || ೮೯ ||

ರಸದ ಸ್ಪರ್ಶದಲಿಂದ ಲೋಹವು ಮಿಸುಣಿ ಭಾವವ ಐದೋ ತೆರದಲಿ
ಅಸಮ ಮಹಿಮಳೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷ ನೋಟದಲಿ |
ವಸುಧೆ ತಳದೊಳಗಿರ್ಪ ಜೀವರ ಅಶುಭ ಕೋಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಪೋಗೀ
ಕುಸುಮ ಗಂಧಿಯೆ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಸತತವಾಗುವುದು, ಉತ್ಸವ ಸತತವಾಗುವುದು || ೯೦ ||

ನೀಡು ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುವ ರೂಢಿ ಜೀವರ ಮಾತಿಗಂಜುತ
ಬೇಡಿಕೊಂಬುದಕೀಗ ನಿನ್ನನು ಶರಣು ಹೊಂದಿದೆನು |
ನೋಡಿ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಯ ಮಾಡಿ ಮನದಭಿಲಾಷೆ ಪೂರ್ತಿಸಿ
ನೀಡು ಎನಗಖಿಳಾರ್ಥ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿಯ ಸಹಿತದಲಿ, ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿಯ ಸಹಿತದಲಿ || ೯೧ ||

ಕಾಮಧೇನು ಸುಕಲ್ಪತರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಹವಾಗಿ ನಿನ್ನಯ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳೀವ ಕಳೆಗಳಳುಣಿಸಿ ಇರುತಿಹವು |
ರಾಮೇ ನಿನ್ನಯ ರಸರಸಾಯನ ಸ್ತೋಮದಿಂ ಶಿರ ಪಾದ ಪಾಣಿ
ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಲು ಹೇಮವಾಗುವುದು, ಹೇಮವಾಗುವುದು || ೯೨ ||

ಆದಿ ವಿಷ್ಣುನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೆ ಸಾದರದಿ ಹರಿ ಸಹಿತ ಎನ್ನಲಿ
ಮೋದದಿಂದಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನವ ಮಾಡೆ ಕರುಣದಲಿ |
ಆದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವಾದ ಮಾತ್ರದಿ ಎನಗೆ ಪದು ಪದೆ
ಆದಪುದು ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ನಿಧಿಯ ದರ್ಶನವು, ನಿಧಿಯ ದರ್ಶನವು || ೯೩ ||

ಆವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರವ ಸಾವಧಾನದಿ ಪಠಣೆಗೈವನು
ಆವ ಕಾಲದಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಯನೈದು ಸುಖಿಸುವನು |
ಆವ ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೋಷಿಯು ಸೇವಿಸೆ ಮಹಾ ಧನಿಕನಾಗುವ
ದೇವಿ ಅವನಾಲಯದಿ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಥಿರದಿ ನಿಲಿಸುವಳು || ೯೪ ||

ಲಕುಮಿ ಹೃದಯದ ಪಠಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಲಕುಮಿ ತಾ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ
ಸಕಲ ದುರಿತಗಳಳಿದು ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುತಿಹಳು |
ವಿಕಸಿತಾನನೆ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭೆ ಭಕುತ ಜನರನು ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ
ವ್ಯಕುತಳಾದ್ಯವರನ್ನ ಪೊರೆವಳು ತನಯರಂದದಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತನಯರಂದದಲಿ || ೯೫ ||

ದೇವಿ ಹೃದಯವು ಪರಮ ಗೋಪ್ಯವು ಸೇವಕನಿಗಖಿಳಾರ್ಥ ಕೊಡುವುದು
ಭಾವ ಪೂರ್ವಕ ಪಂಚಸಾವಿರ ಜಪಿಸೆ ಪುನಶ್ಚರಣ |
ಈ ವಿಧಾನದಿ ಪಠಣೆ ಮಾಡಲು ತಾ ಒಲಿದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯನು
ತೀವ್ರದಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸುವಳು, ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸುವಳು || ೯೬ ||

ಮೂರು ಕಾಲದಿ ಜಪಿಸಲುತ್ತಮ ಸಾರ ಭಕುತಿಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಿ
ಧೀರಮಾನವ ಪಠಿಸಲವನಖಿಳಾರ್ಥ ಐದುವನು |
ಆರು ಪಠಣವಗೈಯ್ಯಲಿದನನುಭೂರಿ ಶ್ರವಣವ ಗೈದ ಮಾನವ
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಧನವ ಗಳಿಸುವ ಸಿರಿಯ ಕರುಣದಲಿ, ಸಿರಿಯ ಕರುಣದಲಿ || ೯೭ ||

ಶ್ರೀ ಮಹತ್ತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೋಸುಗ ಈ ಮಹತ್ತರ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರವ
ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಭಾರ್ಗವಾರದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲಿ |
ನೇಮದಿಂದಲಿ ಪಂಚವಾರವ ಕಾಮಿಸೀಪರಿ ಪಠಣೆ ಮಾಡಲು
ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನೈದಿ ಲೋಕದಿ ಬಾಳ್ವ ಮುದದಿಂದ, ಬಾಳ್ವ ಮುದದಿಂದ || ೯೮ ||

ಸಿರಿಯ ಹೃದಯ ಸುಮಂತ್ರದಿಂದಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅನ್ನವ ಮಂತ್ರಿಸಿಡಲು
ಸಿರಿಯ ಪತಿ ತಾನವರ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಅವತರಿಪ |
ನರನೆ ಆಗಲಿ ನಾರಿ ಆಗಲಿ ಸಿರಿಯ ಹೃದಯ ಸುಮಂತ್ರದಿಂದಲಿ
ನಿರುತ ಮಂತ್ರಿತ ಜಲವ ಕುಡಿಯಲು ಧನಿಕ ಪುಟ್ಟುವನು, ಧನಿಕ ಪುಟ್ಟುವನು || ೯೯ ||

ಆವನಾಶ್ವೀಜ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಿ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ ಕಾಲದೊಳು ತಾ
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಲಿ ಹೃದಯ ಜಪ ಒಂದಧಿಕ ದಿನದಿನದಿ |
ಈ ವಿಧಾನದಿ ಜಪವ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀವನದಿ ಸಂಪದವನೈದುವ
ಶ್ರೀವನಿತೆ ತಾ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆವಳನವರತ, ಕರೆವಳನವರತ || ೧೦೦ ||

