dasara padagalu · MADHWA · sathyanarayana · sathyanarayanapooja · shyamasundara dasaru

Sri Sathya Narayana Vrata Katha(by Shyama Sundara Dasaru)

I have uploaded PDF document of sri Sathya Narayana Vrata katha(in Kannada) composed by Sri Shyama sundara dasaru

This poem is written in 5 adhyayas describing the entire sri Sathya Narayana story.

I hope all our readers will be benefited doing this parayana on  Pournami days.

Sri_Sathya_Narayana_Vrata_Katha

jagannatha dasaru · MADHWA · sulaadhi

Jagannatha dasaru suladhi(by Shyama sundara dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಪೊಂದಿ ಭಜಿಸು ಸತತ | ಒಂದೇ ಮನದಿ ಸ್ತಂಭ
ಮಂದಿರ ಮಾನವಿ ದಾಸಾರ್ಯರ ಪ
ಮಂದ ಮಾನವ ಕೇಳೋ | ವಂದಿಸಿ ಸೇವಿಪರ
ಬಂಧನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಮನದಾಭೀಷ್ಟ
ತಂದು ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ | ಮಂದಾರ ಕುಜದಂತೆ
ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಹ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿಯೊ
ಛಂದಾಗಿ ಇವರು ದಯದಿ | ಕಣ್ಣೆರದು ನೋಡಿದರೆ
ಬೆಂದು ಪೋಪವು ದೋಷ ವೃಂದವೆಲ್ಲ
ಕಂದನು ಮಾಡಿದ ಕುಂದು ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಾಯಿ
ತಂದೆ ಸಕಹುವಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವರೊ
ಹಿಂದೆ ಸಹ್ಲಾದ ಶಲ್ಯನೆಂದೆನಿಸುತ ಪು |
ರಂದರಗುರು ಸ್ವಾದಿರಾಜರ ಪ್ರೀತ
ಸಿಂಧುವರದ ಶಾಮಸುಂದರನಾಜ್ಞದಿ
ಇಂದುವಿನಂತೆ ಮೂಡಿ ಪುನಃ ಜಗದಿ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ತ್ವರವಾಡದಿ ಜನಿಸಿ | ವರದೇಂದ್ರನೊಲಿಸಿ
ಮರುತಾಗಮ ಗಳಿಸಿ | ತುರುಕ್ಷಕದಾಸ
ವರಿಯರ ಕರುಣದಲಿ | ಶರಧಿಜ ಭಾಗದಲಿ ಧರಣಿಪ ವಿಠಲೆಂಬ
ಸುರಚಿರದಂಕಿತವ | ದೊರಕಿಸಿ ಪ್ರಾಕೃತದಿ
ಕರುಣಾಕರ ಶಾಮಸುಂದರನೊರಣಿಸಿದ
ಪರಮಭಾಗವತರ ನೆರೆನಂಬೊ ನಿರುತ ||2||

