guru jagannatha dasaru · lakshmi · lakshmi hrudaya · MADHWA

Sri Lakshmi Hrudaya Sthothram

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರೆ ಲಕುಮಿ ತವಪದ ತಾಮರಸಯುಗ ಭಜಿಪೆ ನಿತ್ಯದಿ
ಸೋಮಸೋದರಿ ಪರಮಮಂಗಳೆ ತಪ್ತಕಾಂಚನಳೇ |
ಸೋಮಸೂರ್ಯಸುತೇಜೋರೂಪಳೆ ಹೇಮಸನ್ನಿಭ ಪೀತವಸನಳೆ
ಚಾಮೀಕರಮಯ ಸರ್ವಭೂಷಣ ಜಾಲಮಂಡಿತಳೇ, ಭೂಷಣ ಜಾಲಮಂಡಿತಳೇ ||೧||

ಬೀಜಪೂರಿತ ಹೇಮಕಲಶವ ರಾಜಮಾನ ಸುಹೇಮ ಜಲಜವ
ನೈಜ ಕರದಲಿ ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ಭಕುತಜನತತಿಗೇ |
ಮಾಜದಲೆ ಸಕಲೇಷ್ಟ ನೀಡುವ ರಾಜಮುಖಿ ಮಹದಾದಿವಂದ್ಯಳೆ
ಮೂಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತೆ ಹರಿವಾಮಾಂಕದೊಳಗಿರ್ಪ, ಹರಿವಾಮಾಂಕದೊಳಗಿರ್ಪೆ||೨||

ಶ್ರೀ ಮಹತ್ತರ ಭಾಗ್ಯಮಾನಿಯೇ ಸ್ತೌಮಿ ಲಕುಮಿ ಅನಾದಿ ಸರ್ವ ಸುಕಾಮ
ಫಲಗಳನೀವ ಸಾಧನ ಸುಖವಕೊಡುತಿರ್ಪ |
ಕಾಮಜನನಿಯೆ ಸ್ಮರಿಪೆ ನಿತ್ಯದಿ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೇರಿಸೆನ್ನನು
ಹೇ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿನ್ನ ವಚನವ ಧರಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆನು, ಧರಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆನು||೩

ಸರ್ವ ಸಂಪದವೀವ ಲಕುಮಿಯೆ ಸರ್ವ ಭಾಗ್ಯವನೀವ ದೇವಿಯೆ
ಸರ್ವಮಂಗಳವೀವ ಸುರವರ ಸಾರ್ವಭೌಮಿಯಳೇ |
ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನವನೀವ ಜ್ಞಾನಿಯೆ ಸರ್ವ ಸುಖಫಲದಾಯಿ ಧಾತ್ರಿಯೆ
ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಭಜಿಸಿ ಬೇಡಿದೆ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಬೇಡಿದೆ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ || ೪ ||

ನತಿಪೆ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ ಸಂಪದ ಮತಿಯ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ರ ವಾಕ್ಪದ
ತತಿಯ ನೀಡುವದೆನಗೆ ಸರ್ವದ ಸರ್ವ ಗುಣಪೂರ್ಣೇ |
ನತಿಪ ಜನರಿಗನಂತಸೌಖ್ಯವ ಅತಿಶಯದಿ ನೀನಿತ್ತ ವಾರ್ತೆಯು
ವಿತತವಾಗಿಹದೆಂದು ಬೇಡಿದೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಳೇ, ಬೇಡಿದೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಳೇ||೫||

ಸರ್ವ ಜೀವರ ಹೃದಯ ವಾಸಿನಿ ಸರ್ವ ಸಾರ ಸುಭೋಕ್ತ್ರೆ ಸರ್ವದಾ
ಸರ್ವ ವಿಶ್ವದಲಂತರಾತ್ಮಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತೆ |
ಸರ್ವ ವಸ್ತು ಸಮೂಹದೊಳಗೆ ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ ನಿನ್ನ ಸಹಿತದಿ
ಸರ್ವ ಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ಹರಿ ತಾನೆ ಇರುತಿರ್ಪ, ಶ್ರೀ ಹರಿ ತಾನೆ ಇರುತಿರ್ಪ||೬||

ತರಿಯೆ ನೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಶೋಕವ ಪರಿಯೆ ನೀನಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರವ
ಇರಿಸು ತ್ವತ್ಪದ ಪದ್ಮಮನ್ಮನೋ ಸರಸಿ ಮಧ್ಯದಲಿ |
ಚರರ ಮನಸಿನ ದುಃಖ ಭಂಜನ ಪರಮ ಕಾರಣವೆನಿಪ ನಿನ್ನಯ
ಕರುಣಪೂರ್ಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡೇ, ಅಭಿಷೇಕ ನೀ ಮಾಡೇ || ೭ ||

ಅಂಬಾ ಎನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ತುಂಬಿ ಸೂಸುವ ಪರಮ ಕರುಣಾ –
ವೆಂಬ ಪೀಯುಷ ಕಣದಿ ತುಂಬಿದ ದೃಷ್ಟಿ ತುದಿಯಿಂದ |
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿಯೆ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬಿಸೀಗಲೆ ಧಾನ್ಯ ಧನಗಳ
ಹಂಬಲಿಸುವೆನು ಪಾದಪಂಕಜ ನಮಿಪೆನನವರತ, ನಮಿಪೆನನವರತ || ೮ ||

ಶಾಂತಿನಾಮಕೆ ಶರಣ ಪಾಲಕೆ ಕಾಂತಿನಾಮಕೆ ಗುಣಗಣಾಶ್ರಯೇ
ಶಾಂತಿನಾಮಕೆ ದುರಿತನಾಶಿನಿ ಧಾತ್ರಿ ನಮಿಸುವೆನು |
ಭ್ರಾಂತಿನಾಶನಿ ಭವದ ಶಮದಿಂಶ್ರಾಂತನಾದೆನು ಭವದಿ ಎನಗೆ ನಿತಾಂತ
ಧನ ನಿಧಿ ಧಾನ್ಯ ಕೋಶವನಿತ್ತು ಸಲಹುವುದು, ಇತ್ತು ಸಲಹುವುದು || ೯ ||

ಜಯತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷಣಾಂಗಿಯೆ ಜಯತು ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮವಂದ್ಯಳೆ
ಜಯತು ವಿದ್ಯಾ ನಾಮೆ ನಮೋ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕೇ |
ಜಯಪ್ರದಾಯಕೆ ಜಗದಿವಂದ್ಯಳೆ ಜಯತು ಜಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪದ
ಜಯವೆ ಪಾಲಿಸು ಎನಗೆ ಸರ್ವದಾ ನಮಿಪೆನನವರತ, ನಮಿಪೆನನವರತ||೧೦||

ಜಯತು ದೇವೀ ದೇವ ಪೂಜ್ಯಳೆ ಜಯತು ಭಾರ್ಗವಿ ಭದ್ರ ರೂಪಳೆ
ಜಯತು ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನವೇದ್ಯಳೆ ಜಯತು ಜಯ ದೇವೀ |
ಜಯತು ಸತ್ಯಾಭೂತಿ ಸಂಸ್ಥಿತೆ ಜಯತು ರಮ್ಯಾ ರಮಣ ಸಂಸ್ಥಿತೆ
ಜಯತು ಸರ್ವ ಸುರತ್ನ ನಿಧಿಯೊಳಗಿರ್ಪೆ ನಿತ್ಯದಲಿ, ನಿಧಿಯೊಳಗಿರ್ಪೆ ನಿತ್ಯದಲಿ||೧೧||

ಜಯತು ಶುದ್ಧಾ ಕನಕ ಭಾಸಳೆ ಜಯತು ಕಾಂತಾ ಕಾಂತಿ ಗಾತ್ರಳೆ
ಜಯತು ಜಯ ಶುಭ ಕಾಂತೆ ಶೀಘ್ರದೆ ಸೌಮ್ಯ ಗುಣ ರಮ್ಯೇ |
ಜಯತು ಜಯಗಳದಾಯಿ ಸರ್ವದಾ ಜಯವೆ ಪಾಲಿಸು ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ
ಜಯತು ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ನಿನ್ನನು ವಿಜಯ ಬೇಡಿದೆನು, ವಿಜಯ ಬೇಡಿದೆನು||೧೨||

ಆವ ನಿನ್ನಯ ಕೆಳೆಗಳಿಂದಲಿ ಆ ವಿರಿಂಚಿಯು ರುದ್ರ ಸುರಪತಿ
ದೇವ ವರಮುಖ ಜೀವರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ |
ಜೀವಧಾರಣೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲದೆ ಆವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಾಣೆನವರಿಗೆ
ದೇವಿ ನೀ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಲಿ ಶಕ್ತರೆನಿಸುವರು, ಶಕ್ತರೆನಿಸುವರು || ೧೩ ||

ಆಯು ಮೊದಲಾಗಿರ್ಪ ಪರಮಾದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸು ಪಾಲನಾದಿ ಸ್ವಕೀಯ
ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿಸುವಿ ನಿನಗಾರುಸರಿಯುಂಟೇ |
ತೋಯಜಾಲಯೆ ಲೋಕನಾಥಳೆ ತಾಯೆ ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೇ ಎಂದು
ಬಾಯಿ ಬಿಡುವೆನು ಸೋಕನೀಯನ ಜಾಯೆ ಮಾಂ ಪಾಹೀ, ಜಾಯೆ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ||೧೪||

ಬೊಮ್ಮ ಎನ್ನಯ ಫಣೆಯ ಫಲಕದಿ ಹಮ್ಮಿನಿಂದಲಿ ಬರೆದ ಲಿಪಿಯನು
ಅಮ್ಮ ಅದನನು ತೊಡೆದು ನೀ ಬ್ಯರಿಬ್ಯಾರೆ ವಿಧದಿಂದ |
ರಮ್ಯವಾಗಿಹ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾ ಹರ್ಮ್ಯದೊಳಗಿರುತಿರ್ಪ ಭಾಗ್ಯವ
ಘಮ್ಮನೆ ದೊರೆವಂತೆ ಈ ಪರಿ ನಿರ್ಮಿಸೋತ್ತಮಳೇ, ನಿರ್ಮಿಸೋತ್ತಮಳೇ ||೧೫||

ಕನಕ ಮುದ್ರಿಕೆ ಪೂರ್ಣ ಕಲಶವ ಎನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು ಜನುಮ ಜನುಮದಿ
ಜನನಿ ಭಾಗ್ಯದಭಿಮಾನಿ ನಿನಗಭಿನಮಿಸಿ ಬಿನ್ನೈಪೆ |
ಕನಸಿಲಾದರು ಭಾಗ್ಯ ಹೀನನು ಎನಿಸಬಾರದು ಎನ್ನ ಲೋಕದಿ
ಎನಿಸು ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯು ಪರಿ ಪರಿ ಉಣಿಸು ಸುಖಫಲವ, ಒಣಿಸು ಸುಖಫಲವ|| ೧೬||

ದೇವಿ ನಿನ್ನಯ ಕಳೆಗಳಿಂದಲಿ ಜೀವಿಸುವುದೀ ಜಗವು ನಿತ್ಯದಿ
ಭಾವಿಸೀಪರಿ ಎನಗೆ ಸಂತತ ನಿಖಿಲ ಸಂಪದವ |
ದೇವಿ ರಮ್ಯ ಮುಖಾರವಿಂದಳೆ ನೀ ಒಲಿದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಾಲಿಸು
ಸೇವಕಾಧಮನೆಂದು ಬ್ಯಾಗನೆ ಒಲಿಯೇ ನೀ ಎನಗೆ, ಅಮ್ಮಾ, ಒಲಿಯೇ ನೀ ಎನಗೆ ||೧೭||

ಹರಿಯ ಹೃದಯದಿ ನೀನೆ ನಿತ್ಯದಿ ಇರುವ ತೆರದಲಿ ನಿನ್ನ ಕಳೆಗಳು
ಇರಲಿ ಎನ್ನಯ ಹೃದಯ ಸದನದಿ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ |
ನಿರುತ ನಿನ್ನಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಳೆಗಳು ಬೆರೆತು ಸುಖಗಳ ಸಲಿಸಿ ಸಲಹಲಿ
ಸಿರಿಯೆ ಶ್ರೀಹರಿ ರಾಣಿ ಸರಸಿಜ ನಯನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಸರಸಿಜ ನಯನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ||೧೮||

ಸರ್ವ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರದಾಯಿ ದೇವಿಯೆ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗಭಯ ದಾಯಿಯೆ
ಸರ್ವ ಕಾಲದಲಚಲ ಕಳೆಗಳ ನೀಡು ಎನ್ನಲ್ಲಿ |
ಸರ್ವ ಜಗದೊಳು ಘನ್ನ ನಿನ್ನಯ ಸರ್ವ ಸುಕಳಾ ಪೂರ್ಣನೆನಿಸಿ
ಸರ್ವ ವಿಭವದಿ ಮೆರೆಸು ಸಂತತ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದಲೇ , ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದಲೇ ||೧೯||

