ganesh · ganesha · MADHWA

Sri Ganesha devaru

Sthothragalu

  1. Ganesha Shodasa Nama stotram
  2. Ganesha dwadasa nama sthothram 

Ashtothram

  1. Ganesha ashtothra satha namavali
  2. Sri ganesha/vigneshwara shodasa namavali

Dasara padagalu

  1. Dasara padagalu on Ganapathi
  2. Vigneshwara sthothra sandhi – Hari kathamruta saara

Sloka for kids:

  1. Ganesh slokas
dasara padagalu · ganesh · MADHWA · Vadirajaru

Gajamukha vandisuve

ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೊ||

ಗಜಮುಖ ವಂದಿಪೆ ಗಜಗೌರಿಯ ಪುತ್ರಅಜನ ಪಿತನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೋಹದ ಬಾಲ||a.pa||

ನೀಲಕಂಠನ ಸುತ ಬಾಲಗಣೇಶನೆಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ
ಪರುವತನ ಪುತ್ರಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರಗರುವಿಯಾ ಚಂದ್ರಗೆ ಸ್ಥಿರಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನೆ ||

ಮತಿಗೆಟ್ಟ ರಾವಣ ಪೂಜಿಸದೆಸೀತಾಪತಿ ಕರದಿಂದಲಿ ಹತವಾಗಿ ಪೋದನು
ವಾರಿಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ ಪದಸೇರುವ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸೊ||

Gajamukha vandisuve karunisi kayo
Gajamukha vandipe gajagowriya putra |
Ajana pithana mommagana mohada baala | |

Neelakanthana sutha baala ganeshane
Baari baarigu ninna smarane maaduvenayya |
Parvathanaa putrid paarvathiya kumara
Garuviya chandrage chira shaapa kottane | |

Mathigetta raavana poojisade
Seethapathi karadindali hathanaagi hodanu |
Vaarijanaabha sree hayavadanana paada
Seruva maargada daariya thoriso | |

dasara padagalu · ganesh · MADHWA

Maha ganapathe

ಮಹಾ ಗಣಪತೆ ಮಾತಂಗ ವದನ |
ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮಂಗಳ ಚರಣ |
ಮಹಾ ಗಣಪತೇ |ಪ|

ವಿನಾಯಕ ನೀ ವಿಘ್ನಕೋಟಿಹರಣ
ವಾಮನ ರೂಪ ವಲ್ಲಭನೇ |
ಷಣ್ಮುಖ ಸೋದರ ಸುರಮುನಿ ಪೂಜಿತ
ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಶಂಭುಕುಮಾರ | ೧ |

ಲಂಬೋದರನೇ ಲಕುಮಿ ಕರನೆ
ಅಂಬಾಸುತನೆ ಆದಿಪೂಜ್ಯನೇ |
ದಶಭುಜರೂಪನೆ ದೂರ್ವಪ್ರಿಯನೆ |
ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ದೀನರಕ್ಷಣ | ೨ |

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪಾಪವಿಮೋಚನ
ಪಾವನ ಸ್ಮರಣ ಪತಿತಪಾವನ |
ಜಗದೊಳು ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಪೊಗಳುವೆ
ಜಯರಾಮವಿಠ್ಠಲಗೆ ನೀ ಅತಿಪ್ರೀಯ | ೩ |

Mahaganapate matangavadana
Mushikavahana mangalacharana ||

Vinayaka ni vignakoti harana
Vamanarupa vallabane
Shanmukasodara suramunipujita
Saranembe ninage sambukumara ||1||

Lambodarane lakumikarane
Ambasutane adipujyane
Dasabujarupane durvapriyane
Duritanivarana dinarakshana ||2||

Pasamkusadhara papavimocana
Pavanasmarana patitapavana
Jagadolu ninnaya namava pogaluve
Jayarama viththalage ni atipriyane ||3||

dasara padagalu · ganesh · MADHWA · pranesha dasaru

Lambodhara pahi pahi

ಲಂಬೋದರ ಪಾಹೀ ಪಾಹೀ ಜಗದ್ಗುರು|
ಶಂಭುನಂದನ ಸುರಸುತ ಪಾದಾ ||pa||

ಯೋಗೀಶಾರ್ಚಿತ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರ ನತಮಿತ್ರಾ |
ಆಗಸವಾಳ್ದಮೂಷಕರೂಢಾ ||
ನಾಗಶಯನನಪಾದಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಡು ನಿತ್ಯಾ |
ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ನಿನ್ನ ಬಲಗೊಂಬೆ || 1 ||

