guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra vijaya/ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ

  1. Raghavendra Vijaya – SANDHI 01
  2. Raghavendra Vijaya – SANDHI 02
  3. Raghavendra Vijaya – SANDHI 03
  4. Raghavendra Vijaya – SANDHI 04
  5. Raghavendra Vijaya – SANDHI 05
  6. Raghavendra Vijaya – SANDHI 06
  7. Raghavendra Vijaya – SANDHI 07
  8. Raghavendra Vijaya – SANDHI 08
  9. Raghavendra Vijaya – SANDHI 09
guru jagannatha dasaru · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 09

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು

ಜಯತು ಜಯ ಗುರುರಾಜ ಶುಭತಮ
ಜಯತು ಕವಿಜಯಗೇಯ ಸುಂದರ
ಜಯತು ನಿಜ ಜನ ಜಾಲಪಾಲಕ ಜಯತು ಕರುಣಾಳೊ
ಜಯತು ಸಜ್ಜನ ವಿಜಯದಾಯಕ
ಜಯತು ಕುಜನಾರಣ್ಯ ಪಾವಕ
ಜಯತು ಜಯ ಜಯ ದ್ವಿಜವರಾರ್ಚಿತ ಪಾದ ಪಂಕೇಜ ||೧||

ಹಿಂದೆ ನೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೆನಿಸೀ
ತಂದೆಸಂಗಡ ವಾದ ಮಾಡೀ
ಇಂದಿರೇಶನ ತಂದು ಕಂಬದಿ ಅಂದು ತೋರಿಸಿದೆ
ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಪಿತಗೆ ಸದ್ಗತಿ
ಛಂದದಿಂದಲಿ ಕೊಡಿಸಿ ಮೆರೆದೆಯೊ
ಎಂದು ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳಲು ಎನಗೆ ವಶವಲ್ಲಾ ||೨||

ತೊಳಪುನಾಶಿಕ ಕದಪುಗಳು ಬಲು
ಪೊಳೆವ ಕಂಗಳು ನೀಳಪೂರ್ಭುಗ-
ಳೆಸೆವ ತಾವರೆನೊಸಲು ಥಳಥಳನಾಮವಕ್ಷತಿಯು
ಲಲಿತ ಅರುಣಾಧರದಿ ಮಿನುಗುವ
ಸುಲಿದದಂತಸುಪಂಕ್ತಿ ಸೂಸುವ
ಎಳೆನಗೆಯ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಪ ಚುಬುಕತಾನೊಪ್ಪ ||೩||

ಕಂಬು ಕಂಠವು ಸಿಂಹ ಸ್ಕಂಧವು
ಕುಂಭಿಕರಸಮ ಬಾಹುಯುಗ್ಮವು
ಅಂಬುಜೋಪಮ ಹಸ್ತಯುಗಳವು ನೀಲಬೆರಳುಗಳು
ಅಂಬುಜಾಂಬಕ ಸದನ ಹೃದಯದಿ
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷೀತುಲಸಿ ಮಾಲಾ
ಲಂಬಿತಾಮಲಕುಕ್ಷಿವಳಿತ್ರಯ ಗುಂಭಸುಳಿನಾಭೀ ||೪||

ತೊಳಪುನಾಮಸಮುದ್ರಿಕಾವಳಿ
ಪೊಳೆವೊ ಪೆಣೆಯೊಳ ಗೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರವು
ತಿಲಕದೋಪರಿ ಮಿನುಗೊದಕ್ಷತಿ ರತ್ನ ಮಣಿಯೊಪ್ಪೆ
ಲಲಿತ ಮೇಖಲ ಕೈಪ ಕಟಿತಟ
ಚಲುವ ಊರೂಯುಗಳ ಜಾನೂ
ಜಲಜ ಜಂಘೆಯು ಗುಲ್ಪಪದಯುಗ ಬೆರಳು ನಖವಜ್ರ ||೫||

ಅರುಣ ಶಾಠಿಯು ಶಿರದಲಿಂದಲಿ
ಚರಣ ಪರಿಯತರದಲೊಪ್ಪಿರೆ
ಚರಣಪಾದುಕಗಳ ಪುರದಲಿ ನಿರುತ ಶೋಭಿಪದು
ಕರುಣಪೂರ್ಣಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲಿ
ಶರಣ ಜನರನ ಪೊರೆಯೊ ಕಾರಣ
ಕರೆದರಾಕ್ಷಣ ಬರುವನೆಂಬೋ ಬಿರುದು ಪೊತ್ತಿಹನು ||೬||

ರಾಯನಮ್ಮೀಜಗಕೆ ಯತಿಕುಲ
ರಾಯನಂ, ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣ
ಕಾಯನಂ ನಿಸ್ಸೀಮಸುಖತತಿದಾಯನೆನಿಸಿರ್ಪ
ರಾಯ ವಾರಿಧಿ ವೃದ್ಧ ಗುಣಗಣ
ರಾಯ ನಿರ್ಮಲಕೀರ್ತಿಜೋತ್ಸ್ನನು
ರಾಯರಾಯನುಯೆನಿಸಿ ಶೋಭಿಪನೆಂದು ಕಾಂಬುವೆನು ||೭||

ಗಂಗಿಗಾದುದು ಯಮನಸಂಗದಿ
ತುಂಗತರ ಪಾಲ್ಗಡಲಿಗಾದುದು
ರಂಗನಂಗದಿ ನೈಲ್ಯತೋರ್ಪುದು ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ
ಸಿಂಗರಾದ ಸುವಾಣಿದೇವಿಗೆ
ಉಂಗರೋರುಸು ಗುರುಳು ಸರ್ವದ
ಮಂಗಳಾಂಗಿಯು ಗೌರಿ ಹರನಿಂ ಕಪ್ಪು ಎನಿಸಿಹಳೋ ||೮||

ಮದವುಯೇರ‍್ರೋದು ದೇವಜಗಕೇ
ರದನದಲಿ ನಂಜುಂಟು ಫಣಿಗೇ
ಮದವು ಮಹವಿಷ ಕಪ್ಪು ದೋಷವು ಎನಗೆಯಿಲ್ಲೆಂಬ
ಮುದದಿ ಲೋಕತ್ರಯದಿ ತಾನೇ
ಒದಗಿ ದಿನದಿನ ಪ್ರ‍್ಳ್ವತೆರದಲಿ
ಸದಮಲಾತ್ಮಕರಾದ ರಾಯರ ಕೀರ್ತಿಶೋಭಿಪದು ||೯||

ಸರ್ವಸಂಪದ ನೀಡೊಗೋಸುಗ
ಸರ್ವಧರ್ಮವ ಮಾಡೊಗೋಸುಗ
ಸರ್ವವಿಘ್ನವ ಕಳೀಯೊಗೋಸುಗ ಕಾರ್ಯನೇರ್ವಿಕೆಗೆ
ಸರ್ವಜನರಿಗೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ
ಸರ್ವರೀತಿಲಿ ಸಲಿಸೊಗೋಸುಗ
ಊರ್ವಿತಳದೊಳು ತಾನೆ ಬೆಳಗೂದು ಅಮಲಗುರುಕೀರ್ತಿ ||೧೦||

ಇಂದುಮಮ್ಡಲ ರೋಚಿಯೋ ಪಾ-
ಲ್ಸಿಂದು ರಾಜನ ವೀಚಿಯೋ ಸುರ-
ರಿಮ್ದ್ರನೊಜ್ರಮರೀಚಿಯೋ ಸುರ-
ರಿಂದ್ರನೊಜ್ರಮರೀಚಿಯೋ ಸುರತುರಗ ಸದ್ರುಚಿಯೊ
ಕಂದುಗೊರಳನ ಗಿರಿಯೊ ರಾಘಾ
ವೇಂದ್ರಗುರುಗಳ ಕೀರ್ತಿಪೇಳ್ವೆಡೆ
ಮಂದಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋರದದಿಂದ ಕೀರ್ತಿರಾಜಿಪದು ||೧೧||

ನಿಟಿಲ ನೇತ್ರನ ತೆರದಿ ಸಿತ ಸುರ-
ತಟಿನಿ ಯಂದದಿ ಗೌರಗಾತರ
ಸ್ಪಟಿಕಮಣಿಮಯ ಪೀಠದಂದದಿ ಧವಳ ರಾಜಿಪದು
ಮಠದೊಳುತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮಂಟಪ
ಸ್ಪುಟಿತಹಾಟಕರತ್ನ ಮುಕುರದ
ಕಟಕಮಯವರ ಪೀಠದಲಿ ಗುರುರಾಯ ಶೋಭಿಸಿದ ||೧೨||

ಹರಿಯ ತೆರದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿಲಯನು
ಹರನ ತೆರದಲಿ ಜಿತಮನೋಜನು
ಸರ್ಸಿ ಜೋದರ ತೆರದಿ ಸರ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣನು
ಮರುತನಂತಾಮೋದಕಾರಿಯು
ಸುರಪನಂತೆ ಸುಧಾಕರನು ತಾ
ಸುರರ ತರುವರದಂತೆ ಕಾಮದ ನನಿಪ ಗುರುರಾಯ ||೧೩||

ಚಿತ್ತಗತ ಅಭಿಲಾಷದಂದದಿ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನವೀನ ತಾ ಘನ
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಲಕುಮಿಯಂದದಿ ವಿಭವಕಾಸ್ಪದನೂ
ಮಾತೆ ಚಂದ್ರನತೆರದಿ ಗುರುವರ
ನಿತ್ಯದಲಿ ಸುಕಳಾದಿನಾಥನು
ಮೃತ್ಯುಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವರ್ಗತೆರದಲಿ ಸುರಭಿ ಸಂಭೃತನು ||೧೪||

ಗಗನದಂದದಿ ಕುಜನಸುಶೋಭಿತ’ನಿಗಮದಮ್ದದಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥನು
ರಘುಕುಲೇಶನ ತೆರದಿ ಸರ್ವದ ಸತ್ಯಭಾಷಣನು
ನಗವರೋತ್ತಮನಂತೆ ನಿಶ್ಚಲ
ಗಗನ-ನದಿತೆರ ಪಾಪಮೋಚಕ
ಮುಗಿಲಿನಂದದಿ ಚಿತ್ರಚರ್ಯನುಯೆನಿಸಿ ತಾ ಮೆರೆವ ||೧೫||

ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನಂತೆ ಸರ್ವದ
ಸರಸ ವಿಭುದರ ಸ್ತೋಮವಂದಿತ
ಸುರವರೇಮ್ದ್ರನ ತೆರದಿ ಸಾಸಿರನಯನಕಾಶ್ರಯನು
ತರುಗಳಾರಿಯ ತೆರದಿ ಸಂತತ
ಸುರಗಣಾನನನೆನಿಪ ಕಾಲನ
ತೆರದಿ ಸಂತತ ಕುಜನರಿಗೆ ತಾಪವನೆ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ||೧೬||

ನಿರುತ ನಿರರುತಿಯಂತೆ ಮದ್ಗುರು-
ವರ ಸದಾ ನವಬಿಧವನೆನಿಪನು
ವರುನ ನಂದದಿ ಸಿಂಧುರಾಜಿತನಮಿತ ಬಲಿಯುತನೂ
ಮರುತನಂತೆ ಸ್ವಸತ್ತ್ವಧಾರಿತ
ಪರಮಶ್ರೀ ಭೂರಮಣಸೇವಕ
ಹರನ ಮಿತ್ರನ ತೆರದಿ ಮಹಧನಕೋಶ ಸಂಯುತನೂ ||೧೭||

ಈಶನಂತೆ ವಿಭೂತಿಧಾರಕ
ಭೇಶನಂತೆ ಕಳಾಸುಪೂರಣ
ಕೀಶನಂತೆ ಜಿತಾಕ್ಷ ನಿರ್ಜಿತಕಾಮ ಸುಪ್ರೇಮಾ
ವ್ಯಾಸನಂತೆ ಪ್ರವೀಣಶಾಸ್ತ್ರ ದಿ-
ನೇಶನಂದದಿ ವಿಗತದೋಷ ನ-
ರೇಶನಂದದಿ ಕಪ್ಪಕಾಣೀಕೆ ನಿರುತ ಕೊಳುತಿಪ್ಪಾ ||೧೮||

ವನದತೆರ ಸುರಲೋಕತೆರದಲಿ
ಅನವರತ ಸುಮನೋಭಿವಾಸನು
ಇನನತೆರದಲಿ ಇಂದುತೆರದಲಿ ಕಮಲಕಾಶ್ರಯನು
ವನಜ ನೇತ್ರನ ತೆರದಿ ನಭತೆರ
ಮಿನುಗೊ ಸದ್ವಿಜರಾಜರಂಜಿತ
ಕನಕ ಕವಿತೆಯ ತೆರದಲಂಬುಧಿ ತೆರದಿ ತಾ ಸರಸ ||೧೯||

ಇನತೆ ಗುಣಗಳು ನಿನ್ನೊಳಿಪ್ಪವೊ
ಘನಮಹಿಮ ನೀನೊಬ್ಬ ಲೋಕಕೆ
ಕನಸಿಲಾದರು ಕಾಣೆ ಕಾವರ ನಿನ್ನ ಹೊರತಿನ್ನು
ಮನವಚನ ಕಾಯಗಲ ಪೂರ್ವಕ
ತನುವು-ಮನಿ-ಮೊದಲಾದುದೆಲ್ಲನು
ನಿನಗೆ ನೀಡಿದೆಯಿದಕೆ ಎನಗನುಮಾನವಿನಿತಿಲ್ಲ ||೨೦||

ಹರಿಯು ಭಕುತರ ಪೊರೆದ ತೆರದಲಿ
ಗುರುವೆ ನಿನ್ನಯ ಭಕುತ ಜನರನು
ಧರೆಯ ತಳದಲಿ ಪೊರೆಯೊಗೋಸುಗ ನಿನ್ನ ಅವತಾರ
ಕೊರತೆಯಿದಕೇನಿಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ
ಪರಮ ಕರುಣೀಯು ನೀನೆ ಎನ್ನನು
ಶಿರದಿ ಕರಗಳನಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸೊ ಭಕುತಪರಿಪಾಲಾ ||೨೧||

ಎನ್ನ ಪಾಲಕ ನೀನೆ ಸರ್ವದ
ನಿನ್ನ ಬಾಲಕ ನಾನೆ ಗುರುವರ
ಎನ್ನ ನಿನ್ನೊಳು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾತಕೆ ಘನ್ನಗುಣನಿಧಿಯೇ
ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ಭವದಿ ತೊಳಲುವ-
ದನ್ನ್ನು ನೋಡೀನೋದದಂದದಿ
ಇನ್ನು ಕಾಯದಲಿರುವರೇನಾಪನ್ನಪರಿಪಾಲಾ ||೨೩||

ನಂಬಿಭಜಿಸುವ ಜನಕೆ ಗುರುವರ
ಇಂಬುಗೊಟ್ತವರನ್ನು ಕಾಯುವಿ
ಎಂಬೋ ವಾಕ್ಯವುಯೆಲ್ಲಿ ಪೋಯಿತೊ ತೋರೋ ನೀನದನು
ಬಿಂಬ ಮೂರುತಿ ನೀನೆ ವಿಶ್ವ ಕು-
ಟುಂಬಿ ಎನ್ನನು ಸಲಹೊ ಸಂತತ
ಅಂಬುಜೋಪಮ ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ ನಮಿಪೆನನವರತ ||೨೩||

ಮಾತೆ ತನ್ನಯ ಬಾಲನಾಡಿದ
ಮಾತಿನಿಂದಲಿ ತಾನು ಸಂತತ
ಪ್ರೀತಳಾಗುವ ತೆರದಿ ಎನ್ನಯ ನುಡಿದ ನುಡುಯಿಂದ
ತಾತ! ನೀನೇ ಎನಗೆ ಸರ್ವದ
ಪ್ರೀತನಾಗುವುದಯ್ಯ ಕಾಮಿತ
ದಾತಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ ಲೋಲ ಪರಿಪಾಲ ||೨೪||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridanu kELuvudu

jayatu jaya gururAja SuBatama
jayatu kavijayagEya sundara
jayatu nija jana jAlapAlaka jayatu karuNALo
jayatu sajjana vijayadAyaka
jayatu kujanAraNya pAvaka
jayatu jaya jaya dvijavarArcita pAda pankEja ||1||

hinde nI prahlAdanenisI
tandesangaDa vAda mADI
indirESana tandu kaMbadi andu tOriside
munde ninnaya pitage sadgati
Candadindali koDisi meredeyo
endu ninnaya mahime pogaLalu enage vaSavallA ||2||

toLapunASika kadapugaLu balu
poLeva kangaLu nILapUrBuga-
Leseva tAvarenosalu thaLathaLanAmavakShatiyu
lalita aruNAdharadi minuguva
sulidadantasupankti sUsuva
eLenageya mogadalli SOBipa cubukatAnoppa ||3||

kaMbu kanThavu siMha skaMdhavu
kuMBikarasama bAhuyugmavu
aMbujOpama hastayugaLavu nIlaberaLugaLu
aMbujAMbaka sadana hRudayadi
aMbujAkShItulasi mAlA
laMbitAmalakukShivaLitraya guMBasuLinABI ||4||

toLapunAmasamudrikAvaLi
poLevo peNeyoLa gUrdhvapunDravu
tilakadOpari minugodakShati ratna maNiyoppe
lalita mEKala kaipa kaTitaTa
caluva UrUyugaLa jAnU
jalaja janGeyu gulpapadayuga beraLu naKavajra ||5||

aruNa SAThiyu Siradalindali
caraNa pariyataradaloppire
caraNapAdukagaLa puradali niruta SOBipadu
karuNapUrNakaTAkShadindali
SaraNa janarana poreyo kAraNa
karedarAkShaNa baruvaneMbO birudu pottihanu ||6||

rAyanammIjagake yatikula
rAyanaM, kalyANaguNagaNa
kAyanaM nissImasuKatatidAyanenisirpa
rAya vAridhi vRuddha guNagaNa
rAya nirmalakIrtijOtsnanu
rAyarAyanuyenisi SOBipanendu kAMbuvenu ||7||

gangigAdudu yamanasangadi
tungatara pAlgaDaligAdudu
ranganangadi nailyatOrpudu sarvakAladali
singarAda suvANidEvige
ungarOrusu guruLu sarvada
mangaLAngiyu gauri haraniM kappu enisihaLO ||8||

madavuyEr^rOdu dEvajagakE
radanadali nanjunTu PaNigE
madavu mahaviSha kappu dOShavu enageyilleMba
mudadi lOkatrayadi tAnE
odagi dinadina pr^Lvateradali
sadamalAtmakarAda rAyara kIrtiSOBipadu ||9||

sarvasaMpada nIDogOsuga
sarvadharmava mADogOsuga
sarvaviGnava kaLIyogOsuga kAryanErvikege
sarvajanarige kAmitArthava
sarvarItili salisogOsuga
UrvitaLadoLu tAne beLagUdu amalagurukIrti ||10||

indumamDala rOciyO pA-
lsindu rAjana vIciyO sura-
rimdranojramarIciyO sura-
rindranojramarIciyO suraturaga sadruciyo
kandugoraLana giriyo rAGA
vEndragurugaLa kIrtipELveDe
mandabuddhige tOradadiMda kIrtirAjipadu ||11||

niTila nEtrana teradi sita sura-
taTini yandadi gauragAtara
spaTikamaNimaya pIThadandadi dhavaLa rAjipadu
maThadoLuttama madhyamanTapa
spuTitahATakaratna mukurada
kaTakamayavara pIThadali gururAya SOBisida ||12||

hariya teradali lakShminilayanu
harana teradali jitamanOjanu
sarsi jOdara teradi sarvada sRuShTikAraNanu
marutanantAmOdakAriyu
surapanante sudhAkaranu tA
surara taruvaradante kAmada nanipa gururAya ||13||

cittagata aBilAShadandadi
matte matte navIna tA Gana
uttamOttama lakumiyaMdadi viBavakAspadanU
mAte candranateradi guruvara
nityadali sukaLAdinAthanu
mRutyuyillada svargateradali suraBi saMBRutanu ||14||

gaganadandadi kujanasuSOBita’nigamadamdadi niScitArthanu
raGukulESana teradi sarvada satyaBAShaNanu
nagavarOttamanante niScala
gagana-naditera pApamOcaka
mugilinandadi citracaryanuyenisi tA mereva ||15||

sarasijOdBavanante sarvada
sarasa viBudara stOmavandita
suravarEmdrana teradi sAsiranayanakASrayanu
tarugaLAriya teradi santata
suragaNAnananenipa kAlana
teradi santata kujanarige tApavane koDutippa ||16||

niruta nirarutiyante madguru-
vara sadA navabidhavanenipanu
varuna nandadi sindhurAjitanamita baliyutanU
marutanante svasattvadhArita
paramaSrI BUramaNasEvaka
harana mitrana teradi mahadhanakOSa saMyutanU ||17||

ISanante viBUtidhAraka
BESanante kaLAsupUraNa
kISanante jitAkSha nirjitakAma suprEmA
vyAsanante pravINaSAstra di-
nESanandadi vigatadOSha na-
rESanandadi kappakANIke niruta koLutippA ||18||

vanadatera suralOkateradali
anavarata sumanOBivAsanu
inanateradali iMduteradali kamalakASrayanu
vanaja nEtrana teradi naBatera
minugo sadvijarAjaranjita
kanaka kaviteya teradalaMbudhi teradi tA sarasa ||19||

inate guNagaLu ninnoLippavo
Ganamahima nInobba lOkake
kanasilAdaru kANe kAvara ninna horatinnu
manavacana kAyagala pUrvaka
tanuvu-mani-modalAdudellanu
ninage nIDideyidake enaganumAnavinitilla ||20||

hariyu Bakutara poreda teradali
guruve ninnaya Bakuta janaranu
dhareya taLadali poreyogOsuga ninna avatAra
korateyidakEnilla niScaya
parama karuNIyu nIne ennanu
Siradi karagaLaniTTu pAliso BakutaparipAlA ||21||

enna pAlaka nIne sarvada
ninna bAlaka nAne guruvara
enna ninnoLu nyAyavyAtake GannaguNanidhiyE
banna baDisuva Bavadi toLaluva-
dannnu nODInOdadandadi
innu kAyadaliruvarEnApannaparipAlA ||23||

naMbiBajisuva janake guruvara
iMbugoTtavarannu kAyuvi
eMbO vAkyavuyelli pOyito tOrO nInadanu
biMba mUruti nIne viSva ku-
TuMbi ennanu salaho saMtata
aMbujOpama ninna padayuga namipenanavarata ||23||

mAte tannaya bAlanADida
mAtinindali tAnu santata
prItaLAguva teradi ennaya nuDida nuDuyinda
tAta! nInE enage sarvada
prItanAguvudayya kAmita
dAtagurujagannAthaviThala lOla paripAla ||24||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 08

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು

ಶರಣು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜ ನಿನ್ನಯ
ಚರಣಕಮಲಕೆ ಮೊರೆಯ ಪೊಕ್ಕೆನೊ
ಕರುಣ ಎನ್ನೊಳಗಿರಿಸಿ ಪಾಲಿಸು ಕರುನ ಸಾಗರನೆ
ಕರಣ ಮಾನಿಗಳಾದ ದಿವಿಜರು
ಶರಣು ಪೊಕ್ಕರು ಪೊರೆಯರೆನ್ನನು
ಕರುಣ ನಿಧಿ ನೀನೆಂದು ಬೇಡಿದೆ ಶರನ ವತ್ಸಲನೆ ||೧||

ಪಾಹಿ ಪಂಕಜನಯನ ಪಾವನ
ಪಾಹಿ ಗುಣಗಣನಿಲಯ ಶುಭಕರ
ಪಾಹಿ ಪರಮೋದಾರ ಸಜ್ಜನಪಾಲ ಗಂಭೀರ
ಪಾಹಿ ಚಾರುವಿಚಿತ್ರಚರ್ಯನೆ
ಪಾಹಿ ಕರ್ಮಂಧೀಶ ಸರ್ವದ
ಪಾಹಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಭಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾಹಿ ಪರಮಾಪ್ತ ||೨||

ಏನು ಬೇಡಲು ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆ
ಹೀನಮನುಜರ ಕೇಳರಾಲೆನೂ
ದೀನ ಜನರುದ್ಧಾರಿ ಈಪ್ಸಿತದಾನಿ ನೀನೆಂದು
ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ
ನೀನೆ ಎನ್ನಭಿಮಾನರಕ್ಷಕ
ನಾನಾ ವಿಧವಿಧದಿಂದ ಕ್ಲೇಶಗಳಿನ್ನು ಬರಲೇನು ||೩||

ಮುಗಿಲು ಪರಿಮಿತ ಕಲ್ಲುಮುರಿದೂ
ಹೆಗಲ ಶಿರದಲಿ ಬೇಳಲೇನೂ
ಹಗಲಿರುಳು ಏಕಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆಯು ಬರಲೇನು
ಜಗವನಾಳುವ ಧ್ವರಿಯು ಮುನಿದೂ
ನಿಗಡ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಲೇನೂ
ಮಿಗಿಲು ದುಖ ತರಂಗ ಥರಥರ ಮೀರಿ ಬರಲೇನು ||೪||

