hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA · Rudra · siva

Hari Kathamruta saaradhalli Rudra devaru

ವಾಮದೇವ ವಿರಂಚಿತನಯ ಉ
ಮಾಮನೋಹರ ಉಗ್ರ ಧೂರ್ಜಟಿ
ಸಾಮಜಾಜಿನವಸನ ಭೂಷಣ ಸುಮನಸೋತ್ತಂಸ
ಕಾಮಹರ ಕೈಲಾಸಮಂದಿರ
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾನಳ ವಿಲೋಚನ
ಕಾಮಿತಪ್ರದ ಕರುಣಿಸೆಮಗೆ ಸದಾ ಸುಮಂಗಳವ ||

ಕೃತ್ತಿವಾಸನೆ ಹಿಂದೆ ನೀ ನಾ
ಲ್ವತ್ತು ಕಲ್ಪಸಮೀರನಲಿ ಶಿ
ಷ್ಯತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅಖಿಳಾಗಮಾರ್ಥಗಳೋದಿ ಜಲಧಿಯಲಿ
ಹತ್ತುಕಲ್ಪದಿ ತಪವ ಗೈದಾ
ದಿತ್ಯರೊಳಗುತ್ತಮನೆನಿಸಿ ಪುರು
ಷೋತ್ತಮನ ಪರಿಯಂಕ ಪದವೈದಿದೆಯೊ ಮಹದೇವ||

ನಂದಿವಾಹನ ನಳಿನಿಧರ ಮೌ
ಳೇಂದು ಶೇಖರ ಶಿವತ್ರಿಯಂಬಕ
ಅಂಧಕಾಸುರಮಥನ ಗಜಶಾರ್ದೂಲ ಚರ್ಮಧರ
ಮಂದಜಾಸನ ತನಯ ತ್ರಿಜಗ
ದ್ವಂದ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸ್ಪಟಿಕ ಸನ್ನಿಭ
ವಂದಿಸುವೆ ನನವರತ ಪಾಲಿಸೋ ಪಾರ್ವತೀರಮಣ||

ಫಣಿ ಫಣಾಂಚಿತ ಮುಕುಟರಂಜಿತ
ಕ್ವಣಿತಡಮುರುತ್ರಿಶೂಲ ಶಿಖಿದಿನ
ಮಣಿ ನಿಶಾಕರ ನೇತ್ರ ಪರಮಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ
ಪ್ರಣತಕಾಮದ ಪ್ರಮಥ ಸುರಮುನಿ
ಗಣಸುಪೂಜಿತ ಚರಣಯುಗ ರಾ
ವಣ ಮದ ವಿಭಂಜನ ಸತತ ಮಾಂಪಾಹಿ ಮಹದೇವ||

ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿಭಂಜನನೆ ವಿರು
ಪಾಕ್ಷ ವೈರಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸಂ
ರಕ್ಷಿಸೆಮ್ಮನು ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಸನ್ಮುದವನಿತ್ತು
ಯಕ್ಷ ಪತಿಸಖ ಯಜಪರಿಗೆ ಸುರ
ವೃಕ್ಷ ವೃಕ್ಷದನುಜಾರಿ ಲೋಕಾ
ಧ್ಯಕ್ಷ್ಯ ಶುಕದುರ್ವಾಸ ಜೈಗೀಷವ್ಯ ಸಂತಯಿಸು ||

ಹತ್ತು ಕಲ್ಪದಿ ಲವಣ ಜಲಧಿಯೊ
ಳುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕನವೊಲಿಸಿ ಕೃತ
ಕೃತ್ಯನಾಗಿ ಜಗತ್ಪತಿಯ ನೇಮದಿ ಕುಶಾಸ್ತ್ರಗಳ
ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಮೋಹಿಸಿ ದುರಾತ್ಮರ
ನಿತ್ಯನಿರಯ ನಿವಾಸರೆನಿಸಿದ
ಕೃತ್ತಿವಾಸಗೆ ನಮಿಪೆ ಶೇಷಪದಾರ್ಹನಹುದೆಂದು||

vAmadEva virancitanaya u
mAmanOhara ugra dhUrjaTi
sAmajAjinavasana BUShaNa sumanasOttaMsa
kAmahara kailAsamaMdira
sOmasUryAnaLa vilOcana
kAmitaprada karuNisemage sadA sumangaLava ||

kRuttivAsane hinde nI nA
lvattu kalpasamIranali Si
Shyatva vahisi aKiLAgamArthagaLOdi jaladhiyali
hattukalpadi tapava gaidA
dityaroLaguttamanenisi puru
ShOttamana pariyanka padavaidideyo mahadEva||

nandivAhana naLinidhara mau
LEndu SEKara SivatriyaMbaka
andhakAsuramathana gajaSArdUla carmadhara
mandajAsana tanaya trijaga
dvandya Suddha spaTika sanniBa
vandisuve nanavarata pAlisO pArvatIramaNa||

PaNi PaNAncita mukuTaranjita
kvaNitaDamurutriSUla SiKidina
maNi niSAkara nEtra paramapavitra sucaritra
praNatakAmada pramatha suramuni
gaNasupUjita caraNayuga rA
vaNa mada viBanjana satata mAMpAhi mahadEva||

dakShayaj~ja viBanjanane viru
pAkSha vairAgyAdhipati saM
rakShisemmanu sarvakAladi sanmudavanittu
yakSha patisaKa yajaparige sura
vRukSha vRukShadanujAri lOkA
dhyakShya SukadurvAsa jaigIShavya santayisu ||

hattu kalpadi lavaNa jaladhiyo
Luttama SlOkanavolisi kRuta
kRutyanAgi jagatpatiya nEmadi kuSAstragaLa
bittarisi mOhisi durAtmara
nityaniraya nivAsarenisida
kRuttivAsage namipe SEShapadArhanahudendu||