ತ್ರಿವಿಡತಾಳ
ಇವರ ಸಂದರುಶನ ಭವಬಂಧ ಮೋಚನ
ಇವರ ಸಂದÀರುಶನ ಭವಬಂಧಮೋಚನ
ಇವರ ಚರಣ ಧ್ಯಾನ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ
ಇವರನ ಸಾರಿದರೆ ಜವನ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲ
ಇವರ ಕವನ ಸ್ತವನ ಶ್ರವಣದಿಂದ
ಪವನ ಸಚ್ಚ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಚನ ಫಲವಕ್ಕು
ಇವರಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ
ಇವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದಿವಿಜರು ನೆಲೆಸಿದ್ದು
ಇವರಂದ ವಚನವ ನಡೆಸುವರು
ಇವರಲ್ಲಿರಲು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಸುತ್ತಿದರವಗೆ
ಲವಲೇಶವಾದರು ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ
ಇವರನುಗ್ರಹವಾಗೆ ಶ್ರೀ ಶಾಮಸುಂದರನು
ತವಕದಿ ಕೈಪಿಡಿದು ಸಲಹುವ ಸರ್ವದ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಧಾರುಣಿ ಸುರರ | ಉದ್ಧಾರಗೋಸುಗವಾಗಿ |
ಮೂರೆಂಟು ಈರಾರು ಚಾರುಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ |
ಭಾರತಿಪತಿಯಂತೆ ತೋರುವ ಕಾಯುವ
ಶೌರಿ ಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಸುಗ್ರಂಥವಾ
ತಾ ರಚಿಸಿದ ಉಪಕಾರವು ವರ್ಣಿಸ
ಲಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವು | ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿ
ವಾರ ಬಿಡದೆ ಮಾಡೆ ಸಾರಲೇನು | ಸಂ
ಸಾರ ಶರಧಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಸದ್ಭಕುತಿ
ಪಾರಮಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಡೆವ್ರತ
ನಾರದ ನಮಿತ ಶ್ರೀ ಶಾಮಸುಂದರನ ಹೃ
ದ್ವಾರಿಜದೊಳು ಕಂಡು ಸೂರೆಗೊಂಬ ಸುಖ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಈತನ ಭಜಿಸಲು | ಯಾತನೆಗಳು ಇಲ್ಲ
ಈತನ ಸೇರಲು | ಯಾತರ ಭೀತಿಯು
ಈತನ ಹೊರತಿನ್ನು | ದಾತರೆ ನಮಗಿಲ್ಲ
ಈತನೆ ರಕ್ಷಕ | ಈತನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ
ಈತನೆ ಸದ್ಗುರು | ಈತನೆ ಗತಿಪ್ರದ
ಈತನು ಮೂಕಗೆ | ಮಾತು ನುಡಿಸಿದಾತ
ಈತನ ಭಕುತಿಗೆ | ಸೋತು ಎರಡುವ್ಯಾಳ್ಯ
ವಾತಾಂತರ್ಗತ ನಮ್ಮ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿವರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಉಣಿಸಿದ ||5||

ಜತೆ
ಈ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಪ್ರೇಮ ಪಡೆದವರನ್ನು
ಶಾಮಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಪೊರೆವ ||6||

dhruvatALa
pondi Bajisu satata | ondE manadi staMBa
mandira mAnavi dAsAryara pa
manda mAnava kELO | vandisi sEvipara
bandhana pariharisi manadABIShTa
tandu koDuvadakke | mandAra kujadante
bandilli nindihyarendu tiLiyo
CandAgi ivaru dayadi | kaNNeradu nODidare
bendu pOpavu dOSha vRundavella
kandanu mADida kundu kShamisi tAyi
tande sakahuvante rakShisuvaro
hinde sahlAda Salyanendenisuta pu |
randaraguru svAdirAjara prIta
sindhuvarada SAmasundaranAj~jadi
induvinante mUDi punaH jagadi||1||

maTTatALa
tvaravADadi janisi | varadEndranolisi
marutAgama gaLisi | turukShakadAsa
variyara karuNadali | Saradhija BAgadali dharaNipa viThaleMba
suraciradankitava | dorakisi prAkRutadi
karuNAkara SAmasundaranoraNisida
paramaBAgavatara nerenaMbo niruta ||2||

triviDatALa
ivara sandaruSana Bavabandha mOcana
ivara sandaÀruSana BavabandhamOcana
ivara caraNa dhyAna gangAsnAna
ivarana sAridare javana anjikeyilla
ivara kavana stavana SravaNadinda
pavana saccyAstra pravacana Palavakku
ivaridda sthaLa kASi rAmESvara
ivaralli samasta divijaru nelesiddu
ivaranda vacanava naDesuvaru
ivaralliralu biTTu avanisuttidaravage
lavalESavAdaru puNyavilla
ivaranugrahavAge SrI SAmasundaranu
tavakadi kaipiDidu salahuva sarvada ||3||

aTTatALa
dhAruNi surara | uddhAragOsugavAgi |
mUrenTu IrAru cArulakShaNavuLLa |
BAratipatiyante tOruva kAyuva
Sauri kathAmRuta sAra sugranthavA
tA racisida upakAravu varNisa
lArinda sAdhyavu | pArAyaNa prati
vAra biDade mADe sAralEnu | saM
sAra Saradhiyinda pArAgi sadBakuti
pAramArthae gnana vairAgya paDevrata
nArada namita SrI SAmasundarana hRu
dvArijadoLu kanDu sUregoMba suKa ||4||