ಆವ ಭಕುತನು ವರುಷ ದಿನ ದಿನ ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೊತ್ತು
ಸಾವಧಾನದಿ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರವ ಪಠಿಸಲವನಾಗ |
ದೇವಿ ಕರುಣಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲಿ ದೇವ ಇಂದ್ರನಿಗಧಿಕನಾಗುವ
ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯು ತಾನೆನಿಪ, ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯು ತಾನೆನಿಪ || ೧೦೧ ||

ಶ್ರೀಶ ಪದದಲಿ ಭಕುತಿ ಹರಿಪದ ದಾಸ ಜನಪದ ದಾಸ ಭಾವವ
ಈಸು ಮಂತ್ರಗಳರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯು ಗುರುಪದ ಸ್ಮೃತಿಯು |
ಲೇಸು ಜ್ಞಾನ ಸುಬುದ್ಧಿ ಪಾಲಿಸು ವಾಸವಾಗಿರು ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ
ಈಶ ಸಹ ಎನ ತಾಯೆ ಉತ್ತಮ ಪದವು ನೀ ಸಿರಿಯೇ, ಉತ್ತಮ ಪದವು ನೀ ಸಿರಿಯೇ || ೧೦೨ ||

ಧರಣಿ ಪಾಲಕನೆನಿಸು ಎನ್ನನು ಪುರುಷರುತ್ತಮನೆನಿಸು ಸರ್ವದಾ
ಪರಮವೈಭವ ನಾನಾವಿಧವಾಗರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳಾ |
ಹಿರಿದು ಕೀರ್ತಿಯ ಬಹಳ ಭೋಗವ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಮತಿಯ
ಪರಿಮಿತಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು ಪುನರಪಿ ಸಲಹು ಶ್ರೀದೇವೀ, ಸಲಹು ಶ್ರೀದೇವೀ || ೧೦೩ ||

ವಾದಮಾಡುದಕರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯು ಮೋದತೀರ್ಥರ ಮತದಿ ದೀಕ್ಷವು
ಸಾದರದಿ ನೀನಿತ್ತು ಪಾಲಿಸು ವೇದದಭಿಮಾನೀ |
ಮೋದದಲಿ ಪುತ್ರಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯು ಓದದಲೆ ಸಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯವು
ಆದಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಇತ್ತು ಪಾಲಿಸು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲೀ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲೀ || ೧೦೪ ||

ಸ್ವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಯ ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ ಕರಿಯ ಧಾನ್ಯ ಸುವೃದ್ಧಿ ದಿನ ದಿನ
ಭರದಿ ನೀ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃದ್ಧಿಯ ಮಾಡೆ ಸಂಭ್ರಮದೀ |
ಸಿರಿಯೆ ಅತುಳ ವಿಭೂತಿ ವೃದ್ಧಿಯ ಹರುಷದಿಂದಲಿಗೈದು ಧರೆಯೊಳು
ಮೆರೆಯೆ ಸಂತತ ಉಪಮೆವಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಯ ನಿಜ ರಾಣಿ, ಹರಿಯ ನಿಜ ರಾಣಿ || ೧೦೫ ||

ಮಂದಹಾಸ ಮುಖಾರವಿಂದಳೆ ಇಂದುಸೂರ್ಯರ ಕೋಟಿಭಾಸಳೆ
ಸುಂದರಾಂಗಿಯೆ ಪೀತವಸನಳೆ ಹೇಮಭೂಷಣಳೆ |
ಕುಂದು ಇಲ್ಲದ ಬೀಜ ಪೂರಿತ ಚಂದವಾದ ಸುಹೇಮಕಲಶಗಳಿಂದ
ನೀನೊಡಗೂಡಿ ತೀವ್ರದಿ ಬರುವುದೆನ್ನ ಮನೆಗೆ, ಬರುವುದೆನ್ನ ಮನೆಗೆ || ೧೦೬ ||

ನಮಿಪೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ರಾಣಿ ನಿನ್ನ ಪದ ಕಮಲಯುಗಕನವರತ ಭಕುತಿಲಿ
ಕಮಲೆ ನಿನ್ನಯ ವಿಮಲ ಕರಯುಗ ಎನ್ನ ಮಸ್ತಕದೀ |
ಮಮತೆಯಿಂದಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಲ ಅಮಿತ ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡೆ ತ್ವರದಿ
ಕಮಲಜಾತಳೆ ರಮೆಯೆ ನಮೋ ನಮೋ ಮಾಳ್ಪೆನನವರತ, ನಮೋ ನಮೋ ಮಾಳ್ಪೆನನವರತ || ೧೦೭
||

ಮಾತೆ ನಿನ್ನಯ ಜಠರಕಮಲ ಸುಜಾತನಾಗಿಹ ಸುತನ ತೆರದಿ
ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿಗಳನಿತ್ತು ನಿತ್ಯದಲಿ |
ನೀತ ಭಕುತೀ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ದಾತ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಟ್ಠಲನ
ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಪಾಲಿಸಿ ಪೊರೆಯೇ ನೀ ಎನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೊರೆಯೇ, ಅಮ್ಮಾ ಪೊರೆಯೇ || ೧೦೮ ||

SrI manOhare lakumi tavapada tAmarasayuga Bajipe nityadi
sOmasOdari paramamangaLe taptakAncnanaLE |
sOmasUryasutEjOrUpaLe hEmasanniBa pItavasanaLe
cAmIkaramaya sarvaBUShaNa jAlamanDitaLE, BUShaNa jAlamanDitaLE ||1||

bIjapUrita hEmakalaSava rAjamAna suhEma jalajava
naija karadali piDidukonDu BakutajanatatigE |
mAjadale sakalEShTa nIDuva rAjamuKi mahadAdivandyaLe
mUjagattige mAte harivAmAnkadoLagirpa, harivAmAnkadoLagirpe||2||