MADHWA · narayana pandithacharyaru · siva

Sri shiva sthuthi(Narayana pandithacharyaru)

ಸ್ಫುಟಂ ಸ್ಫಟಿಕ-ಸಪ್ರಭಂ ಸ್ಫುಟಿತ-ಹಾಟಕ-ಶ್ರೀ-ಜಟಂ
ಶಶಾಂಕ-ದಲ-ಶೇಖರಂ ಕಪಿಲ-ಫುಲ್ಲ-ನೇತ್ರ-ತ್ರಯಮ್ |
ತರಕ್ಷು-ವರ-ಕೃತ್ತಿಮದ್ ಭುಜಗ-ಭೂಷಣಂ ಭೂತಿಮತ್
ಕದಾ ನು ಶಿತಿ-ಕಂಠ ತೇ ವಪುರವೇಕ್ಷತೇ ವೀಕ್ಷಣಮ್ || ೧ ||

ತ್ರಿ-ಲೋಚನ ವಿಲೋಚನೇ ಲಸತಿ ತೇ ಲಲಾಮಾಯಿತೇ
ಸ್ಮರೋ ನಿಯಮ-ಘಸ್ಮರೋ ನಿಯಮಿನಾಮಭೂದ್ ಭಸ್ಮಸಾತ್ |
ಸ್ವ-ಭಕ್ತಿ-ಲತಯಾ ವಶೀಕೃತವತೀ ಸತೀಯಂ ಸತೀ
ಸ್ವ-ಭಕ್ತ-ವಶಗೋ ಭವಾನಪಿ ವಶೀ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ || ೨ ||

ಮಹೇಶ ಮಹಿತೋಽಸಿ ತತ್ಪುರುಷ ಪೂರುಷಾಗ್ರ್ಯೋ ಭವಾನ್
ಅಘೋರ ರಿಪು-ಘೋರ ತೇಽನವಮ ವಾಮ-ದೇವಾಂಜಲಿಃ |
ನಮಃ ಸಪದಿ-ಜಾತ ತೇ ತ್ವಮಿತಿ ಪಂಚ-ರೂಪೋಽ೦ಚಿತಃ
ಪ್ರಪಂಚಯ ಚ ಪಂಚ-ವೃನ್ಮಮ ಮನಸ್ತಮಸ್ತಾಡಯ || ೩ ||

ರಸಾ-ಘನರಸಾನಲಾನಿಲ-ವಿಯದ್-ವಿವಸ್ವದ್-ವಿಧು-
ಪ್ರಯಷ್ಟೃಷು ನಿವಿಷ್ಟಮಿತ್ಯಜ ಭಜಾಮಿ ಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ |
ಪ್ರಶಾಂತಮುತ ಭೀಷಣಂ ಭುವನ-ಮೋಹನಂ ಚೇತ್ಯಹೋ
ವಪೂಂಷಿ ಗುಣ-ಪುಂಷಿ ತೇಽಹಮಹಮಾತ್ಮನೋಽಹಂ-ಭಿದೇ || ೪ ||

ವಿಮುಕ್ತಿ-ಪರಮಾಧ್ವನಾಂ ತವ ಷಡಧ್ವನಾಮಾಸ್ಪದಂ
ಪದಂ ನಿಗಮ-ವೇದಿನೋ ಜಗತಿ ವಾಮದೇವಾದಯಃ |
ಕಥಂಚಿದುಪ-ಶಿಕ್ಷಿತಾ ಭಗವತೈವ ಸಂವಿದ್ರತೇ
ವಯಂ ತು ವಿರಳಾಂತರಾಃ ಕಥಮುಮೇಶ ತನ್ಮನ್ಮಹೇ || ೫ ||

ಕಠೋರಿತ-ಕುಠಾರಯಾ ಲಲಿತ-ಶೂಲಯಾ ಬಾಹಯಾ
ರಣಡ್ಡಮರಯಾ ಸ್ಫುರದ್ಧರಿಣಯಾ ಸ-ಖಟ್ವಾಂಗಯಾ |
ಚಲಭಿರಚಲಾಭಿರಪ್ಯಗಣಿತಾಭಿರುನ್ನೃತ್ಯತಃ
ಚತುರ್ದಶ ಜಗಂತಿ ತೇ ಜಯ-ಜಯೇತ್ಯಯುರ್ವಿಸ್ಮಯಮ್ || ೬ ||

ಪುರು-ತ್ರಿಪುರ-ರಂಧನಂ ವಿವಿಧ-ದೈತ್ಯ-ವಿಧ್ವಂಸನಂ
ಪರಾಕ್ರಮ-ಪರಂಪರಾ ಅಪಿ ಪರಾ ನ ತೇ ವಿಸ್ಮಯಃ |
ಅಮರ್ಷ-ಬಲ-ಹರ್ಷಿತ-ಕ್ಷುಭಿತ-ವೃತ್ತ-ನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲ-
ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಲನ-ಹೇಲಯಾ ಶಲಭಿತಂ ಹಿ ಲೋಕ-ತ್ರಯಮ್ || ೭ ||

ಸಹಸ್ರ-ನಯನೋ ಗುಹಃ ಸಹ-ಸಹಸ್ರ-ರಶ್ಮಿರ್ವಿಧುಃ
ಬೃಹಸ್ಪತಿರುತಾತ್ಪತಿಃ ಸ-ಸುರ-ಸಿದ್ಧ-ವಿದ್ಯಾಧರಾಃ |
ಭವತ್-ಪದ-ಪರಾಯಣಾಃ ಶ್ರಿಯಮಿಮಾಮಗುಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿನಾಂ
ಭವಾನ್ ಸುರ-ತರುರ್ದೃಶಂ ದಿಶ ಶಿವಾಂ ಶಿವಾ-ವಲ್ಲಭ || ೮ ||