AditALa
Itana Bajisalu | yAtanegaLu illa
Itana sEralu | yAtara BItiyu
Itana horatinnu | dAtare namagilla
Itane rakShaka | Itane tande tAyi
Itane sadguru | Itane gatiprada
Itanu mUkage | mAtu nuDisidAta
Itana Bakutige | sOtu eraDuvyALya
vAtAntargata namma SAmasundaraviThala
prItiyindivarige mRuShTAnna uNisida ||5||

jate
I mahAmahimara prEma paDedavarannu
SAmasundarasvAmi satata poreva ||6||

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Vijaya dasaru suladhi(by Shyamasundara dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ನಿಷ್ಟೆಯಿಂದಲಿ ಮನ | ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸೊ ವಿಜಯ ||
ವಿಠಲದಾಸರ ಮನವೆ ನಿತ್ಯ ||
ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಇವರ ಉತ್ಕøಷ್ಟ ಮಹಿಮೆ ಕೃಪಾ |
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣದಿ ||
ಭ್ರಷ್ಟ ಮನಸಿಲಿಂದ | ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ
ಧೃಷ್ಟ ಕೃತ್ಯವಗೈದು ದೋಷದಿಂದ |
ತಪ್ಪಿದ ದುರಿತೌಷ | ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲವು |
ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮೀ ಭೂತವಾದ ಬಳಿಕ
ಪುಟ್ಟ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಭರಿತರಾಗಿ
ಮೆಟ್ಟುವರೋ ಕೈವಲ್ಯ ಪಥವಾ ||
ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಕರ್ತರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಗಿ |
ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಪವನ್ನು
ಥಟ್ಟನೆ ವೈಕುಂಟ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ಪಟ್ಟದರಸಿಯಾದ ಲಕುಮಿ ಸಹಿತಾ
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಂಡ ಭಾರ ಶಿರದಿ ಇಟ್ಟಂಥಾ ಫಣಿ ಪತಿಯಾ
ಪಟ್ಟಿ ಪರ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿಪ್ಪಾ
ಧಿಟ್ಟ ಮೂರುತಿ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲಗೆ
ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಪರಮ ಘಟ್ಟಿಗರಿವರು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಎರಡನೆಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುರಲೀಲನು ಎಂಬ
ತರುಚರ ರೂಪದಲಿ ತರು\ಣಿಕುಲೋದ್ಭವನಾ
ಚರಣವ ಸೇವಿಸಿ ಕರುಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದಾ
ಮರಳಿ ನಿಕಂಪಾ ನಾಮದಲಿ | ದ್ವಾ
ಪರದಲಿ ಪುಟ್ಟ ಯಾದವನೆನಿಸಿದಾ
ಅರುಹಲೇನು ಮತ್ತೆ ಚರಣಜಕುಲದಲ್ಲಿ
ಧರಿಸುತ ಜನ್ಮವನು ಕರುಣಾಕರ
ಶಾಮಸುಂದರನಂಘ್ರಿಗೆ ಶರಧನುವಿಗೆ ಹೂಡಿ
ಗುರಿ ನೋಡಿ ಎಸೆದಾ ||2||