SrI mahattara BAgyamAniyE staumi lakumi anAdi sarva sukAma
PalagaLanIva sAdhana suKavakoDutirpa |
kAmajananiye smaripe nityadi prEmapUrvaka prErisennanu
hE mahESvari ninna vacanava dharisi Bajisuvenu, dharisi Bajisuvenu||3||

sarva saMpadavIva lakumiye sarva BAgyavanIva dEviye
sarva mangaLavIva suravara sArvaBaumiyaLE |
sarva j~jAnavanIva j~jAniye sarva suKaPaladAyi dhAtriye
sarvakAladi Bajisi bEDide sarva puruShArtha, bEDide sarva puruShArtha || 4 ||

natipe vij~jAnAdi saMpada matiya nirmala citra vAkpada
tatiya nIDuvadenage sarvada sarva guNapUrNE |
natipa janariganantasauKyava atiSayadi nInitta vArteyu
vitatavAgihadendu bEDide BaktavatsalaLE, bEDide BaktavatsalaLE||5||

sarva jIvara hRudaya vAsini sarva sAra suBOktre sarvadA
sarva viSvadalantarAtmake vyApte nirlipte |
sarva vastu samUhadoLage sarva kAladi ninna sahitadi
sarva guNa saMpUrNa SrI hari tAne irutirpa, SrI hari tAne irutirpa||6||

tariye nI dAridrya SOkava pariye nInaj~jAna timirava
irisu tvatpada padmamanmanO sarasi madhyadali |
carara manasina duHKa Banjana parama kAraNavenipa ninnaya
karuNapUrNa kaTAkShadindaBiShEka nI mADE, aBiShEka nI mADE || 7 ||

aMbA enage prasannaLAgi tuMbi sUsuva parama karuNA –
veMba pIyuSha kaNadi tuMbida dRuShTi tudiyinda |
aMbujAkShiye nODi enna mane tuMbisIgale dhAnya dhanagaLa
haMbalisuvenu pAdapaMkaja namipenanavarata, namipenanavarata || 8 ||

SAntinAmake SaraNa pAlake kAntinAmake guNagaNASrayE
SAntinAmake duritanASini dhAtri namisuvenu |
BrAntinASani Bavada SamadiMSrAntanAdenu Bavadi enage nitAnta
dhana nidhi dhAnya kOSavanittu salahuvudu, ittu salahuvudu || 9 ||

jayatu lakShmI lakShaNAngiye jayatu padmA padmavandyaLe
jayatu vidyA nAme namO namO viShNuvAmAnkE |
jayapradAyake jagadivandyaLe jayatu jaya cennAgi saMpada
jayave pAlisu enage sarvadA namipenanavarata, namipenanavarata||10||

jayatu dEvI dEva pUjyaLe jayatu BArgavi Badra rUpaLe
jayatu nirmala j~jAnavEdyaLe jayatu jaya dEvI |
jayatu satyABUti saMsthite jayatu ramyA ramaNa saMsthite
jayatu sarva suratna nidhiyoLagirpe nityadali, nidhiyoLagirpe nityadali||11||

jayatu SuddhA kanaka BAsaLe jayatu kAntA kAnti gAtraLe
jayatu jaya SuBa kAnte SIGrade saumya guNa ramyE |
jayatu jayagaLadAyi sarvadA jayave pAlisu sarva kAladi
jayatu jaya jaya dEvi ninnanu vijaya bEDidenu, vijaya bEDidenu||12||

Ava ninnaya keLegaLindali A virinchiyu rudra surapati
dEva varamuKa jIvarellarU sarvakAladali |
jIvadhAraNe mADOrallade Ava SaktiyU kANenavarige
dEvi nI praBu ninna Saktili Saktarenisuvaru, Saktarenisuvaru || 13 ||

Ayu modalAgirpa paramAdAya sRuShTisu pAlanAdi svakIya
karmava mADisuvi ninagArusariyunTE |
tOyajAlaye lOkanAthaLe tAye ennanu poreyE endu
bAyi biDuvenu sOkanIyana jAye mAM pAhI, jAye mAM pAhI ||14||

bomma ennaya PaNeya Palakadi hamminindali bareda lipiyanu
amma adananu toDedu nI byaribyAre vidhadinda |
ramyavAgiha ninna karuNA harmyadoLagirutirpa BAgyava
Gammane dorevante I pari nirmisOttamaLE, nirmisOttamaLE ||15||

kanaka mudrike pUrNa kalaSava enage arpisu januma janumadi
janani BhAgyadaBimAni ninagaBinamisi binnaipe |
kanasilAdaru BhAgya hInanu enisabAradu enna lOkadi
enisu BAgyada nidhiyu pari pari uNisu suKaPalava, oNisu suKaPalava|| 16||

dEvi ninnaya kaLegaLindali jIvisuvudI jagavu nityadi
BAvisIpari enage santata niKila saMpadava |
dEvi ramya muKAravindaLe nI olidu sauBAgya pAlisu
sEvakAdhamanendu byAgane oliyE nI enage, ammA, oliyE nI enage ||17||

hariya hRudayadi nIne nityadi iruva teradali ninna kaLegaLu
irali ennaya hRudaya sadanadi sarvakAladali |
niruta ninnaya BAgya kaLegaLu beretu suKagaLa salisi salahali
siriye SrIhari rANi sarasija nayane kalyANi, sarasija nayane kalyANi ||18||

sarva sauKya pradAyi dEviye sarva BaktarigaBaya dAyiye
sarva kAladalacala kaLegaLa nIDu ennalli |
sarva jagadoLu Ganna ninnaya sarva sukaLA pUrNanenisi
sarva viBavadi meresu santata viGnavilladalE , viGnavilladalE ||19||

mudadi ennaya PAladali siri padume ninnaya parama kaLeyU
odagi sarvadA irali SrI vaikunTha gata lakShmI |
udayavAgali nEtrayugaLadi sadaya mUrtiye satyalOkada
cadure lakumiye kaLeyu vAkyadi nilisalanavarata, nilisalanavarata|| 20||

SvEta diviyoLagiruva lakumiye nItavAgiha kaLeyu nityadi
mAte ennaya karadi saMtata vAsavAgirali |
pAthO nidhiyoLagirpa lakumiye jAtakaLeyu mamAngadali saMprIti
pUrvakavirali sarvadA pAhI mAM pAhI, pAhI mAM pAhI ||21||

indu sUryaru elli tanaka kundadale tAviruvarO siri
indirESanu yAva kAlada tanaka irutirpa |
indirAtmaka kaLeya rUpagaLandinada pari antarirpavu
kundu illade enna baLiyali tAve nelasirali, tAve nelasirali||22||

sarvamangaLe suguNa pUrNaLe sarva aiSvaryAdimanDite
sarva dEvagaNABivandyaLe AdimahAlakShmI |
sarvakaLe saMpUrNe ninnaya sarvakaLegaLu enna hRudayadi
sarvakAladalirali endu ninna prArthisuve, ninna prArthisuve ||23||

jananI enna aj~jAna timirava dinadinadi saMharisi ninnavanenisi
dhyAnava mALpa nirmala j~jAna saMpadavA |
kanaka maNi dhana dhAnya BAgyava initu nI enagittu pAlisu
minugutiha GanavAda ninnaya kaLeyu SOBisali, ninnaya kaLeyu SOBisali ||24||

niruta tamatati haripa sUryana teradi kShipradi harisalakShmiya
saraku mADade taridu ODisu durita rASigaLA |
paripariya sauBAgya nidhiyanu haruShadiMdali nIDi ennanu
tharatharadi kRuta kRutyaniLeyoLagenisu dayadinda, enisu dayadinda|| 25||