ತವ ಪ್ರಿಯ-ತಮಾದತಿ-ಪ್ರಿಯ-ತಮಂ ಸದೈವಾಂತರಂ
ಪಯಸ್ಯುಪಹಿತಂ ಘೃತಂ ಸ್ವಯಮಿವ ಶ್ರಿಯೋ ವಲ್ಲಭಮ್ |
ವಿಭಿದ್ಯ ಲಘು-ಬುದ್ಧಯಃ ಸ್ವ-ಪರ-ಪಕ್ಷ-ಲಕ್ಷಾಯಿತಂ
ಪಠಂತಿ ಹಿ ಲುಠಂತಿ ತೇ ಶಠ-ಹೃದಃ ಶುಚಾ ಶುಂಠಿತಾಃ || ೯ ||

ವಿಲಾಸ-ನಿಲಯಶ್ಚಿತಾ ತವ ಶಿರಸ್ತತಿರ್ಮಾಲಿಕಾ
ಕಪಾಲಮಪಿ ತೇ ಕರೇ ತ್ವಮಶಿವೋಽಸ್ಯನಂತರ್ಧಿಯಾಮ್ |
ತಥಾಽಪಿ ಭವತಃ ಪದಂ ಶಿವ-ಶಿವೇತ್ಯದೋ ಜಲ್ಪತಾಂ
ಅಕಿಂಚನ ನ ಕಿಂಚನ ವ್ರಜಿನಮಸ್ತ್ಯಭಸ್ಮೀಭವತ್ || ೧೦ ||

ತ್ವಮೇವ ಕಿಲ ಕಾಮ-ಧಕ್ ಸಕಲ-ಕಾಮಮಾ-ಪೂರಯನ್
ಅಪಿ ತ್ರಿ-ನಯನಃ ಸದಾ ವಹಸಿ ಚಾತ್ರಿ-ನೇತ್ರೋದ್ಭವಮ್ |
ವಿಷಂ ವಿಷ-ಧರಾನ್ ದಧತ್ ಪಿಬಸಿ ತೇನ ಚಾಽನಂದವಾನ್
ವಿರುದ್ಧ-ಚರಿತೋಚಿತಾ ಜಗದಧೀಶ ತೇ ಭಿಕ್ಷುತಾ || ೧೧ ||

ನಮಃ ಶಿವ-ಶಿವಾಶಿವಾಶಿವ ಶಿವಾರ್ಧ ಕೃಂತಾಶಿವಂ
ನಮೋ ಹರ ಹರಾಽಹರಾ-ಹರಹರಾಂತರೀಂ ಮೇ ದೃಶಮ್ |
ನಮೋ ಭವ ಭವಾಭವ ಪ್ರಭವ ಭೂತಯೇ ಸಂಪದಾಂ
ನಮೋ ಮೃಢ ನಮೋ-ನಮೋ ನಮ ಉಮೇಶ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಸತಾಂ ಶ್ರವಣ-ಪದ್ಧತಿಂ ಸರತು ಸನ್ನತೋಕ್ತೇತ್ಯಸೌ
ಶಿವಸ್ಯ ಕರುಣಾಂಕುರಾತ್ ಪ್ರತಿ-ಕೃತಾತ್ ಸದಾ ಸೋದಿತಾ |
ಇತಿ ಪ್ರಥಿತ-ಮಾನಸೋ ವ್ಯಧಿತ ನಾಮ ನಾರಾಯಣಃ
ಶಿವ-ಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ಶಿವಾಂ ಲಿಕುಚ-ಸೂರಿ-ಸೂನುಃ ಸುಧೀಃ || ೧೩ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ ಶಿವಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

sPuTaM sPaTika-sapraBaM sPuTita-hATaka-SrI-jaTaM
SaSAnka-dala-SEKaraM kapila-Pulla-nEtra-trayam |
tarakShu-vara-kRuttimad Bujaga-BUShaNaM BUtimat
kadA nu Siti-kanTha tE vapuravEkShatE vIkShaNam || 1 ||

tri-lOcana vilOcanE lasati tE lalAmAyitE
smarO niyama-GasmarO niyaminAmaBUd BasmasAt |
sva-Bakti-latayA vaSIkRutavatI satIyaM satI
sva-Bakta-vaSagO BavAnapi vaSI prasIda praBO || 2 ||

mahESa mahitO&si tatpuruSha pUruShAgryO BavAn
aGOra ripu-GOra tE&navama vAma-dEvAMjaliH |
namaH sapadi-jAta tE tvamiti panca-rUpO&0citaH
prapancaya ca panca-vRunmama manastamastADaya || 3 ||

rasA-GanarasAnalAnila-viyad-vivasvad-vidhu-
prayaShTRuShu niviShTamityaja BajAmi mUrtyaShTakam |
praSAMtamuta BIShaNaM Buvana-mOhanaM cEtyahO
vapUMShi guNa-puMShi tE&hamahamAtmanO&haM-BidE || 4 ||

vimukti-paramAdhvanAM tava ShaDadhvanAmAspadaM
padaM nigama-vEdinO jagati vAmadEvAdayaH |
kathaMcidupa-SikShitA Bagavataiva saMvidratE
vayaM tu viraLAntarAH kathamumESa tanmanmahE || 5 ||