ಮುದದಿ ಎನ್ನಯ ಫಾಲದಲಿ ಸಿರಿ ಪದುಮೆ ನಿನ್ನಯ ಪರಮ ಕಳೆಯೂ
ಒದಗಿ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ |
ಉದಯವಾಗಲಿ ನೇತ್ರಯುಗಳದಿ ಸದಯ ಮೂರ್ತಿಯೆ ಸತ್ಯಲೋಕದ
ಚದುರೆ ಲಕುಮಿಯೆ ಕಳೆಯು ವಾಕ್ಯದಿ ನಿಲಿಸಲನವರತ, ನಿಲಿಸಲನವರತ|| ೨೦||

ಶ್ವೇತ ದಿವಿಯೊಳಗಿರುವ ಲಕುಮಿಯೆ ನೀತವಾಗಿಹ ಕಳೆಯು ನಿತ್ಯದಿ
ಮಾತೆ ಎನ್ನಯ ಕರದಿ ಸಂತತ ವಾಸವಾಗಿರಲಿ |
ಪಾಥೋ ನಿಧಿಯೊಳಗಿರ್ಪ ಲಕುಮಿಯೆ ಜಾತಕಳೆಯು ಮಮಾಂಗದಲಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ
ಪೂರ್ವಕವಿರಲಿ ಸರ್ವದಾ ಪಾಹೀ ಮಾಂ ಪಾಹೀ, ಪಾಹೀ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ||೨೧||

ಇಂದು ಸೂರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕುಂದದಲೆ ತಾವಿರುವರೋ ಸಿರಿ
ಇಂದಿರೇಶನು ಯಾವ ಕಾಲದ ತನಕ ಇರುತಿರ್ಪ |
ಇಂದಿರಾತ್ಮಕ ಕಳೆಯ ರೂಪಗಳಂದಿನದ ಪರಿ ಅಂತರಿರ್ಪವು
ಕುಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ ತಾವೆ ನೆಲಸಿರಲಿ, ತಾವೆ ನೆಲಸಿರಲಿ||೨೨||

ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ಸುಗುಣ ಪೂರ್ಣಳೆ ಸರ್ವ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಮಂಡಿತೆ
ಸರ್ವ ದೇವಗಣಾಭಿವಂದ್ಯಳೆ ಆದಿಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ |
ಸರ್ವಕಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣೆ ನಿನ್ನಯ ಸರ್ವಕಳೆಗಳು ಎನ್ನ ಹೃದಯದಿ
ಸರ್ವಕಾಲದಲಿರಲಿ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ||೨೩||

ಜನನೀ ಎನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರವ ದಿನದಿನದಿ ಸಂಹರಿಸಿ ನಿನ್ನವನೆನಿಸಿ
ಧ್ಯಾನವ ಮಾಳ್ಪ ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪದವಾ |
ಕನಕ ಮಣಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಇನಿತು ನೀ ಎನಗಿತ್ತು ಪಾಲಿಸು
ಮಿನುಗುತಿಹ ಘನವಾದ ನಿನ್ನಯ ಕಳೆಯು ಶೋಭಿಸಲಿ, ನಿನ್ನಯ ಕಳೆಯು ಶೋಭಿಸಲಿ ||೨೪||

ನಿರುತ ತಮತತಿ ಹರಿಪ ಸೂರ್ಯನ ತೆರದಿ ಕ್ಷಿಪ್ರದಿ ಹರಿಸಲಕ್ಷ್ಮಿಯ
ಸರಕು ಮಾಡದೆ ತರಿದು ಓಡಿಸು ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳಾ |
ಪರಿಪರಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯನು ಹರುಷದಿಂದಲಿ ನೀಡಿ ಎನ್ನನು
ಥರಥರದಿ ಕೃತ ಕೃತ್ಯನಿಳೆಯೊಳಗೆನಿಸು ದಯದಿಂದ, ಎನಿಸು ದಯದಿಂದ|| ೨೫||

ಅತುಳ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯ ಮಂಗಳತತಿಯು ನಿನ್ನಯ ಕಳೆಗಳೊಳಗೆ
ವಿತತವಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನದಲಿರ್ಪ ಕಾರಣದೀ |
ಶ್ರುತಿಯು ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯದು ಸ್ತುತಿಸಬಲ್ಲೆನೇ ತಾಯೇ ಪೇಳ್ವುದು
ಮತಿವಿಹೀನನು ನಿನ್ನ ಕರುಣಕೆ ಪಾತ್ರನೆನಿಸಮ್ಮ, ಕರುಣಕೆ ಪಾತ್ರನೆನಿಸಮ್ಮ ||೨೬||

ನಿನ್ನ ಮಹಾದಾವೇಶ ಭಾಗ್ಯಕೆ ಎನ್ನ ಅರ್ಹನ ಮಾಡು ಲಕುಮಿಯೆ
ಘನ್ನತರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಪನ್ನನೆನಿಸೆನ್ನ |
ರನ್ನೆ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಕಮಲವ ಮನ್ನದಲಿ ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಬೇಡುವೆ
ನಿನ್ನ ಪರತರ ಕರುಣ ಕವಚವ ತೊಡಿಸಿ ಪೊರೆಯಮ್ಮ, ಕವಚವ ತೊಡಿಸಿ ಪೊರೆಯಮ್ಮ ||೨೭||

ಪೂತ ನರನನು ಮಾಡಿ ಕಳೆಗಳ ವ್ರಾತದಿಂದಲಿ ಎನ್ನ ನಿಷ್ಠವ
ಘಾತಿಸೀಗಲೆ ಎನಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದು ಸುಳಿ ಮುಂದೆ |
ಮಾತೆ ಭಾರ್ಗವಿ ಕರುಣಿ ನಿನ್ನಯ ನಾಥನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಸಂತತ
ಪ್ರೀತಳಾಗಿರು ಎನ್ನ ಮನೆಯೊಳು ನಿಲ್ಲು ನೀ ಬಿಡದೇ, ಮನೆಯೊಳು ನಿಲ್ಲು ನೀ ಬಿಡದೇ ||೨೮||

ಪರಮಸಿರಿ ವೈಕುಂಠ ಲಕುಮಿಯೆ ಹರಿಯ ಸಹಿತದಲೆನ್ನ ಮುಂದಕೆ
ಹರುಷ ಪಡುತಲಿ ಬಂದು ಶೋಭಿಸು ಕಾಲ ಕಳೆಯದಲೇ |
ವರದೆ ನಾ ಬಾರೆಂದು ನಿನ್ನನು ಕರೆದೆ ಮನವನು ಮುಟ್ಟಿ ಭಕುತಿಯ
ಭರದಿ ಬಾಗಿದ ಶಿರದಿ ನಮಿಸುವೆ ಕೃಪೆಯ ಮಾಡೆಂದು, ಕೃಪೆಯ ಮಾಡೆಂದು||೨೯||

ಸತ್ಯಲೋಕದ ಲಕುಮಿ ನಿನ್ನಯ ಸತ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ
ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯದಿ ಪೆರ್ಚಿ ಹಬ್ಬಲಿ ಜಗದಿ ಜನತತಿಗೇ |
ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಮರ್ತ್ಯರೋತ್ತಮನೆನಿಸಿ ನೀ ಕೃತ
ಕೃತ್ಯನೀಪರಿ ಮಾಡಿ ಸಿರಿ ಹರಿಗೂಡಿ ನಲಿದಾಡೇ, ಹರಿಗೂಡಿ ನಲಿದಾಡೇ ||೩೦||

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿ ಲಕುಮಿಯೇ ಪತಿನಾರಸಿಂಹನ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು
ದೂರ ನೋಡದೆ ಸಾರೆಗೆರೆದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು ಎನಗೆ |
ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಯೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಸಾರ ಪೂರ್ಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲಿ
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿ ಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಪಾವನ್ನೇ, ಪರಮ ಪಾವನ್ನೇ ||೩೧||

ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪದ ಲಕುಮಿ ತ್ರಿಜಗನ್ಮಾತೆ ನೀ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಶೀಘ್ರದಿ
ನಾಥನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಬಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ಕಮಲೇ |
ಜಾತರೂಪ ಸುತೇಜರೂಪಳೆ ಮಾತರಿಶ್ವ ಮುಖಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯೆ
ಜಾತರೂಪೋದರಾಂಡ ಸಂಘಕೆ ಮಾತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆ, ಮಾತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆ ||೩೨||

ರತ್ನಗರ್ಭನ ಪುತ್ರಿ ಲಕುಮಿಯೆ ರತ್ನಪೂರಿತ ಭಾಂಡ ನಿಚಯವ
ಯತ್ನಪೂರ್ವಕ ತಂದು ಎನ್ನಯ ಮುಂದೆ ನೀ ನಿಲ್ಲು |
ರತ್ನಖಚಿತ ಸುವರ್ಣಮಾಲೆಯ ರತ್ನಪದಕದ ಹಾರ ಸಮುದಯ
ಜತ್ನದಿಂದಲಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವದಾ ಪಾಹೀ ಪರಮಾಪ್ತೆ, ಪಾಹೀ ಪರಮಾಪ್ತೆ ||೩೩||

ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದಲಿ ಇನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಳಾಗಿ ನಿಂತಿರು
ಉನ್ನತಾದೈಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಗೈಸು ನಿರ್ಮಲಳೇ |
ಸನ್ನುತಾಂಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೃದಯದಿ ನಿತ್ಯ ನೀ ಪ್ರಹಸನ್ಮುಖದಿ
ಮಾತಾಡು ವರಗಳ ನೀಡಿ ನಲಿದಾಡು, ನೀಡಿ ನಲಿದಾಡು ||೩೪||

ಸಿರಿಯೆ ಸಿರಿ ಮಹಾಭೂತಿ ದಾಯಿಕೆ ಪರಮೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿರ್ಪ ಸುಮಹತ್ತರನವಾತ್ಮಕ
ನಿಧಿಗಳೂರ್ಧ್ವಕೆ ತಂದು ಕರುಣದಲಿ |
ಕರದಿ ಪಿಡಿದದನೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ತ್ವರದಿ ನೀ ಎನಗಿತ್ತು ಪಾಲಿಸು
ಧರಣಿ ರೂಪಳೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಕೆ ಶರಣು ನಾ ಮಾಳ್ಪೆ, ಶರಣು ನಾ ಮಾಳ್ಪೆ||೩೫||

ವಸುಧೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿರ್ಪ ವಸುವನು ವಶವ ಮಾಳ್ಪುದು ಎನಗೆ ಸರ್ವದಾ
ವಸುಸುದೋಗ್ಧ್ರಿಯು ಎಂಬ ನಾಮವು ನಿನಗೆ ಇರುತಿಹುದು
ಅಸಮ ಮಹಿಮಳೆ ನಿನ್ನ ಶುಭತಮ ಬಸುರಿನೊಳಗಿರುತಿರ್ಪ ನಿಧಿಯನು
ಬೆಸೆಸು ಈಗಲೇ ಹಸಿದು ಬಂದಗೆ ಅಶನವಿತ್ತಂತೇ, ಅಶನವಿತ್ತಂತೇ ||೩೬||

ಹರಿಯ ರಾಣಿಯೆ ರತ್ನಗರ್ಭಳೆ ಸರಿಯು ಯಾರೀ ಸುರರ ಸ್ತೋಮದಿ
ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿಯೆ ನಿನ್ನ ಬಸಿರೊಳಗಿರುವ ನವನಿಧಿಯಾ |
ಮೆರೆವ ಹೇಮದ ಗಿರಿಯ ತೆರದಲಿ ತೆರೆದು ತೋರಿಸಿ ಸಲಿಸು ಎನಗೆ
ಪರಮ ಕರುಣಾಶಾಲಿ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕೆ, ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ||೩೭||

ರಸತಳದ ಸಿರಿ ಲಕುಮಿದೇವಿಯೆ ಶಶಿ ಸಹೋದರಿ ಶೀಘ್ರದಿಂದಲಿ
ಅಸಮ ನಿನ್ನಯ ರೂಪ ತೋರಿಸು ಎನ್ನ ಪುರದಲ್ಲಿ |
ಕುಸುಮಗಂಧಿಯೇ ನಿನ್ನನರಿಯೆನು ವಸುಮತೀ ತಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಪರಿ
ಹೊಸತು ಎನಿಪುದು ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯು ಸಕಲ ಜನತತಿಗೆ, ಸಕಲ ಜನತತಿಗೆ || ೩೮||

ನಾಗವೇಣಿಯೆ ಲಕುಮಿ ನೀ ಮನೋವೇಗದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನಯ
ಜಾಗುಮಾಡದೆ ಶಿರದಿ ಹಸ್ತವನಿಟ್ಟು ಮುದದಿಂದ |
ನೀಗಿಸೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖವ ಸಾಗಿಸೀ ಭವಭಾರ ಪರ್ವತ
ತೂಗಿಸು ನೀ ಎನ್ನ ಸದನದಿ ಕನಕ ಭಾರಗಳಾ, ಕನಕ ಭಾರಗಳಾ ||೩೯||

ಅಂಜಬೇಡವೋ ವತ್ಸಾ ಎನುತಲಿ ಮಂಜುಳೋಕ್ತಿಯ ನುಡಿದು ಕರುಣಾ –
ಪುಂಜ ಮನದಲಿ ಬಂದು ಶೀಘ್ರದಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು |
ಕಂಜಲೋಚನೆ ಕಾಮಧೇನು ಸುರಂಜಿಪಾಮರ ತರುವು ಎನಿಸುವಿ
ಸಂಜಯಪ್ರದಳಾಗಿ ಸಂತತ ಪಾಹೀ ಮಾಂ ಪಾಹೀ, ಪಾಹೀ ಮಾಂ ಪಾಹೀ || ೪೦ ||