ತ್ರಿವಿಡತಾಳ
ಪುನಃ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಸನ್ಮಹಿಮ
ಅನಿಮಿಷನಾಥಾಖ್ಯ ದಾಸಾರ್ಯರಾ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವತ್ಸನೆನಿಸಿ ವಾಸಿಸಿ ಹರಿಯಾ
ಗುಣನಾಮಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರವಣಗೈದಾ
ಘÀನಪುಣ್ಯದಿಂ ಪಶುತನವು ಪೋಗಾಡುತ್ತ
ತನಯರಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿದ್ದು
ಮುನಿಮಧ್ವಪತಿ ಎಂಬೊ ಪೆಸರಿನಿಂದಲಿ ಸದಾ
ಮಿನುಗುವರೊಡಗೂಡಿ ಕವನದಿಂದಾ
ಅನನುತ ಶ್ರೀ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲನ್ನ
ಮನದಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದರೂ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ಮಾನವಿ ಸೀಮಗೆ ಸೇರಿದ
ಕ್ಷಿತಿಧರ ದೇವನೆ ಸುತೆಯ ಸುತೀರದಿ
ಕ್ಷಿತಿರುಹವರ ನರಹರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿ
ಅತಿ ಪುಣ್ಯಕರ ಪುಟ್ಟ ಬದರಿ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಿ
ಸತಿ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಕೂಸಮ್ಮನುದರದಿ
ಸುತನಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಶಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ
ಅತಿಶಯ ದಾರಿದ್ತ್ಯ ವ್ಯಥೆಯು ಆವರಿಸಲು
ಖತಿ ಲೇಶವಾಗದೆ ಸಹಿಸುತ್ತ ಶಾಂತದಿ
ಮತಿಯಿಂದ ಮನದೊಳು ಯೋಚಿಸಿ ಮುಂದಣ
ಗತಿಗಾಗಿ ತಾ ಪೋಗಿ ವಾರಣಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ಪತಿತರುದ್ಧರಿಸುವ ಸುರನದಿಯಲಿ ಮಿಂದು
ಶಿತಮನದವರಾಗಿ ಇರುತಿರಲೊಂದಿನ
ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ಹರಿಪಾದ ಮಲಗಿರೆ ಸ್ವಪ್ನದಿ
ಶತಧೃತಿನಂದನ ಕರೆದೊಯ್ದಾಚೆಗೆ ಇಪ್ಪ
ಕ್ರತುಭುಜ ತತಿಯಿಂದ ಸುತನಾದ ಶ್ರೀ ಶುಕ
ಪಿತನಂಘ್ರಿ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನುತಿಸಿ ಬಿನ್ನೈಸಿದಾ
ಹಿತದಿ ಸಹೋದರ ಇವನ ರಕ್ಷಿಸೆನೆ
ಶೃತಿಗೆ ಸಮ್ಮತ ಮಧ್ವಮತದ ರಹಸ್ಯದ
ಕೃತಿಗಳ ರಚಿಸಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಸುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಸತತ ಶ್ರವಣದಿಂದಾ ಮತಿಮಂದ ಜನರು ಉ
ಧೃತರಾಗುವಂದದಿ ಕಥಿಸುತಗರೆದ ಸಂ
ಕೀರ್ತನವನು ಕೃಪೆಯಿಂದಾ ಯತಿಗಳ ಮನೋಹರ
ಕೃತಿದೇವಿ ಪತಿ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲಾ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಮೌನಿ ಸನ್ಮೌನಿ ಸುe್ಞÁನಿವರ್ಯರಾದ ಇವರ ಅ
ಮಾನುಷ ಕೃತಿಗಳು ಭಾನುವಿನ ಕಿರಣದಂತೆ
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳು ತುಂಬಿರಲು ಹೀನಮತಿ
ಮನುಜನಾದ ನಾನೆಂತು ಪೇಳ್ವೆನೈಯಾ
ನೀನೇವೆ ಗತಿಯೆಂದು ಮೊರೆಹೊಕ್ಕ ದೀನರಿಗೆ
ಸಾನುರಾಗದಿ ಒಲಿದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು
ಜ್ಞಾನ ವನ್ನು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು
ವೇಣುಧೇನುಪಾಲ ತುರಗಾನನ ಮೋಹನ
ಜಾಣ ಜಗನ್ನಾಥಧಾಸ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಕೇಳು
ಈ ನುಡಿ ನಿಜವೆಂದು ಮಾನಸದೊಳಗನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸದಾ
ಮಾಣದೆ ಇವರ ಪದ ಧ್ಯಾನಿಪರಿಗೆ ಪವ
ಮಾನ ಜನಕ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲನು
ಪಾಣಿ ಪಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ಸತತಾ||5||