ಶ್ರೀವರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಧರ್ಮರಾಯಾ |
ದೇವೇಂದ್ರಾ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದಾರೋ ||
ಕೇವಾಲಾಕಲಿದುರ್ಯೋಧನ ಪೂಜಿಸದೆ ಕೆಟ್ಟಾ |
ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನ್ನ ಬಲಗೊಂಬೆ || 2 ||

ದನುಜಾರ ಮೋಹೀಸೂವದಕೆ ಸಂಕಟ ಚೌತಿ |
ಮನಿಸೀ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಬೆ ಖಳರಿಂದಾ ||
ಮುನಿ ವ್ಯಾಸ ಕೃತ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥವ ತಿಳಿದು ಬರೆದಾ |
ಗಣರಾಜಾ ನಿನ್ನ ಪಾದಾ ಬಲಗೊಂಬೆ || 3 ||

ಶಂಬು ಚಕ್ರಾಂಕಿತಾ ಪಾಶಧಾರನೇ ರಕ್ತ |
ಅಂಬರಾದ್ವಯ ಭೂಷಾ ನಿರ್ದೋಷಾ ||
ಶಂಬರಾರಿಪುಶರಾ ವಿಜತಾಮೃದ್ಭವ ಗಾತ್ರಾ |
ಅಂಬಾರಾಧಿಪ ನಿನ್ನ ಬಲಗೊಂಬೆ || 4 ||

(ಅಂಬೂಜಾಲಯಜಾನೆ ಬಲಗೊಂಬೆ)ಏಕವಿಂಶತಿಪುಷ್ಪಾನ ಮನ ಮೋದಕ ಪ್ರೀಯ |
ನೀ ಕರುಣಿಪುದೂ ನಿನ್ನವಾನೆಂದು ||
ಸಾಕು ವಿಷಯ ಸುಖಾ ಸುಜನಾರೋಳಾಡಿಸೊ |
ಏಕಾದಂತನೆ ನಿನ್ನ ಬಲಗೊಂಬೆ || 5 ||

ಏನು ಬೇಡುವೊದಿಲ್ಲಾ ಏನು ಮಾಡುವೊಕರ್ಮ|
ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ಮಾಡಿಸುವನೆಂಬೊ ||
ಜ್ಞಾನಾವೆ ಯಂದೆಂದಿಗಿರಲಿ ತಾರಶಾಂತ- |
ಕಾನುಜಾ ನಿನ್ನ ಬಲಗೊಂಬೆ || 6 ||

ಪ್ರಾಣಸೇವಕ ಚಾಮೀಕರವರ್ಣ ಗಜಮುಖ |
ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನಾ ಸುಕುಮಾರಾ ||
ನೀನೊಲಿದೆಮಗೆ ವಿಘ್ನವ ಪರಿಹರಿಸುತ |
ಪೋಣಿಸು ಸನ್ಮತೀ ಬಲಗೊಂಬೆ || 7 ||

Lambodara pahi pahi jagadguru|sambunamdana surasuta pada ||pa||

Yogisarchita sri parvati putra natamitra |agasavaldamushakarudha
|nagasayananapadadhyanadallidu nitya |sri ganapati ninna balagombe ||1||

Srivara sriramachandra dharmaraya |devemdra ninna pujisidaro ||
Kevalakaliduryodhana pujisade ketta |sri vignesvara ninna balagombe ||2||

Danujara mohisuvadake sankata chauti |manisi pujisikombe kalarinda ||
Muni vyasa kruta grantharthava tilidu bareda |ganaraja ninna pada balagombe ||3||

Sambu chakrankita pasadharane rakta |ambaradvaya busha nirdosha ||
Sambararipusara vijatamrudbava gatra |ambaradhipa ninna balagombe||4||

Ekavimsatipushpana mana modaka priya |ni karunipudu ninnavanemdu ||
Saku vishaya suka sujanaroladiso |ekadantane ninna balagombe ||5||

Enu beduvodilla Enu maduvokarma|srinivasane madisuvanembo ||
J~janave yandendigirali tarasanta- |kanuja ninna balagombe ||6||