ದೇವಿ ಶೀಘ್ರದಿ ಬಂದು ಭೂಮಿದೇವಿ ಸಂಭವೆ ಎನ್ನ ಜನನಿಯೆ
ಕಾಮನಯ್ಯನ ರಾಣಿ ನಿನ್ನಯ ಭೃತ್ಯ ನಾನೆಂದು |
ಭಾವಿಸೀಪರಿ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಿದೆ ಸೇವೆ ನೀ ಕೈಕೊಂಡು ಮನ್ಮನೋ
ಭಾವ ಪೂರ್ತಿಸಿ ಕರುಣಿಸೆನ್ನನು ಶರಣು ಶರಣೆ೦ಬೇ, ಶರಣು ಶರಣೆ೦ಬೇ || ೪೧
||
ಜಾಗರೂಕದಿ ನಿಂತು ಮತ್ತೇ ಜಾಗರೂಕದಿ ಎನಗೆ ನಿತ್ಯದಿ
ತ್ಯಾಗಭೋಗ್ಯಕೆ ಯೋಗ್ಯವೆನಿಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಹೇಮಮಯ |
ಪೂಗ ಕನಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟಗಳ ಯೋಗ ಮಾಳ್ಪುದು ಲೋಕಜನನೀ
ಈಗ ಎನ್ನಯ ಭಾರ ನಿನ್ನದು ಕರೆದು ಕೈ ಪಿಡಿಯೇ, ಅಮ್ಮಾ ಕರೆದು ಕೈ ಪಿಡಿಯೇ || ೪೨ ||

ಧರಣಿಗತ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನುದ್ಧರಿಸಿ ನೀ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೇರಿಸಿ
ಕಿರಿಯ ನಗೆಮೊಗದಿಂದ ನೋಡುತ ನೀಡು ನವನಿಧಿಯ |
ಸ್ಥಿರದಿ ಎನ್ನ ಮಂದಿರದಿ ನಿಂತು ಪರಮ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸು
ಸಿರಿಯೆ ನೀನೆ ಒಲಿದು ಪಾಲಿಸು ಮೋಕ್ಷ ಸುಖ ಕೊನೆಗೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸುಖ ಕೊನೆಗೆ || ೪೩ ||

ನಿಲ್ಲೇ ಲಕುಮೀ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಭಾವದಿ ನಿಲ್ಲು ರತ್ನ ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪಳೆ
ಎಲ್ಲ ವರಗಳನಿತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಳಾಗು
ಎಲ್ಲೋ ಇರುತಿಹ ಕನಕ ನಿಧಿಗಳನೆಲ್ಲ ನೀ ತಂದು ನೀಡುವುದೈ
ಪುಲ್ಲಲೋಚನೆ ತೋರಿ ನಿಧಿಗಳ ತಂದು ಪೊರೆಯಮ್ಮ , ತಂದು ಪೊರೆಯಮ್ಮ || ೪೪ ||

ಇಂದ್ರಲೋಕದಲಿದ್ದ ತೆರದಲಿ ನಿಂದ್ರು ಎನ್ನಯ ಗೃಹದಿ ನಿತ್ಯದಿ
ಚಂದ್ರವದನೆಯೆ ಲಕುಮಿ ದೇವಿ ನೀಡೆ ಎನಗಭಯಾ |
ನಿಂದ್ರಲಾರೆನು ಋಣದ ಬಾಧೆಗೆ ತಂದ್ರಮತಿ ನಾನಾದೆ ಭವದೊಳುಪೇಂದ್ರ
ವಲ್ಲಭೆ ಅಭಯ ಪಾಲಿಸು ನಮಿಪೆ ಮಜ್ಜನನೀ, ನಮಿಪೆ ಮಜ್ಜನನೀ || ೪೫ ||

ಬದ್ಧ ಸ್ನೇಹ ವಿರಾಜಮಾನಳೆ ಶುದ್ಧ ಜಾಂಬೂನದದಿ ಸಂಸ್ಥಿತೆ
ಮುದ್ದು ಮೋಹನ ಮೂರ್ತಿ ಕರುಣದಿ ನೋಡೆ ನೀ ಎನ್ನ |
ಬಿದ್ದೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದುಮಕೆ ಉದ್ಧರಿಪುದೆಂದು ಬೇಡಿದೇ ಅನಿರುದ್ಧ
ರಾಣಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡೆ ಮಾತಾಡೇ, ನೋಡೆ ಮಾತಾಡೇ || ೪೬ ||

ಭೂಮಿ ಗತ ಸಿರಿದೇವಿ ಶೋಭಿತೆ ಹೇಮಮಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಇರುತಿಹೆ
ತಾಮರಸ ಸಂಭೂತೆ ನಿನ್ನಯ ರೂಪ ತೋರೆನಗೆ |
ಭೂಮಿಯಲಿ ಬಹು ರೂಪದಿಂದಲಿ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಕ್ರೀಡೆಗೈಯ್ಯುತ
ಹೇಮಮಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಸ್ತವ ಶಿರದ ಮೇಲಿರಿಸು, ಹಸ್ತವ ಶಿರದ ಮೇಲಿರಿಸು || ೪೭ ||

ಫಲಗಳೀವ ಸುಭಾಗ್ಯ ಲಕುಮಿಯೆ ಲಲಿತ ಸರ್ವ ಪುರಾಧಿ ವಾಸಿಯೆ
ಕಲುಷ ಶೂನ್ಯಳೆ ಲಕುಮಿ ದೇವಿಯೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೆನ್ನ |
ಕುಲಜೆ ಕುಂಕುಮ ಶೋಭಿಪಾಲಳೆ ಚಲಿತ ಕುಂಡಲ ಕರ್ಣ ಭೂಷಿತೆ
ಜಲಜಲೋಚನೆ ಜಾಗ್ರ ಕಾಲದಿ ಸಲಿಸು ಎನಗಿಷ್ಟ, ಸಲಿಸು ಎನಗಿಷ್ಟ || ೪೮ ||
ತಾಯೆ ಚೆಂದದಲಂದಯೋಧ್ಯದಿ ದಯದಿ ನೀನೆ ನಿಂತು ಪಟ್ಟಣಭಯವ
ಓಡಿಸಿ ಜಾಗು ಮಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಮುದದಿಂದ |
ಜಯವ ನೀಡಿದ ತೆರದಿ ಎನ್ನಾಲಯದಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ವದು
ಜಯಪ್ರದಾಯಿನಿ ವಿವಿಧ ವೈಭವದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ, ವೈಭವದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ || ೪೯ ||

ಬಾರೆ ಲಕುಮಿ ಎನ್ನ ಸದನಕೆ ಸಾರಿದೆನು ತವ ಪಾದ ಪದುಮಕೆ
ತೋರಿ ಎನ್ನಯ ಗೃಹದಿ ನೀನೆ ಸ್ಥಿರದಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು |
ಸಾರ ಕರುಣಾರಸವು ತುಂಬಿದ ಚಾರುಜಲರುಹ ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಳೆ
ಪಾರುಗಾಣಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಿಯೆ ರಿಕ್ತತನದಿಂದ, ರಿಕ್ತತನದಿಂದ || ೫೦ ||

ಸಿರಿಯೆ ನಿನ್ನಯ ಹಸ್ತ ಕಮಲವ ಶಿರದಿ ನೀನೇ ಇರಿಸಿ ಎನ್ನನು
ಕರುಣವೆಂಬಾಮೃತದ ಕಣದಲಿ ಸ್ನಾನಗೈಸಿನ್ನು |
ಸ್ಥಿರದಿ ಸ್ಥಿತಿಯನು ಮಾಡು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವ ರಾಜ ಗೃಹಸ್ಥ ಲಕುಮಿಯೆ
ತ್ವರದಿ ಮೋದದಿ ಯುಕ್ತಳಾಗಿರು ಎನ್ನ ಮುಂದಿನ್ನು, ಎನ್ನ ಮುಂದಿನ್ನು || ೫೧ ||

ನೀನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಭಯವ ನೀನೆ ಎನಗೆ ಇತ್ತು ಸಾದರ
ನೀನೆ ಎನ್ನ ಶಿರದಲಿ ಹಸ್ತವ ಇರಿಸು ಕರುಣದಲಿ |
ನೀನೆ ರಾಜರ ಗೃಹದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೀನೆ ಸರ್ವ ಸುಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು
ಹೀನವಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಕಳೆಗಳ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿನ್ನು, ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿನ್ನು || ೫೨ ||

ಆದಿ ಸಿರಿ ಮಹಾಲಕುಮಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಮೋದಮಯ ವಾಮಾಂಕ ನಿನಗನುವಾದ
ಸ್ವಸ್ಥಳವೆಂದು ತಿಳಿದು ನೀನೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀ |
ಆದಿ ದೇವಿಯೆ ನಿನ್ನ ರೂಪವ ಮೋದದಿಂದಲಿ ತೋರಿ ಎನ್ನೊಳು
ಕ್ರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಕರುಣದಲಿ, ಪೊರೆಯೆ ಕರುಣದಲಿ || ೫೩ ||

ಒಲಿಯೆ ನೀ ಮಹಾಲಕುಮಿ ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯೆ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವದಾ
ನಲಿಯೆ ಚಲಿಸದೆ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೀನಿರುತ |
ಲಲಿತವೇದಗಳೆಲ್ಲಿ ತನಕ ತಿಳಿದು ಹರಿಗುಣ ಪಾಡುತಿರ್ಪುವು
ಜಲಜಲೋಚನ ವಿಷ್ಣು ನಿನ್ನೊಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀನಿರ್ಪೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನಿರ್ಪೆ || ೫೪ ||

ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಯಂತರದಿ ನಿನ್ನಯ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಗಳು ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ
ನಿಲ್ಲಿಸೀ ಸುಖ ವ್ರಾತ ನೀಡುತ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ |
ಎಲ್ಲ ಜನಕಾಹ್ಲಾದ ಚಂದಿರ ಕುಲ್ಲದೇ ಶುಭ ಪಕ್ಷ ದಿನದೊಳು
ನಿಲ್ಲದಲೇ ಕಳೆ ವೃದ್ಧಿಯೈದುವ ತೆರದಿ ಮಾಡೆನ್ನ, ತೆರದಿ ಮಾಡೆನ್ನ || ೫೫ ||

ಸಿರಿಯೆ ನೀ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಿ ಸಿರಿಯೆ ನೀ ಪಾಲ್ಗಡಲ ಮಧ್ಯದಿ
ಇರುವ ತೆರದಲಿ ಎನ್ನ ಮನೆಯೊಳು ವಿಷ್ಣು ಸಹಿತಾಗಿ
ನಿರುತ ಜ್ಞಾನಿಯ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಿ ಮಿರುಗುವಂದದಲೆನ್ನ ಸದನದಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ನಿತ್ಯ ರಾಜಿಸು ನೀಡಿ ಕಾಮಿತವಾ, ನೀಡಿ ಕಾಮಿತವಾ || ೫೬ ||

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಿ ನೀನೆ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಸರ್ವದಾ
ಆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿ ಇರುವ ತೆರದಂತೆ |
ನೀನು ನಾರಾಯಣನು ಇಬ್ಬರು ಸಾನುರಾಗದಿ ಎನ್ನ ಮನದೊಳು
ನ್ಯೂನವಾಗದೆ ನಿಂತು ಮನೋರಥ ಸಲಿಸಿ ಪೊರೆಯೆಂದೆ, ಮನೋರಥ ಸಲಿಸಿ ಪೊರೆಯೆಂದೆ || ೫೭ ||

ವಿಮಲತರ ವಿಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯ ಕಮಲೆ ಎನ್ನಯ ಮನದಿ ಮಾಳ್ಪುದು
ಅಮಿತ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಮಾಡು ಮಂದಿರದಿ |
ರಮೆಯೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣ ವೃದ್ಧಿಯ ಸುಮನದಿಂದಲಿ ಮಾಡು ಎನ್ನಲಿ
ಅಮರಪಾದಪೆ ಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಡು ಮಂದಿರದಿ, ವೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಡು ಮಂದಿರದಿ || ೫೮ ||

ಎನ್ನ ತ್ಯಜನವ ಮಾಡದಿರು ಸುರರನ್ನೆ ಆಶ್ರಿತ ಕಲ್ಪಭೂಜಳೆ
ಮುನ್ನ ಭಕ್ತರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸುರಧೇನು ನೀನಮ್ಮ |
ಘನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಮಾತೆ ನೀನೆ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿರು ಎನ್ನ ಭವನದಿ
ಸನ್ನುತಾಂಗಿಯೇ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಳತ್ರ ಜನ ನೀಡೆ, ಕಳತ್ರ ಜನ ನೀಡೆ || ೫೯ ||

ಆದಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೆ ಬೊಮ್ಮನಾಂಡಕೆ ಆದಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಬೀಜ ಭೂತಳೆ
ಮೋದ ಚಿನ್ಮಯ ಗಾತ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ವರ್ಜಿತಳೇ |
ವೇದವೇದ್ಯಳೆ ಬೊಮ್ಮನಾಂಡವ ಆದಿಕೂರ್ಮದ ರೂಪದಿಂದಲಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿ
ಪೊತ್ತು ಮೆರೆವದು ಏನು ಚಿತ್ರವಿದು, ಏನು ಚಿತ್ರವಿದು || ೬೦ ||