ರಾಘವೇಂದ್ರನೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣದ-
ಮೋಘ ವೀಕ್ಷಣಲೇಶ ಎನ್ನಲಿ
ಯೋಗವಾದುದರಿಂದ ಚಿಂತೆಯು ಯಾತಕೆನಗಿನ್ನು
ಯೋಗಿಕುಲ ಶಿರೊರತ್ನ ನೀನಿರೆ
ಜೋಗಿ ಮಾನವಗಣಗಳಿಂದೆನ-
ಗಾಗ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳೇನುಯಿಲ್ಲವೂ ನೀನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೫||

ಅಮರಶಕ್ವರಿ ಮನೆಯೊಳಿರುತಿರೆ
ಶ್ರಮದಿ ಗೋಮಯ ಹುಡುಕಿ ತರುವರೆ
ಅಮಲತರ ಸುರವೄಕ್ಷ ನೀನೆರೆ ತಿಂತ್ರಿಣೀ ಬಯಕೇ?
ಅಮಿತಮಹಿಮೋಪೇತ ನೀನಿರೆ
ಭ್ರಮಿತರಾಗಿಹ ನರರ ಬೇಡೂದ-
ಪ್ರಮಿತ ವಂದಿತಪಾದಯುಗಳನೆ ನಿನಗೆ ಸಮ್ಮತವೆ ||೬||

ಭೂಪ ನಂದನನೆನಿಸಿ ತಾಕರ-
ದೀಪದೆಣ್ಣಿಗೆ ತಿರುಪೆ ಬೇಡ್ವರೆ
ಆ ಪಯೋನಿಧಿ ತಟದಿ ಸಂತತ ವಾಸವಾಗಿರ್ದು
ಕೂಪಜಲ ತಾ ಬಯಸುವಂದದಿ
ತಾಪ ಮೂರರ ಹಾರಿ ನೀನಿರೆ
ಈಪರೀಪರಿಯಿಂದ ಪರರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಬುದೆ ||೭||

ಬಲ್ಲಿದರಿಗತಿ ಬಲ್ಲಿದನು ನೀ-
ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರೊಳಗೆ ತಿಳಿದವ-
ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೊ ನಿನಗೆ ಸಮಸುರಸಂಘದೊಳಗಿನ್ನು
ಎಲ್ಲಕಾಲದಿ ಪ್ರಾಣಲಕುಮೀ-
ನಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಳು ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಗ-
ಳೆಲ್ಲ ತಾನೇಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಯ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ||೮||

ಏನು ಪುಣ್ಯವೊ ನಿನ್ನ ವಶದಲಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸತತಯಿಪ್ಪನು
ನೀನೆ ಲೋಕತ್ರಯದಿ ಧನ್ಯನು ಮಾನ್ಯ ಸುರರಿಂದ
ದೀನರಾಗಿಹ ಭಕುತಜನರಿಗೆ
ನಾನಾಕಾಮಿತ ನೀಡೋಗೋಸುಗ
ತಾನೆ ಸರ್ವಸ್ಥಳದಿ ನಿಂತೂ ಕೊಡುವನಖಿಳಾರ್ಥ ||೯||

ಕ್ಷಾಂತಿ ಗುಣದಲಿ ಶಿವನತೆರ ಶ್ರೀ-
ಕಾಂತ ಸೇವೆಗೆ ಬೊಮ್ಮ ಪೋಲುವ-
ನಂತರಂಗಗಂಭೀರತನದಲಿ ಸಿಂಧುಸಮನೆನಿಪ
ದಾಂತ ಜನರಘಕುಲಕೆ ವರುಣನ
ಕಾಂತೆ ತೆರ ತಾನಿಪ್ಪ ಶಬ್ಧದ್ಯ
ನಂತಪೋಲುವನರ್ಥದಲಿ ಗುರು ರಾಜ್ಯದಲಿ ರಾಮ ||೧೦||

ಆರುಮೊಗನಮರೇಂದ್ರರಾಮರು
ಮೂರಜನ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ನಿನಗೇ
ಸಾರಿ ಪೇಳುವೆ ದೋಷಿಗಳು ನಿರ್ದೋಷಿ ನೀನೆಂದು
ಆರುವದನ ವಿಶಾಖನಿಂದ್ರಗೆ
ನೂರು ಕೋಪವು ರಾಮದೇವನು
ಸಾರಧರ್ಮದ ಭಂಗಮಾಡಿದ ದೋಷ ನಿನಗಿಲ್ಲ ||೧೧||

ಸಕಲ ಶಾಖಗಳುಂಟು ನಿನಗೇ
ವಿಕಲ ಕೋಪಗಳಿಲ್ಲವೆಂದಿಗು
ನಿಖಿಳ ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಶುಭತಮಚರ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ
ಬಕವಿರೋಧಿಯ ಸಖಗೆ ಮುದ್ಧಿನ
ಭಕುರವರ ನೀನಾದ ಕಾರಣ
ಲಕುಮಿರಮಣನ ಕರುಣ ನಿನ್ನೊಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದಹದೊ ||೧೨||

ಹರಿಯತೆರದಲಿ ಬಲವಿಶಿಷ್ರ‍್ಟನು
ಹರನ ತೆರದಲಿ ರಾಜಶೇಖರ
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನಂತೆ ಸಂತತ ಚತುರಸದ್ವದನ
ಶರಧಿತೆರದಲನಂತರತ್ನನು
ಸರಸಿರುಹ ಸನ್ಮಿತ್ರನಂದದಿ
ನಿರುತ ನಿರ್ಜಿತದೋಷ ಭಾಸುರಕಾಯ ಗುರುರಾಯ ||೧೩||

ಇಂದ್ರತೆರದಲಿ ಸುರಭಿರಮ್ಯನು
ಚಂದ್ರತೆರದಲಿ ಶ್ರಿತ ಕುವಲಯೋ-
ಪೇಂದ್ರತೆರದಲಿ ನಂದಕದಿ ರಾಜಿತನು ಗುರುರಾಜ
ಮಂದ್ರಗಿರಿತೆರ ಕೂರ್ಮಪೀಠನು
ವೀಂದ್ರನಂದದಲರುಣಗಾತ್ರನು
ಇಂದಿರೇಶನ ತೆರದಿ ಸಂತತ ಚಕ್ರಧರ ಶೋಭಿ ||೧೪||

ಜಿತತಮನು ತಾನೆನಿಪ ಸರ್ವದ
ರತುನವರ ತಾ ಭುವನ ಮಧ್ಯದಿ
ವಿತತ ಧರಿಗಾಧರ ಸಂತತ ಮಂಚಮುಖ ಮೂರ್ತಿ
ನತಸುಪಾಲಕ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜ
ಪ್ರಥಿತರಾಜಸುತೇಜಹಾರಕ
ಸತತ ದೂಷಣ ವೈರಿ ಗೋಕುಲಪೋಷ ತಾನೆನಿಪ ||೧೫||

ವಿತತಕಾಂತಿಲಿ ಲಸದಿಗಂಬರ
ಪತಿತ ಕಲಿಕೃತಪಾಪಹಾರಕ
ಸತತ ಹರಿಯವತಾರ ದಶಕವ ತಾಳಿ ತಾನೆಸೆವ
ಕೃತಿಯರಮಣನ ಕರುಣಬಲದಲಿ
ನತಿಪಜನಕಖಿಳಾರ್ಥ ನೀಡುವ
ಮತಿಮತಾಂವರನೆನಿಸಿ ಲೋಕದಿ ಖ್ಯಾತನಾಗಿಪ್ಪ ||೧೬||

ವರವಿಭೂತಿಯ ಧರಿಸಿ ಮೆರೆವನು
ಹರನು ತಾನೇನಲ್ಲ ಸರ್ವದ
ಹರಿನಿವಾಸನು ಎನಿಸಲಾ ಪಾಲ್ಗಡಲುತಾನಲ್ಲ
ಸುರಭಿಸಂಯುತನಾಗಿ ಇರಲೂ
ಮಿರುಪುಗೋಕುಲವಲ್ಲತಾನೂ
ಸುರರಸಂತತಿ ಸಂತತಿರಲೂ ಸ್ವರ್ಗತಾನಲ್ಲ ||೧೭||

ತುರಗ-ಕರಿ-ರಥ-ನರ ಸಮೇತನು
ನರವರೇಶನ ದಳವುಯೆನಿಸನು
ನಿರುತ ಪರಿಮಳ ಸೇವಿಯಾದರು ಭ್ರಮರತಾನಲ್ಲ
ಕರದಿ ದಂಡವ ಪಿಡಿದುಯಿರುವನು
ನಿರಯಪತಿತಾನಲ್ಲವೆಂದಿಗು
ಸುರರಿಗಸದಳವೆನಿಪೊದೀತನ ಚರ್ಯವಾಶ್ಚರ್ಯ ||೧೮||

ಕರದಿ ಪಿಡಿದಿಹ ಗುರುವರೇಣ್ಯನು
ಶರಣ ಶರಣಜಹರಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಗಳ
ತ್ವರದಿ ಸಲಿಸುತಲವರ ಭಾರವ ತಾನೆಪೊತ್ತಿಹನು
ಮರೆಯ ಬೇಡವೊ ಕರುಣನಿಧಿಯನು
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವ
ಪರಮ ಪಾವನರೂಪತೋರಿಸಿ ತಾನೆ ಕಾಯ್ದಿಹನೂ ||೧೯||

ಅತಸಿ ಪೂ ನಿಭಗಾತ್ರ ಸರ್ವದ
ಸ್ಮಿತಸುನೀರಜನೇತ್ರ ಮಂಗಳ
ಸ್ಮಿತಯುತಾಂಬುಜವದನ ಶುಭತಮರದನ ಜಿತಮದನ
ಅತುಲ ತುಳಸಿಯ ಮೂಲಕಂಧರ
ನತಿಪಜನತತಿಲೋಲ ಕಾಮದ
ಪತಿತ-ಪಾವನ-ಚರಣ ಶರಣಾಂಭರಣ ಗುರುಕರುಣಾ ||೨೦||

ಚಂದ್ರಮಂಡಲವದನ ನಗೆ ನವ-
ಚಂದ್ರಿಕೆಯತೆರ ಮೆರೆಯಾ ಮೇಣ್ ಘನ-
ಚಂದ್ರತಿಲಕದ ರಾಗ ಮನದನುರಾಗ ಸೂಚಿಪದೂ
ಇಂದ್ರನೀಲದ ಮಣಿಯ ಮೀರುವ
ಸಾಂದ್ರದೇಹದ ಕಾಂತಿ ಜನನಯ-
ನೇಂದ್ರಿಯದ್ವಯ ಘಟಿತ ಪಾತಕತರಿದು ರಕ್ಷಿಪುದು ||೨೧||

ಶರಣ ಜನಪಾಪೌಘನಾಶನ
ಶರಣ ನೀರಜ ಸೂರ್ಯಸನ್ನಿಭ
ಶರಣಕುವಲಚಂದ್ರ ಸದ್ಗುಣಸಾಂದ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ
ಶರಣಸಂಘಚಕೋರ ಚಂದ್ರಿಕ
ಶರಣ ಜನಮಂದಾರ ಶಾಶ್ವತ
ಶರಣಪಾಲಕ ಚರಣಯುಗವಾಶ್ರಯಿಸಿ ಬಾಳುವೆನೂ ||೨೨||

ಪಾತಕಾದ್ರಿಗೆ ಕುಲಿಶನೆನಿಸುವ
ಪಾತಕಾಂಬುಧಿ ಕುಂಭಸಂಭವ
ಪಾತಕಾವಳಿ ವ್ಯಾಳವೀಂದ್ರನು ದುರಿತಗಜಸಿಂಹ
ಪಾತಕಾಭಿಧತಿಮಿರಸೂರ್ಯನು
ಪಾತಕಾಂಬುದವಾತ ಗುರು ಜಗ-
ನ್ನಾಥವಿಠಲಗೆ ಪ್ರೀತಿಪುತ್ರನು ನೀನೆ ಮಹಾರಾಯ||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridanu kELuvudu

SaraNu SrIgururAja ninnaya
caraNakamalake moreya pokkeno
karuNa ennoLagirisi pAlisu karuna sAgarane
karaNa mAnigaLAda divijaru
SaraNu pokkaru poreyarennanu
karuNa nidhi nInendu bEDide Sarana vatsalane ||1||

pAhi pankajanayana pAvana
pAhi guNagaNanilaya SuBakara
pAhi paramOdAra sajjanapAla gaMBIra
pAhi cAruvicitracaryane
pAhi karmandhISa sarvada
pAhi j~jAna suBaktidAyaka pAhi paramApta ||2||

Enu bEDalu ninna bEDuve
hInamanujara kELarAlenU
dIna janaruddhAri IpsitadAni nInendu
sAnurAgadi ninna naMbide
nIne ennaBimAnarakShaka
nAnA vidhavidhadinda klESagaLinnu baralEnu ||3||

mugilu parimita kallumuridU
hegala Siradali bELalEnU
hagaliruLu EkAgi benkiya maLeyu baralEnu
jagavanALuva dhvariyu munidU
nigaDa kAlige hAkalEnU
migilu duKa taranga tharathara mIri baralEnu ||4||

rAGavEMdrane ninna karuNada-
mOGa vIkShaNalESa ennali
yOgavAdudariMda ciMteyu yAtakenaginnu
yOgikula Siroratna nInire
jOgi mAnavagaNagaLiMdena-
gAgva kAryagaLEnuyillavU nIne sarvaj~ja ||5||

amaraSakvari maneyoLirutire
Sramadi gOmaya huDuki taruvare
amalatara suravRUkSha nInere tiMtriNI bayakE?
amitamahimOpEta nInire
BramitarAgiha narara bEDUda-
pramita vanditapAdayugaLane ninage sammatave ||6||

BUpa nandananenisi tAkara-
dIpadeNNige tirupe bEDvare
A payOnidhi taTadi santata vAsavAgirdu
kUpajala tA bayasuvandadi
tApa mUrara hAri nInire
IparIpariyinda pararige bEDikombude ||7||

ballidarigati ballidanu nI-
nella tiLidavaroLage tiLidava-
nelli kANeno ninage samasurasanGadoLaginnu
ellakAladi prANalakumI-
nalla ninnoLu nintu kAryaga-
Lella tAnEmADi kIrtiya ninage koDutippa ||8||

Enu puNyavo ninna vaSadali
SrInivAsanu satatayippanu
nIne lOkatrayadi dhanyanu mAnya surarinda
dInarAgiha Bakutajanarige
nAnAkAmita nIDOgOsuga
tAne sarvasthaLadi nintU koDuvanaKiLArtha ||9||

kShAnti guNadali Sivanatera SrI-
kAnta sEvege bomma pOluva-
nantarangagaMBIratanadali sindhusamanenipa
dAnta janaraGakulake varuNana
kAnte tera tAnippa Sabdhadya
nantapOluvanarthadali guru rAjyadali rAma ||10||

ArumoganamarEndrarAmaru
mUrajana sariyilla ninagE
sAri pELuve dOShigaLu nirdOShi nInendu
Aruvadana viSAKanindrage
nUru kOpavu rAmadEvanu
sAradharmada BangamADida dOSha ninagilla ||11||

sakala SAKagaLunTu ninagE
vikala kOpagaLillavendigu
niKiLa dharmAcArya SuBatamacarya guruvarya
bakavirOdhiya saKage muddhina
Bakuravara nInAda kAraNa
lakumiramaNana karuNa ninnoLu pUrNavAgidahado ||12||

hariyateradali balaviSiShr^Tanu
harana teradali rAjaSEKara
sarasijOdBavanaMte santata caturasadvadana
Saradhiteradalanantaratnanu
sarasiruha sanmitranandadi
niruta nirjitadOSha BAsurakAya gururAya ||13||

indrateradali suraBiramyanu
candrateradali Srita kuvalayO-
pEndrateradali nandakadi rAjitanu gururAja
mandragiritera kUrmapIThanu
vIndranandadalaruNagAtranu
indirESana teradi saMtata cakradhara SOBi ||14||

jitatamanu tAnenipa sarvada
ratunavara tA Buvana madhyadi
vitata dharigAdhara saMtata mancamuKa mUrti
natasupAlaka kaSyapAtmaja
prathitarAjasutEjahAraka
satata dUShaNa vairi gOkulapOSha tAnenipa ||15||

vitatakAntili lasadigaMbara
patita kalikRutapApahAraka
satata hariyavatAra daSakava tALi tAneseva
kRutiyaramaNana karuNabaladali
natipajanakaKiLArtha nIDuva
matimatAnvaranenisi lOkadi KyAtanAgippa ||16||

varaviBUtiya dharisi merevanu
haranu tAnEnalla sarvada
harinivAsanu enisalA pAlgaDalutAnalla
suraBisaMyutanAgi iralU
mirupugOkulavallatAnU
surarasantati santatiralU svargatAnalla ||17||

turaga-kari-ratha-nara samEtanu
naravarESana daLavuyenisanu
niruta parimaLa sEviyAdaru BramaratAnalla
karadi danDava piDiduyiruvanu
nirayapatitAnallavendigu
surarigasadaLavenipodItana caryavAScarya ||18||

karadi piDidiha guruvarENyanu
SaraNa SaraNajaharABIShTa PalagaLa
tvaradi salisutalavara BArava tAnepottihanu
mareya bEDavo karuNanidhiyanu
smaraNe mADalu bandu nilluva
parama pAvanarUpatOrisi tAne kAydihanU ||19||

atasi pU niBagAtra sarvada
smitasunIrajanEtra mangaLa
smitayutAMbujavadana SuBatamaradana jitamadana
atula tuLasiya mUlakandhara
natipajanatatilOla kAmada
patita-pAvana-caraNa SaraNAMBaraNa gurukaruNA ||20||

candramanDalavadana nage nava-
candrikeyatera mereyA mEN Gana-
candratilakada rAga manadanurAga sUcipadU
indranIlada maNiya mIruva
sAndradEhada kAnti jananaya-
nEndriyadvaya GaTita pAtakataridu rakShipudu ||21||

SaraNa janapApauGanASana
SaraNa nIraja sUryasanniBa
SaraNakuvalacandra sadguNasAMdra rAjEndra
SaraNasanGacakOra chandrika
SaraNa janamaMdAra SASvata
SaraNapAlaka caraNayugavASrayisi bALuvenU ||22||

pAtakAdrige kuliSanenisuva
pAtakAMbudhi kuMBasaMBava
pAtakAvaLi vyALavIndranu duritagajasiMha
pAtakABidhatimirasUryanu
pAtakAMbudavAta guru jaga-
nnAthaviThalage prItiputranu nIne mahArAya

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 07

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು

ಜಯ ಜಯತು ಗುರುರಾಯ ಶುಭಕರ
ಜಯ ಜಯತು ಕವಿಗೇಯ ಸುಂದರ
ಜಯ ಜಯತು ಘನ ಬೋಧ ಗುಣಗಣಪೂರ್ಣ ಗಂಭೀರ
ಜಯ ಜಯತು ಭಕ್ತಲಿಪಾಲಕ
ಜಯ ಜಯತು ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾಯಕ
ಜಯ ಜಯತು ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರನೆ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸತತ ||೧||

ಆದಿಯಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾಮಕ-
ನಾದ ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ-
ನಾದ ದ್ವಾಪರಯುಗದಿ ಬಲ ಬಾಹ್ಲೀಕನಾಮದಲಿ
ಯಾದವೇಶನ ಭಜಿಸಿ ಕಲಿಯುಗ
ಪಾದದೊಳು ತಾ ಎರಡು ಜನ್ಮವ
ಸಾದರದಿ ತಾ ಧರಿಸಿ ಮೆರೆದನು ದೇವಗುರುರಾಯ ||೨||

ಸಾರ ಸುಂದರಕಾಯ ಸುಗಣೋ-
ದಾರ ಶುಭತಮ ಸ್ವೀಯ ಮಹಿಮಾ-
ಪಾರಕವಿನುತ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಜಿತದೋಷ ಹರಿತೋಷ
ಧಾರುಣೀಸುರ ಕುಮುದಚಂದಿರ
ಘೋರಪಾತಕ ತಿಮಿರದಿನಕರ
ಧೀರಮಧ್ವಮತಾಬ್ಜಭಾಸ್ಕರನೆನಿಸಿ ರಾಜಿಪನು ||೩||

ಸೂರಿಜನಹೃದಯಾಬ್ಜಮಂದಿರ
ಹೀರ-ಹಾರ-ವಿಭೂಷಿತಾಂಗನು
ಚಾರು-ರತ್ನ-ಕಿರೀಟಕುಂಡಲ-ರತ್ನಮಾಲೆಗಳ
ವಾರೀಜಾಕ್ಷೀ ಮಣಿಯು ತುಲಸೀ
ಸಾರಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿ ಯತಿವರ
ತೋರುತಿಪ್ಪನು ಬಾಲಸೂರ್ಯನ ತೆರದಿ ಲೋಕದಲಿ ||೪||

ಚಾರುತರ ಕೌಪೀನ ಪಾದುಕ-
ಧಾರಿ ದಂಡ ಕಮಂಡು ಲಾಂಚಿತ
ಸಾರ ದ್ವಾದಶ ಪುಂಡ್ರ ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಚಿಹ್ನಿತನು
ಸಾರಿದವರಘ ಹರಿದು ಸುಖಫಲ
ಸೂರಿ ಕೊಡುತಲಿ ಸರ್ವಕಾಲದಿ
ಧಾರುಣೀ ತಳದಲ್ಲಿ ಈಪರಿ ಮೆರೆದ ಗುರುರಾಯ ||೫||

ಮತಿಮತಾಂವರ ರಾಘವೇಂದ್ರನು
ಮಿತಿಯುಯಿಲ್ಲದೆ ಮಹಿಮೆ ಜನರಿಗೆ
ಸತತ ತೋರುತ ಪೊರೆಯುತಿರುವನು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ
ಸತಿಸುತಾದಿ ಸುಭಾಗ್ಯ ಸಂಪದ
ಮತಿಯು ಜ್ಞಾನ ಸುಭಕ್ತಿ ದಿನದಿನ
ವಿತತವಾಗಿತ್ತಖಿಲ ಜನರನು ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸುತಲಿ ||೬||

ಸುರರ ನದಿಯಂದದಲಿ ಪಾಪವ
ತರಿವ ನರ್ಕನ ತೆರದಿ ಕತ್ತಲೆ
ಶರಧಿತನಯನ ತೆರದಿ ತಾಪವ ಕಳೆದು ಸುಖವೀವ
ಸರಿಯುಗಾಣೆನು ಇವರ ಚರ್ಯಕೆ
ಹರಿಯು ತಾನೇ ಸಿರಿಯ ಸಹಿತದಿ
ಇರುವ ತಾನಾನಂದ ಮುನಿವರ ಸಕಲಸುರಸಹಿತ ||೭||

ಇನಿತೆ ಮೊದಲಾದಮಿತ ಗುಣಗಣ-
ವನಧಿಯೆನಿಸುತಲವನಿತಳದಲಿ
ಅನುಪಮೋಪವ ತಾನೆ ತನ್ನನು ನಂಬಿ ಭಜಿಪರಿಗೆ
ಕನಸಿಲಾದರು ಶ್ರಮವ ತೋರದೆ
ಮನದ ಬಯಕೆಯ ಸಲಿಸಿ ಕಾಯುವ
ತನುಸುಛಾಯದ ತೆರದಿ ತಿರುಗುವ ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ||೮||

ಏನು ಕರುಣೀಯೊ ಏನು ದಾತನೊ
ಏನು ಮಹಿಮೆಯೊ ಏನು ಶಕುತಿಯೊ
ಏನು ಇವರಲಿ ಹರಿಯ ಕರುಣವೊ ಏನು ತಪಬಲವೋ
ಏನು ಕೀರ್ತಿಯೊ ಜಗದಿ ಮೆರೆವದು
ಏನು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೊ ಇವರನ
ಏನು ವರ್ಣಿಪೆ ಇವರ ಚರಿಯವನಾವ ಬಲ್ಲವನು ||೯||

ಧರಣಿ ತಳದಲಿ ಮೆರೆವ ಗುರುವರ
ಚರಿಯ ತಿಳಿಯಲು ಸುರರೆ ಯೋಗ್ಯರು
ಅರಿಯರೆಂದಿಗು ನರರು ದುರುಳರು ಪರಮಮೋಹಿತರೂ
ಮರುಳುಮಯ ಭವದಾಶ ಪಾಶದ
ಉರುಳು ಗಣ್ಣಿಗೆ ಶಿಲ್ಕಿ ಹಗಲೂ
ಇರುಳುಯನದಲೆ ಏಕವಾಗೀ ತೊಳಲಿ ಬಳಲುವರು ||೧೦||