ಜೊತೆ
ಚಿಪ್ಪಶೈಲದೊಳಿಪ್ಪಾ ಅಪ್ಪನ್ನ ಭಜಿಪರಾ
ತಪ್ಪು ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಯ್ವ ಶಾಮಸುಂದರವಿಠಲಾ||6||

dhruvatALa
niShTeyindali mana | muTTi Bajiso vijaya ||
viThaladAsara manave nitya ||
eShTu hELali ivara utkaøShTa mahime kRupA |
dRuShTiyindali nODidAkShaNadi ||
BraShTa manasilinda | biTTu dharmAcaraNe
dhRuShTa kRutyavagaidu dOShadinda |
tappida duritauSha | moTTegaLellavu |
suTTu BasmI BUtavAda baLika
puTTa suj~jAna Bakti vairAgya BaritarAgi
meTTuvarO kaivalya pathavA ||
sRuShTi saMhArakartariddalli pOgi |
siTTinindali koTTu SApavannu
thaTTane vaikunTa paTTaNakke teraLi
paTTadarasiyAda lakumi sahitA
sRuShTyAnDa BAra Siradi iTTanthA PaNi patiyA
paTTi paryankadalli pavaDisippA
dhiTTa mUruti SAmasundaraviThalage
peTTu hAkida parama GaTTigarivaru ||1||

maTTatALa
eraDaneyugadalli suralIlanu eMba
tarucara rUpadali taru\NikulOdBavanA
caraNava sEvisi karuNa saMpAdisidA
maraLi nikaMpA nAmadali | dvA
paradali puTTa yAdavanenisidA
aruhalEnu matte caraNajakuladalli
dharisuta janmavanu karuNAkara
SAmasundarananGrige Saradhanuvige hUDi
guri nODi esedA ||2||

triviDatALa
punaH kaliyugadalli anupama sanmahima
animiShanAthAKya dAsAryarA
maneyalli gOvatsanenisi vAsisi hariyA
guNanAmakIrtane SravaNagaidA
GaÀnapuNyadiM paSutanavu pOgADutta
tanayarAgi avara baLiyaliddu
munimadhvapati eMbo pesarinindali sadA
minuguvaroDagUDi kavanadindA
ananuta SrI SAmasundaraviThalanna
manadi konDADutta anugraha paDedarU ||3||

aTTatALa
kShitiyoLu mAnavi sImage sErida
kShitidhara dEvane suteya sutIradi
kShitiruhavara narahari sAnnidhyadi
ati puNyakara puTTa badari sukShEtradi
sati SirOmaNiyAda kUsammanudaradi
sutanAgi pratidina SaSiyante beLeyutta
atiSaya dAridtya vyatheyu Avarisalu
Kati lESavAgade sahisutta SAntadi
matiyinda manadoLu yOcisi mundaNa
gatigAgi tA pOgi vAraNASiyalli
patitaruddharisuva suranadiyali mindu
SitamanadavarAgi irutiralondina
stutisutta haripAda malagire svapnadi
SatadhRutinandana karedoydAcege ippa
kratuBuja tatiyinda sutanAda SrI Suka
pitananGri kamalakke nutisi binnaisidA
hitadi sahOdara ivana rakShisene
SRutige sammata madhvamatada rahasyada
kRutigaLa racisi prAkRuta suBASheyalli
satata SravaNadindA matimanda janaru u
dhRutarAguvandadi kathisutagareda san
kIrtanavanu kRupeyindA yatigaLa manOhara
kRutidEvi pati SAmasundaraviThalA ||4||