Pranasevaka chamikaravarna gajamuka |pranesa vithalana sukumara ||
Ninolidemage vignava pariharisuta |ponisu sanmati balagombe ||7||

dasara padagalu · ganesh · MADHWA · Vijaya dasaru

Jaya jaya mooshika

ಜಯ ಜಯ ಮೂಷಕಗಮನಾಜಯ ಜಯ ಗಜಾನನಾಜಯ
ಜಯ ನಾಗಾಭರಣಾ ಜಯ ಏಕದಂತ ಜಯ ಜಯ ||pa||

ಮತಿಯ ಕೊಡು ಪಾರ್ವತಿಯ ನಿಜ ತನುಜನೆಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನು ನಾನು
ನುತಿಸುವೆ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆಶ್ರೀ ಲಕುಮಿ ಪತಿಯ ಕೊಂಡಾಡಿ
ಸದ್ಗತಿಯಪಡೆಯುವದಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯಾಗು ದೇವಾ ||1||

ಆಕಾಶದಭಿಮಾನಿ ಅಂಗಜನ ಚಾಪನಿರಾಕರಿಸಿ
ಬಿಸುಟ ಲಂಬೋದರನೆಏಕ ಪಿಂಗಾದಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಹಸ್ತ
ಚತುಷ್ಟಲೋಕದೊಳು ಭಜಿಸುವರ ವಿದ್ಯಾದಾ ನಿಧಿಯೆ ||2||

ಸೀತಾರಮಣನಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿವನಧಿ ತೀರದಲ್ಲಿ
ಮೆರೆವ ಗಣೇಶಾಸೇತುಮಾಧವ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ
ರೇಯನದೂತನು ನೀನೆ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರನೆ ||3||

Jaya jaya mushakagamana jaya jaya gajanana
Jaya jaya nagabarana jaya ekadamta jaya jaya ||pa||

Matiya kodu parvatiya nija tanujanebidade ninnanu nanu
Nutisuve kshitiyolagesri lakumi patiya kondadi
Sadgatiyapadeyuvadakke sarathiyagu deva ||1||

Akasadabimani angajana chapanirakarisi
Bisuta lambodarane^^Eka pingadigala priya hasta
Chatushtalokadolu Bajisuvara vidyada nidhiye ||2||

Sitaramananinda pujitanagivanadhi tiradalli
Mereva ganesasetumadhava vijayaviththala
Reyanadutanu nine pasankusadharane ||3||

everyday · ganesh · ganesh chathurthi · MADHWA

Ganesh slokas

ಶುಕ್ಲಾಂಭರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ

Shuklaambara Dharam Vishnum Shashi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanam Dhyaayet Sarva Vighna Upashaanthaye


ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ

Vakratunda Mahakaaya Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Mey Deva Sarva Kaaryeshu Sarvada


ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ
ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತ ಊಪಾಸ್ಮಹೇ

Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Aharnisham
Anekadantham Bhaktaanaam Ekadantam Upaasmahey


ಗಜಾನನಂ ಭೂತ ಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಥ್ಥ ಜಂಬೂ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ
ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ

Gajaananam Bhoota Ganaadhi Sevitam
Kapitta Jamboophaala Saara Bhakshitam
Umaasutam Shoka Vinaasha Kaaranam
Namaami Vighneswara Paada Pankajam


 

 

 

dwadasa sloka · ganesh · ganesh chathurdhi · MADHWA

Ganesha dwadasa nama sthothram 

ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾಯಃ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಆಯುಷ್ಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ।।೧।।

ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ತು ಹ್ಯೇಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ
ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಂ ಚ ಚತುರ್ಥಂ ಗಜಕರ್ಣಕಂ ।।೨।।

ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠ೦ ವಿಕಟಮೇವ ಚ
ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜೇಂದ್ರಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಷ್ಟಮಂ ।।೩।।

ನವಮಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಂ ತು ದಶಮಂ ಚ ವಿನಾಯಕ
ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ಹಸ್ತಿರಾಣ್ಮುಖಂ ।।೪।।

ಏತದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಟೇನ್ನರಃ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಂ ।।೫।।

।। ಇತಿ ಗಣೇಶದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ।।

NAmami Shirasa Devam Gauriputram Vinaayakam
Bhakataavaasam Smare Nityam Aayuh Kaamartha Siddhaye||1||

Prathamam Vakratundam Cha Ekadantam Dviteeyakam
Thriteeyam Krishna Pingaaksham Gajavaktram Chaturthakam||2||