ಕರುಣವಾರಿಧಿ ಶರಣಪಾಲಕ
ತರುನದಿನಕರನೆನಿಪ ಗುರುವರ
ಚರಣ ಸೇವಕಜನರಪಾಲಿಪ ಜನನಿ ತೆರದಂತೆ
ಸುರರತರುವರದಂತೆ ಸಂತತ
ಪೊರೆದು ತನ್ನಯ ಭಕುತ ಜನರನು
ಧರಣಿಮಂಡದೊಳಗೆ ರಾಜಿಪ ನತಿಪಜನಭೂಪಾ ||೧೧||

ಎನು ಚೋದ್ಯ್ವೊ ಕಲಿಯ ಯುಗದಲಿ
ಏನು ಈತನ ಪುಣ್ಯ ಬಲವೋ
ಏನು ಈತನ ವಶದಿ ಶ್ರೀಹರಿ ತಾನೆ ನಿಂತಿಹನೋ
ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೊ ಈತನು
ಏನು ಭಕುರೈಗಭಯದಾಯಕ
ಏನು ಈತನ ಮಹಿಮೆ ಲೋಕಕಗಮ್ಯವೆನಿಸಿಹದೋ ||೧೨||

ವಿಧಿಯು ಬರದಿಹ ಲಿಪಿಯ ಕಾರ್ಯವ
ಬದಲಿಮಾಡುವ ಶಕುತಿ ನಿನಗೇ
ಪದುಮನಾಭನು ದಯದಿ ತಾನೇಯಿತ್ತ ಕಾರಣದಿ
ಸದಯ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಪದುಮವ
ಹೃದಯ ಮದ್ಯದಿ ಭಜಿಪ ಶಕುತಿಯ
ಒದಗಿಸೂವದುಯೆಂದು ನಿನ್ನನು ನಮಿಸಿ ಬೇಡುವೆನು ||೧೩||

ಘಟನವಾಗದ ಕಾರ್ಯಗಳ ನೀ
ಘಟನಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲಿ ನೀ
ಧಿಟನುಯೆನುತಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೊ ಕರುಣವಾರಿಧಿಯೇ
ಶಠದಿ ನಿನ್ನನು ಭಜಿಸದಿಪ್ಪರ
ಶಠವ ಕಳೆದತಿಹಿತದಿ ನಿನ್ನಯ
ಭಠರ ಕೋತಿಗೆ ಘಟನಮಾಡುವದೇನು ಅಚ್ಚರವೋ ||೧೪||

ನಿನ್ನ ಕರುಣಕೆ ಎಣಿಯಗಾಣೆನೊ
ನಿನ್ನ ಶಕುತಿಗೆ ನಮನಮಾಡುವೆ
ನಿನ್ನ ಕರುಣಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲಿ ನೋಡೊ ಗುರುರಾಯ
ನಿನ್ನ ಪದಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದ
ಎನ್ನ ಮನವನು ನಿಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸೊ
ನಿನ್ನ ಜನ್ಯನು ನಾನು ಎನ್ನಯ ಜನಕ ನೀನಲ್ಲೆ ||೧೫||

ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗ
ಳೊಂದು ತಿಳಿಯದು ಪೇಳೊ ಶಕುತಿಯು
ಎಂದಿಗಾದರು ಪುಟ್ಟಲಾರದು ಮನುಜರಾಧಮಗೇ
ಇಂದು ಮಹಿಮವ ತೋರಿ ಭಕುತರ
ವೃಂದ ಮೋದದಿ ಪಾಡಿಕುಣಿವದು
ನಂದಸಾಗರಮಗ್ನವಾದುದ ನೋಡಿ ಸುಖಿಸುವೆನು ||೧೬||

ವ್ಯಾಸಮುನಿ ಗುರುವರ್ಯ ಎನ್ನಯ
ಕ್ಲೇಶ ನಾಶನಮಡಿ ಕರುನದಿ
ವಾಸುದೇವನ ಹೃದಯಸದನದಿ ತೋರಿ ಪೊರೆಯೆಂದೇ
ವಾಸವಾಸರದಲ್ಲಿ ತವ ಪದ
ಆಶೆಯಿಂದಲಿ ಸೇವೆಮಾಳ್ಪೆನು
ದಾಸನೆನಿಸೀ ಭವದ ಶ್ರಮಪರಿಹರಿಸೊ ಗುರುರಾಯ ||೧೭||

ತತ್ವಸಾರವ ತಿಳಿಸು ಭವದಿ ವಿ-
ರಕ್ತ ಮತಿಯನುಯಿತ್ತು ತ್ವತ್ವದ
ಸಕ್ತಚಿತ್ತನಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನೆಂದೆನಿಸು
ಕೆತ್ತವೋಲ್ ಮನ್ಮನದಿಯಿರುತಿಹ
ಕತ್ತಲೆಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ದಿನದಿನ
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಭಕುತಿಯಿನಿತ್ತು ಪೊರೆಯೆನ್ನ ||೧೮||

ಪ್ರಣತಜನಮಂದಾರ ಕಾಮದ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳ
ಗಣನಪೂರ್ವಕ ಮನದಿ ಸಂತತ ಭಜನೆಗೈವಂತೆ
ಮಣಿಸು ಮನವನು ನಿನ್ನ ಪದದಲಿ
ಗುಣಿಸಿ ನಿನ್ನಯ ರೂಪ ನೋಡೀ ದಣಿಸು ನಿನ್ನವರೊಳಗೆ ಸಂತತ ಎಣಿಸೊ ಕರುಣಾಳೋ ||೧೯||

ನಿನ್ನ ಕಥೆಗಲ ಶ್ರವಣಮಾಡಿಸೊ
ನಿನ್ನ ಗುಣಕೀರ್ಥನೆಯ ಮಾಡಿಸೊ
ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ನೀಡು ಸಂತತ ನಿನ್ನ ಪದಸೇವಾ
ನಿನ್ನ ಅರ್ಚನೆಗೈಸೊ ಗುರುವರ
ನಿನ್ನ ವಂದನೆಗೈಸೊ ದಾಸ್ಯವ
ನಿನ್ನ ಗೆಳೆತನ ನೀಡೊ ಯತಿವರ ಎನ್ನನರ್ಪಿಸುವೇ ||೨೦||

ಅಮಿತ ಮಹಿಮನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕೆ
ನಮಿಪೆ ಮತ್ಕೃತದೋಶವೆಣಿಸದೆ
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸೌಖ್ಯವನಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೊ ಸುಮನಸೋತ್ತಮನೆ
ಅಮರರರಿಯರಗಮ್ಯಮಹಿಮವ
ವಿಮಲಗುಣಮಯ ಪ್ರಬಲತಮ ನೀ-
ನಮರತರು ಚಿಂತಾಮಣಿಯು ಸುರಧೇನು ನೀನಯ್ಯಾ ||೨೧||

ಶಿರದಿ ಸಮನವ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನು
ಕರದ ಸಂಪುಟಮಾಡಿ ವಿನಯದಿ
ಮರೆಯದಲೆ ನಾ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೊ ಶರಣಪರಿಪಾಲ
ಪರಮಕರುಣಿಯೆ ದ್ವಿಜಗೆ ಬಂದಿಹ
ಮರಣ ಬಿಡಿಸೀ ಸುಖವ ನೀಡಿದೆ
ಅರಿಯಲೆಂದಿಗು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೊ ನಿನ್ನ ಮಹಮಹಿಮೆ ||೨೨||

ಸಕಲಗುಣಗಣಪೂರ್ಣ ಭಕುತಗೆ
ಅಖಿಳಕಾಮಿತದಾತ ಸುಖಮಯ
ವಿಖನಸಾಂಡದಿ ಪ್ರಬಲತಮ ನೀನೆನಿಸಿ ನೆಲಿಸಿರ್ಪೆ
ಲಕುಮಿರಮಣನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನೆ
ಭಕುತಕೈರವಸ್ತೋಮ ಚಂದಿರ
ಮುಕುತಿದಾಯಕ ಮೌನಿಕುಲಮಣಿ ನಮಿಮೆ ಸಲಹೆನ್ನಾ ||೨೩||

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ
ಸ್ವಸ್ತಿ ಗುಣಗನಸಾಂದ್ರಮೂರ್ತಿಗೆ
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಯತಿನಾಥ ಲೋಕದಿ ಖ್ಯಾತ ಮಮನಾಥ
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೆ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮಗೆ
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞತಮಗೇ
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸುರಧೇನು ಸುರತರು ನಮಿಪ ಭಕುತರಿಗೆ ||೨೪||

ಖ್ಯಾತನಾದನು ಸಕಲಲೋಕಕ-
ನಾಥಪಾಲಕನೆಂಬೊ ಬಿರುದನು
ಈತ ಸಂತತ ಪೊತ್ತು ಮೆರೆವನು ಹರಿಯ ಕರುಣದಲಿ
ಈತನೇ ಮಹದಾತ ಜಗದೊಳು
ಖ್ಯಾತ ಮಹಿಮನು ಶರಣವತ್ಸಲ
ದಾತ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಸೇವಕಾಗ್ರಣಿಯೂ ||೨೫||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 06

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು

ನತಿಪಜನತತಿಗಮರಪಾದಪ
ನುತಿಪಜನಸುರಧೇನು ಕಾಮಿತ
ಸತತನೀಡುತ ಧರಣೆಸುರವರನಿಕರಪರಿಪಾಲ
ಪ್ರತಿಯುಕಾಣೆನೊ ವ್ರತಿಗಳರಸನೆ
ನತಿಪೆ ತವಪದ ಕಮಲಯುಗ್ಮಕೆ
ತುತಿಪೆ ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೊ ಗುರುವರ ಪತಿತಪಾವನನೆ ||೧||

ಆವ ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಹರಿ
ಶೇವಕಾಗ್ರಣಿ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯೂ
ಕಾಮನಯ್ಯನ ಸತತ ಭಜಿಸುತ ವಾಸಮಾಡಿರಲೂ
ದೇವವರ್ಯರೆ ಒಂದುರೂಪದಿ
ತವೆಭೂತಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ
ಕೋವಿದಾಗ್ರೇಸರರುಯೆನಿಸೆ ಮೆರದರಾ ಸ್ಥಳದಿ ||೨||

ನಾರದರೆ ತಾ ಶ್ರೀಪುರಂದರ
ಸೂರಿತನಯನೆ ಕನಕ ತಾ ಜಂ-
ಭಾರಿಯೇ ವೈಕುಂಠದಾಸರು ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಹ್ಲಾದ
ಈರು ಎರಡೀ ಜನರು ಸರ್ವದ
ಮಾರನಯ್ಯನ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರರು
ಸೇರೆಯಿರುವದರಿಂದೆ ಪಂಪಾ ನಾಕಕಿನ್ನಧಿಕ ||೩||

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮಠದ ಮಧ್ಯದಿ
ವಾಸಮಾಡಲು ಸಕಲದ್ವಿಜನೂ
ದಾಸರಾಗಿಹ ಸರ್ವರಿಂದಲಿ ಸಭೆಯು ಶೋಭಿಸಿತು
ವಾಸವನ ಶುಭಸಭೆಯೊ ಮೇಣ್ ಕಮ-
ಲಾಸನನ ಸಿರಿವೈಜಯಂತಿಯೊ
ಭಾಷಿಸುವರಿಗೆ ತೋರದಂದದಿ ಸಭೆಯು ತಾನೊಪ್ಪೆ ||೪||

ಪಂಪಕ್ಷೇತ್ರವು ದಾಸವರ್ಯರ
ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸಮೇತವಾಗೀ
ಶಂಫಲಾಪುರದಂತೆ ತೋರ್ಪದು ಸುಜನಮಂಡಲಕೆ
ತಂಪುತುಂಗಾನದಿಯವನ ತಾ
ಸೊಂಪಿನಿಂದಲಿ ಸರ್ವಜನಮನ
ಕಿಂಪುಗಾಣಿಸಿ ಸರ್ವಸಂಪದದಿಂದ ಶೋಭಿಪುದು ||೫||

ಒಂದುದಿನದಲಿ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಪು-
ರಂದರಾರ್ಯರು ಒಂದುಗೂಡೀ
ಬಂದುಸೇರ್ದರು ಸುಖವನುಣಲೂ ವಿಜಯವಿಠಲನ್ನ
ಮಂದಿರಕೆ ಬಲಸಾರೆಯಿರುತಿಹ-
ದೊಂದು ಸುಂದರಪುಲಿನಮಧ್ಯದಿ
ಅಂದು ಹರಿಯಪರೋಕ್ಷವಾರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದರು ||೬||

ಬಂದನಲ್ಲಿಗೆ ಕುರುಬನೊಬ್ಬನು
ತಮ್ದ ಕುರಿಗಳ ಬಿಟ್ಟುದೂರದಿ
ನಿಂದು ನೋಡಿದ ಇವರ ಚರಿಯವ ಕನಕನಿಲ್ಲದಲೆ
ಮಂದಹಾಸವು ಕೆಲವುಕಾಲದಿ
ಮಂದರಾಗೊರು ಕೆಲವುಕಾಲದಿ
ಪೊಂದಿರಿಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೂ ಮುದದಿ ರೋದಿಪರೋ ||೭||

ಬಿದ್ದು ಪುಲಿನದಿ ಪೊರಳಿ ಹೊರಳೊರು
ಎದ್ದು ಕುಣಿಕುಣೀದಾಡೆ ಚೀರೊರು
ಮುದ್ಧು ಕೃಷ್ಣನ ತೋರಿತೋರುರ ತಾವು ಪಾಡುವರೋ
ಶಿದ್ಧಸಾಧನ ಕನಕ ಸಮಯಕೆ
ಇದ್ದರಿಲ್ಲೀ ಲಾಭವೋಗೋದು
ಇದ್ದಸ್ಥಾನಕೆ ಪೋಗಿ ಆತನ ಕರೆವೊರಾರಿಲ್ಲಾ ||೮||

ಸುದ್ಧಿ ಕೇಳುತ ನಿಂತ ಕುರುಬನು
ಎದ್ದು ಕನಕನ ಕರೆದು ತೋರುವೆ
ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವನು ಪೇಳಿರೆಂದಾ ಮುನಿಗೆ ಬೆಸಗೊಂಡಾ
ಎದ್ದು ನಡೆದಾನದಿಯ ತೀರದ-
ಲಿದ್ದ ಕನಕನ ಬೇಗ ಕರದೂ
ತಂದು ತೋರುತ ವ್ಯಾಸಮುನಿಗೇ ಬಿದ್ದು ಬೇಡಿದನು ||೯||

ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಿ ತನಗೆ ಕನಕನು
ತೋರಿ ಪೇಳಿದ ತೆರದಿ ಕುರುಬನು
ಸರೆಗರೆದೂ ಬೇಡಿಕೊಮ್ಡನು ಲಾಭ ಕೊಡಿರೆಂದು
ಧೀರಮುನಿವರ ದಾಸವರರೆ ವಿ-
ಚಾರಮಾಡಿರಿ ಏನು ನೀಡಲಿ
ತೋರಲೊಲ್ಲದು ಪರಿಯ ನೀವೇ ಪೇಳಿರೆಮಗೆಂದ ||೧೦||

ಕನಕ ಪೇಳಿದ ಕೊಟ್ಟವಚನವು
ಮನದಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕೊಡುವದವಗೇ
ಅನುಜನಾತನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿವದಿ ಚಿಂತೆಯಾಕದಕೆ
ಎನಲು ಮುನಿವರ ಮನದಿ ತಿಳಿದೂ
ಜನಿತವಾದಾನಂದಲಾಭವ
ಮನಸುಪೂರ್ವಕಯಿತ್ತು ಕರುಣವ ಮಾಡಿ ತಾಪೊರೆದ ||೧೧||

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವಂಗಿಕರಿಸಲು
ಹೀನಹೆಲಸಗಳಾದ ಕಾಲಕು
ಏನು ಶ್ರಮವದರಿಂದ ಬಂದರು ಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಪರು
ಸಾನುರಾಗದಿ ಸಕಲಜನರಭಿ-
ಮಾನಪೂರ್ವಕ ಪೊರೆದು ಭಕ್ತಿ-
ಜ್ಞಾನವಿತ್ತೂ ಹರಿಯ ಲೋಕದಿ ಸುಖವ ಬಡಿಸುವರು ||೧೨||

ತೀರ್ಥಸ್ನಾನವಮಾಡಿ ತಾವಾ
ತೀರ್ಥಶುದ್ಧಿಯ ಮಾಡೊರಲ್ಲದೆ
ತೀರ್ಥಸ್ನಾನಗಳಿಂದಲವರಿಗೆ ಏನುಫಲವಿಲ್ಲಾ
ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಪಾದ ಮನದಲಿ
ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಭಜನಗೈದು ಕೃ-
ತಾರ್ಥರಾಗೀ ಜಗದಿ ಚರಿಪರು ಸತತ ನಿರ್ಭಯದಿ ||೧೩||

ಬುಧರ ದರುಶನದಿಂದ ಪಾತಕ
ಸದದು ಭಾಷಣದಿಂದ ಮುಕುತಿಯ
ಪದದ ದಾರಿಯ ತೋರಿ ಕೊಡುವರು ಸದನದೊಳಗಿರಲು
ಒದಗಿಸುವರೂ ಭಾಗ್ಯ ಜನರಿಗೆ
ಮದವು ಏರಿದ ಗಜದ ತೆರೆದಲಿ
ಪದುಮನಾಭನ ದಾಸರವರಿಗಸಾಧ್ಯವೇನಿಹದೋ ||೧೪||

ಯತಿಕುಲೋತ್ತಮವ್ಯಾಸರಾಯರ
ಮಿತಿಯುಯಿಲ್ಲದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲಿ
ಪತಿತಪಾಮರರೆಲ್ಲರು ಧೃತರಾದುದೇನರಿದು
ಸತತಬಿಂಬೋಪಾಸನೊಚ್ಛ್ರಿತ
ವಿತತಜ್ಞಾನದ ವಿಭವದಿಂದಲಿ
ಪ್ರತಿಯಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ರಾಜಿಪ ಸೂರ್ಯನಂದದಲಿ ||೧೫||

ಮೋದತೀರ್ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರಜಲನಿಧಿಗೆ
ಮೋದದಾಯಕಸೋಮನೋ ರ-
ವಾವಿದ್ವಾರಿಜಹಂಸ ಚಂದಿರ ಸ್ವಮತಸತ್ಕುಮುದ-
ಕಾದ ತಾ ನಿಜ ಸುಜನ ಕೈರವ
ಬೋಧಕರ ತಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ
ಪಾದಸೇವಕರೆನಿಪ ಸುಜನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರಮನೋ ||೧೬||

ಹರಿಯರೂಪ ಸಮಾದಿಯೋಗದಿ
ನಿರುತಕಾಣುತಲಿಪ್ಪ ಗುರುವರ
ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವೆನಿಂಬ ಕಾರಣ ಕನಕಗಿನಿತೆಂದಾ
ಚರನ ತೆರದಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ತಿರುಗುತಿಪ್ಪನು ಸರ್ವಕಾಲದಿ
ಸಿರಿಯರಮಣನ ಎನಗೆ ತೋರಿಸು ಮರಿಯಬೇಡೆಂದಾ ||೧೭||

ಅಂದ ಮುನಿವರವಚನ ಮನಸಿಗೆ
ತಂದು ಕನಕನು ಹರಿಗೆ ಪೇಳಿದ
ಒಂದುಕಾಲದಿ ಮುನಿಗೆ ದರುಶನ ನೀಡು ಜಗದೀಶಾ
ಇಂದಿರಾಪತಿ ಕೇಳಿ ವಚನವ
ಮಂದಹಾಸವಮಾಡಿ ನುಡಿದನು
ಬಂದು ಶ್ವಾನಸ್ವರೂಪದಿಂದಲಿ ಮುನಿಗೆ ತೋರುವೆನು ||೧೮||

ದೇವತಾರ್ಚನೆಮಾಡಿ ಗುರುವರ
ಸಾವಧಾನದಿ ಭಕ್ಷ್ಯ-ಭೋಜ್ಯವ
ಕಮನಯ್ಯಗೆ ನೀಡೊಕಾಲದಿ ಶ್ವಾನ ಬರಲಾಗ
ಕೋವಿದಾಗ್ರಣಿ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು
ಭಾವಿಶ್ಯಾಗಲೆ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ
ದೇವದೇವನೆ ಈ ವಿಧಾನದಿ ತೋರ್ದ ತನಗೆಂದೂ ||೧೯||

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ಕಮ್ಡು ಮುನಿವರ
ಥಟ್ಟನೆದುಕುಲತಿಲಕಕೃಷ್ಣನ
ಬಿಟ್ಟು ತಾ ಜಡಮೂರ್ತಿ ಪೊಜೆಯ ಶುನಕದರ್ಚನೆಯಾ
ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿದ ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ
ಕೊಟ್ಟ ತಾನೈವೇದ್ಯ ತ್ವರದಲಿ
ತಟ್ಟಿಮಂಗಳದಾರ್ತಿಮಾಡಿ ಶಿರದಿ ನಮಿಸಿದನು ||೨೦||

ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜವರರಿದನು ನೋಡೀ
ಎಲ್ಲಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚರಿಯ ಯತಿವರ-
ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತುಯಿನ್ನುಮುಂದೇ ಮಡಿಯು ಮೈಲಿಗೆಯು
ಇಲ್ಲದಾಯಿತು ನಾಯಿಪೂಜೆಯು
ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮತವು ಎನಿಪದು
ಖುಲ್ಲಕನಕನ ಮಾತಿಗೆಯತಿ ಮರಳುಗೊಂಡಿಹನು ||೨೧||

ಈ ತೆರದಿ ತಾವೆಲ್ಲ ವಿಬುಧರು
ಮಾತನಾಡಿದರೆಂಬೊ ವಾರ್ತೆಯ
ದೂರಪರಿಮುಖದಿಂದ ಕೇಳೀ ವ್ಯಾಸಮುನಿರಾಯ
ನೀತವಾದಪರೋಕ್ಷದಿಂದಲಿ
ಜಾತಜ್ಞಾನದಿ ಹರಿಯ ರೂಪವ
ಸೋತ್ತುಮಾದ್ವಿಜರೊಳಗೆ ಓರ್ವಗೆ ತೋರಿ ಮೋದಿಸಿದ ||೨೨||

ಸರ್ವಜನರಿಗೆ ಸಮ್ಮತಾಯಿತು
ಗುರುವರೇಣ್ಯನ ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳುತ
ಊರ್ವಿತಳದಲಿ ಖ್ಯಾತಿಮಾಡ್ದರು ಸರ್ವಸಜ್ಜನರು
ಶರ್ವನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ
ಪರ್ವಕಾಲದಿ ವಿಪ್ರಪುತ್ರನ
ದರ್ವಿಸರ್ಪವು ಕಚ್ಚಲಾಕ್ಷಣ ಮೃತಿಯನೆಯ್ದಿದನು ||೨೩||

ಮೃತಿಯನೆಯ್ದಿದ ವಿಪ್ರಪುತ್ರನ
ಮ್ರ‍ೃತಿಯ ತಾ ಪರಿಹರಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಿ
ಪಿತಗೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ವಜನರೂ ನೋಡುತರಲಾಗಾ
ವ್ರತಿವರೋತ್ತಮಮಹಿಮೆ ಜಗದೊಳ-
ಗತುಳವೆನುತಲಿ ಮುನಿಯ ಗುಣಗಳ
ತುತಿಸಿ ಪೊಗಳುತ ಪಾದಕಮಲಕೆ ನಮನಮಾಡಿದರು ||೨೪||

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನ ವಾದದಲಿ ತಾ
ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀ ಜೈತೀರ್ಥವಿರಚಿತ
ಶುದ್ಧ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸತ್ಸುಧನಾಮಸತ್ಕೃತಿಗೆ
ಎದ್ದುತೋರುವ ಚಂದ್ರಿಕಾಭಿಧ
ಮುದ್ದುತಿಪ್ಪಣಿಸಹಿತ ಪಾಠವ
ಮಧ್ವರಾಯರ ಬಳಿಯೆ ಪೇಳುತಲಿದ್ದನಾಸ್ಥಳದಿ ||೨೫||

ಮತ್ತೆ ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ತಾ-
ನಿತ್ಯನಿತ್ಯದಲಿ ಹರಿಯ ಭಜಿಸುತ
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರದಿ ಕೃತ್ಯ ತಾಮಾಡಿ
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವೆನಿಪ ಸ್ಥಾನವು
ಹತ್ತಲಿಹ ಗಜಗಹ್ವರಾಭಿಧ
ಎತ್ತನೋಡಲು ತುಂಗನಧಿಯುಂಟದರ ಮಧ್ಯದಲಿ ||೨೬||

ಇಂದಿಗಿರುತಿಹವಲ್ಲಿ ಶುಭನವ
ಛಂದ ಬೃಂದಾವನಗಳೊಳಗೇ
ಸುಂದರಾತ್ಮಕವಾದ ವೄಂದಾವನದಿ ಮುನಿರಾಯಾ
ಪೊಂದಿಯಿಪ್ಪನು ಸತತ್ ತನ್ನನು
ವಂದಿಸೀಪರಿ ಭಜಿಪ ಜನರಿಗೆ
ಕುಂದದತೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಕೊಡುತಲಿಯಿಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ||೨೮||