ವೇದ ಮೊದಲು ಸಮಸ್ತ ಸುರರು ವೇದ ಸ್ತೋಮಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಗಾಧ
ಮಹಿಮೆಯ ಪೊಗಳಲೆಂದರೆ ಶಕ್ತರವರಲ್ಲ
ಓದುಬಾರದ ಮಂದಮತಿ ನಾನಾದ ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವು
ಬೋಧದಾಯಕೆ ನೀನೆ ಸ್ತವನವ ಗೈಸು ಎನ್ನಿಂದ, ಗೈಸು ಎನ್ನಿಂದ || ೬೧ ||

ಮಂದ ನಿಂದಲಿ ಸುಗುಣ ವೃಂದವ ಚಂದದಲಿ ನೀ ನುಡಿಸಿ ಎನ್ನಯ
ಮಂದಮತಿಯನು ತರಿದು ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದೆನಿಸು
ಇಂದಿರೇ ತವ ಪಾದಪದುಮದ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ತುತಿಸುವ ಶಕುತಿ ಇದ್ದು
ಕುಂದು ಬಾರದ ಕವಿತೆ ಪೇಳಿಸು ಎಂದು ವಂದಿಪೆನು, ಎಂದು ವಂದಿಪೆನು || ೬೨ ||

ವತ್ಸನ್ವಚನವ ಕೇಳೇ ನೀ ಸಿರಿ ವತ್ಸಲಾಂಛನ ವಕ್ಷಮಂದಿರೆ
ತುಚ್ಛ ಮಾಡದೆ ಮನಕೆ ತಂದು ನೀನೆ ಪಾಲಿಪುದು |
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಹ ಸಕಲ ಸಂಪದ ಉತ್ಸಾಹದಿ ನೀ ನೀಡಿ ಮನ್ಮನೋ
ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿಸು ಜನನಿ ಬೇಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ, ಜನನಿ ನೀನೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ || ೬೩ ||

ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯನುಯೈದಿ ಪೂರ್ವದಿ ಧನ್ಯರಾದರು ಧರಣಿಯೊಳಗಾಪನ್ನ
ಪಾಲಕೆ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ನಂಬಿ ಮೊರಹೊಕ್ಕೆ |
ನಿನ್ನ ಭಕುತಗನಂತ ಸೌಖ್ಯವು ನಿನ್ನಲೇ ಪರಭಕುತಿ ಅವನಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಕರುಣಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧ, ಎಂದು ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧ || ೬೪ ||

ನಿನ್ನ ಭಕುತಗೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲವು ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವರಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗು
ಮುನ್ನ ಭವಭಯವಿಲ್ಲವೆಂದಾ ಶ್ರುತಿಯು ಪೇಳುವುದು |
ಎನ್ನ ಕರುಣಾಬಲವು ಅವನಲಿ ಘನ್ನವಾಗಿ ಇರುವುದೆಂಬ
ನಿನ್ನ ವಚನವ ಕೇಳಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣ ಧರಿಸಿಹೆನು, ಪ್ರಾಣ ಧರಿಸಿಹೆನು || ೬೫ ||

ನಾನು ನಿನ್ನಾಧೀನ ಜನನಿಯೆ ನೀನು ಎನ್ನಲಿ ಕರುಣ ಮಾಳ್ಪುದು
ಹೀನ ಬಡತನ ದೋಷ ಕಳೆದು ನೀನೆ ನೆಲಸಿದ್ದು |
ಮಾನ ಮನೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಭಕುತಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಖ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ
ಧ್ಯಾನ ಮಾನಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸು ನೀನೆ ಎನ್ನಿಂದ, ನೀನೆ ಎನ್ನಿಂದ || ೬೬ ||

ನಿನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದಲಿ ಮುನ್ನ ನಾನೇ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮನು
ಇನ್ನು ಆಗುವೆ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಕುಚೇಲನಂದದಲಿ |
ಬಿನ್ನೈಪೆ ತವ ಪಾದ ಪದ್ಮಕೆ ಬನ್ನ ನಾ ಬಡಲಾರೆ ದೇವಿ
ಎನ್ನ ನೀ ಕರ ಪಿಡಿದು ಪಾಲಿಸು ರಿಕ್ತತನದಿಂದ, ಪಾಲಿಸು ರಿಕ್ತತನದಿಂದ || ೬೭ ||

ಕ್ಷಣವೂ ಜೀವಿಸಲಾರೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿ ತಳದಲಿ
ಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಗಳ ಬಯಸಲಾರೆನೆ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖ ದಾಯೆ |
ಗಣನೆ ಮಾಡದೆ ನೀಚ ದೇವರ ಹಣಿದು ಬಿಡುವೀ ಬಾಧೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಪಣವ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ ಮಿಥ್ಯವೇನಿಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯವೇನಿಲ್ಲ || ೬೮ ||

ತನಯನರಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಲಿ ಜನನಿ ಹಾಲಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ
ಸ್ತನವನಿತ್ತು ಆದರಿಸಿ ಉಣಿಸುವ ಜನನಿ ತೆರದಂತೆ
ನಿನಗೆ ಸುರರೊಳು ಸಮರ ಕಾಣೆನು ಅನಿಮಿಶೇಷರ ಪಡೆದು ಪಾಲಿಪಿ
ದಿನದಿನದಿ ಸುಖವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸು ಕರುಣ ವಾರಿಧಿಯೆ, ಪಾಲಿಸು ಕರುಣ ವಾರಿಧಿಯೆ || ೬೯ ||

ಏಸು ಕಲ್ಪದಿ ನಿನಗೆ ಪುತ್ರನು ಆಸು ಕಲ್ಪದಿ ಮಾತೆ ನೀನೆ
ಲೇಷವಿದಕನುಮಾನವಿಲ್ಲವು ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧ |
ಲೇಸು ಕರುಣಾಸಾರವೆನಿಸುವ ಸೂಸುವಾಮೃತಧಾರದಿಂದಲಿ
ಸೋಸಿನಿಂದಭಿಷೇಕಗೈದಭಿಲಾಷೆ ಸಲಿಸಮ್ಮ, ಅಭಿಲಾಷೆ ಸಲಿಸಮ್ಮ || ೭೦ ||

ದೋಷಮಂದಿರನೆನಿಪ ಎನ್ನಲಿ ಲೇಷ ಪುಡಕಲು ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ
ವೃಷ್ಟಿ ಸುಪಾಂಸು ಕಣಗಳ ಗಣನೆ ಬಹು ಸುಲಭ
ರಾಶಿಯಂದದಲಿಪ್ಪ ಎನ್ನಘ ಸಾಸಿರಾಕ್ಷಗಶಕ್ಯ ಗಣಿಸಲು
ಏಸು ಪೇಳಲಿ ತಾಯೇ ತನಯನ ತಪ್ಪು ಸಹಿಸಮ್ಮ, ಅಮ್ಮಾ ತಪ್ಪು ಸಹಿಸಮ್ಮ || ೭೧ ||

ಪಾಪಿಜನರೊಳಗಗ್ರಗಣ್ಯನು ಕೋಪ ಪೂರಿತ ಚಿತ್ತ ಮಂದಿರ
ಈ ಪಯೋಜಭವಾಂಡ ಪುಡುಕಿದರಾರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ
ಶ್ರೀಪನರಸಿಯೆ ಕೇಳು ದೋಷವು ಲೋಪವಾಗುವ ತೆರದಿ ಮಾಡಿ
ರಾಪುಮಾಡದೆ ಸಲಹು ಶ್ರೀಹರಿ ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಹರಿ ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ || ೭೨ ||

ಕರುಣಶಾಲಿಯರೊಳಗೆ ನೀ ಬಲು ಕರುಣಶಾಲಿಯು ಎಂದು ನಿನ್ನಯ
ಚರಣಯುಗಕಭಿನಮಿಸಿ ಸಾರ್ದೆನು ಪೊರೆಯೆ ಪೊರೆಯೆಂದು |
ಹರಣ ನಿಲ್ಲದು ಹಣವು ಇಲ್ಲದೆ ಶರಣರನುದಿನ ಪೊರೆವ ದೇವಿ ಸುಪರಣ
ವಾಹನ ರಾಣಿ ಎನ್ನನು ಕಾಯೆ ವರವೀಯೇ, ಕಾಯೆ ವರವೀಯೇ || ೭೩ ||

ಉದರ ಕರ ಶಿರ ಟೊಂಕ ಸೂಲಿಯ ಮೊದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಗೈಯ್ಯದಿರಲೌಷಧದ
ಸೃಷ್ಟಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ತೆರದಿ ಜಗದೊಳಗೇ |
ವಿಧಿಯು ಎನ್ನನು ಸೃಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಪದುಮೆ ನಿನ್ನ ದಯಾಳುತನವು
ಪುದುಗಿ ಪೋದಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಾ ಬೊಮ್ಮ ಸೃಜಿಸಿದನು, ಬೊಮ್ಮ ಸೃಜಿಸಿದನು || ೭೪ ||

ನಿನ್ನ ಕರುಣವು ಮೊದಲು ದೇವಿಯೆ ಎನ್ನ ಜನನವು ಮೊದಲು ಪೇಳ್ವದು
ಮುನ್ನ ಇದನನು ವಿಚಾರಗೈದು ವಿತ್ತ ಎನಗೀಯೇ |
ಘನ್ನ ಕರುಣಾನಿಧಿಯು ಎನುತಲಿ ಬಿನ್ನಹವ ನಾ ಮಾಡಿ ಯಾಚಿಪೆ
ಇನ್ನು ನಿಧಿಯನು ಇತ್ತು ಪಾಲಿಸು ದೂರ ನೋಡದಲೇ, ದೂರ ನೋಡದಲೇ || ೭೫ ||

ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಲಕುಮಿ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೆ ದೇವಿ
ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎನಗೆ ನೀನೆ ಗುರುವು ಸದ್ಗತಿಯು |
ಇಂದಿರೆಯೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಕಾರಿಣಿಸಂದೇಹ ಎನಗಿಲ್ಲ ಪರಮಾನಂದ
ಸಮುದಯ ನೀಡೆ ಕರುಣವ ಮಾಡೆ ವರ ನೀಡೆ, ಕರುಣವ ಮಾಡೆ ವರ ನೀಡೆ || ೭೬ ||

ನಾಥಳೆನಿಸುವಿ ಸಕಲ ಲೋಕಕೆ ಖ್ಯಾತಳೆಣಿಸುವೆ ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ
ಪ್ರೀತಳಾಗಿರು ಎನಗೆ ಸಕಲವು ನೀನೆ ನಿಜವೆಂದೆ |
ಮಾತೆ ನೀನೆ ಎನಗೆ ಹರಿ ನಿಜ ತಾತ ಈರ್ವರು ನೀವೆ ಇರಲಿ
ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಭವದಿ ತೊಳಲಿಪುದೇನು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ, ಇದೇನು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ || ೭೭ ||

ಆದಿ ಲಕುಮಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿರು ಮೋದಜ್ಞಾನ ಸುಭಾಗ್ಯ ಧಾತ್ರಿಯೆ
ಛೇದಿಸಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷವ ತ್ರಿಗುಣವರ್ಜಿತಳೇ |
ಸಾದರದಿ ನೀ ಕರೆದು ಕೈ ಪಿಡಿ ಮಾಧವನ ನಿಜ ರಾಣಿ ನಮಿಸುವೆ
ಬಾಧೆ ಗೊಳಿಸುವ ಋಣವ ಕಳೆದು ಸಿರಿಯೆ ಪೊರೆಯೆಂದೆ, ಅಮ್ಮಾ ಸಿರಿಯೆ ಪೊರೆಯೆಂದೆ || ೭೮ ||

ವಚನಜಾಡ್ಯವ ಕಳೆವ ದೇವಿಯೆ ಎಚೆಯೆ ನೂತನ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಕ್ಪದ
ನಿಚಯ ಪಾಲಿಸಿ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲಿ ನೀ ನಿಂತು |
ರಚನೆ ಮಾಡಿಸು ಎನ್ನ ಕವಿತೆಯ ಪ್ರಚುರವಾಗುವ ತೆರದಿ ಮಾಳ್ಪುದು
ಉಚಿತವೇ ಸರಿಯೇನು ಪೇಳ್ವದು ತಿಳಿಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಿಳಿಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ || ೭೯ ||

ಸರ್ವ ಸಂಪದದಿಂದ ರಾಜಿಪೆ ಸರ್ವ ತೇಜೋರಾಶಿಗಾಶ್ರಯೇ
ಸರ್ವರುತ್ತಮ ಹರಿಯ ರಾಣಿಯೆ ಸರ್ವರುತ್ತಮಳೇ |
ಸರ್ವ ಸ್ಥಳದಲಿ ದೀಪ್ಯಮಾನಳೆ ಸರ್ವ ವಾಕ್ಯಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾನಿಯೆ
ಸರ್ವ ಕಾಲದಲೆನ್ನ ಜಿಹ್ವದಿ ನೀನೆ ನಟಿಸುವುದು, ಅಮ್ಮಾ ನೀನೆ ನಟಿಸುವುದು || ೮೦ ||