kaThOrita-kuThArayA lalita-SUlayA bAhayA
raNaDDamarayA sPuraddhariNayA sa-KaTvAMgayA |
calaBiracalABirapyagaNitABirunnRutyataH
caturdaSa jagaMti tE jaya-jayEtyayurvismayam || 6 ||

puru-tripura-randhanaM vividha-daitya-vidhvaMsanaM
parAkrama-paraMparA api parA na tE vismayaH |
amarSha-bala-harShita-kShuBita-vRutta-nEtrOjjvala-
jvalajjvalana-hElayA SalaBitaM hi lOka-trayam || 7 ||

sahasra-nayanO guhaH saha-sahasra-raSmirvidhuH
bRuhaspatirutAtpatiH sa-sura-siddha-vidyAdharAH |
Bavat-pada-parAyaNAH SriyamimAmaguH prArthinAM
BavAn sura-tarurdRuSaM diSa SivAM SivA-vallaBa || 8 ||

tava priya-tamAdati-priya-tamaM sadaivAntaraM
payasyupahitaM GRutaM svayamiva SriyO vallaBam |
viBidya laGu-buddhayaH sva-para-pakSha-lakShAyitaM
paThanti hi luThanti tE SaTha-hRudaH SucA SunThitAH || 9 ||

vilAsa-nilayaScitA tava SirastatirmAlikA
kapAlamapi tE karE tvamaSivO&syanantardhiyAm |
tathA&pi BavataH padaM Siva-SivEtyadO jalpatAM
akincana na kincana vrajinamastyaBasmIBavat || 10 ||

tvamEva kila kAma-dhak sakala-kAmamA-pUrayan
api tri-nayanaH sadA vahasi cAtri-nEtrOdBavam |
viShaM viSha-dharAn dadhat pibasi tEna cA&nandavAn
viruddha-caritOcitA jagadadhISa tE BikShutA || 11 ||

namaH Siva-SivASivASiva SivArdha kRuntASivaM
namO hara harA&harA-haraharAntarIM mE dRuSam |
namO Bava BavABava praBava BUtayE saMpadAM
namO mRuDha namO-namO nama umESa tuByaM namaH || 12 ||

satAM SravaNa-paddhatiM saratu sannatOktEtyasau
Sivasya karuNAMkurAt prati-kRutAt sadA sOditA |
iti prathita-mAnasO vyadhita nAma nArAyaNaH
Siva-stutimimAM SivAM likuca-sUri-sUnuH sudhIH || 13 ||

|| iti SrInArAyaNapanDitAcAryaviracitA SivastutiH samAptA ||

MADHWA · Rudra · siva · sulaadhi · Vadirajaru

Rudra devara suladhi(Vadirajaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಅಂಬಿಕಾಪತಿ ಉಮಾಪತಿಯೆಂದು ವೇದ ತ್ರಿ-
ಯಂಬಕನ ಗೌರಿಯರಸನ ತುತಿಸುತಿದಕೊ
ಸಾಂಬಶಿವನೆಂಬುವನು ಇವನೆ ಆದಡೆ ಜಡೆಯ
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಗಂಗೆ ಗರ್ವಿಸುವಳು
‘ಡಂಭ ಏಕೋರುದ್ರನದ್ವಿತೀಯವದನ್ತೌ’
ಯೆಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿವನಿಗವಸಖನು ಒ-
ಡಂಬಡದು ವಿಷ್ಣುವೆಂಬವತಾರ ಮೂಲರೂಪ
ಸಂಭವಿಪ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ
ಇಂಬು ಸಲ್ಲುವುದು ‘ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಧಿಕಾ ಏಕೋ ಮಹಾನೀ’
ಯೆಂಬ ಹಿರಿಯರ ಮತವ ಸುಮತವೆಂದು
ನಂಬು ದನುಜ ಸ್ತಂಭಸಂಭವ ರುದ್ರಶೀರ್ಷಕನು ಪುರಹರನೆ ಗಡ
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನ ಅಖಿಳರೊಡೆಯ ||1||

ಮಠ್ಯÀತಾಳ
ಆರು ಪುರಾಣ ಗೌರಿಯ ಗಂಡನವು ಮ-
ತ್ತಾರು ಪುರಾಣ ಚತುರಮುಖನವು
ಆರು ಪುರಾಣ ಹಯವದನನವು
ತೋರೊ ಸಾಂಬಶಿವನ ಪುರಾಣವ
ಭಾರತ ಪುರಾಣದೊಳಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಶÀಶೃಂಗ ನಿನ್ನ ಶಿವ ||2||

ತ್ರಿಪುಟತಾಳ
ಕೈಲಾಸ ರುದ್ರನದು ವೈಕುಂಠಲೋಕ ನಮ್ಮ
ಶ್ರೀಲೋಲನಿಹಲೋಕ ಜಲಜಸಂಭವÀನಿಗೆ
ಮೂಲೋಕವಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿನ ಸತ್ಯಲೋಕ
ಪೇಳೊ ನಿನ್ನ ಸಾಂಬಶಿವನ ಲೋಕ
ಖೂಳಜನರೊಡನಾಡದಿರು ದುರುಕ್ತಿಯನು ಬಿಡು
ಸಾರೊ ಸಜ್ಜನ ಕುಲದೈವ ಹಯವದನನ್ನ
ಆಳಾಗಿ ಬದುಕು ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ
ಸಾರಮತವನು ಸೇವಿಸು ಮನುಜ ||3||

