guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 01

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುಣ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದರಿದನು ಕೇಳುವುದು ||

ಶ್ರೀರಮಣ ಸಿರಿದೇವಿ ಬೊಮ್ಮ ಸ-
ಮೀರ ವಾಣೀ ಭಾರತೀ ವಿಪ
ನೂರುದಶಮುಖ ಉರಗಭೂಷಣ ರಾಣಿಯರ ಪದಕೆ
ಸಾರಿ ನಮನವ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತ್ಯನು
ಸಾರ ಗುರುವರ ರಾಘವೇಂದ್ರರು-
ದಾರ ವಿಜಯವ ಪೇಳ್ವೆ ಸುಜನರು ಕೇಳಿ ಮೋದಿಪದು ||೧||

ಘನ್ನ ಗುಣಗನರನ್ನ ನಿಲಯಾ-
ಪನ್ನಪಾಲ ವಿಶಾಲ ಮಹಿಮಾ
ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿಸಿದ ತನ್ನ ಮಹಮಹಿಮೆ
ಮುನ್ನ್ನ ಪೇಳೆಲೋ ಎಂದು ಅಭಯವ
ಘನ್ನ ಕೃಪೆಯಲಿ ನೀಡಿ ಕೃತಿಯನು
ಎನ್ನ ಮನದಲಿ ನಿಂತು ಪೇಳೀದ ತೆರದಿ ಪೇಳಿದೆನು ||೨||

ವೇದ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ಪುರಾಣ-ಕಥೆಗಳ-
ನೋದಿ ಕೇಳ್ದವನಲ್ಲ ತತ್ವದ
ಹಾದಿ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಬುಧ ಜನಸಂಗ ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ಮೋದ ತೀರ್ಥ ಪದಾಬ್ಜಮಧುಕರ-
ರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ
ಪಾದ ಪದ್ಮಪರಾಗ ಲೇಶದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರದಲಿ ||೩||

ಕೃತಿಯ ಮಾಡುವ ಶಕುತಿ ಪುಟ್ಟಿತು
ಮತಿಯ ಮಾಂದ್ಯವು ತಾನೇ ಪೋಯಿತು
ಯತನವಿಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳರ್ಥ ತಿಳಿದಿಹದು
ಪತಿತಪಾವನರಾದ ಗುರುಗಳ
ಅತುಳಮಹಿಮೆಯವನಾವ ಬಲ್ಲನು
ಮತಿಮತಾಂವರ ಬುಧರಿಗಸದಳ ನರರ ಪಾಡೇನು ||೪||

ಪರಸು ಸೋಕಲು ಲೋಹ ಹೇಮವು
ಅರಸು ಮುಟ್ಟಲು ದಾಸಿ ರಂಭೆಯು
ಸರಸ ಗುರುಗಳ ಪಾದಧೂಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಮಾತ್ರದಲಿ
ಪರಮ ಪಾಮರನಾದ ನರನೂ
ಹರನ ತೆರದಲಿ ಜ್ಞಾನಯೈದುವ
ದುರಿತರಾಶಿಯ ದೂರಮಾಡುವ ದುರಿತವನದಾವ ||೫||

ಆವ ಗುರುಗಳ ಪಾದತೋಯದಿ
ದೇವ ನದಿ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಗ-
ಳಾವ ಕಾಲದಲಿಂದ ತಾವೇ ಬೆರೆತು ನಿಂತಿಹವೋ
ಶ್ರೀವರನು ತಾ ಚಕ್ರರೂಪದಿ
ಜೀವರೋತ್ತಮ ಪ್ರಾಣ ದೇವನು
ಸಾವಿರಾಸ್ಯನೆ ರಾಯರೆಂದೂ ಸುರರು ನಿಂತಿಹರೂ ||೬||

ಅಲವ ಬೋಧ ಸುತೀರ್ಥ ಮುನಿಗಳು
ಹಲವು ಕಾಲದಿ ನಿಂತು ಜನರಘ-
ವಳಿದು ಕೀರುತಿಯಿತ್ತು ಲೋಕದಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಡಿಹರು
ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಫಲಗಳೀವನು ಸರ್ವ ಜನರಿಗೆ
ಒಲಿಯನೀತನು ಎಂದಿಗಾದರು ಮಂದಭಾಗ್ಯರಿಗೆ ||೭||

ಈತನೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾಣನೊಲಿವನು
ವಾತನೊಲಿಯಲು ಹರಿಯು ಒಲಿವಾ
ಈತ ಸಕಲಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣನಾಗಿ ಇರುತಿಪ್ಪ
ಈತನೇ ಬಲವಂತ ಲೋಕದಿ
ಈತನೇ ಮಹಾದಾತ ಜನರಿಗೆ
ಈತನಂಘ್ರಿ ಸರೋಜ ಕಾಮಿತ ಫಲಕೆ ಕಾರಣವು ||೮||

ರಾಯರಂಘ್ರಿಸುತೋಯ ಕಣಗಳು
ಕಾಯದಲಿ ಸಲ್ಲಗ್ನವಾಗಲು
ಹೇಯಕುಷ್ಟಭಗಂಧರಾದಿ ಸಮಸ್ತವ್ಯಾಧಿಗಳು
ಮಾಯ ಮಯಭೂತಾದಿ ಬಾಧವ-
ಪಾಯ ತಾನೇ ಪೊಂಬಪೋಪದ-
ಜೇಯ ತನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು ||೯||

ದೃಷ್ಟಿಯೆಂಬ ಸುವಜ್ರದಿಂದದಿ
ಬೆಟ್ಟದಂತಿಹ ಪಾಪರಾಶಿಯ
ಅಟ್ಟಿಕಳಿಸುವ ದೂರದೇಶಕೆ ದುರಿತಗಜಸಿಂಹ
ಮುಟ್ಟಿ ತನಪದ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಇಷ್ಟ ಕಾಮಿತ ಸಿದ್ಧಿನೀಡುವ
ಕಷ್ಟಕೋತಿಯ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವನು ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ ||೧೦||

ಇಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪರ್ವವು
ಬಂದ ಕಾಲದಿ ನೇಮಪೂರ್ವಕ
ಪೊಂದಿದಾಸನದಲಿ ಕುಳೀತಷ್ಟೋತ್ತರಾವರ್ತಿ
ಒಂದೆ ಮನದಲಿ ಮಾಡೆ ಗುರುವರ
ನಂದದಲಿ ಸಕಲಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ
ತಂದುಕೊಡುವನು ತನ್ನ ಸೇವಕೆ ಜನರ ಸಂತಗಿಗೆ ||೧೧||

ತನಯರಿಲ್ಲದ ಜನಕೆ ಸುತರನು
ಮನಿಯು ಮಾನಿನಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು
ಕನಕ ಧನ ಸಂತಾನ ಸಂಪತು ಇನಿತೆ ಫಲಗಳನು
ಜನ ಸಮೂಹಕೆ ಇತ್ತು ತೋಷದಿ
ವಿನಯಪೊರ್ವಕ ಸಲಿಸಿ ಕಾವನು
ಅನುಪಮೋಪಮ ಚರಿತ ಸದ್ಗುಣ ಭರಿತ ಯತಿನಾಥ ||೧೨||

ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತನೊಬ್ಬನು
ಲೋಪವಾಗದು ನುಡಿದ ವಾಕ್ಯವು
ವ್ಯಾಪಕನು ತಾನಾಗಿ ಇಪ್ಪನು ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ
ಕೋಪವಿಲ್ಲವೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಸುಖ-
ರೂಪ ಸಂತತ ಸಾಧುವರ್ತಿಯು
ಪಾಪನಾಶಕ ಕವಿಕುಲೋತ್ತಮ ಪುಣ್ಯಮಯ ಕಾಯ ||೧೩||

ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಯಕ್ಷಿಣಿ
ಭೀತಿ ಬಡಕರ ಭೀತಿ ಬಿಡಿಸೀ
ಮಾತೆಯಂದದಿ ಪೊರೆವ ಸಂತತ ಭೀತಿವರ್ಜಿತನು
ದಾತ ಎನ್ನಯ ಮಾತು ಲಾಲಿಸೋ
ಯತಕೀ ತೆರ ಮಾಡ್ದ್ಯೋ ಗುರುವರ
ಪೋತ ನಾ ನಿನಗಲ್ಲೆ ಯತಿಕುಲನಾಥ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೪|

ಮಾತ ಪಿತ ಸುತ ಭ್ರಾತ ಬಾಂಧವ
ದೂತ ಸತಿ ಗುರು ನಾಥ ಗತಿ ಮತಿ
ನೀತ ಸಖ ಮುಖವ್ರಾತ ಸಂತತ ಎನಗೆ ನೀನಯ್ಯ
ಭೂತಿದಾಯ ಸರ್ವಲೋಕದಿ
ಖ್ಯಾತ ಗುರುಪವಮಾನ ವಂದಿತ
ದಾತ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದಿರುವೆ ||೧೫||

raghavendrara vijaya pELuve, raghavendrara karuNa baladali
raghavendrara BakutarAdaridanu kELuvudu ||