ಸರ್ವ ವಸ್ತ್ವಪರೋಕ್ಷ ಮೊದಲೂ ಸರ್ವ ಮಹಾಪುರುಷಾರ್ಥ ದಾತಳೆ
ಸರ್ವಕಾಂತಿಗಳೊಳಗೆ ಶುಭ ಲಾವಣ್ಯದಾಯಕಳೇ |
ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ ಸರ್ವ ಧಾತ್ರಿಯೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಲಿ ಸುಮುಖಿಯಾಗಿ
ಸರ್ವ ಹೇಮ ಸುಪೂರ್ಣೆ ಎನ್ನಯ ನಯನದೊಳಗೆಸೆಯೆ, ಎನ್ನಯ ನಯನದೊಳಗೆಸೆಯೆ || ೮೧ ||

ಸಕಲ ಮಹಾಪುರುಷಾರ್ಥದಾಯಿನಿ ಸಕಲ ಜಗವನು ಪೆತ್ತ ಜನನಿಯೆ
ಸಕಲರೀಶ್ವರೀ ಸಕಲ ಭಯಗಳ ನಿತ್ಯ ಸಂಹಾರೀ |
ಸಕಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆ ಸುಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ಭಾವವ ಧರಿಸಿ ಸರ್ವದಾ
ಸಕಲ ಹೇಮ ಸುಪೂರ್ಣೆ ಎನ್ನಯ ನಯನದೊಳಗೆಸೆಯೆ, ಅಮ್ಮಾ ನಯನದೊಳಗೆಸೆಯೆ || ೮೨ ||

ಸಕಲ ವಿಧ ವಿಘ್ನಾಪಹಾರಿಣಿಸಕಲ ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಕಾರಿಣಿ
ಸಕಲ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ನೇತ್ರದೊಳಗೆಸೆಯೇ |
ಸಕಲ ಕಲೆಗಳ ಸಹಿತ ನಿನ್ನಯ ಭಕುತನಾದವನೆಂದು ಸರ್ವದಾ
ವ್ಯಕುತಳಾಗಿರು ಎನ್ನ ಹೃದಯದ ಕಮಲ ಮಧ್ಯದಲಿ, ಹೃದಯದ ಕಮಲ ಮಧ್ಯದಲಿ || ೮೩ ||

ನಿನ್ನ ಕರುಣಾ ಪಾತ್ರನಾಗಿಹ ಎನ್ನ ಗೋಸುಗ ನೀನೆ ತ್ವರದಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗ್ಯಧಿದೇವಗಣನುತೆ
ಸುಗುಣೆ ಪರಿಪೂರ್ಣೆ |
ಎನ್ನ ಪೆತ್ತಿಹ ತಾಯೇ ಸರ್ವದಾ ಸನ್ನಿಹಿತಳಾಗೆನ್ನ ಮನೆಯೊಳು
ನಿನ್ನ ಪತಿ ಸಹವಾಗಿ ಸರ್ವದಾ ನಿಲಿಸು ಶುಭದಾಯೇ, ನಿಲಿಸು ಶುಭದಾಯೇ || ೮೪ ||

ಎನ್ನ ಮುಖದಲಿ ನೀನೆ ನಿಂತು ಘನ್ನನಿವನೆಂದೆನಿಸಿ ಲೋಕದಿ
ಧನ್ಯ ಧನ್ಯನ ಮಾಡು, ವರಗಳ ನೀಡು ನಲಿದಾಡು |
ಅನ್ಯ ನಾ ನಿನಗಲ್ಲ ದೇವೀ ಜನ್ಯನಾದವನೆಂದು ತಿಳಿದು
ಅನ್ನ ವಸನವ ಧಾನ್ಯ ಧನವನು ನೀನೆ ಎನಗೀಯೇ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೀನೇ ಎನಗೀಯೇ || ೮೫ ||

ವತ್ಸ ಕೇಳೆಲೊ ಅಂಜಬೇಡವೋ ಸ್ವಚ್ಛ ಎನ್ನಯ ಕರವ ಶಿರದಲಿ
ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ವಕ ನೀಡ್ದೆ ನಡಿ ಸರವತ್ರ ನಿರ್ಭಯದಿ |
ಉತ್ಸಹಾತ್ಮ ಮನೋನುಕಂಪಿಯೆ ಪ್ರೋತ್ಸಹದಿ ಕಾರುಣ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಲಿ
ತುಚ್ಛ ಮಾಡದೆ ವೀಕ್ಷಿಸೀಗಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಲಿ ಎನಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಲಿ ಎನಗೆ || ೮೬ ||

ಮುದದಿ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದಯವಾಗಲು ಸಕಲ ಸಂಪದ
ಒದಗಿ ಬರುವುದು ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲವು ಬುಧರ ಸಮ್ಮತವು |
ಅದಕೆ ನಿನ್ನಯ ಪದವ ನಂಬಿದೆ ಮುದದಿ ಎನ್ನಯ ಸದನದಲಿ ನೀನೊದಗಿ
ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯ ಪಾಲಿಸು ಪದುಮೆ ನಮಿಸುವೆನು, ಪಾಲಿಸು ಪದುಮೆ ನಮಿಸುವೆನು || ೮೭ ||

ರಾಮೆ ನಿನ್ನಯ ದೃಷ್ಟಿಲೋಕಕೆ ಕಾಮಧೇನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬದು
ರಾಮೆ ನಿನ್ನಯ ಮನಸು ಚಿಂತಾರತ್ನ ಭಜಿಪರಿಗೆ |
ರಾಮೆ ನಿನ್ನಯ ಕರದ ದ್ವಂದ್ವವು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ಕೇಳ್ವ ಜನರಿಗೆ
ಕಾಮಪೂರ್ತಿಪ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು ತಾನೆ ಎನಿಸಿಹುದು, ವೃಕ್ಷವು ತಾನೆ ಎನಿಸಿಹುದು || ೮೮ ||

ನವವೆನಿಪನಿಧಿ ನೀನೆ ಇಂದಿರೆ ತವ ದಯಾಭಿಧ ರಸವೇ ಎನಗೇ
ಧ್ರುವದಿ ದೇವಿ ರಸಾಯನವೆ ಸರಿ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ |
ಭುವನ ಸಂಭವೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವು ದಿವಿಯೊಳೊಪ್ಪುವ ಚಂದ್ರನಂದದಿ
ವಿವಿಧಕಳೆಗಳ ಪೂರ್ಣವಾದ್ಯಖಿಳಾರ್ಥ ಕೊಡುತಿಹುದು, ಅಖಿಳಾರ್ಥ ಕೊಡುತಿಹುದು || ೮೯ ||

ರಸದ ಸ್ಪರ್ಶದಲಿಂದ ಲೋಹವು ಮಿಸುಣಿ ಭಾವವ ಐದೋ ತೆರದಲಿ
ಅಸಮ ಮಹಿಮಳೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷ ನೋಟದಲಿ |
ವಸುಧೆ ತಳದೊಳಗಿರ್ಪ ಜೀವರ ಅಶುಭ ಕೋಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಪೋಗೀ
ಕುಸುಮ ಗಂಧಿಯೆ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಸತತವಾಗುವುದು, ಉತ್ಸವ ಸತತವಾಗುವುದು || ೯೦ ||

ನೀಡು ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುವ ರೂಢಿ ಜೀವರ ಮಾತಿಗಂಜುತ
ಬೇಡಿಕೊಂಬುದಕೀಗ ನಿನ್ನನು ಶರಣು ಹೊಂದಿದೆನು |
ನೋಡಿ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಯ ಮಾಡಿ ಮನದಭಿಲಾಷೆ ಪೂರ್ತಿಸಿ
ನೀಡು ಎನಗಖಿಳಾರ್ಥ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿಯ ಸಹಿತದಲಿ, ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿಯ ಸಹಿತದಲಿ || ೯೧ ||

ಕಾಮಧೇನು ಸುಕಲ್ಪತರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಹವಾಗಿ ನಿನ್ನಯ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳೀವ ಕಳೆಗಳಳುಣಿಸಿ ಇರುತಿಹವು |
ರಾಮೇ ನಿನ್ನಯ ರಸರಸಾಯನ ಸ್ತೋಮದಿಂ ಶಿರ ಪಾದ ಪಾಣಿ
ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಲು ಹೇಮವಾಗುವುದು, ಹೇಮವಾಗುವುದು || ೯೨ ||

ಆದಿ ವಿಷ್ಣುನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೆ ಸಾದರದಿ ಹರಿ ಸಹಿತ ಎನ್ನಲಿ
ಮೋದದಿಂದಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನವ ಮಾಡೆ ಕರುಣದಲಿ |
ಆದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವಾದ ಮಾತ್ರದಿ ಎನಗೆ ಪದು ಪದೆ
ಆದಪುದು ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ನಿಧಿಯ ದರ್ಶನವು, ನಿಧಿಯ ದರ್ಶನವು || ೯೩ ||

ಆವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರವ ಸಾವಧಾನದಿ ಪಠಣೆಗೈವನು
ಆವ ಕಾಲದಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಯನೈದು ಸುಖಿಸುವನು |
ಆವ ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೋಷಿಯು ಸೇವಿಸೆ ಮಹಾ ಧನಿಕನಾಗುವ
ದೇವಿ ಅವನಾಲಯದಿ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಥಿರದಿ ನಿಲಿಸುವಳು || ೯೪ ||

ಲಕುಮಿ ಹೃದಯದ ಪಠಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಲಕುಮಿ ತಾ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ
ಸಕಲ ದುರಿತಗಳಳಿದು ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುತಿಹಳು |
ವಿಕಸಿತಾನನೆ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭೆ ಭಕುತ ಜನರನು ಸರ್ವ ಕಾಲದಿ
ವ್ಯಕುತಳಾದ್ಯವರನ್ನ ಪೊರೆವಳು ತನಯರಂದದಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತನಯರಂದದಲಿ || ೯೫ ||

ದೇವಿ ಹೃದಯವು ಪರಮ ಗೋಪ್ಯವು ಸೇವಕನಿಗಖಿಳಾರ್ಥ ಕೊಡುವುದು
ಭಾವ ಪೂರ್ವಕ ಪಂಚಸಾವಿರ ಜಪಿಸೆ ಪುನಶ್ಚರಣ |
ಈ ವಿಧಾನದಿ ಪಠಣೆ ಮಾಡಲು ತಾ ಒಲಿದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯನು
ತೀವ್ರದಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸುವಳು, ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸುವಳು || ೯೬ ||

ಮೂರು ಕಾಲದಿ ಜಪಿಸಲುತ್ತಮ ಸಾರ ಭಕುತಿಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಿ
ಧೀರಮಾನವ ಪಠಿಸಲವನಖಿಳಾರ್ಥ ಐದುವನು |
ಆರು ಪಠಣವಗೈಯ್ಯಲಿದನನುಭೂರಿ ಶ್ರವಣವ ಗೈದ ಮಾನವ
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಧನವ ಗಳಿಸುವ ಸಿರಿಯ ಕರುಣದಲಿ, ಸಿರಿಯ ಕರುಣದಲಿ || ೯೭ ||

ಶ್ರೀ ಮಹತ್ತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೋಸುಗ ಈ ಮಹತ್ತರ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರವ
ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಭಾರ್ಗವಾರದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲಿ |
ನೇಮದಿಂದಲಿ ಪಂಚವಾರವ ಕಾಮಿಸೀಪರಿ ಪಠಣೆ ಮಾಡಲು
ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನೈದಿ ಲೋಕದಿ ಬಾಳ್ವ ಮುದದಿಂದ, ಬಾಳ್ವ ಮುದದಿಂದ || ೯೮ ||

ಸಿರಿಯ ಹೃದಯ ಸುಮಂತ್ರದಿಂದಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅನ್ನವ ಮಂತ್ರಿಸಿಡಲು
ಸಿರಿಯ ಪತಿ ತಾನವರ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಅವತರಿಪ |
ನರನೆ ಆಗಲಿ ನಾರಿ ಆಗಲಿ ಸಿರಿಯ ಹೃದಯ ಸುಮಂತ್ರದಿಂದಲಿ
ನಿರುತ ಮಂತ್ರಿತ ಜಲವ ಕುಡಿಯಲು ಧನಿಕ ಪುಟ್ಟುವನು, ಧನಿಕ ಪುಟ್ಟುವನು || ೯೯ ||

ಆವನಾಶ್ವೀಜ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಿ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ ಕಾಲದೊಳು ತಾ
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಲಿ ಹೃದಯ ಜಪ ಒಂದಧಿಕ ದಿನದಿನದಿ |
ಈ ವಿಧಾನದಿ ಜಪವ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀವನದಿ ಸಂಪದವನೈದುವ
ಶ್ರೀವನಿತೆ ತಾ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆವಳನವರತ, ಕರೆವಳನವರತ || ೧೦೦ ||

ಆವ ಭಕುತನು ವರುಷ ದಿನ ದಿನ ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೊತ್ತು
ಸಾವಧಾನದಿ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರವ ಪಠಿಸಲವನಾಗ |
ದೇವಿ ಕರುಣಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲಿ ದೇವ ಇಂದ್ರನಿಗಧಿಕನಾಗುವ
ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯು ತಾನೆನಿಪ, ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯು ತಾನೆನಿಪ || ೧೦೧ ||