AditALa
mauni sanmauni sugnani ivara a
mAnuSha kRutigaLu BAnuvina kiraNadante
kShONiyoLu tuMbiralu hInamati
manujanAda nAnentu pELvenaiyA
nInEve gatiyendu morehokka dInarige
sAnurAgadi olidu prANavannu
j~jAna vannu dAnavannu mADidaru
vENudhEnupAla turagAnana mOhana
jANa jagannAthadhAsa SrENiya sAkShikELu
I nuDi nijavendu mAnasadoLaganumAnavillade sadA
mANade ivara pada dhyAniparige pava
mAna janaka SAmasundaraviThalanu
pANi piDidu paripAlisuva satatA||5||

jote
cippaSailadoLippA appanna BajiparA
tappu mannisi kAyva SAmasundaraviThalA||6||

dasara padagalu · Jithamithra theertharu · MADHWA

Dasara pada On Jithamithra Theertharu

ಕಾಯೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರ | ಯಮಿಕುಲ ನಾಯಕ ಸುಚರಿತ್ರ ||pa|

ಕಾಯೊ ಕಾಯೊ ಜಿತಕಾಯಜಾತ ಶಿತ
ಕಾಯೊ ನಿನ್ನ ಪದ ತೋಯಜಕೆರಗುವೆ||a.pa||

ಅಭಯದಾತನೆಂದು ತ್ವತ್ಪದ | ಕಭಿನಮಿಸುವೆ ಬಂದು
ಕುಭವ ಕುಧರ ಪವಿ ಶುಭ ಗುಣನಿಧಿ ಗುರು |
ವಿಭುದೇಂದ್ರಕರ ಅಬುಜ ಸಂಭೂತ ||1||

ಮೌನಿ ಕುಲಾಧೀಶ | ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ಭಾನಪ್ರಕಾಶ
ದೀನಜ ನಾಮಕರ ಧೇನು ಪುರಾತನ
ಗೋನದ ತರು ನಿಜ ತಾಣಗೈದ ಗುರು ||2||

ತುಂಗಮಹಿಮ ಭರತ | ಕುಮತ ದ್ವಿಜಂಗಮ ದ್ವಿಜನಾಥ
ಮಂಗಳ ಕೃಷ್ಣ ತರಂಗಿಣಿ ಭೀಮಾ
ಸಂಗಮದಲಿ ಸಲೆ | ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಗುರು ||3||

ಮರುತ ಸುಮತ ಶರಧಿ | ಸುಧಾರಕ | ದುರಿತ ಕದಳಿದ್ವಿರದಿ
ಧರಣಿ ದಿವಿಜ ಪರಿವಾರ ನಮಿತ ನಿಜ
ಕರುಣಿ ನಂಬಿದೆನು ಮರಿಯದೆ ನಿರುತ||4||

ಕಂದುಕೊರಳ ವಿನುತ | ಶಾಮಸುಂದರಾಂಘ್ರಿ ದೂತ
ಪೊಂದಿದ ಜನರಘ ವೃಂದ ಕಳಿವ ರಘು
ನಂದನ ಮುನಿಮನ ಮಂದಿರವಾಸ ||5||

Kayo Jithamithra Yamikula nayaka sucharithra||pa||

Kayo kayo jitakayajata Sita
Kayo ninna pada toyajakeraguve ||a.pa||

Abayadatanemdu tvatpada | kabinamisuve bandu
Kubava kudhara pavi suba gunanidhi guru |
Vibudendrakara abuja sambuta. ||1||

Mauni kuladhisa | prarthipe banaprakasa
Dinaja namakara dhenu puratana
Gonada taru nija tanagaida guru ||2||

Tungamahima Barata | kumata dvijangama dvijanatha
Mangala krushna tarangini bima
Sangamadali sale | kangolisuva guru ||3||

Maruta sumata Saradhi | sudharaka | durita kadalidviradi
Dharani divija parivara namita nija
Karuni nambidenu mariyade niruta ||4||

Kandukorala vinuta | samasundarangri duta
Pondida janaraga vrunda kaliva ragu
Nandana munimana mandiravasa ||5||


