MADHWA · Rudra · siva · sulaadhi · Vadirajaru

Rudra devara suladhi(Vadirajaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಅಂಬಿಕಾಪತಿ ಉಮಾಪತಿಯೆಂದು ವೇದ ತ್ರಿ-
ಯಂಬಕನ ಗೌರಿಯರಸನ ತುತಿಸುತಿದಕೊ
ಸಾಂಬಶಿವನೆಂಬುವನು ಇವನೆ ಆದಡೆ ಜಡೆಯ
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಗಂಗೆ ಗರ್ವಿಸುವಳು
‘ಡಂಭ ಏಕೋರುದ್ರನದ್ವಿತೀಯವದನ್ತೌ’
ಯೆಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿವನಿಗವಸಖನು ಒ-
ಡಂಬಡದು ವಿಷ್ಣುವೆಂಬವತಾರ ಮೂಲರೂಪ
ಸಂಭವಿಪ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ
ಇಂಬು ಸಲ್ಲುವುದು ‘ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಧಿಕಾ ಏಕೋ ಮಹಾನೀ’
ಯೆಂಬ ಹಿರಿಯರ ಮತವ ಸುಮತವೆಂದು
ನಂಬು ದನುಜ ಸ್ತಂಭಸಂಭವ ರುದ್ರಶೀರ್ಷಕನು ಪುರಹರನೆ ಗಡ
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನ ಅಖಿಳರೊಡೆಯ ||1||

ಮಠ್ಯÀತಾಳ
ಆರು ಪುರಾಣ ಗೌರಿಯ ಗಂಡನವು ಮ-
ತ್ತಾರು ಪುರಾಣ ಚತುರಮುಖನವು
ಆರು ಪುರಾಣ ಹಯವದನನವು
ತೋರೊ ಸಾಂಬಶಿವನ ಪುರಾಣವ
ಭಾರತ ಪುರಾಣದೊಳಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಶÀಶೃಂಗ ನಿನ್ನ ಶಿವ ||2||

ತ್ರಿಪುಟತಾಳ
ಕೈಲಾಸ ರುದ್ರನದು ವೈಕುಂಠಲೋಕ ನಮ್ಮ
ಶ್ರೀಲೋಲನಿಹಲೋಕ ಜಲಜಸಂಭವÀನಿಗೆ
ಮೂಲೋಕವಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿನ ಸತ್ಯಲೋಕ
ಪೇಳೊ ನಿನ್ನ ಸಾಂಬಶಿವನ ಲೋಕ
ಖೂಳಜನರೊಡನಾಡದಿರು ದುರುಕ್ತಿಯನು ಬಿಡು
ಸಾರೊ ಸಜ್ಜನ ಕುಲದೈವ ಹಯವದನನ್ನ
ಆಳಾಗಿ ಬದುಕು ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ
ಸಾರಮತವನು ಸೇವಿಸು ಮನುಜ ||3||

ರೂಪಕತಾಳ
ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣದೊಳಿಲ್ಲದ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳರ್ಚನೆಗಲ್ಲದಾ-
ದಿತಿ ದೇವಕ್ಕಳೊಲ್ಲದ ಮತಿವಂತರ[ಮುಂದೆ]ನಿಲ್ಲದ
ಮತವಿದ್ಯಾತಕೊ ಸಲ್ಲದು ನಮ್ಮ
ಗತಿ ಹಯವದನ ಬಲ್ಲಿದ ||4||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಪರಶಿವ ನಿರಾಕಾರನಾದಡೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬೊಮ್ಮ
ಹರಶಿವಾದಿ ಪೆಸರು ಪಂಚಮುಖನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಲ್ಲ
ಶರೀರವೆರಸಿದಡೆ ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳು ಬಿಡವು ನಿನ್ನ
ದುರುತ್ಸಹ ಬರಿದೆ ಹೋಯಿತು
ಪರಶಿವ ಪರದೇವನೆಂದು ವಾಸುದೇವಗೆ ಸಾ-
ಸಿರನಾಮದೊಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪರಶಿವನವನೆ
ಪೆರತೊಬ್ಬ ಶಿವನಿಲ್ಲ ಪರಾತ್ಪÀ್ಪರ ನಮ್ಮ
ಸಿರಿದೇವಿಯರಸ ಹಯವದನ ಕಾಣೊ ||5||