ಶ್ರೀಶ ಪದದಲಿ ಭಕುತಿ ಹರಿಪದ ದಾಸ ಜನಪದ ದಾಸ ಭಾವವ
ಈಸು ಮಂತ್ರಗಳರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯು ಗುರುಪದ ಸ್ಮೃತಿಯು |
ಲೇಸು ಜ್ಞಾನ ಸುಬುದ್ಧಿ ಪಾಲಿಸು ವಾಸವಾಗಿರು ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ
ಈಶ ಸಹ ಎನ ತಾಯೆ ಉತ್ತಮ ಪದವು ನೀ ಸಿರಿಯೇ, ಉತ್ತಮ ಪದವು ನೀ ಸಿರಿಯೇ || ೧೦೨ ||

ಧರಣಿ ಪಾಲಕನೆನಿಸು ಎನ್ನನು ಪುರುಷರುತ್ತಮನೆನಿಸು ಸರ್ವದಾ
ಪರಮವೈಭವ ನಾನಾವಿಧವಾಗರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳಾ |
ಹಿರಿದು ಕೀರ್ತಿಯ ಬಹಳ ಭೋಗವ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಮತಿಯ
ಪರಿಮಿತಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು ಪುನರಪಿ ಸಲಹು ಶ್ರೀದೇವೀ, ಸಲಹು ಶ್ರೀದೇವೀ || ೧೦೩ ||

ವಾದಮಾಡುದಕರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯು ಮೋದತೀರ್ಥರ ಮತದಿ ದೀಕ್ಷವು
ಸಾದರದಿ ನೀನಿತ್ತು ಪಾಲಿಸು ವೇದದಭಿಮಾನೀ |
ಮೋದದಲಿ ಪುತ್ರಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯು ಓದದಲೆ ಸಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯವು
ಆದಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಇತ್ತು ಪಾಲಿಸು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲೀ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲೀ || ೧೦೪ ||

ಸ್ವರ್ಣ ವೃಷ್ಟಿಯ ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ ಕರಿಯ ಧಾನ್ಯ ಸುವೃದ್ಧಿ ದಿನ ದಿನ
ಭರದಿ ನೀ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃದ್ಧಿಯ ಮಾಡೆ ಸಂಭ್ರಮದೀ |
ಸಿರಿಯೆ ಅತುಳ ವಿಭೂತಿ ವೃದ್ಧಿಯ ಹರುಷದಿಂದಲಿಗೈದು ಧರೆಯೊಳು
ಮೆರೆಯೆ ಸಂತತ ಉಪಮೆವಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಯ ನಿಜ ರಾಣಿ, ಹರಿಯ ನಿಜ ರಾಣಿ || ೧೦೫ ||

ಮಂದಹಾಸ ಮುಖಾರವಿಂದಳೆ ಇಂದುಸೂರ್ಯರ ಕೋಟಿಭಾಸಳೆ
ಸುಂದರಾಂಗಿಯೆ ಪೀತವಸನಳೆ ಹೇಮಭೂಷಣಳೆ |
ಕುಂದು ಇಲ್ಲದ ಬೀಜ ಪೂರಿತ ಚಂದವಾದ ಸುಹೇಮಕಲಶಗಳಿಂದ
ನೀನೊಡಗೂಡಿ ತೀವ್ರದಿ ಬರುವುದೆನ್ನ ಮನೆಗೆ, ಬರುವುದೆನ್ನ ಮನೆಗೆ || ೧೦೬ ||

ನಮಿಪೆ ಶ್ರೀ ಹರಿ ರಾಣಿ ನಿನ್ನ ಪದ ಕಮಲಯುಗಕನವರತ ಭಕುತಿಲಿ
ಕಮಲೆ ನಿನ್ನಯ ವಿಮಲ ಕರಯುಗ ಎನ್ನ ಮಸ್ತಕದೀ |
ಮಮತೆಯಿಂದಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಲ ಅಮಿತ ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡೆ ತ್ವರದಿ
ಕಮಲಜಾತಳೆ ರಮೆಯೆ ನಮೋ ನಮೋ ಮಾಳ್ಪೆನನವರತ, ನಮೋ ನಮೋ ಮಾಳ್ಪೆನನವರತ || ೧೦೭
||

ಮಾತೆ ನಿನ್ನಯ ಜಠರಕಮಲ ಸುಜಾತನಾಗಿಹ ಸುತನ ತೆರದಿ
ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿಗಳನಿತ್ತು ನಿತ್ಯದಲಿ |
ನೀತ ಭಕುತೀ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ದಾತ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಟ್ಠಲನ
ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಪಾಲಿಸಿ ಪೊರೆಯೇ ನೀ ಎನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೊರೆಯೇ, ಅಮ್ಮಾ ಪೊರೆಯೇ || ೧೦೮ ||

SrI manOhare lakumi tavapada tAmarasayuga Bajipe nityadi
sOmasOdari paramamangaLe taptakAncnanaLE |
sOmasUryasutEjOrUpaLe hEmasanniBa pItavasanaLe
cAmIkaramaya sarvaBUShaNa jAlamanDitaLE, BUShaNa jAlamanDitaLE ||1||

bIjapUrita hEmakalaSava rAjamAna suhEma jalajava
naija karadali piDidukonDu BakutajanatatigE |
mAjadale sakalEShTa nIDuva rAjamuKi mahadAdivandyaLe
mUjagattige mAte harivAmAnkadoLagirpa, harivAmAnkadoLagirpe||2||

SrI mahattara BAgyamAniyE staumi lakumi anAdi sarva sukAma
PalagaLanIva sAdhana suKavakoDutirpa |
kAmajananiye smaripe nityadi prEmapUrvaka prErisennanu
hE mahESvari ninna vacanava dharisi Bajisuvenu, dharisi Bajisuvenu||3||

sarva saMpadavIva lakumiye sarva BAgyavanIva dEviye
sarva mangaLavIva suravara sArvaBaumiyaLE |
sarva j~jAnavanIva j~jAniye sarva suKaPaladAyi dhAtriye
sarvakAladi Bajisi bEDide sarva puruShArtha, bEDide sarva puruShArtha || 4 ||

natipe vij~jAnAdi saMpada matiya nirmala citra vAkpada
tatiya nIDuvadenage sarvada sarva guNapUrNE |
natipa janariganantasauKyava atiSayadi nInitta vArteyu
vitatavAgihadendu bEDide BaktavatsalaLE, bEDide BaktavatsalaLE||5||

sarva jIvara hRudaya vAsini sarva sAra suBOktre sarvadA
sarva viSvadalantarAtmake vyApte nirlipte |
sarva vastu samUhadoLage sarva kAladi ninna sahitadi
sarva guNa saMpUrNa SrI hari tAne irutirpa, SrI hari tAne irutirpa||6||

tariye nI dAridrya SOkava pariye nInaj~jAna timirava
irisu tvatpada padmamanmanO sarasi madhyadali |
carara manasina duHKa Banjana parama kAraNavenipa ninnaya
karuNapUrNa kaTAkShadindaBiShEka nI mADE, aBiShEka nI mADE || 7 ||

aMbA enage prasannaLAgi tuMbi sUsuva parama karuNA –
veMba pIyuSha kaNadi tuMbida dRuShTi tudiyinda |
aMbujAkShiye nODi enna mane tuMbisIgale dhAnya dhanagaLa
haMbalisuvenu pAdapaMkaja namipenanavarata, namipenanavarata || 8 ||

SAntinAmake SaraNa pAlake kAntinAmake guNagaNASrayE
SAntinAmake duritanASini dhAtri namisuvenu |
BrAntinASani Bavada SamadiMSrAntanAdenu Bavadi enage nitAnta
dhana nidhi dhAnya kOSavanittu salahuvudu, ittu salahuvudu || 9 ||

jayatu lakShmI lakShaNAngiye jayatu padmA padmavandyaLe
jayatu vidyA nAme namO namO viShNuvAmAnkE |
jayapradAyake jagadivandyaLe jayatu jaya cennAgi saMpada
jayave pAlisu enage sarvadA namipenanavarata, namipenanavarata||10||

jayatu dEvI dEva pUjyaLe jayatu BArgavi Badra rUpaLe
jayatu nirmala j~jAnavEdyaLe jayatu jaya dEvI |
jayatu satyABUti saMsthite jayatu ramyA ramaNa saMsthite
jayatu sarva suratna nidhiyoLagirpe nityadali, nidhiyoLagirpe nityadali||11||

jayatu SuddhA kanaka BAsaLe jayatu kAntA kAnti gAtraLe
jayatu jaya SuBa kAnte SIGrade saumya guNa ramyE |
jayatu jayagaLadAyi sarvadA jayave pAlisu sarva kAladi
jayatu jaya jaya dEvi ninnanu vijaya bEDidenu, vijaya bEDidenu||12||

Ava ninnaya keLegaLindali A virinchiyu rudra surapati
dEva varamuKa jIvarellarU sarvakAladali |
jIvadhAraNe mADOrallade Ava SaktiyU kANenavarige
dEvi nI praBu ninna Saktili Saktarenisuvaru, Saktarenisuvaru || 13 ||

Ayu modalAgirpa paramAdAya sRuShTisu pAlanAdi svakIya
karmava mADisuvi ninagArusariyunTE |
tOyajAlaye lOkanAthaLe tAye ennanu poreyE endu
bAyi biDuvenu sOkanIyana jAye mAM pAhI, jAye mAM pAhI ||14||

bomma ennaya PaNeya Palakadi hamminindali bareda lipiyanu
amma adananu toDedu nI byaribyAre vidhadinda |
ramyavAgiha ninna karuNA harmyadoLagirutirpa BAgyava
Gammane dorevante I pari nirmisOttamaLE, nirmisOttamaLE ||15||

kanaka mudrike pUrNa kalaSava enage arpisu januma janumadi
janani BhAgyadaBimAni ninagaBinamisi binnaipe |
kanasilAdaru BhAgya hInanu enisabAradu enna lOkadi
enisu BAgyada nidhiyu pari pari uNisu suKaPalava, oNisu suKaPalava|| 16||

dEvi ninnaya kaLegaLindali jIvisuvudI jagavu nityadi
BAvisIpari enage santata niKila saMpadava |
dEvi ramya muKAravindaLe nI olidu sauBAgya pAlisu
sEvakAdhamanendu byAgane oliyE nI enage, ammA, oliyE nI enage ||17||

hariya hRudayadi nIne nityadi iruva teradali ninna kaLegaLu
irali ennaya hRudaya sadanadi sarvakAladali |
niruta ninnaya BAgya kaLegaLu beretu suKagaLa salisi salahali
siriye SrIhari rANi sarasija nayane kalyANi, sarasija nayane kalyANi ||18||

sarva sauKya pradAyi dEviye sarva BaktarigaBaya dAyiye
sarva kAladalacala kaLegaLa nIDu ennalli |
sarva jagadoLu Ganna ninnaya sarva sukaLA pUrNanenisi
sarva viBavadi meresu santata viGnavilladalE , viGnavilladalE ||19||

mudadi ennaya PAladali siri padume ninnaya parama kaLeyU
odagi sarvadA irali SrI vaikunTha gata lakShmI |
udayavAgali nEtrayugaLadi sadaya mUrtiye satyalOkada
cadure lakumiye kaLeyu vAkyadi nilisalanavarata, nilisalanavarata|| 20||

SvEta diviyoLagiruva lakumiye nItavAgiha kaLeyu nityadi
mAte ennaya karadi saMtata vAsavAgirali |
pAthO nidhiyoLagirpa lakumiye jAtakaLeyu mamAngadali saMprIti
pUrvakavirali sarvadA pAhI mAM pAhI, pAhI mAM pAhI ||21||

indu sUryaru elli tanaka kundadale tAviruvarO siri
indirESanu yAva kAlada tanaka irutirpa |
indirAtmaka kaLeya rUpagaLandinada pari antarirpavu
kundu illade enna baLiyali tAve nelasirali, tAve nelasirali||22||

sarvamangaLe suguNa pUrNaLe sarva aiSvaryAdimanDite
sarva dEvagaNABivandyaLe AdimahAlakShmI |
sarvakaLe saMpUrNe ninnaya sarvakaLegaLu enna hRudayadi
sarvakAladalirali endu ninna prArthisuve, ninna prArthisuve ||23||

jananI enna aj~jAna timirava dinadinadi saMharisi ninnavanenisi
dhyAnava mALpa nirmala j~jAna saMpadavA |
kanaka maNi dhana dhAnya BAgyava initu nI enagittu pAlisu
minugutiha GanavAda ninnaya kaLeyu SOBisali, ninnaya kaLeyu SOBisali ||24||

niruta tamatati haripa sUryana teradi kShipradi harisalakShmiya
saraku mADade taridu ODisu durita rASigaLA |
paripariya sauBAgya nidhiyanu haruShadiMdali nIDi ennanu
tharatharadi kRuta kRutyaniLeyoLagenisu dayadinda, enisu dayadinda|| 25||

atuLa mahadaiSvarya mangaLatatiyu ninnaya kaLegaLoLage
vitatavAgi virAjamAnadalirpa kAraNadI |
Srutiyu ninnaya mahime tiLiyadu stutisaballenE tAyE pELvudu
mativihInanu ninna karuNake pAtranenisamma, karuNake pAtranenisamma ||26||

ninna mahAdAvESa BAgyake enna arhana mADu lakumiye
Gannatara sauBAgya nidhi saMpannanenisenna |
ranne ninnaya pAdakamalava mannadali saMstutisi bEDuve
ninna paratara karuNa kavacava toDisi poreyamma, kavacava toDisi poreyamma ||27||

pUta narananu mADi kaLegaLa vrAtadindali enna niShThava
GAtisIgale enage olidu bandu suLi munde |
mAte BArgavi karuNi ninnaya nAthanindoDagUDi santata
prItaLAgiru enna maneyoLu nillu nI biDadE, maneyoLu nillu nI biDadE ||28||

paramasiri vaikunTha lakumiye hariya sahitadalenna mundake
haruSha paDutali bandu SOBisu kAla kaLeyadalE |
varade nA bArendu ninnanu karede manavanu muTTi Bakutiya
Baradi bAgida Siradi namisuve kRupeya mADendu, kRupeya mADendu||29||

satyalOkada lakumi ninnaya satya sannidhi enna maneyali
nitya nityadi perci habbali jagadi janatatigE |
atyadhika AScarya tOrisi martyarOttamanenisi nI kRuta
kRutyanIpari mADi siri harigUDi nalidADE, harigUDi nalidADE ||30||

kShIravAridhi lakumiyE patinArasiMhana kUDi baruvudu
dUra nODade sAregeredu prasAda koDu enage |
vArijAkShiye ninna karuNAsAra pUrNa kaTAkShadindali
bAri bArige nODi pAlisu parama pAvannE, parama pAvannE ||31||