ರೂಪಕತಾಳ
ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣದೊಳಿಲ್ಲದ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳರ್ಚನೆಗಲ್ಲದಾ-
ದಿತಿ ದೇವಕ್ಕಳೊಲ್ಲದ ಮತಿವಂತರ[ಮುಂದೆ]ನಿಲ್ಲದ
ಮತವಿದ್ಯಾತಕೊ ಸಲ್ಲದು ನಮ್ಮ
ಗತಿ ಹಯವದನ ಬಲ್ಲಿದ ||4||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಪರಶಿವ ನಿರಾಕಾರನಾದಡೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬೊಮ್ಮ
ಹರಶಿವಾದಿ ಪೆಸರು ಪಂಚಮುಖನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಲ್ಲ
ಶರೀರವೆರಸಿದಡೆ ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳು ಬಿಡವು ನಿನ್ನ
ದುರುತ್ಸಹ ಬರಿದೆ ಹೋಯಿತು
ಪರಶಿವ ಪರದೇವನೆಂದು ವಾಸುದೇವಗೆ ಸಾ-
ಸಿರನಾಮದೊಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪರಶಿವನವನೆ
ಪೆರತೊಬ್ಬ ಶಿವನಿಲ್ಲ ಪರಾತ್ಪÀ್ಪರ ನಮ್ಮ
ಸಿರಿದೇವಿಯರಸ ಹಯವದನ ಕಾಣೊ ||5||

ರೂಪಕತಾಳ
ತ್ರಯತ್ರಿಂಶದ್ವೈದೇವಾ ಸೋಮಪಾ-ಯೆಂದು
ಪ್ರಿಯಾತ್ಪ್ರಿಯಧಾಮ ಮೂವರು ಜೀವರು ನಿ-
ಶ್ಚಯಿಸಿ ಪೇಳಿದ ಕಾರಣದಿ ಇನ್ನೊಂದು
ಹೆದ್ದೈವ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಹುದೊ
ನ್ಯಾಯವೆಲ್ಲಿಹುದೊ ಪೇಳೆಲೊ ಕುವಾದಿ
ನ್ಯಾಯಕೋವಿದರೊಳು ಶ್ರೀ
ಹಯವದನನ ಬೊಮ್ಮ ಶಿವರೆಂಬೊ ಈ
ನ್ಯಾಯವು ತಪ್ಪದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಪ್ಪರೊ ||6||

ಜತೆ
ಹಯವದನನೇಗತಿ ಹಯವದನನೇ ಪತಿ
ಹಯವದನನೇ ಸುರಪತಿ ಸುರಾಸುರರುಗಳಿಗೆ

dhruvatALa
aMbikApati umApatiyendu vEda tri-
yaMbakana gauriyarasana tutisutidako
sAMbaSivaneMbuvanu ivane AdaDe jaDeya
saMBramadinda gange garvisuvaLu
‘DaMBa EkOrudranadvitIyavadantau’
yeMba Sruti innobba SivanigavasaKanu o-
DaMbaDadu viShNuveMbavatAra mUlarUpa
saMBavipa brahmarudrara sRuShTige
iMbu salluvudu `sRuShTyAdhikA EkO mahAnI’
yeMba hiriyara matava sumataveMdu
naMbu danuja staMBasaMBava rudraSIrShakanu puraharane gaDa
aMbujAkSha hayavadana aKiLaroDeya ||1||

maThyaÀtALa
Aru purANa gauriya ganDanavu ma-
ttAru purANa caturamuKanavu
Aru purANa hayavadananavu
tOro sAMbaSivana purANava
BArata purANadoLagillada kAraNa SaSaÀSRunga ninna Siva ||2||

tripuTatALa
kailAsa rudranadu vaikunThalOka namma
SrIlOlanihalOka jalajasaMBavaÀnige
mUlOkavallade mElina satyalOka
pELo ninna sAMbaSivana lOka
KULajanaroDanADadiru duruktiyanu biDu
sAro sajjana kuladaiva hayavadananna
ALAgi baduku SrIhari sarvOttamaneMba
sAramatavanu sEvisu manuja ||3||

rUpakatALa
Sruti purANadoLillada kShitiyoLarcanegalladA-
diti dEvakkaLollada mativantara[muMde]nillada
matavidyAtako salladu namma
gati hayavadana ballida ||4||

JaMpetALa
paraSiva nirAkAranAdaDe nirguNa bomma
haraSivAdi pesaru pancamuKanigallade salla
SarIraverasidaDe janma maraNagaLu biDavu ninna
durutsaha baride hOyitu
paraSiva paradEvaneMdu vAsudEvage sA-
siranAmadoLidda kAraNa paraSivanavane
peratobba Sivanilla parAtpa;para namma
siridEviyarasa hayavadana kANo ||5||

rUpakatALa
trayatriMSadvaidEvA sOmapA-yendu
priyAtpriyadhAma mUvaru jIvaru ni-
Scayisi pELida kAraNadi innondu
heddaiva mattellihudo
nyAyavellihudo pELelo kuvAdi
nyAyakOvidaroLu SrI
hayavadanana bomma SivareMbo I
nyAyavu tappadu innobbaropparo ||6||

jate
hayavadananEgati hayavadananE pati
hayavadananE surapati surAsurarugaLige

purandara dasaru · Rudra · siva · sulaadhi

Rudra devara suladhi(Purandara dasaru)