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ದಿನದಿನ
ಬ್ಯಾಸರಿಲ್ಲದೆ ಪಠಿಪ ಜನರಿಗೆ
ಕ್ಲೇಶ-ದೇಹಾಯಾಸ-ಘನತರ ದೋಷ-ಸಮನಿಸವು
ವಾಸುದೇವನ ಕರುಣವವನಲಿ
ಸೂಸಿತುಳಕೊದು ಸಂಶಯಾತಕೆ
ಕೀಶಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು ಪ್ರೀತನಾಗುವನು ||೨೯||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridanu kELuvudu

natipajanatatigamarapAdapa
nutipajanasuradhEnu kAmita
satatanIDuta dharaNesuravaranikaraparipAla
pratiyukANeno vratigaLarasane
natipe tavapada kamalayugmake
tutipe ennanu poreyo guruvara patitapAvanane ||1||

Ava paMpAkShEtradali hari
SEvakAgraNi vyAsamuniyU
kAmanayyana satata Bajisuta vAsamADiralU
dEvavaryare ondurUpadi
taveBUtaLadalli janisuta
kOvidAgrEsararuyenise meradarA sthaLadi ||2||

nAradare tA SrIpurandara
sUritanayane kanaka tA jaM-
BAriyE vaikunThadAsaru vyAsa prahlAda
Iru eraDI janaru sarvada
mAranayyana prEmapAtraru
sEreyiruvadarinde paMpA nAkakinnadhika ||3||

vyAsarAyara maThada madhyadi
vAsamADalu sakaladvijanU
dAsarAgiha sarvarindali saBeyu SOBisitu
vAsavana SuBasaBeyo mEN kama-
lAsanana sirivaijayantiyo
BAShisuvarige tOradandadi saBeyu tAnoppe ||4||

paMpakShEtravu dAsavaryara
guMpininda samEtavAgI
SaMPalApuradaMte tOrpadu sujanamanDalake
taMputungAnadiyavana tA
soMpinindali sarvajanamana
kiMpugANisi sarvasaMpadadinda SOBipudu ||5||

oMdudinadali vyAsamuniyu pu-
raMdarAryaru oMdugUDI
baMdusErdaru suKavanuNalU vijayaviThalanna
maMdirake balasAreyirutiha-
doMdu suMdarapulinamadhyadi
aMdu hariyaparOkShavAridhiyoLage muLugidaru ||6||

bandanallige kurubanobbanu
tanda kurigaLa biTTudUradi
nindu nODida ivara cariyava kanakanilladale
mandahAsavu kelavukAladi
mandarAgoru kelavukAladi
pondiribbaru appikoMDU mudadi rOdiparO ||7||

biddu pulinadi poraLi horaLoru
eddu kuNikuNIdADe cIroru
muddhu kRuShNana tOritOrura tAvu pADuvarO
SiddhasAdhana kanaka samayake
iddarillI lABavOgOdu
iddasthAnake pOgi Atana karevorArillA ||8||

suddhi kELuta ninta kurubanu
eddu kanakana karedu tOruve
idda sthaLavanu pELirendA munige besagonDA
eddu naDedAnadiya tIrada-
lidda kanakana bEga karadU
tandu tOruta vyAsamunigE biddu bEDidanu ||9||

dAri madhyadi tanage kanakanu
tOri pELida teradi kurubanu
saregaredU bEDikomDanu lABa koDirendu
dhIramunivara dAsavarare vi-
cAramADiri Enu nIDali
tOralolladu pariya nIvE pELiremagenda ||10||

kanaka pELida koTTavacanavu
manadi yOcisi koDuvadavagE
anujanAtanu nimage tiLivadi cinteyAkadake
enalu munivara manadi tiLidU
janitavAdAnandalABava
manasupUrvakayittu karuNava mADi tAporeda ||11||

j~jAnigaLu tAvangikarisalu
hInahelasagaLAda kAlaku
Enu Sramavadarinda bandaru biDade pAliparu
sAnurAgadi sakalajanaraBi-
mAnapUrvaka poredu Bakti-
j~jAnavittU hariya lOkadi suKava baDisuvaru ||12||

tIrthasnAnavamADi tAvA
tIrthaSuddhiya mADorallade
tIrthasnAnagaLindalavarige EnuPalavillA
pArthasArathipAda manadali
svArthavillade Bajanagaidu kRu-
tArtharAgI jagadi cariparu satata nirBayadi ||13||

budhara daruSanadinda pAtaka
sadadu BAShaNadinda mukutiya
padada dAriya tOri koDuvaru sadanadoLagiralu
odagisuvarU BAgya janarige
madavu Erida gajada teredali
padumanABana dAsaravarigasAdhyavEnihadO ||14||

yatikulOttamavyAsarAyara
mitiyuyillada mahimeyindali
patitapAmararellaru dhRutarAdudEnaridu
satatabiMbOpAsanocCrita
vitataj~jAnada viBavadindali
pratiyiyillade tAnu rAjipa sUryanandadali ||15||

mOdatIrthara SAstrajalanidhige
mOdadAyakasOmanO ra-
vAvidvArijahaMsa caMdira svamatasatkumuda-
kAda tA nija sujana kairava
bOdhakara tA candramanDala
pAdasEvakarenipa sujana cakOra candramanO ||16||

hariyarUpa samAdiyOgadi
nirutakANutalippa guruvara
horage kANuveniMba kAraNa kanakaginiteMdA
carana teradali ninna saMgaDa
tirugutippanu sarvakAladi
siriyaramaNana enage tOrisu mariyabEDeMdA ||17||

anda munivaravacana manasige
tandu kanakanu harige pELida
ondukAladi munige daruSana nIDu jagadISA
indirApati kELi vacanava
mandahAsavamADi nuDidanu
bandu SvAnasvarUpadindali munige tOruvenu ||18||

dEvatArcanemADi guruvara
sAvadhAnadi BakShya-BOjyava
kamanayyage nIDokAladi SvAna baralAga
kOvidAgraNi vyAsamuniyu
BAviSyAgale hariya mahimeya
dEvadEvane I vidhAnadi tOrda tanagendU ||19||

dRuShTiyindali kanDu munivara
thaTTanedukulatilakakRuShNana
biTTu tA jaDamUrti pojeya SunakadarcaneyA
muTTi Bajisida Bakutiyindali
koTTa tAnaivEdya tvaradali
taTTimangaLadArtimADi Siradi namisidanu ||20||

alli dvijavararidanu nODI
elliyillade cariya yativara-
ralli naDeyituyinnumundE maDiyu mailigeyu
illadAyitu nAyipUjeyu
ella janarige matavu enipadu
Kullakanakana mAtigeyati maraLugonDihanu ||21||

I teradi tAvella vibudharu
mAtanADidareMbo vArteya
dUraparimuKadinda kELI vyAsamunirAya
nItavAdaparOkShadindali
jAtaj~jAnadi hariya rUpava
sOttumAdvijaroLage Orvage tOri mOdisida ||22||

sarvajanarige sammatAyitu
guruvarENyana mahime pogaLuta
UrvitaLadali KyAtimADdaru sarvasajjanaru
SarvanAlayadalli sUryana
parvakAladi vipraputrana
darvisarpavu kaccalAkShaNa mRutiyaneydidanu ||23||

mRutiyaneydida vipraputrana
mr^Rutiya tA pariharisi SIGradi
pitage nIDida sarvajanarU nODutaralAgA
vrativarOttamamahime jagadoLa-
gatuLavenutali muniya guNagaLa
tutisi pogaLuta pAdakamalake namanamADidaru ||24||

vidyAraNyana vAdadali tA
gedda SrI jaitIrthaviracita
Suddha SrImanyAyasatsudhanAmasatkRutige
eddutOruva candrikABidha
muddutippaNisahita pAThava
madhvarAyara baLiye pELutaliddanAsthaLadi ||25||

matte paMpAkShEtradali tA-
nityanityadali hariya Bajisuta
satyasankalpAnusAradi kRutya tAmADi
uttamOttamavenipa sthAnavu
hattaliha gajagahvarABidha
ettanODalu tunganadhiyunTadara madhyadali ||26||

indigirutihavalli SuBanava
Canda bRundAvanagaLoLagE
sundarAtmakavAda vRUndAvanadi munirAyA
pondiyippanu satat tannanu
vandisIpari Bajipa janarige
kundadate sarvArtha koDutaliyippa nammappa ||28||

vyAsarAyara mahime dinadina
byAsarillade paThipa janarige
klESa-dEhAyAsa-Ganatara dOSha-samanisavu
vAsudEvana karuNavavanali
sUsituLakodu saMSayAtake
kISagurujagannAtha viThalanu prItanAguvanu ||29||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 05

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು

ಬೇಧ ಪಂಚಕ ತಾರತಮ್ಯವ-
ನಾದಿಕಾಲದಿ ಸಿದ್ಧವೆನ್ನುವ
ಮೋದತೀರ್ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರಮರ್ಮವಪೇಳ್ದ ಬುಧಜನಕೆ
ಬೇಧ ಜೀವನಿಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥವ
ಸಾದರದಿ ತಾ ರಚಿಸಿ ಲೋಕದಿ
ವಾದದಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಘವ ಜೈಸಿ ರಾಜಿಸಿದ ||೧||

ತರ್ಕತಾಂಡವ ರಚನೆಮಾಡಿ ವಿ-
ತರ್ಕವಾದಿಯ ಮುರಿದು ಪರಗತಿ
ಕರ್ಕಶಾಗಿಹ ನ್ಯಾಯವೆನಿಪಾಮೃತವ ನಿರ್ಮಿಸಿದ
ಶರ್ಕರಾಕ್ಷಗೆ ಗಹನ ಚಂದ್ರಿಕೆ-
ಯರ್ಕನಂದದಿ ತಿಮಿರಹರ ದೇ|
ವರ್ಕರಲ್ಲದೆ ಕೃತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ನರರು ಆಗುವರೆ ||೨||

ದಶಮತೀಕೃತಶಾಸ್ತ್ರಭಾವವ
ವಿಶದಮಾಡುವ ಟಿಪ್ಪಣೀಗಳ
ಮಸೆದ ಅಸಿತೆರಮಾಡಿ ಪರಮತ ನಾಶಗೈಯುತಲಿ
ಅಸಮ ಮಹಿಮೆಯು ತೋರಿ ತಾ ಈ
ವಸುಧಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮ
ಶಶಿಯ ತೆರದಲಿ ಪೂರ್ಣಕಳೆಯುತನಾಗಿ ಶೋಭಿಸಿದ ||೩||

ತಂತ್ರಸಾದರಿ ಪೇಳ್ದ ಸುಮಹಾ
ಮಂತ್ರ ಸಂಘವ ಶಿಷ್ಯ ಜನಕೇ
ಮಂತ್ರಮರ್ಮವ ತಿಳಿಸಿಸಿದ್ಧಿಯಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ
ಅಂತವಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಕೋಶದ
ತಂತ್ರಮಾಡುವ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ವ-
ತಂತ್ರ ಶ್ರೀಹರಿಪಾದಪಂಕಜ ಭಜನೆ ಪರನಾದ ||೪||

ಪದಸುಳಾದಿಗಳಿಂದ ಹರಿಗುಣ
ಮುದದಿ ಪೇಳುತ ಮುದ್ರಿಕಿಲ್ಲದೆ
ಹೃದಯದಲಿ ತಾ ಮುದ್ರಿಕಿಲ್ಲದೆ
ಹೃದಯದಲಿತಾ ಚಿಂತೆಗೈತಿರಲಾಗ ಮುನಿರಾಯ
ಒದಗಿ ಪೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಪ್ನದಿ
ಬದಲುಯಾವದು ನಿನಗೆಯಿಲ್ಲವೊ
ದದುವರಶ್ರೀಕೄಷ್ಣನಾಮವೆ ನಿನಗೆ ಮುದ್ರಿಕೆಯೋ ||೫||

ಒಂದು ದಿನದಲಿ ವಿಪ್ರನೋರ್ವನು
ಬಂದುವ್ಯಾಸರ ಪಾದಕಮಲಕೆ
ವಂದಿಸೀ ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡಿದ ಎನಗೆ ಉಪದೇಶ
ಇಂದು ಮಾಡಿರಿ ಎನಗೆ ಪರಗತಿ
ಪೊಂದೊ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ ಸಲಹಿರಿ
ಮಂದಮತಿ ನಾನಯ್ಯ ಗುರುವರ ಕರುಣಾಸಾಗರನೆ ||೬||

ಕ್ಷೋಣಿತಳದಲಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ
ಕಾಣಗೊಳಿಸುವೆಂದು ಚಾರಗೆ
ಕೋಣನೆಂಬುವ ನಾಮಮಂತ್ರವ ಪೇಳಿ ಕಳುಹಿದನು
ಮಾಣದಲೆ ತಾನಿತ್ಯ ಜಲಧರ
ಕೋಣ ಕೋಣವುಯೆಂದು ಜಪಿಸಿದ
ವಾಣಿ ಸಿದ್ಧಿಯಯೆಯ್ದು ಕಾಲನ ಕೋಣ ಕಂಗೊಳಿಸೆ ||೭||

ಕೆತ್ತಕತ್ತಲುಮೊತ್ತವೋ ಬಲ-
ವತ್ತರಾಂ ಜನರಾಶಿಯೋ ನಗ-
ಕುತ್ತುಮೋತ್ತಮನೀಲಪರ್ವತವೇನೋ ಪೇಳ್ವರ್ಗೆ
ಚಿತ್ತತೋಚದ ತೆರದಿ ಕಾಲನ
ಮತ್ತವಾಗಿಹ ಕೋಣ ಶ್ರೀಘ್ರದಿ
ಅತ್ತಲಿಂದಲಿ ಬಂದು ದೂತನ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಗೆಸೆಯೆ ||೮||

ದಂಡಧರನಾ ಕೋಣ ಕಣ್ಣಿಲಿ
ಕಂಡು ಪಾರ್ವನು ಮನದಿ ಭೀತಿಯ
ಗೊಂಡು ಗಡಗಡ ನಡುಗುತೀಪರಿಶ್ರಮವನೆಯ್ದಿದನು
ಚಂಡಕೋಪವ ತಾಳಿ ಮಹಿಷವು
ಪುಂಡ ಎನ್ನನು ಕರೆದ ಕಾರಣ
ಖಂಡಿತೀಗಲೆ ಪೇಳೋ ನಿನಮನೊಬಯಕೆ ಪೂರ್ತಿಸುವೆ ||೯||

ದ್ವಿಜಲುಲಾಯದ ವಚನಲಾಸಿಸಿ
ತ್ಯಜಿಸಿ ತಪವನು ತ್ವರದಿ ಬಂದೂ
ನಿಜಗುರೂತ್ತಮರಾದ ವ್ಯಾಸರ ನಮಿಸಿ ತಾ ನುಡಿದಾ
ದ್ವಿಜನೆ ಕೇಳೆಲೊ ಮಹಿಷಪತಿಗೇ
ದ್ವಿಜವರೂಢನ ಪಾದಪಂಕಜ
ಭಜನೆಗನುಕೂಲವಾದ ಕಾರ್ಯವಮಾಡು ನೀಯೆಂದೂ ||೧೦||

ಕೆರೆಯ ಒಳಗಿಹದೊಂದು ಉರುಶಿಲೆ
ನರರಿಸದಹಳವೆನಿಸುತಿರ್ಪುದು
ಕರ್ದು ಕೋಣಕೆ ಪೇಳಿ ಶಿಲೆಯನು ತೆಗಿಸಿ ತ್ವರದಿಂದ
ಗುರುಗಳಾದಿದ ವಚನ ಶಿರದಲಿ
ಧರಿಸಿ ದ್ವಿಜತಾ ಬಂದು ಕೋಣಕೆ
ಅರಿಗೆಮಾಡಿದ ಗುರುಗಳೋಕ್ತಿಯ ನೀನೆಮಾಡೆಂದಾ ||೧೧||

ಪೇಳಿದಾದ್ವಿಜವರನ ವಚನವ
ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಶಿಲೆಯ ತಾನೂ
ಸೀಳಿಬಿಸುಟಿತು ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಏನು ಅಚ್ಚರವೋ
ಕೇಳು ದ್ವಿಜವರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯವ
ಪೇಳು ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಕರೆಯಲು
ವ್ಯಾಳದಲಿ ನಾ ಬಂದುಮಾಡುವೆನೆಂದು ತಾ ನುಡಿದು ||೧೨||

ನಡಿಯಲಾ ಯಮರಾಯ ಕೋಣವು
ಬಡವದ್ವಿಜನಿಗೆ ಮುನಿಯು ಒಲಿದೂ
ಮಡದಿ-ಮಕ್ಕಳು-ವೃತ್ತಿ-ಕ್ಷೇತ್ರವ್-ಕನಕ-ಮನಿಧನವು
ದೃಢ-ಸುಭಕುತಿ-ಜ್ಞಾನವಿತ್ತೂ
ಪೊಡವಿತಳದಲಿ ಪೊರೆದು ಹರಿಪದ-
ಜಡಜಯುಗದಲಿ ಮನವನಿತ್ತೂ ಗತಿಯ ಪಾಲಿಸಿದಾ ||೧೩||

ಏನು ಮಹಿಮೆಯೊ ವ್ಯಾಸರಾಯರ
ಏನು ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಭವೋ ಲೋಕದಿ
ಏನು ಪೂಜ್ಯನೊ ಆವದೇವ ಸ್ವಭಾವಸಂಭವನೊ
ಏನು ಪೂರ್ವದ ತಪದ ಫಲವೋ
ಏನು ಹರಿಪದ ಪೂಜ ಫಲವೋ
ಏನು ದೈವವೋ ಇವರ ಕರುಣದಿ ಜಕಗೆ ಅಖಿಳಾರ್ಥ ||೧೪||

ಇಂದ್ರತಾ ನೈಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲಿ
ಚಂದ್ರ ತಾ ಕಳೆಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ದಿ-
ನೇಂದ್ರ ತಾ ನಿರ್ದೋಷತನದಲಿ ಮೆರೆವ ನೀ ತೆರದಿ
ಮಂದ್ರಗಿರಿಧರ ಹರಿಯಕರಣವು
ಸಾಂದ್ರವಾದುದರಿಂದ ತಾನೆ ಯ-
ತೀಂದ್ರಮಹಿಮೆಯಗಾಧವಾಗಿಹುದೆಂದು ಜನಹೊಗಳೆ ||೧೫||

ವ್ಯಾಸಸಾಗರವೆಂಬ ವಿಮಲ ಜ-
ಲಾಶಯವ ತಾಮಾಡಿ ದಿನದಿನ
ಕೀಶನಾಥನ ಸೇವೆಮಾಡುತ ದೇಶದಲಿ ಮೆರೆವಾ
ಶೇಷಗಿರಿಯನು ಸಾರ್ದು ವೇಂಕಟ
ಈಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಪೂಜಿ ಸಂತತ
ಆಶೆಯಿಲ್ಲದೆಗೈದು ದ್ವಾದಶವರುಷ ಬಿಡದಂತೆ ||೧೬||

ಇಳಿದು ಗಿರಿಯನು ಧರಣಿತಳದಲಿ
ಮಲವು ಮೂತ್ರವುಮಾಡಿ ಮತ್ತೂ
ಜಲದಿ ಸ್ನಾನವಗೈದು ಪಾಠವ ಪೇಳಿ ಹರಿಪೂಜಾ
ಇಳೆಯಸುರವರಸಂಘಮಧ್ಯದಿ
ಬೆಳಗುತಿಪ್ಪನು ವ್ಯಾಸಮುನಿಯೂ
ಕಳೆಗಳಿಂದಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದಿರ ನಭದಿ ತೋರ್ಪಂತೆ ||೧೭||

ತಿರುಪತೀಶನ ಕರುನಪಡದೀ
ಧರೆಯಮಂಡಲ ಸುತ್ತುತಾಗಲೆ
ಧುರದಿ ಮೆರೆವಾ ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಸಲಹಿ ಮುದವಿತ್ತ
ಧರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣಕಾಶಿಯೆನಿಸುವ
ಪರಮಪಾವನ ಪಂಪಕ್ಷೇತ್ರಕೆ
ಸುರವರೇಶನ ದಿಗ್ವಿಭಾಗದಲಿರುವ ಗಿರಿತಟದಿ ||೧೮||

ಮೆರೆವ ಚಕ್ರಸುತೀರ್ಥತೀರದಿ
ಇರುವ ರಘುಕುಲರಾಮದೇವನು
ಪರಮಸುಂದರ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವರ್ತಿಯೆನಿಸಿಪ್ಪ
ತರುಣನಾರಾಯಣನ ಮೂರುತಿ
ಗಿರಿಯೊಳಿಪ್ಪನು ರಂಗನಾಥನು
ವರಹದೇವನು ಪೂರ್ವಭಾಗದಯಿರುವನಾಸ್ಥಳದಿ ||೧೯||

ಹರಿಯುಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲಿರುತಿಹ
ಹರಿಯು ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲವೊ
ಹರಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಖ್ಯಮಾಳ್ಪದುದುಯೆನುತ ಯತಿನಾಥ
ಗಿರಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ಮರುತರೂಪವ-
ನಿರಿಸಿ ಪೂಜೆಯಮಾಡಿ ಪರಿಪರಿ
ಸುರಸ-ಪಕ್ವ-ಸುಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜನ-ಕನಕ-ದಕ್ಷಿಣವಾ ||೨೦||

ಧರಣಿಸುರಗಣಕಿತ್ತು ಗುರುವರ
ಸ್ಮರಣೆಮಾಡುತ ನಿದ್ರೆಮಾಡಲು
ಬರುತ ಮರುದಿನ ನೋಡೆ ಕಪಿವರಮೂರ್ತಿ ಕಾಣದೆಲೆ
ಭರದಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಸಂಯಮಿ-
ವರನು ಮನದಲಿ ಯೋಚಿಸೀಪರಿ
ಮರಳಿ ಪ್ರಾಣನ ಸ್ಥಾಪಿಸೀತೆರ ಯಂತ್ರಬಂಧಿಸಿದ ||೨೧||

ಕೋಣಷಟ್ಕದ ಮಧ್ಯಮುಖ್ಯ-
ಪ್ರಾಣದೇವನ ನಿಲಿಸಿ ವಲಯದಿ
ಮಾನದೆಲೆ ಕಪಿಕಟಕಬಂಧಿಸಿ ಬೀಜವರಣಗಳ
ಜಾಣುತನದಲಿ ಬರೆದು ತ್ರಿಜಗ-
ತ್ರಾಣನಲ್ಲೇ ನಿಲಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ
ಕ್ಷೋಣಿತಳದಲಿ ಕರ‍್ರೆದ ಯಂತ್ರೋದ್ದಾರ ನಾಮದಲಿ ||೨೨||

ದಿನದಿ ಚಕ್ರಸುತೀರ್ಥಸ್ನಾನವ
ಇನನ ಉದಯದಿ ಮಾಡಿ ಆಹ್ನಿಕ
ಮನದಿ ಬಿಂಬನ ಪೂಜೆಗೋಸುಕ ಪಿರಿಯ ಗುಂಡೇರಿ
ಪ್ರಣವ ಪೂರ್ವಕ ಕುಳಿತು ಆಸನೋಪರಿ
ಮನಸು ಪೂರ್ವಕ ಕುಳಿತು ಹರಿಪದ
ವನಜ ಭಜಿಸುತ ದಿನದಿ ಸಾಧನ ಘನವು ಮಾಡಿದನು ||೨೩||