Lambodaram Panchamaam Cha Shashtam Vikatameva Cha
Saptamam Vighnaraajendram Dhoomravarnam Tathaashtamam||3||

Navamam Phaalachandram Cha Dasamam Tu Vinaayakam
Ekaadasam Ganapatim dvaadasam hasthiraanmukam||4||

ethaDvaadasaNaamaani Trisandhyam Yah Pathernnarah
Na Cha Vighna Bhayam Tasya Sarva Siddhikaram Prabho||5||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · ganesh · ganesh chathurdhi · hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA · vigneshwara stothra sandhi

Vigneshwara sthothra sandhi – Hari kathamruta saara

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಪೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು ||

ಶ್ರೀಶನಂಘ್ರಿಸರೋಜಭೃಂಗ ಮಹೇಶಸಂಭವ ಮನ್ಮನದೊಳು
ಪ್ರಕಾಶಿಸನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ
ನೀ ಸಲಹು ಸಜ್ಜನರ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಕರುಣಾಪಾತ್ರ
ಮಹದಾಕಾಶಪತಿ ಕರುಣಾಳು ಕೈಪಿಡಿದೆಮ್ಮನುದ್ಧರಿಸು ||೧||

ಏಕದಂತ ಇಭೇಂದ್ರಮುಖ ಚಾಮೀಕರಕೃತಭೂಷಣಾಂಗ
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನಿನಿತೆಂದು
ನೋಕನೀಯನ ತುತಿಸುತಿಪ್ಪ ವಿವೇಕಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಸುಖಗಳ
ನೀ ಕರುಣಿಸುವುದೆಮಗೆ ಸಂತತ ಪರಮಕರುಣಾಳು ||೨||

ವಿಘ್ನರಾಜನೆ ದುರ್ವಿಷಯದೊಳು ಮಗ್ನವಾಗಿಹ ಮನವ ಮಹದೋ ಷಘ್ನ ನಂಘ್ರಿಸರೋಜಯುಗಳದಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದಿ
ಲಗ್ನವಾಗಲಿ ನಿತ್ಯಾನರಕಭಯಾಗ್ನಿಗಳಿಗಾನಂಜೆ ಗುರುವರ ಭಗ್ನಗೈಸೆನ್ನವಗುಣಗಳನು ಪ್ರತಿದಿವಸದಲ್ಲಿ ||೩||
ಧನಪ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ವೈದ್ಯಾಶ್ವಿನಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಪ ಷಣ್ಮುಖನನುಜ ಶೇಷಶತಸ್ಥದೇವೋತ್ತಮ ವಿಯದ್ಗಂಗಾ|
ವಿನುತ ವಿಶ್ವೋಪಾಸಕನೆ ಸನ್ಮನದಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವೆ
ಲಕುಮೀವನಿತೆಯರಸನ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನವ ಕೊಟ್ಟು ಸಲುಹುವುದು ||೪||

ಚಾರುದೇಷ್ಣಾಹ್ವಯನೆನಿಸಿ ಅವತಾರಮಾಡಿದೆ ರುಕ್ಮಿಣೀಯಲಿ
ಗೌರಿಯರಸನ ವರದಿ ಉದ್ಧಟರಾದ ರಾಕ್ಷಸರ|
ಶೌರಿಯಾಜ್ಞದಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಭೂಭಾರವಿಳುಹಿದ ಕರುಣಿ
ತ್ವತ್ಪಾ ದಾರವಿಂದಕೆ ನಮಿಪೆ ಕರುಣಿಪುದೆಮಗೆ ಸನ್ಮತಿಯ||೫||

ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ ವಿರಾಜಿತೇಂದುವ ದರ್ಪಹರ ಉದಿತಾರ್ಕ ಸನ್ನಿಭ
ಸರ್ಪವರ ಕಟಿಸೂತ್ರ ವೈಕೃತಗಾತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ|
ಸ್ವರ್ಪಿತಾಂಕುಶಪಾಶಕರ ಖಳ ದರ್ಪಭಂಜನ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗ
ತರ್ಪಕನು ನೀನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯ ಬಡಿಸು ಸಜ್ಜನರ ||೬||

ಖೇಶಪರಮಸುಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವ್ಯಾಸಕೃತಗ್ರಂಥಗಳನರಿತು
ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಬರೆದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆಯೊ ಲೋಕದೊಳು|
ಪಾಶಪಾಣಿಯೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನುಪದೇಶಿಸೆನಗದರರ್ಥಗಳ
ಕರುಣಾಸಮುದ್ರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನದಿ||೭||
ಶ್ರೀಶನತಿನಿರ್ಮಲಸುನಾಭೀದೇಶವಸ್ಥಿತ ರಕ್ತಶೃಂಗಗ
ದಾಸುಶೋಭಿತಗಾತ್ರ ಲೋಕಪವಿತ್ರ ಸುರಮಿತ್ರ|
ಮೂಷಕಾಸುರ ವಾಹನ ಪ್ರಾಣಾವೇಶಯುತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ
ಪ್ರಭು ಪೂರೈಸು ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತಿ ದಿನದಿ||೮||

ಶಂಕರಾತ್ಮಜ ದೈತ್ಯರಿಗತಿಭಯಂಕರಗತಿಗಳೀಯಲೋಸುಗ ಸಂಕಟಚತುರ್ಥಿಗನೆನಿಸಿ ಅಹಿತಾರ್ಥಗಳ ಕೊಟ್ಟು|
ಮಂಕುಗಳ ಮೋಹಿಸುವೆ ಚಕ್ರಧರಾಂಕಿತನೆ ದಿನದಿನದಿ
ತ್ವತ್ಪದ ಪಂಕಜಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಬಿನ್ನಯಿಸುವೆನು ಪಾಲಿಪುದು||೯||

ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಗಣಸಮಾ ರಾಧ್ಯ ಚರಣಸರೋಜ
ಸರ್ವಸುಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಶೀಘ್ರದಿಂದಾಲಿಪುದು ಬಿನ್ನಪವ|
ಬುದ್ಧಿವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನಬಲ ಪರಿಶುದ್ಧಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತಿನಿರುತನ
ವದ್ಯನ ಸ್ಮೃತಿಲೀಲೆಗಳ ಸುಸ್ತವನ ವದನದಲಿ ||೧೦||

ರಕ್ತವಾಸದ್ವಯವಿಭೂಷಣ ಉಕ್ತಿಲಾಲಿಸು ಪರಮ
ಭಗವದ್ಭಕ್ತವರ ಭವ್ಯಾತ್ಮ ಭಾಗವತಾದಿಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ|
ಸಕ್ತವಾಗಲಿ ಮನವು ವಿಷಯ ವಿರಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸು ವಿದ್ವದಾದ್ಯ ವಿಮುಕ್ತನೆಂದೆನಿಸೆನ್ನ ಭವಭಯದಿಂದ ಕರುಣದಲಿ ||೧೧||

ಶುಕ್ರಶಿಷ್ಯರ ಸಂಹರಿಪುದಕೆ ಶಕ್ರ ನಿನ್ನನು ಪೂಜಿಸಿದನು
ಉರುಕ್ರಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಸೇತುಮುಖದಲ್ಲಿ|
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಚಕ್ರಪಾಣಿಯ ನುಡಿಗೆ ಭಜಿಸಿದ
ವಕ್ರತುಂಡನೆ ನಿನ್ನೊಳೆಂತುಂಟೋ ಈಶನನುಗ್ರಹವು||೧೨||

ಕೌರವೇಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ಭಜಿಸದ ಕಾರಣದಿ ನಿಜಕುಲಸಹಿತ
ಸಂಹಾರವೈದಿದ ಗುರುವರ ವೃಕೋದರನ ಗದೆಯಿಂದ|
ತಾರಕಾಂತಕನನುಜ ಎನ್ನ ಶರೀರದೊಳು ನೀನಿಂತು ಧರ್ಮ
ಪ್ರೇರಕನು ನೀನಾಗಿ ಸಂತೈಸೆನ್ನ ಕರುಣದಲಿ||೧೩||

ಏಕವಿಂಶತಿ ಮೋದಕಪ್ರಿಯ ಮೂಕರನು ವಾಗ್ಮಿಗಳ ಮಾಳ್ಪ
ಕೃಪಾಕರೇಶ ಕೃತಜ್ಞ ಕಾಮದ ಕಾಯೊ ಕೈವಿಡಿದು|
ಲೇಖಕಾಗ್ರಣಿ ಮನ್ಮನದ ದುರ್ವ್ಯಾಕುಲವ ಪರಿಹರಿಸು ದಯದಿ ಪಿನಾಕಿಭಾರ್ಯಾತನುಜ ಮೃದ್ಭವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ನಿನ್ನ||೧೪||