ರೂಪಕತಾಳ
ತ್ರಯತ್ರಿಂಶದ್ವೈದೇವಾ ಸೋಮಪಾ-ಯೆಂದು
ಪ್ರಿಯಾತ್ಪ್ರಿಯಧಾಮ ಮೂವರು ಜೀವರು ನಿ-
ಶ್ಚಯಿಸಿ ಪೇಳಿದ ಕಾರಣದಿ ಇನ್ನೊಂದು
ಹೆದ್ದೈವ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಹುದೊ
ನ್ಯಾಯವೆಲ್ಲಿಹುದೊ ಪೇಳೆಲೊ ಕುವಾದಿ
ನ್ಯಾಯಕೋವಿದರೊಳು ಶ್ರೀ
ಹಯವದನನ ಬೊಮ್ಮ ಶಿವರೆಂಬೊ ಈ
ನ್ಯಾಯವು ತಪ್ಪದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಪ್ಪರೊ ||6||

ಜತೆ
ಹಯವದನನೇಗತಿ ಹಯವದನನೇ ಪತಿ
ಹಯವದನನೇ ಸುರಪತಿ ಸುರಾಸುರರುಗಳಿಗೆ

dhruvatALa
aMbikApati umApatiyendu vEda tri-
yaMbakana gauriyarasana tutisutidako
sAMbaSivaneMbuvanu ivane AdaDe jaDeya
saMBramadinda gange garvisuvaLu
‘DaMBa EkOrudranadvitIyavadantau’
yeMba Sruti innobba SivanigavasaKanu o-
DaMbaDadu viShNuveMbavatAra mUlarUpa
saMBavipa brahmarudrara sRuShTige
iMbu salluvudu `sRuShTyAdhikA EkO mahAnI’
yeMba hiriyara matava sumataveMdu
naMbu danuja staMBasaMBava rudraSIrShakanu puraharane gaDa
aMbujAkSha hayavadana aKiLaroDeya ||1||

maThyaÀtALa
Aru purANa gauriya ganDanavu ma-
ttAru purANa caturamuKanavu
Aru purANa hayavadananavu
tOro sAMbaSivana purANava
BArata purANadoLagillada kAraNa SaSaÀSRunga ninna Siva ||2||

tripuTatALa
kailAsa rudranadu vaikunThalOka namma
SrIlOlanihalOka jalajasaMBavaÀnige
mUlOkavallade mElina satyalOka
pELo ninna sAMbaSivana lOka
KULajanaroDanADadiru duruktiyanu biDu
sAro sajjana kuladaiva hayavadananna
ALAgi baduku SrIhari sarvOttamaneMba
sAramatavanu sEvisu manuja ||3||

rUpakatALa
Sruti purANadoLillada kShitiyoLarcanegalladA-
diti dEvakkaLollada mativantara[muMde]nillada
matavidyAtako salladu namma
gati hayavadana ballida ||4||

JaMpetALa
paraSiva nirAkAranAdaDe nirguNa bomma
haraSivAdi pesaru pancamuKanigallade salla
SarIraverasidaDe janma maraNagaLu biDavu ninna
durutsaha baride hOyitu
paraSiva paradEvaneMdu vAsudEvage sA-
siranAmadoLidda kAraNa paraSivanavane
peratobba Sivanilla parAtpa;para namma
siridEviyarasa hayavadana kANo ||5||

rUpakatALa
trayatriMSadvaidEvA sOmapA-yendu
priyAtpriyadhAma mUvaru jIvaru ni-
Scayisi pELida kAraNadi innondu
heddaiva mattellihudo
nyAyavellihudo pELelo kuvAdi
nyAyakOvidaroLu SrI
hayavadanana bomma SivareMbo I
nyAyavu tappadu innobbaropparo ||6||

jate
hayavadananEgati hayavadananE pati
hayavadananE surapati surAsurarugaLige

5 thoughts on “Rudra devara suladhi(Vadirajaru)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s