ಈ ತೆರದಿ ಶಿರಿವ್ಯಾಸಮುನಿಯೂ
ವಾತದೇವನ ಭಜಿಸುತಿರಲಾ
ಭೂತಕಾಲದಲಿಂದ ಚಕ್ರಸುತೀರ್ಥದೊಳಗಿಪ್ಪ
ನೀತಸಿರಿಗುರು ಮಧ್ವರಾಯನ
ಈತ ಮೇಲಕೆ ತಂದು ಪೂಜಿಸಿ
ದಾತ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ ಪ್ರೀತಿಗೊಳಗಾದ ||೨೪||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridanu kELuvudu

bEdha pancaka tAratamyava-
nAdikAladi siddhavennuva
mOdatIrthara SAstramarmavapELda budhajanake
bEdha jIvaniyeMba granthava
sAdaradi tA racisi lOkadi
vAdadali prativAdi sanGava jaisi rAjisida ||1||

tarkatAnDava racanemADi vi-
tarkavAdiya muridu paragati
karkaSAgiha nyAyavenipAmRutava nirmisida
SarkarAkShage gahana candrike-
yarkanandadi timirahara dE|
varkarallade kRutige yOgyaru nararu Aguvare ||2||

daSamatIkRutaSAstraBAvava
viSadamADuva TippaNIgaLa
maseda asiteramADi paramata nASagaiyutali
asama mahimeyu tOri tA I
vasudhi manDala madhya pUrNima
SaSiya teradali pUrNakaLeyutanAgi SOBisida ||3||

tantrasAdari pELda sumahA
mantra sanGava SiShya janakE
mantramarmava tiLisisiddhiyamADi tOrisuta
antavillada viSvakOSada
tantramADuva sarvalOkasva-
tantra SrIharipAdapankaja Bajane paranAda ||4||

padasuLAdigaLinda hariguNa
mudadi pELuta mudrikillade
hRudayadali tA mudrikillade
hRudayadalitA cintegaitiralAga munirAya
odagi pELida kRuShNasvapnadi
badaluyAvadu ninageyillavo
daduvaraSrIkRUShNanAmave ninage mudrikeyO ||5||

ondu dinadali vipranOrvanu
banduvyAsara pAdakamalake
vandisI kaimugidu bEDida enage upadESa
indu mADiri enage paragati
pondo mArgava tOri salahiri
mandamati nAnayya guruvara karuNAsAgarane ||6||

kShONitaLadali tanna mahimeya
kANagoLisuvendu cArage
kONaneMbuva nAmamantrava pELi kaLuhidanu
mANadale tAnitya jaladhara
kONa kONavuyendu japisida
vANi siddhiyayeydu kAlana kONa kangoLise ||7||

kettakattalumottavO bala-
vattarAM janarASiyO naga-
kuttumOttamanIlaparvatavEnO pELvarge
cittatOcada teradi kAlana
mattavAgiha kONa SrIGradi
attaliMdali bandu dUtana munde kaNgeseye ||8||

danDadharanA kONa kaNNili
kanDu pArvanu manadi BItiya
gonDu gaDagaDa naDugutIpariSramavaneydidanu
canDakOpava tALi mahiShavu
pumDa ennanu kareda kAraNa
KanDitIgale pELO ninamanobayake pUrtisuve ||9||

dvijalulAyada vacanalAsisi
tyajisi tapavanu tvaradi bamdU
nijagurUttamarAda vyAsara namisi tA nuDidA
dvijane kELelo mahiShapatigE
dvijavarUDhana pAdapamkaja
BajaneganukUlavAda kAryavamADu nIyemdU ||10||

kereya oLagihadoMdu uruSile
nararisadahaLavenisutirpudu
kardu kONake pELi Sileyanu tegisi tvaradimda
gurugaLAdida vacana Siradali
dharisi dvijatA bandu kONake
arigemADida gurugaLOktiya nInemADemdA ||11||

pELidAdvijavarana vacanava
kELidAkShaNa Sileya tAnU
sILibisuTitu sulaBadiMdali Enu accaravO
kELu dvijavara matte kAryava
pELu mADuve nIne kareyalu
vyALadali nA baMdumADuvenendu tA nuDidu ||12||

naDiyalA yamarAya kONavu
baDavadvijanige muniyu olidU
maDadi-makkaLu-vRutti-kShEtrav-kanaka-manidhanavu
dRuDha-suBakuti-j~jAnavittU
poDavitaLadali poredu haripada-
jaDajayugadali manavanittU gatiya pAlisidA ||13||

Enu mahimeyo vyAsarAyara
Enu puNyada praBavO lOkadi
Enu pUjyano AvadEva svaBAvasaMBavano
Enu pUrvada tapada PalavO
Enu haripada pUja PalavO
Enu daivavO ivara karuNadi jakage aKiLArtha ||14||

indratA naiSvaryadiMdali
candra tA kaLepUrtiyiMda di-
nEndra tA nirdOShatanadali mereva nI teradi
mandragiridhara hariyakaraNavu
sAndravAdudarinda tAne ya-
tIndramahimeyagAdhavAgihudendu janahogaLe ||15||

vyAsasAgaraveMba vimala ja-
lASayava tAmADi dinadina
kISanAthana sEvemADuta dESadali merevA
SEShagiriyanu sArdu vEnkaTa
ISa mUrtiya pUji santata
ASeyilladegaidu dvAdaSavaruSha biDadaMte ||16||

iLidu giriyanu dharaNitaLadali
malavu mUtravumADi mattU
jaladi snAnavagaidu pAThava pELi haripUjA
iLeyasuravarasanGamadhyadi
beLagutippanu vyAsamuniyU
kaLegaLindali pUrNacandira naBadi tOrpante ||17||

tirupatISana karunapaDadI
dhareyamanDala suttutAgale
dhuradi merevA kRuShNarAyana salahi mudavitta
dharege dakShiNakASiyenisuva
paramapAvana paMpakShEtrake
suravarESana digviBAgadaliruva giritaTadi ||18||

mereva cakrasutIrthatIradi
iruva raGukularAmadEvanu
paramasundara sUryamanDalavartiyenisippa
taruNanArAyaNana mUruti
giriyoLippanu ranganAthanu
varahadEvanu pUrvaBAgadayiruvanAsthaLadi ||19||

hariyuyillada sthaLadalirutiha
hariyu pUjege arhanallavo
hariya sthApane muKyamALpaduduyenuta yatinAtha
giriya madhyadi marutarUpava-
nirisi pUjeyamADi paripari
surasa-pakva-suBakShyaBOjana-kanaka-dakShiNavA ||20||

dharaNisuragaNakittu guruvara
smaraNemADuta nidremADalu
baruta marudina nODe kapivaramUrti kANadele
Baradi accarigonDu saMyami-
varanu manadali yOcisIpari
maraLi prANana sthApisItera yantrabandhisida ||21||

kONaShaTkada madhyamuKya-
prANadEvana nilisi valayadi
mAnadele kapikaTakabandhisi bIjavaraNagaLa
jANutanadali baredu trijaga-
trANanallE nilisi pUjisi
kShONitaLadali kar^reda yantrOddAra nAmadali ||22||

dinadi cakrasutIrthasnAnava
inana udayadi mADi Ahnika
manadi biMbana pUjegOsuka piriya gunDEri
praNava pUrvaka kuLitu AsanOpari
manasu pUrvaka kuLitu haripada
vanaja Bajisuta dinadi sAdhana Ganavu mADidanu ||23||

I teradi SirivyAsamuniyU
vAtadEvana BajisutiralA
BUtakAladalinda cakrasutIrthadoLagippa
nItasiriguru madhvarAyana
Ita mElake tandu pUjisi
dAta gurujagannAthaviThala prItigoLagAda ||24||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 04

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು

ಪರಮಕರುಣಾಕರನು ಲೋಕಕೆ
ಚರಣಸೇವಕರಾದ ಜನರಿಗೆ
ಸುರರತರುವದಂತೆ ಕಾಮಿತ ನಿರುತ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ
ಶರಣು ಪೊಕ್ಕೆನೊ ದುಃಖಮಯಭವ
ಅರಣದಾಟಿಸು ಶ್ರೀಘ್ರ ನಿನ್ನಯ
ಚರಣಯುಗದಲಿ ಎನ್ನನಿಟ್ಟು ಸಹಲೊ ಗುರುವರನೆ ||೧||

ಇನಿತು ಬಾಲನ ವಾಕ್ಯ ಲಾಲಿಸಿ
ಮುನಿಕುಲೋತ್ತಮನಾದ ಯತಿವರ
ಮತಿಮತಾಂವರನಾದ ಬಾಲನ ನೋಡಿ ಸಂತಸದಿ
ಮನದಿ ಯೋಚಿಸಿ ಸಪ್ತವತ್ಸರ
ತನಯಗಾಗಲು ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿಸಿ
ವಿನಯದಿಂದಾಶ್ರಮವ ಕೊಟ್ಟೂ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯೆಂದ ||೨||

ಮುಂದೆ ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯತಿವರ
ಪೊಂದಿ ತಾ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ
ಮುಂದೆ ಬಾಲನು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರಲೆಂದ
ಮಧ್ವಮತವುದ್ದರಿಸಲೋಸುಗ
ಬಂದ ಬಾಲನ ತತ್ವತಿಳೀದೂ
ಛಂದದಲಿ ತಾ ವಿದ್ಯೆಪೇಳಿದ ವೇದ್ಯಮತಿಗೆ ||೩||

ಮೂಲಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥದ
ಜಾಲಟೀಕಾಟಿಪ್ಪಣೀಸಹ
ಪೇಳಿ ತಾ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಧನ್ಯರೆನಿಸಿದರು
ಶೀಲಗುರುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು
ಕಾಲಲದಲಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವ
ಶೀಲಮನದಲಿ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಿಸುತ ತಾವೆ ಪೊಂದಿದರು ||೪||

ಅಂದು ಗುರುಗಳ ಛಂದದಿಂದಲಿ
ಒಂದು ವೄಂದಾವನದಿ ಪೂಜಿಸಿ
ಬಂದ ಭೂಸುರತತಿಗೆ ಭೋಜನ ಕನಕ ದಕ್ಷಿಣೆಯ
ಛಂದದಿದಲಿಯಿತ್ತು ದಿನದಿನ
ಇಂದಿರೇಶನ ಭಜಿಸುತಲಿ ತಾ-
ನಂದು ಗುರುಗಳ ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಾಸಮುನಿರಾಯ ||೫||

ಮುಳ್ಳಬಾಗಿಲ ಮಠದ ಮಧ್ಯದಿ
ಒಳ್ಳೆಮುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರದಾಸನ-
ದಲ್ಲಿ ತಾ ಕುಳೀತಿರ್ದು ಶಿಷ್ಯರ ತತಿಗೆ ನಿತ್ಯದಲಿ
ಖುಲ್ಲಮಾಯ್ಗಳ ಮತವಿಚಾರವ
ಸುಳ್ಳುಮಾಡಿದ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗ-
ಳೆಲ್ಲ ಭೋದಿಸಿ ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು ನಿಜವೆಂದ ||೬||

ಏಕೊನಾರಯಣನೆ ಲಯದಲ-
ನೇಕ ಜೀವರ ತನ್ನ ಜಠರದಿ
ಏಕಭಾಗದಲಿಟ್ಟು ಲಕುಮಿಯ ಭುಜಗಳಾಂತರದಿ
ಶ್ರೀಕರನು ತಾ ಶೂನ್ಯನಾಮದಿ
ಏಕರೂಪವ ಪೊಂದುಗೊಳಿಸುತ
ಶ್ರೀಕರಾತ್ಮಕವಟದ ಪತ್ರದಿ ಯೋಗನಿದ್ರಿಯನು ||೭||

ಮಾಡುತಿರಲಾಕಾಲಕಂಭ್ರಣಿ
ಪಾಡಿಜಯಜವೆಂದು ಸ್ತವನವ
ಮಾಡಿ ಭೋದಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿಹದೊ
ನೋಡಿ ಜೀವರ ಉದರದಿರುವರ
ಮಾಡಿ ಭಾಗವ ಮೂರುಮುಷ್ಟಿಯ
ಒಡೆಯ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿದ ಸ್ರ‍ೃಜ್ಯಜೀವರನ ||೮||

ಆದಿನಾರಾಯಣನೆ ಮೂಲನು
ವೇದಗಮ್ಯಾನಂತನಾಮಕ
ಆದನಾತನು ಅಂಶಿರೂಪನು ವಿಶ್ವತೋಮುಖನು
ಪಾದಹಸ್ತಾದ್ಯವಯಂಗಳು
ವೇದರಾಶಿಗೆ ನಿಲುಕಲಾರವು
ವೇದಮಾನಿಯು ಲಕುಮಿ ತಿಳಿಯಳು ತಿಳಿವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೯||

ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಚಕ್ಷು ಕರ್ಣನು
ವಿಶ್ವತೋದರನಾಭಿ ಕುಕ್ಷನು
ವಿಶ್ವತೋಕಟಿ ಊರು ಜಾನೂ ಜಂಘಯುಗ ಗುಲ್ಫ
ವಿಶ್ವತೋಮಯ ಪಾದವಾರಿಜ
ವಿಶ್ವತಾಂಗುಲಿ ರಾಜಿನಖಗಳು
ವಿಶ್ವಕಾಯನು ವಿಶ್ವದೊಳಗಿಹ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವೇಶ ||೧೦||

ಪದಪಾಣಿಯು ಜವನಪಿಡಿವನು
ಒಪಿತ ಶೃತಿ ಕಣ್ಕೇಳಿನೋಡ್ವನು
ಅಪರಮಹಮನ ಶಿರಿಯು ಅರಿಯಳು ಸುರರ ಪಾಡೇನು
ಜಪಿಸಿ ಕಾಣುವೆನೆಂದು ಲಕುಮಿಯು
ಅಪರಿಮಿತ ತಾ ರೂಪಧರಿಸೀ
ತಪಿಸಿಸ್ ಗುಣಗಳ ರಾಶಿಯೊಳು ತಾನೊಂದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ||೧೧||

ಅಂದುಪೋಗಿಹ ಲಕುಮಿರೂಪಗ-
ಳಿಂದಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ-
ಛಂದದಿಂದಲಿ ವೇದಪೇಳ್ವೆದನಂತ ಮಹಿಮೆಂದು
ಒಂದೆರೂಪದಿ ಹಲವುರೂಪವು
ಒಂದೆಗುಣದೊಳನಂತಗುಣಗಳು
ಎಂದಿಗಾದರು ಪೊಂದಿಯಿಪ್ಪವನುತಕಾಲದಲಿ ||೧೨||

ಪೂರ್ಣವೆನಿಪವು ಗುಣಗಣಂಗಳು
ಪೂರ್ಣವೆನಿಪವು ಅವಯವಂಗಳು
ಪೂರ್ಣವೆನಿಪವು ರೂಪಕರ್ಮಗಲಾವಕಾಲದಲಿ
ಪೂರ್ಣನಗುಮುಖ ಕಂಠಹೃದಯನು
ಪೂರ್ಣಜಾನು ಸುಕಕ್ಷ ಕುಕ್ಷನು
ಪೂರ್ಣಕಟಿ ತಟಿ ನಾಭಿ ಊರು ಜಾನು ಜಂಘಗಳು ||೧೩||

ಪೂರ್ಣಗುಲ್ಫ ಸುಪಾದಪದುಮವು
ಪೂರ್ಣವಾದಂಗುಲಿಯ ಸಂಘವು
ಪೂರ್ಣ-ನಖ-ಧ್ವಜ-ವಜ್ರ-ಚಕ್ರ-ಸುಶಂಖ ರೇಖೆಗಳು
ಪೂರ್ಣವಾದುದು ಅಂಶಿರೂಪವು
ಪೂರ್ಣವಾದುದು ಅಂಶರೂಪವು
ಪೂರ್ಣವಾಗಿಹವೆಲ್ಲ ಜೀವರ ಬಿಂಬರೂಪಗಳು ||೧೪||

ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯಳುಯೆಂಬ ಭೇದದಿ
ಎರಡು ರೂಪಗಳುಂತು ಈತಗೆ
ಪುರುಷನಾಮಕ ನಂದಮಯ ಬಲಭಾಗ ತಾನೆನಿಪ
ಕರೆಸುವೆನು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ತಾ-
ನರಸಿಯೆನಿಸುತ ವಾಮಭಾಗದಿ
ಇರುವೆ ಕಾರಣ ಸ್ವರಮಣನು ತಾನಾಗಿಯಿರುತಿಪ್ಪ ||೧೫||

ನಾರಾಯಣನು ಪುರುಷರೂಪದಿ
ನಾರ ಅಯಣಿಯು ಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪದಿ
ಬೇರೆಯಲ್ಲವು ತಾನೆ ಈ ವಿಧ ಎರಡುರೂಪದಲಿ
ತೋರುತಿಪ್ಪನು ಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪವೆ
ಚಾರುತರ ಸಿರಿವತ್ಸನಾಮದಿ
ಸೇರಿಯಿಪ್ಪನು ಪುರುಷರೂಪದಿ ವಕ್ಷೋಮಂದಿರದಿ ||೧೬||

ಲಕುಮಿದೇವಿಗೆಬಿಂಬವೆನಿಪುದು
ಸಕಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗಣದಲಿಪ್ಪುದು
ವ್ಯಕುತವಾಗಿದುದಾದಿಕಾಲದಿ ಮುಕುತಿ ಸೇರಿದರು
ವಿಕಲವಾಗದು ಯೆಂದಿಗಾದರು
ನಿಖಿಳಜಗದಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಪ್ಪುದು
ಲಕುಮಿರಮಣಿಯ ಲಶ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸೃಜಿಪ ತಾನೆಲ್ಲ ||೧೭||

ಪುರುಷಜೀವರ ಹೃದಯದಲಿ ತಾ
ಪುರುಷರೂಪದಿ ಬಿಂಬನೆನಿಸುವ
ಇರುವ ಸರ್ವದ ಪ್ರಳಯದಲಿಸಹ ಬಿಡನು ತ್ರಿವಿಧರನು
ಕರೆಸುತಿಪ್ಪನು ಜೀವನಾಮದಿ
ಬೆರೆತು ಕರ್ಮವಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ
ನಿರುತಜೀವರ ಕರ್ಮರಾಶಿಗೆ ಗುರಿಯಮಾಡುವನು ||೧೮||

ಮೂಲನಾರಾಯಣನು ತಾ ಬಲು
ಲೀಲೆಮಾಡುವ ನೆವದಿ ತಾನೆ ವಿ-
ಶಾಲಗುಣಗಣ-ಸಾಂಶ-ಜ್ಞಾನಾನಂದ -ಶುಭಕಾಯ
ಬಾಲರೂಪವ ಧರಿಸಿ ವಟದೆಲೆ
ಆಲಯದಿ ಶಿರ್-ಭೂಮಿ–ದುರ್ಗೆರ-
ಲೋಲನಾದಾಮಧುಮನಾಭನೆ ವ್ಯಕುತ ತಾನಾದ ||೧೯||

ನಾನಾವಿಧದವತಾರಗಳಿಗೆ ನಿ-
ದಾನ ಬೀಜವುಯೆನಿಸುತಿಪ್ಪೊದು
ಮೀನ-ಕೂರ್ಮ-ವರಾಹ ಮ್ದಲೂ ಸ್ವಾಂಶಕಳೆರೂಪ
ತಾನೆ ಸಕಲಕೆ ಮೂಲಕಾರಣ
ತಾನೆ ತನ್ನಯ ರೂಪ ಸಮುದಯ
ತಾನೆ ತನ್ನಲಿಯಿಡುವ ಪ್ರಲಯದನೇಕನ್ನಿಸುವನು ||೨೦||

ರಾಮರ‍್ರ‍್ರೂಪವನಂತಯಿಪ್ಪದು
ವಾಮನಾದಿಯನಂತ ಕೃಷ್ಣರು
ಸೀಮವಿಲ್ಲದೆ ರೂಪಸಂತತಿ ಬೇರೆ ರೋರುವುದು
ಹೇಮನಿರ್ಮಿತ ಮೂರ್ತಿಗೊಪ್ಪುವ
ಚಾಮಿಕರಮಯಚಾರುಭೂಷಣ-
ಸ್ತೋಮ ನೋಡುವ ಜನರ ಸಂಘಕೆ ಬೇರೆತೋರ್ಪಂತೆ ||೨೧||

ಅಂಶಿಯಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಐಕ್ಯವು
ಅಂಶ ಸಮುಹವು ಎಯ್ದುತೋರ್ಪುದು
ಸಂಶಯೇನಿದರಲ್ಲಿ ತೆನೆಯೊಳು ಕಾಳ್ಗಳಿದ್ದಂತೆ
ಭ್ರಂಶರಾಗದೆ ಸುಮತಗಳು ಪ್ರ-
ಸಂಶಮಾಳ್ಪ ಸುಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ ನಿ-
ಸ್ಸಂಶಯಾತ್ಮಕರಾಗಿ ಮನದೃಢ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದು ||೨೨||

ಬಿಂಬಹರಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಜೀವರು
ಬಿಂಬನೇ ತಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ
ಇಂಬುಯೆನಿಪ ಸ್ವರೂಪದೇಹೋಪಾಧಿಯೆನಿಸುವುದು
ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಭಾವ ತಿಳಿಯದೆ
ಶುಂಭರಾದರು ದ್ವಿಜರು ಕೆಲವರು
ಗುಂಭವಾಗಿದರ್ಥಯಿರುವುದು ಪರಮಗೋಪಿತವು ||೨೩||

ಸತ್ಯವಾಗಿಹ ಆತ್ಮರೂಪವ
ನಿತ್ಯವಾದೌಪಾಧಿಯೆನಿಪುದು
ವ್ಯತ್ಯವುಯೇನಿಲ್ಲ ನೋಡಲು ಗೊತ್ತು ತಿಳೀಯದೆಲೆ
ವ್ಯತ್ಯಯಾರ್ಥವ ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸದೆ
ಸತ್ಯವಾದುದು ತಿಳಿಯಾಲಾ ಹರಿ
ಭೃತ್ಯರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಪರಸುಖವೆಯ್ದಿ ಮೋದಿಪನು ||೨೪||

ಅಂತರಾತ್ಮನು ಸಕಲಜೀವರ
ಅಂತರಂಗ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಿ
ನಿಂತು ತಾ ಸರ್ವಾಂಗವ್ಯಾಪಕನಾಗಿಯಿರುತಿಪ್ಪ
ಸಂತತದಿ ತಾ ನಂದರೂಪನ-
ನಂತ ಜೀವಸ್ವರೂಪಬಹಿರದಿ
ನಿಂತು ಸದ್ವಿಜ್ಞಾನರೂಪದಿ ಆತ್ಮಯೆನಿಸಿಪ್ಪ ||೨೫||

ಈತನಂತಾನಂತರೂಪದಿ
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ದಾಸಜನರಿಗೆ
ನೀತಫಲಗಳ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ತಾನೆ ಕೊಡುತಿಹನು
ಜಾತ ಸೂರ್ಯಾನಂತನಿಭ ನಿಜ-
ಜ್ಯೋತಿಮಯ ಸತ್ತೇಜೋಮೂರುತಿ
ದಾತಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನು ತಾನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||೨೬||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridanu kELuvudu

paramakaruNAkaranu lOkake
caraNasEvakarAda janarige
surarataruvadante kAmita niruta koDutippa
SaraNu pokkeno duHKamayaBava
araNadATisu SrIGra ninnaya
caraNayugadali ennaniTTu sahalo guruvarane ||1||

initu bAlana vAkya lAlisi
munikulOttamanAda yativara
matimatAnvaranAda bAlana nODi santasadi
manadi yOcisi saptavatsara
tanayagAgalu muMji mADisi
vinayadindASramava koTTU vyAsamuniyenda ||2||

munde tA brahmaNyayativara
pondi tA SrIpAdarAyara
munde bAlanu nimma sannidhiyalliralenda
madhvamatavuddarisalOsuga
banda bAlana tatvatiLIdU
Candadali tA vidyepELida vEdyamatige ||3||

mUlamUvattELu granthada
jAlaTIkATippaNIsaha
pELi tA SrIpAdarAjaru dhanyarenisidaru
SIlagurubrahmaNyatIrtharu
kAlaladali vaikunTha lOkava
SIlamanadali hariya smarisuta tAve pondidaru ||4||

andu gurugaLa Candadindali
ondu vRUndAvanadi pUjisi
banda BUsuratatige BOjana kanaka dakShiNeya
Candadidaliyittu dinadina
indirESana Bajisutali tA-
nandu gurugaLa prItipaDisida vyAsamunirAya ||5||

muLLabAgila maThada madhyadi
oLLemuttina citradAsana-
dalli tA kuLItirdu SiShyara tatige nityadali
KullamAygaLa matavicArava
suLLumADida madhvaSAstraga-
Lella BOdisi hariye sarvOttamanu nijavenda ||6||

EkonArayaNane layadala-
nEka jIvara tanna jaTharadi
EkaBAgadaliTTu lakumiya BujagaLAntaradi
SrIkaranu tA SUnyanAmadi
EkarUpava pondugoLisuta
SrIkarAtmakavaTada patradi yOganidriyanu ||7||

mADutiralAkAlakaMBraNi
pADijayajavendu stavanava
mADi BOdisi sRuShTikAlavu prAptavAgihado
nODi jIvara udaradiruvara
mADi BAgava mUrumuShTiya
oDeya tAnE sRuShTimADida sr^RujyajIvarana ||8||