ನಿತ್ಯಮಂಗಲಚರಿತ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಲಯನಿಯಮನ
ಜ್ಞಾನತ್ರಯಪ್ರದ ಬಣ್ಧ್ಮೋಚಕ ಸುಮನಸಾಸುರರ |
ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳಂತೆ ನಡೆವ ಪ್ರಮತ್ತನಲ್ಲ ಸುಹೃಜ್ಜನಾಪ್ತನ
ನಿತ್ಯದಲಿ ನೆನೆನೆನೆದು ಸುಖಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಪುದು||೧೫||
ಪಂಚಭೇದಜ್ಞಾನವರುಪು ವಿರಿಂಚಿಜನಕನ ತೋರು ಮನದಲಿ
ವಾಂಛಿತಪ್ರದ ಒಲುಮೆಯಿಂದಲಿ ದಾಸನೆಂದರಿದು|
ಪಂಚವಕ್ತ್ರನ ತನಯ ಭವದೊಳು ವಂಚಿಸದೆ ಸಂತಯಿಸು ವಿಷಯದಿ ಸಂಚರಿಸಂದದಲಿ ಮಾಡು ಮನಾದಿಕರಣಗಳ||೧೬||

ಏನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುಯೋನಿಗಳು ಬರಲಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಣಪತಿತತ್ತ್ವೇಶರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಗುಣಕಾರ್ಯ|
ತಾನೆ ಮಾಡುವನೆಂಬ ಈ ಸುಜ್ಞಾನವೆ ಕರುಣಿಸುವುದೆಮಗೆ
ಮಹಾನುಭಾವ ಮುಹುರ್ಮುಹು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನಿನಿತೆಂದು||೧೭||

ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯ ವಿಬುಧೋತ್ತಮ ವಿವರ್ಜಿತನಿದ್ರಕಲ್ಪ
ದ್ರುಮನೆನಿಪೆ ಭಜಕರಿಗೆ ಬಹುಗುಣಭರಿತ ಶುಭಚರಿತ|
ಉಮೆಯ ನಂದನ ಪರಿಹರಿಸಹಂ ಮಮತೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಂದ್ರಿಯ
ಗಳಾ ಕ್ರಮಿಸಿ ದಣಿಸುತಲಿಹವು ಭವದೊಳಗಾವಕಾಲದಲಿ ||೧೮||

ಜಯಜಯತು ವಿಘ್ನೇಶ ತಾಪ ತ್ರಯವಿನಾಶನ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ
ಜಯಜಯತು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ವೀತಭಯಶೋಕ|
ಜಯಜಯತು ಚಾರ್ವಾಂಗ ಕರುಣಾನಯನದಿಂದಲಿ ನೋಡಿ
ಜನ್ಮಾಮಯಮೃತಿಗಳನು ಪರಿಹರಿಸು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭವದೊಳಗೆ||೧೯||

ಕಡುಕರುಣಿ ನೀನೆಂದರಿದು ಹೇರೊಡಲ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ
ಬೆಂಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಎಂದೆಂದು|
ನಡುನಡುವೆ ಬರುತಿಪ್ಪ ವಿಘ್ನವ ತಡೆದು ಭಗವನ್ನಾಮಕೀರ್ತನೆ
ನುಡಿನುಡಿಗೆ ಎನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿವಸದಲಿ ಮರೆಯದಲೆ||೨೦||

ಏಕವಿಂಶತಿ ಪದಗಳೆನಿಸುವ ಕೋಕನದ ನವಮಾಲಿಕೆಯ
ಮೈನಾಕಿತನಯಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಪ್ರಾಣಪತಿಯೆನಿಪ|
ಶ್ರೀಕರಜಗನ್ನಾಥವಿಠ್ಠಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಿ
ತಾ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯಗಳ ಭಕುತರಿಗಾವ ಕಾಲದಲಿ||೨೧||


Harikathamrutasara gurugala
Karunadindapanitu peluve
Parama bhagavadbhaktaridanadaradi keluvudu

Shrishanamghri sarojabhrunga ma
Heshasambhava manmanadolu pra
Kashisanudina prarthisuve prematishayadinda
Ni salahu sajjanara veda
Vyasa karunapatra mahada
Kashapati karunalu kaipididemmanuddharisu||1||