ಧ್ರುವ ತಾಳ
ಶಿವನೆ ದುರ್ವಾಸ ಕಾಣಿರೊ ಶಿವನೆ ಶುಕಯೋಗಿ ಕಾಣಿರೊ |
ಶಿವನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕಾಣಿರೊ |
ಶಿವಗುತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬರನೆ ನೆಂಬೆನಯ್ಯ |
ಶಿವನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮನ ಸುತ |
ಬೊಮ್ಮನಾದಿಯಲಿ ಅಚ್ಚ್ಯುತನ ಸುತÀ |
ಪುರಂದರವಿಠಲನೊಬ್ಬನೆ ಅಜಾತನಾಗಿಯೂ
ಜಾತನಾಗಿ ಇರುತಿಪ್ಪ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿಶಂಕರರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮರಾರೆಂದು |
ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದಿಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ |
ಸರಸಿಜ ಸಂಭವ ಸುರಪತಿಯಾದಿ ಸುರರು |
ಸಾರಂಗ ಪಿನಾಕಿಗಳಿಂದೆಚ್ಚಾಡಿರೆನಲು |
ಹರಿ ಸಾರಂಗವನೆತ್ತಿದ ಏರಿಸಿದ ಶಂ-
ಕರ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತನಾಗಿದ್ದ ಕಾಣಿರೂ |
ಹರಿಯಾಡಿಸಲಾಡುವರಜ ಭವಾದಿಗಳು
ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕಾಣಿರೋ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಜನಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಲ್ಲು |
ಶಿವನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯಿರೊ ಹರನ ಬಿಲ್ಲೆಂದರಿಯಿರೊ |
ಸುರಾಸುರರ ಭಂಗ ಬಡಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲು |
ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಮುರಿದ ಬಿಲ್ಲು ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಬಾಣಾಸುರನ ಭಕುತಿಗೊಲಿದು ಬಂದು |
ಅವನ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದುದಿಲ್ಲವೆ ಶಿವನು |
ಬಾಹು ಸಹಸ್ರವ ಕಡಿಯುವಾಗ |
ಬೇಕು ಬೇಡೊಂದೊಮ್ಮೆ ಎಂದನೆ ಶಿವನು |
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಪರದೈವವೆಂದರಿತ ಕಾರಣ |
ಒಪ್ಪಿಸಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಾ ಶಿವನು ||4||

ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮಗಳ ಶಿವ ಜಪಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಗೌರಿಗೆ |
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳ ಸಮ ರಾಮರಾಮೆಂದು ಭಕ್ತಿ ಭರದಲಿ |
ವಿಷ್ಣು ಪುರಂದರವಿಠಲ ರಾಯನ
ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಿಯನು ಉಮೇಶನು ||5||

ಝಂಪೆತಾಳ
ರಾಮ ವಿಶ್ವರೂಪವ ಕಂಡು ಶಂಕರ |
ರಾಮನೇ ಪರದೈವ ರಾಮನೇ ಪರದೈವ |
ರಾಮನೆ ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸಿದ ಕಾರಣ |
ರಾಮನೇ ಪರದೈವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿರಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||6||

ಏಕತಾಳ
ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೆ ತೀರಥದಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ |
ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆ ರಾಮನೆ ಕಾಣಿರೊ |
ರಾಮನಾಮ ಮಂತ್ರವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯಗೆ |
ಬಲ್ಲರಿಯ ಸದಾಶಿವ ||7||

ಜತೆ
ಜಗಕೆ ಶ್ರೀ ಅಜಭವಾದಿಗಳು ಗುರುಗಳು |
ಜಗಕೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ದೈವ ||

dhruva tALa
Sivane durvAsa kANiro Sivane SukayOgi kANiro |
Sivane aSvatthAma kANiro |
Sivagutpattiyilla eMbarane neMbenayya |
SivanAdiyalli bommana suta |
bommanAdiyali accyutana sutaÀ |
purandaraviThalanobbane ajAtanAgiyU
jAtanAgi irutippa ||1||

maTTatALa
hariSaMkararoLage uttamarArendu |
parIkShisabEkendu Adiya yugadalli |
sarasija saMBava surapatiyAdi suraru |
sAranga pinAkigaLindeccADirenalu |
hari sArangavanettida Erisida San-
kara niScEShTitanAgidda kANirU |
hariyADisalADuvaraja BavAdigaLu
siri purandara viThalane sarvOttama kANirO ||2||

rUpakatALa
janakana maneyalli murisikonDa billu |
Sivana billendariyiro harana billendariyiro |
surAsurara Banga baDisi bidda billu |
siri pura0ndara viThala SrIrAma murida billu ||3||

aTTatALa
bANAsurana Bakutigolidu bandu |
avana bAgila kAydudillave Sivanu |
bAhu sahasrava kaDiyuvAga |
bEku bEDondomme endane Sivanu |
purandaraviThala paradaivavendarita kAraNa |
oppisiyE koTTA Sivanu ||4||

trivuDetALa
viShNu sahasra nAmagaLa Siva japisi upadESisuva gaurige |
viShNu sahasranAmagaLa sama rAmarAmendu Bakti Baradali |
viShNu purandaraviThala rAyana
atyadhika priyanu umESanu ||5||

JaMpetALa
rAma viSvarUpava kanDu Sankara |
rAmanE paradaiva rAmanE paradaiva |
rAmane endu stutisida kAraNa |
rAmanE paradaiva rAmacandra siri purandaraviThala ||6||

EkatALa
maNikarNike tIrathadalli mumukShugaLige upadESisuva |
tAraka brahma svarUpa A rAmane kANiro |
rAmanAma mantrava purandara viThalarAyage |
ballariya sadASiva ||7||

jate
jagake SrI ajaBavAdigaLu gurugaLu |
jagake SrI purandara viThalane daiva ||

dasara padagalu · MADHWA · prasanna venkata dasaru · siva

hara hara purahara girijamanohara

ಹರ ಹರ ಪುರಹರ ಗಿರಿಜಾಮನೊಹರ
ಸುರವರ ಕರುಣಾಕರನೆ ನಮೋ ನಮೋ ||ಪ||

ಶರಣರ ಸುರತರು ವರಪಂಪಾಪತಿ
ವಿರೂಪಾಂಬಕ ಪೊರೆ ಶುಭದಿ ||ಅಪ||

ಮದನನ ಮಥನ ಪಂಚವದನ ಕೈಲಾಸದ
ಸದನ ಸದಾಶಿವ ನಮೋ ನಮೋ
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭುವನದ ಬಲ್ಲರಜಿತ
ಕದನ ಕಲುಷಹರ ನಮೋ ನಮೋ ||೧||