AdinArAyaNane mUlanu
vEdagamyAnantanAmaka
AdanAtanu aMSirUpanu viSvatOmuKanu
pAdahastAdyavayangaLu
vEdarASige nilukalAravu
vEdamAniyu lakumi tiLiyaLu tiLiva sarvaj~ja ||9||

viSvatOmuKa cakShu karNanu
viSvatOdaranABi kukShanu
viSvatOkaTi Uru jAnU janGayuga gulPa
viSvatOmaya pAdavArija
viSvatAMguli rAjinaKagaLu
viSvakAyanu viSvadoLagiha viSva viSvESa ||10||

padapANiyu javanapiDivanu
opita SRuti kaNkELinODvanu
aparamahamana Siriyu ariyaLu surara pADEnu
japisi kANuvenendu lakumiyu
aparimita tA rUpadharisI
tapisis guNagaLa rASiyoLu tAnondu tiLililla ||11||

andupOgiha lakumirUpaga-
LindigU baralilla kAraNa-
Candadindali vEdapELvedananta mahimendu
onderUpadi halavurUpavu
ondeguNadoLanantaguNagaLu
endigAdaru pondiyippavanutakAladali ||12||

pUrNavenipavu guNagaNangaLu
pUrNavenipavu avayavangaLu
pUrNavenipavu rUpakarmagalAvakAladali
pUrNanagumuKa kanThahRudayanu
pUrNajAnu sukakSha kukShanu
pUrNakaTi taTi nABi Uru jAnu janGagaLu ||13||

pUrNagulPa supAdapadumavu
pUrNavAdaMguliya saMGavu
pUrNa-naKa-dhvaja-vajra-cakra-suSanKa rEKegaLu
pUrNavAdudu aMSirUpavu
pUrNavAdudu aMSarUpavu
pUrNavAgihavella jIvara biMbarUpagaLu ||14||

puruSha strIyaLuyeMba BEdadi
eraDu rUpagaLuntu Itage
puruShanAmaka nandamaya balaBAga tAnenipa
karesuvenu vij~jAnamaya tA-
narasiyenisuta vAmaBAgadi
iruve kAraNa svaramaNanu tAnAgiyirutippa ||15||

nArAyaNanu puruSharUpadi
nAra ayaNiyu strIya rUpadi
bEreyallavu tAne I vidha eraDurUpadali
tOrutippanu strIya rUpave
cArutara sirivatsanAmadi
sEriyippanu puruSharUpadi vakShOmandiradi ||16||

lakumidEvigebiMbavenipudu
sakala strIyara gaNadalippudu
vyakutavAgidudAdikAladi mukuti sEridaru
vikalavAgadu yendigAdaru
niKiLajagadali vyApisippudu
lakumiramaNiya laSShyavillade sRujipa tAnella ||17||

puruShajIvara hRudayadali tA
puruSharUpadi biMbanenisuva
iruva sarvada praLayadalisaha biDanu trividharanu
karesutippanu jIvanAmadi
beretu karmavamADi mADisi
nirutajIvara karmarASige guriyamADuvanu ||18||

mUlanArAyaNanu tA balu
lIlemADuva nevadi tAne vi-
SAlaguNagaNa-sAMSa-j~jAnAnanMda -SuBakAya
bAlarUpava dharisi vaTadele
Alayadi Sir-BUmi–durgera-
lOlanAdAmadhumanABane vyakuta tAnAda ||19||

nAnAvidhadavatAragaLige ni-
dAna bIjavuyenisutippodu
mIna-kUrma-varAha mdalU svAMSakaLerUpa
tAne sakalake mUlakAraNa
tAne tannaya rUpa samudaya
tAne tannaliyiDuva pralayadanEkannisuvanu ||20||

rAmar^r^rUpavanantayippadu
vAmanAdiyananta kRuShNaru
sImavillade rUpasantati bEre rOruvudu
hEmanirmita mUrtigoppuva
cAmikaramayacAruBUShaNa-
stOma nODuva janara sanGake bEretOrpante ||21||

aMSiyali saMSlESha aikyavu
aMSa samuhavu eydutOrpudu
saMSayEnidaralli teneyoLu kALgaLiddaMte
BraMSarAgade sumatagaLu pra-
saMSamALpa suSAstradali ni-
ssaMSayAtmakarAgi manadRuDha mADi nODuvudu ||22||

biMbahari pratibiMbajIvaru
biMbanE tA mUla kAraNa
iMbuyenipa svarUpadEhOpAdhiyenisuvudu
eMba vAkyada BAva tiLiyade
SuMBarAdaru dvijaru kelavaru
guMBavAgidarthayiruvudu paramagOpitavu ||23||

satyavAgiha AtmarUpava
nityavAdaupAdhiyenipudu
vyatyavuyEnilla nODalu gottu tiLIyadele
vyatyayArthava mADi keDisade
satyavAdudu tiLiyAlA hari
BRutyarAgraNiyAgi parasuKaveydi mOdipanu ||24||

antarAtmanu sakalajIvara
antaraMga svarUpa dEhadi
nintu tA sarvAMgavyApakanAgiyirutippa
santatadi tA naMdarUpana-
nanta jIvasvarUpabahiradi
nintu sadvij~jAnarUpadi Atmayenisippa ||25||

ItanantAnantarUpadi
prItipUrvaka dAsajanarige
nItaPalagaLa sarvavyApaka tAne koDutihanu
jAta sUryAnantaniBa nija-
jyOtimaya sattEjOmUruti
dAtagurujagannAthaviThalanu tAne paripUrNa ||26||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 03

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನ ಕೇಳುವುದು||

ಆನಮಿಪೆ ಗುರುರಾಯನಂಘ್ರಿಗೆ ಸಾನುರಾಗದಿ ಸರ್ವಕಾಲಕೆ
ದೀನಜರುದ್ಧಾರಿ ಜನರಘಹಾರಿ ಶುಭಕಾರಿ
ನೀನೆಯೆನುತಲಿ ದೀನನಾಗೀ ನಾನೆ ನಿನ್ನನು ಬೇದಿಕೊಂಬೆನೊ
ನೀನೆ ಪಾಲಿಸು ಪ್ರಭುವೆ ಸ್ವಶಿತ ಜನರಸುರತರುವೆ ||೧||

ಆ ಯುಗದಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಮಕ
ರಾಯನೀ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾ-
ರಾಯನಾಗ್ಯವತರಿಸಿ ದಶಮತಿಮತವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ
ತೋಯಜಾಂಬಕಲಕುಮಿಪತಿನಾ-
ರಾಯಣನೆ ತಾ ಸರ್ವರುತ್ತಮ
ತೋಯಜಾಸನದಿವಿಜರೆಲ್ಲರು ಹರಿಗೆ ಸೇವಕರೂ ||೨||

ಇನಿತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ತೆಗೆದೂ
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಭಜಿಸುವ
ಜನರ ಸಂತತಿಗರುದಿ ಮುಕುತಿಯ ಪಥವ ತೋರಿಸಿದ
ಮುನುಕುಲೋತ್ತಮ ಯತಿಶಿರೋಮಣೀ
ಕನಕದಾಸನ ಪ್ರಿಯನು ಸಂಯಮಿ-
ಗಣಕೆ ರಾಜನು ಯದುವರೇಶನ ಭಜಿಸಿ ತಾ ಮೆರೆದ ||೩||

ಈತ ಪುಟ್ಟಿದ ಚರ್ಯವರುಹುವೆ
ಭೂತಳದೊಳಾಶ್ಚರ್ಯವೆಂದಿಗು
ಭೂತ ಭಾವಿ ಪ್ರವರ್ತಕಾಲದಲಿಲ್ಲ ನರರೊಳಗೆ
ಜಾತನಾದರು ಜನವಿಲಕ್ಷಣ
ವೀತದೋಷ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮನು
ಖ್ಯಾತನಾದನು ಜಗದಿ ಸರ್ವದ ಜನನ ಮೊದಲಾಗಿ ||೪||

ದಕ್ಷಿಣದಿ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಿ
ದಕ್ಷನೆನಿಸಿದ ದೇಶಮುಖರಲಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯಕನೆನಿಸಿ ಲೋಕದಿ ಖ್ಯಾತನಾಗಿಪ್ಪ
ಯಕ್ಷನಾಥನ ಧನದಿ ತಾನೂ
ಲಕ್ಷಿಕರಿಸನು ಯೆನಿಪನಾತಗೆ
ಲಕ್ಷಣಾಂಕಿತಳಾದ ಜಯವತಿಯೆಂಬ ಸತಿಯುಯುಯುಂಟು ||೫||

ಜಲಜ ಜಯಿಸುವ ವದನ ನೈದಲಿ
ಗೆಲುವ ನಿರ್ಮಲ ನಯನಯುಗಳವು
ಲಲಿತ ಚಂಪಕನಾಸ ದರ್ಪಣಕದಪು ಶುಭಕರಣ
ಚಲುವದಾಡಿಯ ರದನ ಪಂಕ್ತಿಯು
ಕಲಿತರಕ್ತಾಧರದಿ ಮಿನುಗುತ
ಚಲಿಪಮಂದಸ್ಮಿತದಿ ಶೋಭಿಪ ಚುಬುಕ ರಾಜಿಪುದು ||೬||

ಕಂಬು ಪೋಲುವ ಕಂಠದೇಶವು
ಕುಂಭಿ ಶುಂಡ ಸಮಾನ ಬಾಹೂ
ಅಂಬುಜೋಪಮ ಹಸ್ತಯುಗಳವು ಕಾಂಚನಾಭರಣ
ರಂಭೆಯುಳ ಕುಚಯುಗಳ ಸುಂದರ
ಕುಂಭ ಪೋಲ್ವವು ಉದರದೇಶವು
ರಂಭಪರಣ ಸುರೋಮರಾಜಿತ ಮೂರು ವಳಿಯುಪ್ಪೆ ||೭||

ಗುಂಭನಾಭಿಯ ಸುಳಿಯು ಸುರನದಿ
ಯಂಬುಸುಳಿಯಂದದಲಿ ನಾರಿ ನಿ-
ತಮ್ಬಪುಲಿನವು ಕದಲಿಊರು ಜಾನುಕನ್ನಡಿಯು
ಶಂಬರಾರಿಯ ತೂಣ ಜಂಘಯು
ಅಂಬುಜೋಪಮಚರಣ ಪುತ್ಥಳಿ-
ದೊಂಬೆಯಂದದಿ ಸಕಲಭೂಷಣದಿಂದಲೊಪ್ಪಿದಳು ||೮||

ಶಿರಿಯೋ ಭಾಗ್ಯದಿ ಚಲ್ವಿನಿಂದ-
ಪ್ಸರಯೋ ರೂಪದಿ ರತಿಯೊ ಕ್ಷಮದಲಿ
ಧರೆಯೊ ದಯದಲಿ ನಿರುತ ವರಮುನಿಸತಿಯೊ ಪೇಳ್ವೆರ್ಗೆ
ಅರಿಯದಂತಾ ನಾರಿ ಶಿರೋಮಣಿ
ಪಿರಿಯ ಶಿರಿಗುಣರೂಪದಿಂದಲಿ
ಮೆರೆಯುತಿಪ್ಪಳು ರಾಜಸದನದಿ ಲಕುಮಿ ತೆರೆದಂತೆ ||೯||

ದೇಶಪತಿಯತಿವೃದ್ಧನಾತಗೆ
ಕೂಸುಯಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಯೋಚಿಸೆ
ದೇಶತಿರುಗುತ ಬಂದನಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮುನಿರಾಯ
ವಾಸಗೈಸಲು ತನ್ನ ಮನಿಯಲಿ
ಮಾಸನಾಲಕರಲ್ಲಿ ಯತಿವರ-
ಈಶ ಸೇವೆಯಮಾಡಿ ತಾನಾ ಮುನಿಯ ಬೆಸಗೊಂಡ ||೧೦||

ಎನಗೆ ಸುತ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲವೊ
ಜನುಮಸಾರ್ಥಕವಾಗೊ ಬಗೆಯೂ
ಎನಗೆ ತೋರದು ನೀವೆ ಯೋಚಿಸಿ ಸುತನ ನೀಡುವುದು
ಎನಲು ನರವರ ವಚನಲಾಲಿಲಿ
ಮುನಿಕುಲೋತ್ತಮ ನುಡಿದ ನರವರ!
ನಿನಗೆ ಸಂತತಿಯುಂಟು ಕೃಷ್ಣನ ಭಜಿಸು ಸತಿಸಹಿತ ||೧೧||

ಎಂದು ಮುನಿವರ ಚಂದದಿಂದಲಿ
ಒಂದು ಫಲವಭಿ ಮಂತ್ರಿಸಿತ್ತೂ
ಮುಂದಿನೀದಿನಕೊಬ್ಬ ತನಯನು ನಿನಗೆ ಪುಟ್ಟುವನು
ತಂದು ನೀವಾಸುತನ ನಮಗೇ
ಪೊಡಿಸುವದೂ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೂ
ಕಂದನಾಗುವ ನಿಜವು ವಚನವು ಕೇಳೋ ನರಪತಿಯೆ ||೧೨||

ಯಾದವೇಶನ ಭಜನೆ ಗರ್ಹನು
ಆದ ಬಾಲಕ ಗರ್ಭದಿರುವನು
ಆದರಿಸಿ ಪರಿಪಾಲಿಸೂವದು ನಮ್ಮದಾಗಮನ
ವಾದನಂತರ ನಿನ್ನ ಸದನದಿ
ಹಾದಿ ನೋಡುತ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು
ಸಾಹಿಸೂವೆವುಯೆಂದು ಯತಿವರ ನುಡಿದು ತಾ ನಡೆದ ||೧೩||

ಪೋಗಲಾ ಯತಿನಾಥ ಮುಂದಕೆ
ಆಗಲಾತನ ಸತಿಯು ಗರ್ಭವ
ಜಾಗು ಮಾಡದೆ ಧರಿಸಿ ಮೆರೆದಳು ಆಯತಾಂಬಕೆಯು
ನಾಗರೀಯರ ಸತಿಯರೆಲ್ಲರು
ಆಗ ಸಂತಸದಿಂದ ನೆರೆದರು
ಬ್ಯಾಗ ರಾಜನ ರಾಣಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದುದಾಶ್ಚರ್ಯ ||೧೪||

ಸಣ್ನ ನಡು ತಾ ಬೆಳೆಯೆ ತ್ರಿವಳಿಯು
ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೇ ಕಾಣದಾಗಲು
ನುಣ್ಣಗೇ ಮೊಗವರಿಯೆ ಚೂಚುಕವೆರಡು ಕಪ್ಪಾಗೆ
ತಿಣ್ನ ಪಚ್ಚಳ ಬೆಳೆಯೆ ಗಮನವು
ಸಣ್ಣದಾಗಲು ಬಿಳುಪು ಒಡೆಯೇ
ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ಬಿನ ಮಿಂಚು ಬೆಳೆಯಲು ಗರ್ಭಲಾಂಛನವು ||೧೫||

ಬಿಳಿಯ ತಾವರೆಯೊಳಗೆಯಿರುತಿಹ
ಅಲಿಯ ಸಮುದಾಯವೇನೋ ಆಗಸ
ದೊಳಗೆ ದಿನದಿನ ಬೆಳೆಯೋ ಚಂದ್ರನ ಕಳೆಯೊಕನಕಾದ್ರಿ
ಯೊಳಗೆ ರಾಜಿಪ ಅಂಬುಧರತೆರ
ಪೊಳೆವ ಕಾಂತಿಯ ಚಲ್ವಿನಾನನ-
ದೊಳಗೆ ಮಿರುಗುವ ಗುರುಳುಗಳೊ ಸಲೆನಡುವಿನೋಳ್ತಾನೆ ||೧೬||

ಪೊಳೆವ ಗರ್ಭವಿದೇನೊ ಕುಚಯುಗ
ತೊಳಪು ಚೂಚುಕ ಕಪ್ಪಿನಿಂದಲಿ
ಪೊಳೆಯುತಿರ್ದಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಮಾಡಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ
ತಳಿರುಪೋಲುವ ಅಡಿಗಳಿಂದಲಿ
ಚಹಲುವಕದಳೀ ಊರುಯುಗದೀ
ಬಲಕಿ ಬಾಗುತ ನಡೆಯೊ ಲಲನೆಯೊ ನಡಿಗೆ ಶೋಭಿಪದು ||೧೭||

ಚಂದ್ರಮುಖಿಯಳ ಜಠರಮೆಂಬಾ
ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಮಣೀಯ ಮಧ್ಯದಿ
ಚಂದ್ರನಂದದಿ ಸಕಲಲೋಕನಂದಕರವಾದ
ಚಂದ್ರಬಿಂಬವ ಜೈಪ ಶಿಶು ತಾ
ಇಂದ್ರನಂದದಿ ಗರ್ಭದಿರಲೂ
ಸಾಂದ್ರತನುರುಚಿಯಿಂದಲೊಪ್ಪುತ ಮೆರೆದಳಾ ಜನನೀ ||೧೮||

ಕಾಂಚನಾಂಗಿಯ ಗರ್ಭಧಾರಣ
ಲಾಂಛನೀ ಪರಿ ನೋದಿ ನೃಪ ರೋ-
ಮಾಂಚನಾಂಕಿತ ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಭೂಮಿ ದಿವಿಜರಿಗೆ
ವಾಂಛಿತಾರ್ಥವನಿತ್ತು ಮನದಲಿ
ಚಂಚಲಿಲ್ಲದೆ ನಾರಿಮಣಿಗೇ
ಪಂಚಮಾಸಕೆ ಕುಸುಮಮುಡಿಸೀ ಮಾಡ್ದ ಸೀಮಂತ ||೧೯||

ನಾರಿಗಾಗಲು ಬಯಕೆ ಪರಿಪರಿ
ಆರುತಿಂಗಳು ಪೋಗುತಿರಲೂ
ದೂರ ದೇಶದಲಿಂದಲಾಗಲೆ ಬಂದ ಮುನಿರಾಯ
ವಾರಿಜಾಕ್ಷಿಯು ಯತಿಯ ಪಾದಕೆ
ಸಾರಿನಮನವಮಾಡೆ ಗುರುವರ
ಧೀರತನಯನ ಬ್ಯಾಗ ನೀ ಪಡಿಯೆಂದು ಹರಸಿದನು ||೨೦||

ಬಾಲೆಬರಿರೊಳಗಿಪ್ಪ ಶಿಶು ಗೋ-
ಪಾಲಪದಯುಗ ಭಕ್ತನವನಿಗೆ
ಪಾಲಕಾಗಿಹ ಹರಿಯ ಮಜ್ಜನಮಾಡಿ ನಿತ್ಯದಲಿ
ಪಾಲಿನಿಂದಲಿ ಗರ್ಭದಲೆ ತಾ
ಬಾಲಗೀಪರಿ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತೂ
ಪಾಲಿಸೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು ನಿಂತರಾಗಲ್ಲೇ ||೨೧||

ಬಳಿಕ ಬರಲಾಪ್ರಸವಕಾಲದಿ
ಪೊಳೆವ ಮಿಸುಣಿಯ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೇ
ತೊಳಪು ಸುಂದರ ಬೊಬೆಯಂದದಿ ಶಿಶುವು ಕಣ್ಗೊಪ್ಪೆ
ಕಳೆಗಳಿಂದಲಿ ನಭದಿ ದಿನದಿನ
ಬೆಳೆವ ಚಂದ್ರನೊ ಎನಿಪ ಬಾಲಕ
ಬೆಳಗುತೋರಿದ ಸೂತಿಕಾಗೃಹದೊಳಗೆ ತಾ ಜನಿಸೀ ||೨೨||

ಅಂಬುಜಾಪ್ತನು ತಾನೆಯಿಳದೀ
ಕುಂಭಿಣೀಯಲಿ ಬಂದನೇನೋ
ತುಂಬಿಸೂಸುವ ತೇಜದಿಂದಲಿ ಬಾಲ ಶೋಭಿಸಿದ
ಸಂಭ್ರಮಾಯಿತು ಮುನಿಗೆ ಹರಿಪ್ರತಿ-
ಬಿಂಬನಾಗಿಹ ಬಾಲರೂಪವ-
ನಂಬಕದ್ವಯದಿಂದ ನೋಡೀ ಹರುಷಪುಲಕಾಂಕ ||೨೩||

ಆಗ ಯತಿವರ ಬಂದು ಶಿಶುವಿನ
ಬೇಗ ತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಡೆದನು
ಸಾಗರೋದ್ಭವ ಸುಧೆಯು ಕಲಶವ ಗರುಡನೊಯ್ದಂತೆ
ಜಾಗುಮಾಡದೆ ಮುನಿಪ ತಾನನು
ರಾಗದಿಂದಲಿ ಶಿಶುವಿನೀಪರಿ
ತೂಗಿ ಲಾಲಿಸಿ ಪಾಲುಬೆಣ್ಣೆಯ ತಾನೆ ನೀಡುತಲಿ ||೨೪||

ಇಂದು ತೆರದಲಿ ಬಾಲ ಕಳೆಗಳ
ಹೊಂದಿ ದಿನದಿನ ವೃದ್ಧಿಯೆಯ್ದಿದ
ಕಂದರಂದದಿ ಹಟಗಳಿಲಲ್ಲವೊ ಮೂರ್ಖತನವಿಲ್ಲಾ
ಮಂದಮತಿ ತಾನಲ್ಲ ಬುಧವರ
ವೃಂದವಂದಿತ ಪಾದಪಂಕಜ
ದಿಮ್ದ ಶೋಭಿತನಾಗಿ ಮಠದಲಿ ಪೊಂದಿಯಿರುತಿಪ್ಪ ||೨೫||

ಪೊಳೆವ ಪಲ್ಗಳು ಬಾಯಲೊಪ್ಪಿಗೆ
ತೊಳಪು ನಗೆಪುಖ ಸೊಬಗು ಸೂಸುವ
ಹೊಳೆವ ಕಂಗಳು ನುಣುಪುಪಣೆ ಮುಂಗುರುಳು ತಾ ಹೊಳೆಯೆ
ಸುಳೀಯನಾಭಿಯು ಉದರವಳಿತ್ರಯ
ಎಳೆಯ ಶಂಕರಿ ತೋಳು ಯುಗಳವು
ಜೋಲಿದಂಬೇಗಾಲು ನಡಿಗೆಯ ಸೊಗಸು ಶೋಭಿಪದೂ ||೨೬||

ಧೂಳೀಸೋಕಲು ಸುಂದರಾಂಗವು
ನೀಲ ಮೇಘದ ತೆರನೆ ತೋರ್ಪದು
ನೀಳಮಾರ್ಗದಿ ನಲಿದು ನಡೆವನು ಬೀಳುತೇಳುತಲಿ
ತಿಳಿಯದತಿಸಂತೋಷವಾರಿಧಿ
ಯೊಳಗೆ ಸಂತತ ಮುನಿಪ ಮುಳುಗಿದ
ಪೇಳೆಲೆನವಶವಲ್ಲ ಬಾಲನ ಲೀಲೆ ಸುಖಮಾಲೆ ||೨೭||

ಬಾಲೆ ಲೀಲೆಯ ನೋದಿ ಹಿಗುಉವ
ಲಾಲನೆಯ ತಾ ಮಾಡಿ ಪಾಡುವ
ಲೋಲಕುಂತಲ ಮುಖವ ಚಿಂಬಿಪ ಗೋಪಿಯಂದದಲಿ
ಪಾಲಸಾಗರ ಶಯನ ಪದಯುಗ
ಲೋಲಬಾಲಕ ಎನಗೆ ದೊರೆಗನು
ಪೇಳಲೇನಿಹದೆನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೆ ಫಲಿಸಿಹುದೋ ||೨೮||

ಆಡುತಿಹನೆಳೆ ಮಕ್ಕಳೊಡನೇ
ಮಾಡುತಿಹ ತಾನೊಮ್ಮೆ ಲೀಲೆಯ
ನೋಡುತಿಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳುತಲಿ ಬಾಲರಾಟವನೂ
ಕೂಡೆ ಮನಿಮನಿ ತಿರುಗತಿಪ್ಪನು
ರೂಢಿಜನರನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ
ಗಾಡಿಕಾರನು ಕೃಷ್ಣತೆರದಲಿ ಲೀಲೆಮಾಡಿದನು ||೨೯||

ಪಾಡುವಂ ಜನರನ್ನು ಪರಿಪರಿ
ನೋಡುವಂ ಥರಥರದಿ ಹಾಸ್ಯವ
ಮಾಡುವಂ ತಾನರ್ಥಿಸುತಲವರೊಡನೆ ಇರುತಿಪ್ಪ
ಕ್ರೀಡಿಸುತಲಾಪುರದ ಬಾಲರ
ಮೂಢಬಾಲನ ತೆರದಿ ತೋರಿದ ಗೂಢಬಾಲಕನೂ ||೩೦||

ಪಿಂತೆ ನಾರದಮುನಿಯ ವಚನವ
ಚಿಂತಿಸೀಪರಿ ತನ್ನ ಮನದಲಿ
ಕಂತುಜನಕನ ಸರ್ವಕಾಲದಿ ನೋಡಿ ನಲಿತಿಪ್ಪ
ಅಂತರಂಗದಿ ಶಿರಿಯ ರಮಣನ
ಇಂತು ಭಜನೆಯಗೈದು ಬಾಲಕ
ಅಂತುತಿಳಿಸದೆ ತಾನೆ ಪ್ರಾಕೃತರಂತೆಯಿರುತಿಪ್ಪ ||೩೧||

ಪೋತಗಾಯಿತು ಪಂಚವತ್ಸರ
ನೀತದೇಸರಿ ಧೂಳಿಯಕ್ಷರ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಬರೆದು ತೋರಲಿ ಬಾಲ ತಾ ನುಡಿದ
ತಾನ ಎನಯ ಮಾತು ಕೇಳೆಲೊ
ಧಾತನಾಂಡಕೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು ತಾನೆ ಪೂರ್ಣನು ಸರ್ವರುತ್ತಮನು ||೩೨||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridana kELuvudu||