SvEta dvIpada lakumi trijaganmAte nI enna munde SIGradi
nAthanindoDagUDi bAre prasanna muKa kamalE |
jAtarUpa sutEjarUpaLe mAtariSva muKArcitAnGriye
jAtarUpOdarAnDa sanGake mAte praKyAte, mAte praKyAte ||32||

ratnagarBana putri lakumiye ratnapUrita BAnDa nicayava
yatnapUrvaka tandu ennaya muMde nI nillu |
ratnaKacita suvarNamAleya ratnapadakada hAra samudaya
jatnadindali nIDi sarvadA pAhI paramApte, pAhI paramApte ||33||

enna maneyali sthairyadindali innu niScalaLAgi nintiru
unnatAdaiSvarya vRuddhiyagaisu nirmalaLE |
sannutAngiyE ninna stutipe prasanna hRudayadi nitya nI prahasanmuKadi
mAtADu varagaLa nIDi nalidADu, nIDi nalidADu ||34||

siriye siri mahABUti dAyike parame ninnoLagirpa sumahattaranavAtmaka
nidhigaLUrdhvake tandu karuNadali |
karadi piDidadanetti tOrisi tvaradi nI enagittu pAlisu
dharaNi rUpaLe ninna caraNake SaraNu nA mALpe, SaraNu nA mALpe||35||

vasudhe ninnoLagirpa vasuvanu vaSava mALpudu enage sarvadA
vasusudOgdhriyu eMba nAmavu ninage irutihudu
asama mahimaLe ninna SuBatama basurinoLagirutirpa nidhiyanu
besesu IgalE hasidu bandage aSanavittantE, aSanavittantE ||36||

hariya rANiye ratnagarBaLe sariyu yArI surara stOmadi
sarasijAkShiye ninna basiroLagiruva navanidhiyA |
mereva hEmada giriya teradali teredu tOrisi salisu enage
parama karuNASAli namO namO endu more hokke, namO namO endu morehokke ||37||

rasataLada siri lakumidEviye SaSi sahOdari SIGradindali
asama ninnaya rUpa tOrisu enna puradalli |
kusumagaMdhiyE ninnanariyenu vasumatI taLadalli bahupari
hosatu enipudu ninna olumeyu sakala janatatige, sakala janatatige || 38||

nAgavENiye lakumi nI manOvEgadindali bandu ennaya
jAgumADade Siradi hastavaniTTu mudadinda |
nIgisI dAridrya duHKava sAgisI BavaBAra parvata
tUgisu nI enna sadanadi kanaka BAragaLA, kanaka BAragaLA ||39||

aMjabEDavO vatsA enutali maMjuLOktiya nuDidu karuNA –
punja manadali bandu SIGradi kArya mADuvudu |
kanjalOcane kAmadhEnu suranjipAmara taruvu enisuvi
sanjayapradaLAgi santata pAhI mAM pAhI, pAhI mAM pAhI || 40 ||

dEvi SIGradi bandu BUmidEvi saMBave enna jananiye
kAmanayyana rANi ninnaya BRutya nAnendu |
BAvisIpari ninna huDukide sEve nI kaikonDu manmanO
BAva pUrtisi karuNisennanu SaraNu SaraNe0bE, SaraNu SaraNe0bE || 41 ||

jAgarUkadi nintu mattE jAgarUkadi enage nityadi
tyAgaBOgyake yOgyavenipAkShayya hEmamaya |
pUga kanaka saMpUrNa GaTagaLa yOga mALpudu lOkajananI
Iga ennaya BAra ninnadu karedu kai piDiyE, ammA karedu kai piDiyE || 42 ||

dharaNigata nikShEpagaLanuddharisi nI enna munde sErisi
kiriya nagemogadinda nODuta nIDu navanidhiya |
sthiradi enna mandiradi nintu parama mangaLakArya mADisu
siriye nIne olidu pAlisu mOkSha suKa konege, mOkSha suKa konege || 43 ||

nillE lakumI sthairya BAvadi nillu ratna hiraNya rUpaLe
ella varagaLanittu nanage prasannamuKaLAgu
ellO irutiha kanaka nidhigaLanella nI tandu nIDuvudai
pullalOcane tOri nidhigaLa tandu poreyamma , tandu poreyamma || 44 ||

indralOkadalidda teradali nindru ennaya gRuhadi nityadi
chandravadaneye lakumi dEvi nIDe enagaBayA |
nindralArenu RuNada bAdhege tandramati nAnAde BavadoLupEndra
vallaBe aBaya pAlisu namipe majjananI, namipe majjananI || 45 ||

baddha snEha virAjamAnaLe Suddha jAMbUnadadi saMsthite
muddu mOhana mUrti karuNadi nODe nI enna |
bidde nA ninna pAda padumake uddharipudendu bEDidE aniruddha
rANi kRupAkaTAkShadi nODe mAtADE, nODe mAtADE || 46 ||

BUmi gata siridEvi SOBite hEmamaye ellellu irutihe
tAmarasa saMBUte ninnaya rUpa tOrenage |
BUmiyali bahu rUpadindali prEmapUrvaka krIDegaiyyuta
hEmamaya paripUrNa hastava Sirada mElirisu, hastava Sirada mElirisu || 47 ||

PalagaLIva suBAgya lakumiye lalita sarva purAdhi vAsiye
kaluSha SUnyaLe lakumi dEviye pUrNa mADenna |
kulaje kuMkuma SOBipAlaLe calita kunDala karNa BUShite
jalajalOcane jAgra kAladi salisu enagiShTa, salisu enagiShTa || 48 ||

tAye chendadalandayOdhyadi dayadi nIne nintu paTTaNaBayava
ODisi jAgu mADade matte mudadinda |
jayava nIDida teradi ennAlayadi prEmadi baMdu kUDvadu
jayapradAyini vividha vaiBavadinda oDagUDi, vaiBavadinda oDagUDi || 49 ||

bAre lakumi enna sadanake sAridenu tava pAda padumake
tOri ennaya gRuhadi nIne sthiradi nelesiddu |
sAra karuNArasavu tuMbida chArujalaruha nEtrayugmaLe
pArugANisu parama karuNiye riktatanadinda, riktatanadinda || 50 ||

siriye ninnaya hasta kamalava Siradi nInE irisi ennanu
karuNaveMbAmRutada kaNadali snAnagaisinnu |
sthiradi sthitiyanu mADu sarvadA sarva rAja gRuhastha lakumiye
tvaradi mOdadi yuktaLAgiru enna mundinnu, enna muMdinnu || 51 ||

nIne ASIrvadisi aBayava nIne enage ittu sAdara
nIne enna Siradali hastava irisu karuNadali |
nIne rAjara gRuhada lakShmiyu nIne sarva suBAgya lakShmiyu
hInavAgade ninna kaLegaLa vRuddhi mADinnu, vRuddhi mADinnu || 52 ||

Adi siri mahAlakumi viShNuvinamOdamaya vAmAnka ninaganuvAda
svasthaLavendu tiLidu nIne nelesiddI |
Adi dEviye ninna rUpava mOdadindali tOri ennoLu
krOdhavillade nitya ennanu poreye karuNadali, poreye karuNadali || 53 ||

oliye nI mahAlakumi bEgane oliye mangaLamUrti sarvadA
naliye calisade hRudaya mandiradalli nIniruta |
lalitavEdagaLelli tanaka tiLidu hariguNa pADutirpuvu
jalajalOcana viShNu ninnoLu alli nInirpe, alli nInirpe || 54 ||

alli pariyantaradi ninnaya ella kaLegaLu enna maneyali
nillisI suKa vrAta nIDuta sarvakAladali |
ella janakAhlAda chandira kulladE SuBa pakSha dinadoLu
nilladalE kaLe vRuddhiyaiduva teradi mADenna, teradi mADenna || 55 ||

siriye nI vaikunTha lOkadi siriye nI pAlgaDala madhyadi
iruva teradali enna maneyoLu viShNu sahitAgi
niruta j~jAniya hRudaya madhyadi miruguvandadalenna sadanadi
hariya sahitadi nitya rAjisu nIDi kAmitavA, nIDi kAmitavA || 56 ||

SrInivAsana hRudaya kamaladi nIne nintiruvante sarvadA
A nArAyaNa ninna hRudayadi iruva teradante |
nInu nArAyaNanu ibbaru sAnurAgadi enna manadoLu
nyUnavAgade nintu manOratha salisi poreyeMnde, manOratha salisi poreyeMde || 57 ||

vimalatara vij~jAna vRuddhiya kamale ennaya manadi mALpudu
amita suKa sauBAgya vRuddhiya mADu mandiradi |
rameye ninnaya karuNa vRuddhiya sumanadindali mADu ennali
amarapAdape svarNavRuShTiya mADu mandiradi, vRuShTiya mADu mandiradi || 58 ||

enna tyajanava mADadiru suraranne ASrita kalpaBUjaLe
munna Baktara chintAmaNi suradhEnu nInamma |
Ganna viSvada mAte nIne prasannaLAgiru enna Bavanadi
sannutAngiyE putra mitra kaLatra jana nIDe, kaLatra jana nIDe || 59 ||

Adi prakRutiye bommanAnDake Adi sthitilaya bIja BUtaLe
mOda cinmaya gAtre prAkRuta dEha varjitaLE |
vEdavEdyaLe bommanAnDava AdikUrmada rUpadindali anAdikAladi
pottu merevadu Enu citravidu, Enu citravidu || 60 ||

vEda modalu samasta suraru vEda stOmagaLinda ninna agAdha
mahimeya pogaLaleMdare Saktaravaralla
OdubArada mandamati nAnAda kAraNa Saktiyillavu
bOdhadAyake nIne stavanava gaisu enniMda, gaisu enninda || 61 ||

manda nindali suguNa vRundava chandadali nI nuDisi ennaya
mandamatiyanu taridu nirmala j~jAniyendenisu
indirE tava pAdapadumada dvandva stutisuva Sakuti iddu
kundu bArada kavite pELisu endu vandipenu, endu vandipenu || 62 ||

vatsanvacanava kELE nI siri vatsalAMCana vakShamandire
tucCa mADade manake tandu nIne pAlipudu |
svacCavAgiha sakala saMpada utsAhadi nI nIDi manmanO
icCe pUrtisu janani bEDuve nIne sarvaj~je, janani nIne sarvaj~je || 63 ||

ninna moreyanuyaidi pUrvadi dhanyarAdaru dharaNiyoLagApanna
pAlake endu ninnanu naMbi morahokke |
ninna Bakutagananta sauKyavu ninnalE paraBakuti avanige
ninna karuNake pAtranAguvanendu Srutisiddha, endu Srutisiddha || 64 ||

ninna Bakutage hAni illavu banna baDisuvarilla endigu
munna BavaBayavillavendA Srutiyu pELuvudu |
enna karuNAbalavu avanali GannavAgi iruvudeMba
ninna vacanava kELi I kShaNa prANa dharisihenu, prANa dharisihenu || 65 ||

nAnu ninnAdhIna jananiye nInu ennali karuNa mALpudu
hIna baDatana dOSha kaLedu nIne nelasiddu |
mAna mane dhana dhAnya Bakuti j~jAna suKa vairAgya mUrti
dhyAna mAnasa pUje mADisu nIne enninda, nIne enninda || 66 ||

ninna antaHkaraNadiMdali munna nAnE pUrNa kAmanu
innu Aguve parama Bakta kucElanandadali |
binnaipe tava pAda padmake banna nA baDalAre dEvi
enna nI kara piDidu pAlisu riktatanadinda, pAlisu riktatanadinda || 67 ||

kShaNavU jIvisalAre ninnaya karuNavillade avani taLadali
kShaNika PalagaLa bayasalArene mOkSha suKa dAye |
gaNane mADade nIca dEvara haNidu biDuvI bAdhe koTTare
paNava mADuve ninna baLiyali mithyavEnilla, mithyavEnilla || 68 ||

tanayanari vAtsalyadindali janani hAlali tuMbi tuLukuva
stanavanittu Adarisi uNisuva janani teradante
ninage suraroLu samara kANenu animiSEShara paDedu pAlipi
dinadinadi suKavittu pAlisu karuNa vAridhiye, pAlisu karuNa vAridhiye || 69 ||

