MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Vijaya dasaru suladhi(by Shyamasundara dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ನಿಷ್ಟೆಯಿಂದಲಿ ಮನ | ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸೊ ವಿಜಯ ||
ವಿಠಲದಾಸರ ಮನವೆ ನಿತ್ಯ ||
ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಇವರ ಉತ್ಕøಷ್ಟ ಮಹಿಮೆ ಕೃಪಾ |
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣದಿ ||
ಭ್ರಷ್ಟ ಮನಸಿಲಿಂದ | ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ
ಧೃಷ್ಟ ಕೃತ್ಯವಗೈದು ದೋಷದಿಂದ |
ತಪ್ಪಿದ ದುರಿತೌಷ | ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲವು |
ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮೀ ಭೂತವಾದ ಬಳಿಕ
ಪುಟ್ಟ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಭರಿತರಾಗಿ
ಮೆಟ್ಟುವರೋ ಕೈವಲ್ಯ ಪಥವಾ ||
ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಕರ್ತರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಗಿ |
ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಪವನ್ನು
ಥಟ್ಟನೆ ವೈಕುಂಟ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ಪಟ್ಟದರಸಿಯಾದ ಲಕುಮಿ ಸಹಿತಾ
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಂಡ ಭಾರ ಶಿರದಿ ಇಟ್ಟಂಥಾ ಫಣಿ ಪತಿಯಾ
ಪಟ್ಟಿ ಪರ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿಪ್ಪಾ
ಧಿಟ್ಟ ಮೂರುತಿ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲಗೆ
ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಪರಮ ಘಟ್ಟಿಗರಿವರು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಎರಡನೆಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುರಲೀಲನು ಎಂಬ
ತರುಚರ ರೂಪದಲಿ ತರು\ಣಿಕುಲೋದ್ಭವನಾ
ಚರಣವ ಸೇವಿಸಿ ಕರುಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದಾ
ಮರಳಿ ನಿಕಂಪಾ ನಾಮದಲಿ | ದ್ವಾ
ಪರದಲಿ ಪುಟ್ಟ ಯಾದವನೆನಿಸಿದಾ
ಅರುಹಲೇನು ಮತ್ತೆ ಚರಣಜಕುಲದಲ್ಲಿ
ಧರಿಸುತ ಜನ್ಮವನು ಕರುಣಾಕರ
ಶಾಮಸುಂದರನಂಘ್ರಿಗೆ ಶರಧನುವಿಗೆ ಹೂಡಿ
ಗುರಿ ನೋಡಿ ಎಸೆದಾ ||2||