Ekadanta ibhendramukha cha
Mikarakruta bhushananga kru
Pa kathashaadi nodu vignanapisuveninitendu
Nokaniyana tutisutippa vi
Vekigala sahavasa sukhagala
Ni karunisuvudemage santata paramakarunalu||2||

Vighnarajane durvishayadolu
Magnavagiha manavu mahado
Shaghnanghri sarojayugaladi bhaktipurvakadi
Lagnavagali nitya naraka bha
Yagnigaligananje guruvara
Bhagnagaisennavagunagalanu pratidivasadalli||3||

Dhanapa vishvaksena vaidya
Shvinigalige sariyenipa shanmukha
Nanuja sheshashatastha devottamma viyadganga
Vinuta vishvopasakane sa
Nmanadi vignanapisuve lakumi
Vaniteyarasana bhaktijnanava kottu saluhuvudu||4||

Charudeshnahvayanenisi ava
Tara madide rukminiyali
Gouriyarasana varadi uddhatarada rakshaasara
Shouriyajnanadi samharisi bhu
Bharaviluhida karuni tvatpa
Daravindake namipe karunipudemage sanmatiya||5||

Shurpakarnadvaya virajita kam
Darpashara uditarkasannibha
Sarpavara katisutra vaikruitagatra sucharitra
Svarpitankusha pashakara khala
Darbhanjana karmasakshiiga
Tarpakanu ninagi truptiya padisu sajjanara||6||

Khesha parama subhaktipurvaka
Vyasakruta granthagalanaritu pra
Yasavillade baredu vistarisideyo lokadolu
Pashapaniye prarthisuvenupa
Deshisenagadararthagala karu
Nasamudra krupakatakshaadi noduva pratidinadi||7||

Shrishanatinirmala sunabhi
Deshavasthita rakta gandha
Tishobhitagatra lokapavitra suramitra
Mushakasuvaravahana prana
Veshayuta prakhyata prabhu pu
Raisu bhaktaru bedidishtarthagala prati dinadi||8||

Shankaratmaja daityarigati bha
Yankaragatigaliya losuga
Sankata chaturthiganenisi ahitarthagala kottu
Mankugala mohisuve chakrada
Rankitana dinadinadi tvatpada
Pankajagalige binnaisuvenu palipudu emma||9||

Siddha vidyadharagana sama
Radhya charanasaroja sarvasu
Siddhidayaka shighradim palipudu binnapava
Buddhi vidya jnana bala pari
Shuddha bhakti virakti nirutana
Vadyana smrutililegala sustavana vadanadali||10||

Raktavasadvaya vibhushana
Ukti lalisu paramabhagava
Dbhaktavara bhavyatma bhagavatadishastradali
Saktavagali manavu vishaya
Virakti palisu vidhvadhadhya vi
Muktanendenisenna bhavabhayadindalanudunadi||11||

Shukra shishyara samharipudake
Shakra ninnanu pujisidanu u
Rukrama shriramachandranu setumukhadalli
Chakravartipa dharmarajanu
Chakrapaniya nudige bhajisida
Vakratundane ninnolentuto Ishanugrahavu||12||

Kouravendranu ninna bhajisada
Karanadi nijakula sahita sam
Hara aidida guruvara vr^ikodarana gadeyinda
Tarakantakananuja enna
Shariradolu ninintu dharma
Prerakanu ninagi santaisenna karunadali||13||

Ekavimshati modaka priya
Mukaranu vagnangnigala malpe kru
Pakaresha kruitajnana kamada kayo kaipididu
Lekhakagrani manmanada du
Rvyakulava pariharisu dayadi pi
Naki bharya tanuja mrudbhava prarthisuve ninna||14||

Nitya mangala charita jagadu
Tpattisthiti laya niyamana jnana
Natrayapada bandhamochaka sumanasasura
Chittavruittigalante nadeva pra
Mattanalla suhrujjanaptana
Nityadali nenenenedu sukhisuva bhagya karunipudu||15||

Panchabheda jnanavarupu vi
Rinchijanakana toru manadali
Vanchitaprada olumeyimdali dasanendaridu
Panchavaktrana tanaya bhavadolu
Vanchisade santaisu vishayadi
Sancharidandadali madu manadikaranagala||16||