atuLa mahadaiSvarya mangaLatatiyu ninnaya kaLegaLoLage
vitatavAgi virAjamAnadalirpa kAraNadI |
Srutiyu ninnaya mahime tiLiyadu stutisaballenE tAyE pELvudu
mativihInanu ninna karuNake pAtranenisamma, karuNake pAtranenisamma ||26||

ninna mahAdAvESa BAgyake enna arhana mADu lakumiye
Gannatara sauBAgya nidhi saMpannanenisenna |
ranne ninnaya pAdakamalava mannadali saMstutisi bEDuve
ninna paratara karuNa kavacava toDisi poreyamma, kavacava toDisi poreyamma ||27||

pUta narananu mADi kaLegaLa vrAtadindali enna niShThava
GAtisIgale enage olidu bandu suLi munde |
mAte BArgavi karuNi ninnaya nAthanindoDagUDi santata
prItaLAgiru enna maneyoLu nillu nI biDadE, maneyoLu nillu nI biDadE ||28||

paramasiri vaikunTha lakumiye hariya sahitadalenna mundake
haruSha paDutali bandu SOBisu kAla kaLeyadalE |
varade nA bArendu ninnanu karede manavanu muTTi Bakutiya
Baradi bAgida Siradi namisuve kRupeya mADendu, kRupeya mADendu||29||

satyalOkada lakumi ninnaya satya sannidhi enna maneyali
nitya nityadi perci habbali jagadi janatatigE |
atyadhika AScarya tOrisi martyarOttamanenisi nI kRuta
kRutyanIpari mADi siri harigUDi nalidADE, harigUDi nalidADE ||30||

kShIravAridhi lakumiyE patinArasiMhana kUDi baruvudu
dUra nODade sAregeredu prasAda koDu enage |
vArijAkShiye ninna karuNAsAra pUrNa kaTAkShadindali
bAri bArige nODi pAlisu parama pAvannE, parama pAvannE ||31||

SvEta dvIpada lakumi trijaganmAte nI enna munde SIGradi
nAthanindoDagUDi bAre prasanna muKa kamalE |
jAtarUpa sutEjarUpaLe mAtariSva muKArcitAnGriye
jAtarUpOdarAnDa sanGake mAte praKyAte, mAte praKyAte ||32||

ratnagarBana putri lakumiye ratnapUrita BAnDa nicayava
yatnapUrvaka tandu ennaya muMde nI nillu |
ratnaKacita suvarNamAleya ratnapadakada hAra samudaya
jatnadindali nIDi sarvadA pAhI paramApte, pAhI paramApte ||33||

enna maneyali sthairyadindali innu niScalaLAgi nintiru
unnatAdaiSvarya vRuddhiyagaisu nirmalaLE |
sannutAngiyE ninna stutipe prasanna hRudayadi nitya nI prahasanmuKadi
mAtADu varagaLa nIDi nalidADu, nIDi nalidADu ||34||

siriye siri mahABUti dAyike parame ninnoLagirpa sumahattaranavAtmaka
nidhigaLUrdhvake tandu karuNadali |
karadi piDidadanetti tOrisi tvaradi nI enagittu pAlisu
dharaNi rUpaLe ninna caraNake SaraNu nA mALpe, SaraNu nA mALpe||35||

vasudhe ninnoLagirpa vasuvanu vaSava mALpudu enage sarvadA
vasusudOgdhriyu eMba nAmavu ninage irutihudu
asama mahimaLe ninna SuBatama basurinoLagirutirpa nidhiyanu
besesu IgalE hasidu bandage aSanavittantE, aSanavittantE ||36||

hariya rANiye ratnagarBaLe sariyu yArI surara stOmadi
sarasijAkShiye ninna basiroLagiruva navanidhiyA |
mereva hEmada giriya teradali teredu tOrisi salisu enage
parama karuNASAli namO namO endu more hokke, namO namO endu morehokke ||37||

rasataLada siri lakumidEviye SaSi sahOdari SIGradindali
asama ninnaya rUpa tOrisu enna puradalli |
kusumagaMdhiyE ninnanariyenu vasumatI taLadalli bahupari
hosatu enipudu ninna olumeyu sakala janatatige, sakala janatatige || 38||

nAgavENiye lakumi nI manOvEgadindali bandu ennaya
jAgumADade Siradi hastavaniTTu mudadinda |
nIgisI dAridrya duHKava sAgisI BavaBAra parvata
tUgisu nI enna sadanadi kanaka BAragaLA, kanaka BAragaLA ||39||

aMjabEDavO vatsA enutali maMjuLOktiya nuDidu karuNA –
punja manadali bandu SIGradi kArya mADuvudu |
kanjalOcane kAmadhEnu suranjipAmara taruvu enisuvi
sanjayapradaLAgi santata pAhI mAM pAhI, pAhI mAM pAhI || 40 ||

dEvi SIGradi bandu BUmidEvi saMBave enna jananiye
kAmanayyana rANi ninnaya BRutya nAnendu |
BAvisIpari ninna huDukide sEve nI kaikonDu manmanO
BAva pUrtisi karuNisennanu SaraNu SaraNe0bE, SaraNu SaraNe0bE || 41 ||

jAgarUkadi nintu mattE jAgarUkadi enage nityadi
tyAgaBOgyake yOgyavenipAkShayya hEmamaya |
pUga kanaka saMpUrNa GaTagaLa yOga mALpudu lOkajananI
Iga ennaya BAra ninnadu karedu kai piDiyE, ammA karedu kai piDiyE || 42 ||

dharaNigata nikShEpagaLanuddharisi nI enna munde sErisi
kiriya nagemogadinda nODuta nIDu navanidhiya |
sthiradi enna mandiradi nintu parama mangaLakArya mADisu
siriye nIne olidu pAlisu mOkSha suKa konege, mOkSha suKa konege || 43 ||

nillE lakumI sthairya BAvadi nillu ratna hiraNya rUpaLe
ella varagaLanittu nanage prasannamuKaLAgu
ellO irutiha kanaka nidhigaLanella nI tandu nIDuvudai
pullalOcane tOri nidhigaLa tandu poreyamma , tandu poreyamma || 44 ||

indralOkadalidda teradali nindru ennaya gRuhadi nityadi
chandravadaneye lakumi dEvi nIDe enagaBayA |
nindralArenu RuNada bAdhege tandramati nAnAde BavadoLupEndra
vallaBe aBaya pAlisu namipe majjananI, namipe majjananI || 45 ||

baddha snEha virAjamAnaLe Suddha jAMbUnadadi saMsthite
muddu mOhana mUrti karuNadi nODe nI enna |
bidde nA ninna pAda padumake uddharipudendu bEDidE aniruddha
rANi kRupAkaTAkShadi nODe mAtADE, nODe mAtADE || 46 ||