SrIramaNa siridEvi bomma sa-
mIra vANI BAratI vipa
nUrudaSamuKa uragaBUShaNa rANiyara padake
sAri namanava mADi Baktyanu
sAra guruvara raghavendraru-
dAra vijayava pELve sujanaru kELi mOdipadu ||1||

Ganna guNaganaranna nilayA-
pannapAla viSAla mahimA
enna yOgyate tiLidu tiLisida tanna mahamahime
munnna pELelO endu aBayava
Ganna kRupeyali nIDi kRutiyanu
enna manadali nintu pELIda teradi pELidenu ||2||

vEda-SAstra-purANa-kathegaLa-
nOdi kELdavanalla tatvada
hAdi tiLidavanalla budha janasanga modalilla
mOda tIrtha padAbjamadhukara-
rAda SrI guru raghavendrara
pAda padmaparAga lESada sparSa mAtradali ||3||

kRutiya mADuva Sakuti puTTitu
matiya mAndyavu tAnE pOyitu
yatanavillade sakala vEdagaLartha tiLidihadu
patitapAvanarAda gurugaLa
atuLamahimeyavanAva ballanu
matimatAMvara budharigasadaLa narara pADEnu ||4||

parasu sOkalu lOha hEmavu
arasu muTTalu dAsi raMBeyu
sarasa gurugaLa pAdadhULiya sparSamAtradali
parama pAmaranAda naranU
harana teradali j~jAnayaiduva
duritarASiya dUramADuva duritavanadAva ||5||

Ava gurugaLa pAdatOyadi
dEva nadi modalAda tIrthaga-
LAva kAladalinda tAvE beretu nintihavO
SrIvaranu tA cakrarUpadi
jIvarOttama prANa dEvanu
sAvirAsyane rAyareMdU suraru nintiharU ||6||

alava bOdha sutIrtha munigaLu
halavu kAladi nintu janaraGa-
vaLidu kIrutiyittu lOkadi KyAti mADiharu
sulaBa sAdhyanu tanna janarige
PalagaLIvanu sarva janarige
oliyanItanu endigAdaru mandaBAgyarige ||7||

Itanoliyalu prANanolivanu
vAtanoliyalu hariyu olivA
Ita sakalake muKyakAraNanAgi irutippa
ItanE balavanta lOkadi
ItanE mahAdAta janarige
ItananGri sarOja kAmita Palake kAraNavu ||8||

rAyaranGrisutOya kaNagaLu
kAyadali sallagnavAgalu
hEyakuShTaBagandharAdi samastavyAdhigaLu
mAya mayaBUtAdi bAdhava-
pAya tAnE poMbapOpada-
jEya tannaya Saktiyindali kArya mADuvanu ||9||

dRuShTiyeMba suvajradiMdadi
beTTadantiha pAparASiya
aTTikaLisuva dUradESake duritagajasiMha
muTTi tanapada sEvemADalu
iShTa kAmita siddhinIDuva
kaShTakOtiya suTTu biDuvanu sarvakAladali ||10||

indu sUryagrahaNa parvavu
banda kAladi nEmapUrvaka
pondidAsanadali kuLItaShTOttarAvarti
onde manadali mADe guruvara
nandadali sakalArtha siddhiya
tandukoDuvanu tanna sEvake janara santagige ||11||

tanayarillada janake sutaranu
maniyu mAnini vRutti kShEtravu
kanaka dhana santAna saMpatu inite PalagaLanu
jana samUhake ittu tOShadi
vinayaporvaka salisi kAvanu
anupamOpama carita sadguNa Barita yatinAtha ||12||

SApAnugrahaSaktanobbanu
lOpavAgadu nuDida vAkyavu
vyApakanu tAnAgi ippanu sarvakAladali
kOpavillavO j~jAnamaya suKa-
rUpa saMtata sAdhuvartiyu
pApanASaka kavikulOttama puNyamaya kAya ||13||

BUta prEta piSAci yakShiNi
BIti baDakara BIti biDisI
mAteyandadi poreva santata BItivarjitanu
dAta ennaya mAtu lAlisO
yatakI tera mADdyO guruvara
pOta nA ninagalle yatikulanAtha sarvaj~ja ||14|

mAta pita suta BrAta bAndhava
dUta sati guru nAtha gati mati
nIta saKa muKavrAta santata enage nInayya
BUtidAya sarvalOkadi
KyAta gurupavamAna vandita
dAta gurujagannAthaviThalana prIti paDediruve ||15||

2 thoughts on “Raghavendra Vijaya – SANDHI 01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s