ವಂದನೆ ಮಾಡಿರೈ ಯತಿಕುಲಚಂದ್ರನ ಪಾಡಿರೈ ||ಪ||

ಬಂದ ದುರಿತಗಳ ಕಳೆದು ಆ-
ನಂದಪಡುವ ವಿಭುದೇಂದ್ರ ಕರೋದ್ಭವರ ||ಅ.ಪ||

ರಘುಕುಲ ವರಪುತ್ರ ರಾಮನ ಚರಣ ಕರುಣಾಪಾತ್ರ
ನಿಗಮೋಕ್ತಿಯ ಸೂತ್ರಫಾರ ಪ್ರವಚನರತ
ಸುಗುಣಜಿತಾಮಿತ್ರ ನಗಧರ ಶ್ರೀ ಪನ್ನಗಶಯನನ ಗುಣ
ಪೊಗಳುವ ಅಪಾರ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮರ ||೧||

ವರಮಹಾತ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿ ಮೊದಲಿಂ ಧರೆ ಆನಂದದಿ ಚರಿಸಿ
ನಿರುತ ಮನವ ನಿಲಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರಿವರದನ ಒಲಿಸಿ
ಧರೆಜನರಿಗೆ ಅರಿಯದೆ ಮರೆಯಾಗುತ
ಹರುಷದಿ ಗೋನದತರುವಲ್ಲಿರುವವರ ||೨||

ಮುದದಿ ಕೃಷ್ಣಾತಟಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ಸದನದ ಪರಿಯ
ಸದಮಲ ಯತಿವರ್ಯ ತಪಮೌನದಲಿದ್ದುದನರಿಯ
ಒದಗಿ ನದಿಯು ಸೂಸುತ ಬರಲೇಳುದಿನ
ಕುದಯಾದವರ ಸುಪದಕಮಲಂಗಳ ||೩||

ಮಾಸಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಾರಾಧನೆಗಶೇಷ ದಿನ ಅಮಾ-
ವಾಸ್ಯ ದಾಸರು ಪ್ರತಿವರುಷ ಮಾಳ್ಪರು
ಲೇಸೆನಲು ಶ್ರುತಿಘೋಷ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಮಿಗಿಲೈ
ದಾಸಜನಕೆ ಭೂರುಹ ಯತಿಪದಗಳ ||೪||

ಮಧ್ವಮತ ಗ್ರಂಥಸಾರದ ಪದ್ಧತಿ ತಿಳಿದಂಥ
ಅದ್ವೈತಪಂಥ ಮುರಿದು ಮತ ಉದ್ಧರಿಸಿದಂಥ
ರುದ್ರವಂದ್ಯಮೂರುತಿ ರಂಗವಿಠಲನ ಪದ-
ಪದ್ಮಾರಾಧಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುನೀಂದ್ರರ ||೫||

vandane mADirai yatikulacandrana pADirai ||pa||

banda duritagaLa kaLedu A-
nandapaDuva viBudEndra karOdBavara ||a.pa||

raGukula varaputra rAmana caraNa karuNApAtra
nigamOktiya sUtraPAra pravacanarata
suguNajitAmitra nagadhara SrI pannagaSayanana guNa
pogaLuva apAra agaNita mahimara ||1||

varamahAtme tiLisi modaliM dhare Anandadi carisi
niruta manava nilisi SrIhari karivaradana olisi
dharejanarige ariyade mareyAguta
haruShadi gOnadataruvalliruvavara ||2||

mudadi kRuShNAtaTiya madhyadi sadanada pariya
sadamala yativarya tapamaunadaliddudanariya
odagi nadiyu sUsuta baralELudina
kudayAdavara supadakamalangaLa ||3||

mAsamArgaSIrShArAdhanegaSESha dina amA-
vAsya dAsaru prativaruSha mALparu
lEsenalu SrutiGOSha kASi kShEtrake I sthaLa migilai
dAsajanake BUruha yatipadagaLa ||4||

madhvamata granthasArada paddhati tiLidantha
advaitapaMtha muridu mata uddharisidantha
rudravaMdyamUruti rangaviThalana pada-
padmArAdhaka prasiddha munIMdrara ||5||