ತ್ರಿವಿಡತಾಳ
ಪುನಃ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಸನ್ಮಹಿಮ
ಅನಿಮಿಷನಾಥಾಖ್ಯ ದಾಸಾರ್ಯರಾ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವತ್ಸನೆನಿಸಿ ವಾಸಿಸಿ ಹರಿಯಾ
ಗುಣನಾಮಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರವಣಗೈದಾ
ಘÀನಪುಣ್ಯದಿಂ ಪಶುತನವು ಪೋಗಾಡುತ್ತ
ತನಯರಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿದ್ದು
ಮುನಿಮಧ್ವಪತಿ ಎಂಬೊ ಪೆಸರಿನಿಂದಲಿ ಸದಾ
ಮಿನುಗುವರೊಡಗೂಡಿ ಕವನದಿಂದಾ
ಅನನುತ ಶ್ರೀ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲನ್ನ
ಮನದಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದರೂ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ಮಾನವಿ ಸೀಮಗೆ ಸೇರಿದ
ಕ್ಷಿತಿಧರ ದೇವನೆ ಸುತೆಯ ಸುತೀರದಿ
ಕ್ಷಿತಿರುಹವರ ನರಹರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿ
ಅತಿ ಪುಣ್ಯಕರ ಪುಟ್ಟ ಬದರಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಿ
ಸತಿ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಕೂಸಮ್ಮನುದರದಿ
ಸುತನಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಶಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ
ಅತಿಶಯ ದಾರಿದ್ತ್ಯ ವ್ಯಥೆಯು ಆವರಿಸಲು
ಖತಿ ಲೇಶವಾಗದೆ ಸಹಿಸುತ್ತ ಶಾಂತದಿ
ಮತಿಯಿಂದ ಮನದೊಳು ಯೋಚಿಸಿ ಮುಂದಣ
ಗತಿಗಾಗಿ ತಾ ಪೋಗಿ ವಾರಣಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ಪತಿತರುದ್ಧರಿಸುವ ಸುರನದಿಯಲಿ ಮಿಂದು
ಶಿತಮನದವರಾಗಿ ಇರುತಿರಲೊಂದಿನ
ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ಹರಿಪಾದ ಮಲಗಿರೆ ಸ್ವಪ್ನದಿ
ಶತಧೃತಿನಂದನ ಕರೆದೊಯ್ದಾಚೆಗೆ ಇಪ್ಪ
ಕ್ರತುಭುಜ ತತಿಯಿಂದ ಸುತನಾದ ಶ್ರೀ ಶುಕ
ಪಿತನಂಘ್ರಿ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನುತಿಸಿ ಬಿನ್ನೈಸಿದಾ
ಹಿತದಿ ಸಹೋದರ ಇವನ ರಕ್ಷಿಸೆನೆ
ಶೃತಿಗೆ ಸಮ್ಮತ ಮಧ್ವಮತದ ರಹಸ್ಯದ
ಕೃತಿಗಳ ರಚಿಸಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಸುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಸತತ ಶ್ರವಣದಿಂದಾ ಮತಿಮಂದ ಜನರು ಉ
ಧೃತರಾಗುವಂದದಿ ಕಥಿಸುತಗರೆದ ಸಂ
ಕೀರ್ತನವನು ಕೃಪೆಯಿಂದಾ ಯತಿಗಳ ಮನೋಹರ
ಕೃತಿದೇವಿ ಪತಿ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲಾ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಮೌನಿ ಸನ್ಮೌನಿ ಸುe್ಞÁನಿವರ್ಯರಾದ ಇವರ ಅ
ಮಾನುಷ ಕೃತಿಗಳು ಭಾನುವಿನ ಕಿರಣದಂತೆ
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳು ತುಂಬಿರಲು ಹೀನಮತಿ
ಮನುಜನಾದ ನಾನೆಂತು ಪೇಳ್ವೆನೈಯಾ
ನೀನೇವೆ ಗತಿಯೆಂದು ಮೊರೆಹೊಕ್ಕ ದೀನರಿಗೆ
ಸಾನುರಾಗದಿ ಒಲಿದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು
ಜ್ಞಾನ ವನ್ನು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು
ವೇಣುಧೇನುಪಾಲ ತುರಗಾನನ ಮೋಹನ
ಜಾಣ ಜಗನ್ನಾಥಧಾಸ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಕೇಳು
ಈ ನುಡಿ ನಿಜವೆಂದು ಮಾನಸದೊಳಗನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸದಾ
ಮಾಣದೆ ಇವರ ಪದ ಧ್ಯಾನಿಪರಿಗೆ ಪವ
ಮಾನ ಜನಕ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲನು
ಪಾಣಿ ಪಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ಸತತಾ||5||