Enu beduvudilla ninna ku
Yonigalu baralanje lakumi
Pranapati tatvesharindodagudi gunakarya
Tane maduvanenba I su
Jnanavane karunisuvudemage ma
Hanubhava muhurmuhuh prarthisuveninitendu||17||

Namo namo guruvarya vibudho
Ttama vivarjitanidra kalpa
Drumanenipe bhajakarige bahugunabharita shubhacharita
Umeya nandana pariharisa
Hanmamate buddhyadin driyagala
Kramisi danisutalihavu bhavadolagava kaladali||18||

Jayajayatu vighnesha tapa
Trayavinashana vishvamangala
Jayajayatu vidyapradayaka vitabhayashoka
Jayajayatu charvanga karuna
Nayanadindali nodi januma
Maya mrutigalanu pariharisu bhaktarige bhavadolage||19||

Kadukaruni ninendaridu he
Rodala namisuve ninnadige bem
Bidade palisu parama karunasindhu endendu
Nadu naduve barutippa vighnava
Tadedu bhagavannama kirtane
Nudidu nudisenninda prati divasadali mareyadale||20||

Ekavimshati padagalenisuva
Kokanada navamalikeya mai
Nakitanayantargata shripranapatiyenipa
Shrikara jagannathavitthala
Svikarisi svargapavargadi
Ta koduva soukhyagala bhaktarigava kaladali||21||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · ganesh · ganesh chathurdhi · MADHWA · purandara dasaru

Lambodhara lakumikara

ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿ ಕರಾ ಅಂಬಾ ಸುತ ಅಮರ ವಿನುತ         ||ಪ||

ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣ ಕರುಣ ಸಾಗರ ಕರಿ ವಾದನ      ||೧||

ಸಿದ್ಧ ಚರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ   ||೨||

ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ  ||೩||

Lambodara Lakumi karaa Ambaa Sutha Amara Vinutha||

Sri Gananatha Sindhoora varna karuna Saagara Kari Vadana ||1||

Siddha charana gana Sevitha Siddhi Vinayaka te Namo Namo||2||

Sakala Vidya aadi Poojitha Sarvottama te Namo Namo ||3||

dasara padagalu · DEVOTIONAL · ganesh · ganesh chathurdhi · MADHWA · purandara dasaru

Vandisuvadadiyali gananathana

ವಂದಿಸುವದಾದಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ                    ||ಪ||

ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಿದಕುಂಟು         ||ಅ.ಪ||

ಹಿಂದೆ ರಾವಣ ತಾನು ವಂದಿಸದೆ ಗಜಮುಖನ
ನಿಂದು ತಪವನು ಕೈದು ವರ ಪಡೆಯಲು
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಬಂದು ವಿಘ್ನವನು ಆಚರಿಸಿ
ತಂದ ವರಗಳನೆಲ್ಲ ಧರೆಗೆ ಇಳಿಸಿದನು                ||೧||

ಅಂದಿನಾ ಬಗೆಯರಿತು ಬಂದು ಹರಿ ಧರ್ಮಜಗೆ
ಮುಂದೆ ಗಣಪನ ಪೂಜಿಸೆಂದು ಪೇಳೆ
ಒಂದೇ ಮನದಲಿ ಬಂದು ಪೂಜಿಸಲು ಗಣನಾಥ
ಹೊಂದಿಸಿದ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನು               ||೨||

ಇಂದು ಜಗವೆಲ್ಲ ಉಮೆನಂದನನ ಪೂಜಿಸಲು
ಚೆಂದದಿಂದಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನಿತ್ತು
ತಂದೆ ಸಿರಿಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸೇವೆಯೊಳು
ಬಂದ ವಿಘ್ನವ ಕಳೆದಾನಂದವನು ಕೊಡುವ            ||೩||

Vandisuvadadiyali gananathana

Sandeha salla sri hariyajneyidakuntu||

Hinde ravana tanu vandisade gajamukhana
Nindu tapavanugaidu vara padeyalu
Ondu nimishadi bandu vighnavanu Acharisi
Tanda varagalanella dharege ilisidanu||1||

Andina bageyaritu bandu hari dharmajage
Munde ganapana poojisendu pele
Onde manadali bandu pujisalu gananatha
Hondisida nirvighnadinda rajyavanu||2||

Indu jagavella ume nandanana poojisalu
Chendadindali sakala siddhigalanittu
Tande siri purandara vittalana seveyolu
Banda vighnava kaledanandavanu koduva||3||