Esu kalpadi ninage putranu Asu kalpadi mAte nIne
lEShavidakanumAnavillavu sakala Srutisiddha |
lEsu karuNAsAravenisuva sUsuvAmRutadhAradindali
sOsinindaBiShEkagaidaBilAShe salisamma, aBilAShe salisamma || 70 ||

dOShamandiranenipa ennali lESha puDakalu guNagaLilla viSESha
vRuShTi supAMsu kaNagaLa gaNane bahu sulaBa
rASiyandadalippa ennaGa sAsirAkShagaSakya gaNisalu
Esu pELali tAyE tanayana tappu sahisamma, ammA tappu sahisamma || 71 ||

pApijanaroLagagragaNyanu kOpa pUrita citta mandira
I payOjaBavAnDa puDukidarAru sariyilla
SrIpanarasiye kELu dOShavu lOpavAguva teradi mADi
rApumADade salahu SrIhari rANi kalyANi, hari rANi kalyANi || 72 ||

karuNaSAliyaroLage nI balu karuNaSAliyu endu ninnaya
caraNayugakaBinamisi sArdenu poreye poreyendu |
haraNa nilladu haNavu illade SaraNaranudina poreva dEvi suparaNa
vAhana rANi ennanu kAye varavIyE, kAye varavIyE || 73 ||

udara kara Sira Tonka sUliya modalE sRuShTiyagaiyyadiralauShadhada
sRuShTiyu vyarthavAguva teradi jagadoLagE |
vidhiyu ennanu sRujisadiddare padume ninna dayALutanavu
pudugi pOditu endu tiLidA bomma sRujisidanu, bomma sRujisidanu || 74 ||

ninna karuNavu modalu dEviye enna jananavu modalu pELvadu
munna idananu vicAragaidu vitta enagIyE |
Ganna karuNAnidhiyu enutali binnahava nA mADi yAcipe
innu nidhiyanu ittu pAlisu dUra nODadalE, dUra nODadalE || 75 ||

tande tAyiyu nIne lakumi bandhu baLagavu nIne dEvi
hinde muMde enage nIne guruvu sadgatiyu |
indireye enna jIva kAriNisandEha enagilla paramAnanda
samudaya nIDe karuNava mADe vara nIDe, karuNava mADe vara nIDe || 76 ||

nAthaLenisuvi sakala lOkake KyAtaLeNisuve sarva kAladi
prItaLAgiru enage sakalavu nIne nijavende |
mAte nIne enage hari nija tAta Irvaru nIve irali
rItiyindali Bavadi toLalipudEnu nimma nyAya, idEnu nimma nyAya || 77 ||

Adi lakumi prasannaLAgiru mOdaj~jAna suBAgya dhAtriye
CEdisaj~jAnAdi dOShava triguNavarjitaLE |
sAdaradi nI karedu kai piDi mAdhavana nija rANi namisuve
bAdhe goLisuva RuNava kaLedu siriye poreyeMde, ammA siriye poreyende || 78 ||

vacanajADyava kaLeva dEviye eceye nUtana spaShTa vAkpada
nicaya pAlisi enna jihvAgradali nI niMtu |
racane mADisu enna kaviteya pracuravAguva teradi mALpudu
ucitavE sariyEnu pELvadu tiLiye sarvaj~je, lakShmI tiLiye sarvaj~je || 79 ||

sarva saMpadadinda rAjipe sarva tEjOrASigASrayE
sarvaruttama hariya rANiye sarvaruttamaLE |
sarva sthaLadali dIpyamAnaLe sarva vAkyake muKya mAniye
sarva kAladalenna jihvadi nIne naTisuvudu, ammA nIne naTisuvudu || 80 ||

sarva vastvaparOkSha modalU sarva mahApuruShArtha dAtaLe
sarvakAntigaLoLage SuBa lAvaNyadAyakaLE |
sarva kAladi sarva dhAtriye sarva rItili sumuKiyAgi
sarva hEma supUrNe ennaya nayanadoLageseye, ennaya nayanadoLageseye || 81 ||

sakala mahApuruShArthadAyini sakala jagavanu petta jananiye
sakalarISvarI sakala BayagaLa nitya saMhArI |
sakala SrEShThaLe sumuKiyAgi sakala BAvava dharisi sarvadA
sakala hEma supUrNe ennaya nayanadoLageseye, ammA nayanadoLageseye || 82 ||

sakala vidha viGnApahAriNisakala BaktOddhArakAriNi
sakala suKa sauBAgyadAyini nEtradoLageseyE |
sakala kalegaLa sahita ninnaya BakutanAdavaneMdu sarvadA
vyakutaLAgiru enna hRudayada kamala madhyadali, hRudayada kamala madhyadali || 83 ||

ninna karuNA pAtranAgiha enna gOsuga nIne tvaradi prasannaLAgyadhidEvagaNanute
suguNe paripUrNe |
enna pettiha tAyE sarvadA sannihitaLAgenna maneyoLu
ninna pati sahavAgi sarvadA nilisu SuBadAyE, nilisu SuBadAyE || 84 ||

enna muKadali nIne nintu Gannanivanendenisi lOkadi
dhanya dhanyana mADu, varagaLa nIDu nalidADu |
anya nA ninagalla dEvI janyanAdavaneMdu tiLidu
anna vasanava dhAnya dhanavanu nIne enagIyE, lakShmI nInE enagIyE || 85 ||

vatsa kELelo anjabEDavO svacCa ennaya karava Siradali
icCe pUrvaka nIDde naDi saravatra nirBayadi |
utsahAtma manOnukaMpiye prOtsahadi kAruNya dRuShTili
tucCa mADade vIkShisIgale lakShmI oli enage, lakShmI oli enage || 86 ||

mudadi karuNa kaTAkSha janarige udayavAgalu sakala saMpada
odagi baruvudu mithyavallavu budhara sammatavu |
adake ninnaya padava naMbide mudadi ennaya sadanadali nInodagi
BAgyada nidhiya pAlisu padume namisuvenu, pAlisu padume namisuvenu || 87 ||

rAme ninnaya dRuShTilOkake kAmadhEneMdenisikoMbadu
rAme ninnaya manasu chintAratna Bajiparige |
rAme ninnaya karada dvandvavu kAmitArthava kELva janarige
kAmapUrtipa kalpavRukShavu tAne enisihudu, vRukShavu tAne enisihudu || 88 ||

navavenipanidhi nIne indire tava dayABidha rasavE enagE
dhruvadi dEvi rasAyanave sari sarvakAladali |
Buvana saMBave ninna muKavu diviyoLoppuva caMdranaMdadi
vividhakaLegaLa pUrNavAdyaKiLArtha koDutihudu, aKiLArtha koDutihudu || 89 ||

rasada sparSadalinda lOhavu misuNi BAvava aidO teradali
asama mahimaLe ninna karuNa kaTAkSha nOTadali |
vasudhe taLadoLagirpa jIvara aSuBa kOTigaLella pOgI
kusuma gandhiye mangaLOtsava satatavAguvudu, utsava satatavAguvudu || 90 ||

nIDu endare illaveMbuva rUDhi jIvara mAtiganjuta
bEDikoMbudakIga ninnanu SaraNu hondidenu |
nODi karuNa kaTAkShadindaya mADi manadaBilAShe pUrtisi
nIDu enagaKiLArtha BAgyava hariya sahitadali, BhAgyava hariya sahitadali || 91 ||

kAmadhEnu sukalpataru chintAmaNi sahavAgi ninnaya
kAmitArthagaLIva kaLegaLaLuNisi irutihavu |
rAmE ninnaya rasarasAyana stOmadiM Sira pAda pANi
prEmapUrvaka sparSavAgalu hEmavAguvudu, hEmavAguvudu || 92 ||

Adi viShNuna dharmapatniye sAdaradi hari sahita ennali
mOdadindali sannidhAnava mADe karuNadali |
Adi lakShmiye paramAnugrahavAda mAtradi enage padu pade
Adapudu sarvatra sarvadA nidhiya darSanavu, nidhiya darSanavu || 93 ||

Ava lakShmI hRudaya mantrava sAvadhAnadi paThaNegaivanu
Ava kAladi rAjyalakShmIyanaidu suKisuvanu |
Ava mahAdAridrya dOShiyu sEvise mahA dhanikanAguva
dEvi avanAlayadi sarvadA sthiradi nilisuvaLu || 94 ||

lakumi hRudayada paThaNe mAtradi lakumi tA santuShTaLAgi
sakala duritagaLaLidu suKa sauBAgya koDutihaLu |
vikasitAnane viShNuvallaBe Bakuta janaranu sarva kAladi
vyakutaLAdyavaranna porevaLu tanayarandadali, lakShmI tanayaraMdadali || 95 ||

dEvi hRudayavu parama gOpyavu sEvakanigaKiLArtha koDuvudu
BAva pUrvaka pancasAvira japise punaScaraNa |
I vidhAnadi paThaNe mADalu tA olidu sauBAgya nidhiyanu
tIvradindali koTTu sEvakaralli nilisuvaLu, sEvakaralli nilisuvaLu || 96 ||

mUru kAladi japisaluttama sAra Bakutili ondu kAladi
dhIramAnava paThisalavanaKiLArtha aiduvanu |
Aru paThaNavagaiyyalidananuBUri SravaNava gaida mAnava
bAri bArige dhanava gaLisuva siriya karuNadali, siriya karuNadali || 97 ||

SrI mahattara lakShmigOsuga I mahattara hRudaya maMtrava
prEmapUrvaka BArgavArada rAtri samayadali |
nEmadindali pancavArava kAmisIpari paThaNe mADalu
kAmitArthavanaidi lOkadi bALva mudadinda, bALva mudadinda || 98 ||

siriya hRudaya sumantradindali smarisi annava mantrisiDalu
siriya pati tAnavara mandiradoLage avataripa |
narane Agali nAri Agali siriya hRudaya sumantradindali
niruta mantrita jalava kuDiyalu dhanika puTTuvanu, dhanika puTTuvanu || 99 ||

AvanASvIja Sukla pakShadi dEvi utsava kAladoLu tA
BAva Suddhili hRudaya japa ondadhika dinadinadi |
I vidhAnadi japava mADalu SrIvanadi saMpadavanaiduva
SrIvanite tA kanakavRuShTiya karevaLanavarata, karevaLanavarata || 100 ||

Ava Bakutanu varuSha dina dina BAva Suddhili ella pottu
sAvadhAnadi hRudaya maMtrava paThisalavanAga |
dEvi karuNakaTAkShadiMdali dEva iMdranigadhikanAguva
I vasundhareyoLage BAgyada nidhiyu tAnenipa, BAgyada nidhiyu tAnenipa || 101 ||

SrISa padadali Bakuti haripada dAsa janapada dAsa BAvava
Isu mantragaLartha siddhiyu gurupada smRutiyu |
lEsu j~jAna subuddhi pAlisu vAsavAgiru enna maneyali
ISa saha ena tAye uttama padavu nI siriyE, uttama padavu nI siriyE || 102 ||

dharaNi pAlakanenisu ennanu puruSharuttamanenisu sarvadA
paramavaiBava nAnAvidhavAgartha siddhigaLA |
hiridu kIrtiya bahaLa BOgava parama Bakti j~jAna sumatiya
parimitillade ittu punarapi salahu SrIdEvI, salahu SrIdEvI || 103 ||

vAdamADudakartha siddhiyu mOdatIrthara matadi dIkShavu
sAdaradi nInittu pAlisu vEdadaBimAnI |
mOdadali putrArtha siddhiyu Odadale siri brahmavidyavu
Adi BArgavi ittu pAlisu janma janmadalI, janma janmadalI || 104 ||

svarNa vRuShTiya enna maneyali kariya dhAnya suvRuddhi dina dina
Baradi nI kalyANa vRuddhiya mADe saMBramadI |
siriye atuLa viBUti vRuddhiya haruShadindaligaidu dhareyoLu
mereye santata upamevillade hariya nija rANi, hariya nija rANi || 105 ||

mandahAsa muKAravindaLe indusUryara kOTiBAsaLe
sundarAngiye pItavasanaLe hEmaBUShaNaLe |
kundu illada bIja pUrita chandavAda suhEmakalaSagaLinda
nInoDagUDi tIvradi baruvudenna manege, baruvudenna manege || 106 ||

namipe SrI hari rANi ninna pada kamalayugakanavarata Bakutili
kamale ninnaya vimala karayuga enna mastakadI |
mamateyindali iTTu niScala amita BAgyava nIDe tvaradi
kamalajAtaLe rameye namO namO mALpenanavarata, namO namO mALpenanavarata || 107||

mAte ninnaya jaTharakamala sujAtanAgiha sutana teradi
prIti pUrvaka BAgya nidhigaLanittu nityadali |
nIta BakutI j~jAna pUrvaka dAta guru jagannAtha viTThalana
prItigoLisuva BAgya pAlisi poreyE nI enna, lakShmI poreyE, ammA poreyE || 108 ||

3 thoughts on “Sri Lakshmi Hrudaya Sthothram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s