ತಾರಕಪತಿಧರ ಭೂರಿಕೃಪಾಂಬಿಧಿ
ತಾರಕಹರ ಪಿತ ಜಯಾ ಜಯಾ
ತಾರಕ ಉಪದೇಶ ಕಾರಕ ಘನಭವ
ತಾರಕ ಮೃಂತ್ಯುಂಜಯಾ ಜಯಾ ||೨||

ಶೇಷಾಭರಣವಿ ಭೂಷಾಭವ ವಿ
ಶೇಷ ಭಕುತಪ್ರಿಯ ವಿಭೋ ವಿಭೋ
ಶೇಷಭೂಭೃತ್ ಪೊಷ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕ
ಟೇಶ ಭಜನಶೀಲ ವಿಭೋ ವಿಭೋ ||೩||
hara hara purahara girijAmanohara
suravara karuNAkarane namO namO ||pa||

SaraNara surataru varapaMpApati
virUpAMbaka pore SuBadi ||apa||

madanana mathana pancavadana kailAsada
sadana sadASiva namO namO
hadinAlku Buvanada ballarajita
kadana kaluShahara namO namO ||1||

tArakapatidhara BUrikRupAMbidhi
tArakahara pita jayA jayA
tAraka upadESa kAraka GanaBava
tAraka mRuntyunjayA jayA ||2||

SEShABaraNavi BUShABava vi
SESha Bakutapriya viBO viBO
SEShaBUBRut poSha prasanvenka
TESa BajanaSIla viBO viBO ||3||

MADHWA · siva

Laghu shiva sthuthi

ಲಲಿತಚಂದ್ರನಿಭಾನನಸುಸ್ಮಿತಂ ಶಿವಪದಂ ಶಿವಪದಂ ಸ್ಮರತಾ ಶಿವಮ್ |
ವಿಶದಕೋಟಿತಟಿತ್ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂ ಶಿವಜಯಾ ಶಿವಯಾ ಯುತಮ್ || ೧ ||

ನಟನನಾಟ್ಯನಟಂ ನಟಗಾಯಕಂ ಜನಮುದಂ ಜಲಜಾಯತಲೋಚನಮ್ |
ಭುಜಗಭೂಷಣಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಂ ಪ್ರಣಮ ಹೇ ಜನತೇ ಜನವಲ್ಲಭಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರುತಿಶತಪ್ರಭಯಾ ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂ ಹರಿಪದಾಬ್ಜಭವಾಂ ಶಿರಸಾ ಧೃತಮ್ |
ಶಿವ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ವೈ ಭವ ಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ವಾ |
ಮೃಡ ಮೃಡೇತಿ ಮೃಡೇತಿ ಮೃಡೇತಿ ವೈ ಭಜತಿ ಯಃ ಸತತಂ ಪ್ರಣತಾಮಿಯಾತ್ || ೩ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಯತಿಕೃತಾ ಲಘುಶಿವಸ್ತುತಿಃ ||

lalitacandraniBAnanasusmitaM SivapadaM SivapadaM smaratA Sivam |
viSadakOTitaTitpraBayA yutaM SivajayA SivayA yutam || 1 ||

naTananATyanaTaM naTagAyakaM janamudaM jalajAyatalOcanam |
BujagaBUShaNaBUShitavigrahaM praNama hE janatE janavallaBam || 2 ||

SrutiSatapraBayA praBayA yutaM haripadAbjaBavAM SirasA dhRutam |
Siva SivEti SivEti SivEti vai Bava BavEti BavEti BavEti vA |
mRuDa mRuDEti mRuDEti mRuDEti vai Bajati yaH satataM praNatAmiyAt || 3 ||

|| iti SrIvyAsatIrthayatikRutA laGuSivastutiH ||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA · siva

Kashi vishweshwara gangadara

ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಂಗಾಧರ ಹಿಂಗಿಸೆನ್ನ
ಲಿಂಗ ಭಂಗಬಡಿಸೊ ನರಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ||1||

ಭೂತನಾಥ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎನ್ನ
ಭೀತಿ ಬಿಡಿಸು ಸೇತು ಶ್ರೀರಾಮಲಿಂಗ ||2||

ಹಂಪೆಯಲ್ವಾಸವಾದ ಪಂಪಾಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣ ನಿ-
ನ್ನೆಂತೊಲಿಸುವುದೊ ಗೌರೀಕಾಂತ ಶಿವಲಿಂಗ ||3||

kASI viSvESvara gangAdhara hingisenna
linga BangabaDiso narasiMha Bakta ||1||

BUtanAtha pArvatInAtha trinEtra enna
BIti biDisu sEtu SrIrAmalinga ||2||

haMpeyalvAsavAda paMpABImESa kRuShNa ni-
nnentolisuvudo gaurIkAnta Sivalinga ||3||

dasara padagalu · MADHWA · siva

Paalisennanu Paampakshethravaasa

ಪಾಲಿಸೆನ್ನನು ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರವಾಸ
ಫಾಲಲೋಚನ ಶಂಭೋ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ||pa||

ನೀಲ ಲೋಹಿತ ವೀತ | ಚೈಲ ಭೂಷಿತ ಭಸಿತ
ಕಾಲಾರಿ ಶಿವ ದ್ರೌಣಿ | ಶೂಲ ಪಾಣಿ ||
ಕಾಲ ಕೂಟವ ಮೆದ್ದು
ಕೊಂಡ ಮೇತೌಷಧವನಿತ್ತು ||1||