Anamipe gururAyananGrige
sAnurAgadi sarvakAlake
dInajaruddhAri janaraGahAri SuBakAri
nIneyenutali dInanAgI
nAne ninnanu bEdikoMbeno
nIne pAlisu praBuve svaSita janarasurataruve ||1||

A yugadi prahlAdanAmaka
rAyanI yugadalli vyAsA-
rAyanAgyavatarisi daSamatimatava sthApisida
tOyajAMbakalakumipatinA-
rAyaNane tA sarvaruttama
tOyajAsanadivijarellaru harige sEvakarU ||2||

initu SAstrada sAra tegedU
vinayadindali tanna Bajisuva
janara santatigarudi mukutiya pathava tOrisida
munukulOttama yatiSirOmaNI
kanakadAsana priyanu saMyami-
gaNake rAjanu yaduvarESana Bajisi tA mereda ||3||

Ita puTTida caryavaruhuve
BUtaLadoLAScaryavendigu
BUta BAvi pravartakAladalilla nararoLage
jAtanAdaru janavilakShaNa
vItadOSha viSESha mahimanu
KyAtanAdanu jagadi sarvada janana modalAgi ||4||

dakShiNadi bannUru grAmadi
dakShanenisida dESamuKarali
lakShminAyakanenisi lOkadi KyAtanAgippa
yakShanAthana dhanadi tAnU
lakShikarisanu yenipanAtage
lakShaNAMkitaLAda jayavatiyeMba satiyuyuyunTu ||5||

jalaja jayisuva vadana naidali
geluva nirmala nayanayugaLavu
lalita caMpakanAsa darpaNakadapu SuBakaraNa
caluvadADiya radana panktiyu
kalitaraktAdharadi minuguta
calipamaMdasmitadi SOBipa cubuka rAjipudu ||6||

kaMbu pOluva kanThadESavu
kuMBi SunDa samAna bAhU
aMbujOpama hastayugaLavu kAncanABaraNa
raMBeyuLa kucayugaLa suMdara
kuMBa pOlvavu udaradESavu
raMBaparaNa surOmarAjita mUru vaLiyuppe ||7||

guMBanABiya suLiyu suranadi
yaMbusuLiyandadali nAri ni-
tambapulinavu kadali^^Uru jAnukannaDiyu
SaMbarAriya tUNa janGayu
aMbujOpamacaraNa putthaLi-
doMbeyandadi sakalaBUShaNadiMdaloppidaLu ||8||

SiriyO BAgyadi calvininda-
psarayO rUpadi ratiyo kShamadali
dhareyo dayadali niruta varamunisatiyo pELverge
ariyadantA nAri SirOmaNi
piriya SiriguNarUpadindali
mereyutippaLu rAjasadanadi lakumi teredante ||9||

dESapatiyativRuddhanAtage
kUsuyillade bahaLa yOcise
dESatiruguta bandanA brahmaNyamunirAya
vAsagaisalu tanna maniyali
mAsanAlakaralli yativara-
ISa sEveyamADi tAnA muniya besagonDa ||10||

enage suta santAnavillavo
janumasArthakavAgo bageyU
enage tOradu nIve yOcisi sutana nIDuvudu
enalu naravara vacanalAlili
munikulOttama nuDida naravara!
ninage santatiyuMTu kRuShNana Bajisu satisahita ||11||

endu munivara candadindali
ondu PalavaBi mantrisittU
mundinIdinakobba tanayanu ninage puTTuvanu
tandu nIvAsutana namagE
poDisuvadU nimage mattU
kandanAguva nijavu vacanavu kELO narapatiye ||12||

yAdavESana Bajane garhanu
Ada bAlaka garBadiruvanu
Adarisi paripAlisUvadu nammadAgamana
vAdanantara ninna sadanadi
hAdi nODuta nAlku tingaLu
sAhisUvevuyendu yativara nuDidu tA naDeda ||13||

pOgalA yatinAtha mundake
AgalAtana satiyu garBava
jAgu mADade dharisi meredaLu AyatAMbakeyu
nAgarIyara satiyarellaru
Aga santasadinda neredaru
byAga rAjana rANi garBiNiyAdudAScarya ||14||

saNna naDu tA beLeye trivaLiyu
kaNNugaLigE kANadAgalu
nuNNagE mogavariye cUcukaveraDu kappAge
tiNna paccaLa beLeye gamanavu
saNNadAgalu biLupu oDeyE
kaNNu pUrbina mincu beLeyalu garBalAnCanavu ||15||

biLiya tAvareyoLageyirutiha
aliya samudAyavEnO Agasa
doLage dinadina beLeyO chandrana kaLeyokanakAdri
yoLage rAjipa aMbudharatera
poLeva kAntiya calvinAnana-
doLage miruguva guruLugaLo salenaDuvinOLtAne ||16||

poLeva garBavidEno kucayuga
toLapu cUcuka kappinindali
poLeyutirdaLu garBadhAraNemADi vanajAkShi
taLirupOluva aDigaLindali
cahaluvakadaLI UruyugadI
balaki bAguta naDeyo lalaneyo naDige SOBipadu ||17||

chandramuKiyaLa jaTharameMbA
chandrakAntada maNIya madhyadi
chandranandadi sakalalOkanandakaravAda
chandrabiMbava jaipa SiSu tA
indranandadi garBadiralU
sAndratanuruciyindalopputa meredaLA jananI ||18||

kAncanAngiya garBadhAraNa
lAnCanI pari nOdi nRupa rO-
mAncanAnkita haruShadindali BUmi divijarige
vAnCitArthavanittu manadali
cancalillade nArimaNigE
pancamAsake kusumamuDisI mADda sImaMta ||19||

nArigAgalu bayake paripari
ArutingaLu pOgutiralU
dUra dESadalindalAgale banda munirAya
vArijAkShiyu yatiya pAdake
sArinamanavamADe guruvara
dhIratanayana byAga nI paDiyendu harasidanu ||20||

bAlebariroLagippa SiSu gO-
pAlapadayuga Baktanavanige
pAlakAgiha hariya majjanamADi nityadali
pAlinindali garBadale tA
bAlagIpari j~jAnavittU
pAlisI brahmaNyatIrtharu nintarAgallE ||21||

baLika baralAprasavakAladi
poLeva misuNiya pAtreyoLagE
toLapu sundara bobeyaMdadi SiSuvu kaNgoppe
kaLegaLindali naBadi dinadina
beLeva candrano enipa bAlaka
beLagutOrida sUtikAgRuhadoLage tA janisI ||22||

aMbujAptanu tAneyiLadI
kuMBiNIyali baMdanEnO
tuMbisUsuva tEjadiMdali bAla SOBisida
saMBramAyitu munige hariprati-
biMbanAgiha bAlarUpava-
naMbakadvayadinda nODI haruShapulakAnka ||23||

Aga yativara baMdu SiSuvina
bEga tA svIkarisi naDedanu
sAgarOdBava sudheyu kalaSava garuDanoydaMte
jAgumADade munipa tAnanu
rAgadiMdali SiSuvinIpari
tUgi lAlisi pAlubeNNeya tAne nIDutali ||24||

indu teradali bAla kaLegaLa
hondi dinadina vRuddhiyeydida
kandarandadi haTagaLilallavo mUrKatanavillA
mandamati tAnalla budhavara
vRundavandita pAdapankaja
dimda SOBitanAgi maThadali pondiyirutippa ||25||

poLeva palgaLu bAyaloppige
toLapu nagepuKa sobagu sUsuva
hoLeva kangaLu nuNupupaNe munguruLu tA hoLeye
suLIyanABiyu udaravaLitraya
eLeya Sankari tOLu yugaLavu
jOlidaMbEgAlu naDigeya sogasu SOBipadU ||26||

dhULIsOkalu sundarAMgavu
nIla mEGada terane tOrpadu
nILamArgadi nalidu naDevanu bILutELutali
tiLiyadatisantOShavAridhi
yoLage santata munipa muLugida
pELelenavaSavalla bAlana lIle suKamAle ||27||

bAle lIleya nOdi higu^^uva
lAlaneya tA mADi pADuva
lOlakuntala muKava ciMbipa gOpiyandadali
pAlasAgara Sayana padayuga
lOlabAlaka enage doreganu
pELalEnihadenna puNyada Palave PalisihudO ||28||

ADutihaneLe makkaLoDanE
mADutiha tAnomme lIleya
nODutiha AScaryagoLutali bAlarATavanU
kUDe manimani tirugatippanu
rUDhijanaranu mOhagoLisuva
gADikAranu kRuShNateradali lIlemADidanu ||29||

pADuvaM janarannu paripari
nODuvaM tharatharadi hAsyava
mADuvaM tAnarthisutalavaroDane irutippa
krIDisutalApurada bAlara
mUDhabAlana teradi tOrida gUDhabAlakanU ||30||

pinte nAradamuniya vacanava
cintisIpari tanna manadali
kantujanakana sarvakAladi nODi nalitippa
antarangadi Siriya ramaNana
intu Bajaneyagaidu bAlaka
antutiLisade tAne prAkRutaranteyirutippa ||31||

pOtagAyitu pancavatsara
nItadEsari dhULiyakShara
prItiyindali baredu tOrali bAla tA nuDida
tAna enaya mAtu kELelo
dhAtanAnDake muKya gurujaga
nnAtha viThalanu tAne pUrNanu sarvaruttamanu ||32||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 02

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುಣಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕ್ತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು ||

ಆದಿಯುಗದಲಿ ಧರಣಿ ಮಾನಿನಿ
ಆದಿ ದೈತ್ಯರ ಭಾಧೆತಾಳದೆ
ವೇದನಂಘ್ರಿಯ ಸಾರ್ದು ತನ್ನಯ ವ್ಯಸನ ಪೇಳಿದಳು
ಆದಿಕವಿ ಚತುರಾಸ್ಯನೀಪರಿ
ಮೇದಿನೀ ಶ್ರಮವಚನ ಲಾಲಿಸಿ
ಬಧೆಪರಿಹರ ಮಾಳ್ಪೆನೆಂದೂ ನುಡಿದೂ ತಾ ನಡೆದ ||೧||

ಶ್ವೇತದಿವಿಯನು ಸಾರ್ದು ಲಕುಮಿಸ-
ಮೇತಹರಿಯನು ತುತಿಸಿ ಭೂಮಿಯ
ಭೀತಿ ತಾ ಪರಿಹರಸೊಗೋಸುಗ ಹರಿಯ ಬೆಸಗೊಂಡ
ನಾಥ! ದಿತಿಜರ ಭಾರವತಿಶಯ
ಘಾತಿಪರು ತಾವಾರೊ ತಿಳೀಯೆನು
ತಾತ! ನೀ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೀ ಭೀತಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ||೨||

ಪುರುಟ ಲೋಚನ ಸ್ವರ‍್ರ್ಣ ಕಶಿಪು
ಉರುಟು ದೈತ್ಯರು ಸರ್ವಜನರನ
ಚರಟ ಹಾರಿಸಿ ಸಕಲ ಲೋಕಕೆ ದುಃಖ ಕೊಡುತಿಹರು
ಉರುಟು ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಶಿರದಲಿ
ಕರವ ಸಂಪುಟ ಮಾಡಿ ಬೇಡುವೆ
ಜರಠ ದೈತ್ಯರ ತರಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಸುಖವ ನೀಡೆಂದೆ ||೩||

ಚರುತವನನ ವಚನ ಕೇಳೀ
ಚತುರ ಭುಜ ತಾನಾದ ಹರಿಯೂ
ಚತುರ ತನದಲಿ ನಾನೆ ಸಂಹರ ಮಾಳ್ಪೆ ಚತುರಾಸ್ಯ
ಧೃತದಿ ನಡೆಯಲೊ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಕೆ
ಯತನ ಮಾಡುವೆ ಶ್ರೀಘ್ರವಾಗಿ
ಜತನ ಮಾಡಲೊಯನ್ನ ವಚನವು ಎಂದಿಘುಸಿಯಲ್ಲ ||೪||

ತಾನೆ ಅವತರ ಮಾಡೊಗೋಸುಗ
ಏನು ನೆವನವಮಾಡಲೆಂದೂ
ನಾನಾ ಯೋಚನೆಮಾಡಿ ಯುಕುತಿಯ ತೆಗೆದ ಹರಿ ತಾನು
ಸಾನುರಾಗದಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ-
ಧೀನದೊಳಗಿರುತಿಪ್ಪ ವಿಷ್ವ-
ಕ್ಸೇನನಾಮಕ ವಾಯುಪುತ್ರನು ಶೇಷನವತಾರ ||೫||
ಎಂದಿಗಾದರು ನಿನ್ನೊಳಿಪ್ಪೆನು
ನಂದದಲೆ ನಾ ಪಂಚ ರೂಪದಿ
ಕುಂದದಲೆ ತಾ ಮಿನುಗುತಿಪ್ಪದು ಪ್ರಾಣನಾವೇಶ
ಪೊಂದಿ ಶೋಭಿತನಾಗಿ ಈ ಪುರ-
ದಿಂದ ಜಾಗ್ರತಿ ಭೂಮಿತಳಕೇ
ಇಂದು ನೀ ನುಡಿಯೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿ ನುಡಿದ ದೂತನಿಗೆ ||೬||

ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಲಿಸೊ ನಿನ್ನ ಶಿಭತಮ-
ಧಾಮಶಿರಿ ವೈಕುಂಠದಲಿ
ಆ ಮನೋಹರ ದೂತನೊಚನವ
ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎನಗೆ ನುಡಿದತಿ
ತಾಮಸಾತ್ಮಕ ದೈತ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸು ಪೋಗೆಂದ ||೭||

ಎನ್ನ ಶಾಪದಲಿಂದ ನೀ ತ್ವರ
ಮುನ್ನ ಪುಟ್ಟೆಲೊ ದೈತ್ಯರಾಗ್ರಣಿ
ಸ್ವಾನ್ನ ಕಶಿಪುನ ಧರ್ಮಸತಿಯಲ ಜಠರ ಮಂದಿರದಿ
ನಿನ್ನಗೋಸುಗ ನಾನೆ ನರಮೃಗ
ಘನ್ನ ರೂಪ ತಾಳಿ ಅಸುರನ
ಚೆನ್ನವಾಗೀ ಲೋಕದೀ ಕೀರ್ತಿ ನಿನಗಿಪ್ಪೆ ||೮||

ಅಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ನುಡಿಯ ಮನಕೇ
ಗತ್ಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಮೊದಲೇ
ಬಂದು ಜನಿಸಿದನಸುರ ನಿಸತಿಯುದರದೇಶದಲಿ
ತಂದೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನಯ
ಕಂದನನು ತಾ ಊರು ದೇಶದಿ
ತಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಕೇಳ್ದ ಸುರರೊಳಗಾವನುತ್ತಮನು ||೯||

ವಾರಿಚಾಸನ ವಿಷ್ಣು ಪಶುಪತಿ
ಮೂರು ಜನರೊಳಗಾವನುತ್ತಮ
ಧೀರ ನೀ ಪೇಳೆನಗೆಯೆನುತಲಿ ತಾನೆ ಬೆಸಗೊಂಡ
ಸೂರಿ ತಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನುಡಿದನು
ನಾರ ಆಯನನ ಉಳಿದು ಸುರರೊಳು
ಆರು ಉತ್ತಮರಿಲ್ಲವೆಂದಿಗು ಹರಿಯೆ ಉತ್ತಮನು ||೧೦||

ಸರ್ವಗುಣ ಗನ ಪೂರ‍್ನ ಸರ್ವಗ
ಸರ್ವಪಾಲಕ ದೇವ ಸರ್ವಗ
ಸರ್ವತಂತರ್ಯಾಮಿ ತಾನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಪರಿಪೂರ‍್ರ್ಣ
ಶರ್ವಮೊದಲಾದಮರರೆಲ್ಲರು
ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಹರಿಯಧೀನರು
ಸರ್ವಲೋಕಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮನು ಲಕುಮಿ ವಲ್ಲಭನು ||೧೧||

ಸುತನ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ದೈತ್ಯರ
ಪತಿಯು ಕೋಪದಿ ತೋರಿಸೆನಲೂ
ವಿತತನಾಹರಿ ಸರ್ವದೇಶದಿ ಇರುವ ನೋಡೆಂದಾ
ಪತಿತ ದೈತ್ಯನು ಕಂಬ ತೋರೀ
ಯತನ ಪೂರ್ವಕ ಬಡಿಯಲಾಕ್ಷಣ
ಶ್ರೀತನ ವಚನವ ಸತ್ಯಮಾಡುವೆನೆಂದೂ ತಾ ಬಂದ ||೧೨||

ನರಮೃಗಾಕೃತಿತಾಳಿ ದುರುಳನ
ಕರುಳು ಬಗಿದಾ ನಾರಸಿಂಹನು
ತರುಳ ನಿನ್ನನು ಪೊರೆದನಾಗಲು ಕರುಣವಾರಿಧಿಯು
ಸ್ರಳ ಎನ್ನನು ಕಾಯೋ ಭವದೊಳು
ಮರುಳಮತಿ ನಾನಾಗಿ ಸಂತತ
ಇರುಳುಹಗಲೊಂದಾಗಿ ಪರಿಪರಿಮಾಳ್ಪೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ||೧೩||
ಆ ಯುಗದಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಮಕ
ರಾಯನೆನಿಸೀ ಹರಿಯ ಭಜಿಸೀ
ತೋಯನಿಧಿ ಪರಿಪಸನ ಮಂಡಲವಾಳ್ದೆ ಹರಿಬಲದಿ
ರಾಯಕುಲದಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನ-
ಚೇಯ ಮಹಿಮನು ಸತತ ಜಗದಲ-
ಮೇಯ ದಿಷಣನುಯೆಂದು ಸುರಮುನಿ ಮಾಡ್ದನುಪದೇಶ ||೧೪||

ಗರ್ಭದಲೆ ಪರತತ್ವ ಪದ್ಧತಿ
ನಿರ್ಭಯದಿ ನೀ ತಿಳಿದು ಆವೈ
ದರ್ಭಿರಮಣನೆ ಸರ್ವರುತ್ತಮನೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ
ದುರ್ಭಗಾದಿಕವಾದವಗೆ ಸಂ-
ದರ್ಭವಾಗೋದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ
ನಿರ್ಭರಾಗದು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಹದೋ ||೧೫||

ದಿತಿಜ ಬಾಲ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತತ್ವದಿ
ಮತಿಯ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ನಿತ್ಯದಲಿ ಶ್ರೀ-
ಪತಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನುಯೆಂಬೀ ಜ್ಞಾನ ಬೊಧಿಸಿದೆ
ಇತರ ವಿಷಯ ವಿರಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಿತು
ಮತಿ ವಿಚಾರಾಸಕ್ತರಾದರು
ಸಿತನಸುತರೂ ಪೇಳ್ದುದೆಲ್ಲನು ಮನಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ||೧೬||

ನಿನ್ನ ಮತವನುಸರಿಸಿ ಬಾಲರು
ಘನ ಬೋಧ ಸುಭಕ್ತಿ ಪಡೆದರು
ಧನ್ಯರದರು ಹರಿಯ ಭಕುತರುಯೆನಿಸಿ ತಾವಂದು
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಮನ ಮಾಡುವೆ
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ ಭವದಿ ಪರಿಪರಿ
ಬನ್ನ ಬಡುವೆನೊ ದಾರಿಗಾಣದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆನೊ ||೧೭||

ಪರಮ ಪಾವನ ರೂಪೆ ನೀನೂ
ಹರಿಯ ಶಾಪದಿ ಅಸುರಭಾವವ
ಧರಿಸಿ ದೈತ್ಯನುಯೆನಿಸಿಕೊಂಡೆಯೊ ಸುರವರೋತ್ತಮನು
ಹರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಾದ ಕಾರಣ
ಹರಿವಿಭೂತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನವು
ನಿರುತ ನಿನ್ನಲಿ ಪೇರ್ಚಿ ಮೆರೆವದು ಮರುತನೊಡಗೂರ‍್ಡಿ ||೧೮||

ಪ್ರಾಣನಿಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೊಳಗೆ ಅ-
ಪಾನ ನಿಹ ಸಹ್ಲಾದನೊಳು ತಾ
ವ್ಯಾನನಿಹ ಕಹ್ಲಾದನೊಳುದಾನ ನಿಂತಿಹನೂ
ದಾನವಾಗ್ರಣಿ ಹ್ಲಾದನೊಳು ಸ-
ಮಾನ ತಾನನುಹ್ಲಾದನೊಳಗೇ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರಾನ ಭಜಿಸುವ ಪಂಚರೂಪದಲಿ||೧೯||

ಐವರೊಳು ಹರಿ ವಾಯು ಕರುಣವು
ಈ ವಿಧಾನದಿ ಪೇರ್ಚಿ ಇರುವುದು
ಆವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಫಲವೋ ಆರಿಗಳವಲ್ಲ
ದೇವ ದೇವನು ನಿನ್ನಧೀನನು
ಆವ ಕಾಲಕು ತೊಗಲನಾತನು
ಸೇವಕಾಗ್ರಣಿ ತೆರದಿ ನಿಮ್ಮನು ಕಾದುಕೊಂಡಿಹನು ||೨೦||

ಲಕುಮಿ ನಿನ್ನನು ಎತ್ತಿತೋರಲು
ಸಕಲ ಸುರವರರೆಲ್ಲ ನೋಡಲು
ಭಕುತವತ್ಸಲನಾದ ನರಹರಿ ನಿನಗೆ ವಶನಾಗೆ
ವ್ಯಕುತವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು
ನಿಖಿಳ ಸುರವರರೆಲ್ಲ ಪೊಗಳಲು
ಭಕುತಿ ಪೂರ್ವಕ ಕರೆದರಾಗಲೆ ಕುಸುಮ ವೄಷ್ಟಿಯನು ||೨೧||

ದೇವ ದುಂದಿಭಿ ವಾದ್ಯನಭದಲಿ
ತೀವಿತಾಗಲೆ ದಿವಿಜರೆಲ್ಲರು
ಭಾವಿಸೀ ಪರಿ ಜಯತು ಜಯಜಯವೆನುತ ನಿಂತಿಹರು
ಈ ವಸೂಮತಿ ತಲಕೆ ನರವರ
ದೇವ ಪಟ್ಟವಗಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯವ
ಏವಿಸೂವದುಯೆಂದು ಸುರಗುರು ಬೊಮ್ಮ ಪೇಳಿದನು ||೨೨||

ರಾಯ ರಾಜ್ಯವ ಮಾಡುತಿರಲ
ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಜನರೂ
ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆದರಾಗಲೆ ರಾಜನಾಜ್ಞದಲಿ
ಮಾಯ ಠಕ್ಕೂ ಠವಳಿ ಮಸಿಗಳ-
ಪಾಯ ಮೊದಲಾಗಿಪ್ಪ ದೋಷವು
ಕಾಯ ಜಾತನ ಉರುಬು ಜನರಲಿ ಜನಿಸದಾಪುರದಿ ||೨೩||

ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯವ ಭರದಿ ಮಾಡುತ
ವಾಜಿ ಮೇಧದ ಶತಕ ಪೂರ್ತಿಸಿ
ರಾಜ ರಾಜರ ತೇಜೋನಿಧಿ ತಾನೆನಿಸಿ ರಾಜಿಸಿದ
ಮಾಜದಲೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪದಯುಗ
ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಬಲದಿ ವಿ-
ರಾಜಮಾನ ಮಹಾನುಭಾವನು ಲೋಕ ಮೂರರಲಿ ||೨೪||

ಸಾಧು ಜನತತಿ ಪೋಷ ಶುಭತಮ-
ವಾದ ಧೃತ ನಿಜ ವೇಷ ಸಂತತ
ಮೋದಮಯ ಸತ್ಕಾಯ ನಿರ್ಜಿತ ದೋಷ ಗುಣಭೂಷಾ
ಪಾದ ಭಜಿಸಲು ಇಚ್ಚೆ ಪೂರ್ತಿಪ-
ನದಿ ಕಾಲದಲಿಂದಲಿ ಜನಕೇ
ಬೋಧಸುಖ ಮೊದಲಾದ ವಿಧವಿಧ ಪೂರ‍್ರ‍್ರ್ಣಫಲ ನೀಡ್ದ ||೨೫||

ದಿತಿಜರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ಗೋವಿನ
ಸುತನಮಾಡೀ ಸರ್ವರಸಗಳ
ಮಿತಿಯುಯಿಲ್ಲದೆ ಧರೆಯು ಗೋವಿನ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿದರು
ರತುನ ದೇಮ ಸುಮೌಕ್ತಿಕಾವಳಿ
ತತಿಯ ಸಂತತಯೆಯ್ದಿ ಭೋಗದಿ
ವಿತತರಾದರು ನಿನ್ನ ಕರುಣವಯೆಂತು ವರ್ಣಿಸಲಿ ||೨೬||