BUmi gata siridEvi SOBite hEmamaye ellellu irutihe
tAmarasa saMBUte ninnaya rUpa tOrenage |
BUmiyali bahu rUpadindali prEmapUrvaka krIDegaiyyuta
hEmamaya paripUrNa hastava Sirada mElirisu, hastava Sirada mElirisu || 47 ||

PalagaLIva suBAgya lakumiye lalita sarva purAdhi vAsiye
kaluSha SUnyaLe lakumi dEviye pUrNa mADenna |
kulaje kuMkuma SOBipAlaLe calita kunDala karNa BUShite
jalajalOcane jAgra kAladi salisu enagiShTa, salisu enagiShTa || 48 ||

tAye chendadalandayOdhyadi dayadi nIne nintu paTTaNaBayava
ODisi jAgu mADade matte mudadinda |
jayava nIDida teradi ennAlayadi prEmadi baMdu kUDvadu
jayapradAyini vividha vaiBavadinda oDagUDi, vaiBavadinda oDagUDi || 49 ||

bAre lakumi enna sadanake sAridenu tava pAda padumake
tOri ennaya gRuhadi nIne sthiradi nelesiddu |
sAra karuNArasavu tuMbida chArujalaruha nEtrayugmaLe
pArugANisu parama karuNiye riktatanadinda, riktatanadinda || 50 ||

siriye ninnaya hasta kamalava Siradi nInE irisi ennanu
karuNaveMbAmRutada kaNadali snAnagaisinnu |
sthiradi sthitiyanu mADu sarvadA sarva rAja gRuhastha lakumiye
tvaradi mOdadi yuktaLAgiru enna mundinnu, enna muMdinnu || 51 ||

nIne ASIrvadisi aBayava nIne enage ittu sAdara
nIne enna Siradali hastava irisu karuNadali |
nIne rAjara gRuhada lakShmiyu nIne sarva suBAgya lakShmiyu
hInavAgade ninna kaLegaLa vRuddhi mADinnu, vRuddhi mADinnu || 52 ||

Adi siri mahAlakumi viShNuvinamOdamaya vAmAnka ninaganuvAda
svasthaLavendu tiLidu nIne nelesiddI |
Adi dEviye ninna rUpava mOdadindali tOri ennoLu
krOdhavillade nitya ennanu poreye karuNadali, poreye karuNadali || 53 ||

oliye nI mahAlakumi bEgane oliye mangaLamUrti sarvadA
naliye calisade hRudaya mandiradalli nIniruta |
lalitavEdagaLelli tanaka tiLidu hariguNa pADutirpuvu
jalajalOcana viShNu ninnoLu alli nInirpe, alli nInirpe || 54 ||

alli pariyantaradi ninnaya ella kaLegaLu enna maneyali
nillisI suKa vrAta nIDuta sarvakAladali |
ella janakAhlAda chandira kulladE SuBa pakSha dinadoLu
nilladalE kaLe vRuddhiyaiduva teradi mADenna, teradi mADenna || 55 ||

siriye nI vaikunTha lOkadi siriye nI pAlgaDala madhyadi
iruva teradali enna maneyoLu viShNu sahitAgi
niruta j~jAniya hRudaya madhyadi miruguvandadalenna sadanadi
hariya sahitadi nitya rAjisu nIDi kAmitavA, nIDi kAmitavA || 56 ||

SrInivAsana hRudaya kamaladi nIne nintiruvante sarvadA
A nArAyaNa ninna hRudayadi iruva teradante |
nInu nArAyaNanu ibbaru sAnurAgadi enna manadoLu
nyUnavAgade nintu manOratha salisi poreyeMnde, manOratha salisi poreyeMde || 57 ||

vimalatara vij~jAna vRuddhiya kamale ennaya manadi mALpudu
amita suKa sauBAgya vRuddhiya mADu mandiradi |
rameye ninnaya karuNa vRuddhiya sumanadindali mADu ennali
amarapAdape svarNavRuShTiya mADu mandiradi, vRuShTiya mADu mandiradi || 58 ||

enna tyajanava mADadiru suraranne ASrita kalpaBUjaLe
munna Baktara chintAmaNi suradhEnu nInamma |
Ganna viSvada mAte nIne prasannaLAgiru enna Bavanadi
sannutAngiyE putra mitra kaLatra jana nIDe, kaLatra jana nIDe || 59 ||

Adi prakRutiye bommanAnDake Adi sthitilaya bIja BUtaLe
mOda cinmaya gAtre prAkRuta dEha varjitaLE |
vEdavEdyaLe bommanAnDava AdikUrmada rUpadindali anAdikAladi
pottu merevadu Enu citravidu, Enu citravidu || 60 ||

vEda modalu samasta suraru vEda stOmagaLinda ninna agAdha
mahimeya pogaLaleMdare Saktaravaralla
OdubArada mandamati nAnAda kAraNa Saktiyillavu
bOdhadAyake nIne stavanava gaisu enniMda, gaisu enninda || 61 ||

manda nindali suguNa vRundava chandadali nI nuDisi ennaya
mandamatiyanu taridu nirmala j~jAniyendenisu
indirE tava pAdapadumada dvandva stutisuva Sakuti iddu
kundu bArada kavite pELisu endu vandipenu, endu vandipenu || 62 ||

vatsanvacanava kELE nI siri vatsalAMCana vakShamandire
tucCa mADade manake tandu nIne pAlipudu |
svacCavAgiha sakala saMpada utsAhadi nI nIDi manmanO
icCe pUrtisu janani bEDuve nIne sarvaj~je, janani nIne sarvaj~je || 63 ||

ninna moreyanuyaidi pUrvadi dhanyarAdaru dharaNiyoLagApanna
pAlake endu ninnanu naMbi morahokke |
ninna Bakutagananta sauKyavu ninnalE paraBakuti avanige
ninna karuNake pAtranAguvanendu Srutisiddha, endu Srutisiddha || 64 ||

ninna Bakutage hAni illavu banna baDisuvarilla endigu
munna BavaBayavillavendA Srutiyu pELuvudu |
enna karuNAbalavu avanali GannavAgi iruvudeMba
ninna vacanava kELi I kShaNa prANa dharisihenu, prANa dharisihenu || 65 ||

nAnu ninnAdhIna jananiye nInu ennali karuNa mALpudu
hIna baDatana dOSha kaLedu nIne nelasiddu |
mAna mane dhana dhAnya Bakuti j~jAna suKa vairAgya mUrti
dhyAna mAnasa pUje mADisu nIne enninda, nIne enninda || 66 ||