ವ್ಯಾಧರೂಪದಿ ರಣದಿ ಕಾದು ಪಾರ್ಥಗೆ ಸೋತು
ನೀದಯದಿ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಕರುಣಿಸಿದೆಯೋ
ಮೇದಿನೀಶಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧಿಸಿದ ಮುನಿವರ್ಯ
ವೇದನಂದನ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುವೆನು ||2||

ಕಾಮಾರಿ ಸುಪವಿತ್ರ | ಸೋಮಾರ್ಕಶಿಖಿ ನೇತ್ರ
ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮಿತ್ರ
ಭೀಮ ಪಾವನಗಾತ್ರ ಪ್ರೇಮಾಬ್ಧಿ ಸುಚರಿತ್ರ
ಕಳತ್ರ | ಮಹಿಮ ಚಿತ್ರಾ ||3||

pAlisennanu paMpAkShEtravAsa
PAlalOcana SaMBO vyOmakESa ||pa||

nIla lOhita vIta | caila BUShita Basita
kAlAri Siva drauNi | SUla pANi ||
kAla kUTava meddu
koMDa mEtauShadhavanittu ||1||

vyAdharUpadi raNadi kAdu pArthage sOtu
nIdayadi divyAstra karuNisideyO
mEdinISage SAstra bOdhisida munivarya
vEdanandana ninna pAdakke namisuvenu ||2||

kAmAri supavitra | sOmArkaSiKi nEtra
SAmasundaraviThala svAmi mitra
BIma pAvanagAtra prEmAbdhi sucaritra
kaLatra | mahima citrA ||3||

dasara padagalu · MADHWA · siva

Sambo sura Ganaadarane

ಶಂಭೋ ಸುರಗಂಗಾಧರನೆ ಪಾಲಿಸಂಬಾರಮಣ ಲಿಂಗ ||pa||

ರಂಭ ಜನಕ ಕರುಣಾಂಬುಧಿ ಗುರುವರ ||a.pa||

ಮುರಾರಿ ಮಹದೇವ ನಿನ್ನಯ ಪಾದ
ವಾರಿಜದಳಯುಗವ
ಸಾರಿದೆ ಸತತ ಸರೋರುಹೇಕ್ಷಣ ಹೃ
ದ್ವಾರಿಜದೊಳು ತೋರು ಗಾರುಮಾಡದಲೆನ್ನ
ಅಮಿತ ಗುಣಗುಣ
ವಾರಿನಿಧಿ ವಿಗತಾಘ ವ್ಯಾಳಾ
ಗಾರ ವಿತ್ತಪ ಮಿತ್ರ ಸುಭಗ ಶ
ಪಾವಕ ||1||

ಇಂದು ಮೌಳೀ ಈಪ್ಸಿತಫಲ
ಸಲಿಸುವ ಘನತ್ರಿಶೂಲೀ
ಸಲೆ ನಂಬಿದೆನೊ ಹಾಲಾ ಹಲಕಂಠ ಎನ್ನ ನೀ
ಸಲಹೋ ಸಂತತ ರೌಪ್ಯಾಚಲವಾಸ ವರಪಂಪಾ
ನಿರ್ಜರ ಸೇವಿತಾನಲ
ನಳಿನಸಖ ಸೋಮೇಕ್ಷಣನೆ ಬಾಂ
ದಳಪುರಾಂತಕ ನಿಜಶರಣವ
ತ್ಸಲ ವೃಷಾರೋಹಣ ವಿಬುಧವರ ||2||

ದೃತಡಮರುಗ ಸಾರಂಗ ನಿನ್ನಯಪಾದ
ಶತಪತ್ರಾರ್ಚಿಪರ ಸಂಗ
ಸತತ ಪಾಲಿಸೊ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಸ
ನ್ನುತಿಸುವ ನೆರೆಧೀರ ಕ್ಷಿತಿಧರ ಧೃತಧನ್ವಿ
ಶತಮಖನ ಜೈಸಿದನ ಪುತ್ರನ
ಪಿತನ ಜನಕನ ಕೈಲಿ ಕೊಲಿಸಿದೆ
ಅತುಳ ಭುಜಜಲ ಭೂತಪಡೆ ಪಾ
ವನತಿ ಮುಖಾಂಭೋರುಹ ದಿವಾಕರ ||3||
SaMBO suragangAdharane pAlisaMbAramaNa linga ||pa||

raMBa janaka karuNAMbudhi guruvara ||a.pa||

murAri mahadEva ninnaya pAda
vArijadaLayugava
sAride satata sarOruhEkShaNa hRu
dvArijadoLu tOru gArumADadalenna
amita guNaguNa
vArinidhi vigatAGa vyALA
gAra vittapa mitra suBaga Sa
pAvaka ||1||

indu mauLI IpsitaPala
salisuva GanatriSUlI
sale naMbideno hAlA halakanTha enna nI
salahO santata raupyAcalavAsa varapaMpA
nirjara sEvitAnala
naLinasaKa sOmEkShaNane bAn
daLapurAntaka nijaSaraNava
tsala vRuShArOhaNa vibudhavara ||2||

dRutaDamaruga sAranga ninnayapAda
SatapatrArcipara sanga
satata pAliso jagannAtha viThThalana sa
nnutisuva neredhIra kShitidhara dhRutadhanvi
SatamaKana jaisidana putrana
pitana janakana kaili koliside
atuLa Bujajala BUtapaDe pA
vanati muKAMBOruha divAkara ||3||