ಗೋವು ಪಂಕದಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರೆ
ಕಾವ ನರನನು ಕಾಣದೀಪರಿ
ಧಾವಿ ಶ್ಯಾಗಲೆ ಬಪ್ಪ ನರನಿಗೆ ಉಸರಲದನವನು
ಭಾವಿ ಶಾಕ್ಷಣ ವ್ಯಸನ ಕಳೆಯದೆ
ತೀವಿ ಕೊಂಡದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೆ
ಗೋವು ಮಾಡುವದೇನು ದೇವನೆ ನೀನೆ ಪಾಲಕನೂ ||೨೮||

ಸ್ವಾತಿ ವೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿಹ
ಚಾತಕಾಸ್ಯದೊಳಗ್ನಿಕಣ ಜೀ-
ಮೂತನಾಥನು ಗರೆಯಲಾಕ್ಷಣ ಅದರ ತಪ್ಪೇನೋ
ನೀತ ಗುರುವರ ನೀನೆ ಎನ್ನನು
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಪಾಲಿಸೆಂದೆಡೆ
ಮಾತು ಲಾಲಿಸದಿರಲು ಎನ್ನಯ ಯತನವೇನಿದಕೆ ||೨೯||

ಜನನಿ ತನಯಗೆ ವಿಷವ ನೀಡಲು
ಜನಕ ತನಯರ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಲು
ಜನಪ ವೃತ್ತಿ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳೆದರೆ ಆರಿಗುಸರುವೆದೂ
ಘನ ಶಿರೋಮಣಿ ನೀನೆ ಎನ್ನನು
ಮನಕೆ ತಾರದೆ ದೂರ ನೋಡಲು
ಇನಗೆ ಶ್ರಮವನು ಪಾಲಿಪರಾರೋ ಪೇಳೆನಗೆ ||೩೦||

ನಿನಗೆ ತಪ್ಪದು ಎನ್ನ ಕಾಯ್ವದು
ಎನಗೆ ತಪ್ಪದು ನಿನ್ನ ಭಜಿಸೊದು
ಜನುಮ ಜನುಮಕೆ ಸಿದ್ಧವೆಂದಿಗು ಪುಸಿಯ ಮಾತಲ್ಲ
ಕನಸಿಲಾದರು ಅನ್ಯದೇವರ
ನೆನಿಸೆನೆಂದಿಗು ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ
ವನಜವಲ್ಲದೆ ಪೆರತೆ ಎನಗೇನುಂಟೊ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೩೧||

ಭೀತಿಗೊಳಿಸೌವ ಭವದ ತಾಪಕೆ
ಭೀತನಾದೆನೋ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ
ಭೂತನಾಥನು ಭವದಿ ತೊಳಲುವ ಎನ್ನ ಪಾಡೇನು
ಭೂತದಯಪರನಾದ ಕಾರಣ
ಭೂತಿ ನೀ ಎನಗಿತ್ತು ಭವಭಯ
ಭೀತಿ ಪರಿಹರ ಮಾಡೊ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನೆ ||೩೨||

raghavendrara vijaya pELuve
raghavendrara karuNabaladali
raghavendrara BaktarAdavaridanu kELuvudu ||

Adiyugadali dharaNi mAnini
Adi daityara BAdhetALade
vEdananGriya sArdu tannaya vyasana pELidaLu
Adikavi caturAsyanIpari
mEdinI Sramavacana lAlisi
badheparihara mALpenendU nuDidU tA naDeda ||1||

SvEtadiviyanu sArdu lakumisa-
mEtahariyanu tutisi BUmiya
BIti tA pariharasogOsuga hariya besagonDa
nAtha! ditijara BAravatiSaya
GAtiparu tAvAro tiLIyenu
tAta! nI parihAra mADI BIti biDisuvudu ||2||

puruTa lOcana svar^rNa kaSipu
uruTu daityaru sarvajanarana
caraTa hArisi sakala lOkake duHKa koDutiharu
uruTu mAtugaLalla Siradali
karava saMpuTa mADi bEDuve
jaraTha daityara taridu BUmige suKava nIDende ||3||

carutavanana vacana kELI
catura Buja tAnAda hariyU
catura tanadali nAne saMhara mALpe caturAsya
dhRutadi naDeyalo ninna sthAnake
yatana mADuve SrIGravAgi
jatana mADaloyanna vacanavu endiGusiyalla ||4||

tAne avatara mADogOsuga
Enu nevanavamADalendU
nAnA yOcanemADi yukutiya tegeda hari tAnu
sAnurAgadi sEve mADuta-
dhInadoLagirutippa viShva-
ksEnanAmaka vAyuputranu SEShanavatAra ||5||

endigAdaru ninnoLippenu
nandadale nA paMca rUpadi
kundadale tA minugutippadu prANanAvESa
pondi SOBitanAgi I pura-
dinda jAgrati BUmitaLakE
indu nI nuDiyendu SrIhari nuDida dUtanige ||6||

svAmi lAliso ninna SiBatama-
dhAmaSiri vaikunThadali
A manOhara dUtanocanava
sImeyillade enage nuDidati
tAmasAtmaka daitya kuladalli janisu pOgenda ||7||

enna SApadalinda nI tvara
munna puTTelo daityarAgraNi
svAnna kaSipuna dharmasatiyala jaThara mandiradi
ninnagOsuga nAne naramRuga
Ganna rUpa tALi asurana
cennavAgI lOkadI kIrti ninagippe ||8||

anda SrIhari nuDiya manakE
gatndu viSvaksEna modalE
bandu janisidanasura nisatiyudaradESadali
tande saMBramadinda tannaya
kandananu tA Uru dESadi
tandu kUDisi kELda suraroLagAvanuttamanu ||9||

vAricAsana viShNu paSupati
mUru janaroLagAvanuttama
dhIra nI pELenageyenutali tAne besagoMDa
sUri tA prahlAda nuDidanu
nAra Ayanana uLidu suraroLu
Aru uttamarillaveMdigu hariye uttamanu ||10||

sarvaguNa gana pUr^na sarvaga
sarvapAlaka dEva sarvaga
sarvatantaryAmi tAne svatantrya paripUr^rNa
SarvamodalAdamararellaru
sarvakAladi hariyadhInaru
sarvalOkake sArvaBaumanu lakumi vallaBanu ||11||

sutana mAtanu kELi daityara
patiyu kOpadi tOrisenalU
vitatanAhari sarvadESadi iruva nODendA
patita daityanu kaMba tOrI
yatana pUrvaka baDiyalAkShaNa
SrItana vacanava satyamADuveneMdU tA banda ||12||

naramRugAkRutitALi duruLana
karuLu bagidA nArasiMhanu
taruLa ninnanu poredanAgalu karuNavAridhiyu
sraLa ennanu kAyO BavadoLu
maruLamati nAnAgi saMtata
iruLuhagaloMdAgi pariparimALpe duShkarma ||13||
A yugadi prahlAdanAmaka
rAyanenisI hariya BajisI
tOyanidhi paripasana manDalavALde haribaladi
rAyakuladali sArvaBaumana-
cEya mahimanu satata jagadala-
mEya diShaNanuyendu suramuni mADdanupadESa ||14||

garBadale paratatva paddhati
nirBayadi nI tiLidu Avai
darBiramaNane sarvaruttamanendu sthApiside
durBagAdikavAdavage saM-
darBavAgOde ninna sEvA
nirBarAgadu ninna janarige sulaBavAgihadO ||15||

ditija bAlrigella tatvadi
matiya puTTisi nityadali SrI-
patiye sarvOttamanuyeMbI j~jAna bodhiside
itara viShaya virakti puTTitu
mati vicArAsaktarAdaru
sitanasutarU pELdudellanu manake taralilla ||16||

ninna matavanusarisi bAlaru
Gana bOdha suBakti paDedaru
dhanyaradaru hariya Bakutaruyenisi tAvandu
ninna mahimege namana mADuve
enna pAliso Bavadi paripari
banna baDuveno dArigANade ninna naMbideno ||17||

parama pAvana rUpe nInU
hariya SApadi asuraBAvava
dharisi daityanuyenisikonDeyo suravarOttamanu
harige hAsigeyAda kAraNa
hariviBUtiya sannidhAnavu
niruta ninnali pErci merevadu marutanoDagUr^Di ||18||

prANaniha prahlAdanoLage a-
pAna niha sahlAdanoLu tA
vyAnaniha kahlAdanoLudAna nintihanU
dAnavAgraNi hlAdanoLu sa-
mAna tAnanuhlAdanoLagE
SrInivAsana prAna Bajisuva pancarUpadali||19||

aivaroLu hari vAyu karuNavu
I vidhAnadi pErci iruvudu
Ava janmada puNyaPalavO ArigaLavalla
dEva dEvanu ninnadhInanu
Ava kAlaku togalanAtanu
sEvakAgraNi teradi nimmanu kAdukonDihanu ||20||

lakumi ninnanu ettitOralu
sakala suravararella nODalu
BakutavatsalanAda narahari ninage vaSanAge
vyakutavAyitu ninna mahimeyu
niKiLa suravararella pogaLalu
Bakuti pUrvaka karedarAgale kusuma vRUShTiyanu ||21||

dEva duMdiBi vAdyanaBadali
tIvitAgale divijarellaru
BAvisI pari jayatu jayajayavenuta nintiharu
I vasUmati talake naravara
dEva paTTavagaTTi rAjyava
EvisUvaduyendu suraguru bomma pELidanu ||22||

rAya rAjyava mADutirala
nyAyavillade sarvajanarU
nyAya mArgadi naDedarAgale rAjanAj~jadali
mAya ThakkU ThavaLi masigaLa-
pAya modalAgippa dOShavu
kAya jAtana urubu janarali janisadApuradi ||23||

rAjyakAryava Baradi mADuta
vAji mEdhada Sataka pUrtisi
rAja rAjara tEjOnidhi tAnenisi rAjisida
mAjadale SrIhariya padayuga
pUje mADida puNyabaladi vi-
rAjamAna mahAnuBAvanu lOka mUrarali ||24||

sAdhu janatati pOSha SuBatama-
vAda dhRuta nija vESha santata
mOdamaya satkAya nirjita dOSha guNaBUShA
pAda Bajisalu icce pUrtipa-
nadi kAladalindali janakE
bOdhasuKa modalAda vidhavidha pUr^r^rNaPala nIDda ||25||

ditijarellaru ninna gOvina
sutanamADI sarvarasagaLa
mitiyuyillade dhareyu gOvina mADi karesidaru
ratuna dEma sumauktikAvaLi
tatiya santatayeydi BOgadi
vitatarAdaru ninna karuNavayentu varNisali ||26||

gOvu paMkadi magnavAgire
kAva narananu kANadIpari
dhAvi SyAgale bappa naranige usaraladanavanu
BAvi SAkShaNa vyasana kaLeyade
tIvi konDadaralli muLugise
gOvu mADuvadEnu dEvane nIne pAlakanU ||28||

svAti vRuShTige bAyi terediha
cAtakAsyadoLagnikaNa jI-
mUtanAthanu gareyalAkShaNa adara tappEnO
nIta guruvara nIne ennanu
prItipUrvaka pAlisendeDe
mAtu lAlisadiralu ennaya yatanavEnidake ||29||

janani tanayage viShava nIDalu
janaka tanayara mArikoLLalu
janapa vRutti-kShEtra kaLedare ArigusaruvedU
Gana SirOmaNi nIne ennanu
manake tArade dUra nODalu
inage Sramavanu pAliparArO pELenage ||30||

ninage tappadu enna kAyvadu
enage tappadu ninna Bajisodu
januma janumake siddhavendigu pusiya mAtalla
kanasilAdaru anyadEvara
nenisenendigu ninna padayuga
vanajavallade perate enagEnunTo sarvaj~ja ||31||

BItigoLisauva Bavada tApake
BItanAdenO enna pAliso
BUtanAthanu Bavadi toLaluva enna pADEnu
BUtadayaparanAda kAraNa
BUti nI enagittu BavaBaya
BIti parihara mADo guru jagannAthaviThalane ||32||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 01

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುಣ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದರಿದನು ಕೇಳುವುದು ||

ಶ್ರೀರಮಣ ಸಿರಿದೇವಿ ಬೊಮ್ಮ ಸ-
ಮೀರ ವಾಣೀ ಭಾರತೀ ವಿಪ
ನೂರುದಶಮುಖ ಉರಗಭೂಷಣ ರಾಣಿಯರ ಪದಕೆ
ಸಾರಿ ನಮನವ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತ್ಯನು
ಸಾರ ಗುರುವರ ರಾಘವೇಂದ್ರರು-
ದಾರ ವಿಜಯವ ಪೇಳ್ವೆ ಸುಜನರು ಕೇಳಿ ಮೋದಿಪದು ||೧||

ಘನ್ನ ಗುಣಗನರನ್ನ ನಿಲಯಾ-
ಪನ್ನಪಾಲ ವಿಶಾಲ ಮಹಿಮಾ
ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿಸಿದ ತನ್ನ ಮಹಮಹಿಮೆ
ಮುನ್ನ್ನ ಪೇಳೆಲೋ ಎಂದು ಅಭಯವ
ಘನ್ನ ಕೃಪೆಯಲಿ ನೀಡಿ ಕೃತಿಯನು
ಎನ್ನ ಮನದಲಿ ನಿಂತು ಪೇಳೀದ ತೆರದಿ ಪೇಳಿದೆನು ||೨||

ವೇದ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ಪುರಾಣ-ಕಥೆಗಳ-
ನೋದಿ ಕೇಳ್ದವನಲ್ಲ ತತ್ವದ
ಹಾದಿ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಬುಧ ಜನಸಂಗ ಮೊದಲಿಲ್ಲ
ಮೋದ ತೀರ್ಥ ಪದಾಬ್ಜಮಧುಕರ-
ರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ
ಪಾದ ಪದ್ಮಪರಾಗ ಲೇಶದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರದಲಿ ||೩||

ಕೃತಿಯ ಮಾಡುವ ಶಕುತಿ ಪುಟ್ಟಿತು
ಮತಿಯ ಮಾಂದ್ಯವು ತಾನೇ ಪೋಯಿತು
ಯತನವಿಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳರ್ಥ ತಿಳಿದಿಹದು
ಪತಿತಪಾವನರಾದ ಗುರುಗಳ
ಅತುಳಮಹಿಮೆಯವನಾವ ಬಲ್ಲನು
ಮತಿಮತಾಂವರ ಬುಧರಿಗಸದಳ ನರರ ಪಾಡೇನು ||೪||

ಪರಸು ಸೋಕಲು ಲೋಹ ಹೇಮವು
ಅರಸು ಮುಟ್ಟಲು ದಾಸಿ ರಂಭೆಯು
ಸರಸ ಗುರುಗಳ ಪಾದಧೂಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಮಾತ್ರದಲಿ
ಪರಮ ಪಾಮರನಾದ ನರನೂ
ಹರನ ತೆರದಲಿ ಜ್ಞಾನಯೈದುವ
ದುರಿತರಾಶಿಯ ದೂರಮಾಡುವ ದುರಿತವನದಾವ ||೫||

ಆವ ಗುರುಗಳ ಪಾದತೋಯದಿ
ದೇವ ನದಿ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಗ-
ಳಾವ ಕಾಲದಲಿಂದ ತಾವೇ ಬೆರೆತು ನಿಂತಿಹವೋ
ಶ್ರೀವರನು ತಾ ಚಕ್ರರೂಪದಿ
ಜೀವರೋತ್ತಮ ಪ್ರಾಣ ದೇವನು
ಸಾವಿರಾಸ್ಯನೆ ರಾಯರೆಂದೂ ಸುರರು ನಿಂತಿಹರೂ ||೬||

ಅಲವ ಬೋಧ ಸುತೀರ್ಥ ಮುನಿಗಳು
ಹಲವು ಕಾಲದಿ ನಿಂತು ಜನರಘ-
ವಳಿದು ಕೀರುತಿಯಿತ್ತು ಲೋಕದಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಡಿಹರು
ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಫಲಗಳೀವನು ಸರ್ವ ಜನರಿಗೆ
ಒಲಿಯನೀತನು ಎಂದಿಗಾದರು ಮಂದಭಾಗ್ಯರಿಗೆ ||೭||

ಈತನೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾಣನೊಲಿವನು
ವಾತನೊಲಿಯಲು ಹರಿಯು ಒಲಿವಾ
ಈತ ಸಕಲಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣನಾಗಿ ಇರುತಿಪ್ಪ
ಈತನೇ ಬಲವಂತ ಲೋಕದಿ
ಈತನೇ ಮಹಾದಾತ ಜನರಿಗೆ
ಈತನಂಘ್ರಿ ಸರೋಜ ಕಾಮಿತ ಫಲಕೆ ಕಾರಣವು ||೮||

ರಾಯರಂಘ್ರಿಸುತೋಯ ಕಣಗಳು
ಕಾಯದಲಿ ಸಲ್ಲಗ್ನವಾಗಲು
ಹೇಯಕುಷ್ಟಭಗಂಧರಾದಿ ಸಮಸ್ತವ್ಯಾಧಿಗಳು
ಮಾಯ ಮಯಭೂತಾದಿ ಬಾಧವ-
ಪಾಯ ತಾನೇ ಪೊಂಬಪೋಪದ-
ಜೇಯ ತನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವನು ||೯||

ದೃಷ್ಟಿಯೆಂಬ ಸುವಜ್ರದಿಂದದಿ
ಬೆಟ್ಟದಂತಿಹ ಪಾಪರಾಶಿಯ
ಅಟ್ಟಿಕಳಿಸುವ ದೂರದೇಶಕೆ ದುರಿತಗಜಸಿಂಹ
ಮುಟ್ಟಿ ತನಪದ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಇಷ್ಟ ಕಾಮಿತ ಸಿದ್ಧಿನೀಡುವ
ಕಷ್ಟಕೋತಿಯ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವನು ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ ||೧೦||

ಇಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪರ್ವವು
ಬಂದ ಕಾಲದಿ ನೇಮಪೂರ್ವಕ
ಪೊಂದಿದಾಸನದಲಿ ಕುಳೀತಷ್ಟೋತ್ತರಾವರ್ತಿ
ಒಂದೆ ಮನದಲಿ ಮಾಡೆ ಗುರುವರ
ನಂದದಲಿ ಸಕಲಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ
ತಂದುಕೊಡುವನು ತನ್ನ ಸೇವಕೆ ಜನರ ಸಂತಗಿಗೆ ||೧೧||

ತನಯರಿಲ್ಲದ ಜನಕೆ ಸುತರನು
ಮನಿಯು ಮಾನಿನಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು
ಕನಕ ಧನ ಸಂತಾನ ಸಂಪತು ಇನಿತೆ ಫಲಗಳನು
ಜನ ಸಮೂಹಕೆ ಇತ್ತು ತೋಷದಿ
ವಿನಯಪೊರ್ವಕ ಸಲಿಸಿ ಕಾವನು
ಅನುಪಮೋಪಮ ಚರಿತ ಸದ್ಗುಣ ಭರಿತ ಯತಿನಾಥ ||೧೨||

ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತನೊಬ್ಬನು
ಲೋಪವಾಗದು ನುಡಿದ ವಾಕ್ಯವು
ವ್ಯಾಪಕನು ತಾನಾಗಿ ಇಪ್ಪನು ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ
ಕೋಪವಿಲ್ಲವೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಸುಖ-
ರೂಪ ಸಂತತ ಸಾಧುವರ್ತಿಯು
ಪಾಪನಾಶಕ ಕವಿಕುಲೋತ್ತಮ ಪುಣ್ಯಮಯ ಕಾಯ ||೧೩||

ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಯಕ್ಷಿಣಿ
ಭೀತಿ ಬಡಕರ ಭೀತಿ ಬಿಡಿಸೀ
ಮಾತೆಯಂದದಿ ಪೊರೆವ ಸಂತತ ಭೀತಿವರ್ಜಿತನು
ದಾತ ಎನ್ನಯ ಮಾತು ಲಾಲಿಸೋ
ಯತಕೀ ತೆರ ಮಾಡ್ದ್ಯೋ ಗುರುವರ
ಪೋತ ನಾ ನಿನಗಲ್ಲೆ ಯತಿಕುಲನಾಥ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧೪|

ಮಾತ ಪಿತ ಸುತ ಭ್ರಾತ ಬಾಂಧವ
ದೂತ ಸತಿ ಗುರು ನಾಥ ಗತಿ ಮತಿ
ನೀತ ಸಖ ಮುಖವ್ರಾತ ಸಂತತ ಎನಗೆ ನೀನಯ್ಯ
ಭೂತಿದಾಯ ಸರ್ವಲೋಕದಿ
ಖ್ಯಾತ ಗುರುಪವಮಾನ ವಂದಿತ
ದಾತ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದಿರುವೆ ||೧೫||

raghavendrara vijaya pELuve, raghavendrara karuNa baladali
raghavendrara BakutarAdaridanu kELuvudu ||

SrIramaNa siridEvi bomma sa-
mIra vANI BAratI vipa
nUrudaSamuKa uragaBUShaNa rANiyara padake
sAri namanava mADi Baktyanu
sAra guruvara raghavendraru-
dAra vijayava pELve sujanaru kELi mOdipadu ||1||

Ganna guNaganaranna nilayA-
pannapAla viSAla mahimA
enna yOgyate tiLidu tiLisida tanna mahamahime
munnna pELelO endu aBayava
Ganna kRupeyali nIDi kRutiyanu
enna manadali nintu pELIda teradi pELidenu ||2||

vEda-SAstra-purANa-kathegaLa-
nOdi kELdavanalla tatvada
hAdi tiLidavanalla budha janasanga modalilla
mOda tIrtha padAbjamadhukara-
rAda SrI guru raghavendrara
pAda padmaparAga lESada sparSa mAtradali ||3||

kRutiya mADuva Sakuti puTTitu
matiya mAndyavu tAnE pOyitu
yatanavillade sakala vEdagaLartha tiLidihadu
patitapAvanarAda gurugaLa
atuLamahimeyavanAva ballanu
matimatAMvara budharigasadaLa narara pADEnu ||4||

parasu sOkalu lOha hEmavu
arasu muTTalu dAsi raMBeyu
sarasa gurugaLa pAdadhULiya sparSamAtradali
parama pAmaranAda naranU
harana teradali j~jAnayaiduva
duritarASiya dUramADuva duritavanadAva ||5||

Ava gurugaLa pAdatOyadi
dEva nadi modalAda tIrthaga-
LAva kAladalinda tAvE beretu nintihavO
SrIvaranu tA cakrarUpadi
jIvarOttama prANa dEvanu
sAvirAsyane rAyareMdU suraru nintiharU ||6||

alava bOdha sutIrtha munigaLu
halavu kAladi nintu janaraGa-
vaLidu kIrutiyittu lOkadi KyAti mADiharu
sulaBa sAdhyanu tanna janarige
PalagaLIvanu sarva janarige
oliyanItanu endigAdaru mandaBAgyarige ||7||

Itanoliyalu prANanolivanu
vAtanoliyalu hariyu olivA
Ita sakalake muKyakAraNanAgi irutippa
ItanE balavanta lOkadi
ItanE mahAdAta janarige
ItananGri sarOja kAmita Palake kAraNavu ||8||

rAyaranGrisutOya kaNagaLu
kAyadali sallagnavAgalu
hEyakuShTaBagandharAdi samastavyAdhigaLu
mAya mayaBUtAdi bAdhava-
pAya tAnE poMbapOpada-
jEya tannaya Saktiyindali kArya mADuvanu ||9||

dRuShTiyeMba suvajradiMdadi
beTTadantiha pAparASiya
aTTikaLisuva dUradESake duritagajasiMha
muTTi tanapada sEvemADalu
iShTa kAmita siddhinIDuva
kaShTakOtiya suTTu biDuvanu sarvakAladali ||10||

indu sUryagrahaNa parvavu
banda kAladi nEmapUrvaka
pondidAsanadali kuLItaShTOttarAvarti
onde manadali mADe guruvara
nandadali sakalArtha siddhiya
tandukoDuvanu tanna sEvake janara santagige ||11||

tanayarillada janake sutaranu
maniyu mAnini vRutti kShEtravu
kanaka dhana santAna saMpatu inite PalagaLanu
jana samUhake ittu tOShadi
vinayaporvaka salisi kAvanu
anupamOpama carita sadguNa Barita yatinAtha ||12||

SApAnugrahaSaktanobbanu
lOpavAgadu nuDida vAkyavu
vyApakanu tAnAgi ippanu sarvakAladali
kOpavillavO j~jAnamaya suKa-
rUpa saMtata sAdhuvartiyu
pApanASaka kavikulOttama puNyamaya kAya ||13||

BUta prEta piSAci yakShiNi
BIti baDakara BIti biDisI
mAteyandadi poreva santata BItivarjitanu
dAta ennaya mAtu lAlisO
yatakI tera mADdyO guruvara
pOta nA ninagalle yatikulanAtha sarvaj~ja ||14|

mAta pita suta BrAta bAndhava
dUta sati guru nAtha gati mati
nIta saKa muKavrAta santata enage nInayya
BUtidAya sarvalOkadi
KyAta gurupavamAna vandita
dAta gurujagannAthaviThalana prIti paDediruve ||15||