ninna antaHkaraNadiMdali munna nAnE pUrNa kAmanu
innu Aguve parama Bakta kucElanandadali |
binnaipe tava pAda padmake banna nA baDalAre dEvi
enna nI kara piDidu pAlisu riktatanadinda, pAlisu riktatanadinda || 67 ||

kShaNavU jIvisalAre ninnaya karuNavillade avani taLadali
kShaNika PalagaLa bayasalArene mOkSha suKa dAye |
gaNane mADade nIca dEvara haNidu biDuvI bAdhe koTTare
paNava mADuve ninna baLiyali mithyavEnilla, mithyavEnilla || 68 ||

tanayanari vAtsalyadindali janani hAlali tuMbi tuLukuva
stanavanittu Adarisi uNisuva janani teradante
ninage suraroLu samara kANenu animiSEShara paDedu pAlipi
dinadinadi suKavittu pAlisu karuNa vAridhiye, pAlisu karuNa vAridhiye || 69 ||

Esu kalpadi ninage putranu Asu kalpadi mAte nIne
lEShavidakanumAnavillavu sakala Srutisiddha |
lEsu karuNAsAravenisuva sUsuvAmRutadhAradindali
sOsinindaBiShEkagaidaBilAShe salisamma, aBilAShe salisamma || 70 ||

dOShamandiranenipa ennali lESha puDakalu guNagaLilla viSESha
vRuShTi supAMsu kaNagaLa gaNane bahu sulaBa
rASiyandadalippa ennaGa sAsirAkShagaSakya gaNisalu
Esu pELali tAyE tanayana tappu sahisamma, ammA tappu sahisamma || 71 ||

pApijanaroLagagragaNyanu kOpa pUrita citta mandira
I payOjaBavAnDa puDukidarAru sariyilla
SrIpanarasiye kELu dOShavu lOpavAguva teradi mADi
rApumADade salahu SrIhari rANi kalyANi, hari rANi kalyANi || 72 ||

karuNaSAliyaroLage nI balu karuNaSAliyu endu ninnaya
caraNayugakaBinamisi sArdenu poreye poreyendu |
haraNa nilladu haNavu illade SaraNaranudina poreva dEvi suparaNa
vAhana rANi ennanu kAye varavIyE, kAye varavIyE || 73 ||

udara kara Sira Tonka sUliya modalE sRuShTiyagaiyyadiralauShadhada
sRuShTiyu vyarthavAguva teradi jagadoLagE |
vidhiyu ennanu sRujisadiddare padume ninna dayALutanavu
pudugi pOditu endu tiLidA bomma sRujisidanu, bomma sRujisidanu || 74 ||

ninna karuNavu modalu dEviye enna jananavu modalu pELvadu
munna idananu vicAragaidu vitta enagIyE |
Ganna karuNAnidhiyu enutali binnahava nA mADi yAcipe
innu nidhiyanu ittu pAlisu dUra nODadalE, dUra nODadalE || 75 ||

tande tAyiyu nIne lakumi bandhu baLagavu nIne dEvi
hinde muMde enage nIne guruvu sadgatiyu |
indireye enna jIva kAriNisandEha enagilla paramAnanda
samudaya nIDe karuNava mADe vara nIDe, karuNava mADe vara nIDe || 76 ||

nAthaLenisuvi sakala lOkake KyAtaLeNisuve sarva kAladi
prItaLAgiru enage sakalavu nIne nijavende |
mAte nIne enage hari nija tAta Irvaru nIve irali
rItiyindali Bavadi toLalipudEnu nimma nyAya, idEnu nimma nyAya || 77 ||

Adi lakumi prasannaLAgiru mOdaj~jAna suBAgya dhAtriye
CEdisaj~jAnAdi dOShava triguNavarjitaLE |
sAdaradi nI karedu kai piDi mAdhavana nija rANi namisuve
bAdhe goLisuva RuNava kaLedu siriye poreyeMde, ammA siriye poreyende || 78 ||

vacanajADyava kaLeva dEviye eceye nUtana spaShTa vAkpada
nicaya pAlisi enna jihvAgradali nI niMtu |
racane mADisu enna kaviteya pracuravAguva teradi mALpudu
ucitavE sariyEnu pELvadu tiLiye sarvaj~je, lakShmI tiLiye sarvaj~je || 79 ||

sarva saMpadadinda rAjipe sarva tEjOrASigASrayE
sarvaruttama hariya rANiye sarvaruttamaLE |
sarva sthaLadali dIpyamAnaLe sarva vAkyake muKya mAniye
sarva kAladalenna jihvadi nIne naTisuvudu, ammA nIne naTisuvudu || 80 ||

sarva vastvaparOkSha modalU sarva mahApuruShArtha dAtaLe
sarvakAntigaLoLage SuBa lAvaNyadAyakaLE |
sarva kAladi sarva dhAtriye sarva rItili sumuKiyAgi
sarva hEma supUrNe ennaya nayanadoLageseye, ennaya nayanadoLageseye || 81 ||

sakala mahApuruShArthadAyini sakala jagavanu petta jananiye
sakalarISvarI sakala BayagaLa nitya saMhArI |
sakala SrEShThaLe sumuKiyAgi sakala BAvava dharisi sarvadA
sakala hEma supUrNe ennaya nayanadoLageseye, ammA nayanadoLageseye || 82 ||

sakala vidha viGnApahAriNisakala BaktOddhArakAriNi
sakala suKa sauBAgyadAyini nEtradoLageseyE |
sakala kalegaLa sahita ninnaya BakutanAdavaneMdu sarvadA
vyakutaLAgiru enna hRudayada kamala madhyadali, hRudayada kamala madhyadali || 83 ||

ninna karuNA pAtranAgiha enna gOsuga nIne tvaradi prasannaLAgyadhidEvagaNanute
suguNe paripUrNe |
enna pettiha tAyE sarvadA sannihitaLAgenna maneyoLu
ninna pati sahavAgi sarvadA nilisu SuBadAyE, nilisu SuBadAyE || 84 ||

enna muKadali nIne nintu Gannanivanendenisi lOkadi
dhanya dhanyana mADu, varagaLa nIDu nalidADu |
anya nA ninagalla dEvI janyanAdavaneMdu tiLidu
anna vasanava dhAnya dhanavanu nIne enagIyE, lakShmI nInE enagIyE || 85 ||

vatsa kELelo anjabEDavO svacCa ennaya karava Siradali
icCe pUrvaka nIDde naDi saravatra nirBayadi |
utsahAtma manOnukaMpiye prOtsahadi kAruNya dRuShTili
tucCa mADade vIkShisIgale lakShmI oli enage, lakShmI oli enage || 86 ||