ಜೊತೆ
ಚಿಪ್ಪಶೈಲದೊಳಿಪ್ಪಾ ಅಪ್ಪನ್ನ ಭಜಿಪರಾ
ತಪ್ಪು ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಯ್ವ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲಾ||6||

dhruvatALa
niShTeyindali mana | muTTi Bajiso vijaya ||
viThaladAsara manave nitya ||
eShTu hELali ivara utkaøShTa mahime kRupA |
dRuShTiyindali nODidAkShaNadi ||
BraShTa manasilinda | biTTu dharmAcaraNe
dhRuShTa kRutyavagaidu dOShadinda |
tappida duritauSha | moTTegaLellavu |
suTTu BasmI BUtavAda baLika
puTTa suj~jAna Bakti vairAgya BaritarAgi
meTTuvarO kaivalya pathavA ||
sRuShTi saMhArakartariddalli pOgi |
siTTinindali koTTu SApavannu
thaTTane vaikunTa paTTaNakke teraLi
paTTadarasiyAda lakumi sahitA
sRuShTyAnDa BAra Siradi iTTanthA PaNi patiyA
paTTi paryankadalli pavaDisippA
dhiTTa mUruti SAmasundaraviThalage
peTTu hAkida parama GaTTigarivaru ||1||

maTTatALa
eraDaneyugadalli suralIlanu eMba
tarucara rUpadali taru\NikulOdBavanA
caraNava sEvisi karuNa saMpAdisidA
maraLi nikaMpA nAmadali | dvA
paradali puTTa yAdavanenisidA
aruhalEnu matte caraNajakuladalli
dharisuta janmavanu karuNAkara
SAmasundarananGrige Saradhanuvige hUDi
guri nODi esedA ||2||

triviDatALa
punaH kaliyugadalli anupama sanmahima
animiShanAthAKya dAsAryarA
maneyalli gOvatsanenisi vAsisi hariyA
guNanAmakIrtane SravaNagaidA
GaÀnapuNyadiM paSutanavu pOgADutta
tanayarAgi avara baLiyaliddu
munimadhvapati eMbo pesarinindali sadA
minuguvaroDagUDi kavanadindA
ananuta SrI SAmasundaraviThalanna
manadi konDADutta anugraha paDedarU ||3||

aTTatALa
kShitiyoLu mAnavi sImage sErida
kShitidhara dEvane suteya sutIradi
kShitiruhavara narahari sAnnidhyadi
ati puNyakara puTTa badari sukShEtradi
sati SirOmaNiyAda kUsammanudaradi
sutanAgi pratidina SaSiyante beLeyutta
atiSaya dAridtya vyatheyu Avarisalu
Kati lESavAgade sahisutta SAntadi
matiyinda manadoLu yOcisi mundaNa
gatigAgi tA pOgi vAraNASiyalli
patitaruddharisuva suranadiyali mindu
SitamanadavarAgi irutiralondina
stutisutta haripAda malagire svapnadi
SatadhRutinandana karedoydAcege ippa
kratuBuja tatiyinda sutanAda SrI Suka
pitananGri kamalakke nutisi binnaisidA
hitadi sahOdara ivana rakShisene
SRutige sammata madhvamatada rahasyada
kRutigaLa racisi prAkRuta suBASheyalli
satata SravaNadindA matimanda janaru u
dhRutarAguvandadi kathisutagareda san
kIrtanavanu kRupeyindA yatigaLa manOhara
kRutidEvi pati SAmasundaraviThalA ||4||

AditALa
mauni sanmauni sugnani ivara a
mAnuSha kRutigaLu BAnuvina kiraNadante
kShONiyoLu tuMbiralu hInamati
manujanAda nAnentu pELvenaiyA
nInEve gatiyendu morehokka dInarige
sAnurAgadi olidu prANavannu
j~jAna vannu dAnavannu mADidaru
vENudhEnupAla turagAnana mOhana
jANa jagannAthadhAsa SrENiya sAkShikELu
I nuDi nijavendu mAnasadoLaganumAnavillade sadA
mANade ivara pada dhyAniparige pava
mAna janaka SAmasundaraviThalanu
pANi piDidu paripAlisuva satatA||5||

jote
cippaSailadoLippA appanna BajiparA
tappu mannisi kAyva SAmasundaraviThalA||6||

2 thoughts on “Vijaya dasaru suladhi(by Shyamasundara dasaru)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s