mudadi karuNa kaTAkSha janarige udayavAgalu sakala saMpada
odagi baruvudu mithyavallavu budhara sammatavu |
adake ninnaya padava naMbide mudadi ennaya sadanadali nInodagi
BAgyada nidhiya pAlisu padume namisuvenu, pAlisu padume namisuvenu || 87 ||

rAme ninnaya dRuShTilOkake kAmadhEneMdenisikoMbadu
rAme ninnaya manasu chintAratna Bajiparige |
rAme ninnaya karada dvandvavu kAmitArthava kELva janarige
kAmapUrtipa kalpavRukShavu tAne enisihudu, vRukShavu tAne enisihudu || 88 ||

navavenipanidhi nIne indire tava dayABidha rasavE enagE
dhruvadi dEvi rasAyanave sari sarvakAladali |
Buvana saMBave ninna muKavu diviyoLoppuva caMdranaMdadi
vividhakaLegaLa pUrNavAdyaKiLArtha koDutihudu, aKiLArtha koDutihudu || 89 ||

rasada sparSadalinda lOhavu misuNi BAvava aidO teradali
asama mahimaLe ninna karuNa kaTAkSha nOTadali |
vasudhe taLadoLagirpa jIvara aSuBa kOTigaLella pOgI
kusuma gandhiye mangaLOtsava satatavAguvudu, utsava satatavAguvudu || 90 ||

nIDu endare illaveMbuva rUDhi jIvara mAtiganjuta
bEDikoMbudakIga ninnanu SaraNu hondidenu |
nODi karuNa kaTAkShadindaya mADi manadaBilAShe pUrtisi
nIDu enagaKiLArtha BAgyava hariya sahitadali, BhAgyava hariya sahitadali || 91 ||

kAmadhEnu sukalpataru chintAmaNi sahavAgi ninnaya
kAmitArthagaLIva kaLegaLaLuNisi irutihavu |
rAmE ninnaya rasarasAyana stOmadiM Sira pAda pANi
prEmapUrvaka sparSavAgalu hEmavAguvudu, hEmavAguvudu || 92 ||

Adi viShNuna dharmapatniye sAdaradi hari sahita ennali
mOdadindali sannidhAnava mADe karuNadali |
Adi lakShmiye paramAnugrahavAda mAtradi enage padu pade
Adapudu sarvatra sarvadA nidhiya darSanavu, nidhiya darSanavu || 93 ||

Ava lakShmI hRudaya mantrava sAvadhAnadi paThaNegaivanu
Ava kAladi rAjyalakShmIyanaidu suKisuvanu |
Ava mahAdAridrya dOShiyu sEvise mahA dhanikanAguva
dEvi avanAlayadi sarvadA sthiradi nilisuvaLu || 94 ||

lakumi hRudayada paThaNe mAtradi lakumi tA santuShTaLAgi
sakala duritagaLaLidu suKa sauBAgya koDutihaLu |
vikasitAnane viShNuvallaBe Bakuta janaranu sarva kAladi
vyakutaLAdyavaranna porevaLu tanayarandadali, lakShmI tanayaraMdadali || 95 ||

dEvi hRudayavu parama gOpyavu sEvakanigaKiLArtha koDuvudu
BAva pUrvaka pancasAvira japise punaScaraNa |
I vidhAnadi paThaNe mADalu tA olidu sauBAgya nidhiyanu
tIvradindali koTTu sEvakaralli nilisuvaLu, sEvakaralli nilisuvaLu || 96 ||

mUru kAladi japisaluttama sAra Bakutili ondu kAladi
dhIramAnava paThisalavanaKiLArtha aiduvanu |
Aru paThaNavagaiyyalidananuBUri SravaNava gaida mAnava
bAri bArige dhanava gaLisuva siriya karuNadali, siriya karuNadali || 97 ||

SrI mahattara lakShmigOsuga I mahattara hRudaya maMtrava
prEmapUrvaka BArgavArada rAtri samayadali |
nEmadindali pancavArava kAmisIpari paThaNe mADalu
kAmitArthavanaidi lOkadi bALva mudadinda, bALva mudadinda || 98 ||

siriya hRudaya sumantradindali smarisi annava mantrisiDalu
siriya pati tAnavara mandiradoLage avataripa |
narane Agali nAri Agali siriya hRudaya sumantradindali
niruta mantrita jalava kuDiyalu dhanika puTTuvanu, dhanika puTTuvanu || 99 ||

AvanASvIja Sukla pakShadi dEvi utsava kAladoLu tA
BAva Suddhili hRudaya japa ondadhika dinadinadi |
I vidhAnadi japava mADalu SrIvanadi saMpadavanaiduva
SrIvanite tA kanakavRuShTiya karevaLanavarata, karevaLanavarata || 100 ||

Ava Bakutanu varuSha dina dina BAva Suddhili ella pottu
sAvadhAnadi hRudaya maMtrava paThisalavanAga |
dEvi karuNakaTAkShadiMdali dEva iMdranigadhikanAguva
I vasundhareyoLage BAgyada nidhiyu tAnenipa, BAgyada nidhiyu tAnenipa || 101 ||

SrISa padadali Bakuti haripada dAsa janapada dAsa BAvava
Isu mantragaLartha siddhiyu gurupada smRutiyu |
lEsu j~jAna subuddhi pAlisu vAsavAgiru enna maneyali
ISa saha ena tAye uttama padavu nI siriyE, uttama padavu nI siriyE || 102 ||

dharaNi pAlakanenisu ennanu puruSharuttamanenisu sarvadA
paramavaiBava nAnAvidhavAgartha siddhigaLA |
hiridu kIrtiya bahaLa BOgava parama Bakti j~jAna sumatiya
parimitillade ittu punarapi salahu SrIdEvI, salahu SrIdEvI || 103 ||

vAdamADudakartha siddhiyu mOdatIrthara matadi dIkShavu
sAdaradi nInittu pAlisu vEdadaBimAnI |
mOdadali putrArtha siddhiyu Odadale siri brahmavidyavu
Adi BArgavi ittu pAlisu janma janmadalI, janma janmadalI || 104 ||

svarNa vRuShTiya enna maneyali kariya dhAnya suvRuddhi dina dina
Baradi nI kalyANa vRuddhiya mADe saMBramadI |
siriye atuLa viBUti vRuddhiya haruShadindaligaidu dhareyoLu
mereye santata upamevillade hariya nija rANi, hariya nija rANi || 105 ||

mandahAsa muKAravindaLe indusUryara kOTiBAsaLe
sundarAngiye pItavasanaLe hEmaBUShaNaLe |
kundu illada bIja pUrita chandavAda suhEmakalaSagaLinda
nInoDagUDi tIvradi baruvudenna manege, baruvudenna manege || 106 ||

namipe SrI hari rANi ninna pada kamalayugakanavarata Bakutili
kamale ninnaya vimala karayuga enna mastakadI |
mamateyindali iTTu niScala amita BAgyava nIDe tvaradi
kamalajAtaLe rameye namO namO mALpenanavarata, namO namO mALpenanavarata || 107||

mAte ninnaya jaTharakamala sujAtanAgiha sutana teradi
prIti pUrvaka BAgya nidhigaLanittu nityadali |
nIta BakutI j~jAna pUrvaka dAta guru jagannAtha viTThalana
prItigoLisuva BAgya pAlisi poreyE nI enna, lakShmI poreyE, ammA poreyE || 108 ||

dasara padagalu · guru jagannatha dasaru · MADHWA · Vadirajaru

Vadiraja nija modaniduva tava

ವಾದಿರಾಜ ನಿಜ ಮೋದನೀಡುವ ತವ
ಪಾದವ ತೋರಿಸಯ್ಯಾ ಹೇ ಜೀಯಾ ||pa||

ವೇದವೇದ್ಯ ಯತ್ಯಾರಾಧೀತ ಸುಜ –
ನೋದ್ಧಾರಮಾಡಿದ ಪಾದವೋಗುರುರಾಯಾ |
ಮೇದಿನಿ ಸುರರಿಗೆ ಸಾದರದಿಂದ
ಭೋಧನೀಡಿದ ಪಾದವೋ ಮಹರಾಯಾ ||1||

ವಂಧ್ಯಸತೀ ಜನಕೆ ಸಂದೇಹಮಾಡದೆ
ಕಂದರ ಕೊಟ್ಟ ಪಾದ ಯತಿರಾಯಾ
ಮಂದಭಾಗ್ಯಗೆ ಭಾಗ್ಯಸಂದೋಹÀ ದಿನದಿನಾ
ಮಂದ ನೀಡುವ ಪಾದವೋ ಸುರನಾಥ ||2||

ನಷ್ಟನಯನ ಮಹಾಕುಷ್ಟಜನರ ನಿಜ
ಇಷ್ಟಾ ನೀಡುವೋ ಮಹರಾಜಾ
ಕಷ್ಟಬಡುವ ಸುಜನಾನಿಷ್ಟ ಕಳೆದು ಸರ್ವೋ
ತ್ಕøಷ್ಟರೆನಿಸಿದ ಪಾದವೋ ಹೇ ಪ್ರಭುವೇ ||3||

ಎಲ್ಲಾರ ಮನೋರಥ ನಿಲ್ಲಾದೆ ಸರ್ವದ
ಸಲ್ಲೀಸಿರುವ ಪಾದವೋ ಕರುಣಾಳೋ
ಪುಲ್ಲಲೋಚನ ಬಲ್ಲಿದ ಮಮ ಮನೋರಥ
ಸಲ್ಲಿಸ ದೇನೋ ಪಾದ ಶ್ರೀಕರಾ ||4||

ಪಾತಕÀ ಪರಿಹಾರಾನಾಥರಕ್ಷಕ ಭಾವಿ
ಧಾತಾ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವೋ ಹೇ ತಾತಾ
ದಾತಾ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ನಿಜ
ದೂತನ ಶುಭಪಾದವೋ ಮನ್ನಾಥಾ ||5||
Vadiraja nija modaniduva tava
Padava torisayya he jiya ||pa||

Vedavedya yatyaradhita suja –
Noddharamadida padavogururaya |
Medini surarige sadaradinda
Bodhanidida padavo maharaya ||1||

Vandhyasati janake sandehamadade
Kandara kotta pada yatiraya
Mandabagyage bagyasandohaà dinadina
Manda niduva padavo suranatha ||2||

Nashtanayana mahakushtajanara nija
Ishta niduvo maharaja
Kashtabaduva sujananishta kaledu sarvo
Tkaøshtarenisida padavo he prabuve ||3||

Ellara manoratha nillade sarvada
Sallisiruva padavo karunalo
Pullalocana ballida mama manoratha
Sallisa deno pada srikara ||4||

Patakaà pariharanatharakshaka bavi
Dhata ninnaya padavo he tata
Data gurujagannatha vithala nija
Dutana subapadavo mannatha ||5||

dasara padagalu · guru jagannatha dasaru · MADHWA · Vadirajaru

Vadiraja suraraja tanadare

ವಾದಿರಾಜ ಸುರರಾಜ ತಾನಾದರೆ
ಮೇದಿನಿಯೊಳಗಿಹನ್ಯಾಕೆ ? ||pa||

ಮೇದಿನಿ ಸುರರಿಗೆ ಮೋದ ಕೊಡೋದಕೆ
ಸ್ವಾದಿಯೊಳಗೆ ನಿಂತಿಹನದಕೇ ||a.pa||

ಋಜುಗುಣದೊಡೆಯನು ತ್ರಿಜಗಾಧೀಶನು
ಭುಜಗಾಂಚಿತನಾದ್ಯಾಕೆ ?
ಭಜಿಸುವ ಜನ ಭೂಭುಜ ತಾನೆನಿಸಿ
ಅಜನ ಪದ ತಾ ಸೇರೋದಕೆ ||1||

ಸುರತತಿ ಸನ್ನುತ ಸರಸಿಜಭವ ಪದ –
ಕರಹನು ನರನ್ಯಾಕಾದಾ ?
ಧರೆಸುರರಿಗೆ ತನ್ನ ಕರುಹನು ತಿಳಿಸೀ
ಪರಿಪರಿ ಮಹಿಮೆಯ ತೋರಿಸಿದ ||2||

ವೀತಭಯನು ತಾನೀತೆರ ಜಗದಿ
ಯಾತಕೆ ಯತಿಯಾದ ?
ದಾತ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಗುಣ
ಖ್ಯಾತಿಯ ತಾಮಾಡಿದ ||3||

Vadiraja suraraja tanadare
Mediniyolagihanyake ? ||pa||

Medini surarige moda kododake
Svadiyolage nintihanadake ||a.pa||

Rujugunadodeyanu trijagadhisanu
Bujagancitanadyake ?
Bajisuva jana bubuja tanenisi
Ajana pada ta serodake ||1||

Suratati sannuta sarasijabava pada –
Karahanu naranyakada ?
Dharesurarige tanna karuhanu tilisi
Paripari mahimeya torisida ||2||

Vitabayanu tanitera jagadi
Yatake yatiyada ?
Data gurujagannatha vithala guna
Kyatiya tamadida ||3||